Odvětví

Informační technologie a činnosti [CZ-NACE 61, 62, 63]

Predikce zaměstnanosti v odvětvích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v daném odvětví pro daný kraj. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Odvětví jsou členěná do 31 skupin.

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Z důvodu aplikace metody Hodrickova-Prescottova filtru nemusí být suma krajů rovna údaji za ČR.

Prezentované predikční údaje za ČR nebyly verifikovány.

Počet zaměstnaných

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.