O projektu

Systém predikce trhu práce, aneb "Naše milé Česko, kam máš s trhem práce nakročeno"?

Projekt Predikce trhu práce (CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097) vytváří udržitelný systém predikcí a monitoringu trhu práce, který propojuje národní a regionální úroveň a jehož výsledky reflektují podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje.

Projekt byl vytvořen především jako odpověď na požadavek disponovat systémem pro předvídání změn na trhu práce, včetně předvídání kvalifikačních potřeb. Výstupy, které predikční systém poskytuje, tak představují jeden z významných nástrojů podpory fungování trhu práce v prostředí tržní ekonomiky.

Realizace projektu 1.1.2017 - 31.12.2022

Řešitelé projektu

Řešitel projektu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Národní Partner projektu Úřad práce České republiky
Národní Partner projektu Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Národní Partner projektu Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Regionální Partner projektu Institut rozvoje Krajské hospodářské komory StČ, z.s. (Středočeský kraj)
Regionální Partner projektu Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. (Jihočeský kraj)
Regionální Partner projektu Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (Plzeňský kraj)
Regionální Partner projektu Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú.
Regionální Partner projektu Ústecký kraj
Regionální Partner projektu Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, z.s. (Liberecký kraj)
Regionální Partner projektu Královéhradecký kraj
Regionální Partner projektu Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú. (Pardubický kraj)
Regionální Partner projektu Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s. (kraj Vysočina)
Regionální Partner projektu Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek (Jihomoravský kraj)
Regionální Partner projektu Pakt zaměstnanosti Olomouckého kraje, z.ú. (Olomoucký kraj)
Regionální Partner projektu Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, z.ú. (Zlínský kraj)
Regionální Partner projektu Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z.s. (Moravskoslezský kraj)

Vybrané přínosy výstupů projektu i projektu jako celku

Projekt nabízí unikátní komplexní zdroj informací a dat o trhu práce a představuje kvalitní podpůrný systém pro strategické rozhodování ministerstev. Cílí  na dopady související s rozvojem aktivit v rámci trendu digitalizace a robotizace, souhrnně označovaného jako Průmysl 4.0 a Práce 4.0.

Kariérovým poradcům projekt na základě kvalitních predikcí o vývoji trhu práce na regionální i národní úrovni umožňuje směřovat jejich doporučení směrem ke svým klientům.

V neposlední řadě pak projekt nabízí efektivnější zacílení a obsah rekvalifikačních programů dle analýz aktuálního stavu a prognóz vývoje trhu práce na regionální úrovni

S přihlédnutím k výše uvedenu lze shrnout, že projekt nabízí řešení:

  • Nedostatku regionálních informací pro mapování, analyzování a modelování trhu práce (včetně vývoje klíčových odvětví, oborů a profesí) v krajích.
  • Chybějícího implementačního systému výstupů z těchto činností do vzdělávacích, inovačních a rozvojových politik v krajích.
  • Chybějící regionální dimenze predikcí a střednědobých analýz, která je při nízké mobilitě pracovní síly klíčová.
  • Disproporce mezi kvantitativní a kvalitativní nabídkou a poptávkou absolventů pro trh práce.