Odvětví

Doprava [CZ-NACE 49, 50, 51]

Predikce zaměstnanosti v odvětvích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v daném odvětví pro daný kraj. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Odvětví jsou členěná do 31 skupin.

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Z důvodu aplikace metody Hodrickova-Prescottova filtru nemusí být suma krajů rovna údaji za ČR.

Počet zaměstnaných

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.