Region

Královéhradecký kraj

Zaměstnanost

Hodnota představuje počet zaměstnaných v tisících dle hlavní třídy CZ-ISCO v kraji k uvedenému roku. Údaj je publikován ČSÚ.

Hodnota představuje počet zaměstnaných v tisících dle odvětví (CZ-NACE) v kraji k uvedenému roku. Údaj je publikován ČSÚ.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Ekonomická aktivita obyvatel kraje

Hodnota představuje počet zaměstnaných v tisících dle věkových skupin v daném kraji pro uvedený rok. Údaj je publikován ČSÚ. Zdrojem informací pro stanovení hodnoty je Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS).

Hodnota představuje procentuální podíl zaměstnaných osob v dané věkové skupině na celkovém počtu osob v dané věkové skupině pro daný kraj v uvedeném roce. Údaj je publikován ČSÚ. Zdrojem informací pro stanovení hodnoty je Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS).

Hodnota představuje podíl zaměstnaných dle vzdělanostních skupin na celkovém počtu zaměstnaných v daném kraji pro uvedený rok. Údaj je publikován ČSÚ. Zdrojem informací pro stanovení hodnoty je Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS).

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

OSVČ

Hodnota představuje počet OSVČ dle hlavní/vedlejší činnosti k 31. 12. daného roku. Údaj je publikován ČSSZ.

Hodnota představuje podíl OSVČ dle hlavní/vedlejší činnosti kraje na ČR k 31. 12. daného roku. Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČSSZ.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Mzdová úroveň

Hodnota představuje průměrnou hrubou měsíční mzdu v Kč dle hlavní třídy CZ-ISCO v kraji k uvedenému roku. Údaj je publikován ČSÚ.

Hodnota představuje mediánovou hrubou měsíční mzdu dle hlavní třídy CZ-ISCO v kraji k uvedenému roku (pro mzdovou sféru). Údaj je publikován společností TREXIMA.

Hodnota představuje mediánový hrubý měsíční plat dle hlavní třídy CZ-ISCO v kraji k uvedenému roku (pro platovou sféru). Údaj je publikován společností TREXIMA.

Hodnota představuje průměrnou hrubou měsíční mzdu v daném kraji pro daný rok. Hodnota je uváděna v jednotkách Kč. Údaj je publikován ČSÚ.

Hodnota představuje průměrnou hrubou měsíční mzdu dle odvětví (CZ-NACE) v kraji k uvedenému roku. Odvětví je zde členěno na 19 skupin. Hodnota je uváděna v jednotkách Kč. Údaj je publikován ČSÚ.

Hodnota představuje mediánovou hrubou měsíční mzdu v daném kraji k uvedenému roku (pro mzdovou sféru). Hodnota je uváděna v jednotkách Kč. Údaj je publikován společností TREXIMA.

Hodnota představuje mediánový hrubý měsíční plat v daném kraji k uvedenému roku (pro platovou sféru). Hodnota je uváděná v jednotkách Kč. Údaj je publikován společností TREXIMA.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Cizinci na trhu práce

Hodnota představuje celkový počet osob cizí státní příslušnosti evidovaný na ÚP k 31. 12. daného roku. Údaj vychází z dat ÚP.

Hodnota představuje počet osob cizí státní příslušnosti evidovaný na ÚP dle země jejich původu k 31. 12. daného roku. Údaj vycházejí z dat ÚP.

Hodnota představuje počet osob cizí státní příslušnosti evidovaný na ÚP dle typu režimu jejich evidence 31. 12. daného roku. Hodnota údaje "Nazákladě vydané zaměstnanecké karty (z MV ČR)" nezahrnuje vydané zelené karty. Údaj vychází z dat ÚP.

Hodnota představuje počet cizinců s živnostenským oprávněním v daném kraji k 31. 12. daného roku. Údaj je publikován ČSÚ.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Nezaměstnanost podle ÚP ČR

Hodnota představuje počet osob evidovaných na ÚP dle hlavní třídy CZ-ISCO, který je uchazečem uvedený jako první k 31. prosinci daného roku. Údaj je publikován na webových stránkách MPSV v sekci ÚP.

Hodnota představuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku v kraji k 31. prosinci daného roku. Údaj je publikován na webových stránkách MPSV v sekci ÚP.

Hodnota představuje počet osob evidovaných na ÚP dle věkové skupiny v kraji k 31. prosinci daného roku. Údaj je publikován na webových stránkách MPSV v sekci ÚP.

Hodnota představuje počet osob evidovaných na ÚP dle vzdělanostní skupiny v kraji k 31. prosinci daného roku. Údaj je dopočten na základě dat publikovaných na webových stránkách MPSV v sekci ÚP.

Hodnota představuje počet osob evidovaných na ÚP dle délky evidence v kraji k 31. prosinci daného roku. Údaj je publikován na webových stránkách MPSV v sekci ÚP.

Hodnota představuje počet osob evidovaných na ÚP v kraji k 31. prosinci daného roku. Údaj je publikován na webových stránkách MPSV v sekci ÚP.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Volná pracovní místa evidovaná ÚP ČR

Hodnota představuje celkový počet volných pracovních míst (VPM) evidovaných na ÚP v kraji k 31. prosinci daného roku. Údaj je publikován na webových stránkách MPSV v sekci ÚP.

Hodnota představuje počet volných pracovních míst (VPM) evidovaných na ÚP dle hlavní třídy CZ-ISCO v kraji k 31. prosinci daného roku. Údaj je publikován na webových stránkách MPSV v sekci ÚP.

Hodnota představuje počet osob evidovaných na ÚP na 1 volné pracovní místo (VPM). Údaj je uváděn za kraj k 31. prosinci daného roku. Údaj je publikován na webových stránkách MPSV v sekci ÚP.

Hodnota představuje počet volných pracovních míst (VPM) evidovaných na ÚP dle typu vzdělání v kraji k 31. prosinci daného roku. Údaj je publikován na webových stránkách MPSV v sekci ÚP.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Ekonomická úroveň kraje

Hodnota představuje podíl HDP daného kraje na ČR pro uvedený rok. Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČSÚ.

Hodnota představuje podíl HDP na 1 obyvatele daného kraje na HDP na 1 obyvatele v ČR. Údaj je vztažen k ČR, kde hodnota ČR představuje 100 %. Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČSÚ.

Hodnota představuje meziroční změnu HDP daného kraje, kde předchozí rok představuje hodnotu 100. Dvouprocentní meziroční pokles by byl zaznamenán hodnotou 98. Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČSÚ.

Hodnota představuje podíl hrubé přidané hodnoty (HPH) daného kraje na ČR pro uvedený rok. Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČSÚ.

Hodnota představuje podíl hrubé přidané hodnoty (HPH) na 1 zaměstnance daného kraje na hrubé přidané hodnotě na 1 zaměstnance v ČR. Údaj je vztažen k ČR, kde hodnota ČR představuje 100 %. Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČSÚ.

Hodnota představuje meziroční změnu hrubé přidané hodnoty (HPH) daného kraje, kde předchozí rok představuje hodnotu 100. Dvouprocentní meziroční pokles by byl zaznamenán hodnotou 98.Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČSÚ.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Odvětvová struktura ekonomiky kraje

Hodnota představuje podíl odvětvové skupiny na celkové hrubé přidané hodnotě (HPH) daného kraje v uvedeném roce. Při vyobrazení všech odvětvových skupin je celková procentuální hodnota kraje vyšší než 100 %, a to z toho důvodu, že je odvětví „Zpracovatelský průmysl“ uvedeno jako samostatné odvětví a současně je obsaženo v odvětví „Průmysl, těžba a dobývání“. Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČSÚ.

Podíl HPH ekonomických sektorů

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Tvorba hrubého fixního kapitálu

Hodnota představuje podíl tvorby hrubého fixního kapitálu kraje na tvorbě hrubého fixního kapitálu ČR v uvedeném roce. Údaj je publikován ČSÚ.

Hodnota představuje tvorbu hrubého fixního kapitálu vyjádřenou v Kč na 1 obyvatele daného kraje pro uvedený rok. Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČSÚ.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Investice

Hodnota představuje podíl THFK (tvorby hrubého fixního kapitálu) na HDP kraje pro uvedený rok (vyjádřený v procentech). Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČSÚ.

Hodnota představuje meziroční změnu míry investic kraje pro uvedený rok, kde předchozí rok představuje hodnotu 100. Dvouprocentní meziroční pokles by byl zaznamenán hodnotou 98. Míra investic je vypočtená jako podíl THFK (tvorby hrubého fixního kapitálu) kraje na HDP kraje (vyjádřeno v procentech). Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČSÚ.

Hodnota představuje podíl přímých zahraničních investic (PZI) v kraji na přímých zahraničních investicích ČR v uvedeném roce. Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČNB.

Hodnota představuje meziroční procentuální změnu přímých zahraničních investic (PZI) kraje pro uvedený rok. Dvouprocentní meziroční pokles by byl zaznamenán hodnotou -2. Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČNB.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vzdělanostní struktura obyvatel

Hodnota představuje počet osob dle dovršené vzdělanostní úrovně v tisících (sledováno u osob ve věku 15 let a výše). Údaj je publikován ČSÚ. Zdrojem informací pro stanovení hodnot je Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS).

Hodnota představuje počet mužů/žen dle dovršené vzdělanostní úrovně v tisících (sledováno u osob ve věku 15 let a výše). Údaj je publikován ČSÚ. Zdrojem informací pro stanovení hodnot je Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS).

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Pohyb studentů za VŠ studiem

Hodnota představuje počet osob studujících vysokou školu, kteří bydlí v daném kraji. Jedná se o počet osob bydlících a studujících VŠ v daném kraji a počet osob bydlících v daném kraji a studujících VŠ v jiném kraji. Údaj vychází z dat MŠMT.

Hodnota představuje počet osob studujících vysokou školu v daném kraji v uvedený rok. Jedná se o počet osob dojíždějících za studiem VŠ do kraje a počet osob studujících VŠ a současně bydlících v daném kraji. Údaj vychází z dat MŠMT.

Hodnota představuje počet osob, kteří studují VŠ v daném kraji a současně v daném kraji bydlí. Údaj vychází z dat MŠMT.

Hodnota představuje podíl osob bydlících a studujících VŠ ve stejném kraji na celkovém počtu osob bydlících v daném kraji a studujících VŠ. Údaj vychází z MŠMT.

Hodnota představuje podíl osob bydlících a studujících VŠ ve stejném kraji na celkovém počtu osob studujících VŠ v daném kraji. Údaj vychází z dat MŠMT.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Počet obyvatel

Hodnota představuje podíl mužů a žen na obyvatelstvu daného kraje k 31. 12. uvedeného roku. Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČSÚ.

Hodnota představuje počet obyvatel k 31. 12. v daném kraji pro uvedený rok. Údaj je publikován ČSÚ.

Hodnota představuje počet mužů/žen v daném kraji k 31. 12. uvedeného roku. Údaj je publikován ČSÚ.

Hodnota představuje predikovaný počet obyvatel v daném kraji pro daný rok. Údaj je publikován ČSÚ a vychází z „Projekce obyvatelstva v krajích ČR – do roku 2070“. Jelikož se jedná o údaj stanovený ČSÚ k 1. 1., v uvedeném grafu je hodnota vztažená k roku předchozímu.

Hodnota představuje změnu počtu obyvatel daného kraje vlivem stěhování, která je uváděná v přepočtu na 1000 obyvatel. Stěhováním se rozumí změna trvalého bydliště či dlouhodobého pobytu osoby přes hranice uvedeného území. Údaj je publikován ČSÚ.

Hodnota představuje rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem zemřelých osob v daném kraji pro daný rok. Údaj je publikován ČSÚ.

Hodnota představuje součet přirozeného přírůstku/úbytku obyvatel a přírůstku/úbytku obyvatel vlivem stěhování. Údaj je publikován ČSÚ.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Počet cizinců

Hodnota představuje počet cizinců v daném kraji k 31. 12. uvedeného roku. Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky. Údaj je publikován ČSÚ.

Počet cizinců v kraji (k 31.12.)

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Vývoj věkové struktury populace

Hodnota představuje počet osob v dané věkové skupině pro zvolený kraj k 31. 12. uvedeného roku. Údaj je publikován ČSÚ.

Hodnota představuje procentuální podíl věkové skupiny na celkovém počtu obyvatel daného kraje k 31. 12. daného roku. Údaj je dopočten na základě dat publikovaných ČSÚ.

Hodnota představuje průměrný věk obyvatelstva daného kraje k 31. 12. uvedeného roku. Údaje je publikován ČSÚ.

Hodnota představuje poměr počtu osob ve věku 65 a více let na počtu osob ve věku 0 až 14 let. Údaj je publikován ČSÚ.

Hodnota představuje predikovaný počet obyvatel dle jednotlivých věkových skupin v daném kraji pro daný rok. Údaj je publikován ČSÚ  a vychází z "Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070". Jelikož se jedná o údaj stanovený ČSÚ k 1. 1., v uvedeném grafu je hodnota vztažená k roku předchozímu.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.