Profese

Pracovníci s odpady [CZ-ISCO 961]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Popelář

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Popelář provádí dle svozového programu ruční vynášku a zanášku odpadních nádob, nakládku a vysypání odpadních nádob na komunální a tříděný odpad do úklidových vozů, úklid prázdných odpadních nádob, včetně odstranění nečistot způsobených manipulací s odpadními nádobami.

Pracovní činnosti

 • Manipulace s odpadními nádobami.
 • Vysypávání nádob na komunální a tříděný odpad do sběrných vozů na komunální a tříděné odpady.
 • Provádění úklidu stanoviště dle svozového plánu a pokynů nadřízených.
 • Úklid okolí odpadních kontejnerů a popelnic.
 • Provádění operativních úkolů dle pokynů nadřízených pracovníků.
 • Provádění základního třídění odpadů.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci.

Kód ISCO

9611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/uklidovy-pracovnik-pro-ob

Dělník pro recyklaci

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Dělník pro recyklaci provádí přípravné, obslužné a manipulační práce při zpracování odpadů, materiálů a výrobků po ukončení životnosti na druhotné suroviny.

Pracovní činnosti

 • Manuální práce a manipulace při nakládání s jednotlivými materiály a odpady.
 • Separace materiálů podle druhů dle návodu.
 • Obsluha jednoduchých recyklačních strojů a zařízení.
 • Průběžná kontrola vybraných vlastností materiálů a odpadů z recyklace podle návodu.
 • Příprava materiálů a odpadů pro expedici.
 • Jednoduché demontážní práce.
 • Úklid pracovní plochy.
 • Práce ve skupině pod dohledem pracovníka/technika pro recyklaci.
 • Čištění strojů a zařízení.

Kód ISCO

9611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-pro-recyklaci

Pracovník recyklace

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Pracovník recyklace realizuje stanovené postupy recyklace druhotných surovin a odpadů v rámci materiálového oběhu, zajištuje drobnou servisní a kontrolní činnost strojního parku a základní evidenční povinnosti subjektu pracujícího v oblasti recyklace druhotných surovin a odpadů.

Pracovní činnosti

 • Základní ruční operace (třídění, druhování, uložení) při recyklaci materiálů.
 • Evidování základních dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Průběžná kontrola provozuschopnosti technologických zařízení.
 • Dodržování plánované kontrolní a servisní činnosti pro technologická zařízení.
 • Kontrola vyrobených a výstupních produktů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během provozu recyklačních zařízení.
 • Správné používání nástrojů, přípravků a zařízení definovaného stanoveným technologickým postupem.
 • Dodržování a kontrola určených parametrů technologického postupu pro pracovní proces.
 • Dodržování stanovených pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Demontáž výrobků s ukončenou životností při využití nástrojů, přípravků a zařízení podle stanoveného technologického postupu.
 • Výkup a příjem recyklovatelných materiálů a výrobků s ukončenou životností.
 • Stanovení hmotnosti a kontrola dokumentů k přijímaným materiálům a výrobkům.
 • Kontrola a údržba místa skladování.
 • Přeprava a přesun zpracovávaných materiálů.

Kód ISCO

9611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-recyklace

Dělník pro recyklaci

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Dělník pro recyklaci provádí přípravné, obslužné a manipulační práce při zpracování odpadů, materiálů a výrobků po ukončení životnosti na druhotné suroviny.

Pracovní činnosti

 • Manuální práce a manipulace při nakládání s jednotlivými materiály a odpady.
 • Separace materiálů podle druhů dle návodu.
 • Obsluha jednoduchých recyklačních strojů a zařízení.
 • Průběžná kontrola vybraných vlastností materiálů a odpadů z recyklace podle návodu.
 • Příprava materiálů a odpadů pro expedici.
 • Jednoduché demontážní práce.
 • Úklid pracovní plochy.
 • Práce ve skupině pod dohledem pracovníka/technika pro recyklaci.
 • Čištění strojů a zařízení.

Kód ISCO

9612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-pro-recyklaci

Úklidový pracovník venkovních ploch

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Úklidový pracovník venkovních ploch provádí letní a zimní údržbu veřejných komunikací, chodníků a veřejných prostranství.

Pracovní činnosti

 • Letní i zimní údržba venkovních ploch.
 • Úklid veřejných prostranství.
 • Vyprazdňování a dezinfekce odpadních košů.
 • Úklid psích exkrementů.
 • Zametání veřejných komunikací a parkovišť.
 • Splach komunikací.
 • Dodržování harmonogramů a organizace práce na pracovišti.
 • Čištění a úklid znečištěných míst.
 • Odstraňování odpadků a listí z veřejné zeleně.
 • Mechanické odstraňování trávy a plevele z chodníků a jemu přilehlých částí vozovek.

Kód ISCO

9613

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/uklidovy-pracovnik-venkov-a70d

Pomocný pracovník ve vodárenství

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Pomocný pracovník ve vodárenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve vodárenství při obsluze vodárenských zařízení, opravách, údržbě a čištění vodovodních a kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání manipulačních a pomocných prací při obsluze vodárenských zařízení.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při údržbě.
 • Vykonávání pomocných prací na úpravnách vody a na čistírnách odpadních vod.
 • Provádění běžné údržby kanalizačního potrubí, přípojek a objektů.
 • Vyzdvihování šachet a vodovodních poklopů při úpravě komunikace.
 • Zabezpečování výkopů při odstraňování poruch na síti.
 • Čištění kanalizačního potrubí, armaturních šachet, objektů a přípojek strojně nebo ručně.
 • Kontrola průtočnosti kanalizační sítě, hledání příčin ucpávky kanalizace.
 • Čištění stokové sítě v rámci preventivní činnosti.
 • Odstraňování havárií na veřejné části stokové sítě v rámci vzniklých havarijních situací.
 • Obsluha malé mechanizace při údržbě a čištění vodárenských objektů, vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Provádění jednoduché obnovy živičných a betonových ploch, dlažeb a terénních úprav.
 • Vykonávání jednoduchých zemních prací.

Kód ISCO

9613

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-ve-voda