Profese

Pracovníci s odpady [CZ-ISCO 961]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Popelář

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Popelář provádí dle svozového programu ruční vynášku a zanášku odpadních nádob, nakládku a vysypání odpadních nádob na komunální a tříděný odpad do úklidových vozů, úklid prázdných odpadních nádob, včetně odstranění nečistot způsobených manipulací s odpadními nádobami.

Pracovní činnosti

 • Manipulace s odpadními nádobami.
 • Vysypávání nádob na komunální a tříděný odpad do sběrných vozů na komunální a tříděné odpady.
 • Provádění úklidu stanoviště dle svozového plánu a pokynů nadřízených.
 • Úklid okolí odpadních kontejnerů a popelnic.
 • Provádění operativních úkolů dle pokynů nadřízených pracovníků.
 • Provádění základního třídění odpadů.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci.

Kód ISCO

9611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/uklidovy-pracovnik-pro-ob

Dělník pro recyklaci

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Dělník pro recyklaci provádí přípravné, obslužné a manipulační práce při zpracování odpadů, materiálů a výrobků po ukončení životnosti na druhotné suroviny.

Pracovní činnosti

 • Manuální práce a manipulace při nakládání s jednotlivými materiály a odpady.
 • Separace materiálů podle druhů dle návodu.
 • Obsluha jednoduchých recyklačních strojů a zařízení.
 • Průběžná kontrola vybraných vlastností materiálů a odpadů z recyklace podle návodu.
 • Příprava materiálů a odpadů pro expedici.
 • Jednoduché demontážní práce.
 • Úklid pracovní plochy.
 • Práce ve skupině pod dohledem pracovníka/technika pro recyklaci.
 • Čištění strojů a zařízení.

Kód ISCO

9611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-pro-recyklaci

Pracovník recyklace

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Pracovník recyklace realizuje stanovené postupy recyklace druhotných surovin a odpadů v rámci materiálového oběhu, zajištuje drobnou servisní a kontrolní činnost strojního parku a základní evidenční povinnosti subjektu pracujícího v oblasti recyklace druhotných surovin a odpadů.

Pracovní činnosti

 • Základní ruční operace (třídění, druhování, uložení) při recyklaci materiálů.
 • Evidování základních dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Průběžná kontrola provozuschopnosti technologických zařízení.
 • Dodržování plánované kontrolní a servisní činnosti pro technologická zařízení.
 • Kontrola vyrobených a výstupních produktů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během provozu recyklačních zařízení.
 • Správné používání nástrojů, přípravků a zařízení definovaného stanoveným technologickým postupem.
 • Dodržování a kontrola určených parametrů technologického postupu pro pracovní proces.
 • Dodržování stanovených pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Demontáž výrobků s ukončenou životností při využití nástrojů, přípravků a zařízení podle stanoveného technologického postupu.
 • Výkup a příjem recyklovatelných materiálů a výrobků s ukončenou životností.
 • Stanovení hmotnosti a kontrola dokumentů k přijímaným materiálům a výrobkům.
 • Kontrola a údržba místa skladování.
 • Přeprava a přesun zpracovávaných materiálů.

Kód ISCO

9611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-recyklace

Dělník pro recyklaci

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Dělník pro recyklaci provádí přípravné, obslužné a manipulační práce při zpracování odpadů, materiálů a výrobků po ukončení životnosti na druhotné suroviny.

Pracovní činnosti

 • Manuální práce a manipulace při nakládání s jednotlivými materiály a odpady.
 • Separace materiálů podle druhů dle návodu.
 • Obsluha jednoduchých recyklačních strojů a zařízení.
 • Průběžná kontrola vybraných vlastností materiálů a odpadů z recyklace podle návodu.
 • Příprava materiálů a odpadů pro expedici.
 • Jednoduché demontážní práce.
 • Úklid pracovní plochy.
 • Práce ve skupině pod dohledem pracovníka/technika pro recyklaci.
 • Čištění strojů a zařízení.

Kód ISCO

9612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/delnik-pro-recyklaci

Úklidový pracovník venkovních ploch

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Úklidový pracovník venkovních ploch provádí letní a zimní údržbu veřejných komunikací, chodníků a veřejných prostranství.

Pracovní činnosti

 • Letní i zimní údržba venkovních ploch.
 • Úklid veřejných prostranství.
 • Vyprazdňování a dezinfekce odpadních košů.
 • Úklid psích exkrementů.
 • Zametání veřejných komunikací a parkovišť.
 • Splach komunikací.
 • Dodržování harmonogramů a organizace práce na pracovišti.
 • Čištění a úklid znečištěných míst.
 • Odstraňování odpadků a listí z veřejné zeleně.
 • Mechanické odstraňování trávy a plevele z chodníků a jemu přilehlých částí vozovek.

Kód ISCO

9613

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/uklidovy-pracovnik-venkov-a70d

Pomocný pracovník ve vodárenství

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Pomocný pracovník ve vodárenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve vodárenství při obsluze vodárenských zařízení, opravách, údržbě a čištění vodovodních a kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání manipulačních a pomocných prací při obsluze vodárenských zařízení.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při údržbě.
 • Vykonávání pomocných prací na úpravnách vody a na čistírnách odpadních vod.
 • Provádění běžné údržby kanalizačního potrubí, přípojek a objektů.
 • Vyzdvihování šachet a vodovodních poklopů při úpravě komunikace.
 • Zabezpečování výkopů při odstraňování poruch na síti.
 • Čištění kanalizačního potrubí, armaturních šachet, objektů a přípojek strojně nebo ručně.
 • Kontrola průtočnosti kanalizační sítě, hledání příčin ucpávky kanalizace.
 • Čištění stokové sítě v rámci preventivní činnosti.
 • Odstraňování havárií na veřejné části stokové sítě v rámci vzniklých havarijních situací.
 • Obsluha malé mechanizace při údržbě a čištění vodárenských objektů, vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Provádění jednoduché obnovy živičných a betonových ploch, dlažeb a terénních úprav.
 • Vykonávání jednoduchých zemních prací.

Kód ISCO

9613

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-ve-voda