Profese

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví [CZ-ISCO 931]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pomocný pracovník v povrchové těžbě

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Pomocný pracovník v povrchové těžbě provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v povrchové těžbě nerostných surovin.

Pracovní činnosti

 • Ruční doprava těživa a materiálu.
 • Obsluha a běžná údržba jednoduchých báňských strojů a zařízení.
 • Údržba dopravních cest pro technologickou dopravu.
 • Manipulační práce.
 • Expedice hotových výrobků.
 • Provádění běžných kontrolních činností.
 • Přípravné práce při provádění geologického průzkumu.
 • Odběr vzorků a jejich příprava pro další zpracování.
 • Spolupráce při těžbě ropy a plynu.

Kód ISCO

9311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-povrc

Pomocný pracovník ve stavebnictví

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Pomocný pracovník ve stavebnictví provádí jednoduché pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve stavebnictví.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce se stavebními hmotami, materiály, polotovary a výrobky.
 • Zemní práce při přípravě a úpravě terénu.
 • Přidavačské práce.
 • Bourací práce.
 • Míchání směsí pro výrobu malt, betonů a lehčených betonů z připravené suché směsi.
 • Přípravné a dokončovací stavební práce včetně stavebního úklidu.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní údržba jednoduchých zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Třídění a ukládání odpadů.

Kód ISCO

9313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-ve-stav-fd2e

Silničář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Zimní údržba komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Kód ISCO

9312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/silnicar

Pomocný pracovník elektronických komunikací

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Pomocný pracovník elektronických komunikací pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při výstavbě, údržbě a opravách komunikačních sítí a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Čištění telekomunikačních zařízení, spolupráce při údržbě.
 • Jednoduché montážní práce a opravy telekomunikačních zařízení a sítí.
 • Pokládka telekomunikačních kabelů.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

9312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-elektro

Traťový dělník - obchůzkář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Traťový dělník – obchůzkář provádí běžné odborné práce při stavbě, údržbě, opravách, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku a spodku, obchází rovněž přidělený úsek, dohlíží na správný stav železničního spodku a svršku.

Pracovní činnosti

 • Běžné odborné práce při údržbě, opravách a montáži kolejových tratí a jejich zařízení.
 • Oprava výšky a směru kolejí, kontrola stykových komor, oprava rozchodu koleje, průběžné podbíjení pražců ručně nebo elektrickou podbíječkou za provozu.
 • Úplná výměna kolejového lože, výměna kolejových polí, kolejí a výhybek včetně strojního čištění štěrkového lože, montáž kolejových polí a výhybek včetně jejich regenerace, směrová a výšková úprava koleje.
 • Obchůzky přiděleného úseku, tj. dohled na správný stav železničního svršku a spodku (s vedením záznamů), měření rozchodu koleje a odstraňování drobných závad, ohlášení závad většího rozsahu, bezpečnostní dozor ve smyslu zákona o drahách
 • Samostatné odborné kontrolní práce (dohlédací činnost) na vícekolejných tratích. Obchůzky přiděleného úseku tratí vícekolejných, elektrifikovaných, s autoblokem nebo RZZ a ohlášení závad většího rozsahu.

Kód ISCO

9312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tratovy-delnik-obchuzkar

Pomocný pracovník v dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Pomocný pracovník v dopravě provádí pomocné, přípravné, obslužné, manipulační a jednoduché kontrolní práce v dopravě a ve skladovém hospodářství.

Pracovní činnosti

 • Obsluha jednoduchých strojů a dopravních zařízení.
 • Čištění strojů, zařízení a pracovních ploch.
 • Manipulační práce ve skladech.
 • Ukládání výrobků, zboží a předmětů různého druhu.
 • Pomocné práce při stavbě a údržbě dopravních tratí.

Kód ISCO

9312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-dopra

Traťový dělník

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Traťový dělník provádí stavbu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku a spodku ručně a drobnou mechanizací.

Pracovní činnosti

 • Rutinní ruční práce při stavbě, opravách a údržbě kolejových tratí, při čistění štěrkového lože kolejových tratí a při úpravách nástupních ploch.
 • Demontáž pražců, kolejí a výhybek.
 • Regenerace dřevěných pražců ručně.
 • Odstraňování porostů ručně včetně jejich likvidace.
 • Odstraňování sněhu a ledu z provozovaných kolejí a výhybek.
 • Střežení zaměstnanců při pracích na železničním svršku a spodku tratí regionálního významu pojížděných rychlostí do 100 km/h (bezpečnostní hlídka).
 • Základní odborné práce při opravách zařízení kolejových tratí, dohled na správný stav kolejového spodku a svršku.
 • Sanace železničního svršku nebo spodku, kolejí a výhybek, odstranění blátivých styků sanováním při rekonstrukci tratě.
 • Kontrola a údržba kolejnicových mazníků.
 • Obsluha pneumatických vyklápěcích zařízení a výsypného zařízení speciálních vozů pro přepravu a dávkování štěrku.
 • Demontáž kolejí a výhybek strojně.
 • Regenerace dřevěných a betonových pražců strojně.
 • Odstraňování porostů motorovou pilou a křovinořezem.

Kód ISCO

9312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tratovy-delnik

Pomocný pracovník v zeměměřictví

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Pomocný pracovník v zeměměřictví připravuje geodetické a měřické přístroje a pomůcky a provádí podle pokynů geodeta nejjednodušší měřické a manuální práce při stabilizacích bodů se značkami nebo stavebním materiálem.

Pracovní činnosti

 • Manipulace s geodetickými a měřickými přístroji a pomůckami.
 • Provádění prací při stabilizacích a signalizacích měřických bodů v terénu.
 • Údržba a ošetřování geodetických a měřických pomůcek a přístrojů.

Kód ISCO

9312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-zemem