Profese

Pomocní pracovníci v oblasti těžby a stavebnictví [CZ-ISCO 931]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pomocný pracovník v povrchové těžbě

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Pomocný pracovník v povrchové těžbě provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v povrchové těžbě nerostných surovin.

Pracovní činnosti

 • Ruční doprava těživa a materiálu.
 • Obsluha a běžná údržba jednoduchých báňských strojů a zařízení.
 • Údržba dopravních cest pro technologickou dopravu.
 • Manipulační práce.
 • Expedice hotových výrobků.
 • Provádění běžných kontrolních činností.
 • Přípravné práce při provádění geologického průzkumu.
 • Odběr vzorků a jejich příprava pro další zpracování.
 • Spolupráce při těžbě ropy a plynu.

Kód ISCO

9311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-povrc

Pomocný pracovník ve stavebnictví

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Pomocný pracovník ve stavebnictví provádí jednoduché pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce ve stavebnictví.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce se stavebními hmotami, materiály, polotovary a výrobky.
 • Zemní práce při přípravě a úpravě terénu.
 • Přidavačské práce.
 • Bourací práce.
 • Míchání směsí pro výrobu malt, betonů a lehčených betonů z připravené suché směsi.
 • Přípravné a dokončovací stavební práce včetně stavebního úklidu.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní údržba jednoduchých zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Třídění a ukládání odpadů.

Kód ISCO

9313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-ve-stav-fd2e

Silničář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Zimní údržba komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Kód ISCO

9312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/silnicar

Pomocný pracovník elektronických komunikací

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Pomocný pracovník elektronických komunikací pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při výstavbě, údržbě a opravách komunikačních sítí a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Čištění telekomunikačních zařízení, spolupráce při údržbě.
 • Jednoduché montážní práce a opravy telekomunikačních zařízení a sítí.
 • Pokládka telekomunikačních kabelů.
 • Provádění běžných kontrolních činností.

Kód ISCO

9312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-elektro

Traťový dělník - obchůzkář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Traťový dělník – obchůzkář provádí běžné odborné práce při stavbě, údržbě, opravách, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku a spodku, obchází rovněž přidělený úsek, dohlíží na správný stav železničního spodku a svršku.

Pracovní činnosti

 • Běžné odborné práce při údržbě, opravách a montáži kolejových tratí a jejich zařízení.
 • Oprava výšky a směru kolejí, kontrola stykových komor, oprava rozchodu koleje, průběžné podbíjení pražců ručně nebo elektrickou podbíječkou za provozu.
 • Úplná výměna kolejového lože, výměna kolejových polí, kolejí a výhybek včetně strojního čištění štěrkového lože, montáž kolejových polí a výhybek včetně jejich regenerace, směrová a výšková úprava koleje.
 • Obchůzky přiděleného úseku, tj. dohled na správný stav železničního svršku a spodku (s vedením záznamů), měření rozchodu koleje a odstraňování drobných závad, ohlášení závad většího rozsahu, bezpečnostní dozor ve smyslu zákona o drahách
 • Samostatné odborné kontrolní práce (dohlédací činnost) na vícekolejných tratích. Obchůzky přiděleného úseku tratí vícekolejných, elektrifikovaných, s autoblokem nebo RZZ a ohlášení závad většího rozsahu.

Kód ISCO

9312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tratovy-delnik-obchuzkar

Pomocný pracovník v dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Pomocný pracovník v dopravě provádí pomocné, přípravné, obslužné, manipulační a jednoduché kontrolní práce v dopravě a ve skladovém hospodářství.

Pracovní činnosti

 • Obsluha jednoduchých strojů a dopravních zařízení.
 • Čištění strojů, zařízení a pracovních ploch.
 • Manipulační práce ve skladech.
 • Ukládání výrobků, zboží a předmětů různého druhu.
 • Pomocné práce při stavbě a údržbě dopravních tratí.

Kód ISCO

9312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-dopra

Traťový dělník

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Traťový dělník provádí stavbu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku a spodku ručně a drobnou mechanizací.

Pracovní činnosti

 • Rutinní ruční práce při stavbě, opravách a údržbě kolejových tratí, při čistění štěrkového lože kolejových tratí a při úpravách nástupních ploch.
 • Demontáž pražců, kolejí a výhybek.
 • Regenerace dřevěných pražců ručně.
 • Odstraňování porostů ručně včetně jejich likvidace.
 • Odstraňování sněhu a ledu z provozovaných kolejí a výhybek.
 • Střežení zaměstnanců při pracích na železničním svršku a spodku tratí regionálního významu pojížděných rychlostí do 100 km/h (bezpečnostní hlídka).
 • Základní odborné práce při opravách zařízení kolejových tratí, dohled na správný stav kolejového spodku a svršku.
 • Sanace železničního svršku nebo spodku, kolejí a výhybek, odstranění blátivých styků sanováním při rekonstrukci tratě.
 • Kontrola a údržba kolejnicových mazníků.
 • Obsluha pneumatických vyklápěcích zařízení a výsypného zařízení speciálních vozů pro přepravu a dávkování štěrku.
 • Demontáž kolejí a výhybek strojně.
 • Regenerace dřevěných a betonových pražců strojně.
 • Odstraňování porostů motorovou pilou a křovinořezem.

Kód ISCO

9312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tratovy-delnik

Pomocný pracovník v zeměměřictví

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Pomocný pracovník v zeměměřictví připravuje geodetické a měřické přístroje a pomůcky a provádí podle pokynů geodeta nejjednodušší měřické a manuální práce při stabilizacích bodů se značkami nebo stavebním materiálem.

Pracovní činnosti

 • Manipulace s geodetickými a měřickými přístroji a pomůckami.
 • Provádění prací při stabilizacích a signalizacích měřických bodů v terénu.
 • Údržba a ošetřování geodetických a měřických pomůcek a přístrojů.

Kód ISCO

9312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-zemem