Profese

Obsluha pojízdných zařízení [CZ-ISCO 834]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů seřizuje a obsluhuje specializovaný pracovní stroj při výrobě štěpky.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha štěpkovacího stroje.
 • Vkládání materiálu hydraulickou rukou do štěpkovače.
 • Ovládání štěpkovacího mechanismu.
 • Kontrola a usměrňování výstupu štěpky ze stroje.
 • Kontrola jakosti vkládaného i vyrobeného materiálu.
 • Vedení běžných záznamů o provozu pracovního stroje.
 • Údržba a běžné opravy pracovního stroje.
 • Dodržování pracovního rozvrhu a BOZP.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-mobilnich-stepkov

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji obsluhuje pracovní stroj určený k těžbě dříví nebo jeho vyvezení z porostu na odvozní místo.

Pracovní činnosti

 • Těžba dříví harvestorem.
 • Obsluha vyvážecí soupravy při výrobě rovnaných sortimentů.
 • Kalibrace měřicího zařízení pracovního stroje určeného k těžbě dříví.
 • Soustřeďování dříví vyvážecími stroji včetně třídění a ukládání na odvozním místě.
 • Třídění dříví podle sortimentů na odvozním místě.
 • Vedení běžných záznamů o provozu pracovního stroje.
 • Údržba a běžné opravy pracovního stroje.
 • Dodržování pracovního rozvrhu při těžbě dříví.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tezar-drivi-tezebne-dopra

Mechanizátor pro soustřeďování dříví

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Mechanizátor pro soustřeďování dříví obsluhuje speciální lesnické traktory a vyvážecí soupravy určené k manipulaci se dřívím.

Pracovní činnosti

 • Obsluha univerzálních a speciálních lesnických traktorů včetně vyvážecích souprav.
 • Sestavení nákladu – připevnění úvazků na dříví a připnutí k lanu.
 • Ovládání lanového navijáku při soustřeďování dříví.
 • Nakládání a vykládání dříví hydraulickou rukou u vyvážecích souprav.
 • Shrnování klestu shrnovačem klestu nebo rampovačem.
 • Příprava půdy a práce ve školkách pomocí adaptérů připevněných na traktor.
 • Doprava materiálů na určená místa v lesních porostech (stromky, pletivo, nátěry, postřiky….).
 • Vyhrnování sněhu na lesních odvozních cestách.
 • Povýrobní úprava pracoviště vyrovnáním kolejí vzniklých pojezdem traktorů nebo vyvážecích souprav.
 • Stahování zavěšených stromů.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanizator-pro-soustred

Údržba lesních cest

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Údržba lesních cest provádí drobné opravy lesních cest a vývozních linek, instaluje svodnice, udržuje a opravuje příkopy a vyřezává zeleň podél cest.

Pracovní činnosti

 • Drobné opravy lesních cest a vývozních linek.
 • Výroba a instalace svodnic.
 • Údržba a opravy propustků a podélných příkopů.
 • Výřez trvalé zeleně podél cest za pomoci drobné mechanizace a chemické ošetření této zeleně.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/udrzba-lesnich-cest

Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách organizuje a vykonává činnosti spojené s přípravou půdy v lesních školkách, jejím obděláváním a úpravou mechanických, fyzikálních a chemických vlastností, setím, školkováním, péčí o semenáčky a sazenice, obalováním, zavlažováním a jejich vyzvedáváním a expedicí.

Pracovní činnosti

 • Organizace prací v lesních školkách s pomocí mechanizačních prostředků a strojů, údržba a oprava těchto strojů.
 • Příprava půdy pro školkování a síje a úprava jejich vlastností.
 • Síje, školkování, hnojení, pletí, podřezávání, vyzvedávání sadebního materiálu.
 • Zavlažování sadebního materiálu.
 • Výroba obalovaného sadebního materiálu.
 • Expedice a rozvoz sadebního materiálu.
 • Vedení evidence rozsahu vykonaných činností.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanizator-pro-vyrobu-s

Mechanizátor pro pěstební činnost

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Mechanizátor pro pěstební činnost zabezpečuje v lesním hospodářství jednotlivé pracovní operace při přípravě půdy, obnově lesa, péči o lesní kultury a ve výchově lesních porostů prostřednictvím mechanizačních prostředků.

Pracovní činnosti

 • Rozvoz materiálu pro pěstební práce traktorem, jeho nakládka a vykládka.
 • Mechanizovaná příprava půdy pro přirozenou obnovu, především pomocí půdních fréz nesených traktorem.
 • Shrnování klestu shrnovači nesenými traktorem nebo speciálním pracovním strojem.
 • Drcení a rozmetání klestu.
 • Frézování pařezů.
 • Zalesňování sazenic zalesňovacími stroji.
 • Ochrana lesních kultur pomocí mechanických postřikovačů včetně přípravy postřiků.
 • Mechanická ochrana lesních kultur – ožínání křovinořezy a motorovými ožínači.
 • Prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin, zpřístupnění porostů a další pěstební práce jednomužnou motorovou pilou nebo křovinořezem.
 • Mechanizované práce v ochraně lesa proti zvěři a hmyzím a ostatním škůdcům.
 • Mechanizované odkorňování pokácených kmenů.
 • Kopání a udržování protipožárních pásů pomocí závěsného nářadí na traktoru.
 • Asanace erozních rýh.
 • Mechanizované práce při údržbě lesních cest a svážnic.
 • Prohrnování a posyp lesních cest traktorem.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanizator-pro-pestebni

Dopravce dříví

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Dopravce dříví přepravuje, nakládá a manipuluje se surovým dřívím či sortimenty různých délek.

Pracovní činnosti

 • Přeprava surového dříví či sortimentů nákladním automobilem (odvozní soupravou).
 • Práce s hydraulickým jeřábem při nakládání a skládání dříví.
 • Nakládání surového dříví či sortimentů na nákladní vagony.
 • Zabezpečení nákladu před jízdou.
 • Zakládání, skládání, třídění dříví a rovnání hrání.
 • Zabezpečování ostatních činností spojených s manipulací surového dříví či sortimentů.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dopravce-drivi

Obsluha regálových zakladačů

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Obsluha regálových zakladačů řídí skladovací zařízení, určené pro uskladňování, vyskladňování a manipulaci se zbožím.

Pracovní činnosti

 • Kontrola pojezdové dráhy a vlastního regálového zakladače před započetím práce.
 • Kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení regálového zakladače před započetím práce.
 • Kontrola kabiny regálového zakladače a ovládacích zařízení.
 • Řízení regálového zakladače.
 • Vedení potřebných dokladů a dokumentace o provozu regálového zakladače.

Kód ISCO

8343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-regalovych-zaklad

Obsluha zdvihacích pracovních plošin

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Obsluha zdvihacích pracovních plošin zdvihá a polohuje personál včetně souvisejících pracovních nástrojů a materiálu v pracovní plošině (koši) do pracovní polohy.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečení pracovních prostorů zdvihací pracovní plošiny.
 • Kontrola zdvihací pracovní plošiny a její ustavení před započetím práce.
 • Kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení zdvihací pracovní plošiny před započetím práce.
 • Kontrola pracovní plošiny (koše) a ovládacích zařízení.
 • Řízení pohybu pracovní plošiny.
 • Vedení potřebných dokladů a dokumentace o provozu zdvihací pracovní plošiny.

Kód ISCO

8343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-zdvihacich-pracov

Staniční pracovník lanové dráhy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Staniční pracovník lanové dráhy provádí přípravné, obslužné a kontrolní práce při provozu lanové dráhy.

Pracovní činnosti

 • Kontrola strojně-mechanických a elektrozařízení lanové dráhy včetně provedení zkušebního chodu a kontrolní jízdy lanové dráhy.
 • Zapisování výsledků prohlídek a kontrol do provozního deníku.
 • Organizace přepravy včetně organizace pohybu osob na nástupišti a výstupišti.
 • Kontrola dodržování přepravního řádu přepravovanými osobami při nástupu a výstupu.
 • Kontrola platnosti jízdenek.
 • Údržba nástupních a výstupních prostor.
 • Sledování klimatických podmínek za provozu.
 • Obsluha jednoduchých radiostanic.
 • Pomoc při organizování první pomoci při zranění pracovníků nebo klientů.
 • Údržba lanové dráhy.

Kód ISCO

8343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stanicni-pracovnik-lanove

Jeřábník sloupových a věžových jeřábů

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Jeřábník sloupových a věžových jeřábů obsluhuje uvedené druhy jeřábů z kabiny, nebo ze země.

Pracovní činnosti

 • Kontrola jeřábové dráhy, přístupů na jeřáb a jeřábu před započetím práce.
 • Kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení jeřábu před započetím práce včetně funkčního přezkoušení.
 • Jeřábové manipulace.
 • Spolupráce s vazačem.
 • Vedení potřebných dokladů a dokumentace k provozu jeřábu.

Kód ISCO

8343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/jerabnik-sloupovych-a-vez

Obsluha lyžařského vleku

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Obsluha lyžařského vleku provádí přípravné, obslužné a jednoduché kontrolní práce při provozu lyžařského vleku.

Pracovní činnosti

 • Obsluha lyžařského vleku.
 • Kontrola technického stavu lyžařského vleku.
 • Vedení záznamů o provozu lyžařského vleku.
 • Organizace přepravy včetně organizace pohybu osob na nástupišti a pomoci při nástupu na lyžařský vlek.
 • Kontrola dodržování přepravního řádu přepravovanými osobami při nástupu a výstupu.
 • Kontrola platnosti jízdenek.
 • Dohled nad vypouštěním unášečů v horní stanici lyžařského vleku.
 • Údržba nástupních a výstupních prostor.
 • Hlášení poruch a přerušení provozu lyžařského vleku, hlášení úrazů souvisejících s provozem lyžařského vleku.
 • Obsluha jednoduchých radiostanic.
 • Pomoc při organizování první pomoci při zranění pracovníků nebo klientů.

Kód ISCO

8343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-lyzarskeho-vleku

Expedient metalurgických výrobků

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Expedient metalurgických výrobků provádí odborné činnosti při expedici hutního a slévárenského materiálu a výrobků.

Pracovní činnosti

 • Naskladňování a třídění hutních a slévárenských výrobků a materiálu.
 • Obsluha manipulační techniky.
 • Ložení metalurgického materiálu a výrobků na železniční vozy a kamiony.
 • Vyhotovení ložních listů a vozových nálepek.
 • Kontrola naloženého materiálu a výrobků na vozové jednotce.
 • Ošetřování a údržba strojního vybavení expedice.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

8344

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/expedient-metalurgickych-

Skladník

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Skladník vykonává příslušné aktivity při skladování a následné manipulaci se zbožím.

Pracovní činnosti

 • Příjem zboží, kontrola dodacích listů a dalších průvodních dokumentů.
 • Ukládání, kontrola a skladování zboží.
 • Kontrola záručních lhůt u přijímaného a skladovaného zboží.
 • Vyskladnění a vychystání zboží.
 • Expedice zboží.
 • Odbavování kusových, vozových a kontejnerových zásilek.
 • Vyřizování reklamací.
 • Vedení předepsané evidence a provádění inventur.
 • Vedení evidence o dodavatelích a zákaznících.
 • Nakládání s odpadem a zajištění úklidu skladovacích prostor.
 • Běžná údržba mechanizačních prostředků a ostatního skladového zařízení.

Kód ISCO

8344

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/skladnik

Řidič motorových vozíků

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řidič motorových vozíků je schopný bezpečně řídit vozidla včetně manipulace s přepravovanými náklady nebo mechanismy namontovanými na vozidle.

Pracovní činnosti

 • Odpovědnost za vozidlo a kontrola jeho provozuschopnosti.
 • Dodržování pracovního rozvrhu a nákladových příkazů.
 • Řízení vozidla řádným a bezpečným způsobem, nakládka a vykládka přepravovaného nákladu, obsluha mechanismů namontovaných na vozidle, vede běžné záznamy o provozu vozidla.
 • Údržba a běžné opravy vozidla včetně namontovaných mechanismů.
 • Vedení běžných záznamů o provozu vozidla.

Kód ISCO

8344

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-motorovych-voziku

Silničář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Zimní údržba komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/silnicar

Traťový strojník

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Traťový strojník řídí, obsluhuje, opravuje a seřizuje stroje a zařízení těžké mechanizace pro stavbu, údržbu a rekonstrukci železničních tratí.

Pracovní činnosti

 • Seřizování, běžná oprava a údržba strojů a zařízení.
 • Odstraňování následků nehod a mimořádných událostí.
 • Řízení a obsluha drážních speciálních hnacích vozidel a speciálních tažených vozidel.
 • Zabezpečování přepravy těchto vozidel jako vlaku.
 • Vedení záznamů o provedených úkonech.

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tratovy-strojnik

Strojník obsluhy stavebních strojů

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Strojník obsluhy stavebních strojů řídí, obsluhuje a udržuje stavební pracovní stroje a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště a pracovních strojů.
 • Řízení, obsluha a údržba pracovních strojů a zařízení.
 • Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu stavebních strojů.
 • Řízení a opravy dobývacích a zakládacích velkostrojů všech typů.
 • Organizování práce při běžných a středních opravách velkostrojů, řízení prací při ražbě tunelů pomocí mechanizovaného razicího štítu.
 • Obsluha rozpěrného prstence a řízení činnosti záštitového komplexu mechanizovaného razicího štítu.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-obsluhy-stavebni

Návěstní spojový dozorce

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Návěstní spojový dozorce zajišťuje a kontroluje technický provoz na zabezpečovacích zařízeních a malé sdělovací technice na železnici. Diagnostikuje případné poruchy popř. koordinuje a kontroluje jejich odstraňování.

Pracovní činnosti

 • Zajištění a dohled nad technickým provozem mechanických a elektromechanických zabezpečovacích zařízení na železnici.
 • Zajištění a dohled nad technickým provozem malé sdělovací techniky.
 • Kontrola funkcí a údržba mechanických a elektromechanických zabezpečovacích zařízení.
 • Úpravy a přezkoušení zabezpečovacích zařízení.
 • Úpravy a změny na komunikačních rozvodech.
 • Diagnostika poruch zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí techniky.
 • Ohraničování a odstraňování poruch zabezpečovacích zařízení.
 • Zajišťování a dohled nad odstraňováním zjištěných poruch.

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/navestni-spojovy-dozorce

Návěstní technik

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Návěstní technik samostatně vykonává složité specializované práce při zajišťování technického provozu, údržby a oprav zabezpečovacích zařízení a malé sdělovací techniky na železnici.

Pracovní činnosti

 • Seřízení, údržba a zajišťování technického provozu zabezpečovacích zařízení.
 • Údržba a zajišťování technického provozu telekomunikačních zařízení.
 • Seřízení, údržba a zajištění technického provozu na řídících zařízeních ovládaných počítačem.
 • Lokalizace a odstraňování závad zabezpečovacích zařízení.
 • Opravy telekomunikačních zařízení a řídících zařízení ovládaných počítačem.

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/navestni-technik

Řidič drážního speciálního vozidla

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řidič drážního speciálního vozidla řídí, obsluhuje speciální stroje a zařízení těžké mechanizace pro stavbu, údržbu a rekonstrukci železničních tratí.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha drážních strojů a zařízení.
 • Seřizování, běžná oprava a údržba strojů a zařízení.
 • Odstraňování následků nehod a mimořádných událostí.
 • Přeprava speciálních vozidel jako vlaku.
 • Nastavování parametrů u strojů a zařízení.
 • Vedení záznamů o provedených úkonech.

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-drazniho-specialnih

Pracovník v dopravní infrastruktuře

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Pracovník v dopravní infrastruktuře provádí běžnou údržbu, opravy a kontrolu kolejových tratí a jejich zařízení.

Pracovní činnosti

 • Odborné práce při údržbě, opravách a montáží kolejových tratí a jejich zařízení.
 • Bezpečnostní dozor ve smyslu zákona o drahách.
 • Odborné práce při údržbě, opravách a montáží zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
 • Provádění výkopů rýh a jam, výstražných a bezpečnostních nátěrů.

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-v-dopravni-infr