Profese

Obsluha pojízdných zařízení [CZ-ISCO 834]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů seřizuje a obsluhuje specializovaný pracovní stroj při výrobě štěpky.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha štěpkovacího stroje.
 • Vkládání materiálu hydraulickou rukou do štěpkovače.
 • Ovládání štěpkovacího mechanismu.
 • Kontrola a usměrňování výstupu štěpky ze stroje.
 • Kontrola jakosti vkládaného i vyrobeného materiálu.
 • Vedení běžných záznamů o provozu pracovního stroje.
 • Údržba a běžné opravy pracovního stroje.
 • Dodržování pracovního rozvrhu a BOZP.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-mobilnich-stepkov

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji obsluhuje pracovní stroj určený k těžbě dříví nebo jeho vyvezení z porostu na odvozní místo.

Pracovní činnosti

 • Těžba dříví harvestorem.
 • Obsluha vyvážecí soupravy při výrobě rovnaných sortimentů.
 • Kalibrace měřicího zařízení pracovního stroje určeného k těžbě dříví.
 • Soustřeďování dříví vyvážecími stroji včetně třídění a ukládání na odvozním místě.
 • Třídění dříví podle sortimentů na odvozním místě.
 • Vedení běžných záznamů o provozu pracovního stroje.
 • Údržba a běžné opravy pracovního stroje.
 • Dodržování pracovního rozvrhu při těžbě dříví.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tezar-drivi-tezebne-dopra

Mechanizátor pro soustřeďování dříví

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Mechanizátor pro soustřeďování dříví obsluhuje speciální lesnické traktory a vyvážecí soupravy určené k manipulaci se dřívím.

Pracovní činnosti

 • Obsluha univerzálních a speciálních lesnických traktorů včetně vyvážecích souprav.
 • Sestavení nákladu – připevnění úvazků na dříví a připnutí k lanu.
 • Ovládání lanového navijáku při soustřeďování dříví.
 • Nakládání a vykládání dříví hydraulickou rukou u vyvážecích souprav.
 • Shrnování klestu shrnovačem klestu nebo rampovačem.
 • Příprava půdy a práce ve školkách pomocí adaptérů připevněných na traktor.
 • Doprava materiálů na určená místa v lesních porostech (stromky, pletivo, nátěry, postřiky….).
 • Vyhrnování sněhu na lesních odvozních cestách.
 • Povýrobní úprava pracoviště vyrovnáním kolejí vzniklých pojezdem traktorů nebo vyvážecích souprav.
 • Stahování zavěšených stromů.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanizator-pro-soustred

Údržba lesních cest

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Údržba lesních cest provádí drobné opravy lesních cest a vývozních linek, instaluje svodnice, udržuje a opravuje příkopy a vyřezává zeleň podél cest.

Pracovní činnosti

 • Drobné opravy lesních cest a vývozních linek.
 • Výroba a instalace svodnic.
 • Údržba a opravy propustků a podélných příkopů.
 • Výřez trvalé zeleně podél cest za pomoci drobné mechanizace a chemické ošetření této zeleně.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/udrzba-lesnich-cest

Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách organizuje a vykonává činnosti spojené s přípravou půdy v lesních školkách, jejím obděláváním a úpravou mechanických, fyzikálních a chemických vlastností, setím, školkováním, péčí o semenáčky a sazenice, obalováním, zavlažováním a jejich vyzvedáváním a expedicí.

Pracovní činnosti

 • Organizace prací v lesních školkách s pomocí mechanizačních prostředků a strojů, údržba a oprava těchto strojů.
 • Příprava půdy pro školkování a síje a úprava jejich vlastností.
 • Síje, školkování, hnojení, pletí, podřezávání, vyzvedávání sadebního materiálu.
 • Zavlažování sadebního materiálu.
 • Výroba obalovaného sadebního materiálu.
 • Expedice a rozvoz sadebního materiálu.
 • Vedení evidence rozsahu vykonaných činností.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanizator-pro-vyrobu-s

Mechanizátor pro pěstební činnost

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Mechanizátor pro pěstební činnost zabezpečuje v lesním hospodářství jednotlivé pracovní operace při přípravě půdy, obnově lesa, péči o lesní kultury a ve výchově lesních porostů prostřednictvím mechanizačních prostředků.

Pracovní činnosti

 • Rozvoz materiálu pro pěstební práce traktorem, jeho nakládka a vykládka.
 • Mechanizovaná příprava půdy pro přirozenou obnovu, především pomocí půdních fréz nesených traktorem.
 • Shrnování klestu shrnovači nesenými traktorem nebo speciálním pracovním strojem.
 • Drcení a rozmetání klestu.
 • Frézování pařezů.
 • Zalesňování sazenic zalesňovacími stroji.
 • Ochrana lesních kultur pomocí mechanických postřikovačů včetně přípravy postřiků.
 • Mechanická ochrana lesních kultur – ožínání křovinořezy a motorovými ožínači.
 • Prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin, zpřístupnění porostů a další pěstební práce jednomužnou motorovou pilou nebo křovinořezem.
 • Mechanizované práce v ochraně lesa proti zvěři a hmyzím a ostatním škůdcům.
 • Mechanizované odkorňování pokácených kmenů.
 • Kopání a udržování protipožárních pásů pomocí závěsného nářadí na traktoru.
 • Asanace erozních rýh.
 • Mechanizované práce při údržbě lesních cest a svážnic.
 • Prohrnování a posyp lesních cest traktorem.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanizator-pro-pestebni

Dopravce dříví

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Dopravce dříví přepravuje, nakládá a manipuluje se surovým dřívím či sortimenty různých délek.

Pracovní činnosti

 • Přeprava surového dříví či sortimentů nákladním automobilem (odvozní soupravou).
 • Práce s hydraulickým jeřábem při nakládání a skládání dříví.
 • Nakládání surového dříví či sortimentů na nákladní vagony.
 • Zabezpečení nákladu před jízdou.
 • Zakládání, skládání, třídění dříví a rovnání hrání.
 • Zabezpečování ostatních činností spojených s manipulací surového dříví či sortimentů.

Kód ISCO

8341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dopravce-drivi

Obsluha regálových zakladačů

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Obsluha regálových zakladačů řídí skladovací zařízení, určené pro uskladňování, vyskladňování a manipulaci se zbožím.

Pracovní činnosti

 • Kontrola pojezdové dráhy a vlastního regálového zakladače před započetím práce.
 • Kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení regálového zakladače před započetím práce.
 • Kontrola kabiny regálového zakladače a ovládacích zařízení.
 • Řízení regálového zakladače.
 • Vedení potřebných dokladů a dokumentace o provozu regálového zakladače.

Kód ISCO

8343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-regalovych-zaklad

Obsluha zdvihacích pracovních plošin

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Obsluha zdvihacích pracovních plošin zdvihá a polohuje personál včetně souvisejících pracovních nástrojů a materiálu v pracovní plošině (koši) do pracovní polohy.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečení pracovních prostorů zdvihací pracovní plošiny.
 • Kontrola zdvihací pracovní plošiny a její ustavení před započetím práce.
 • Kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení zdvihací pracovní plošiny před započetím práce.
 • Kontrola pracovní plošiny (koše) a ovládacích zařízení.
 • Řízení pohybu pracovní plošiny.
 • Vedení potřebných dokladů a dokumentace o provozu zdvihací pracovní plošiny.

Kód ISCO

8343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-zdvihacich-pracov

Staniční pracovník lanové dráhy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Staniční pracovník lanové dráhy provádí přípravné, obslužné a kontrolní práce při provozu lanové dráhy.

Pracovní činnosti

 • Kontrola strojně-mechanických a elektrozařízení lanové dráhy včetně provedení zkušebního chodu a kontrolní jízdy lanové dráhy.
 • Zapisování výsledků prohlídek a kontrol do provozního deníku.
 • Organizace přepravy včetně organizace pohybu osob na nástupišti a výstupišti.
 • Kontrola dodržování přepravního řádu přepravovanými osobami při nástupu a výstupu.
 • Kontrola platnosti jízdenek.
 • Údržba nástupních a výstupních prostor.
 • Sledování klimatických podmínek za provozu.
 • Obsluha jednoduchých radiostanic.
 • Pomoc při organizování první pomoci při zranění pracovníků nebo klientů.
 • Údržba lanové dráhy.

Kód ISCO

8343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stanicni-pracovnik-lanove

Jeřábník sloupových a věžových jeřábů

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Jeřábník sloupových a věžových jeřábů obsluhuje uvedené druhy jeřábů z kabiny, nebo ze země.

Pracovní činnosti

 • Kontrola jeřábové dráhy, přístupů na jeřáb a jeřábu před započetím práce.
 • Kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení jeřábu před započetím práce včetně funkčního přezkoušení.
 • Jeřábové manipulace.
 • Spolupráce s vazačem.
 • Vedení potřebných dokladů a dokumentace k provozu jeřábu.

Kód ISCO

8343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/jerabnik-sloupovych-a-vez

Obsluha lyžařského vleku

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Obsluha lyžařského vleku provádí přípravné, obslužné a jednoduché kontrolní práce při provozu lyžařského vleku.

Pracovní činnosti

 • Obsluha lyžařského vleku.
 • Kontrola technického stavu lyžařského vleku.
 • Vedení záznamů o provozu lyžařského vleku.
 • Organizace přepravy včetně organizace pohybu osob na nástupišti a pomoci při nástupu na lyžařský vlek.
 • Kontrola dodržování přepravního řádu přepravovanými osobami při nástupu a výstupu.
 • Kontrola platnosti jízdenek.
 • Dohled nad vypouštěním unášečů v horní stanici lyžařského vleku.
 • Údržba nástupních a výstupních prostor.
 • Hlášení poruch a přerušení provozu lyžařského vleku, hlášení úrazů souvisejících s provozem lyžařského vleku.
 • Obsluha jednoduchých radiostanic.
 • Pomoc při organizování první pomoci při zranění pracovníků nebo klientů.

Kód ISCO

8343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-lyzarskeho-vleku

Expedient metalurgických výrobků

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Expedient metalurgických výrobků provádí odborné činnosti při expedici hutního a slévárenského materiálu a výrobků.

Pracovní činnosti

 • Naskladňování a třídění hutních a slévárenských výrobků a materiálu.
 • Obsluha manipulační techniky.
 • Ložení metalurgického materiálu a výrobků na železniční vozy a kamiony.
 • Vyhotovení ložních listů a vozových nálepek.
 • Kontrola naloženého materiálu a výrobků na vozové jednotce.
 • Ošetřování a údržba strojního vybavení expedice.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

8344

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/expedient-metalurgickych-

Skladník

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Skladník vykonává příslušné aktivity při skladování a následné manipulaci se zbožím.

Pracovní činnosti

 • Příjem zboží, kontrola dodacích listů a dalších průvodních dokumentů.
 • Ukládání, kontrola a skladování zboží.
 • Kontrola záručních lhůt u přijímaného a skladovaného zboží.
 • Vyskladnění a vychystání zboží.
 • Expedice zboží.
 • Odbavování kusových, vozových a kontejnerových zásilek.
 • Vyřizování reklamací.
 • Vedení předepsané evidence a provádění inventur.
 • Vedení evidence o dodavatelích a zákaznících.
 • Nakládání s odpadem a zajištění úklidu skladovacích prostor.
 • Běžná údržba mechanizačních prostředků a ostatního skladového zařízení.

Kód ISCO

8344

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/skladnik

Řidič motorových vozíků

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řidič motorových vozíků je schopný bezpečně řídit vozidla včetně manipulace s přepravovanými náklady nebo mechanismy namontovanými na vozidle.

Pracovní činnosti

 • Odpovědnost za vozidlo a kontrola jeho provozuschopnosti.
 • Dodržování pracovního rozvrhu a nákladových příkazů.
 • Řízení vozidla řádným a bezpečným způsobem, nakládka a vykládka přepravovaného nákladu, obsluha mechanismů namontovaných na vozidle, vede běžné záznamy o provozu vozidla.
 • Údržba a běžné opravy vozidla včetně namontovaných mechanismů.
 • Vedení běžných záznamů o provozu vozidla.

Kód ISCO

8344

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-motorovych-voziku

Silničář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Zimní údržba komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/silnicar

Traťový strojník

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Traťový strojník řídí, obsluhuje, opravuje a seřizuje stroje a zařízení těžké mechanizace pro stavbu, údržbu a rekonstrukci železničních tratí.

Pracovní činnosti

 • Seřizování, běžná oprava a údržba strojů a zařízení.
 • Odstraňování následků nehod a mimořádných událostí.
 • Řízení a obsluha drážních speciálních hnacích vozidel a speciálních tažených vozidel.
 • Zabezpečování přepravy těchto vozidel jako vlaku.
 • Vedení záznamů o provedených úkonech.

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tratovy-strojnik

Strojník obsluhy stavebních strojů

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Strojník obsluhy stavebních strojů řídí, obsluhuje a udržuje stavební pracovní stroje a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště a pracovních strojů.
 • Řízení, obsluha a údržba pracovních strojů a zařízení.
 • Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu stavebních strojů.
 • Řízení a opravy dobývacích a zakládacích velkostrojů všech typů.
 • Organizování práce při běžných a středních opravách velkostrojů, řízení prací při ražbě tunelů pomocí mechanizovaného razicího štítu.
 • Obsluha rozpěrného prstence a řízení činnosti záštitového komplexu mechanizovaného razicího štítu.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-obsluhy-stavebni

Návěstní spojový dozorce

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Návěstní spojový dozorce zajišťuje a kontroluje technický provoz na zabezpečovacích zařízeních a malé sdělovací technice na železnici. Diagnostikuje případné poruchy popř. koordinuje a kontroluje jejich odstraňování.

Pracovní činnosti

 • Zajištění a dohled nad technickým provozem mechanických a elektromechanických zabezpečovacích zařízení na železnici.
 • Zajištění a dohled nad technickým provozem malé sdělovací techniky.
 • Kontrola funkcí a údržba mechanických a elektromechanických zabezpečovacích zařízení.
 • Úpravy a přezkoušení zabezpečovacích zařízení.
 • Úpravy a změny na komunikačních rozvodech.
 • Diagnostika poruch zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí techniky.
 • Ohraničování a odstraňování poruch zabezpečovacích zařízení.
 • Zajišťování a dohled nad odstraňováním zjištěných poruch.

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/navestni-spojovy-dozorce

Návěstní technik

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Návěstní technik samostatně vykonává složité specializované práce při zajišťování technického provozu, údržby a oprav zabezpečovacích zařízení a malé sdělovací techniky na železnici.

Pracovní činnosti

 • Seřízení, údržba a zajišťování technického provozu zabezpečovacích zařízení.
 • Údržba a zajišťování technického provozu telekomunikačních zařízení.
 • Seřízení, údržba a zajištění technického provozu na řídících zařízeních ovládaných počítačem.
 • Lokalizace a odstraňování závad zabezpečovacích zařízení.
 • Opravy telekomunikačních zařízení a řídících zařízení ovládaných počítačem.

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/navestni-technik

Řidič drážního speciálního vozidla

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řidič drážního speciálního vozidla řídí, obsluhuje speciální stroje a zařízení těžké mechanizace pro stavbu, údržbu a rekonstrukci železničních tratí.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha drážních strojů a zařízení.
 • Seřizování, běžná oprava a údržba strojů a zařízení.
 • Odstraňování následků nehod a mimořádných událostí.
 • Přeprava speciálních vozidel jako vlaku.
 • Nastavování parametrů u strojů a zařízení.
 • Vedení záznamů o provedených úkonech.

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-drazniho-specialnih

Pracovník v dopravní infrastruktuře

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Pracovník v dopravní infrastruktuře provádí běžnou údržbu, opravy a kontrolu kolejových tratí a jejich zařízení.

Pracovní činnosti

 • Odborné práce při údržbě, opravách a montáží kolejových tratí a jejich zařízení.
 • Bezpečnostní dozor ve smyslu zákona o drahách.
 • Odborné práce při údržbě, opravách a montáží zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
 • Provádění výkopů rýh a jam, výstražných a bezpečnostních nátěrů.

Kód ISCO

8342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-v-dopravni-infr