Profese

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají [CZ-ISCO 833]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Řidič tramvají

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řidič tramvaje je schopný bezpečně řídit kolejové vozidlo na tramvajové dráze a přepravovat bezpečně cestující v kolejové síti dopravce v souladu s pravidly drážního a silničního provozu, přepravního řádu a jízdních řádů příslušných linek.

Pracovní činnosti

 • Řízení tramvaje řádným a bezpečným způsobem s ohledem na stav a sklonové poměry kolejové dráhy, počasí, ostatní účastníky provozu, rozhledové podmínky, obsazenost tramvaje a při zachovávání předpisů o pracovní době řidiče.
 • Vedení záznamů a dokladů o provozu kolejového vozidla a činnosti řidiče.
 • Seznámení s dopravními odlišnostmi oproti plánovanému stavu.
 • Kontrola technického stavu kolejového vozidla.
 • Vydávání pokynů k zajištění bezpečné přepravy cestujících a jejich zavazadel, výběr jízdného.
 • Přeprava cestujících ve stanoveném čase po plánované trase.
 • Odstranění drobných poruch kolejového vozidla.

Kód ISCO

8331

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-tramvaji

Řidič osobní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řidič osobní dopravy bezpečně řídí silniční vozidla přepravy osob a dopravuje cestující při krátkých a dálkových cestách.

Pracovní činnosti

 • Řízení silničního vozidla osobní dopravy řádným a bezpečným způsobem.
 • Vedení záznamů a dokladů o provozu vozidla osobní dopravy a o činnosti řidiče.
 • Vydávání pokynů k zajištění bezpečné přepravy cestujících.
 • Kontrola technického stavu vozidla.
 • Dodržování pracovního rozvrhu, jízdního řádu a určené trasy.
 • Organizace přepravy cestujících včetně bezpečné přepravy jejich zavazadel, výběr jízdného, poplatků a náhrad podle přepravního tarifu.

Kód ISCO

8331

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-osobni-dopravy

Silničář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Zimní údržba komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Kód ISCO

8332

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/silnicar

Řidič nákladní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řidič nákladní dopravy je schopný bezpečně řídit silniční nákladní vozidla a dopravovat náklad při krátkých a dálkových trasách.

Pracovní činnosti

 • Řízení nákladního vozidla řádným a bezpečným způsobem.
 • Vedení záznamů a dokladů o provozu nákladního vozidla a o činnosti řidiče.
 • Ukládání a zajištění nákladu na vozidle.
 • Kontrola technického stavu vozidla.
 • Kontrola vykládky vozidla, předávání doprovodných dokumentů, případně výběr tržeb a poplatků.

Kód ISCO

8332

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-nakladni-dopravy

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace provádí odborné čištění kanalizace pomocí speciální techniky.

Pracovní činnosti

 • Čištění kanalizace tlakovými vozy a motorovými pery.
 • Frézování kanalizace a odstraňování pevných nánosů z potrubí.
 • Nakládání s odpady – vývoz žumpy, septiku, jímky, tukových lapolů.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

8332

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-specialniho-vozu-

Řidič pásového vozu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Řidič pásového vozu zajišťuje obsluhu zařízení při technologickém procesu povrchové těžby.

Pracovní činnosti

 • Obsluha pásového vozu.
 • Údržba a opravy pásového vozu.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

8332

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-pasoveho-vozu