Profese

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají [CZ-ISCO 833]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Řidič tramvají

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řidič tramvaje je schopný bezpečně řídit kolejové vozidlo na tramvajové dráze a přepravovat bezpečně cestující v kolejové síti dopravce v souladu s pravidly drážního a silničního provozu, přepravního řádu a jízdních řádů příslušných linek.

Pracovní činnosti

 • Řízení tramvaje řádným a bezpečným způsobem s ohledem na stav a sklonové poměry kolejové dráhy, počasí, ostatní účastníky provozu, rozhledové podmínky, obsazenost tramvaje a při zachovávání předpisů o pracovní době řidiče.
 • Vedení záznamů a dokladů o provozu kolejového vozidla a činnosti řidiče.
 • Seznámení s dopravními odlišnostmi oproti plánovanému stavu.
 • Kontrola technického stavu kolejového vozidla.
 • Vydávání pokynů k zajištění bezpečné přepravy cestujících a jejich zavazadel, výběr jízdného.
 • Přeprava cestujících ve stanoveném čase po plánované trase.
 • Odstranění drobných poruch kolejového vozidla.

Kód ISCO

8331

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-tramvaji

Řidič osobní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řidič osobní dopravy bezpečně řídí silniční vozidla přepravy osob a dopravuje cestující při krátkých a dálkových cestách.

Pracovní činnosti

 • Řízení silničního vozidla osobní dopravy řádným a bezpečným způsobem.
 • Vedení záznamů a dokladů o provozu vozidla osobní dopravy a o činnosti řidiče.
 • Vydávání pokynů k zajištění bezpečné přepravy cestujících.
 • Kontrola technického stavu vozidla.
 • Dodržování pracovního rozvrhu, jízdního řádu a určené trasy.
 • Organizace přepravy cestujících včetně bezpečné přepravy jejich zavazadel, výběr jízdného, poplatků a náhrad podle přepravního tarifu.

Kód ISCO

8331

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-osobni-dopravy

Silničář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Zimní údržba komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Kód ISCO

8332

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/silnicar

Řidič nákladní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řidič nákladní dopravy je schopný bezpečně řídit silniční nákladní vozidla a dopravovat náklad při krátkých a dálkových trasách.

Pracovní činnosti

 • Řízení nákladního vozidla řádným a bezpečným způsobem.
 • Vedení záznamů a dokladů o provozu nákladního vozidla a o činnosti řidiče.
 • Ukládání a zajištění nákladu na vozidle.
 • Kontrola technického stavu vozidla.
 • Kontrola vykládky vozidla, předávání doprovodných dokumentů, případně výběr tržeb a poplatků.

Kód ISCO

8332

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-nakladni-dopravy

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace provádí odborné čištění kanalizace pomocí speciální techniky.

Pracovní činnosti

 • Čištění kanalizace tlakovými vozy a motorovými pery.
 • Frézování kanalizace a odstraňování pevných nánosů z potrubí.
 • Nakládání s odpady – vývoz žumpy, septiku, jímky, tukových lapolů.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

8332

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-specialniho-vozu-

Řidič pásového vozu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Řidič pásového vozu zajišťuje obsluhu zařízení při technologickém procesu povrchové těžby.

Pracovní činnosti

 • Obsluha pásového vozu.
 • Údržba a opravy pásového vozu.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

8332

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-pasoveho-vozu