Profese

Strojvedoucí a pracovníci zabezpečující sestavování a jízdu vlaků [CZ-ISCO 831]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Strojvedoucí

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Strojvedoucí řídí hnací vozidlo na železničních tratích ČD nebo na podnikových a závodových tratích a vlečkách.

Pracovní činnosti

 • Řízení, obsluha a údržba lokomotivy nebo motorového vozu na železničních tratích, podnikových a závodových tratích a vlečkách.
 • Zajišťování odbavení cestujících.
 • Řízení činnosti vlakového doprovodu.
 • Provádění pravidelných školení včetně přezkušování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

8311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojvedouci

Strojvedoucí elektrických vozů metra

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Strojvedoucí elektrických vozů metra obsluhuje drážní elektrická vozidla různých typů na dráze speciální a provádí činnosti nutné k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob.

Pracovní činnosti

 • Řízení elektrických vlaků metra na speciální dráze.
 • Zajišťování odbavování a přepravy cestujících.
 • Vydávání pokynů k zajištění bezpečné dopravy a přepravy cestujících a jejich zavazadel.
 • Řešení poruchových stavů elektrických vlaků metra včetně vedení příslušné dokumentace.
 • Provádění technologických postupů za účelem kontroly a údržby souprav.
 • Posun elektrických vozů metra.
 • Sebevzdělávání formou povinných pravidelných školení a přezkušování.
 • Provádění školení, přezkušování a výcviku.
 • Provádění zkoušek pro ověření dopravní technologie.
 • Provádění zkoušek za účelem testování technologických celků.

Kód ISCO

8311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojvedouci-elektrickych

Tranzitér přípravář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Tranzitér přípravář vykonává komerční prohlídky včetně zpracování průvodních listin a evidence železničních vozů.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání přepravních a technicko-přepravních prohlídek železničních vozů a zásilek, kontrola průvodních vozů.
 • Obsluha a odbavení nákladních vlaků.
 • Obsluha a zpracovávání dat o voze (vlaku) pomocí přenosové a výpočetní techniky.
 • Evidence došlých a odeslaných železničních vozů.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tranziter-pripravar

Závorář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Závorář zajišťuje bezpečnost a ochranu železnice ve styku se silničním provozem.

Pracovní činnosti

 • Obsluha závor.
 • Zajišťování doplňkového prodeje jízdenek a přepravy zavazadel.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zavorar

Vedoucí posunu

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí posunu zajišťujíce posun kolejových vozidel v přidělených obvodech.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění posunu kolejových vozidel.
 • Sestavování a rozřazování vlaků, zadržování spouštěných a odrážených vozů.
 • Zajišťování vozů proti ujetí.
 • Provádění zkoušek brzd včetně obsluhy brzd jednotlivých vozů nebo skupin.
 • Obsluha zabezpečovacích zařízení (výhybek, výkolejek) popřípadě obsluhy kolejových brzd.
 • Obsluha železničních vozů a manipulačních míst.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-posunu

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků vykonává nebo řídí práce při sestavování, řazení a odbavování nákladního vlaku a který vykonává činnost vlakového doprovodu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění posunových prací v železničních stanicích, na vlečkách a nákladištích.
 • Provádění zkoušek brzd.
 • Vyhotovování a vedení vlakové dokumentace.
 • Sestavování a rozřazování vlaků, přestavných jízd.
 • Obsluha manipulačních míst.
 • Obsluha železničních vozů při manipulaci.
 • Provádění technické prohlídky železničních vozů.
 • Řízení záchranných prací při mimořádných událostech (do doby příjezdu odpovědných osob).

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-obsluhy-nakladnic

Posunovač

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Posunovač vykonává posun kolejových vozidel v přiděleném obvodu vlečky, železniční stanice, ve více železničních stanicích nebo v depu kolejových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Provádění posunu kolejových vozidel.
 • Obsluha brzd jednotlivých vozů nebo jejich skupin.
 • Zadržování spouštěných a odrážených vozů.
 • Zajišťování vozů proti ujetí.
 • Sestavování a rozřazování vlaků a přestavných jízd.
 • Obsluha výhybek, výkolejek a jejich zabezpečovacích zařízení.
 • Obsluha mechanizačních zařízení a prostředků k provádění jednoduchého posunu.
 • Obsluha manipulačních míst.
 • Obsluha železničních vozů při manipulacích.
 • Sledování, dávání a opakování návěstí, popř. obsluha kolejových brzd.
 • Prohlídka vozů.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/posunovac

Staniční dozorce

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Staniční dozorce zajišťuje dopravní a přepravní činnosti v železniční stanici včetně příslušných podkladů a náležitostí pro sestavu nebo jízdu vlaku.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů dopravní a přepravní dokumentace.
 • Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Poskytování informací o přepravě cestujících, zavazadel a spěšnin.
 • Komplexní zajišťování dopravních a přepravních činností.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stanicni-dozorce

Tranzitér

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Tranzitér vykonává komerční prohlídky včetně zpracování průvodních listin, vede evidenci železničních vozů a vyhledává chybějící vozy.

Pracovní činnosti

 • Přebírání a zpracování průvodních listin nákladních železničních vozů, včetně porovnávání s dojetým vlakem.
 • Vyhotovování podkladů pro řízení posunu.
 • Vykonávání přepravních prohlídek vozů a kontrola průvodních listin.
 • Vedení evidence o došlých a odeslaných vozech.
 • Operativní řešení odchylných případů při přepravě zboží a vozových zásilek.
 • Obsluha a odbavení nákladního vlaku.
 • Obsluha přenosové a výpočetní techniky a informačního systému.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tranziter

Hradlař a hláskař

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Hradlář a hláskař zajišťuje bezpečný sled vlaků na trati a ochranu železnice ve styku se silničním provozem.

Pracovní činnosti

 • Obsluha oddílových návěstidel, závor, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
 • Střežení přilehlých úseků trati.
 • Zajišťování doplňkového prodeje jízdenek a přepravy zavazadel.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hradlar-a-hlaskar

Výhybkář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Výhybkář provádí stavění jízdních cest pro vlaky a posun.

Pracovní činnosti

 • Sledování návěstidel, dávaných návěstí a jízdy vlaků.
 • Obsluha návěstidel, dorozumívacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Stavění jízdní cesty pro vlaky a posun ručně ovládanými výměnami.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyhybkar

Signalista

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Signalista zabezpečuje jízdní cestu pro vlaky a posun pomocí ústředně, místně stavěných výměn, výkolejek a návěstidel.

Pracovní činnosti

 • Obsluha sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Obsluha přejezdových zabezpečovacích zařízení, kontrola jejich provozuschopnosti.
 • Obsluha kolejových brzd.
 • Provozní ošetřování výměn, jejich technická kontrola.
 • Sledování návěstidel a dávaných návěstí.
 • Sledování jízd vlaků nebo posunujících dílů.
 • Vedení dopravních záznamů.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/signalista

Dozorce výhybek

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Dozorce výhybek provádí stavění jízdních cest pro vlaky a posun, úschovu a střežení klíčů od výměn a výkolejek, vydávání příkazů přiděleným výhybkářům, obsluhu pomocných stavědel, vedení zaměstnanců při čistění výměn, včetně vlastního provádění této činnosti.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zajištění vlakové cesty pro vjezd, odjezd a průjezd vlaku.
 • Obsluha pomocných stavědel ve stanicích.
 • Vedení čet čističů výměn.
 • Řízení práce přidělených výhybkářů.

Kód ISCO

8312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dozorce-vyhybek