Profese

Ostatní obsluha stacionárních strojů a zařízení [CZ-ISCO 818]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pomocný pracovník v chemii

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Pomocný pracovník v chemii provádí opakované jednoduché pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v chemické laboratoři, v chemické, farmaceutické, plastikářské a gumárenské výrobě, v tukovém průmyslu, ve výrobě kosmetiky a ve výrobě výbušin.

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce.
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při jejich údržbě.
 • Příprava a balení výrobků a zboží k expedici.
 • Nastavení dopravních cest surovin, polotovarů a výrobků.
 • Třídění a ukládání odpadů.
 • Obsluha plnících linek a balících automatů.
 • Jednoduché laboratorní práce včetně provozních záznamů.

Kód ISCO

8183

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-pracovnik-v-chemi

Obsluha baličky

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Obsluha baličky obsluhuje zařízení pro balení nebo jinou úpravu kotoučů papíru pro jejich následnou přepravu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha zařízení pro balení nebo jinou úpravu kotoučů papíru a jejich označení.
 • Příprava materiálu pro balení, úpravu a označení kotoučů papíru.
 • Řízení činností při najíždění, odstavování nebo poruše obsluhovaného zařízení.
 • Kontrola provozu a stavu obsluhovaného zařízení.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Čištění obsluhovaného zařízení a úklid provozních prostor.

Kód ISCO

8183

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-balicky

Topič parních kotlů

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Topič parních kotlů provádí obsluhu parních kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva provozovaných v průmyslu, menších teplárnách popřípadě ve službách.

Pracovní činnosti

 • Předepsané kontroly před uzavřením tlakového celku kotle, před zatopením kotle, při zatápění, při připojování kotle na odběrné potrubí a při pravidelném provozu kotle.
 • Obsluha topeniště kotle a kontroluje řádný odvod spalin.
 • Odstavení kotel z provozu.
 • Zajišťování splnění normových hodnot pro bezpečnostní výstroj kotle při provozu za mimořádných podmínek.
 • Odstavení kotle z provozu při zjištění nepřípustných provozních okolností.
 • Provádění běžné údržby, čištění a mazání topných médií.
 • Kontrola nastavených hodnot na regulačních přístrojích.
 • Úklid provozních prostorů a vedení provozních záznamů.
 • Kontrola vodoznaků, tlakoměrů, teploměrů, uzávěrů a pojistných ventilů.
 • Odkalování kotle.

Kód ISCO

8182

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/topic-parnich-kotlu

Operátor parních energetických zařízení

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Operátor parních energetických zařízení provádí obsluhu výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů parních kotlů na tuhá, kapalná nebo pevná paliva se jmenovitým tepelným výkonem nad 35 MW

Pracovní činnosti

 • Obsluha a řízení provozu parních kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nad 35 MW
 • Obsluha a řízení vysokotlakových napájecích stanic
 • Obsluha a řízení redukčních a výměníkových stanic
 • Obsluha a řízení kondenzací
 • Obsluha a řízení odsiřovacích zařízení
 • Kontrola údajů měřicích přístrojů
 • Kontrola údajů regulačních přístrojů
 • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu zařízení
 • Vedení dokumentace o údržbě a opravách technologického zařízení

Kód ISCO

8182

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-parnich-energeti

Operátor horkovodních energetických zařízení

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Operátor horkovodních energetických zařízení provádí obsluhu výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů horkovodních kotlů na tuhá, kapalná nebo plynná paliva se jmenovitým tepelným výkonem nad 35 MW

Pracovní činnosti

 • Obsluha a řízení vysokotlakových napájecích stanic
 • Obsluha a řízení redukčních a výměníkových stanic
 • Obsluha a řízení kondenzací
 • Obsluha a řízení odsiřovacích zařízení
 • Kontrola údajů měřicích přístrojů
 • Kontrola údajů regulačních přístrojů
 • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu zařízení
 • Vedení dokumentace o údržbě a opravách technologického zařízení

Kód ISCO

8182

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-horkovodnich-ene

Obsluha kremačního zařízení

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Obsluha kremačního zařízení řídí a kontroluje provoz kremační pece určené pro zpopelňování lidských pozůstatků, upravuje zpopelněné lidské ostatky pro rozptyl, přesyp a vsyp a ukládá je do uren a kolumbárií.

Pracovní činnosti

 • Převzetí rakve s mrtvým lidským tělem, její uložení do chladícího prostoru.
 • Kontrola a identifikace těla zemřelého.
 • Vedení evidence těl zemřelých včetně označení rakve nespalitelnou značkou.
 • Příprava rakve k zavezení, obsluha hydraulické zdviže, zavezení rakve do kremační pece.
 • Kontrola průběhu zpopelňování, ukončení kremace.
 • Řízení a obsluha digitálních spalovacích pecí včetně hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu.
 • Provádění pravidelné údržby kremační pece a odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu včetně drobných oprav.
 • Řízení a kontrola provozu chladících zařízení.
 • Zajišťění a udržba čistoty v technologické části krematoria.
 • Zajišťění a úprava popela pro rozptyl, přesyp a vsyp na veřejné pohřebiště.

Kód ISCO

8182

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-kremacniho-zarize

Sklář technického skla

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklář technického skla zhotovuje výrobky z technického skla.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování výrobků z technického skla, např. zkumavek, kapilár, skleněného potrubí, armatur.
 • Zatavování výrobků ohněm včetně seřizování ohně.
 • Seřizování, ošetřování, údržba a drobné opravy sklářských strojů a zařízení.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklar-technickeho-skla

Tavič skloviny

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Tavič skloviny zajišťuje tavení skloviny ve vanových agregátech a různých druhů skloviny a barevek v pánvových pecích, včetně odbarvování a barvení skloviny.

Pracovní činnosti

 • Kontrola kmenárny, tavicích a chladicích pecí, doprava střepů a kmene.
 • Příprava technologické směsi surovin a kontrola chodu zařízení na úseku přípravy skloviny.
 • Vizuální kontrola tavicích agregátů a pánvových pecí, např.: žáruvzdorných vyzdívek, charakteru spalování, čistoty skloviny a chlazení výrobků.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tavic-skloviny

Strojník sklářských zařízení pro foukací linky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Strojník sklářských zařízení pro foukací linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu foukací linky, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady, kontroluje stav forem.

Pracovní činnosti

 • Seřizování a obsluha foukací linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
 • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
 • Kontrola a výměna forem a formových dílů dle potřeby výroby.
 • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, kontrola množství a druhů vad, jejich odstraňování.
 • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.
 • Kontrola teploty a dávkování skloviny.
 • Mazání forem a strojního zařízení.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-sklarskych-zariz-dcc1

Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna obsluhuje strojní zařízení na výrobu skleněného vlákna a výrobků z něho.

Pracovní činnosti

 • Tažení skleněného vlákna z platinových pecí za používání různých druhů lubrikací a navíjení.
 • Příprava a zpracovávání skleněného vlákna a jeho modifikací do tkanin a obdobných výrobků.
 • Družení skleněného vlákna do skelných pramenů.
 • Objemování skleněných vláken.
 • Tkaní skleněného vlákna do textilních nití.
 • Sekání skleněného vlákna.
 • Výroba rohoží ze skleněných vláken a kontrola kvality rohoží a hmotnosti návinu.
 • Obsluha rozvlákňovacích strojů na výrobu silikátových vláken.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení pro výrobu a zpracování skleněných vláken a provádění jednoduchých oprav.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-a-zpracovatel-skl

Přípravář keramických hmot

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Přípravář keramických hmot zhotovuje hmoty a glazury.

Pracovní činnosti

 • Příprava keramických hmot a glazur, obsluha strojů a zařízení pro tuto výrobu určených.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pripravar-keramickych-hmo

Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Strojník sklářských zařízení provýrobu tyčí a trubic provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu linek výroby tyčí a trubic, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady, kontroluje stav forem.

Pracovní činnosti

 • Seřizování a obsluha linek výroby tyčí a trubic včetně provádění běžné údržby
 • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
 • Kontrola a výměna forem a formových dílů dle potřeby výroby.
 • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, evidence množství a druhů vad, jejich odstraňování.
 • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.
 • Kontrola teploty a dávkování skloviny.
 • Mazání forem a strojního zařízení.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-sklarskych-zariz-a062

Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu rafinačních linek, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady.

Pracovní činnosti

 • Seřizování a obsluha rafinační linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
 • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
 • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, kontrola množství a druhů vad, jejich odstraňování.
 • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-sklarskych-zariz

Vylévač keramiky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Vylévač keramiky zhotovuje výrobky z keramiky litím.

Pracovní činnosti

 • Vytváření keramických výrobků litím.
 • Slučování, retuš a sušení keramických výrobků.
 • Seřizování a ošetřování keramických strojů a zařízení.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vylevac-keramiky

Obsluha pálicích pecí

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Obsluha pálicích pecí provádí výpal výrobků z keramiky.

Pracovní činnosti

 • Vypalování výrobků v pecích.
 • Seřizování a ošetřování pecí a sušáren.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-palicich-peci

Obráběč keramiky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Obráběč keramiky zhotovuje výrobky z keramiky obráběním.

Pracovní činnosti

 • Vytváření keramických výrobků obráběním.
 • Slučování, retuš a sušení keramických výrobků.
 • Seřizování a ošetřování keramických strojů a zařízení.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obrabec-keramiky

Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu lisovací linky, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady, kontroluje stav forem.

Pracovní činnosti

 • Seřizování a obsluha lisovací linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
 • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
 • Kontrola a výměna forem a formových dílů dle potřeby výroby.
 • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, evidence množství a druhů vad, jejich odstraňování.
 • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.
 • Kontrola teploty a dávkování skloviny.
 • Mazání forem a strojního zařízení.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-sklarskych-zariz-d081

Výrobce lisované keramiky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce lisované keramiky zhotovuje keramické výrobky lisováním.

Pracovní činnosti

 • Vytváření keramických výrobků lisováním.
 • Seřizování a ošetřování keramických strojů a zařízení.
 • Nakládka výrobků do pecních vozů.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-lisovane-keramiky

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu lisofoukací linky, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady, kontroluje stav forem.

Pracovní činnosti

 • Seřizování a obsluha lisofoukací linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
 • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
 • Kontrola a výměna forem a formových dílů dle potřeby výroby.
 • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, evidence množství a druhů vad, jejich odstraňování.
 • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.
 • Kontrola teploty a dávkování skloviny.
 • Mazání forem a strojního zařízení.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-sklarskych-zariz-dc57

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců obsluhuje strojní zařízení používaná při úpravě surovin, výrobě keramiky, stavebních hmot a dílců.

Pracovní činnosti

 • Strojní příprava, úprava a zpracování výchozích surovin, polotovarů a výrobků ve výrobě keramiky, stavebních hmot a dílců.
 • Obsluha strojů a zařízení v úpravnách užitkových nerostů nebo nerudních surovin, ve výrobě cementu a vápna, v cihlářské a betonářské výrobě a ve výrobě stavební keramiky a izolací.
 • Řízení, seřizování a běžná údržba strojů a zařízení na drcení, mletí, mísení, tepelné úpravy a dávkování surovin a dále strojů a zařízení ve výrobě jednotlivých druhů keramiky a stavebních hmot a dílců.
 • Řízení automatizovaných výrobních linek ve výrobě jednotlivých druhů keramiky, stavebních hmot a dílců.
 • Řízení sušicího procesu v sušárnách, pálení v pecích.
 • Čistění, ošetřování a údržba strojů a zařízení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-zarizeni-na-vyrob

Glazovač keramiky

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Glazovač keramiky glazuje výrobky z keramiky.

Pracovní činnosti

 • Glazování keramických výrobků a ložení do pece.
 • Seřizování a ošetřování glazovacích strojů a zařízení.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/glazovac-keramiky

Sklář lisovaného skla

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklář lisovaného skla zhotovuje lisované výrobky ze skla.

Pracovní činnosti

 • Obsluha lisovacích strojů na výrobu skleněných předmětů.
 • Seřizování, ošetřování, údržba a drobné opravy sklářských strojů a zařízení.
 • Ruční mačkání na více mačkadlech a mačkání náročných tvarů.
 • Mačkání na Kopalově mačkadle, rotačním mačkadle, UM.
 • Příprava forem včetně ověření funkčnosti a rozměrů prostřednictvím zkušebních výrobků.
 • Nabírání, lisování a dotvarování ohněm leštěných hladkých i dezénovaných, tvarově obtížných a povrchově náročných sklářských výrobků ze všech druhů sklovin.

Kód ISCO

8181

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklar-lisovaneho-skla

Zasněžovač

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Zasněžovač zajišťuje obsluhu, provoz a údržbu systému technického zasněžování a čerpacích stanic sloužících k zasněžování.

Pracovní činnosti

 • Obsluha ovládacího zařízení zasněžovací techniky.
 • Zajišťování provozu zasněžovací techniky a vodních čerpacích stanic.
 • Zasněžování sjezdových a běžeckých tratí technickým sněhem.
 • Kontrola technického stavu zasněžovací techniky.
 • Zaznamenávání údajů a technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Seřizování a údržba zasněžovací techniky a vodních čerpacích stanic.
 • Posuzování a vyhodnocení místních klimatických podmínek.
 • Volba vhodného množství vody pro výrobu technického sněhu.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zasnezovac

Operátor kotlů v energetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Operátor kotlů v energetice řídí a kontroluje provozní parametry parního nebo horkovodního kotle v energetickém provozu za pomoci řídícího softwaru.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a řízení provozu technologického úseku parního nebo horkovodního kotle včetně redukčních a výměníkových stanic, kondenzačních a odsiřovacích zařízení.
 • Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů na řídicích panelech a ve velínech elektrárenských zařízení.
 • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách technologického zařízení.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-kotlu-v-energeti

Strojník bazénu

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Strojník bazénu obsluhuje a udržuje, strojní, dávkovací, měřicí a další technologická zařízení provozu bazénu.

Pracovní činnosti

 • Kontrolování a výměna strojních, dávkovacích, měřících a dalších technologických zařízení.
 • Manipulace s bazénovou chemií.
 • Skladování bazénové chemie dle předpisů.
 • Provádění úpravy vody různými druhy bazénové chemie.
 • Měření potřebných hodnot bazénové vody v provozu.
 • Kalibrace měřicích zařízení v provozu.
 • Čištění technologických zařízení (bazén, akumulační jímka, filtr aj.) v provozu.
 • Výměna tlakových lahví s plynným chlorem.
 • Zajišťování úklidu úpravny bazénové vody.
 • Zajišťování servisu, periodických prohlídek a revize strojních i elektrických zařízení.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-bazenu

Obsluha energetických zařízení

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Obsluha energetických zařízení obsluhuje vybrané stroje a zařízení v elektrárně nebo teplárně.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojů a energetických zařízení.
 • Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů na řídicích panelech a ve velínech.
 • Vedení provozní dokumentace.
 • Pochůzková činnost a kontrola svěřených zařízení.
 • Jednoduché opravy zařízení dle stanovených postupů.
 • Provádění manipulací na energetických zařízeních dle pokynů velínu.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-energetickych-zar

Strojník speciálních železničních zařízení

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Strojník speciálních železničních zařízení řídí, obsluhuje, opravuje a seřizuje speciální stroje a zařízení pro automatizovaný mycí proces kolejových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Obsluha halových automatických myček kolejových vozidel.
 • Obsluha speciálních strojních zařízení.
 • Provádění oprav a seřizování strojů.
 • Vedení záznamů o provedených úkonech.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-specialnich-zele

Obsluha recyklačních zařízení

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Obsluha recyklačních zařízení realizuje stanovené postupy recyklace druhotných surovin a odpadů v rámci materiálového oběhu za využití strojů a zařízení určených pro recyklaci surovin a zpracování odpadů, realizuje kontrolní činnost strojního parku a jeho drobnou a středně rozsáhlou servisní činnost, a s tím spojenou administrativu.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojového parku a zařízení při recyklaci materiálů a zpracování odpadů.
 • Dodržování stanovených pracovních postupů, prostředků a metod, kontrola určených parametrů technologického postupu pro pracovní proces.
 • Správné používání definovaných strojů, nástrojů, přípravků a zařízení stanoveným technologickým postupem.
 • Kontrola vyrobených a výstupních produktů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Evidování základních dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Kontrola dodržování stanovené kontrolní a servisní činnosti pro technologická zařízení.
 • Kontrola provozuschopnosti, údržby a servisu technologických zařízení.
 • Vedení provozního deníku stroje nebo zařízení.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-recyklacnich-zari

Hrázný a jezný

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Hrázný a jezný zabezpečuje provoz vodních děl, provádí obsluhu a údržbu jezových, plavebních a přehradních zařízení dle manipulačního a provozního řádu.

Pracovní činnosti

 • Obsluha přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačního řádu.
 • Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav.
 • Sledování jakosti vody v nádržích i na přítocích a kontrola v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Obsluha malých vodních elektráren.
 • Měření a pozorování.
 • Plnění úkolů dle programu technicko-bezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Vedení prvotní evidence měření a výsledků vykonávané práce.
 • Plnění úkolů protipovodňové ochrany včetně ochrany povrchových lomů.
 • Sledování ekologického režimu.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hrazny-a-jezny

Pracovník obsluhy bioplynových stanic

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Pracovník obsluhy bioplynové stanice kontroluje a realizuje pravidelné procesy v bioplynové stanici, asistuje při návozu surovin a materiálu, zajišťuje návoz materiálu do fermentoru, pravidelně kontroluje měřicí a ovládací prvky, ovládá automatická zařízení bioplynové stanice, hlásí poruchy a nestandardní stavy, prování drobné opravy a seřizování, asistuje při větších opravách, pomáhá řešit případné havárie.

Pracovní činnosti

 • Zhodnocení vstupních surovina a návrh kombinace vstupů.
 • Úprava surovin.
 • Zajištění přísunu surovin do fermentoru.
 • Monitoring fermentačního procesu.
 • Kontrola funkčnosti všech zařízení.
 • Kontrola odvodu hlavních a vedlejších produktů.
 • Posouzení kvality a množství vedlejších produktů.
 • Odběr vzorků na vstupu.
 • Odběr vzorků na výstupu.
 • Provádění jednoduchých testů.
 • Obsluha ostatních zařízení a technologií bioplynové stanice.
 • Monitoring technologických procesů.
 • Hlášení škod a technických problémů.
 • Evidence a odstraňování problémů.
 • Provádění pravidelné evidence technologických procesů a záznamů o jejich průběhu.
 • Monitorování skladových zásob.
 • Naskladňování surovin na vstupu.
 • Kontrola odběru produktů.
 • Zajištění čistoty a bezpečnosti pracovního prostoru bioplynové stanice.
 • Běžná údržba a opravy zařízení a technologií bioplynové stanice.
 • Řešení havarijních stavů a eliminace škod na zdraví, majetku a životním prostředí.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-obsluhy-bioplyn

Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení v provozu úpraven pitných vod.

Pracovní činnosti

 • Zajištění plné funkčnosti vodohospodářského zařízení úpraven pitných vod včetně jeho běžné údržby a oprav.
 • Provádění odborných prací souvisejících s činnostmi při řízení technologických procesů rozvodu surové a filtrované vody a stlačeného vzduchu.
 • Kontrola a řízení chodu filtrace a regenerace filtrů.
 • Zajišťování dalších provozních činností souvisejících s dodržováním kvality pitné vody.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-pro-obsluhu-upra

Chlorovač

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Chlorovač zajišťuje technologický proces chlorování upravené pitné vody.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba jednoduchých vodárenských zařízení na chloraci vody.
 • Ovládání prvků kontrolních signalizačních přístrojů vodárenských zařízení na chloraci vody.
 • Dálkové řízení automatizovaných provozů chlorace.
 • Kontrola a údržba vodárenského zařízení na chloraci vody.
 • Čištění přístrojů na chloraci vody, montáž nových a demontáž přístrojů do opravy.
 • Doplňování zásobníků chemikálií a nastavování dávkovaných hodnot na přístrojích.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chlorovac

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení vodárenských čerpacích a přečerpávacích stanic.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba včetně drobných oprav strojního zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic.
 • Pravidelná kontrola informačních řídicích systémů strojního zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic z hlediska technických parametrů.
 • Kooperace s odbornými servisy při seřizování, diagnostice oprav zařízení, jeho řídících, regulačních a bezpečnostních celků.
 • Zajišťování technologického procesu čerpání a přečerpávání vody.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-pro-obsluhu-cerp

Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení v provozu čistíren odpadních vod.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojů a technologického zařízení v provozu čistíren odpadních vod.
 • Zajištění plné funkčnosti a kontrola technologického zařízení v provozu čistíren odpadních vod.
 • Vedení odborné práce a dalších souvisejících činností při řízení technologických procesů v provozu čištění vod, případně i obsluha zařízení souvisejících s řízením bioplynového hospodářství příslušného provozu.
 • Ovládání prvků kontrolních a signalizačních přístrojů včetně průběžných úprav technologie čištění odpadních vod.
 • Zajišťování dálkového řízení automatizovaných provozů čištění odpadních vod.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

8189

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-pro-obsluhu-cist