Profese

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků [CZ-ISCO 816]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Obsluha zařízení kafilérie

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Obsluha zařízení kafilérie obsluhuje technologická strojní zařízení při zpracování odpadů živočišného původu na kafilerní výrobky.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojů a zařízení při zpracovávání odpadních surovin živočišného původu na kafilerní výrobky.
 • Řízení a kontrola technologických procesů.
 • Běžná údržba a seřizování strojních linek a zařízení.
 • Kontrola jakosti a množství výrobků.
 • Vedení provozních a odbytových záznamů.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-zarizeni-kafileri

Obsluha strojů a zařízení v potravinářství a krmivářství

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Obsluha strojů a zařízení v potravinářství a krmivářství obsluhuje stroje a zařízení pro výrobu a zpracování zemědělských, potravinářských a krmivářských produktů produktů.

Pracovní činnosti

 • Zpracování, úprava a třídění surovin.
 • Příprava surovin pro výrobu potravin navažováním a dávkováním podle stanovených receptur a postupů.
 • Výroba potravin na výrobních zařízeních a výrobních linkách, jejich ovládání a kontrola funkce.
 • Obsluha dávkovacích zařízení a komponentních vah.
 • Obsluha zásobníků a sil.
 • Řízení a obsluha diskontinuálních a kontinuálních technologických výrobních zařízení.
 • Monitorování výrobních procesů pomocí přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní analýzy meziproduktů nebo hotových výrobků.
 • Smyslové posuzování kvality a zdravotní nezávadnosti polotovarů a hotových výrobků.
 • Čištění, mytí nebo hrubá příprava surovin pro výrobu potravin před vlastním zpracováním.
 • Skladovací, expediční a hygienicko-sanitační práce.
 • Pořizování záznamů o průběhu potravinářské a krmivářské výroby.
 • Evidování technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-potravin

Zpracovatel čaje

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Zpracovatel čaje zpracovává byliny, ovoce a další suroviny na výrobu čaje, obsluhuje stroje a zařízení využívané při zpracování čaje v jednotlivých krocích technologického procesu výroby a podílí se na balení, uskladnění a distribuci hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/0ba16dcbb7

Sýrař

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Sýrař zpracovává mléko na přírodní sýry a tvarohy.

Pracovní činnosti

 • Příjem mléka a ostatních surovin.
 • Základní úprava mléka před sýřením.
 • Aplikace čistých mlékařských kultur (ČMK).
 • Sýření mléka a zpracování sýřeniny.
 • Obsluha technologického zařízení sýráren.
 • Ošetřování a dohled nad zráním sýrů.
 • Výrobní a technologická evidence.
 • Kontrola průběhu technologických procesů.
 • Provozní laboratorní analýza.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/syrar

Lihovarník a likérník

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Lihovarník a likérník obsluhuje technologické zařízení na výrobu lihu a lihovin a zajišťuje výrobu v celém jejím rozsahu od příjmu a přípravy surovin, přes fermentaci, destilaci až po předání vyrobeného lihu nebo destilátu.

Pracovní činnosti

 • Příjem, kontrola, ošetřování a skladování surovin a pomocných látek.
 • Příprava a dávkování surovin pro výrobu lihu a lihovin.
 • Obsluha destilačních aparátů a ostatního strojně-technologického zařízení.
 • Kontrola procesů destilace, rektifikace a dehydratace lihu, destilátů a dalších alkoholických nápojů.
 • Kontrola obsahu alkoholu lihoměrem.
 • Výroba octů bakteriálními procesy.
 • Odběr vzorků vyrobených lihovarských produktů a lihovin pro laboratorní analýzu.
 • Senzorické hodnocení vyrobené lihoviny.
 • Práce s normami spotřeby surovin a materiálu.
 • Plnění sanitačního režimu a hygienických předpisů.
 • Čištění, dezinfekce, seřizování a údržba používaných strojů, zařízení a linek.
 • Vedení předepsané dokumentace včetně inventarizace dle legislativních předpisů.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lihovarnik

Mlynář

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Mlynář samostatně ovládá, kontroluje a seřizuje stroje a linky na potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním, na mletí a na míchání mlýnských výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příjem a předčištění obilí před jejich uložením do sil.
 • Potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním.
 • Sušení obilí.
 • Kondicionování obilí před mletím, dávkování vody.
 • Míchání mlýnských výrobků.
 • Mlýnské zpracování.
 • Dávkování zlepšovacích přípravků podle pokynů technika řízení výroby.
 • Monitorování funkce strojů a zařízení a kontrola parametrů výrobních procesů.
 • Odebírání vzorků ke kontrole kvality.
 • Smyslové posuzování surovin, meziproduktů a výrobků.
 • Provádění běžné údržby a drobných oprav mlýnských strojů a zařízení ve mlýnech.
 • Skladování obilí v silech, jejich příprava a míchání na zámel.
 • Pytlování a expedice mlýnských výrobků.
 • Provádění úklidu mlýna suchou cestou a čištění strojů a zařízení.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mlynar

Zpracovatel koření a hub

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Zpracovatel koření a hub nastavuje a obsluhuje stroje a zařízení využívané na zpracování koření a hub v jednotlivých krocích technologického procesu výroby a podílí se na balení, uskladnění a distribuci hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/17c2eec2a1

Zpracovatel živočišných tuků

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Zpracovatel živočišných tuků těží, ošetřuje, tepelně opracuje a skladuje tukovou tkáň jatečných zvířat.

Pracovní činnosti

 • Těžení a ošetření tukové tkáně.
 • Zpracování tuků včetně obsluhy strojního a technologického vybavení.
 • Skladování živočišných tuků.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování sanitačních řádů provozu na zpracování živočišných tuků.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zpracovatel-zivocisnych-t

Konzervář

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Konzervář vyrábí konzervované potravinářské výrobky podle předepsaných technologií.

Pracovní činnosti

 • Příjem základních surovin a přísad.
 • Třídění a příprava konzervárenských surovin ke zpracování, předběžná úprava.
 • Zpracování základních surovin, přísad, polotovarů a pomocných látek.
 • Řízení a obsluha diskontinuálních i kontinuálních technologických výrobních zařízení a linek.
 • Technologické zpracování surovin na polotovary a výrobky.
 • Kontrola průběhu výroby z hlediska technologie.
 • Kontrola časových intervalů a teploty v průběhu konzervárenského procesu.
 • Nastavení požadovaných parametrů odpařovacího zařízení.
 • Senzorické hodnocení kvality konzervárenských výrobků.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní stanovení kvality základních surovin, meziproduktů nebo hotových výrobků.
 • Skladování, expedice a hygienicko-sanitační práce.
 • Vedení provozních záznamů.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/konzervar

Pracovník výroby nealkoholických nápojů

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pracovník výroby nealkoholických nápojů obsluhuje strojní zařízení využívané na výrobu nealkoholických nápojů v jednotlivých krocích technologického procesu výroby, vykonává základní manuální a obslužné operace v procesu zpracování vstupních surovin, participuje na samotné výrobě a podílí se na plnění, balení, uskladnění a distribuci hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/07d54d0e72

Potravinářský dělník

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Potravinářský dělník provádí dle technologického postupu a pokynu nadřízeného přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků a obsluhuje jednoduché stroje a zařízení, případně dozoruje kompletní linky na výrobu potravin.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby.
 • Příjmová kontrola produktů a materiálů podle stanovených přejímacích kritérií v návaznosti specifika jednotlivých oborů
 • Třídění a příprava suroviny pro zpracování v potravinářské výrobě.
 • Výroba potravin na výrobních zařízeních a výrobních linkách, jejich ovládání a kontrola funkce.
 • Plnění, stáčení, formování a balení všech druhů potravinářských výrobků do různých obalů, jejich značení a příprava na skladování a expedici.
 • Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství.
 • Monitorování výrobních procesů pomocí přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.
 • Smyslové posuzování kvality a zdravotní nezávadnosti polotovarů a hotových výrobků.
 • Příjem, skladování a výdej surovin a hotových výrobků.
 • Seřizování a obsluha samostatných potravinářských strojů a zařízení.
 • Spolupráce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.
 • Pořizování záznamů o průběhu potravinářské výroby.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve svěřeném úseku a čištění strojů a zařízení.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/potravinarsky-delnik-5dc5

Pracovník výroby těstovin

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pracovník výroby těstovin vyrábí podle stanovených technologických postupů a receptur z mouky, vody a dalších surovin těstovinové výrobky.

Pracovní činnosti

 • Přijímání surovin a jejich uskladnění.
 • Příprava a úprava surovin pro výrobu těstovin.
 • Výroba těsta.
 • Řízení, kontrola a regulace strojů a zařízení na výrobu těstovin.
 • Tvarování a válcování těstovin.
 • Sušení těstovin při vysoké teplotě.
 • Kontrola a regulace podmínek skladování.
 • Senzorické hodnocení těstovinových výrobků.
 • Posuzování kvality surovin pro výrobu těstovin a hotových výrobků.
 • Balení, skladování a expedice hotových výrobků.
 • Provádění drobných oprav a hygienické údržby strojů a zařízení pro výrobu těstovin.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-testovin

Cukrovarník

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Cukrovarník se podílí na výrobě cukru a dalších cukrovarnických výrobků, obsluhuje technologické zařízení na praní a řezání cukrové řepy, získávání, čištění a zahuštění šťávy až po finální výrobek.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/e88cea5405