Profese

Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků [CZ-ISCO 816]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Obsluha zařízení kafilérie

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Obsluha zařízení kafilérie obsluhuje technologická strojní zařízení při zpracování odpadů živočišného původu na kafilerní výrobky.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojů a zařízení při zpracovávání odpadních surovin živočišného původu na kafilerní výrobky.
 • Řízení a kontrola technologických procesů.
 • Běžná údržba a seřizování strojních linek a zařízení.
 • Kontrola jakosti a množství výrobků.
 • Vedení provozních a odbytových záznamů.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-zarizeni-kafileri

Obsluha strojů a zařízení v potravinářství a krmivářství

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Obsluha strojů a zařízení v potravinářství a krmivářství obsluhuje stroje a zařízení pro výrobu a zpracování zemědělských, potravinářských a krmivářských produktů produktů.

Pracovní činnosti

 • Zpracování, úprava a třídění surovin.
 • Příprava surovin pro výrobu potravin navažováním a dávkováním podle stanovených receptur a postupů.
 • Výroba potravin na výrobních zařízeních a výrobních linkách, jejich ovládání a kontrola funkce.
 • Obsluha dávkovacích zařízení a komponentních vah.
 • Obsluha zásobníků a sil.
 • Řízení a obsluha diskontinuálních a kontinuálních technologických výrobních zařízení.
 • Monitorování výrobních procesů pomocí přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní analýzy meziproduktů nebo hotových výrobků.
 • Smyslové posuzování kvality a zdravotní nezávadnosti polotovarů a hotových výrobků.
 • Čištění, mytí nebo hrubá příprava surovin pro výrobu potravin před vlastním zpracováním.
 • Skladovací, expediční a hygienicko-sanitační práce.
 • Pořizování záznamů o průběhu potravinářské a krmivářské výroby.
 • Evidování technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-potravin

Zpracovatel čaje

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Zpracovatel čaje zpracovává byliny, ovoce a další suroviny na výrobu čaje, obsluhuje stroje a zařízení využívané při zpracování čaje v jednotlivých krocích technologického procesu výroby a podílí se na balení, uskladnění a distribuci hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/0ba16dcbb7

Sýrař

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Sýrař zpracovává mléko na přírodní sýry a tvarohy.

Pracovní činnosti

 • Příjem mléka a ostatních surovin.
 • Základní úprava mléka před sýřením.
 • Aplikace čistých mlékařských kultur (ČMK).
 • Sýření mléka a zpracování sýřeniny.
 • Obsluha technologického zařízení sýráren.
 • Ošetřování a dohled nad zráním sýrů.
 • Výrobní a technologická evidence.
 • Kontrola průběhu technologických procesů.
 • Provozní laboratorní analýza.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/syrar

Lihovarník a likérník

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Lihovarník a likérník obsluhuje technologické zařízení na výrobu lihu a lihovin a zajišťuje výrobu v celém jejím rozsahu od příjmu a přípravy surovin, přes fermentaci, destilaci až po předání vyrobeného lihu nebo destilátu.

Pracovní činnosti

 • Příjem, kontrola, ošetřování a skladování surovin a pomocných látek.
 • Příprava a dávkování surovin pro výrobu lihu a lihovin.
 • Obsluha destilačních aparátů a ostatního strojně-technologického zařízení.
 • Kontrola procesů destilace, rektifikace a dehydratace lihu, destilátů a dalších alkoholických nápojů.
 • Kontrola obsahu alkoholu lihoměrem.
 • Výroba octů bakteriálními procesy.
 • Odběr vzorků vyrobených lihovarských produktů a lihovin pro laboratorní analýzu.
 • Senzorické hodnocení vyrobené lihoviny.
 • Práce s normami spotřeby surovin a materiálu.
 • Plnění sanitačního režimu a hygienických předpisů.
 • Čištění, dezinfekce, seřizování a údržba používaných strojů, zařízení a linek.
 • Vedení předepsané dokumentace včetně inventarizace dle legislativních předpisů.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lihovarnik

Mlynář

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Mlynář samostatně ovládá, kontroluje a seřizuje stroje a linky na potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním, na mletí a na míchání mlýnských výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příjem a předčištění obilí před jejich uložením do sil.
 • Potravinářské čištění obilí před mlýnským zpracováním.
 • Sušení obilí.
 • Kondicionování obilí před mletím, dávkování vody.
 • Míchání mlýnských výrobků.
 • Mlýnské zpracování.
 • Dávkování zlepšovacích přípravků podle pokynů technika řízení výroby.
 • Monitorování funkce strojů a zařízení a kontrola parametrů výrobních procesů.
 • Odebírání vzorků ke kontrole kvality.
 • Smyslové posuzování surovin, meziproduktů a výrobků.
 • Provádění běžné údržby a drobných oprav mlýnských strojů a zařízení ve mlýnech.
 • Skladování obilí v silech, jejich příprava a míchání na zámel.
 • Pytlování a expedice mlýnských výrobků.
 • Provádění úklidu mlýna suchou cestou a čištění strojů a zařízení.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mlynar

Zpracovatel koření a hub

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Zpracovatel koření a hub nastavuje a obsluhuje stroje a zařízení využívané na zpracování koření a hub v jednotlivých krocích technologického procesu výroby a podílí se na balení, uskladnění a distribuci hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/17c2eec2a1

Zpracovatel živočišných tuků

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Zpracovatel živočišných tuků těží, ošetřuje, tepelně opracuje a skladuje tukovou tkáň jatečných zvířat.

Pracovní činnosti

 • Těžení a ošetření tukové tkáně.
 • Zpracování tuků včetně obsluhy strojního a technologického vybavení.
 • Skladování živočišných tuků.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování sanitačních řádů provozu na zpracování živočišných tuků.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zpracovatel-zivocisnych-t

Konzervář

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Konzervář vyrábí konzervované potravinářské výrobky podle předepsaných technologií.

Pracovní činnosti

 • Příjem základních surovin a přísad.
 • Třídění a příprava konzervárenských surovin ke zpracování, předběžná úprava.
 • Zpracování základních surovin, přísad, polotovarů a pomocných látek.
 • Řízení a obsluha diskontinuálních i kontinuálních technologických výrobních zařízení a linek.
 • Technologické zpracování surovin na polotovary a výrobky.
 • Kontrola průběhu výroby z hlediska technologie.
 • Kontrola časových intervalů a teploty v průběhu konzervárenského procesu.
 • Nastavení požadovaných parametrů odpařovacího zařízení.
 • Senzorické hodnocení kvality konzervárenských výrobků.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní stanovení kvality základních surovin, meziproduktů nebo hotových výrobků.
 • Skladování, expedice a hygienicko-sanitační práce.
 • Vedení provozních záznamů.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/konzervar

Pracovník výroby nealkoholických nápojů

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pracovník výroby nealkoholických nápojů obsluhuje strojní zařízení využívané na výrobu nealkoholických nápojů v jednotlivých krocích technologického procesu výroby, vykonává základní manuální a obslužné operace v procesu zpracování vstupních surovin, participuje na samotné výrobě a podílí se na plnění, balení, uskladnění a distribuci hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/07d54d0e72

Potravinářský dělník

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Potravinářský dělník provádí dle technologického postupu a pokynu nadřízeného přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků a obsluhuje jednoduché stroje a zařízení, případně dozoruje kompletní linky na výrobu potravin.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby.
 • Příjmová kontrola produktů a materiálů podle stanovených přejímacích kritérií v návaznosti specifika jednotlivých oborů
 • Třídění a příprava suroviny pro zpracování v potravinářské výrobě.
 • Výroba potravin na výrobních zařízeních a výrobních linkách, jejich ovládání a kontrola funkce.
 • Plnění, stáčení, formování a balení všech druhů potravinářských výrobků do různých obalů, jejich značení a příprava na skladování a expedici.
 • Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství.
 • Monitorování výrobních procesů pomocí přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.
 • Smyslové posuzování kvality a zdravotní nezávadnosti polotovarů a hotových výrobků.
 • Příjem, skladování a výdej surovin a hotových výrobků.
 • Seřizování a obsluha samostatných potravinářských strojů a zařízení.
 • Spolupráce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.
 • Pořizování záznamů o průběhu potravinářské výroby.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve svěřeném úseku a čištění strojů a zařízení.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/potravinarsky-delnik-5dc5

Pracovník výroby těstovin

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pracovník výroby těstovin vyrábí podle stanovených technologických postupů a receptur z mouky, vody a dalších surovin těstovinové výrobky.

Pracovní činnosti

 • Přijímání surovin a jejich uskladnění.
 • Příprava a úprava surovin pro výrobu těstovin.
 • Výroba těsta.
 • Řízení, kontrola a regulace strojů a zařízení na výrobu těstovin.
 • Tvarování a válcování těstovin.
 • Sušení těstovin při vysoké teplotě.
 • Kontrola a regulace podmínek skladování.
 • Senzorické hodnocení těstovinových výrobků.
 • Posuzování kvality surovin pro výrobu těstovin a hotových výrobků.
 • Balení, skladování a expedice hotových výrobků.
 • Provádění drobných oprav a hygienické údržby strojů a zařízení pro výrobu těstovin.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-testovin

Cukrovarník

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Cukrovarník se podílí na výrobě cukru a dalších cukrovarnických výrobků, obsluhuje technologické zařízení na praní a řezání cukrové řepy, získávání, čištění a zahuštění šťávy až po finální výrobek.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

8160

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/e88cea5405