Profese

Obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů [CZ-ISCO 812]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Smaltér

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Smaltér pomocí různé techniky nanáší smaltové povlaky na kovy.

Pracovní činnosti

 • Posouzení stavu povrchu polotovaru nebo výrobku.
 • Stanovení pracovního postupu a materiálu.
 • Příprava smaltovacích suspenzí na požadovaný odstín.
 • Nanášení základních a krycích smaltových povlaků na kovové výrobky namáčením, poléváním, stříkáním ručně a strojně, pudrováním a práškováním v elektrostatickém poli.
 • Obsluha a kontrola technologických režimů vypalovacích pecí, sušicích linek nebo automatických a poloautomatických nanášecích zařízení.
 • Konečná úprava smaltových výrobků dekoračními technikami, např. lemováním, šablonováním, obtiskem, světlotiskem a stínováním.
 • Nanášení smaltových povlaků na umělecké předměty včetně nanášení smaltovací suspenze na požadovaný odstín a vypalování smaltu.
 • Obsluha, kontrola a nastavení tlakovzdušného systému – kompresory, rozvody vzduchu.
 • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.

Kód ISCO

8122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/smalter

Výrobce kovové bižuterie

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce kovové bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě kovové bižuterie.

Pracovní činnosti

 • Obsluha zařízení a strojů na zušlechťování polotovarů a výrobků.
 • Povrchové zušlechťování polotovarů a finálních výrobků.
 • Příprava práce pro výrobní operace.
 • Příprava, sestavování a kompletace polotovarů, kovodílů a sklodoplňků ve výrobě kovové bižuterie.
 • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, polotovarů a hotových výrobků.
 • Evidence vykonané práce.
 • Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků.

Kód ISCO

8122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-kovove-bizuterie

Galvanizér

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Galvanizér provádí úpravu povrchu součástek, dílů, výrobků, spotřebních předmětů, uměleckých předmětů apod. procesy žárového stříkání, chemickou a elektrochemickou úpravou.

Pracovní činnosti

 • Příprava lázní pro hromadnou a závěsovou chemickou a elektrochemickou povrchovou úpravu.
 • Obsluha vanových, bubnových a poloautomatických zařízení na chemickou úpravu povrchů.
 • Žárové stříkání ruční a mechanizované.
 • Seřizování a obsluha linek.
 • Doseřizování a korekce pokovovacích procesů.
 • Řízení, monitorování a kontrola výrobního provozu z měřicích stanic.
 • Zaznamenávání technických údajů a výrobních výsledků dle technických kritérií a výrobní dokumentace.
 • Obsluha, kontrola a nastavení tlakovzdušného systému – kompresory, rozvody vzduchu.
 • Obsluha, kontrola a nastavení plynového hospodářství (plynová stanice, tlakové láhve) – kyslík a acetylén.
 • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.

Kód ISCO

8122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/galvanizer

Hutník přípravář vsázky aglomerace

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutník přípravář vsázky aglomerace obsluhuje výrobní zařízení pro přípravu a výrobu aglomerační směsi.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojních a mechanizačních prostředků při přípravě surovin pro spékací proces aglomerační směsi.
 • Manipulace se surovinami.
 • Kontrola průběhu spékacího procesu při aglomeraci vsázky.
 • Regulace režimu chodu spékacího pásu.
 • Sestava vysokopecní vsázky na pojízdných vahách.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-pripravar-vsazky-a

Kalič

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Kalič provádí tepelné zpracování dílců z oceli, neželezných kovů a jejich slitin v příslušných tepelných zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Výběr a příprava vstupního materiálu a vybavení, nástrojů a pomocných materiálů potřebných k tepelnému zpracování oceli podle dané technické dokumentace.
 • Řízení, monitorování a kontrola výrobního provozu z měřicích stanic, kontrolních místností a plošin.
 • Průběžné hodnocení a kontrola výrobního procesu, zásahy do průběhu procesu.
 • Řízení a obsluha automatizovaných procesů tepelného zpracování.
 • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výrobních výsledků dle technických kritérií uvedených v technické dokumentaci.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kalic

Lisař na automatizovaných linkách ve strojírenství

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Lisař na automatizovaných linkách obsluhuje automatizovanou lisovací linku nebo lisovací stroje přizpůsobené pro hromadnou výrobu ve strojírenství pro tváření plechových součástí ze svitků případně samostatných nástřihů.

Pracovní činnosti

 • Ustavení svitku a zavedení pásu do linky.
 • Vylisování zkušebních kusů a konečné seřízení lisu a lisovacího přípravku.
 • Obsluha lisovací linky.
 • Kontrola chodu strojů.
 • Kontrola stavu tvářecích nástrojů.
 • Kontrola kvality výlisků.
 • Ošetřování a běžná údržba lisovací linky.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lisar-na-automatizovanych

Kovář v hutním provozu

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Kovář ručním nebo strojním kováním zhotovuje kovové výrobky.

Pracovní činnosti

 • Příprava materiálů, pracovních pomůcek a zařízení.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Výroba strojních součástí nářadí a nástrojů ručním nebo strojním kováním na bucharech a kovacích lisech podle zadaného výkresu nebo předepsaného postupu.
 • Obsluha kovářských pecí a výhní.
 • Obsluha válcovaček kroužků, radiálních kovacích strojů, vodorovných kovacích strojů, kovacích válců, strojů pro příčné klínové válcování a ohýbaček různých typů.
 • Seřizování, ošetřování a údržba kovářských pecí a výhní.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kovar-v-hutnim-provozu

Hutník v recyklaci neželezných kovů

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutník v recyklaci neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při zpracování druhotných surovin, výrobě a lití finálních neželezných kovů a jejich slitin.

Pracovní činnosti

 • Příjem a třídění materiálu podle definovaných skupin.
 • Příprava, úprava a zpracování surovin pro výrobu.
 • Obsluha dávkovacích a manipulačních zařízení.
 • Řízení procesu tavení a obsluha tavicích zařízení.
 • Odpich taveniny a strusky, odvoz, manipulace a skladování ztuhlé strusky.
 • Obsluha zdvihacích, plynových a tlakových agregátů.
 • Příprava taveniny, odstranění stěrů (strusky), rafinace taveniny a legování.
 • Obsluha zařízení souvisejícího s výrobou neželezných kovů (filtry a odlučovače.
 • Zpracování, desoxidace a lití kovů z ustalovacích a licích agregátů.
 • Odběr a úprava vzorků pro analýzu chemického složení taveniny.
 • Vážení výrobků, označování a skladování, kontrola kvality.
 • Kontrola pracovního procesu, měřících a regulačních zařízení.
 • Kontrola, čištění a údržba technologického zařízení.
 • Vedení provozních záznamů.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-v-recyklaci-nezele

Tavič

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Tavič řídí metalurgický proces, obsluhuje stroje a vykonává další odborné činnosti při tavení kovů v tavících zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Druhování vsázky.
 • Tavení železných a neželezných kovů v tavících agregátech a jejich dohotovení v zařízeních sekundárních metalurgie.
 • Očkování a modifikace litin a neželezných kovů.
 • Řízení a vedení metalurgického procesu.
 • Zhotovení zkušebních vzorků tavených kovů a měření teplot.
 • Čištění a základní údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tavic

Hutník tavič neželezných kovů

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutník tavič neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při výrobě a lití neželezných kovů.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracování surovin pro výrobu neželezných kovů.
 • Kompletace jednotlivých komponentů vsázky.
 • Obsluha dávkovacích a dopravních zařízení.
 • Obsluha třídiček, mlýnů, okružních pil, strojních nůžek apod. v souvislosti s výrobou a zpracováním neželezných kovů.
 • Dávkování vsázky do pece.
 • Obsluha a řízení tavicích agregátů při pyrometalurgické a elektrometalurgické výrobě neželezných kovů.
 • Příprava taveniny, rafinace taveniny, stahování stěrů (strusky) z taveniny.
 • Odběr a úprava vzorků pro zkoušky chemického složení taveniny.
 • Legování taveniny.
 • Přelévání finálního kovu do ustalovacích a licích agregátů.
 • Lití kovu do krystalizátorů, polokontinuální a kontinuální odlévání.
 • Úpravy povrchu a tvaru odlitků, čištění, řezání, frézování.
 • Úpravy stěrů z taveniny.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.
 • Obsluha zařízení souvisejícího s výrobou neželezných kovů (např. filtrů).

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-tavic-nezeleznych-

Kovář strojní

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Kovář strojní zhotovuje kovové součásti strojním kováním v zápustkách.

Pracovní činnosti

 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Výroba strojních součástí - výkovků volným kováním na bucharech a kovacích lisech s využitím zápustek a přípravků podle zadaného výkresu nebo předepsaného postupu.
 • Sestavení zápustky, její montáž na stroj a její seřízení.
 • Výroba výkovků zápustkovým kováním včetně předkování různými způsoby.
 • Ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků v přípravcích dle výkresové dokumentace
 • Ohýbání a rovnání výkovků, výlisků, výstřižků, výpalků a svařenců.
 • Okovávání trubek a vyhrdlování otvorů v přípravcích.
 • Obsluha pecí pro teplené zpracování výkovků.
 • Měření výkovků dle požadavků dokumentace.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kovar-strojni

Lisař na strojích s manuální obsluhou v hutním provozu

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Lisař na strojích s manuální obsluhou ručně obsluhuje lisy pro hluboké tažení či ohýbání plechů včetně strojů pro tváření plechů za tepla.

Pracovní činnosti

 • Instalace tvářecích nástrojů na stroje včetně ověření jejich ustavení a seřízení.
 • Příprava přístřihů případně jiných polotovarů z plechu pro zpracování.
 • Obsluha lisu při procesu tváření.
 • Kontrola kvality výlisků.
 • Kontrola chodu stroje.
 • Ošetřování a běžná údržba lisu.
 • Kontrola stavu tvářecích nástrojů.
 • Obsluha ohřívacích a žíhacích pecí.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lisar-na-strojich-s-manua-692f

Lisař na protlačovacích lisech v hutním provozu

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Lisař na protlačovacích lisech obsluhuje zařízení vyrábějící polotovary drátů, trubek a tyčí technologií protlačování za tepla.

Pracovní činnosti

 • Obsluha protlačovacího lisu.
 • Obsluha ohřívacích pecí.
 • Sledování ohřevu materiálu na předepsanou teplotu.
 • Ošetřování, drobná údržba a opravy lisu.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lisar-na-protlacovacich-l-8e37

Hutník vysokopecař

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutník vysokopecař řídí chod vysoké pece, obsluhuje stroje a mechanizační prostředky a vykonává další odborné činnosti při výrobě surového železa ve vysokých pecích.

Pracovní činnosti

 • Obsluha strojních a mechanizačních prostředků při přípravě surovin a přísad pro ocelářské a feroslitinářské pece.
 • Manipulace se surovinami.
 • Sestavování vysokopecní vsázky.
 • Dozor při spékání aglomerační vsázky.
 • Odlévání surového železa na licím stroji.
 • Odpich strusky i surového železa a řízení toku železa a strusky do pánví.
 • Regulace tepelného režimu vysoké pece.
 • Řízení chodu vysoké pece při výrobě surového železa.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-vysokopecar

Hutník tavič oceli

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutník tavič ocelí řídí proces výroby oceli, obsluhuje stroje a zařízení na výrobu oceli a vykonává další odborné činnosti při výrobě oceli.

Pracovní činnosti

 • Úprava kovového odpadu pro výrobu ocelí.
 • Obsluha drtičů, dopravníků, zásobníků a kolových mlýnů.
 • Sestavování vsázky.
 • Příprava a obsluha vsázecích a odlévacích zařízení.
 • Řízení přísunu tekuté i pevné vsázky, rud, přísad a ostatních surovin.
 • Stahování strusky, provádění odpichu tavby, odlévání do kokil a pánví.
 • Příprava mezipánve a lití oceli do krystalizátoru při kontinuálním odlévání oceli.
 • Regulace rychlosti odlévání ocelí dle jakostních tříd.
 • Řízení složitějších technologických procesů při výrobě oceli z řídicího panelu, výroba speciálních ocelí a slitin.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-tavic-oceli

Lisař ve strojírenském provozu

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Lisař ve strojírenském provozu obsluhuje ruční lisy pro tváření za studena a stroje na ohýbání, zkružování a stříhání plechů.

Pracovní činnosti

 • Instalace tvářecích nástrojů na lisy včetně ověření jejich ustavení a seřízení.
 • Příprava přístřihů případně jiných polotovarů z plechu pro zpracování.
 • Obsluha lisu při procesu tváření.
 • Kontrola kvality výlisků.
 • Kontrola chodu stroje.
 • Stříhání a ohýbání plechů.
 • Rovnání výlisků, výpalků a svařenců.
 • Zalisování strojních součástí.
 • Kontrola stavu tvářecích nástrojů.
 • Ošetřování a běžná údržba lisu.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lisar-ve-strojirenskem-pr

Hutník tažeč kovů

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutník tažeč kovů obsluhuje zařízení pro výrobu drátů, trubek a tyčí technologií tažení za studena i za tepla.

Pracovní činnosti

 • Obsluha zařízení pro tažení ocelových drátů a drátů z neželezných kovů na jednoduchých nebo vícenásobných drátotazích.
 • Obsluha zařízení pro tažení drátů pomocí tvarových průvlaků nebo válečkových ploštících přístrojů.
 • Obsluha zařízení pro tvarování (ploštění) speciálních drátů s vysokou přesností.
 • Obsluha zařízení pro tažení trubek a trubkových profilů za tepla i za studena na jednotažných i na třítažných poloautomatických stolicích vč. přestavby stolice.
 • Obsluha zařízení pro tažení ocelových profilů.
 • Hrotování trubek, nastřihování a hrotování tyčí, profilů plochých i nepravidelných průřezů za studena nebo za tepla pod bucharem.
 • Seřizování tažných zařízení.
 • Ošetřování, údržba a drobné opravy tažných zařízení a technického vybavení tažírny.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-tazec-kovu

Práškový metalurg

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Práškový metalurg obsluhuje strojní zařízení na drcení a mletí surovin, úpravu prášků a jeho lisování v technologickém procesu práškové metalurgie.

Pracovní činnosti

 • Drcení, mletí a třídění surovin v technologickém procesu práškové metalurgie včetně obsluhy strojních zařízení.
 • Úprava prášků mícháním, proséváním a tříděním.
 • Lisování prášků na přímočarých, rotačních a protlačovacích lisech.
 • Tvarování výlisků.
 • Spékání, slinování polotovarů z prášků.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/praskovy-metalurg

Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách v hutním provozu

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách obsluhuje lisovací linku pro tváření plechů ze svitků, případně samostatných nástřihů.

Pracovní činnosti

 • Sestavení tvářecích nástrojů jejich montáž na linku včetně ověření jejich ustavení.
 • Ustavení svitku a zavedení pásu do linky.
 • Vylisování zkušebních kusů a konečné seřízení.
 • Obsluha lisovací linky.
 • Kontrola chodu strojů.
 • Kontrola stavu tvářecích nástrojů.
 • Kontrola kvality výlisků.
 • Ošetřování a běžná údržba lisovací linky.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lisar-serizovac-na-automa-6a8d

Hutník valcíř kovů

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutník valcíř kovů provádí odborné činnosti spojené s obsluhou, řízením a seřizováním agregátů při válcování kovových materiálů.

Pracovní činnosti

 • Rovnání profilů, plechů a trubek včetně seřizování rovnacího zařízení.
 • Vybrušování a vypalování povrchových vad válcovaných materiálů.
 • Tvarové a rozměrové třídění materiálů na strojním zařízení.
 • Řízení ohřevu ingotů, bram a předvalků v ohřívacích pecích.
 • Válcování kovů na válcovacích tratích nebo stolicích.
 • Obsluha tvářecího, děrovacího, rovnacího, kalibrovacího, spirálového a svařovacího stroje.
 • Řízení procesu kontinuálního válcování materiálů.
 • Průběžná kontrola výrobního procesu, kontrola jakosti výrobků, určování příčin vad a realizace opatření pro jejich odstranění.
 • Běžná údržba a drobné opravy používaných strojů a zařízení, příprava kalibrů a dalších pomůcek.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

8121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutnik-valcir-kovu