Profese

Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin [CZ-ISCO 811]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro opracování kamene jako jsou pily, brousicí, lešticí a řezací automaty a linky, soustruhy a vrtačky na kámen a kompresory.
 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky, zvedací zařízení, zařízení na úpravu povrchu tryskáním a plamenem a zařízení pro řezání vodním paprskem.

Kód ISCO

8114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-a-strojnic

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců obsluhuje strojní zařízení používaná při úpravě surovin, výrobě keramiky, stavebních hmot a dílců.

Pracovní činnosti

 • Strojní příprava, úprava a zpracování výchozích surovin, polotovarů a výrobků ve výrobě keramiky, stavebních hmot a dílců.
 • Obsluha strojů a zařízení v úpravnách užitkových nerostů nebo nerudních surovin, ve výrobě cementu a vápna, v cihlářské a betonářské výrobě a ve výrobě stavební keramiky a izolací.
 • Řízení, seřizování a běžná údržba strojů a zařízení na drcení, mletí, mísení, tepelné úpravy a dávkování surovin a dále strojů a zařízení ve výrobě jednotlivých druhů keramiky a stavebních hmot a dílců.
 • Řízení automatizovaných výrobních linek ve výrobě jednotlivých druhů keramiky, stavebních hmot a dílců.
 • Řízení sušicího procesu v sušárnách, pálení v pecích.
 • Čistění, ošetřování a údržba strojů a zařízení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

8114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-zarizeni-na-vyrob

Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji strojní zařízení při těžbě užitkového nerostu z vody a při čištění říčních koryt.

Pracovní činnosti

 • Kontrola technického stavu stroje a zařízení před zahájením provozu.
 • Řízení a obsluha strojního zařízení.
 • Řízení a obsluha plavidla.
 • Kontrola údajů přístrojů a signalizačních zařízení v průběhu provozu.
 • Běžná údržba strojního zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

8112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-tezebniho-zarizen

Provozní těžař ropy a plynu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Provozní těžař ropy a plynu zabezpečuje práce spojené s obsluhou a opravami těžebních a sběrných zařízení při těžbě ropy a plynu.

Pracovní činnosti

 • Příprava a uspořádání pracoviště, strojů a zařízení.
 • Měření a regulace množství a tlaků těžených surovin.
 • Měnění režimu těžebních sond podle dispozic a operativního řízení těžby.
 • Dehydratace těženého plynu.
 • Obsluha ohřívacího zařízení.
 • Obsluha těžebních zařízení, provádění úprav technologického režimu těžby.
 • Řízení a obsluha agregátů na pročišťování produktovodů.
 • Vedení předepsaných provozních záznamů.
 • Obsluha vyhrazených tlakových a plynových zařízení.

Kód ISCO

8113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-tezar-ropy-a-ply

Pracovník výplachového servisu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Pracovník výplachového servisu vykonává odborné činnosti v oblasti výplachového hospodářství na vrtech při vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů a na sondách při podzemních opravách sond.

Pracovní činnosti

 • Řízení výroby a úpravy vrtných výplachů a pracovních kapalin přímo na vrtných soupravách a soupravách pro podzemní opravy sond.
 • Řízení a vyhodnocování chodu očišťovacího zařízení.
 • Zajišťování chodu centrifug a jejich optimální nastavení.
 • Provádění kvalitativního rozboru výplachu.
 • Definování požadavků na dovoz surovin pro vrtný výplach a pracovní kapaliny.
 • Provádění základní údržby a oprav strojního zařízení.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

8113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyplachoveho-se

Vrtač průzkumných vrtů

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vrtač průzkumných vrtů zajišťujíce odborné práce při vrtných procesech v geologickém průzkumu a při speciálních stavebních pracích.

Pracovní činnosti

 • Manipulace s vrtným nářadím na pracovní plošině.
 • Zapouštění a tažení nářadí, pažení na vrtných soupravách.
 • Obsluha a údržba očišťovacího zařízení, nádrží a rozvodů.
 • Montáže a stěhování vrtných souprav.
 • Kontrola stavu strojních zařízení a kotevních lan pracovní plošiny.
 • Řízení strojního zařízení vrtných souprav.

Kód ISCO

8113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vrtac-pruzkumnych-vrtu

Klapkař

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Klapkař obsluhuje klapku velkostroje při technologickém procesu povrchové těžby.

Pracovní činnosti

 • Obsluha klapky (nakládacího výložníku) velkostroje.
 • Kontrola strojního zařízení jednotlivých částí a systémů klapky velkostroje.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/klapkar

Horník rubání a ražení

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Horník rubání a ražení provádí odborné hornické práce v dobývání, ražení důlních děl a báňské údržbě důlních děl při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Provádění hornických prací při dobývání a ražení horizontálních důlních děl.
 • Provádění hornických prací při báňské údržbě důlních děl (zmáhání dlouhých důlních děl, křížů, ochozů a ostatních velkoprostorových důlních děl).
 • Provádění hornických prací při likvidaci dlouhých důlních děl.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-rubani-a-razeni

Vrtač v dole

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vrtač v dole řídí a obsluhuje vrtnou soupravu při vrtání odlehčovacích, odvodňovacích a speciálních vrtů při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Řízení chodu vrtné soupravy.
 • Vrtání odvodňovacích, odlehčovacích, geologických a speciálních vrtů.
 • Manipulace s vrtným nářadím.
 • Kontrola stavu strojního zařízení a ukotvení.
 • Usazování a kotvení vrtných souprav.
 • Likvidace a utěsnění vrtu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Indikace důlních větrů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vrtac-v-dole

Řidič kolesového nakladače

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Řidič kolesového nakladače zajišťuje obsluhu nakladače při technologickém procesu povrchové těžby.

Pracovní činnosti

 • Obsluha stroje.
 • Údržba a opravy nakladače.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-kolesoveho-nakladac

Řidič rypadla

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Řidič rypadla zajišťuje obsluhu rypadla při technologickém procesu povrchové těžby.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a řízení stroje.
 • Údržba a opravy lopatových rýpadel.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-rypadla

Obsluha strojů a zařízení v dole

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Obsluha strojů a zařízení v dole provádí obsluhu strojů a zařízení a jejich běžnou údržbu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Obsluha zakládacích strojů pro foukanou zakládku.
 • Obsluha pásových a hřeblových dopravníků.
 • Obsluha výsypných a násypných stanic.
 • Obsluha výklopníku a zásobníku.
 • Obsluha zařízení v náraží jámy.
 • Obsluha přibírkového stroje.
 • Zajišťování běžné údržby strojů a zařízení.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-a-zarizeni

Předák na povrchu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Předák na povrchu řídí a provádí odborné práce ve skupině dvou a více pracovníků při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění prací ve skupině dvou a více pracovníků při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.
 • Zajišťování bezpečnosti pracovníků řízené skupiny, bezpečného stavu pracoviště a dodržování provozní dokumentace.
 • Řešení technických a organizačních záležitostí s technickým dozorem.
 • Předávání informací o stavu pracoviště, o závadách a nebezpečných situacích.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/predak-na-povrchu

Lamač kamene

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Lamač kamene dobývá a rozlamuje surovinu v lomu a na povrchu pro další zpracování.

Pracovní činnosti

 • Provádění ruční a strojní těžby kamene v lomu a na povrchu.
 • Rozpojování kamene ručně a technickými prostředky (např. termicky a hydraulicky).
 • Obsluha vrtacích strojů.
 • Manipulování s vytěženou surovinou.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lamac-kamene

Horník v ostatních činnostech v dole

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Horník v ostatních činnostech v dole spolupracuje při hornických pracích v dobývání a ražení důlních děl, provádí nakládku, dopravu a vykládku materiálu, strojů a zařízení, zajišťuje obsluhu a kontrolu pásových souprav a provádí odběr vzorků důlního ovzduší při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při provádění hornických prací v dobývání, ražení důlních děl a zmáhání důlních objektů.
 • Spolupráce při vybavování a výklizu porubů a ostatních důlních děl.
 • Kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic.
 • Stavba a údržba přípravných, požárních a izolačních objektů.
 • Renovace důlního materiálu.
 • Nakládka, doprava a vykládka materiálu, strojů a zařízení.
 • Kontrola chodu pásových dopravníků.
 • Odběr vzorků ovzduší v dole.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-v-ostatnich-cinnos

Horník kombajnér rubání a ražení

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Horník kombajnér rubání a ražení obsluhuje dobývací nebo razicí stroj v dole při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha chodu dobývacího nebo razicího stroje (kombajnu).
 • Údržba stroje.
 • Indikace důlních větrů.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-kombajner-rubani-a

Horník předák rubání a ražení

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Horník předák rubání a ražení řídí a provádí odborné práce ve skupině pracovníků v dobývání, ražení a zmáhání důlních děl při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění prací ve skupině pracovníků v dole.
 • Zajišťování bezpečnosti pracovníků jím řízené skupiny.
 • Provádění prací dle technologického postupu.
 • Řešení technických a organizačních záležitostí s technickým dozorem.
 • Informování nadřízených o závadách a nebezpečných situacích.
 • Indikace ovzduší.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-predak-rubani-a-ra

Strojník těžního stroje

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Strojník těžního stroje obsluhuje těžní stroje.

Pracovní činnosti

 • Obsluha pomocného těžního vratu.
 • Řízení a obsluha těžního stroje.
 • Běžná údržba těžního stroje.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-tezniho-stroje

Řidič velkostroje

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Řidič velkostroje zajišťuje obsluhu velkostroje při technologickém procesu povrchové těžby.

Pracovní činnosti

 • Obsluha stroje
 • Údržba a opravy velkostroje
 • Evidence technických dat v průběhu a výsledcích práce
 • Vykonávání funkce předáka osádky stroje

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-velkostroje

Tunelář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Tunelář provádí ražení tunelů, chodeb, štol, hloubení jam a jejich vystrojování ocelovou, železobetonovou nebo dřevěnou výztuží.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, materiálů, pracovních strojů a nástrojů.
 • Provádění trhacích prací včetně samostatné přípravy.
 • Obsluha razicích, vrtacích a nakládacích strojů.
 • Těžba a nakládání vytěžené horniny.
 • Montáž a budování výztuže (ostění) a výstrojí na horizontálních a vertikálních dílech (injektáže, stříkané betony, definitivní obezdívky a vyzdívky a výztuže) a zakládání prostoru nad výztuží (ostěním).
 • Stavba provizorní výztuže (ostění).
 • Vystrojování raženého díla.
 • Řízení a provádění prací při montáži, seřízení, prohlídkách a výměně samostatných funkčních částí strojů a zařízení.
 • Obsluha tlakového čerpadla pro nástřik betonu po obvodu tunelu.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tunelar