Profese

Obsluha zařízení na těžbu a zpracování nerostných surovin [CZ-ISCO 811]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro opracování kamene jako jsou pily, brousicí, lešticí a řezací automaty a linky, soustruhy a vrtačky na kámen a kompresory.
 • Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro manipulaci se surovinou, polotovary a výrobky, zvedací zařízení, zařízení na úpravu povrchu tryskáním a plamenem a zařízení pro řezání vodním paprskem.

Kód ISCO

8114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-a-strojnic

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců obsluhuje strojní zařízení používaná při úpravě surovin, výrobě keramiky, stavebních hmot a dílců.

Pracovní činnosti

 • Strojní příprava, úprava a zpracování výchozích surovin, polotovarů a výrobků ve výrobě keramiky, stavebních hmot a dílců.
 • Obsluha strojů a zařízení v úpravnách užitkových nerostů nebo nerudních surovin, ve výrobě cementu a vápna, v cihlářské a betonářské výrobě a ve výrobě stavební keramiky a izolací.
 • Řízení, seřizování a běžná údržba strojů a zařízení na drcení, mletí, mísení, tepelné úpravy a dávkování surovin a dále strojů a zařízení ve výrobě jednotlivých druhů keramiky a stavebních hmot a dílců.
 • Řízení automatizovaných výrobních linek ve výrobě jednotlivých druhů keramiky, stavebních hmot a dílců.
 • Řízení sušicího procesu v sušárnách, pálení v pecích.
 • Čistění, ošetřování a údržba strojů a zařízení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

8114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-zarizeni-na-vyrob

Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji strojní zařízení při těžbě užitkového nerostu z vody a při čištění říčních koryt.

Pracovní činnosti

 • Kontrola technického stavu stroje a zařízení před zahájením provozu.
 • Řízení a obsluha strojního zařízení.
 • Řízení a obsluha plavidla.
 • Kontrola údajů přístrojů a signalizačních zařízení v průběhu provozu.
 • Běžná údržba strojního zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

8112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-tezebniho-zarizen

Provozní těžař ropy a plynu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Provozní těžař ropy a plynu zabezpečuje práce spojené s obsluhou a opravami těžebních a sběrných zařízení při těžbě ropy a plynu.

Pracovní činnosti

 • Příprava a uspořádání pracoviště, strojů a zařízení.
 • Měření a regulace množství a tlaků těžených surovin.
 • Měnění režimu těžebních sond podle dispozic a operativního řízení těžby.
 • Dehydratace těženého plynu.
 • Obsluha ohřívacího zařízení.
 • Obsluha těžebních zařízení, provádění úprav technologického režimu těžby.
 • Řízení a obsluha agregátů na pročišťování produktovodů.
 • Vedení předepsaných provozních záznamů.
 • Obsluha vyhrazených tlakových a plynových zařízení.

Kód ISCO

8113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-tezar-ropy-a-ply

Pracovník výplachového servisu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Pracovník výplachového servisu vykonává odborné činnosti v oblasti výplachového hospodářství na vrtech při vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů a na sondách při podzemních opravách sond.

Pracovní činnosti

 • Řízení výroby a úpravy vrtných výplachů a pracovních kapalin přímo na vrtných soupravách a soupravách pro podzemní opravy sond.
 • Řízení a vyhodnocování chodu očišťovacího zařízení.
 • Zajišťování chodu centrifug a jejich optimální nastavení.
 • Provádění kvalitativního rozboru výplachu.
 • Definování požadavků na dovoz surovin pro vrtný výplach a pracovní kapaliny.
 • Provádění základní údržby a oprav strojního zařízení.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

8113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyplachoveho-se

Vrtač průzkumných vrtů

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vrtač průzkumných vrtů zajišťujíce odborné práce při vrtných procesech v geologickém průzkumu a při speciálních stavebních pracích.

Pracovní činnosti

 • Manipulace s vrtným nářadím na pracovní plošině.
 • Zapouštění a tažení nářadí, pažení na vrtných soupravách.
 • Obsluha a údržba očišťovacího zařízení, nádrží a rozvodů.
 • Montáže a stěhování vrtných souprav.
 • Kontrola stavu strojních zařízení a kotevních lan pracovní plošiny.
 • Řízení strojního zařízení vrtných souprav.

Kód ISCO

8113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vrtac-pruzkumnych-vrtu

Klapkař

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Klapkař obsluhuje klapku velkostroje při technologickém procesu povrchové těžby.

Pracovní činnosti

 • Obsluha klapky (nakládacího výložníku) velkostroje.
 • Kontrola strojního zařízení jednotlivých částí a systémů klapky velkostroje.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/klapkar

Horník rubání a ražení

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Horník rubání a ražení provádí odborné hornické práce v dobývání, ražení důlních děl a báňské údržbě důlních děl při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Provádění hornických prací při dobývání a ražení horizontálních důlních děl.
 • Provádění hornických prací při báňské údržbě důlních děl (zmáhání dlouhých důlních děl, křížů, ochozů a ostatních velkoprostorových důlních děl).
 • Provádění hornických prací při likvidaci dlouhých důlních děl.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-rubani-a-razeni

Vrtač v dole

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vrtač v dole řídí a obsluhuje vrtnou soupravu při vrtání odlehčovacích, odvodňovacích a speciálních vrtů při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Řízení chodu vrtné soupravy.
 • Vrtání odvodňovacích, odlehčovacích, geologických a speciálních vrtů.
 • Manipulace s vrtným nářadím.
 • Kontrola stavu strojního zařízení a ukotvení.
 • Usazování a kotvení vrtných souprav.
 • Likvidace a utěsnění vrtu.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Indikace důlních větrů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vrtac-v-dole

Řidič kolesového nakladače

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Řidič kolesového nakladače zajišťuje obsluhu nakladače při technologickém procesu povrchové těžby.

Pracovní činnosti

 • Obsluha stroje.
 • Údržba a opravy nakladače.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-kolesoveho-nakladac

Řidič rypadla

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Řidič rypadla zajišťuje obsluhu rypadla při technologickém procesu povrchové těžby.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a řízení stroje.
 • Údržba a opravy lopatových rýpadel.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-rypadla

Obsluha strojů a zařízení v dole

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Obsluha strojů a zařízení v dole provádí obsluhu strojů a zařízení a jejich běžnou údržbu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Obsluha zakládacích strojů pro foukanou zakládku.
 • Obsluha pásových a hřeblových dopravníků.
 • Obsluha výsypných a násypných stanic.
 • Obsluha výklopníku a zásobníku.
 • Obsluha zařízení v náraží jámy.
 • Obsluha přibírkového stroje.
 • Zajišťování běžné údržby strojů a zařízení.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-a-zarizeni

Předák na povrchu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Předák na povrchu řídí a provádí odborné práce ve skupině dvou a více pracovníků při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění prací ve skupině dvou a více pracovníků při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.
 • Zajišťování bezpečnosti pracovníků řízené skupiny, bezpečného stavu pracoviště a dodržování provozní dokumentace.
 • Řešení technických a organizačních záležitostí s technickým dozorem.
 • Předávání informací o stavu pracoviště, o závadách a nebezpečných situacích.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/predak-na-povrchu

Lamač kamene

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Lamač kamene dobývá a rozlamuje surovinu v lomu a na povrchu pro další zpracování.

Pracovní činnosti

 • Provádění ruční a strojní těžby kamene v lomu a na povrchu.
 • Rozpojování kamene ručně a technickými prostředky (např. termicky a hydraulicky).
 • Obsluha vrtacích strojů.
 • Manipulování s vytěženou surovinou.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lamac-kamene

Horník v ostatních činnostech v dole

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Horník v ostatních činnostech v dole spolupracuje při hornických pracích v dobývání a ražení důlních děl, provádí nakládku, dopravu a vykládku materiálu, strojů a zařízení, zajišťuje obsluhu a kontrolu pásových souprav a provádí odběr vzorků důlního ovzduší při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při provádění hornických prací v dobývání, ražení důlních děl a zmáhání důlních objektů.
 • Spolupráce při vybavování a výklizu porubů a ostatních důlních děl.
 • Kladení a překládání kolejí, výhybek a točnic.
 • Stavba a údržba přípravných, požárních a izolačních objektů.
 • Renovace důlního materiálu.
 • Nakládka, doprava a vykládka materiálu, strojů a zařízení.
 • Kontrola chodu pásových dopravníků.
 • Odběr vzorků ovzduší v dole.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-v-ostatnich-cinnos

Horník kombajnér rubání a ražení

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Horník kombajnér rubání a ražení obsluhuje dobývací nebo razicí stroj v dole při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha chodu dobývacího nebo razicího stroje (kombajnu).
 • Údržba stroje.
 • Indikace důlních větrů.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-kombajner-rubani-a

Horník předák rubání a ražení

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Horník předák rubání a ražení řídí a provádí odborné práce ve skupině pracovníků v dobývání, ražení a zmáhání důlních děl při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění prací ve skupině pracovníků v dole.
 • Zajišťování bezpečnosti pracovníků jím řízené skupiny.
 • Provádění prací dle technologického postupu.
 • Řešení technických a organizačních záležitostí s technickým dozorem.
 • Informování nadřízených o závadách a nebezpečných situacích.
 • Indikace ovzduší.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hornik-predak-rubani-a-ra

Strojník těžního stroje

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Strojník těžního stroje obsluhuje těžní stroje.

Pracovní činnosti

 • Obsluha pomocného těžního vratu.
 • Řízení a obsluha těžního stroje.
 • Běžná údržba těžního stroje.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-tezniho-stroje

Řidič velkostroje

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Řidič velkostroje zajišťuje obsluhu velkostroje při technologickém procesu povrchové těžby.

Pracovní činnosti

 • Obsluha stroje
 • Údržba a opravy velkostroje
 • Evidence technických dat v průběhu a výsledcích práce
 • Vykonávání funkce předáka osádky stroje

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridic-velkostroje

Tunelář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Tunelář provádí ražení tunelů, chodeb, štol, hloubení jam a jejich vystrojování ocelovou, železobetonovou nebo dřevěnou výztuží.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, materiálů, pracovních strojů a nástrojů.
 • Provádění trhacích prací včetně samostatné přípravy.
 • Obsluha razicích, vrtacích a nakládacích strojů.
 • Těžba a nakládání vytěžené horniny.
 • Montáž a budování výztuže (ostění) a výstrojí na horizontálních a vertikálních dílech (injektáže, stříkané betony, definitivní obezdívky a vyzdívky a výztuže) a zakládání prostoru nad výztuží (ostěním).
 • Stavba provizorní výztuže (ostění).
 • Vystrojování raženého díla.
 • Řízení a provádění prací při montáži, seřízení, prohlídkách a výměně samostatných funkčních částí strojů a zařízení.
 • Obsluha tlakového čerpadla pro nástřik betonu po obvodu tunelu.

Kód ISCO

8111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tunelar