Profese

Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech [CZ-ISCO 754]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Potápěč operátor

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Potápěč operátor zodpovídá za vhodně zvolené postupy pro zajištění potápěčských prací z povrchového pracoviště a provádí obsluhu potápěčského a jiného technického zařízení, včetně vydávání příkazů a komunikace s potápěči pod hladinou pomocí technických prostředků.

Pracovní činnosti

 • Zajištění potápěčských prací z povrchového pracoviště.
 • Obsluha potápěčských i jiných technických zařízení z povrchového pracoviště.
 • Obsluha zařízení pro práce ve zvýšeném tlaku vzduchu, ve zvýšeném tlaku okolního prostředí – hyperbarické práce na povrchovém pracovišti.
 • Příprava a kontrola sestavy vhodné potápěčské techniky potápěčů před ponorem.
 • Stanovení správného postupu a činnosti obsluhy dekompresní komory.
 • Údržba a ošetřování potápěčské výstroje a potápěčské techniky včetně vedení dokumentace.
 • Provádění výpočtů potápěčské fyziky.
 • Komunikace povrchového pracoviště s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou.
 • Vedení dokumentace potápěčských prací v souladu s aktuálními předpisy a metodami.
 • Poskytnutí první pomoci na povrchovém pracovišti se zaměřením na potápěčské nehody.
 • Zajištění přivolání odborné pomoci a zdravotnické záchranné služby, pomocí technických prostředků.
 • Dokumentování objektů a zařízení na povrchu.

Kód ISCO

7541

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/potapec-operator

Potápěč pracovní

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Potápěč pracovní organizuje, zajišťuje a provádí různé potápěčské práce stavebního a strojního zaměření pod hladinou vody nebo ve zvýšeném tlaku vzduchu s pomocí potápěčských a jiných technických zařízení a vykonává tak zejména opravy a údržbu vodohospodářských zařízení.

Pracovní činnosti

 • Vypracování technologického postupu potápěčských prací včetně personálního a technického zajištění a prevence rizik.
 • Kontrola a údržba potápěčské výstroje před ponorem a po ponoru.
 • Komunikace s potápěči a ostatními pracovníky pomocí technických prostředků.
 • Komunikování pomocí standardizované mezinárodní potápěčské signalizace.
 • Provádění stavebních a strojních prací pod hladinou.
 • Provádění průzkumných a kontrolních potápěčských prací.
 • Provádění různých pracovních úkolů a činností pod vodou a ve zvýšeném tlaku vzduchu.
 • Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny.
 • Provádění záchranářských potápěčských prací.
 • Pořizování podvodní dokumentace.
 • Vedení administrativy potápěčských prací.
 • Zajištění přivolání odborné pomoci a zdravotnické záchranné služby, pomocí technických prostředků.

Kód ISCO

7541

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/potapec-pracovni

Technický vedoucí odstřelu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technický vedoucí odstřelu provádí a řídí trhací práce v hlubinné těžbě, v povrchové těžbě, při stavebních pracích a geofyzikálních pracích.

Pracovní činnosti

 • Řízení trhacích prací v dole a na povrchu.
 • Organizace práce střelmistrů a skladníků výbušnin.
 • Zpracování technologických postupů trhacích prací.
 • Vyhodnocování a koordinace spotřeby výbušnin a jejich účinnosti, zajišťování provozního styku s výrobci výbušnin a střelmistrovských pomůcek.
 • Zpracovávání dlouhodobých výhledů nových technologií a bezpečnosti trhacích prací.
 • Stanovování zásad pro bezpečnost a činnost v oblasti trhacích prací, kontrola technologických postupů.
 • Kontrola činnosti střelmistrů při provádění trhacích prací.
 • Provádění indikace a detekce důlního ovzduší na důlních pracovištích.
 • Vypracovávání technických projektů odstřelů.
 • Přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení.
 • Provádí periodická školení a přezkušování střelmistrů a technických vedoucích odstřelů.
 • Kontrola uložení výbušnin, jejich zabezpečení a manipulaci s nimi, výkon trhacích prací, znalost a dodržování předpisů o výbušninách, jakož i technologických postupů trhacích prací.
 • Vedení evidence roznětnic a ohmetrů, popřípadě dalších přístrojů elektrického roznětu.

Kód ISCO

7542

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-vedouci-odstrel

Střelmistr pro stavební práce a destrukce

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Střelmistr pro stavební práce a destrukce provádí a řídí trhací práce při provádění staveb a terénních úprav na povrchu, při tunelování, hloubení studní, prorážení silničních a železničních násypů, při destrukcích, při stavebních pracích, které svým charakterem jsou shodné s pracemi při povrchovém dobývání nerostů.

Pracovní činnosti

 • Nabývaní, předávání,doprava a přenášení výbušnin dle platných předpisů.
 • Kontrola pracoviště a zakládání vývrtů dle báňských a souvisejících předpisů a technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.
 • Evidence výbušnin v zápisníku střelmistra a ve skladu výbušnin.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin při nakládání a skládání, dopravě a přenášení výbušnin.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin na pracovišti.
 • Příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu.
 • Případné odstraňování selhávek, včetně zpracování příslušné dokumentace.
 • Kontrola bezpečnostních opatření při používání výbušnin.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7542

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strelmistr-pro-stavebni-p

Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce provádí a řídí trhací práce při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě ropy a zemního plynu a při rozstřelování základů těžního zařízení.

Pracovní činnosti

 • Nakládání s výbušninami dle platných báňských a souvisejících předpisů.
 • Zpracování dokumentace trhacích prací malého rozsahu v rozsahu báňských předpisů.
 • Kontrola pracoviště a zakládání vývrtů dle báňských a souvisejících předpisů a technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.
 • Evidence výbušnin odebraných ke spotřebě.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin při nakládání a skládání, dopravě a přenášení výbušnin.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin na pracovišti.
 • Příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu.
 • Případné odstraňování selhávek a zpracování příslušné dokumentace.
 • Kontrola bezpečnostních opatření při používání výbušnin v rozsahu své odbornosti a pracovního zařazení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7542

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strelmistr-pro-vrtne-a-ge

Střelmistr v dole

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Střelmistr v dole řídí a provádí trhací práce v dobývání, ražení, hloubení a při báňské údržbě důlních děl v podzemí.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění trhacích prácí v dobývání.
 • Řízení a provádění trhacích prácí v ražení a hloubení.
 • Řízení a provádění trhacích prácí při báňské údržbě důlních děl.
 • Zajišťování bezpečnosti při přípravě trhací práce, bezpečného stavu pracoviště a dodržování provozní dokumentace.
 • Řešení technických a organizačních záležitostí s technickým dozorem.
 • Indikace ovzduší.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

7542

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strelmistr-v-dole

Střelmistr pro zvláštní druhy prací

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Střelmistr pro zvláštní druhy prací s uvedením specializace provádí a řídí trhací práce v horkých provozech, při tvárnění nebo jiné úpravě materiálů výbuchem respektive ostatní trhací práce, pokud hmotnost celkové nálože nepřesáhne 5 kg trhavin.

Pracovní činnosti

 • Nakládání s výbušninami dle platných báňských a souvisejících předpisů.
 • Zpracování dokumentace trhacích prací malého rozsahu v rámci báňských předpisů.
 • Kontrola pracoviště a zakládání vývrtů dle báňských a souvisejících předpisů a technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.
 • Evidence výbušnin odebraných ke spotřebě.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin při nakládání a skládání, dopravě a přenášení výbušnin.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin na pracovišti.
 • Příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu.
 • Případné odstraňování selhávek včetně zpracování příslušné dokumentace.
 • Kontrola bezpečnostních opatření při používání výbušnin v rozsahu své odbornosti a pracovního zařazení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7542

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strelmistr-pro-zvlastni-d

Střelmistr pro povrchové dobývání

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Střelmistr pro povrchové dobývání provádí a řídí trhací práce při průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání nerostů, při ražbě podzemních děl pro komorové odstřely, při stavebních pracích, které svým charakterem jsou shodné s pracemi při povrchovém dobývání nerostů, při hloubení studní a při prorážení silničních a železničních násypů.

Pracovní činnosti

 • Nakládání s výbušninami dle platných báňských a souvisejících předpisů.
 • Zpracování dokumentace trhacích prací malého rozsahu v rozsahu báňských předpisů
 • Kontrola pracoviště a zakládání vývrtů dle báňských a souvisejících předpisů a technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.
 • Evidence výbušnin odebraných ke spotřebě.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin při nakládání a skládání, dopravě a přenášení výbušnin.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin na pracovišti.
 • Příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu.
 • Případné odstraňování selhávek včetně zpracování příslušné dokumentace.
 • Kontrola bezpečnostních opatření při používání výbušnin v rozsahu své odbornosti a pracovního zařazení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7542

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strelmistr-pro-povrchove-

Kontrolor jakosti v dřevařské a nábytkářské výrobě

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Kontrolor jakosti v dřevařské a nábytkářské výrobě koordinuje a zajišťuje kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Plánování postupů kontrol a zkoušek kvality surovin, materiálů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Zpracování plánů kontroly řízení kvality dle norem.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Hodnocení kvality, plnění přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
 • Vyhodnocování výsledků zkoušek a kontrol, formulace závěrů a vypracování posudků.
 • Zjišťování příčin neodpovídající kvality a stanovení opatření pro jejich odstranění.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Vystavování revizních zpráv a protokolů.
 • Spolupráce na implementaci systémů řízení kvality a zavádění nových standardů vedoucí ke zlepšení kvality.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Spolupráce s dalšími útvary organizace při řešení reklamací produktů od zákazníků.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Vedení provozní a technické dokumentace ve vazbě na kvalitu.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-jakosti-v-dreva

Laborant v metalurgii

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Laborant v metalurgii obsluhuje zařízení pro stanovení mechanických a metalografických vlastností a chemického složení kovů. Provádí sledování a vyhodnocení slévárenských a hutních procesů.

Pracovní činnosti

 • Odběry vzorků podle stanovených postupů.
 • Obsluha, příprava a nastavení měřící techniky.
 • Provádění mechanických zkoušek kovových i nekovových materiálů
 • Provádění metalografických výbrusů a jejich vyhodnocení
 • Provádění destruktivních a nedestruktivních defektoskopických zkoušek metalurgických výrobků.
 • Provádění chemické analýzy kovových materiálů
 • Kontrola vstupních surovin a materiálů
 • Kontrolu formovacích a jádrových směsí
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/laborant-v-metalurgii

Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě zajišťuje práce při zjišťování skrytých závad kolejových dopravních prostředků a zařízení infrastruktury metodami nedestruktivní defektoskopie, např. ultrazvukem, rentgenem, elektromagnetickými přístroji a izotopy. Rozhoduje o provozuschopnosti kolejových dopravních prostředků a zařízení infrastruktury.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování skrytých závad kolejových dopravních prostředků.
 • Ověřování funkčnosti kolejových dopravních prostředků a zařízení.
 • Řízení prací při diagnostice železničních kolejových vozidel, tratí s využitím výpočetní techniky.
 • Identifikace závad metodou ultrazvukovou, akustickou, rentgenovou, magnetickou (indukční), kapilarní.
 • Vyhodnocování zkoušek povrchových a vnitřních vad materiálu.
 • Vystavování protokolů o provedených defektoskopií na základě norem ČSN EN ISO řady 9000
 • Navrhování opatření na odstraňování závad a nedostatků.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-defektoskopista

Vzorkař pitné vody

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vzorkař pitné vody provádí odběr vzorků pitné a surové vody na odběrných místech vodovodních řadů, zdrojů a úpraven vod.

Pracovní činnosti

 • Odběr vzorků pitných a surových vod v odběrných místech.
 • Provádění jednoduchých fyzikálních a chemických stanovení.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vzorkar-pitne-vody

Pracovník jakosti v textilní výrobě

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Pracovník jakosti v textilní výrobě zajišťuje a v případě potřeby organizuje procesy popsané v systému řízení jakosti.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na udržování systému řízení jakosti.
 • Podíl na řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, výrobních procesů a výstupů.
 • Zajišťování aktualizace technických norem a normativů.
 • Vypracovávání kvalitativních posudků a hodnocení.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-jakosti-v-texti

Vzorkař odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vzorkař odpadních vod provádí odběr vzorků odpadních vod a kalů na odběrných místech kanalizace a čistíren odpadních vod.

Pracovní činnosti

 • Odběr vzorků odpadních vod a kalů v odběrných místech.
 • Obsluha automatických vzorkovačů.
 • Provádění jednoduchých fyzikálních a chemických stanovení.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vzorkar-odpadnich-vod

Chemik laborant

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemik laborant provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech.

Pracovní činnosti

 • Odměřování a ředění roztoků.
 • Stanovování koncentrace a dalších sledovaných vlastností roztoků i dalších látek.
 • Odběry vzorků a jejich analýza.
 • Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin pomocí etalonů.
 • Seřizování, nastavování a programování používaných přístrojů, ověřování jejich správné funkce.
 • Laboratorní práce vývojového a výzkumného charakteru.
 • Rozbory látek instrumentálními technikami (filtrace, srážení, promývání, sušení, žíhání, tavení, rozklady vzorků, mineralizace, zkoušky tvrdosti, houževnatosti, stanovování pH atd.), destilace.
 • Zkoušky vlastností makromolekulárních látek.
 • Příprava podkladů pro vypracování barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů.
 • Stálostní zkoušky a tónování, vybarvovací zkoušky barev na různých materiálech (kůži, textilu, papíru, dřevu, pryži).
 • Čištění, údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemik-laborant

Báňský záchranář četař potápěčů

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský záchranář četař potápěčů řídí práce pod vodní hladinou vedoucí k záchraně lidských životů a majetku v podzemí dolu a na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a vykonávání odborných a speciálních prací pod vodní hladinou.
 • Řízení prací vedoucích k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích).
 • Poskytnutí první pomoci.
 • Zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.
 • Vykonávání činností v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
 • Spolupráce při prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-zachranar-cetar-po

Výrobce kovových forem

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce kovových forem vyrábí kovové sklářské formy a provádí broušení a leštění stop po nástrojích na rotačních a nerotačních formách.

Pracovní činnosti

 • Čištění a konzervování sklářských forem.
 • Výroba sklářských forem.
 • Vybroušení a vyleštění stop po nástrojích u rotačních a nerotačních forem

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-kovovych-forem

Hlavní mechanik báňské záchranné služby

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Hlavní mechanik báňské záchranné služby zajišťuje a koordinuje činnosti při údržbě a opravách záchranářských přístrojů a techniky.

Pracovní činnosti

 • Koordinace oprav, údržby a seřizování sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a báňské záchranářské techniky.
 • Provádění zvláštních zkoušek sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a bánské záchranářské techniky.
 • Účast při zásazích.
 • Vedení příslušných záznamů a technické dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hlavni-mechanik-banske-za

Báňský záchranář potápěč

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský záchranář potápěč provádí práce vedoucí k záchraně lidských životů a majetku pod vodní hladinou.

Pracovní činnosti

 • Řízení odborných prací pod vodní hladinou.
 • Provádění prací vedoucích k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích), včetně poskytnutí první pomoci v podzemí, zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.
 • Vykonávání činnosti v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
 • Spolupráce s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Zajišťování úkolů a povinností vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-zachranar-potapec

Báňský záchranář lezec

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský záchranář lezec provádí práce nad volnou hloubkou vedoucí k záchraně lidských životů a majetku v dole a na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Řízení odborných a speciálních prací ve výšce a nad volnou hloubkou.
 • Vykonávání odborných a speciálních prací ve výšce a nad volnou hloubkou.
 • Provádění prací k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích), včetně poskytnutí první pomoci v podzemí, zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.
 • Vykonávání činnosti v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
 • Spolupráce s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Zajišťování úkolů a povinností vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-zachranar-lezec

Báňský záchranář četař lezců

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský záchranář četař lezců řídí práce nad volnou hloubkou vedoucí k záchraně lidských životů a majetku v dole a na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a vykonávání odborných a speciálních prací ve výšce a nad volnou hloubkou.
 • Řízení prací vedoucích k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích).
 • Poskytnutí první pomoci.
 • Zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.
 • Vykonávání činností v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
 • Spolupráce při prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-zachranar-cetar-le

Výrobce forem ze dřeva

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce forem ze dřeva vyrábí dělené sklářské formy ze dřeva nebo pecolu.

Pracovní činnosti

 • Výroba sklářských forem ze dřeva.
 • Výroba sklářských forem z pecolu.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-forem-ze-dreva

Výrobce sádrových forem

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce sádrových forem zhotovuje sádrové formy pro výrobu keramiky.

Pracovní činnosti

 • Výroba sádrových forem.
 • Seřizování a ošetřování keramických strojů a zařízení.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sadrovych-forem

Báňský záchranář četař

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský záchranář četař řídí a provádí práce vedoucí k záchraně lidských životů a majetku v podzemí dolu a na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích).
 • Poskytnutí první pomoci.
 • Zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.
 • Vykonávání činností v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
 • Spolupráce při prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-zachranar-cetar

Báňský záchranář

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský záchranář provádí práce k záchraně lidských životů a majetku v podzemí dolu a na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění prací k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích), včetně poskytnutí první pomoci v podzemí, zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.
 • Vykonávání činnosti v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
 • Vykonávání odborných a speciálních prací ve výšce a nad volnou hloubkou.
 • Spolupráce s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Zajišťování úkolů a povinností vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-zachranar

Mechanik báňské záchranné služby

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik báňské záchranné služby provádí údržbu, opravy a seřizování báňské záchranářské techniky, dýchacích přístrojů, hasicích přístrojů.

Pracovní činnosti

 • Opravy, kontroly, tlakové zkoušky přenosných hasicích přístrojů.
 • Tlakové zkoušky tlakových láhví na technické plyny.
 • Provádění zvláštních zkoušek sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a báňské záchranářské techniky.
 • Účast na akcích BZS při záchraně osob a záchraně majetku.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.
 • Opravy a údržba techniky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.
 • Opravy a údržba potápěčských přístrojů a potápěčské techniky.
 • Opravy, údržba a seřizování sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů.
 • Opravy, údržba a seřizování báňské záchranářské techniky.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-banske-zachranne

Deratizér

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Deratizér hubí, likviduje a odstraňuje škůdce a obtížný hmyz a chemickými a biologickými metodami a přípravky ničí a zneškodňuje choroboplodné zárodky.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika škůdce, míst jeho výskytu a početnosti.
 • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného přípravku a metody likvidace dle typu škůdce a s ohledem na terén.
 • Volba vhodných způsobů chemických zásahů.
 • Příprava chemických potřeb a látek ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zákazníka proti škůdcům.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro zneškodnění škodlivých škůdců, hlodavců a dalších živočichů.
 • Zabezpečení stavebních konstrukcí před škodlivými organismy a činiteli.
 • Provedení vlastního hubícího či omezujícího zásahu proti škůdcům.
 • Testování a hodnocení účinnosti deratizačního zásahu.
 • Vedení dokumentace včetně záznamů o následných kontrolách účinnosti deratizačních prostředků.
 • Odstraňování plevelných rostlin na pozemku nezemědělského charakteru.
 • Vystavení protokolu s hodnocením účinnosti deratizace.

Kód ISCO

7544

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asanacni-pracovnik