Profese

Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech [CZ-ISCO 754]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Potápěč operátor

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Potápěč operátor zodpovídá za vhodně zvolené postupy pro zajištění potápěčských prací z povrchového pracoviště a provádí obsluhu potápěčského a jiného technického zařízení, včetně vydávání příkazů a komunikace s potápěči pod hladinou pomocí technických prostředků.

Pracovní činnosti

 • Zajištění potápěčských prací z povrchového pracoviště.
 • Obsluha potápěčských i jiných technických zařízení z povrchového pracoviště.
 • Obsluha zařízení pro práce ve zvýšeném tlaku vzduchu, ve zvýšeném tlaku okolního prostředí – hyperbarické práce na povrchovém pracovišti.
 • Příprava a kontrola sestavy vhodné potápěčské techniky potápěčů před ponorem.
 • Stanovení správného postupu a činnosti obsluhy dekompresní komory.
 • Údržba a ošetřování potápěčské výstroje a potápěčské techniky včetně vedení dokumentace.
 • Provádění výpočtů potápěčské fyziky.
 • Komunikace povrchového pracoviště s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou.
 • Vedení dokumentace potápěčských prací v souladu s aktuálními předpisy a metodami.
 • Poskytnutí první pomoci na povrchovém pracovišti se zaměřením na potápěčské nehody.
 • Zajištění přivolání odborné pomoci a zdravotnické záchranné služby, pomocí technických prostředků.
 • Dokumentování objektů a zařízení na povrchu.

Kód ISCO

7541

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/potapec-operator

Potápěč pracovní

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Potápěč pracovní organizuje, zajišťuje a provádí různé potápěčské práce stavebního a strojního zaměření pod hladinou vody nebo ve zvýšeném tlaku vzduchu s pomocí potápěčských a jiných technických zařízení a vykonává tak zejména opravy a údržbu vodohospodářských zařízení.

Pracovní činnosti

 • Vypracování technologického postupu potápěčských prací včetně personálního a technického zajištění a prevence rizik.
 • Kontrola a údržba potápěčské výstroje před ponorem a po ponoru.
 • Komunikace s potápěči a ostatními pracovníky pomocí technických prostředků.
 • Komunikování pomocí standardizované mezinárodní potápěčské signalizace.
 • Provádění stavebních a strojních prací pod hladinou.
 • Provádění průzkumných a kontrolních potápěčských prací.
 • Provádění různých pracovních úkolů a činností pod vodou a ve zvýšeném tlaku vzduchu.
 • Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny.
 • Provádění záchranářských potápěčských prací.
 • Pořizování podvodní dokumentace.
 • Vedení administrativy potápěčských prací.
 • Zajištění přivolání odborné pomoci a zdravotnické záchranné služby, pomocí technických prostředků.

Kód ISCO

7541

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/potapec-pracovni

Technický vedoucí odstřelu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technický vedoucí odstřelu provádí a řídí trhací práce v hlubinné těžbě, v povrchové těžbě, při stavebních pracích a geofyzikálních pracích.

Pracovní činnosti

 • Řízení trhacích prací v dole a na povrchu.
 • Organizace práce střelmistrů a skladníků výbušnin.
 • Zpracování technologických postupů trhacích prací.
 • Vyhodnocování a koordinace spotřeby výbušnin a jejich účinnosti, zajišťování provozního styku s výrobci výbušnin a střelmistrovských pomůcek.
 • Zpracovávání dlouhodobých výhledů nových technologií a bezpečnosti trhacích prací.
 • Stanovování zásad pro bezpečnost a činnost v oblasti trhacích prací, kontrola technologických postupů.
 • Kontrola činnosti střelmistrů při provádění trhacích prací.
 • Provádění indikace a detekce důlního ovzduší na důlních pracovištích.
 • Vypracovávání technických projektů odstřelů.
 • Přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení.
 • Provádí periodická školení a přezkušování střelmistrů a technických vedoucích odstřelů.
 • Kontrola uložení výbušnin, jejich zabezpečení a manipulaci s nimi, výkon trhacích prací, znalost a dodržování předpisů o výbušninách, jakož i technologických postupů trhacích prací.
 • Vedení evidence roznětnic a ohmetrů, popřípadě dalších přístrojů elektrického roznětu.

Kód ISCO

7542

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-vedouci-odstrel

Střelmistr pro stavební práce a destrukce

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Střelmistr pro stavební práce a destrukce provádí a řídí trhací práce při provádění staveb a terénních úprav na povrchu, při tunelování, hloubení studní, prorážení silničních a železničních násypů, při destrukcích, při stavebních pracích, které svým charakterem jsou shodné s pracemi při povrchovém dobývání nerostů.

Pracovní činnosti

 • Nabývaní, předávání,doprava a přenášení výbušnin dle platných předpisů.
 • Kontrola pracoviště a zakládání vývrtů dle báňských a souvisejících předpisů a technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.
 • Evidence výbušnin v zápisníku střelmistra a ve skladu výbušnin.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin při nakládání a skládání, dopravě a přenášení výbušnin.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin na pracovišti.
 • Příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu.
 • Případné odstraňování selhávek, včetně zpracování příslušné dokumentace.
 • Kontrola bezpečnostních opatření při používání výbušnin.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7542

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strelmistr-pro-stavebni-p

Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce provádí a řídí trhací práce při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě ropy a zemního plynu a při rozstřelování základů těžního zařízení.

Pracovní činnosti

 • Nakládání s výbušninami dle platných báňských a souvisejících předpisů.
 • Zpracování dokumentace trhacích prací malého rozsahu v rozsahu báňských předpisů.
 • Kontrola pracoviště a zakládání vývrtů dle báňských a souvisejících předpisů a technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.
 • Evidence výbušnin odebraných ke spotřebě.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin při nakládání a skládání, dopravě a přenášení výbušnin.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin na pracovišti.
 • Příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu.
 • Případné odstraňování selhávek a zpracování příslušné dokumentace.
 • Kontrola bezpečnostních opatření při používání výbušnin v rozsahu své odbornosti a pracovního zařazení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7542

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strelmistr-pro-vrtne-a-ge

Střelmistr v dole

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Střelmistr v dole řídí a provádí trhací práce v dobývání, ražení, hloubení a při báňské údržbě důlních děl v podzemí.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění trhacích prácí v dobývání.
 • Řízení a provádění trhacích prácí v ražení a hloubení.
 • Řízení a provádění trhacích prácí při báňské údržbě důlních děl.
 • Zajišťování bezpečnosti při přípravě trhací práce, bezpečného stavu pracoviště a dodržování provozní dokumentace.
 • Řešení technických a organizačních záležitostí s technickým dozorem.
 • Indikace ovzduší.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

7542

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strelmistr-v-dole

Střelmistr pro zvláštní druhy prací

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Střelmistr pro zvláštní druhy prací s uvedením specializace provádí a řídí trhací práce v horkých provozech, při tvárnění nebo jiné úpravě materiálů výbuchem respektive ostatní trhací práce, pokud hmotnost celkové nálože nepřesáhne 5 kg trhavin.

Pracovní činnosti

 • Nakládání s výbušninami dle platných báňských a souvisejících předpisů.
 • Zpracování dokumentace trhacích prací malého rozsahu v rámci báňských předpisů.
 • Kontrola pracoviště a zakládání vývrtů dle báňských a souvisejících předpisů a technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.
 • Evidence výbušnin odebraných ke spotřebě.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin při nakládání a skládání, dopravě a přenášení výbušnin.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin na pracovišti.
 • Příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu.
 • Případné odstraňování selhávek včetně zpracování příslušné dokumentace.
 • Kontrola bezpečnostních opatření při používání výbušnin v rozsahu své odbornosti a pracovního zařazení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7542

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strelmistr-pro-zvlastni-d

Střelmistr pro povrchové dobývání

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Střelmistr pro povrchové dobývání provádí a řídí trhací práce při průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání nerostů, při ražbě podzemních děl pro komorové odstřely, při stavebních pracích, které svým charakterem jsou shodné s pracemi při povrchovém dobývání nerostů, při hloubení studní a při prorážení silničních a železničních násypů.

Pracovní činnosti

 • Nakládání s výbušninami dle platných báňských a souvisejících předpisů.
 • Zpracování dokumentace trhacích prací malého rozsahu v rozsahu báňských předpisů
 • Kontrola pracoviště a zakládání vývrtů dle báňských a souvisejících předpisů a technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.
 • Evidence výbušnin odebraných ke spotřebě.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin při nakládání a skládání, dopravě a přenášení výbušnin.
 • Zabezpečení a kontrola výbušnin na pracovišti.
 • Příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu.
 • Případné odstraňování selhávek včetně zpracování příslušné dokumentace.
 • Kontrola bezpečnostních opatření při používání výbušnin v rozsahu své odbornosti a pracovního zařazení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7542

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strelmistr-pro-povrchove-

Kontrolor jakosti v dřevařské a nábytkářské výrobě

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Kontrolor jakosti v dřevařské a nábytkářské výrobě koordinuje a zajišťuje kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Plánování postupů kontrol a zkoušek kvality surovin, materiálů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Zpracování plánů kontroly řízení kvality dle norem.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Hodnocení kvality, plnění přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
 • Vyhodnocování výsledků zkoušek a kontrol, formulace závěrů a vypracování posudků.
 • Zjišťování příčin neodpovídající kvality a stanovení opatření pro jejich odstranění.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Vystavování revizních zpráv a protokolů.
 • Spolupráce na implementaci systémů řízení kvality a zavádění nových standardů vedoucí ke zlepšení kvality.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Spolupráce s dalšími útvary organizace při řešení reklamací produktů od zákazníků.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Vedení provozní a technické dokumentace ve vazbě na kvalitu.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-jakosti-v-dreva

Laborant v metalurgii

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Laborant v metalurgii obsluhuje zařízení pro stanovení mechanických a metalografických vlastností a chemického složení kovů. Provádí sledování a vyhodnocení slévárenských a hutních procesů.

Pracovní činnosti

 • Odběry vzorků podle stanovených postupů.
 • Obsluha, příprava a nastavení měřící techniky.
 • Provádění mechanických zkoušek kovových i nekovových materiálů
 • Provádění metalografických výbrusů a jejich vyhodnocení
 • Provádění destruktivních a nedestruktivních defektoskopických zkoušek metalurgických výrobků.
 • Provádění chemické analýzy kovových materiálů
 • Kontrola vstupních surovin a materiálů
 • Kontrolu formovacích a jádrových směsí
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/laborant-v-metalurgii

Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě zajišťuje práce při zjišťování skrytých závad kolejových dopravních prostředků a zařízení infrastruktury metodami nedestruktivní defektoskopie, např. ultrazvukem, rentgenem, elektromagnetickými přístroji a izotopy. Rozhoduje o provozuschopnosti kolejových dopravních prostředků a zařízení infrastruktury.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování skrytých závad kolejových dopravních prostředků.
 • Ověřování funkčnosti kolejových dopravních prostředků a zařízení.
 • Řízení prací při diagnostice železničních kolejových vozidel, tratí s využitím výpočetní techniky.
 • Identifikace závad metodou ultrazvukovou, akustickou, rentgenovou, magnetickou (indukční), kapilarní.
 • Vyhodnocování zkoušek povrchových a vnitřních vad materiálu.
 • Vystavování protokolů o provedených defektoskopií na základě norem ČSN EN ISO řady 9000
 • Navrhování opatření na odstraňování závad a nedostatků.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-defektoskopista

Vzorkař pitné vody

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vzorkař pitné vody provádí odběr vzorků pitné a surové vody na odběrných místech vodovodních řadů, zdrojů a úpraven vod.

Pracovní činnosti

 • Odběr vzorků pitných a surových vod v odběrných místech.
 • Provádění jednoduchých fyzikálních a chemických stanovení.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vzorkar-pitne-vody

Pracovník jakosti v textilní výrobě

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Pracovník jakosti v textilní výrobě zajišťuje a v případě potřeby organizuje procesy popsané v systému řízení jakosti.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na udržování systému řízení jakosti.
 • Podíl na řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, výrobních procesů a výstupů.
 • Zajišťování aktualizace technických norem a normativů.
 • Vypracovávání kvalitativních posudků a hodnocení.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-jakosti-v-texti

Vzorkař odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vzorkař odpadních vod provádí odběr vzorků odpadních vod a kalů na odběrných místech kanalizace a čistíren odpadních vod.

Pracovní činnosti

 • Odběr vzorků odpadních vod a kalů v odběrných místech.
 • Obsluha automatických vzorkovačů.
 • Provádění jednoduchých fyzikálních a chemických stanovení.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vzorkar-odpadnich-vod

Chemik laborant

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemik laborant provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech.

Pracovní činnosti

 • Odměřování a ředění roztoků.
 • Stanovování koncentrace a dalších sledovaných vlastností roztoků i dalších látek.
 • Odběry vzorků a jejich analýza.
 • Cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin pomocí etalonů.
 • Seřizování, nastavování a programování používaných přístrojů, ověřování jejich správné funkce.
 • Laboratorní práce vývojového a výzkumného charakteru.
 • Rozbory látek instrumentálními technikami (filtrace, srážení, promývání, sušení, žíhání, tavení, rozklady vzorků, mineralizace, zkoušky tvrdosti, houževnatosti, stanovování pH atd.), destilace.
 • Zkoušky vlastností makromolekulárních látek.
 • Příprava podkladů pro vypracování barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů.
 • Stálostní zkoušky a tónování, vybarvovací zkoušky barev na různých materiálech (kůži, textilu, papíru, dřevu, pryži).
 • Čištění, údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7543

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemik-laborant

Báňský záchranář četař potápěčů

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský záchranář četař potápěčů řídí práce pod vodní hladinou vedoucí k záchraně lidských životů a majetku v podzemí dolu a na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a vykonávání odborných a speciálních prací pod vodní hladinou.
 • Řízení prací vedoucích k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích).
 • Poskytnutí první pomoci.
 • Zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.
 • Vykonávání činností v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
 • Spolupráce při prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-zachranar-cetar-po

Výrobce kovových forem

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce kovových forem vyrábí kovové sklářské formy a provádí broušení a leštění stop po nástrojích na rotačních a nerotačních formách.

Pracovní činnosti

 • Čištění a konzervování sklářských forem.
 • Výroba sklářských forem.
 • Vybroušení a vyleštění stop po nástrojích u rotačních a nerotačních forem

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-kovovych-forem

Hlavní mechanik báňské záchranné služby

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Hlavní mechanik báňské záchranné služby zajišťuje a koordinuje činnosti při údržbě a opravách záchranářských přístrojů a techniky.

Pracovní činnosti

 • Koordinace oprav, údržby a seřizování sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a báňské záchranářské techniky.
 • Provádění zvláštních zkoušek sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a bánské záchranářské techniky.
 • Účast při zásazích.
 • Vedení příslušných záznamů a technické dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hlavni-mechanik-banske-za

Báňský záchranář potápěč

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský záchranář potápěč provádí práce vedoucí k záchraně lidských životů a majetku pod vodní hladinou.

Pracovní činnosti

 • Řízení odborných prací pod vodní hladinou.
 • Provádění prací vedoucích k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích), včetně poskytnutí první pomoci v podzemí, zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.
 • Vykonávání činnosti v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
 • Spolupráce s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Zajišťování úkolů a povinností vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-zachranar-potapec

Báňský záchranář lezec

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský záchranář lezec provádí práce nad volnou hloubkou vedoucí k záchraně lidských životů a majetku v dole a na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Řízení odborných a speciálních prací ve výšce a nad volnou hloubkou.
 • Vykonávání odborných a speciálních prací ve výšce a nad volnou hloubkou.
 • Provádění prací k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích), včetně poskytnutí první pomoci v podzemí, zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.
 • Vykonávání činnosti v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
 • Spolupráce s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Zajišťování úkolů a povinností vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-zachranar-lezec

Báňský záchranář četař lezců

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský záchranář četař lezců řídí práce nad volnou hloubkou vedoucí k záchraně lidských životů a majetku v dole a na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a vykonávání odborných a speciálních prací ve výšce a nad volnou hloubkou.
 • Řízení prací vedoucích k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích).
 • Poskytnutí první pomoci.
 • Zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.
 • Vykonávání činností v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
 • Spolupráce při prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-zachranar-cetar-le

Výrobce forem ze dřeva

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce forem ze dřeva vyrábí dělené sklářské formy ze dřeva nebo pecolu.

Pracovní činnosti

 • Výroba sklářských forem ze dřeva.
 • Výroba sklářských forem z pecolu.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-forem-ze-dreva

Výrobce sádrových forem

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Výrobce sádrových forem zhotovuje sádrové formy pro výrobu keramiky.

Pracovní činnosti

 • Výroba sádrových forem.
 • Seřizování a ošetřování keramických strojů a zařízení.
 • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-sadrovych-forem

Báňský záchranář četař

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský záchranář četař řídí a provádí práce vedoucí k záchraně lidských životů a majetku v podzemí dolu a na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích).
 • Poskytnutí první pomoci.
 • Zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.
 • Vykonávání činností v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
 • Spolupráce při prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-zachranar-cetar

Báňský záchranář

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský záchranář provádí práce k záchraně lidských životů a majetku v podzemí dolu a na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění prací k záchraně lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách (haváriích), včetně poskytnutí první pomoci v podzemí, zdolávání havárií, odstraňování následků havárií.
 • Vykonávání činnosti v nedýchatelném prostředí a další speciální a rizikové práce.
 • Vykonávání odborných a speciálních prací ve výšce a nad volnou hloubkou.
 • Spolupráce s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Zajišťování úkolů a povinností vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-zachranar

Mechanik báňské záchranné služby

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik báňské záchranné služby provádí údržbu, opravy a seřizování báňské záchranářské techniky, dýchacích přístrojů, hasicích přístrojů.

Pracovní činnosti

 • Opravy, kontroly, tlakové zkoušky přenosných hasicích přístrojů.
 • Tlakové zkoušky tlakových láhví na technické plyny.
 • Provádění zvláštních zkoušek sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů a báňské záchranářské techniky.
 • Účast na akcích BZS při záchraně osob a záchraně majetku.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.
 • Opravy a údržba techniky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.
 • Opravy a údržba potápěčských přístrojů a potápěčské techniky.
 • Opravy, údržba a seřizování sebezáchranných, dýchacích a oživovacích přístrojů.
 • Opravy, údržba a seřizování báňské záchranářské techniky.

Kód ISCO

7549

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-banske-zachranne

Deratizér

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Deratizér hubí, likviduje a odstraňuje škůdce a obtížný hmyz a chemickými a biologickými metodami a přípravky ničí a zneškodňuje choroboplodné zárodky.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika škůdce, míst jeho výskytu a početnosti.
 • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného přípravku a metody likvidace dle typu škůdce a s ohledem na terén.
 • Volba vhodných způsobů chemických zásahů.
 • Příprava chemických potřeb a látek ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zákazníka proti škůdcům.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro zneškodnění škodlivých škůdců, hlodavců a dalších živočichů.
 • Zabezpečení stavebních konstrukcí před škodlivými organismy a činiteli.
 • Provedení vlastního hubícího či omezujícího zásahu proti škůdcům.
 • Testování a hodnocení účinnosti deratizačního zásahu.
 • Vedení dokumentace včetně záznamů o následných kontrolách účinnosti deratizačních prostředků.
 • Odstraňování plevelných rostlin na pozemku nezemědělského charakteru.
 • Vystavení protokolu s hodnocením účinnosti deratizace.

Kód ISCO

7544

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asanacni-pracovnik