Profese

Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci [CZ-ISCO 751]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Zpracovatel tabáku

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Zpracovatel tabáku zpracovává tabák a obsluhuje strojní zařízení využívané na zpracování tabáku v jednotlivých krocích technologického procesu výroby tabákových výrobků, vykonává manuální operace v procesu zpracování vstupních surovin, participuje na samotné výrobě a podílí se na balení, uskladnění a distribuci hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

7516

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/c1b6477dd9

Lahůdkář

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Lahůdkář zpracovává potraviny rostlinného i živočišného původu a zhotovuje z nich lahůdkářské výrobky studené kuchyně, včetně omáček a majonéz a lahůdkářské výrobky z ryb.

Pracovní činnosti

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu lahůdkářských výrobků.
 • Příprava polotovarů pro výrobu lahůdkářských výrobků.
 • Tepelné opracování a zchlazování výrobků z ryb a polotovarů pro výrobu lahůdek.
 • Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení lahůdkářských výrobků.
 • Příjem, rozmrazování, kuchání, filetování, vykosťování a další úprava ryb.
 • Zpracování marinovaných a solených ryb.
 • Výroba lahůdkářských salátů, pomazánek a krémů.
 • Výroba plněných baget, chlebíčků, sendvičů a kusových výrobků.
 • Výroba aspiků, remulád, omáček a majonéz.
 • Aranžování potravin a výroba obložených mis.
 • Prodej lahůdkářských výrobků.
 • Posuzování kvality surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků.
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji lahůdkářských výrobků.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

Kód ISCO

7511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lahudkar

Zpracovatel ryb

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Zpracovatel ryb zabíjí, kuchá, opracovává sladkovodní i mořské ryby a následně zpracovává výrobky z ryb, které dále konzervuje, balí a připravuje pro distribuci.

Pracovní činnosti

 • Usmrcování a kuchání ryb.
 • Opracování a zpracování ryb od dodání živých ryb až po zhotovení rybích výrobků.
 • Rozmrazování ryb.
 • Porcování ryb.
 • Filetování ryb.
 • Nakládání, marinování a solení ryb.
 • Konzervování ryb.
 • Uzení ryb.
 • Obsluha a údržba strojů a zařízení na zpracování a konzervování ryb.
 • Likvidace odpadů vzniklých při v průběhu zpracování ryb.
 • Balení ryb a rybích výrobků.
 • Skladování a expedice ryb a rybích výrobků.
 • Provádění asanačních opatření.
 • Provádění zooveterinárních opatření.

Kód ISCO

7511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zpracovatel-ryb-3f4f

Řezník a uzenář

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Řezník a uzenář zajišťuje porážku jatečných zvířat, bourání masa, výrobu masných výrobků a konzerv, zpracování živočišných tuků, balení, expedici a prodej masa a masných výrobků.

Pracovní činnosti

 • Přeprava a ustájení jatečných zvířat.
 • Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat.
 • Porážení, jatečná úprava a porcování drůbeže.
 • Bourání masa.
 • Příjem a základní evidence masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
 • Příprava a porcování masa.
 • Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů.
 • Třídění výrobní suroviny pro výrobu masných výrobků, drůbežích masných výrobků a konzerv.
 • Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků.
 • Obsluha strojního a technologického vybavení při výrobě masných výrobků a drůbežích masných výrobků.
 • Výroba konzerv.
 • Zpracování živočišných tuků.
 • Těžení a ošetření tukové tkáně.
 • Balení, označování a expedice masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
 • Skladování masných výrobků, drůbežích masných výrobků, konzerv a polokonzerv.
 • Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb.

Kód ISCO

7511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reznik-a-uzenar

Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty na porážkách

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty na porážkách dohlíží na správnou manipulaci se zvířaty, dodržování metod omračování a znehybňování zvířat pro účely usmrcení a welfare s tím spojenou.

Pracovní činnosti

 • Dohled nad příjmem živých zvířat na jatkách.
 • Dohled nad manipulací se zvířaty a péčí o ně před jejich znehybněním.
 • Dohled nad znehybněním zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení.
 • Dohled nad omráčením zvířat.
 • Dohled nad posouzením účinnosti omráčení.
 • Dohled nad zavěšením nebo vyzdvihnutím živých zvířat.
 • Dohled nad vykrvením živých zvířat.
 • Koordinace a kontrola provádění operačních postupů v oblasti pro řádné zacházení se zvířaty.
 • Zajištění provedení nápravných opatření nezbytných k zajištění dodržování stanovených pravidel v oblasti pro řádné zacházení se zvířaty.
 • Prověřování účinnosti omráčení, správnosti vykrvení a nepřítomnosti známek života zvířat po vykrvení.
 • Spolupráce a komunikace s příslušnými orgány zabývající se oblastí pro řádné zacházení se zvířaty.
 • Školení v oblasti welfare.
 • Dohled nad základní údržbou a čištěním omračovacích nebo usmrcovacích zařízení.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

Kód ISCO

7511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-radne-zacha-05e1

Zpracovatel živočišných tuků

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Zpracovatel živočišných tuků těží, ošetřuje, tepelně opracuje a skladuje tukovou tkáň jatečných zvířat.

Pracovní činnosti

 • Těžení a ošetření tukové tkáně.
 • Zpracování tuků včetně obsluhy strojního a technologického vybavení.
 • Skladování živočišných tuků.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování sanitačních řádů provozu na zpracování živočišných tuků.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Kód ISCO

7511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zpracovatel-zivocisnych-t

Pracovník porážky a bourárny

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pracovník porážky a bourárny se podílí na porážce jatečných zvířat, vykrvuje, dělí, vykosťuje, třídí maso a provádí jatečnou úpravu těl jatečných zvířat a vedlejších jatečních produktů, zajišťuje jejich ošetření a skladování.

Pracovní činnosti

 • Příjem jatečných zvířat na jatkách.
 • Provádění základní identifikace onemocnění a poranění jatečných zvířat.
 • Předporážkové ošetření a ustájení jatečných zvířat.
 • Omráčení a vykrvení jatečných zvířat.
 • Úprava povrchu těl jatečných zvířat.
 • Obsluha strojního zařízení jatek a bourárny.
 • Těžení a třídění drobů jatečných zvířat.
 • Dělení jatečně upravených těl jatečných zvířat.
 • Kostění částí jatečně upravených těl jatečných zvířat.
 • Ošetření, třídění a skladování jednotlivých druhů vykostěného masa pro výsek a výrobu.
 • Třídění, opracování, ošetření, konzervace a skladování kůží, kostí, střev a krve.
 • Zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidace.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

Kód ISCO

7511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-bourarny

Pekař

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pekař vyrábí všechny druhy chleba, pečiva a další pekařské výrobky, naváží suroviny, obsluhuje mísicí a tvarovací stroje, provádí obsluhu pece a dohlíží na tvarování výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu.
 • Obsluha příslušných potravinářských strojů.
 • Mísení a výroba různých těst a směsí v závislosti na připravovaných výrobcích.
 • Dělení, tvarování a kynutí těst, pečení výrobků.
 • Osazování pecí a vypékání výrobků, další obsluha pecí.
 • Příprava, výroba a aplikace náplní a ozdob.
 • Odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů i hotového pečiva.
 • Kontrola hmotnosti výrobků.
 • Ruční dohotovování výrobků.
 • Skladování a expedice výrobků včetně vedení evidence.
 • Balení výrobků ručně nebo na balicích strojích a linkách.
 • Záznam sledovaných hodnot ve stanovených kritických bodech.
 • Expedice a prodej hotových výrobků.

Kód ISCO

7512

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pekar

Cukrář

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Cukrář vyrábí všechny druhy cukrářských výrobků, těst, náplní a polev, zpracovává čokoládu na čokoládové výrobky, vyrábí cukrovinky a zmrzliny.

Pracovní činnosti

 • Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu.
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro přípravu cukrářských výrobků.
 • Vytváření receptur a výrobních postupů a navrhování složitějších cukrářských výrobků.
 • Výroba cukrářských těst, hmot, náplní a polev, polotovarů a dalších cukrářských výrobků.
 • Tvarování těsta a pečení a dohotovování výrobků.
 • Obsluha a seřizování strojů a zařízení na výrobu cukrářských výrobků.
 • Řízení výrobních linek a zařízení v cukrářské a cukrovinkářské výrobě.
 • Výroba zákusků, dortů, a restauračních moučníků.
 • Ruční zdobení a dohotovování výrobků.
 • Výroba jemného pečiva, slaných sušenek, nečokoládových cukrovinek a jiných chuťovek.
 • Výroba modelovací a marcipánové hmoty a výrobků z nich.
 • Výroba zmrzlin a zmrzlinových pohárů.
 • Řemeslná výroba čokolády a výrobků z ní.
 • Odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů a hotových výrobků.
 • Testování a posuzování kvality výrobků pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu.
 • Balení, aranžování a vystavování výrobků.
 • Expedice a prodej hotových výrobků.
 • Skladování, uchovávání, resp. zmrazování výrobků.

Kód ISCO

7512

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/cukrar

Sýrař

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Sýrař zpracovává mléko na přírodní sýry a tvarohy.

Pracovní činnosti

 • Příjem mléka a ostatních surovin.
 • Základní úprava mléka před sýřením.
 • Aplikace čistých mlékařských kultur (ČMK).
 • Sýření mléka a zpracování sýřeniny.
 • Obsluha technologického zařízení sýráren.
 • Ošetřování a dohled nad zráním sýrů.
 • Výrobní a technologická evidence.
 • Kontrola průběhu technologických procesů.
 • Provozní laboratorní analýza.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Kód ISCO

7513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/syrar

Pracovník výroby mléčných produktů

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pracovník výroby mléčných produktů zpracovává mléko na mlékárenské výrobky, přírodní sýry, tvarohy, mlékárenské polotovary a případně další potraviny.

Pracovní činnosti

 • Příjem, kontrola, ošetření a skladování ostatních surovin, přísad, přídatných a pomocných látek a obalů.
 • Stanovení pracovních postupů a technologických operací spojených s příjmem mléčných surovin.
 • Základní ošetření mléka, pro výrobu jednotlivých typů výrobků.
 • Provádění základních technologických operací u výroby jednotlivých druhů mléčných výrobků z mléka a mlékárenských polotovarů.
 • Obsluha technologických, výrobních a balicích linek a zařízení.
 • Aplikace čistých mlékařských kultur.
 • Sýření mléka a zpracování sýřeniny.
 • Ošetřování a dohled nad zráním.
 • Provádění základních provozních laboratorních zkoušek.
 • Kontrola a vyhodnocení probíhajících technologických procesů.
 • Skladování a expedice.
 • Sanitace technologických, výrobních a balících linek.

Kód ISCO

7513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mlekar

Pivovarník a sladovník

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pivovarník a sladovník vyrábí slad zpracováním sladovnického ječmene a provádí odborné práce při výrobě piva.

Pracovní činnosti

 • Přejímka a kontrola základních surovin, přísad, pomocných látek a obalů.
 • Ošetřování, úprava a předběžné zpracování surovin.
 • Zpracování základních surovin pro výrobu piva (sladu, chmele, chmelového extraktu, surogátů).
 • Výroba sladu zpracováním sladovnického ječmene (máčení, klíčení, hvozdění, pražení, odkličování atd.).
 • Výroba mladiny.
 • Udržování a množení kvasničných kultur.
 • Kvašení mladiny a dokvašování mladého piva.
 • Filtrace, stabilizace, pasterace.
 • Řízení a obsluha chemicko-fyzikálních a biologicko-technologických procesů.
 • Stáčení piva do transportních obalů (KEG, lahve, plechovky, cisterny).
 • Testování kvality výrobku pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu.
 • Skladování sladu, jeho ošetření, balení, expedice.
 • Skladování a expedice výrobků.
 • Čištění, dezinfekce, údržba a základní opravy technického vybavení.
 • Sanitace technologických, výrobních a balících linek.
 • Zaznamenávání a vyhodnocování technických údajů a podávání zpráv o výrobních procesech a výsledcích.

Kód ISCO

7515

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pivovarnik-a-sladovnik

Sommelier vinný nebo pivní

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Sommelier vinný nebo pivní nabízí a servíruje vína nebo piva, pečuje a dbá o jejich správné uskladnění a je odborníkem na vhodné kombinace nápojů a pokrmů.

Pracovní činnosti

 • Péče o vybavení baru, restaurace nebo specializovaného obchodu.
 • Volba vhodného uložení, skladování vína nebo piva a dalších nápojů.
 • Péče o sklo, karafy a další pomůcky.
 • Servírování vína nebo piva a dalších nápojů.
 • Tvorba vinného nebo pivního lístku.
 • Nabízení a prezentace vín nebo piv.
 • Obsluha hostů a přijímání objednávek.
 • Navrhování vhodných kombinací nápojů a pokrmů.

Kód ISCO

7515

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sommelier

Degustátor potravin a nápojů

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Degustátor potravin a nápojů senzoricky hodnotí potraviny a nápoje na základě poznání základních kvalitativních parametrů, znalecky hodnotí jejich kvalitu a chuť podle očekávaných, typických a určených charakteristik.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

7515

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/b30c64c451

Vinař

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Vinař v souladu se zavedenými technologickými postupy vyrábí všechny druhy vín, plánuje a řídí výrobu od lisování, kvašení, filtrování až po finální lahvování.

Pracovní činnosti

 • Příjem, ošetření a zpracování sklizených hroznů.
 • Mletí a lisování hroznů.
 • Odkalení a další ošetřování moštů.
 • Čiření a filtrace vína.
 • Obsluha a údržba strojů a zařízení pro výrobu šumivých, perlivých, likérových a aromatizovaných vín.
 • Řízení a určování kvality hotových výrobků v souladu s platnými předpisy na výrobu vína.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní analýzy ve všech technologických fázích výroby vína.
 • Provádění senzorické analýzy vín.
 • Posuzování a úprava parametrů kvasného procesu a vlastností vín.
 • Lahvování vína a balení lahví do kartonů.
 • Likvidace, shromažďování a skladování odpadů při výrobě vína.
 • Vedení vinařské evidence.
 • Skladování a expedice vína.
 • Sanitace technologických, výrobních a balících linek.

Kód ISCO

7515

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vinar

Hodnotitel vína

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Hodnotitel vína je schopen rozpoznat, ohodnotit a popsat různé druhy vín.

Pracovní činnosti

 • Posouzení vzhledu vína.
 • Posouzení vůně vína.
 • Posouzení chutě vína.
 • Zhodnocení celkového dojmu z vína.
 • Popis vzorku vína.

Kód ISCO

7515

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hodnotitel-vina