Profese

Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci [CZ-ISCO 751]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Zpracovatel tabáku

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Zpracovatel tabáku zpracovává tabák a obsluhuje strojní zařízení využívané na zpracování tabáku v jednotlivých krocích technologického procesu výroby tabákových výrobků, vykonává manuální operace v procesu zpracování vstupních surovin, participuje na samotné výrobě a podílí se na balení, uskladnění a distribuci hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

7516

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/c1b6477dd9

Lahůdkář

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Lahůdkář zpracovává potraviny rostlinného i živočišného původu a zhotovuje z nich lahůdkářské výrobky studené kuchyně, včetně omáček a majonéz a lahůdkářské výrobky z ryb.

Pracovní činnosti

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu lahůdkářských výrobků.
 • Příprava polotovarů pro výrobu lahůdkářských výrobků.
 • Tepelné opracování a zchlazování výrobků z ryb a polotovarů pro výrobu lahůdek.
 • Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení lahůdkářských výrobků.
 • Příjem, rozmrazování, kuchání, filetování, vykosťování a další úprava ryb.
 • Zpracování marinovaných a solených ryb.
 • Výroba lahůdkářských salátů, pomazánek a krémů.
 • Výroba plněných baget, chlebíčků, sendvičů a kusových výrobků.
 • Výroba aspiků, remulád, omáček a majonéz.
 • Aranžování potravin a výroba obložených mis.
 • Prodej lahůdkářských výrobků.
 • Posuzování kvality surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků.
 • Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji lahůdkářských výrobků.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

Kód ISCO

7511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lahudkar

Zpracovatel ryb

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Zpracovatel ryb zabíjí, kuchá, opracovává sladkovodní i mořské ryby a následně zpracovává výrobky z ryb, které dále konzervuje, balí a připravuje pro distribuci.

Pracovní činnosti

 • Usmrcování a kuchání ryb.
 • Opracování a zpracování ryb od dodání živých ryb až po zhotovení rybích výrobků.
 • Rozmrazování ryb.
 • Porcování ryb.
 • Filetování ryb.
 • Nakládání, marinování a solení ryb.
 • Konzervování ryb.
 • Uzení ryb.
 • Obsluha a údržba strojů a zařízení na zpracování a konzervování ryb.
 • Likvidace odpadů vzniklých při v průběhu zpracování ryb.
 • Balení ryb a rybích výrobků.
 • Skladování a expedice ryb a rybích výrobků.
 • Provádění asanačních opatření.
 • Provádění zooveterinárních opatření.

Kód ISCO

7511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zpracovatel-ryb-3f4f

Řezník a uzenář

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Řezník a uzenář zajišťuje porážku jatečných zvířat, bourání masa, výrobu masných výrobků a konzerv, zpracování živočišných tuků, balení, expedici a prodej masa a masných výrobků.

Pracovní činnosti

 • Přeprava a ustájení jatečných zvířat.
 • Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat.
 • Porážení, jatečná úprava a porcování drůbeže.
 • Bourání masa.
 • Příjem a základní evidence masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
 • Příprava a porcování masa.
 • Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů.
 • Třídění výrobní suroviny pro výrobu masných výrobků, drůbežích masných výrobků a konzerv.
 • Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků.
 • Obsluha strojního a technologického vybavení při výrobě masných výrobků a drůbežích masných výrobků.
 • Výroba konzerv.
 • Zpracování živočišných tuků.
 • Těžení a ošetření tukové tkáně.
 • Balení, označování a expedice masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
 • Skladování masných výrobků, drůbežích masných výrobků, konzerv a polokonzerv.
 • Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb.

Kód ISCO

7511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/reznik-a-uzenar

Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty na porážkách

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty na porážkách dohlíží na správnou manipulaci se zvířaty, dodržování metod omračování a znehybňování zvířat pro účely usmrcení a welfare s tím spojenou.

Pracovní činnosti

 • Dohled nad příjmem živých zvířat na jatkách.
 • Dohled nad manipulací se zvířaty a péčí o ně před jejich znehybněním.
 • Dohled nad znehybněním zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení.
 • Dohled nad omráčením zvířat.
 • Dohled nad posouzením účinnosti omráčení.
 • Dohled nad zavěšením nebo vyzdvihnutím živých zvířat.
 • Dohled nad vykrvením živých zvířat.
 • Koordinace a kontrola provádění operačních postupů v oblasti pro řádné zacházení se zvířaty.
 • Zajištění provedení nápravných opatření nezbytných k zajištění dodržování stanovených pravidel v oblasti pro řádné zacházení se zvířaty.
 • Prověřování účinnosti omráčení, správnosti vykrvení a nepřítomnosti známek života zvířat po vykrvení.
 • Spolupráce a komunikace s příslušnými orgány zabývající se oblastí pro řádné zacházení se zvířaty.
 • Školení v oblasti welfare.
 • Dohled nad základní údržbou a čištěním omračovacích nebo usmrcovacích zařízení.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

Kód ISCO

7511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-radne-zacha-05e1

Zpracovatel živočišných tuků

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Zpracovatel živočišných tuků těží, ošetřuje, tepelně opracuje a skladuje tukovou tkáň jatečných zvířat.

Pracovní činnosti

 • Těžení a ošetření tukové tkáně.
 • Zpracování tuků včetně obsluhy strojního a technologického vybavení.
 • Skladování živočišných tuků.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování sanitačních řádů provozu na zpracování živočišných tuků.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Kód ISCO

7511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zpracovatel-zivocisnych-t

Pracovník porážky a bourárny

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pracovník porážky a bourárny se podílí na porážce jatečných zvířat, vykrvuje, dělí, vykosťuje, třídí maso a provádí jatečnou úpravu těl jatečných zvířat a vedlejších jatečních produktů, zajišťuje jejich ošetření a skladování.

Pracovní činnosti

 • Příjem jatečných zvířat na jatkách.
 • Provádění základní identifikace onemocnění a poranění jatečných zvířat.
 • Předporážkové ošetření a ustájení jatečných zvířat.
 • Omráčení a vykrvení jatečných zvířat.
 • Úprava povrchu těl jatečných zvířat.
 • Obsluha strojního zařízení jatek a bourárny.
 • Těžení a třídění drobů jatečných zvířat.
 • Dělení jatečně upravených těl jatečných zvířat.
 • Kostění částí jatečně upravených těl jatečných zvířat.
 • Ošetření, třídění a skladování jednotlivých druhů vykostěného masa pro výsek a výrobu.
 • Třídění, opracování, ošetření, konzervace a skladování kůží, kostí, střev a krve.
 • Zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidace.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

Kód ISCO

7511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-bourarny

Pekař

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pekař vyrábí všechny druhy chleba, pečiva a další pekařské výrobky, naváží suroviny, obsluhuje mísicí a tvarovací stroje, provádí obsluhu pece a dohlíží na tvarování výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu.
 • Obsluha příslušných potravinářských strojů.
 • Mísení a výroba různých těst a směsí v závislosti na připravovaných výrobcích.
 • Dělení, tvarování a kynutí těst, pečení výrobků.
 • Osazování pecí a vypékání výrobků, další obsluha pecí.
 • Příprava, výroba a aplikace náplní a ozdob.
 • Odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů i hotového pečiva.
 • Kontrola hmotnosti výrobků.
 • Ruční dohotovování výrobků.
 • Skladování a expedice výrobků včetně vedení evidence.
 • Balení výrobků ručně nebo na balicích strojích a linkách.
 • Záznam sledovaných hodnot ve stanovených kritických bodech.
 • Expedice a prodej hotových výrobků.

Kód ISCO

7512

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pekar

Cukrář

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Cukrář vyrábí všechny druhy cukrářských výrobků, těst, náplní a polev, zpracovává čokoládu na čokoládové výrobky, vyrábí cukrovinky a zmrzliny.

Pracovní činnosti

 • Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu.
 • Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro přípravu cukrářských výrobků.
 • Vytváření receptur a výrobních postupů a navrhování složitějších cukrářských výrobků.
 • Výroba cukrářských těst, hmot, náplní a polev, polotovarů a dalších cukrářských výrobků.
 • Tvarování těsta a pečení a dohotovování výrobků.
 • Obsluha a seřizování strojů a zařízení na výrobu cukrářských výrobků.
 • Řízení výrobních linek a zařízení v cukrářské a cukrovinkářské výrobě.
 • Výroba zákusků, dortů, a restauračních moučníků.
 • Ruční zdobení a dohotovování výrobků.
 • Výroba jemného pečiva, slaných sušenek, nečokoládových cukrovinek a jiných chuťovek.
 • Výroba modelovací a marcipánové hmoty a výrobků z nich.
 • Výroba zmrzlin a zmrzlinových pohárů.
 • Řemeslná výroba čokolády a výrobků z ní.
 • Odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů a hotových výrobků.
 • Testování a posuzování kvality výrobků pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu.
 • Balení, aranžování a vystavování výrobků.
 • Expedice a prodej hotových výrobků.
 • Skladování, uchovávání, resp. zmrazování výrobků.

Kód ISCO

7512

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/cukrar

Sýrař

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Sýrař zpracovává mléko na přírodní sýry a tvarohy.

Pracovní činnosti

 • Příjem mléka a ostatních surovin.
 • Základní úprava mléka před sýřením.
 • Aplikace čistých mlékařských kultur (ČMK).
 • Sýření mléka a zpracování sýřeniny.
 • Obsluha technologického zařízení sýráren.
 • Ošetřování a dohled nad zráním sýrů.
 • Výrobní a technologická evidence.
 • Kontrola průběhu technologických procesů.
 • Provozní laboratorní analýza.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Kód ISCO

7513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/syrar

Pracovník výroby mléčných produktů

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pracovník výroby mléčných produktů zpracovává mléko na mlékárenské výrobky, přírodní sýry, tvarohy, mlékárenské polotovary a případně další potraviny.

Pracovní činnosti

 • Příjem, kontrola, ošetření a skladování ostatních surovin, přísad, přídatných a pomocných látek a obalů.
 • Stanovení pracovních postupů a technologických operací spojených s příjmem mléčných surovin.
 • Základní ošetření mléka, pro výrobu jednotlivých typů výrobků.
 • Provádění základních technologických operací u výroby jednotlivých druhů mléčných výrobků z mléka a mlékárenských polotovarů.
 • Obsluha technologických, výrobních a balicích linek a zařízení.
 • Aplikace čistých mlékařských kultur.
 • Sýření mléka a zpracování sýřeniny.
 • Ošetřování a dohled nad zráním.
 • Provádění základních provozních laboratorních zkoušek.
 • Kontrola a vyhodnocení probíhajících technologických procesů.
 • Skladování a expedice.
 • Sanitace technologických, výrobních a balících linek.

Kód ISCO

7513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mlekar

Pivovarník a sladovník

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Pivovarník a sladovník vyrábí slad zpracováním sladovnického ječmene a provádí odborné práce při výrobě piva.

Pracovní činnosti

 • Přejímka a kontrola základních surovin, přísad, pomocných látek a obalů.
 • Ošetřování, úprava a předběžné zpracování surovin.
 • Zpracování základních surovin pro výrobu piva (sladu, chmele, chmelového extraktu, surogátů).
 • Výroba sladu zpracováním sladovnického ječmene (máčení, klíčení, hvozdění, pražení, odkličování atd.).
 • Výroba mladiny.
 • Udržování a množení kvasničných kultur.
 • Kvašení mladiny a dokvašování mladého piva.
 • Filtrace, stabilizace, pasterace.
 • Řízení a obsluha chemicko-fyzikálních a biologicko-technologických procesů.
 • Stáčení piva do transportních obalů (KEG, lahve, plechovky, cisterny).
 • Testování kvality výrobku pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu.
 • Skladování sladu, jeho ošetření, balení, expedice.
 • Skladování a expedice výrobků.
 • Čištění, dezinfekce, údržba a základní opravy technického vybavení.
 • Sanitace technologických, výrobních a balících linek.
 • Zaznamenávání a vyhodnocování technických údajů a podávání zpráv o výrobních procesech a výsledcích.

Kód ISCO

7515

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pivovarnik-a-sladovnik

Sommelier vinný nebo pivní

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Sommelier vinný nebo pivní nabízí a servíruje vína nebo piva, pečuje a dbá o jejich správné uskladnění a je odborníkem na vhodné kombinace nápojů a pokrmů.

Pracovní činnosti

 • Péče o vybavení baru, restaurace nebo specializovaného obchodu.
 • Volba vhodného uložení, skladování vína nebo piva a dalších nápojů.
 • Péče o sklo, karafy a další pomůcky.
 • Servírování vína nebo piva a dalších nápojů.
 • Tvorba vinného nebo pivního lístku.
 • Nabízení a prezentace vín nebo piv.
 • Obsluha hostů a přijímání objednávek.
 • Navrhování vhodných kombinací nápojů a pokrmů.

Kód ISCO

7515

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sommelier

Degustátor potravin a nápojů

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Degustátor potravin a nápojů senzoricky hodnotí potraviny a nápoje na základě poznání základních kvalitativních parametrů, znalecky hodnotí jejich kvalitu a chuť podle očekávaných, typických a určených charakteristik.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

7515

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/b30c64c451

Vinař

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Vinař v souladu se zavedenými technologickými postupy vyrábí všechny druhy vín, plánuje a řídí výrobu od lisování, kvašení, filtrování až po finální lahvování.

Pracovní činnosti

 • Příjem, ošetření a zpracování sklizených hroznů.
 • Mletí a lisování hroznů.
 • Odkalení a další ošetřování moštů.
 • Čiření a filtrace vína.
 • Obsluha a údržba strojů a zařízení pro výrobu šumivých, perlivých, likérových a aromatizovaných vín.
 • Řízení a určování kvality hotových výrobků v souladu s platnými předpisy na výrobu vína.
 • Odebírání vzorků pro laboratorní analýzy ve všech technologických fázích výroby vína.
 • Provádění senzorické analýzy vín.
 • Posuzování a úprava parametrů kvasného procesu a vlastností vín.
 • Lahvování vína a balení lahví do kartonů.
 • Likvidace, shromažďování a skladování odpadů při výrobě vína.
 • Vedení vinařské evidence.
 • Skladování a expedice vína.
 • Sanitace technologických, výrobních a balících linek.

Kód ISCO

7515

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vinar

Hodnotitel vína

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Hodnotitel vína je schopen rozpoznat, ohodnotit a popsat různé druhy vín.

Pracovní činnosti

 • Posouzení vzhledu vína.
 • Posouzení vůně vína.
 • Posouzení chutě vína.
 • Zhodnocení celkového dojmu z vína.
 • Popis vzorku vína.

Kód ISCO

7515

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hodnotitel-vina