Profese

Mechanici a opraváři elektronických přístrojů a komunikačních technologií [CZ-ISCO 742]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Operátor bezpilotních prostředků

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Operátor bezpilotních prostředků v rámci předletové přípravy nastavuje ovládací systémy bezpilotních prostředků a poté tyto systémy dálkově řídí tak, aby zajistil požadované výstupy s ohledem na klimatické podmínky a charakter dané akce.

Pracovní činnosti

 • Nastavení, řízení a koordinace provozních procesů v rámci zařízení.
 • Spolupráce na vytváření strategie rozvoje a cenové strategie daného zařízení.
 • Výběr personálu a zajišťování jeho zaškolení.
 • Vedení jednání a uzavírání kontraktů s obchodními partnery.
 • Sjednávání smluv na poskytování služeb.
 • Předkládání návrhů na dosažení vyšší kvality poskytovaných služeb.
 • Provádění kontroly dodržování hygienických předpisů, předpisů v oblasti požární ochrany, ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, pracovní kázně a vnitropodnikových směrnic.
 • Řešení provozních problémů, reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola kvality a sledování úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků.
 • Kontrola správnosti postupu při účtování služeb a správnosti postupu při pohybu skladových zásob.
 • Zpracovávání harmonogramu služeb vedoucích zaměstnanců jednotlivých úseků.
 • Komunikace a se zástupci kontrolních orgánů a poskytování součinnosti.

Kód ISCO

7421

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/49f99413c8

Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a obsluze výrobků a zařízení měření, regulace a automatizace technologických procesů.

Pracovní činnosti

 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Montáž a odzkoušení řídicích obvodů a ovládacích prvků.
 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, opravy a seřizování automatizovaných systémů řízení technologických procesů.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

7421

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-mericich-

Montér elektronických komunikačních sítí

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Montér elektronických komunikačních sítí provádí montáž, rekonstrukce a opravy komunikačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních komunikačních vedení.
 • Hloubení jam na stožáry, stavba stožárů nadzemních telekomunikačních tratí, montáž sdružených stožárů včetně výstroje.
 • Zřizování a montáž nadzemních telekomunikačních tratí a vnějších přípojných vedení účastnických telefonních stanic samonosnými kabely nebo vodiči.
 • Odpancéřování konců kabelů, zatahování kabelů do tvárnicových tratí a jejich pokládání v kabelových kolektorech, zalévání kabelových souborů zalévací hmotou.
 • Montáž traťových, síťových a účastnických rozváděčů sdružovacích zařízení včetně měření uzemnění, přesměrovávání vedení v rozváděčích.
 • Pokládání kabelů.
 • Montáž a opravy elektricky vyrovnávaných i nevyrovnávaných kabelů.
 • Montáž a opravy koaxiálních kabelů a optických kabelů.
 • Uvádění do provozu a oživování sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Zabezpečování provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany telekomunikačních kabelů.
 • Opravy sdělovacích a zabezpečovacích sítí a zařízení aktivní protikorozní ochrany.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-elektronickych-kom

Montér optických kabelů

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Montér optických kabelů se podílí na přípravě, realizaci, údržbě a opravách optických kabelů, sítí s optickými vlákny a optickými kabely. Má jen základní teoretické zkušenosti o typech vláken, konstrukcích kabelů a způsobech jejich montáže. Má především praktické zkušenosti a manuální dovednosti z montáže optických kabelů, montáže optických rozvaděčů optických spojek.

Pracovní činnosti

 • Pokládka a příprava optického kabelu k montáži.
 • Instalace optických kabelů zafukováním, zatahováním.
 • Instalace závěsných optických kabelů.
 • Příprava optických vláken ke svařování a spojování.
 • Spojování optických vláken konektory, čištění a inspekce kvality spojení.
 • Základní diagnostika a lokalizace poruch na trasách z optických vláken a kabelů.
 • Opravy optických kabelů, optických spojek a rozvaděčů a dalších součástí optické kabelové trasy.

Kód ISCO

7422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-optickych-kabelu

Montér metalických kabelů

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Montér metalických kabelů vykonává činnosti spojené s instalací telekomunikačních kabelů a koncových zařízení.

Pracovní činnosti

 • Používání projektové dokumentace a její doplnění podle skutečnosti.
 • Montáž nadzemního místního vedení a měření jeho vlastností.
 • Instalace uzemnění rozvaděčů a měření jeho vlastností.
 • Měření izolačního stavu vedení.
 • Pokládání kabelového místního vedení (úložné a závlačné kabely) a jeho měření.
 • Montáž HW strany, vystrojení ústřednové strany, montáž MDF, montáž kolokace, montáž záložních zdrojů
 • Montáž spojek, zapojení kabelových závěrů, připojení koncového bodu účastníka na hlavním rozvodu v ústředně.
 • Řešení strukturované kabeláže.
 • Zapojení zařízení koncového bodu sítě.

Kód ISCO

7422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-metalickych-kabelu

Mechanik zařízení elektronických komunikací

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Mechanik zařízení elektronických komunikací provádí instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přenosových zařízení.

Pracovní činnosti

 • Montáž komunikačních zařízení.
 • Zabezpečování technického provozu komunikačních zařízení včetně provádění údržby a oprav.
 • Provádění přepojovacích a propojovacích prací na zařízeních podle rozpisu.
 • Oživování přenosových zařízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-zarizeni-elektro

Montér bezdrátových sítí

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Montér bezdrátových sítí montuje bezdrátové systémy elektronických komunikací, které využívají pro přenos radiový nebo optický signál. Podílí se na přípravě přenosového zařízení včetně anténního systému pro funkci bezdrátového komunikačního systému, včetně jeho sestavění, nastavení a otestování.

Pracovní činnosti

 • Orientace v projektové dokumentaci pro montáž bezdrátového systému.
 • Příprava přenosového zařízení, instalace napájení a datových přívodů a sestavení a montáž anténního systému.
 • Testování, kontrola a uvedení do provozu bezdrátového systému elektronických komunikací.
 • Kontrola parametrů elektromagnetického pole, včetně nasměrování anténního systému.
 • Závěrečná měření a sestavení předávacího protokolu včetně hodnoticích parametrů.
 • Provádění odborných prací na bezdrátových systémech elektronických komunikací ve výškách.

Kód ISCO

7422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-bezdratovych-siti

Montér slaboproudých metalických sítí

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Montér slaboproudých metalických sítí provádí práce při instalaci telekomunikačních a telematických interiérových rozvodů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení stavebních výkresů.
 • Čtení obvodových schémat.
 • Zapojování systémů automatických telefonních ústředen (ATÚ).
 • Zapojování přenosových systémů.
 • Rozpoznávání jednotlivých typů zařízení a rozvodů.
 • Zakončování kabelů podle jednotlivých typů.
 • Rozpoznávání typů svorkovnic a jejich číslování v rozvodech.
 • Realizace strukturovaných kabeláží.
 • Zapojování systémů elektronické požární signalizace (EPS) a elektronické zabezpečovací signalizace (EZS).
 • Zapojování systémů kabelové televize (CCTV), rozvodů televizního signálu (TV) a rozvodů satelitního signálu (SAT).
 • Příprava kabelových tras pro vnitřní rozvody.

Kód ISCO

7422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-slaboproudych-meta