Profese

Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení [CZ-ISCO 741]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Montér inteligentních elektroinstalací

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Montér inteligentních elektroinstalací provádí v interiéru veškeré montážní, instalační a údržbářské práce spojení se systémovými inteligentními instalacemi včetně potřebných základních měření a nastavení.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních prostředků, postupů a metod.
 • Kontrola kompletnosti dodávky jednotlivých přístrojů pro instalace.
 • Rozdělení materiálů a přístrojů instalací podle druhu instalace – sběrnicová, radiofrekvenční.
 • Zapojení instalací včetně připojení na rozvodnou síť.
 • Odzkoušení funkce jednotlivých prvků, případně spotřebičů.
 • Údržba inteligentní elektroinstalace, provedení servisních činností a kontrol.
 • Základní měření elektrických veličin, zaznamenání, interpretace a vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Vedení a evidence dokumentace o výsledcích práce, případně i jejím průběhu.

Kód ISCO

7411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-inteligentnich-ele

Elektromechanik vážících zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Mechanik vážících zařízení provádí práce a dílčí i celkové řízení prací při montáži, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, revizích, seřizování, zkoušení, údržbě a instalaci vážících zařízení.

Pracovní činnosti

 • Montáž, opravy, seřizování a zkoušení vážících zařízení, vah decimálních, sklonných, běhounových, škálových, přezmenových, technických, průmyslových a atypických, vah s doplňky, např. s registrací děrnou kartou nebo s optikou, vah elektromagnetických, mostových, pásových a železničních.
 • Montáž, opravy, seřizování a zkoušení vážících zařízení s elektromechanickými silovými snímači a elektrickým vyhodnocováním údajů.
 • Opravy vážící a regulační techniky s prováděním funkčních zkoušek, seřizování ovládacích obvodů v závislosti na chodu technologického zařízení a slaďování funkcí jednotlivých částí vážící linky v přímé závislosti na technologickém procesu.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-vazicich-

Elektromechanik lanové dráhy

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik lanové dráhy provádí obsluhu, prohlídku, opravy, údržbu, měření a zkoušení na elektrotechnických zařízeních lanových drah.

Pracovní činnosti

 • Údržba elektrického zařízení lanové dráhy, řídicího stanoviště a rozvodny dle platných norem, předpisů a technologických postupů pro údržbu a opravy lanové dráhy a místně provozního bezpečnostního předpisu.
 • Kontroly a prohlídky elektrozařízení lanové dráhy.
 • Údržba elektrického nářadí, elektrických měřicích přístrojů a používaných elektrických spotřebičů.
 • Vedení knihy údržby a oprav elektrozařízení lanové dráhy.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-lanove-dr

Autoelektrikář

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Autoelektrikář provádí diagnostiku, opravy a seřizování elektrických a elektronických systémů automobilů.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika, údržba, seřizování, jednodušší i složité opravy elektrického a jednodušší opravy elektronického příslušenství motorových vozidel pomocí měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení.
 • Funkční zkoušky elektrických a elektronických agregátů a prvků.
 • Vyhotovení příslušné dokumentace.
 • Dodatečná montáž elektronické a elektrotechnické výbavy a příslušenství motorových vozidel.
 • Zástavba kompletní elektroinstalace a elektronických řídicích jednotek do prototypu motorového vozidla při vývojových pracích nebo do speciálního - závodního motorového vozidla.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/autoelektrikar

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily provádí veškeré montážní a údržbové práce na daných dobíjecích stanicích včetně jejich případné obsluhy, měření a nastavování.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Kontrola kompletnosti dodávky napájecí a nabíjecí stanice.
 • Rozdělení stanice na napájecí nebo nabíjecí systém.
 • Mechanická instalace napájecí stanice.
 • Zapojení elektrické části napájecí stanice.
 • Připojení napájecí stanice na rozvodnou síť.
 • Odzkoušení funkce napájecího systému.
 • Mechanická instalace nabíjecí stanice, základní modul, připojovací modul.
 • Zapojení elektrické části nabíjecí stanice.
 • Připojení nabíjecí stanice na rozvodnou síť.
 • Odzkoušení funkce nabíjecí stanice včetně připojení do vozidla.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-dobijecich-stanic-

Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě, obsluze a uvádění do provozu zařízení a celků, určených k zabezpečení a ochraně objektů.

Pracovní činnosti

 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav určených k zabezpečení a ochraně objektů.
 • Sestavování, zprovozňování a údržba zabezpečovacích zařízení včetně řídicích a kontrolních pracovišť a s tím souvisejících informačních technologií a softwaru.
 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Údržba přenosových tras.
 • Využívání prostředků výpočetní techniky a v přiměřeném rozsahu softwarových ochran.
 • Dodržování zásad ekodesignových přístupů zejména v souvislosti s ukončením životnosti elektronických zařízení.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-zabezpeco-4984

Mechanik opravář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik opravář provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Montáže a opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů a tlakových zařízení.
 • Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.
 • Opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel.
 • Opravy zařízení na dělení materiálů pomocí laseru a vodního paprsku.
 • Odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí.
 • Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových spotřebičů.
 • Montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáže a opravy automatických linek a jejich příslušenství včetně samostatných robotů.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar

Autotronik

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Autotronik provádí a zabezpečuje diagnostiku a opravu motorových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Identifikace závad s použitím diagnostických měřicích přístrojů.
 • Stanovení rozsahu opravy včetně způsobu opravy.
 • Demontáž, montáž a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických součástí.
 • Demontáž, montáž a seřizování elektrických a elektronických systémů.
 • Oprava strojních a elektroagregátů a prvků.
 • Provádění funkčních zkoušek jednotlivých agregátů a prvků.
 • Zhotovování jednoduchých strojních součástí nebo jejich renovace, zhotovování elektronických obvodů.
 • Provádění záručních oprav a prohlídek.
 • Vedení záznamu o provedených pracích.
 • Korigování programu řídících jednotek na základě vyhodnocení získaných parametrů motorového vozidla.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/autotronik

Technik poplachových systémů

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Technik bezpečnostních systémů provádí montáž uvedení do provozu, kontrolu a servis poplachových, kamerových, přístupových, komunikačních, signalizačních a řídících systémů souvisejících s ochranou majetku a osob proti krádežím a v případu tísně.

Pracovní činnosti

 • Instalace kabelových rozvodů.
 • Montáže a oživování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS).
 • Montáže a oživování přístupových a docházkových systémů vč. biometrie (ACS).
 • Montáže a oživování kamerových systémů (CCTV).
 • Montáže a oživování audio a video dveřních systémů a systémů přivolání pomoci.
 • Připojování ústředen na dohledová poplachová a přijímací centra (DPPC, PCO).
 • Funkční zkoušky a programování poplachových systémů.
 • Opravy, údržba a servis poplachových systémů.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-poplachovych-syst

Elektromechanik číslicově řízených strojů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Mechanik číslicově řízených strojů provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montáži, rekonstrukcích, opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a instalaci elektrických, elektromechanických a elektronických systémů obráběcích strojů s číslicovým řízením, výrobních center a linek, souborů strojů a uzlů pružných výrobních systémů.

Pracovní činnosti

 • Sestavování a opravy elektrických a elektromechanických systémů číslicově řízených strojů.
 • Diagnostika a odstraňování závad řídicích mechanismů, ochranných, signalizačních a regulačních zařízení za použití digitální a analogové techniky.
 • Oživování a předávání nových strojů zákazníkovi a servisní opravy u zákazníka.
 • Montáž a seřizování souborů strojů a uzlů pružných výrobních systémů.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-cislicove

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť plní zadané úkoly k zabezpečení provozu, oprav a údržby světlotechnických zabezpečovacích zařízení (systémů) letiště, včetně jejich napájecích zdrojů a nízkonapěťových přívodních kabelů.

Pracovní činnosti

 • Pravidelná kontrola správné funkce světlotechnického zabezpečovacího zařízení – světlotechnického systému letiště.
 • Zpracování podkladů pro plán údržby a oprav na období/rok.
 • Vedení stanovené dokumentace světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Provádění údržby světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Provádění oprav světlotechnických zabezpečovacích zařízení podle pokynů nadřízeného a v souladu s ustanovením vyhláškou č. 50/1978 Sb.
 • Sledování a hlášení stavu technického resursu světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Poskytování průběžných informací o stavu jednotlivých zařízení a o plnění provozních úkolů.
 • Účast na pravidelných školeních vyhlášky č. 50/1978 Sb. a dalších vzdělávacích programech.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-svetlotec

Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a obsluze výrobků a zařízení měření, regulace a automatizace technologických procesů v chemii a potravinářství.

Pracovní činnosti

 • Montáž a odzkoušení řídicích obvodů a ovládacích prvků.
 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, opravy a seřizování automatizovaných systémů řízení technologických procesů v chemii a potravinářství.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-chemi

Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí instalaci, montáž, uvedení do provozu, servis, údržbu, kontrolu, doplnění a znovuzískávání chladiva a demontáž zařízení s chladivovými okruhy s obsahem chladiva nižším než 3 kg.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod při servisních činnostech na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech.
 • Čtení a použití technických podkladů servisovaných zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Provádění oprav a výměny dílů nebo podskupin chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel a jejich uvádění do provozu.
 • Sestavování a opravy chladniček
 • Sestavování a opravy pokojových klimatizací.
 • Sestavování a opravy domácích tepelných čerpadel.
 • Zhotovování chladicích okruhů z trubek.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z chladivových okruhů s obsahem chladiva do 3 kg.
 • Diagnostikování závad chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.
 • Zkouška provozuschopnosti chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel po provedené opravě.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-mechanik-malych-

Důlní elektrikář slaboproudých zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Důlní elektrikář slaboproudých zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při běžných opravách a údržbě slaboproudých zařízení v dole, při montáži a demontáži slaboproudých rozvodů, řídí a provádí práce při montáži, seřizování a výměnách samostatných funkčních částí slaboproudého příslušenství důlních strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, zkoušení, seřizování a opravy důlních telekomunikačních zařízení.
 • Řízení provozu a údržby komplexu slaboproudých zařízení v důlních objektech.
 • Montáž, údržba, zkoušení a seřizování dorozumívacího, signalizačního a regulačního zařízení těžních strojů a šibíků.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, zkoušení a opravy snímačů bezpečnostní a informační techniky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dulni-elektrikar-slabopro

Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě, obsluze a uvádění do provozu zabezpečovacích systémů v dopravě s využitím měřicích a diagnostických metod, přístrojů a výpočetní techniky.

Pracovní činnosti

 • Sestavování, montáž, oživování, oprava, údržba elektronických zabezpečovacích systémů a zařízení provozovaných po optoelektronických, metalických a bezdrátových trasách.
 • Měření elektrických veličin.
 • Ověřování funkčnosti a diagnostika závad elektronických zabezpečovacích systémů v dopravě.
 • Spolupráce při montáži, demontáži, výměně jednotlivých elektronických prvků, obvodů, sestav a ovládacích stanovišť.
 • Vedení požadované dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-zabezpeco-2598

Elektromechanik kontrolor kvality

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik kontrolor kvality provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu použitých materiálů, komponentů a finálních výrobků a rovněž zodpovídá za dodržování předepsaných a kontrolních postupů v průběhu celého procesu výroby, balení a skladování produktu.

Pracovní činnosti

 • Vstupní kontrola jakosti surovin, materiálů a dalších komponentů použitých v dané elektrotechnické výrobě a kontrola jejich správného třídění, značení a skladování.
 • Vypracovávání protokolů o jakosti vstupů, zmetková hlášení.
 • Mezioperační kontrola dle předepsaných kontrolních a výrobních předpisů s ohledem na správnost použitých komponent, materiálů a výrobních či montážních prostředků.
 • Výstupní kontrola dle předepsaných kontrolních předpisů s ohledem na správnost použitých komponent, materiálů a rozměrů výrobku za použití předepsaných kontrolních, zkušebních a měřících nástrojů a měřidel.
 • Vyhotovení záznamů a protokolů o výsledcích jednotlivých kontrol do předpřipravených šablon a správa těchto záznamů.
 • Vyhodnocení výsledků kontrol a hlášení o nekvalitě zodpovědným osobám.
 • Upozorňování výrobních pracovníků na zjištěné závady, neshody a nedostatky.
 • Znalost a správa aktuální kontrolní dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-kontrolor

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí instalaci, montáž, uvedení do provozu, servis, údržbu, kontrolu, doplnění a znovuzískávání chladiva a demontáž zařízení s chladivovými okruhy s obsahem chladiva vyšším než 3 kg.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod při servisních činnostech na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech.
 • Diagnostikování závad chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Sestavování, montáž, instalace, opravy a zkoušení zařízení s chladivovými okruhy.
 • Čtení a použití technických podkladů servisovaných zařízení.
 • Provádění předepsaných tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti chladivových okruhů, uvádění do provozu zařízení s chladivovými okruhy.
 • Provádění oprav a výměny dílů nebo podskupin chladicích zařízení.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z chladivových okruhů s obsahem chladiva vyšším než 3 kg.
 • Zhotovování chladicích okruhů z trubek.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-mechanik-velkych

Elektromechanik elektrotechnických zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Mechanik elektrotechnických zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, opravách a rekonstrukcích elektrických strojů, přístrojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Výroba, instalace, seřizování, zkoušení a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení, např. elektromotorů, transformátorů, rozváděčů a svařovacích agregátů.
 • Řízení prací při sestavování, seřizování a opravách složitých a prototypových strojů, přístrojů a zařízení, jejich měření, zkoušení a oživování.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-elektrote

Elektromechanik pro výtahy

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Elektromechanik pro výtahy vykonává odborné činnosti v oblasti instalování nových výtahů i v oblasti servisu, zejména prohlídky, zkoušky, seřizování, opravy a odstraňování zjištěných provozních rizik dříve instalovaných výtahů.

Pracovní činnosti

 • Čtení elektrotechnických schémat výtahů za účelem zjištění správného provedení elektrické instalace výtahu.
 • Instalace volně vedených ovládacích a signálních elektrických kabelů výtahu v šachtě a strojovně výtahu.
 • Připojení výtahu k hlavnímu přívodu elektrické energie.
 • Měření elektrických veličin, jako kontrola správného pospojování el. instalace, vyhodnocování naměřených hodnot.
 • Odstranění případně zjištěných závad na elektrické instalaci výtahu.
 • Vyhotovování záznamů o provedené montáži.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-vytah

Důlní elektrikář silnoproudých zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Důlní elektrikář silnoproudých zařízení provádí samostatné práce při opravách a údržbě nevýbušných elektrozařízení v dole, včetně montáží, seřizování a výměn samostatných funkčních částí elektrického vybavení důlních strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Běžné opravy a údržba nevýbušných elektrozařízení v dole (jističů, stykačů, rozváděčů, transformátorů).
 • Montáž a demontáž elektrických kabelů a běžná údržba a oprava osvětlovacího zařízení, zhotovování kabelových souborů všeho druhu.
 • Montáž, demontáž, seřizování a výměna uzlů u vybraných strojů a zařízení, např. důlních transformátorů, stacionárních elektromotorů čerpadel a vysokonapěťových a výkonových zařízení těžních strojů.
 • Provádění prací při montáži, seřizování a výměně samostatných funkčních částí vybraných strojů a zařízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dulni-elektrikar-silnopro

Servisní technik klimatizace osobních automobilů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Servisní technik klimatizace osobních automobilů provádí údržbu a servis klimatizací osobních automobilů.

Pracovní činnosti

 • Stanovování postupu práce.
 • Orientace v technické dokumentaci.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Instalace, opravy a zkoušení klimatizací osobních automobilů.
 • Výměna jednotlivých dílů chladicích okruhů klimatizací osobních automobilů.
 • Identifikace poruch klimatizačních systémů osobních automobilů.
 • Provádění testů těsnosti klimatizačních systémů osobních automobilů.
 • Manipulace s chladivy a oleji pro chladivové okruhy.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z klimatizačních systémů osobních automobilů.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-klimatiz

Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě, obsluze a uvádění do provozu zařízení a celků, určených k zabezpečení informačních a sdělovacích zařízení.

Pracovní činnosti

 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav určených k zabezpečení informačních a sdělovacích zařízení.
 • Sestavování, zprovozňování a údržba zabezpečovacích zařízení včetně řídících a kontrolních pracovišť a s tím souvisejících informačních technologií a softwaru.
 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Údržba přenosových tras.
 • Dodržování zásad ekodesignových přístupů zejména v souvislosti s ukončením životnosti elektronických zařízení.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Měření veličin a schopnost interpretace měřených hodnot.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-zabezpeco

Elektromontér fotovoltaických systémů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromontér fotovoltaických systémů montuje, opravuje a seřizuje jednotlivé mechanické i elektrické části fotovoltaických systémů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Sestavení jednotlivých částí fotovoltaických systémů.
 • Zapojení elektrické části fotovoltaického systému.
 • Připojení fotovoltaického systému přes střídače na rozvodnou síť.
 • Odzkoušení funkce fotovoltaického systému.
 • Údržba fotovoltaických systémů, provádění servisu a pravidelných kontrol.
 • Provádění oprav a rekonstrukcí fotovoltaických systémů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce, zajištění povinné dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromonter-fotovoltaic

Technik požární signalizace

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Technik požární signalizace provádí montáž, uvedení do provozu, kontrolu a servis elektrické požární signalizace.

Pracovní činnosti

 • Instalace kabelových rozvodů.
 • Montáže a oživování elektrické požární signalizace.
 • Připojování monitorovaných a ovládaných zařízení.
 • Připojování ústředen na zařízení dálkového přenosu (ZDP), dohledová poplachová a přijímací centra (DPPC, PCO).
 • Funkční zkoušky a programování těchto systémů.
 • Koordinační funkční zkoušky včetně návazných zařízení.
 • Opravy, údržba a servis systémů elektrické požární signalizace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pozarni-signaliza

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení zajišťuje montáž, opravy a údržbu silnoproudých elektrických zařízení.

Pracovní činnosti

 • Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy elektrických zařízení včetně pevných trakčních elektrických zařízení a dispečerské řídící techniky.
 • Měření signalizace, elektrických ochran.
 • Práce na zařízení za vypnutého stavu i pod napětím, v blízkosti zařízení pod napětím ve výškách a vnucených polohách.
 • Funkční seřizování, renovace, montáže elektrických zařízení, opravy, rekonstrukce v elektrotechnice a energetice.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy zařízení pro napájení zabezpečovacích zařízení železniční dopravy včetně měničových stanic, ústředního řízení, dálkového ovládání, měření a signalizace ochran trakčního vedení v nepřetržitém železničním provozu.
 • Montáž, zapojování, revize a opravy venkovních a kabelových elektrických vedení vysokého a velmi vysokého napětí.
 • Práce na elektrických zařízeních ve vypnutém stavu, v blízkosti zařízení pod vysokým a velmi vysokým napětím, práce pod napětím, práce ve výškách a ve vynucených polohách.

Kód ISCO

7413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromonter-pevnych-tra

Montér izolovaných vedení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Montér izolovaných vedení provádí veškeré montážní a servisní práce na venkovním vedení z izolovaných vodičů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Kontrola kompletnosti dodávky materiálu.
 • Příprava pracoviště.
 • Příprava vhodných pracovních a ochranných pomůcek.
 • Montáž a údržba izolovaného vedení.
 • Ověření správné funkce zařízení.
 • Zrušení pracoviště.

Kód ISCO

7413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-izolovanych-vedeni

Montér kabelových technologií pro silnoproud

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Montér kabelových technologií pro silnoproud montuje jednotlivé elektrické a mechanické části kabelových silnoproudých rozvodů a sítí.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod při montáži kabelových silnoproudých technologií.
 • Stanovení ochran před úrazem elektrickým proudem u kabelových technologií pro silnoproud.
 • Volba dimenzování, jištění a montáží kabelových technologií pro silnoproud.
 • Elektrické zapojení kabelových technologií pro silnoproud.
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Uvedení do provozu kabelových technologií pro silnoproud.
 • Odzkoušení funkce kabelových technologií pro silnoproud.
 • Údržba kabelových technologií pro silnoproud, provádění servisních operací a kontrol.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-kabelovych-technol