Profese

Montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení [CZ-ISCO 741]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Montér inteligentních elektroinstalací

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Montér inteligentních elektroinstalací provádí v interiéru veškeré montážní, instalační a údržbářské práce spojení se systémovými inteligentními instalacemi včetně potřebných základních měření a nastavení.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních prostředků, postupů a metod.
 • Kontrola kompletnosti dodávky jednotlivých přístrojů pro instalace.
 • Rozdělení materiálů a přístrojů instalací podle druhu instalace – sběrnicová, radiofrekvenční.
 • Zapojení instalací včetně připojení na rozvodnou síť.
 • Odzkoušení funkce jednotlivých prvků, případně spotřebičů.
 • Údržba inteligentní elektroinstalace, provedení servisních činností a kontrol.
 • Základní měření elektrických veličin, zaznamenání, interpretace a vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Vedení a evidence dokumentace o výsledcích práce, případně i jejím průběhu.

Kód ISCO

7411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-inteligentnich-ele

Elektromechanik vážících zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Mechanik vážících zařízení provádí práce a dílčí i celkové řízení prací při montáži, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, revizích, seřizování, zkoušení, údržbě a instalaci vážících zařízení.

Pracovní činnosti

 • Montáž, opravy, seřizování a zkoušení vážících zařízení, vah decimálních, sklonných, běhounových, škálových, přezmenových, technických, průmyslových a atypických, vah s doplňky, např. s registrací děrnou kartou nebo s optikou, vah elektromagnetických, mostových, pásových a železničních.
 • Montáž, opravy, seřizování a zkoušení vážících zařízení s elektromechanickými silovými snímači a elektrickým vyhodnocováním údajů.
 • Opravy vážící a regulační techniky s prováděním funkčních zkoušek, seřizování ovládacích obvodů v závislosti na chodu technologického zařízení a slaďování funkcí jednotlivých částí vážící linky v přímé závislosti na technologickém procesu.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-vazicich-

Elektromechanik lanové dráhy

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik lanové dráhy provádí obsluhu, prohlídku, opravy, údržbu, měření a zkoušení na elektrotechnických zařízeních lanových drah.

Pracovní činnosti

 • Údržba elektrického zařízení lanové dráhy, řídicího stanoviště a rozvodny dle platných norem, předpisů a technologických postupů pro údržbu a opravy lanové dráhy a místně provozního bezpečnostního předpisu.
 • Kontroly a prohlídky elektrozařízení lanové dráhy.
 • Údržba elektrického nářadí, elektrických měřicích přístrojů a používaných elektrických spotřebičů.
 • Vedení knihy údržby a oprav elektrozařízení lanové dráhy.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-lanove-dr

Autoelektrikář

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Autoelektrikář provádí diagnostiku, opravy a seřizování elektrických a elektronických systémů automobilů.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika, údržba, seřizování, jednodušší i složité opravy elektrického a jednodušší opravy elektronického příslušenství motorových vozidel pomocí měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení.
 • Funkční zkoušky elektrických a elektronických agregátů a prvků.
 • Vyhotovení příslušné dokumentace.
 • Dodatečná montáž elektronické a elektrotechnické výbavy a příslušenství motorových vozidel.
 • Zástavba kompletní elektroinstalace a elektronických řídicích jednotek do prototypu motorového vozidla při vývojových pracích nebo do speciálního - závodního motorového vozidla.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/autoelektrikar

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily provádí veškeré montážní a údržbové práce na daných dobíjecích stanicích včetně jejich případné obsluhy, měření a nastavování.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Kontrola kompletnosti dodávky napájecí a nabíjecí stanice.
 • Rozdělení stanice na napájecí nebo nabíjecí systém.
 • Mechanická instalace napájecí stanice.
 • Zapojení elektrické části napájecí stanice.
 • Připojení napájecí stanice na rozvodnou síť.
 • Odzkoušení funkce napájecího systému.
 • Mechanická instalace nabíjecí stanice, základní modul, připojovací modul.
 • Zapojení elektrické části nabíjecí stanice.
 • Připojení nabíjecí stanice na rozvodnou síť.
 • Odzkoušení funkce nabíjecí stanice včetně připojení do vozidla.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-dobijecich-stanic-

Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě, obsluze a uvádění do provozu zařízení a celků, určených k zabezpečení a ochraně objektů.

Pracovní činnosti

 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav určených k zabezpečení a ochraně objektů.
 • Sestavování, zprovozňování a údržba zabezpečovacích zařízení včetně řídicích a kontrolních pracovišť a s tím souvisejících informačních technologií a softwaru.
 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Údržba přenosových tras.
 • Využívání prostředků výpočetní techniky a v přiměřeném rozsahu softwarových ochran.
 • Dodržování zásad ekodesignových přístupů zejména v souvislosti s ukončením životnosti elektronických zařízení.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-zabezpeco-4984

Mechanik opravář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Mechanik opravář provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Montáže a opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů a tlakových zařízení.
 • Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.
 • Opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel.
 • Opravy zařízení na dělení materiálů pomocí laseru a vodního paprsku.
 • Odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí.
 • Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových spotřebičů.
 • Montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Montáže a opravy automatických linek a jejich příslušenství včetně samostatných robotů.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar

Autotronik

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Autotronik provádí a zabezpečuje diagnostiku a opravu motorových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Identifikace závad s použitím diagnostických měřicích přístrojů.
 • Stanovení rozsahu opravy včetně způsobu opravy.
 • Demontáž, montáž a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických součástí.
 • Demontáž, montáž a seřizování elektrických a elektronických systémů.
 • Oprava strojních a elektroagregátů a prvků.
 • Provádění funkčních zkoušek jednotlivých agregátů a prvků.
 • Zhotovování jednoduchých strojních součástí nebo jejich renovace, zhotovování elektronických obvodů.
 • Provádění záručních oprav a prohlídek.
 • Vedení záznamu o provedených pracích.
 • Korigování programu řídících jednotek na základě vyhodnocení získaných parametrů motorového vozidla.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/autotronik

Technik poplachových systémů

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Technik bezpečnostních systémů provádí montáž uvedení do provozu, kontrolu a servis poplachových, kamerových, přístupových, komunikačních, signalizačních a řídících systémů souvisejících s ochranou majetku a osob proti krádežím a v případu tísně.

Pracovní činnosti

 • Instalace kabelových rozvodů.
 • Montáže a oživování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS).
 • Montáže a oživování přístupových a docházkových systémů vč. biometrie (ACS).
 • Montáže a oživování kamerových systémů (CCTV).
 • Montáže a oživování audio a video dveřních systémů a systémů přivolání pomoci.
 • Připojování ústředen na dohledová poplachová a přijímací centra (DPPC, PCO).
 • Funkční zkoušky a programování poplachových systémů.
 • Opravy, údržba a servis poplachových systémů.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-poplachovych-syst

Elektromechanik číslicově řízených strojů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Mechanik číslicově řízených strojů provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montáži, rekonstrukcích, opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a instalaci elektrických, elektromechanických a elektronických systémů obráběcích strojů s číslicovým řízením, výrobních center a linek, souborů strojů a uzlů pružných výrobních systémů.

Pracovní činnosti

 • Sestavování a opravy elektrických a elektromechanických systémů číslicově řízených strojů.
 • Diagnostika a odstraňování závad řídicích mechanismů, ochranných, signalizačních a regulačních zařízení za použití digitální a analogové techniky.
 • Oživování a předávání nových strojů zákazníkovi a servisní opravy u zákazníka.
 • Montáž a seřizování souborů strojů a uzlů pružných výrobních systémů.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-cislicove

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť plní zadané úkoly k zabezpečení provozu, oprav a údržby světlotechnických zabezpečovacích zařízení (systémů) letiště, včetně jejich napájecích zdrojů a nízkonapěťových přívodních kabelů.

Pracovní činnosti

 • Pravidelná kontrola správné funkce světlotechnického zabezpečovacího zařízení – světlotechnického systému letiště.
 • Zpracování podkladů pro plán údržby a oprav na období/rok.
 • Vedení stanovené dokumentace světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Provádění údržby světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Provádění oprav světlotechnických zabezpečovacích zařízení podle pokynů nadřízeného a v souladu s ustanovením vyhláškou č. 50/1978 Sb.
 • Sledování a hlášení stavu technického resursu světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Poskytování průběžných informací o stavu jednotlivých zařízení a o plnění provozních úkolů.
 • Účast na pravidelných školeních vyhlášky č. 50/1978 Sb. a dalších vzdělávacích programech.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-svetlotec

Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a obsluze výrobků a zařízení měření, regulace a automatizace technologických procesů v chemii a potravinářství.

Pracovní činnosti

 • Montáž a odzkoušení řídicích obvodů a ovládacích prvků.
 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, opravy a seřizování automatizovaných systémů řízení technologických procesů v chemii a potravinářství.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-chemi

Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí instalaci, montáž, uvedení do provozu, servis, údržbu, kontrolu, doplnění a znovuzískávání chladiva a demontáž zařízení s chladivovými okruhy s obsahem chladiva nižším než 3 kg.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod při servisních činnostech na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech.
 • Čtení a použití technických podkladů servisovaných zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Provádění oprav a výměny dílů nebo podskupin chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel a jejich uvádění do provozu.
 • Sestavování a opravy chladniček
 • Sestavování a opravy pokojových klimatizací.
 • Sestavování a opravy domácích tepelných čerpadel.
 • Zhotovování chladicích okruhů z trubek.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z chladivových okruhů s obsahem chladiva do 3 kg.
 • Diagnostikování závad chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.
 • Zkouška provozuschopnosti chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel po provedené opravě.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-mechanik-malych-

Důlní elektrikář slaboproudých zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Důlní elektrikář slaboproudých zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při běžných opravách a údržbě slaboproudých zařízení v dole, při montáži a demontáži slaboproudých rozvodů, řídí a provádí práce při montáži, seřizování a výměnách samostatných funkčních částí slaboproudého příslušenství důlních strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, zkoušení, seřizování a opravy důlních telekomunikačních zařízení.
 • Řízení provozu a údržby komplexu slaboproudých zařízení v důlních objektech.
 • Montáž, údržba, zkoušení a seřizování dorozumívacího, signalizačního a regulačního zařízení těžních strojů a šibíků.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, zkoušení a opravy snímačů bezpečnostní a informační techniky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dulni-elektrikar-slabopro

Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě, obsluze a uvádění do provozu zabezpečovacích systémů v dopravě s využitím měřicích a diagnostických metod, přístrojů a výpočetní techniky.

Pracovní činnosti

 • Sestavování, montáž, oživování, oprava, údržba elektronických zabezpečovacích systémů a zařízení provozovaných po optoelektronických, metalických a bezdrátových trasách.
 • Měření elektrických veličin.
 • Ověřování funkčnosti a diagnostika závad elektronických zabezpečovacích systémů v dopravě.
 • Spolupráce při montáži, demontáži, výměně jednotlivých elektronických prvků, obvodů, sestav a ovládacích stanovišť.
 • Vedení požadované dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-zabezpeco-2598

Elektromechanik kontrolor kvality

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik kontrolor kvality provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu použitých materiálů, komponentů a finálních výrobků a rovněž zodpovídá za dodržování předepsaných a kontrolních postupů v průběhu celého procesu výroby, balení a skladování produktu.

Pracovní činnosti

 • Vstupní kontrola jakosti surovin, materiálů a dalších komponentů použitých v dané elektrotechnické výrobě a kontrola jejich správného třídění, značení a skladování.
 • Vypracovávání protokolů o jakosti vstupů, zmetková hlášení.
 • Mezioperační kontrola dle předepsaných kontrolních a výrobních předpisů s ohledem na správnost použitých komponent, materiálů a výrobních či montážních prostředků.
 • Výstupní kontrola dle předepsaných kontrolních předpisů s ohledem na správnost použitých komponent, materiálů a rozměrů výrobku za použití předepsaných kontrolních, zkušebních a měřících nástrojů a měřidel.
 • Vyhotovení záznamů a protokolů o výsledcích jednotlivých kontrol do předpřipravených šablon a správa těchto záznamů.
 • Vyhodnocení výsledků kontrol a hlášení o nekvalitě zodpovědným osobám.
 • Upozorňování výrobních pracovníků na zjištěné závady, neshody a nedostatky.
 • Znalost a správa aktuální kontrolní dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-kontrolor

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí instalaci, montáž, uvedení do provozu, servis, údržbu, kontrolu, doplnění a znovuzískávání chladiva a demontáž zařízení s chladivovými okruhy s obsahem chladiva vyšším než 3 kg.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod při servisních činnostech na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech.
 • Diagnostikování závad chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Sestavování, montáž, instalace, opravy a zkoušení zařízení s chladivovými okruhy.
 • Čtení a použití technických podkladů servisovaných zařízení.
 • Provádění předepsaných tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti chladivových okruhů, uvádění do provozu zařízení s chladivovými okruhy.
 • Provádění oprav a výměny dílů nebo podskupin chladicích zařízení.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z chladivových okruhů s obsahem chladiva vyšším než 3 kg.
 • Zhotovování chladicích okruhů z trubek.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-mechanik-velkych

Elektromechanik elektrotechnických zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Mechanik elektrotechnických zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, opravách a rekonstrukcích elektrických strojů, přístrojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Výroba, instalace, seřizování, zkoušení a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení, např. elektromotorů, transformátorů, rozváděčů a svařovacích agregátů.
 • Řízení prací při sestavování, seřizování a opravách složitých a prototypových strojů, přístrojů a zařízení, jejich měření, zkoušení a oživování.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-elektrote

Elektromechanik pro výtahy

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Elektromechanik pro výtahy vykonává odborné činnosti v oblasti instalování nových výtahů i v oblasti servisu, zejména prohlídky, zkoušky, seřizování, opravy a odstraňování zjištěných provozních rizik dříve instalovaných výtahů.

Pracovní činnosti

 • Čtení elektrotechnických schémat výtahů za účelem zjištění správného provedení elektrické instalace výtahu.
 • Instalace volně vedených ovládacích a signálních elektrických kabelů výtahu v šachtě a strojovně výtahu.
 • Připojení výtahu k hlavnímu přívodu elektrické energie.
 • Měření elektrických veličin, jako kontrola správného pospojování el. instalace, vyhodnocování naměřených hodnot.
 • Odstranění případně zjištěných závad na elektrické instalaci výtahu.
 • Vyhotovování záznamů o provedené montáži.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-vytah

Důlní elektrikář silnoproudých zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Důlní elektrikář silnoproudých zařízení provádí samostatné práce při opravách a údržbě nevýbušných elektrozařízení v dole, včetně montáží, seřizování a výměn samostatných funkčních částí elektrického vybavení důlních strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Běžné opravy a údržba nevýbušných elektrozařízení v dole (jističů, stykačů, rozváděčů, transformátorů).
 • Montáž a demontáž elektrických kabelů a běžná údržba a oprava osvětlovacího zařízení, zhotovování kabelových souborů všeho druhu.
 • Montáž, demontáž, seřizování a výměna uzlů u vybraných strojů a zařízení, např. důlních transformátorů, stacionárních elektromotorů čerpadel a vysokonapěťových a výkonových zařízení těžních strojů.
 • Provádění prací při montáži, seřizování a výměně samostatných funkčních částí vybraných strojů a zařízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dulni-elektrikar-silnopro

Servisní technik klimatizace osobních automobilů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Servisní technik klimatizace osobních automobilů provádí údržbu a servis klimatizací osobních automobilů.

Pracovní činnosti

 • Stanovování postupu práce.
 • Orientace v technické dokumentaci.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Instalace, opravy a zkoušení klimatizací osobních automobilů.
 • Výměna jednotlivých dílů chladicích okruhů klimatizací osobních automobilů.
 • Identifikace poruch klimatizačních systémů osobních automobilů.
 • Provádění testů těsnosti klimatizačních systémů osobních automobilů.
 • Manipulace s chladivy a oleji pro chladivové okruhy.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z klimatizačních systémů osobních automobilů.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-klimatiz

Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při montážích, rekonstrukcích, běžných a středních opravách, kontrolách, seřizování, údržbě, obsluze a uvádění do provozu zařízení a celků, určených k zabezpečení informačních a sdělovacích zařízení.

Pracovní činnosti

 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav určených k zabezpečení informačních a sdělovacích zařízení.
 • Sestavování, zprovozňování a údržba zabezpečovacích zařízení včetně řídících a kontrolních pracovišť a s tím souvisejících informačních technologií a softwaru.
 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Údržba přenosových tras.
 • Dodržování zásad ekodesignových přístupů zejména v souvislosti s ukončením životnosti elektronických zařízení.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Měření veličin a schopnost interpretace měřených hodnot.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-zabezpeco

Elektromontér fotovoltaických systémů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromontér fotovoltaických systémů montuje, opravuje a seřizuje jednotlivé mechanické i elektrické části fotovoltaických systémů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Sestavení jednotlivých částí fotovoltaických systémů.
 • Zapojení elektrické části fotovoltaického systému.
 • Připojení fotovoltaického systému přes střídače na rozvodnou síť.
 • Odzkoušení funkce fotovoltaického systému.
 • Údržba fotovoltaických systémů, provádění servisu a pravidelných kontrol.
 • Provádění oprav a rekonstrukcí fotovoltaických systémů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce, zajištění povinné dokumentace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromonter-fotovoltaic

Technik požární signalizace

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Technik požární signalizace provádí montáž, uvedení do provozu, kontrolu a servis elektrické požární signalizace.

Pracovní činnosti

 • Instalace kabelových rozvodů.
 • Montáže a oživování elektrické požární signalizace.
 • Připojování monitorovaných a ovládaných zařízení.
 • Připojování ústředen na zařízení dálkového přenosu (ZDP), dohledová poplachová a přijímací centra (DPPC, PCO).
 • Funkční zkoušky a programování těchto systémů.
 • Koordinační funkční zkoušky včetně návazných zařízení.
 • Opravy, údržba a servis systémů elektrické požární signalizace.

Kód ISCO

7412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pozarni-signaliza

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení zajišťuje montáž, opravy a údržbu silnoproudých elektrických zařízení.

Pracovní činnosti

 • Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy elektrických zařízení včetně pevných trakčních elektrických zařízení a dispečerské řídící techniky.
 • Měření signalizace, elektrických ochran.
 • Práce na zařízení za vypnutého stavu i pod napětím, v blízkosti zařízení pod napětím ve výškách a vnucených polohách.
 • Funkční seřizování, renovace, montáže elektrických zařízení, opravy, rekonstrukce v elektrotechnice a energetice.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy zařízení pro napájení zabezpečovacích zařízení železniční dopravy včetně měničových stanic, ústředního řízení, dálkového ovládání, měření a signalizace ochran trakčního vedení v nepřetržitém železničním provozu.
 • Montáž, zapojování, revize a opravy venkovních a kabelových elektrických vedení vysokého a velmi vysokého napětí.
 • Práce na elektrických zařízeních ve vypnutém stavu, v blízkosti zařízení pod vysokým a velmi vysokým napětím, práce pod napětím, práce ve výškách a ve vynucených polohách.

Kód ISCO

7413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromonter-pevnych-tra

Montér izolovaných vedení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Montér izolovaných vedení provádí veškeré montážní a servisní práce na venkovním vedení z izolovaných vodičů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Kontrola kompletnosti dodávky materiálu.
 • Příprava pracoviště.
 • Příprava vhodných pracovních a ochranných pomůcek.
 • Montáž a údržba izolovaného vedení.
 • Ověření správné funkce zařízení.
 • Zrušení pracoviště.

Kód ISCO

7413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-izolovanych-vedeni

Montér kabelových technologií pro silnoproud

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Montér kabelových technologií pro silnoproud montuje jednotlivé elektrické a mechanické části kabelových silnoproudých rozvodů a sítí.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod při montáži kabelových silnoproudých technologií.
 • Stanovení ochran před úrazem elektrickým proudem u kabelových technologií pro silnoproud.
 • Volba dimenzování, jištění a montáží kabelových technologií pro silnoproud.
 • Elektrické zapojení kabelových technologií pro silnoproud.
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Uvedení do provozu kabelových technologií pro silnoproud.
 • Odzkoušení funkce kabelových technologií pro silnoproud.
 • Údržba kabelových technologií pro silnoproud, provádění servisních operací a kontrol.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-kabelovych-technol