Profese

Pracovníci polygrafie [CZ-ISCO 732]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Operátor zhotovení tiskových forem

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Operátor zhotovení tiskových forem vytváří archovou montáž jednotlivých tiskových stránek periodických i akcidenčních tiskovin podle schématu a formátu tiskového archu v příslušných počítačových programech a ve formě datových souborů řídí rytí, osvit, vypalování, vyvolávání a konečnou úpravu tiskové formy v tiskových technikách.

Pracovní činnosti

 • Příjem interních a externích datových souborů, stanovení pracovních postupů podle platných předpisů a norem.
 • Příjem externích datových souborů z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných počítačových programů.
 • Příjem datových souborů jednotlivých stránek ve formátu PDF.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Kontrola datových souborů.
 • Provedení operací elektronické montáže pomocí příslušných počítačových programů.
 • Určení formátu tiskového archu, počet tiskových archů podle rozsahu stránek a způsobu tisku.
 • Umístění tiskového formátu na tiskové formě, umístění všech kontrolních a pomocných prvků na archu pro všechny tiskové techniky.
 • Nastavení hodnoty, tvaru, natočení sítě tiskového rastru pro jednotku řídící přímé zobrazování dat na film nebo tiskovou formu RIP.
 • Určení typu vyřazení stránek podle způsobu tisku na základě příslušného schématu.
 • Přijímání a odesílání datových souborů tiskovin s pomocí příslušných počítačových programů a s ohledem na harmonogram výroby.
 • Archivace zpracovaných datových souborů tiskovin.
 • Podrobné vedení kompletní dokumentace při archivaci zpracovaných zdrojových datových souborů tiskovin a další provádění nezbytné agendy s ohledem na harmonogramy výroby.
 • Tisk kontrolního digitálního náhledu.
 • Mezioperační kontrola všech nastavených parametrů, vyřazení stránek a kontrola úplnosti textových, obrazových, grafických prvků, všech kontrolních a pomocných prvků podle platných předpisů a norem.
 • Ovládání počítačových programů a osvitového laserového, rycího a vypalovacího zařízení.
 • Ovládání vyvolávacích linek pro výrobu tiskových forem v tiskových technikách.
 • Mezioperační kontrola zhotovené tiskové formy.
 • Vyvolání, čištění a retuše na tiskových formách.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-zhotoveni-tiskov

Skenerista retušér

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Skenerista retušér zpracovává obrazová tisková data a vytváří tak podklady pro zhotovení tiskové formy ve výrobních fázích skenování předloh, retuše a barevné úpravy naskenovaných či externích obrazových datových souborů a dokumentů.

Pracovní činnosti

 • Příjem a kontrola obrazových předloh pro reprodukci, externích obrazových datových souborů, stanovení pracovních postupů a jejich mezioperační kontrola podle platných předpisů a norem.
 • Příjem elektronických dat z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných programů.
 • Vyhledávání a zpracování obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Kalibrace monitorů.
 • Vytvoření definovaného základního stavu pro skenování.
 • Nastavení parametrů snímání odrazových a transparentních předloh na bubnových a plošných skenerech.
 • Vymezení pracovního prostoru ICC profilu.
 • Barevné úpravy - práce v různých barvových prostorech.
 • Černobílé a barevné úpravy a retuše provedených skenů a externích datových obrazových dokumentů (obrazová data z fotobanky a digitálních kamer a fotoaparátů) v příslušných programech platforem PC a Mac (Photoshop) podle specifických zvláštností tiskových technik.
 • Sjednocování tónového rozsahu černobílých a barevných obrazových podkladů v příslušných programech platforem PC a Mac (Photoshop).
 • Aplikace metod UCR a GCR pro úpravu procentuálního podílu barevné vrstvy ve čtyřbarvotisku.
 • Digitální měření barev, denzitometrická a kolorimetrická měření.
 • Mezioperační kontrola - černobílý a barevný digitální náhled na kalibrované obrazovce monitoru, na věrohodném digitálním nátisku.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Záznam technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/skenerista-retuser

Správce tiskových dat

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Správce tiskových dat zabezpečuje přijímání a odesílání datových souborů převážně periodických tiskovin, kontroluje jejich bezchybnost, provádí jejich archivaci a veškerou agendu při manipulaci s datovými soubory.

Pracovní činnosti

 • Přijímání a odesílání datových souborů periodických i neperiodických tiskovin s pomocí příslušných počítačových programů a s ohledem na harmonogram výroby.
 • Komunikace se zákazníky s pomocí příslušných počítačových programů.
 • Kontrola bezchybnosti datových souborů periodických i neperiodických tiskovin s pomocí kontrolních počítačových programů.
 • Archivace zpracovaných datových souborů tiskovin.
 • Podrobné vedení kompletní dokumentace při archivovaci zpracovaných zdrojových datových souborů periodických i neperiodických tiskovin a další vedení nezbytné agendy s ohledem na harmonogramy výroby.

Kód ISCO

7321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-tiskovych-dat

Operátor DTP

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Operátor DTP zpracovává obrazová a textová tisková data a vytváří podklady pro zhotovení tiskové formy v tiskových technikách ve výrobních fázích tvorby layoutu, zlomu tiskoviny a přípravy korektních tiskových dat k osvitu, rytí či vypalování tiskové formy v tiskových technikách.

Pracovní činnosti

 • Příjem a kontrola textových podkladů, obrazových předloh pro reprodukci, externích datových souborů, stanovení pracovních postupů a jejich mezioperační kontrola podle platných předpisů a norem.
 • Příjem elektronických dat z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných počítačových programů.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Sazba textů.
 • Úprava vektorové grafiky v příslušných počítačových programech.
 • Tvorba zrcadel novinových, časopiseckých, knižních stran, layoutů akcidenčních tiskovin.
 • Úprava a zlom datových souborů textu, obrazu a grafiky do připraveného zrcadla v příslušných operačních systémech a programech platforem PC a Mac.
 • Příprava tiskových datových souborů pro osvit na film CtF a tiskovou desku CtP.
 • Kontrola externích datových souborů pro osvit v příslušných programech.
 • Mezioperační kontrola, černobílý a barevný digitální náhled.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.

Kód ISCO

7321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-dtp

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech akcidenčních kotoučových strojů využívajících proces ofsetové tiskové techniky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků akcidenčního kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení akcidenčního kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-akcidencnich-of

Tiskař na sítotiskových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na sítotiskových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech strojů využívajících tiskový proces průtisku.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Příprava tisku a seřízení sítotiskového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-sitotiskovych-s

Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů zhotovuje, připravuje a kontroluje tiskové podklady podle příslušných normativů v elektronické formě a produkuje tištěné materiály na jedno a vícebarvových digitálních tiskových strojích.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení archové elektronické montáže a obsluha řídící jednotky RIP včetně periférii.
 • Příprava potiskovaných matriálů materiálů včetně barevných inkoustů a tekutých tonerů.
 • Převzetí a aplikace datových souborů pro tisk na digitálních strojích.
 • Příprava tisku a seřízení tiskových i netiskových funkčních celků digitálního tiskového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba jedno a vícebarevných tištěných materiálů do formátu B2.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Barevná kalibrace digitálního tiskového stroje.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-jedno-a-vicebarv

Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na úzkých formátech kotoučových strojů využívajících proces tiskové techniky tisku z výšky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků flexotiskového kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení flexotiskového kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-uzkoformatovych

Tiskař textilií

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Tiskař textilií obsluhuje stroje a zařízení, které vytváří jednobarevné nebo vícebarevné vzory na textiliích nanášením tiskacích barev na předem určená místa.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při přípravě a seřízení strojů a zařízení při změně partie.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.
 • Obsluhaí tiskacích strojů, linek a zařízení.
 • Zásobování strojů, linek a zařízení materiálem, odběr a odsun potisknuté textilie.
 • Příprava tiskacích barev, zahušťovadel a dalších pomocných chemikálií podle předepsaných receptur.
 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení k potiskování textilií, provádění prací spojených s potiskováním.
 • Kontrola chodu strojů, zařízení a příslušenství, včetně evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze strojů, přístrojů a zařízení.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, přístrojů a příslušenství.
 • Kontrola kvality potisknutých textilií pomocí vhodných přístrojů a zařízení.
 • Odstraňování jednoduchých poruch během procesů úprav a zajišťování odstranění větších poruch na strojích a poruch způsobených materiálem.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-textilii

Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na širokých formátech archových a kotoučových strojů využívajících proces tiskové techniky tisku z výšky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků flexotiskového archového a kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení flexotiskového kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-sirokoformatovy

Tiskař na ofsetových archových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na ofsetových archových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech archových strojů využívajících proces ofsetové tiskové techniky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků archového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení archového tiskového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-ofsetovych-arch

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech kotoučových strojů využívajících proces hlubotiskové tiskové techniky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků hlubotiskového kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení hlubotiskového kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-hlubotiskovych-

Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů zhotovuje, připravuje a kontroluje tiskové podklady podle příslušných normativů v elektronické formě a produkuje tištěné materiály na velkoformátových digitálních tiskových strojích.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení archové elektronické montáže a obsluha řídící jednotky RIP.
 • Příprava potiskovaných materiálů včetně barevných inkoustů.
 • Převzetí a aplikace datových souborů pro tisk na digitálních strojích.
 • Příprava tisku a seřízení tiskových i netiskových funkčních celků digitálního tiskového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba velkoplošných vícebarevných plakátů formátu A1 a většího.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Barevná kalibrace digitálního tiskového stroje.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-velkoformatovych

Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech novinových kotoučových strojů využívajících proces ofsetové tiskové techniky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků novinového kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení novinového kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-novinovych-ofse

Knihař na knihařských strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Knihař na knihařských strojích vykonává odborné knihařské práce, zejména knižní vazby všech typů a dokončovací zpracování tiskovin na poloautomatických nebo automatických knihařských strojích.

Pracovní činnosti

 • Příprava a kontrola pracovních materiálů a stanovení pracovního postupu na knihařských strojích.
 • Seřizování a obsluha strojů, např. řezacích, skládacích, snášecích, zalamovacích, vkládacích, připevňovacích, lepících a vázacích.
 • Strojní knihařská výroba měkkých a tuhých vazeb, např. časopisů, brožur či vázaných knih a dokončovací zpracování dalších tiskovin.
 • Mezioperační kontrola kvality provedení jednotlivých operací technologického postupu a výstupní kontrola kvality finálního produktu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a jednoduché opravy strojů a zařízení v dokončovací výrobě.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihar-na-kniharskych-str

Knihař na automatických knihařských linkách

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Knihař na automatických knihařských linkách vykonává odborné knihařské práce, zejména knižní vazby všech typů a dokončovací zpracování tiskovin na automatických knihařských linkách.

Pracovní činnosti

 • Příprava a kontrola pracovních materiálů a stanovení pracovního postupu na automatických linkách.
 • Seřízení a obsluha automatických knihařských linek včetně dílčích strojů, např. řezacích, skládacích, snášecích, zalamovacích, vkládacích, připevňovacích, lepících a vázacích.
 • Strojní knihařská výroba vazeb na automatických linkách pro měkké vazby a tuhé vazby jako například vazeb časopisů, brožur či vázaných knih.
 • Mezioperační kontrola kvality provedení jednotlivých operací technologického postupu a výstupní kontrola kvality finálního produktu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení automatických linek a jednoduché opravy strojů a zařízení v dokončovací výrobě.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihar-na-automatickych-k