Profese

Pracovníci polygrafie [CZ-ISCO 732]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Operátor zhotovení tiskových forem

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Operátor zhotovení tiskových forem vytváří archovou montáž jednotlivých tiskových stránek periodických i akcidenčních tiskovin podle schématu a formátu tiskového archu v příslušných počítačových programech a ve formě datových souborů řídí rytí, osvit, vypalování, vyvolávání a konečnou úpravu tiskové formy v tiskových technikách.

Pracovní činnosti

 • Příjem interních a externích datových souborů, stanovení pracovních postupů podle platných předpisů a norem.
 • Příjem externích datových souborů z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných počítačových programů.
 • Příjem datových souborů jednotlivých stránek ve formátu PDF.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Kontrola datových souborů.
 • Provedení operací elektronické montáže pomocí příslušných počítačových programů.
 • Určení formátu tiskového archu, počet tiskových archů podle rozsahu stránek a způsobu tisku.
 • Umístění tiskového formátu na tiskové formě, umístění všech kontrolních a pomocných prvků na archu pro všechny tiskové techniky.
 • Nastavení hodnoty, tvaru, natočení sítě tiskového rastru pro jednotku řídící přímé zobrazování dat na film nebo tiskovou formu RIP.
 • Určení typu vyřazení stránek podle způsobu tisku na základě příslušného schématu.
 • Přijímání a odesílání datových souborů tiskovin s pomocí příslušných počítačových programů a s ohledem na harmonogram výroby.
 • Archivace zpracovaných datových souborů tiskovin.
 • Podrobné vedení kompletní dokumentace při archivaci zpracovaných zdrojových datových souborů tiskovin a další provádění nezbytné agendy s ohledem na harmonogramy výroby.
 • Tisk kontrolního digitálního náhledu.
 • Mezioperační kontrola všech nastavených parametrů, vyřazení stránek a kontrola úplnosti textových, obrazových, grafických prvků, všech kontrolních a pomocných prvků podle platných předpisů a norem.
 • Ovládání počítačových programů a osvitového laserového, rycího a vypalovacího zařízení.
 • Ovládání vyvolávacích linek pro výrobu tiskových forem v tiskových technikách.
 • Mezioperační kontrola zhotovené tiskové formy.
 • Vyvolání, čištění a retuše na tiskových formách.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-zhotoveni-tiskov

Skenerista retušér

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Skenerista retušér zpracovává obrazová tisková data a vytváří tak podklady pro zhotovení tiskové formy ve výrobních fázích skenování předloh, retuše a barevné úpravy naskenovaných či externích obrazových datových souborů a dokumentů.

Pracovní činnosti

 • Příjem a kontrola obrazových předloh pro reprodukci, externích obrazových datových souborů, stanovení pracovních postupů a jejich mezioperační kontrola podle platných předpisů a norem.
 • Příjem elektronických dat z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných programů.
 • Vyhledávání a zpracování obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Kalibrace monitorů.
 • Vytvoření definovaného základního stavu pro skenování.
 • Nastavení parametrů snímání odrazových a transparentních předloh na bubnových a plošných skenerech.
 • Vymezení pracovního prostoru ICC profilu.
 • Barevné úpravy - práce v různých barvových prostorech.
 • Černobílé a barevné úpravy a retuše provedených skenů a externích datových obrazových dokumentů (obrazová data z fotobanky a digitálních kamer a fotoaparátů) v příslušných programech platforem PC a Mac (Photoshop) podle specifických zvláštností tiskových technik.
 • Sjednocování tónového rozsahu černobílých a barevných obrazových podkladů v příslušných programech platforem PC a Mac (Photoshop).
 • Aplikace metod UCR a GCR pro úpravu procentuálního podílu barevné vrstvy ve čtyřbarvotisku.
 • Digitální měření barev, denzitometrická a kolorimetrická měření.
 • Mezioperační kontrola - černobílý a barevný digitální náhled na kalibrované obrazovce monitoru, na věrohodném digitálním nátisku.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Záznam technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/skenerista-retuser

Správce tiskových dat

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Správce tiskových dat zabezpečuje přijímání a odesílání datových souborů převážně periodických tiskovin, kontroluje jejich bezchybnost, provádí jejich archivaci a veškerou agendu při manipulaci s datovými soubory.

Pracovní činnosti

 • Přijímání a odesílání datových souborů periodických i neperiodických tiskovin s pomocí příslušných počítačových programů a s ohledem na harmonogram výroby.
 • Komunikace se zákazníky s pomocí příslušných počítačových programů.
 • Kontrola bezchybnosti datových souborů periodických i neperiodických tiskovin s pomocí kontrolních počítačových programů.
 • Archivace zpracovaných datových souborů tiskovin.
 • Podrobné vedení kompletní dokumentace při archivovaci zpracovaných zdrojových datových souborů periodických i neperiodických tiskovin a další vedení nezbytné agendy s ohledem na harmonogramy výroby.

Kód ISCO

7321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-tiskovych-dat

Operátor DTP

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Operátor DTP zpracovává obrazová a textová tisková data a vytváří podklady pro zhotovení tiskové formy v tiskových technikách ve výrobních fázích tvorby layoutu, zlomu tiskoviny a přípravy korektních tiskových dat k osvitu, rytí či vypalování tiskové formy v tiskových technikách.

Pracovní činnosti

 • Příjem a kontrola textových podkladů, obrazových předloh pro reprodukci, externích datových souborů, stanovení pracovních postupů a jejich mezioperační kontrola podle platných předpisů a norem.
 • Příjem elektronických dat z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných počítačových programů.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Sazba textů.
 • Úprava vektorové grafiky v příslušných počítačových programech.
 • Tvorba zrcadel novinových, časopiseckých, knižních stran, layoutů akcidenčních tiskovin.
 • Úprava a zlom datových souborů textu, obrazu a grafiky do připraveného zrcadla v příslušných operačních systémech a programech platforem PC a Mac.
 • Příprava tiskových datových souborů pro osvit na film CtF a tiskovou desku CtP.
 • Kontrola externích datových souborů pro osvit v příslušných programech.
 • Mezioperační kontrola, černobílý a barevný digitální náhled.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.

Kód ISCO

7321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-dtp

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech akcidenčních kotoučových strojů využívajících proces ofsetové tiskové techniky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků akcidenčního kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení akcidenčního kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-akcidencnich-of

Tiskař na sítotiskových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na sítotiskových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech strojů využívajících tiskový proces průtisku.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Příprava tisku a seřízení sítotiskového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-sitotiskovych-s

Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů zhotovuje, připravuje a kontroluje tiskové podklady podle příslušných normativů v elektronické formě a produkuje tištěné materiály na jedno a vícebarvových digitálních tiskových strojích.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení archové elektronické montáže a obsluha řídící jednotky RIP včetně periférii.
 • Příprava potiskovaných matriálů materiálů včetně barevných inkoustů a tekutých tonerů.
 • Převzetí a aplikace datových souborů pro tisk na digitálních strojích.
 • Příprava tisku a seřízení tiskových i netiskových funkčních celků digitálního tiskového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba jedno a vícebarevných tištěných materiálů do formátu B2.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Barevná kalibrace digitálního tiskového stroje.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-jedno-a-vicebarv

Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na úzkých formátech kotoučových strojů využívajících proces tiskové techniky tisku z výšky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků flexotiskového kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení flexotiskového kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-uzkoformatovych

Tiskař textilií

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Tiskař textilií obsluhuje stroje a zařízení, které vytváří jednobarevné nebo vícebarevné vzory na textiliích nanášením tiskacích barev na předem určená místa.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při přípravě a seřízení strojů a zařízení při změně partie.
 • Evidence technických dat o průběhu práce a výsledcích, včetně kvality výroby.
 • Obsluhaí tiskacích strojů, linek a zařízení.
 • Zásobování strojů, linek a zařízení materiálem, odběr a odsun potisknuté textilie.
 • Příprava tiskacích barev, zahušťovadel a dalších pomocných chemikálií podle předepsaných receptur.
 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení k potiskování textilií, provádění prací spojených s potiskováním.
 • Kontrola chodu strojů, zařízení a příslušenství, včetně evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu ze strojů, přístrojů a zařízení.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, přístrojů a příslušenství.
 • Kontrola kvality potisknutých textilií pomocí vhodných přístrojů a zařízení.
 • Odstraňování jednoduchých poruch během procesů úprav a zajišťování odstranění větších poruch na strojích a poruch způsobených materiálem.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-textilii

Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na širokých formátech archových a kotoučových strojů využívajících proces tiskové techniky tisku z výšky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků flexotiskového archového a kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení flexotiskového kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-sirokoformatovy

Tiskař na ofsetových archových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na ofsetových archových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech archových strojů využívajících proces ofsetové tiskové techniky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků archového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení archového tiskového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-ofsetovych-arch

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech kotoučových strojů využívajících proces hlubotiskové tiskové techniky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků hlubotiskového kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení hlubotiskového kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-hlubotiskovych-

Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů zhotovuje, připravuje a kontroluje tiskové podklady podle příslušných normativů v elektronické formě a produkuje tištěné materiály na velkoformátových digitálních tiskových strojích.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení archové elektronické montáže a obsluha řídící jednotky RIP.
 • Příprava potiskovaných materiálů včetně barevných inkoustů.
 • Převzetí a aplikace datových souborů pro tisk na digitálních strojích.
 • Příprava tisku a seřízení tiskových i netiskových funkčních celků digitálního tiskového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba velkoplošných vícebarevných plakátů formátu A1 a většího.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Barevná kalibrace digitálního tiskového stroje.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-velkoformatovych

Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech novinových kotoučových strojů využívajících proces ofsetové tiskové techniky.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků novinového kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení novinového kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.

Kód ISCO

7322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-novinovych-ofse

Knihař na knihařských strojích

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Knihař na knihařských strojích vykonává odborné knihařské práce, zejména knižní vazby všech typů a dokončovací zpracování tiskovin na poloautomatických nebo automatických knihařských strojích.

Pracovní činnosti

 • Příprava a kontrola pracovních materiálů a stanovení pracovního postupu na knihařských strojích.
 • Seřizování a obsluha strojů, např. řezacích, skládacích, snášecích, zalamovacích, vkládacích, připevňovacích, lepících a vázacích.
 • Strojní knihařská výroba měkkých a tuhých vazeb, např. časopisů, brožur či vázaných knih a dokončovací zpracování dalších tiskovin.
 • Mezioperační kontrola kvality provedení jednotlivých operací technologického postupu a výstupní kontrola kvality finálního produktu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a jednoduché opravy strojů a zařízení v dokončovací výrobě.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihar-na-kniharskych-str

Knihař na automatických knihařských linkách

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Knihař na automatických knihařských linkách vykonává odborné knihařské práce, zejména knižní vazby všech typů a dokončovací zpracování tiskovin na automatických knihařských linkách.

Pracovní činnosti

 • Příprava a kontrola pracovních materiálů a stanovení pracovního postupu na automatických linkách.
 • Seřízení a obsluha automatických knihařských linek včetně dílčích strojů, např. řezacích, skládacích, snášecích, zalamovacích, vkládacích, připevňovacích, lepících a vázacích.
 • Strojní knihařská výroba vazeb na automatických linkách pro měkké vazby a tuhé vazby jako například vazeb časopisů, brožur či vázaných knih.
 • Mezioperační kontrola kvality provedení jednotlivých operací technologického postupu a výstupní kontrola kvality finálního produktu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení automatických linek a jednoduché opravy strojů a zařízení v dokončovací výrobě.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihar-na-automatickych-k