Profese

Slévači, svářeči a příbuzní pracovníci [CZ-ISCO 721]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Modelář ve slévárenství

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Modelář ve slévárenství zhotovuje modely a modelová zařízení, podle nichž jsou vyráběny formy pro odlévání odlitků.

Pracovní činnosti

 • Zhotovování složitých modelů, modelových zařízení.
 • Obrábění modelů nebo jejich dílů a jaderníků ze dřeva, plastů a kovů na soustruzích, frézách a dalších obráběcích strojích.
 • Zhotovování speciálních modelů a modelových konstrukcí pro potřeby vývoje nových strojů a součástí nebo nových technologií.
 • Odlévání modelů nebo jejich dílů a jaderníků z licích pryskyřic do forem, laminování.
 • Opravy a úpravy již zhotovených modelů.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického a technologického vybavení a provádění jednoduchých oprav.

Kód ISCO

7211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/modelar-ve-slevarenstvi

Formíř a jádrař

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Formíř a jádrař obsluhuje technologické stroje a zařízení a provádí další odborné práce při výrobě forem a jader pro slévárenskou výrobu.

Pracovní činnosti

 • Příprava formovacích, jádrových směsí a pomocných materiálů.
 • Výroba jader.
 • Ruční příprava a výroba jednorázových slévárenských forem.
 • Obsluha technologických strojů a zařízení pro výrobu forem a jader.
 • Odlévání tekutého kovu do forem.
 • Zhotovení odlitků speciálními technologiemi.
 • Kontrola pracovního procesu a výstupů činností.
 • Obsluha a údržba technického vybavení a provádění základního nastavení.
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

7211

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/formir-a-jadrar

Palič

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Palič provádí tepelné dělení (řezání, obrábění) kovových konstrukcí pomocí plamene nebo pomocí elektrického oblouku.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Rozvržení dělících rovin a zajištění řezaných dílů proti posunu.
 • Obsluha technologického zařízení na dělení kovů.
 • Řezání plamenem nebo elektrickým obloukem volně nebo do předepsaného tvaru.
 • Manipulace s materiálem.
 • Úkosování a příprava svarových ploch.
 • Odstraňování nálitků na odlitcích a čištění odlitků.

Kód ISCO

7212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/palic

Svářeč plastů

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Svářeč plastů provádí nerozebíratelné spoje svařováním na plastových konstrukcích stanovenou metodou a předepsanými postupy.

Pracovní činnosti

 • Příprava svarových spojů a jejich následné opracování.
 • Obrábění materiálů ručním i strojním způsobem.
 • Provádění svarového spoje s použitím příslušných strojů a zařízení.
 • Posuzování jakosti vlastnoručně provedených svarových spojů.
 • Spolupráce s odbornými útvary na řízení jakosti ve svařování a se svářečským dozorem.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Vedení technické dokumentace vztahující se ke svarovému spoji.

Kód ISCO

7212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svarec-plastu-ca3d

Svářeč kovů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Svářeč kovů provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod (ochranný plyn, plyn, elektrický oblouk atd.).
 • Výběr vhodných nástrojů a svařovacích přístrojů pro očištění a přípravu ploch, které se mají svařovat.
 • Vyrovnání, upínání, přistehování, případně předběžná úprava obrobku s použitím všech nutných nástrojů nebo upínacích zařízení.
 • Provádění svařovacích prací v potřebné poloze, případně se zřetelem k plánům postupu svařování.
 • Konečná úprava svarů.
 • Čištění a zkoušení provedených prací za použití různých příslušných pomůcek.
 • Ošetřování a údržba nástrojů, svařovacích přístrojů a zařízení a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svarec-kovu

Svářeč potrubních rozvodů

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Svářeč potrubních rozvodů provádí svářečské práce nutné pro montáž, opravy a údržbu vnějších potrubních rozvodů.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro svařování potrubí a potrubních celků.
 • Čtení údajů z projektové a technické dokumentace.
 • Provádění svarového spoje.
 • Konečná úprava a finální kontrola svárů.
 • Uvádění potrubí, potrubních větví a potrubních celků do provozu.
 • Kamerové prohlídky potrubí, potrubních větví a potrubních celků.
 • Obsluha a seřizování svařovacích strojů.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro svářečské práce.

Kód ISCO

7212

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svarec-potrubnich-rozvodu

Klempíř drakař

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Klempíř drakař vykonává odborné práce při výrobě a opravách draků letadel.

Pracovní činnosti

 • Klempířské práce při výrobě a opravách draků letadel.
 • Sestavování a spojování částí a dílů draků letadel.
 • Opravy poškozených částí draků letadel.
 • Stáčení a ohýbání potahových plechů trupů letadel.
 • Zhotovování složitých výrobků z plechu s požadavkem na vysokou kvalitu (např. tvarově složité kryty leteckých motorů, zhotovení prototypů krytů a přechodů mezi křídlem a trupem letedla, zhotovení palivových a olejových nádrží letadel).

Kód ISCO

7213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/klempir-drakar

Karosář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Karosář vykonává odborné práce při výrobě a opravách karosérií silničních a kolejových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Demontáž a montáž jednotlivých skupin, podskupin a částí motorových vozidel.
 • Demontáž, montáž, opravy a úpravy jednotlivých dílů karosérie.
 • Nanášení základních antikorozních nátěrů, oprava drobných poškození laku karosérií a skříní vozidel.
 • Tmelení ploch a broušení tmelených ploch.
 • Svařování a pájení dílů a konstrukcí z tenkých plechů.
 • Lícování a sestavení jednoduchých dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření.
 • Opravy poškozených míst zavářením, vyrovnáváním a broušením.
 • Rovnání samonosné karosérie vozu na hydraulické stolici.
 • Montáž příslušenství a doplňků karosérií a skříní vozidel.
 • Kontrola geometrie karosérií, skříní a podvozků vozidel po opravách.
 • Zhotovování jednotlivých dílů karosérií vyklepáváním plechů a laminováním.
 • Demontáž a montáž elektrotechnických částí vozidel a jejich zapojení do obvodu.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.

Kód ISCO

7213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/karosar

Klempíř strojní

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Klempíř strojní vykonává odborné klempířské práce při zhotovování plechových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Ohýbání rozvinutých tvarů dílců podle orýsování a maket.
 • Obsluha jednoúčelových strojů a linek.
 • Zhotovení rovných a tvarových klempířských výrobků nebo dílců.
 • Slícování, smontování a instalování konstrukcí z tenkých plechů.
 • Oplechování dveří, oken.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.
 • Montáž vzduchotechnického zařízení včetně provádění funkčních zkoušek.
 • Sestavování a dokončení složitých svařovaných celků.
 • Sestavování a spojování částí a dílů draků letadel.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/klempir-strojni

Letecký sestavář - nýtař

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Letecký sestavář - nýtař sestavuje náročnější sestavy, např. potrubí pro vzduchotechniku, přepážky pro trup, směrové kormidlo, křídlo apod. Provádí veškeré klempířské úpravy letounu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Vrtání a stružení závěsů v podsestavách.
 • Ustavení podsestav a větších celků do vyšších sestav.
 • Nýtování vyšších sestav.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů.

Kód ISCO

7213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/letecky-sestavar-nytar

Montér kotlář a potrubář

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér kotlář a potrubář provádí práce při montáži, opravách a rekonstrukci kotlů, vzduchovodů, kouřovodů a tlakového potrubí pro všechny druhy médií.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Zhotovování, montáž a demontáž potrubního rozvodu.
 • Montáž, demontáž, opravy a rekonstrukce kotlů a zařízení kotelen.
 • Provádění tlakových zkoušek zařízení kotelen a potrubního rozvodu.
 • Revize kotlů a potrubního rozvodu.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7213

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-kotlar-a-potrubar

Montér kovových stavebních konstrukcí

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér kovových stavebních konstrukcí provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů kovových stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží kovových stavebních konstrukcí.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných kovových stavebních konstrukcí.
 • Osazování prefabrikovaných dílců a jednotlivých konstrukčních prvků kovových stavebních konstrukcí.
 • Spojování jednotlivých konstrukčních prvků kovových stavebních konstrukcí.
 • Montáž a demontáž kovových stavebních konstrukcí z jednotlivých konstrukčních prvků.
 • Provádění oprav a obnovy kovových stavebních konstrukcí.
 • Provádění protikorozní ochrany.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky kovových stavebních konstrukcí.
 • Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

Kód ISCO

7214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-kovovych-stavebnic-aece

Instruktor lešenářské techniky

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Instruktor lešenářské techniky navrhuje postupy montáže, demontáže a bezpečného používání dočasných stavebních konstrukcí, předává tyto konstrukce do provozu, kontroluje montážní práce a školí lešenáře a jejich pomocníky.

Pracovní činnosti

 • Vyměření a naplánování sledu operací pro montáž, úpravu nebo demontáž trubkových a dílcových lešení.
 • Kontrola montážních a demontážních postupů z hlediska odborné a bezpečnostní úrovně.
 • Tvorba a úpravy dokumentace pro montáž a demontáž lešení pro konkrétní podmínky stavby.
 • Organizace montáže, úprav a demontáže lešení.
 • Předávání dočasných stavebních konstrukcí do provozu.
 • Provádění odborných prohlídek dokončených lešení.
 • Školení lešenářů a jejich pomocníků.

Kód ISCO

7214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-lesenarske-tec-fe91

Potrubář letecký

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Potrubář letecký řeže, ohýbá a tvaruje nerezové a duralové trubky a vyrábí potrubí olejového, hydraulického, vzduchového, protipožárního systému letadla.

Pracovní činnosti

 • Řezání a odjehlování nerezových a duralových trubek.
 • Ruční ohýbání trubek.
 • Ohýbání a tvarování trubek a na programové ohýbačce.
 • Ruční a strojní roztemování trubek.
 • Redukování trubek pro táhla.
 • Výroba sestavy táhel letadel.
 • Nýtování na nýtovacím stroji.
 • Výroba části potrubních celků a příslušenství olejového, hydraulického, vzduchového, protipožárního a palivového systému.

Kód ISCO

7214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/potrubar-letecky

Montér ocelových konstrukcí

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér ocelových konstrukcí provádí přípravné a montážní práce na montážích a opravách ocelových konstrukcí, budov a mostů.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Sestavování konstrukcí z dílů podle dokumentace.
 • Montáž dílů ocelových konstrukcí.
 • Provádění oprav ocelových konstrukcí.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7214

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-ocelovych-konstruk

Montér výtahů specialista

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér výtahů specialista zapojuje přístroje a elektrickou instalaci v šachtě a strojovně výtahu, seřizuje mechanické části výtahu, výtah oživuje a přezkušuje elektrické a hydraulické výtahy po ukončení jejich montáže.

Pracovní činnosti

 • Kontrola zapojení přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě, strojovně a prostoru pro kladky výtahu.
 • Měření elektrických veličin a jejich vyhodnocení.
 • Udržování mechanických částí výtahu v nastavených mezích a hodnotách.
 • Prověření úspěšnosti montáže elektrického a hydraulického výtahu.

Kód ISCO

7215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-vytahu-specialista

Montér výtahů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér výtahů provádí montážní práce všech dílů, částí, prvků a bezpečnostních komponent, ze kterých se skládají konstrukce nových výtahů instalovaných do šachet nových i existujících budov, při dodržení odpovídající úrovně bezpečnosti práce.

Pracovní činnosti

 • Zaměřování šachty a strojovny výtahu a následná montáž a vyrovnávání vodítek výtahu.
 • Montáž klece výtahu a nosných prostředků výtahu.
 • Usazování a montáž šachetních dveří výtahu.
 • Montáž výtahového stroje, montáž vyvažovacího závaží, omezovače rychlosti.

Kód ISCO

7215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-vytahu

Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy splétá a opravuje ocelová lana lanových drah a lyžařských vleků.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení zápletu nového ocelového lana.
 • Rozebrání zápletu.
 • Zkrácení lana.
 • Opravy spletených nekonečných a konečných lan.
 • Přípravné práce pro záplet ocelového lana (rozvinutí lana, kotvení v trati).
 • Řízení prací při splétání ocelových lan.
 • Vyhotovení technické zprávy o zápletu (opravě) ocelového šestipramenného lana.

Kód ISCO

7215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-ocelovych-lan-pro-

Servisní pracovník výtahů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Servisní pracovník výtahů provádí pravidelnou preventivní údržbu výtahu, potřebné opravy, odstraňuje zjištěné závady a udržuje svěřené výtahy v mezích bezpečného provozu.

Pracovní činnosti

 • Kontrola správného fungování dříve instalovaných výtahů formou výkonu provozní, případně odborné prohlídky výtahu.
 • Provádění úkonů pravidelné preventivní údržby ve strojovně a prostoru pro kladky, v šachtě, kleci, na šachetních dveřích a nástupištích.
 • Diagnostikování poruch a závad výtahů včetně jejich průběžného odstraňování spojeného s udržováním výtahu v mezích bezpečného provozu.
 • Seřizování mechanických částí výtahu včetně výměny nosných prostředků výtahu.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

7215

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-pracovnik-vytahu