Profese

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb [CZ-ISCO 712]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Podlahář průmyslových podlah

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Podlahář průmyslových podlah upravuje podklad podlah, pracuje s materiály a technologiemi, včetně obsluhy mechanizačních prostředků pro finální nášlapnou vrstvu skladby podlahy ve všech návazných prací spojených s přípravou podkladu a konečnými úpravami povrchu.

Pracovní činnosti

 • Organizace a příprava pracoviště.
 • Příprava a úprava podkladu (otryskáním, frézováním, broušením, tmelením, stěrkováním apod.).
 • Provádění průmyslových podlah s různou povrchovou úpravou.
 • Opravy všech druhů průmyslových podlah včetně návazných detailů.
 • Provádění konečných povrchových úprav průmyslových podlah (vsypy, válečkování, stěrkování, hlazení apod.).
 • Obsluha mechanizačních prostředků na provádění a ošetřování průmyslových podlah.

Kód ISCO

7122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/podlahar-prumyslovych-pod

Podlahář sportovních podlah

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Podlahář sportovních podlah připravuje podklad, klade, lepí, stěrkuje nebo lije nášlapnou vrstvu sportovní podlahy včetně povrchové úpravy.

Pracovní činnosti

 • Organizace a příprava pracoviště.
 • Volba vhodné sportovní podlahoviny podle požadavků objednatele.
 • Příprava a úprava podkladu (tryskáním, broušením, frézováním, tmelením, stěrkováním apod.).
 • Zhotovení podlahové izolační vrstvy dle zvoleného druhu podlahoviny.
 • Kladení, stěrkování nebo lití sportovní podlahy dle členitosti, vzoru a skladby.
 • Provádění konečné úpravy nášlapné vrstvy sportovní podlahy.
 • Provádění lajnování sportovní podlahy.
 • Obsluha mechanizačních prostředků na ošetřování sportovních podlah.

Kód ISCO

7122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/podlahar-sportovnich-podl

Podlahář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Podlahář pro bytové, občanské, průmyslové a zemědělské stavby pokládá, osazuje, opravuje a ošetřuje podlahy ze dřeva, mazaniny, betonu, teraca, korku, textilu, laminátu, linolea a jiných materiálů včetně jejich napojení na okolní konstrukce.

Pracovní činnosti

 • Posouzení stavu povrchu a stanovení vhodného pracovního postupu.
 • Zaměření a výpočty ploch a spotřeby podkladových a doplňkových materiálů.
 • Zhotovení a úprava podkladní podlahové vrstvy.
 • Kladení, lepení, stěrkování, lití a svařování podlahovin, včetně jejich napojení na okolní konstrukce.
 • Konečné úpravy a zakoneční položených podlahovin.
 • Opravy všech druhů podlahovin.
 • Obsluha mechanizačních prostředků na ošetřování podlah.

Kód ISCO

7122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/podlahar-f0c9

Štukatér

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Štukatér provádí štukatérské a omítkářské práce při úpravách povrchů v interiérech i exteriérech s použitím malt, sádry a jiných materiálů. Zhotovuje štukatérské prvky pomocí šablon nebo modelováním a používá hotové štukatérské výrobky.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů pro zakázku (smlouva, výpočet množství nátěrů a spotřeby materiálů, zpracování rozpočtu nákladů).
 • Organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot, ochrana neupravovaných ploch před znečištěním, kontrola pracoviště z hlediska BOZP a PO a hygieny práce.
 • Hodnocení podmínek pro štukatérské práce (vlhkost, teplota, prašnost).
 • Posouzení podkladu pro štukatérské práce.
 • Příprava podkladu pro štukatérské práce (odstraňování starých nátěrů, skvrn a plísní; tmelení, broušení, celoplošná úprava povrchu stěn a stropů).
 • Volba štukatérských materiálů, výpočet spotřeby materiálů.
 • Volba, používání, úprava a ošetřování nářadí a zařízení.
 • Příprava malty, sádry i jiných materiálů a pomůcek pro štukatérské práce.
 • Zhotovování šablon pro profilování.
 • Provádění plošného a profilového štukování.
 • Zhotovování a opravování štukatérských prvků.
 • Osazování sádrových a jiných štukatérských prvků a jejich začištění.
 • Provádění a opravy sádrových a jiných omítek.
 • Zhotovování a restaurování umělých mramorů.
 • Provádění běžných zednických prací (zdění, opravy a úpravy zdiva, zhotovování omítek, montáž zateplení).
 • Kontrola provedených prací.
 • Úklid pracoviště.
 • Nakládaní s nebezpečnými odpady.

Kód ISCO

7123

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stukater

Omítkář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Omítkář provádí různé druhy omítek včetně jejich úprav a oprav.

Pracovní činnosti

 • Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností.
 • Příprava malt a omítkových směsí k omítání.
 • Omítání a štukování stavebních ploch.
 • Provádění a opravy vícevrstvých i tenkovrstvých omítek.
 • Provádění konečné úpravy povrchu omítek.
 • Obsluha strojních zařízení pro omítání.

Kód ISCO

7123

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/omitkar

Montér izolací proti chemickým vlivům

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér izolací proti chemickým vlivům (CHIZ) provádí ochranu průmyslových objektů, stavebních konstrukcí a technologických zařízení proti chemickým vlivům z různých chemicky odolných materiálů, některým z předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Příprava betonových nebo kovových podkladů pod CHIZ frézováním, tryskáním, broušením.
 • Provádění dlažeb, obkladů a vyzdívek z chemicky odolných materiálů (keramika, čedič, grafit) do chemicky odolných tmelů (epoxidových, polyesterových, vinylesterových, fenolických, furanových atd.).
 • Provádění izolace chemicky odolnými stěrkovými materiály.
 • Provádění izolace z chemicky odolného laminátu v předepsané skladbě vrstev.
 • Provádění izolace z foliových materiálů – syntetické kaučuky, polyizobutylen, příp. měkčený PVC.
 • Provádění litých bezespárých podlah technických i dekorativních z různých druhů chemicky odolných pojiv (epoxidy, polyuretany, vinylestery, metylmetakryláty atd.).
 • Opravy a sanace různých typů CHIZ vč. správného napojení izolačních vrstev.
 • Kontrola a předávání izolačních prací.

Kód ISCO

7124

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-izolaci-proti-chem

Montér zateplovacích systémů

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér zateplovacích systémů provádí montáže zateplovacích systémů v návaznosti na certifikované postupy výrobců zateplovacích systémů.

Pracovní činnosti

 • Úprava podkladu pro montáž zateplovacího systému.
 • Určení vhodných materiálů a výrobků pro montáž zateplovacího systému.
 • Montáž upevňovacích prvků.
 • Montáž zateplovacího systému.
 • Montáž fasádních prvků.
 • Úprava povrchu.
 • Dodržování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Kód ISCO

7124

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-zateplovacich-syst

Montér hydroizolací spodní stavby

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér hydroizolací spodní stavby zhotovuje vodorovné a svislé izolace proti zemní vlhkosti, tlakové vodě, agresivní vodě, agresivním plynům a bludným proudům.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů zhotovování hydroizolací spodní stavby.
 • Příprava materiálů pro izolace a jejich doprava na místo zpracování.
 • Volba, používání a ošetřování nářadí a pracovních pomůcek.
 • Úprava podkladu pro izolace.
 • Zhotovení hydroizolací spodní stavby včetně řešení detailů.
 • Konečná úprava izolací ochrannými vrstvami.
 • Kontrola provedených prací.

Kód ISCO

7124

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-hydroizolaci-spodn

Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov provádí montáž a opravy různých druhů izolací za účelem zvyšování neprůzvučnosti stavebních konstrukcí, zlepšování akustických vlastností vnitřních prostorů staveb a snížení přenosu vibrací do stavebních konstrukcí.

Pracovní činnosti

 • Příprava materiálů, nástrojů a pomůcek pro provádění protihlukových a antivibračních izolací.
 • Zvyšování neprůzvučnosti stavebních konstrukcí prováděním projektem navržených izolací.
 • Montáž a opravy izolací vodorovných i svislých stavebních konstrukcí za účelem zvýšení jejich neprůzvučnosti.
 • Eliminování působení strukturálního hluku prováděním předepsaných akustických úprav.
 • Montáž izolací potrubí, ohybů a těles.
 • Montáž izolací kolem rozvodů (zejména potrubních) okolo potrubí pro zamezení přímého kontaktu potrubí s pevnou stavební konstrukcí.
 • Používání různých izolačních materiálů, které snižují přenos hluku a vibrací z potrubí, ohybů a těles do stavebních konstrukcí.
 • Zamezení přenosu vibrací ze strojů a zařízení do stavebních konstrukcí.
 • Montáž pružného uložení strojů a zařízení.
 • Montáž izolátorů chvění strojního zařízení.
 • Montáž materiálů a dílů s vhodným koeficientem pohltivosti na vnitřní povrchy svislých i vodorovných stavebních konstrukcí (na stěny a stropy) za účelem zlepšení akustických vlastností interiérů - prostorová akustika.

Kód ISCO

7124

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-protihlukovych-a-a

Montér střešních hydroizolací

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér střešních hydroizolací zhotovuje a opravuje hydroizolační vrstvy střešního pláště.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro zhotovování střešních hydroizolací.
 • Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů pro střešní hydroizolace.
 • Položení separační vrstvy mezi záklopem a hydroizolační střešní fólií.
 • Provedení izolací střech proti srážkové vodě lepením nebo jinou technologií izolačních vrstev, nátěry, stěrkami, nástřiky nebo umělohmotnými izolačními pásy, fóliemi a izolačními deskami.
 • Opracování proniků střešním pláštěm nebo izolačním souvrstvím ze všech druhů izolačních materiálů nebo při jejich kombinaci.
 • Vkládání různých tepelně izolačních materiálů včetně parotěsných zábran do hydroizolačních souvrství střech.
 • Ukončení střešních fólií po odvodu střechy nakotvením poplastovaného plechu.

Kód ISCO

7124

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-stresnich-hydroizo

Montér hydroizolací

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér hydroizolací montuje a opravuje různé druhy izolací proti vlhku, vodě a chemickým vlivům.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro zhotovování hydroizolací.
 • Výpočet ploch a spotřeby materiálů pro hydroizolace.
 • Úprava podkladu pro hydroizolace.
 • Provádění izolací střech, balkonů a teras proti vlhku, vodě a chemickým vlivům.
 • Opracování proniků střešním pláštěm nebo izolačním souvrstvím.
 • Dilatování izolačních soustav v místech dilatací stavebních konstrukcí.
 • Montáž ochrany staveb izolací proti spodní vlhkosti, tlakové vodě, agresivní vodě a chemickým vlivům.
 • Montáž hydroizolací mimořádně namáhaných konstrukcí tlakovou nebo agresivní vodou.

Kód ISCO

7124

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-hydroizolaci-88a3

Sklenář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební sklenář samostatně provádí montážní sklenářské práce na stavbě včetně přípravy a úpravy materiálu pro zasklívání a lepení protislunečních a bezpečnostních fólií na skla.

Pracovní činnosti

 • Manipulace se sklenářskými materiály, jejich měření a řezání, převážně na stavbě.
 • Manipulace s dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly a těsnícími prvky, jejich řezání a úprava.
 • Instalace skleněných výrobků do dřevěných, kovových nebo plastových rámů a zaklínování a tmelení.
 • Montáž celoskleněných dveří a přepážek z tvrzeného aj. bezpečnostního skla a příslušného kování.
 • Zasklívání výkladních skříní a vitrín včetně velkoplošných.
 • Instalace bezpečnostního nebo drátem vyztuženého skla do střešních aj. konstrukcí.
 • Řezání, zabrušování a instalace zrcadel.
 • Montáž prosklených stěn profilovaným sklem.
 • Odstraňování a výměna tabulových skel a zrcadel.
 • Řezání a lepení bezpečnostních a protislunečních fólií na sklo.

Kód ISCO

7125

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklenar

Montér vzduchotechniky

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér vzduchotechniky provádí montáže, opravy a revize vzduchotechniky.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Montáž a demontáž vzduchotechnického potrubí.
 • Montáž, demontáž, opravy a zkoušení ventilátorů.
 • Montáž, demontáž, opravy a komplexní zkoušení např. odlučovacích stanic, vzdušníků, chladičů vzduchu, filtrů, vytápěcích souprav, větracích a klimatizačních jednotek.
 • Revize zařízení vzduchotechniky.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7127

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-vzduchotechniky

Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí instalaci, montáž, uvedení do provozu, servis, údržbu, kontrolu, doplnění a znovuzískávání chladiva a demontáž zařízení s chladivovými okruhy s obsahem chladiva nižším než 3 kg.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod při servisních činnostech na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech.
 • Čtení a použití technických podkladů servisovaných zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Provádění oprav a výměny dílů nebo podskupin chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel a jejich uvádění do provozu.
 • Sestavování a opravy chladniček
 • Sestavování a opravy pokojových klimatizací.
 • Sestavování a opravy domácích tepelných čerpadel.
 • Zhotovování chladicích okruhů z trubek.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z chladivových okruhů s obsahem chladiva do 3 kg.
 • Diagnostikování závad chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.
 • Zkouška provozuschopnosti chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel po provedené opravě.

Kód ISCO

7127

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-mechanik-malych-

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí instalaci, montáž, uvedení do provozu, servis, údržbu, kontrolu, doplnění a znovuzískávání chladiva a demontáž zařízení s chladivovými okruhy s obsahem chladiva vyšším než 3 kg.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod při servisních činnostech na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech.
 • Diagnostikování závad chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Sestavování, montáž, instalace, opravy a zkoušení zařízení s chladivovými okruhy.
 • Čtení a použití technických podkladů servisovaných zařízení.
 • Provádění předepsaných tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti chladivových okruhů, uvádění do provozu zařízení s chladivovými okruhy.
 • Provádění oprav a výměny dílů nebo podskupin chladicích zařízení.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z chladivových okruhů s obsahem chladiva vyšším než 3 kg.
 • Zhotovování chladicích okruhů z trubek.

Kód ISCO

7127

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-mechanik-velkych

Silničář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Zimní údržba komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Kód ISCO

7126

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/silnicar

Montér potrubních rozvodů

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér potrubních rozvodů provádí montáž, demontáž, opravy a údržbu částí potrubí, částí potrubních větví a potrubních celků.

Pracovní činnosti

 • Čtení údajů z projektové a technické dokumentace.
 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáže potrubí a potrubních celků.
 • Montáž, demontáž a zhotovování částí nízkotlakého a středotlakého potrubí.
 • Montáž, demontáž a opravy složitých potrubních celků.
 • Pokládka částí potrubí, potrubních větví a potrubních celků.
 • Uvádění potrubí, potrubních větví a potrubních celků do provozu.
 • Kamerové prohlídky potrubí, potrubních větví a potrubních celků.
 • Revize a opravy složitých potrubních celků.
 • Revize a opravy částí potrubí a částí porubních větví.
 • Provádění tlakových a funkčních zkoušek potrubí.

Kód ISCO

7126

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-potrubnich-rozvodu

Stavební zámečník

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Stavební zámečník provádí práce při zhotovování stavebních zámečnických prvků, při jejich montáži a opravách.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, pracovních prostředků a pomůcek.
 • Výroba, montáž a opravy stavebních zámečnických prvků a kontrola provedených prací.
 • Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a strojních zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7126

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-zamecnik

Provozní montér vodovodů a kanalizací

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Provozní montér vodovodů a kanalizací provádí montáž, údržbu a opravy venkovních vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Sestavování dílů potrubí, armatur a ventilů do montážních celků.
 • Montáž, demontáž a opravy vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí.
 • Seřízení, montáž a údržba instalovaných zařízení.
 • Provádění tlakových a funkčních zkoušek.
 • Vyhledávání poruch diagnostickým přístrojem.
 • Dezinfekce potrubí po opravách vodovodních řadů a přípojek.
 • Zpracování podkladů prvotní technické dokumentace a základní kontrola správnosti mapových podkladů.
 • Spolupráce s oddělením technické dokumentace při kontrole a doplňování mapové dokumentace.
 • Spolupráce se stavebními dozory při kontrole činností jiných organizací týkajících se vodovodních zařízení v operativní správě provozu.
 • Spolupráce při provádění pravidelných odečtů pásmových měřidel; montážní činnost spojená s výměnou měřidel.
 • Spolupráce při vyšetřování skrytých úniků vody.
 • Vedení příslušné evidence.

Kód ISCO

7126

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-monter-vodovodu-