Profese

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb [CZ-ISCO 712]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Podlahář průmyslových podlah

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Podlahář průmyslových podlah upravuje podklad podlah, pracuje s materiály a technologiemi, včetně obsluhy mechanizačních prostředků pro finální nášlapnou vrstvu skladby podlahy ve všech návazných prací spojených s přípravou podkladu a konečnými úpravami povrchu.

Pracovní činnosti

 • Organizace a příprava pracoviště.
 • Příprava a úprava podkladu (otryskáním, frézováním, broušením, tmelením, stěrkováním apod.).
 • Provádění průmyslových podlah s různou povrchovou úpravou.
 • Opravy všech druhů průmyslových podlah včetně návazných detailů.
 • Provádění konečných povrchových úprav průmyslových podlah (vsypy, válečkování, stěrkování, hlazení apod.).
 • Obsluha mechanizačních prostředků na provádění a ošetřování průmyslových podlah.

Kód ISCO

7122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/podlahar-prumyslovych-pod

Podlahář sportovních podlah

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Podlahář sportovních podlah připravuje podklad, klade, lepí, stěrkuje nebo lije nášlapnou vrstvu sportovní podlahy včetně povrchové úpravy.

Pracovní činnosti

 • Organizace a příprava pracoviště.
 • Volba vhodné sportovní podlahoviny podle požadavků objednatele.
 • Příprava a úprava podkladu (tryskáním, broušením, frézováním, tmelením, stěrkováním apod.).
 • Zhotovení podlahové izolační vrstvy dle zvoleného druhu podlahoviny.
 • Kladení, stěrkování nebo lití sportovní podlahy dle členitosti, vzoru a skladby.
 • Provádění konečné úpravy nášlapné vrstvy sportovní podlahy.
 • Provádění lajnování sportovní podlahy.
 • Obsluha mechanizačních prostředků na ošetřování sportovních podlah.

Kód ISCO

7122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/podlahar-sportovnich-podl

Podlahář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Podlahář pro bytové, občanské, průmyslové a zemědělské stavby pokládá, osazuje, opravuje a ošetřuje podlahy ze dřeva, mazaniny, betonu, teraca, korku, textilu, laminátu, linolea a jiných materiálů včetně jejich napojení na okolní konstrukce.

Pracovní činnosti

 • Posouzení stavu povrchu a stanovení vhodného pracovního postupu.
 • Zaměření a výpočty ploch a spotřeby podkladových a doplňkových materiálů.
 • Zhotovení a úprava podkladní podlahové vrstvy.
 • Kladení, lepení, stěrkování, lití a svařování podlahovin, včetně jejich napojení na okolní konstrukce.
 • Konečné úpravy a zakoneční položených podlahovin.
 • Opravy všech druhů podlahovin.
 • Obsluha mechanizačních prostředků na ošetřování podlah.

Kód ISCO

7122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/podlahar-f0c9

Štukatér

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Štukatér provádí štukatérské a omítkářské práce při úpravách povrchů v interiérech i exteriérech s použitím malt, sádry a jiných materiálů. Zhotovuje štukatérské prvky pomocí šablon nebo modelováním a používá hotové štukatérské výrobky.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů pro zakázku (smlouva, výpočet množství nátěrů a spotřeby materiálů, zpracování rozpočtu nákladů).
 • Organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot, ochrana neupravovaných ploch před znečištěním, kontrola pracoviště z hlediska BOZP a PO a hygieny práce.
 • Hodnocení podmínek pro štukatérské práce (vlhkost, teplota, prašnost).
 • Posouzení podkladu pro štukatérské práce.
 • Příprava podkladu pro štukatérské práce (odstraňování starých nátěrů, skvrn a plísní; tmelení, broušení, celoplošná úprava povrchu stěn a stropů).
 • Volba štukatérských materiálů, výpočet spotřeby materiálů.
 • Volba, používání, úprava a ošetřování nářadí a zařízení.
 • Příprava malty, sádry i jiných materiálů a pomůcek pro štukatérské práce.
 • Zhotovování šablon pro profilování.
 • Provádění plošného a profilového štukování.
 • Zhotovování a opravování štukatérských prvků.
 • Osazování sádrových a jiných štukatérských prvků a jejich začištění.
 • Provádění a opravy sádrových a jiných omítek.
 • Zhotovování a restaurování umělých mramorů.
 • Provádění běžných zednických prací (zdění, opravy a úpravy zdiva, zhotovování omítek, montáž zateplení).
 • Kontrola provedených prací.
 • Úklid pracoviště.
 • Nakládaní s nebezpečnými odpady.

Kód ISCO

7123

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stukater

Omítkář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Omítkář provádí různé druhy omítek včetně jejich úprav a oprav.

Pracovní činnosti

 • Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností.
 • Příprava malt a omítkových směsí k omítání.
 • Omítání a štukování stavebních ploch.
 • Provádění a opravy vícevrstvých i tenkovrstvých omítek.
 • Provádění konečné úpravy povrchu omítek.
 • Obsluha strojních zařízení pro omítání.

Kód ISCO

7123

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/omitkar

Montér izolací proti chemickým vlivům

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér izolací proti chemickým vlivům (CHIZ) provádí ochranu průmyslových objektů, stavebních konstrukcí a technologických zařízení proti chemickým vlivům z různých chemicky odolných materiálů, některým z předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Příprava betonových nebo kovových podkladů pod CHIZ frézováním, tryskáním, broušením.
 • Provádění dlažeb, obkladů a vyzdívek z chemicky odolných materiálů (keramika, čedič, grafit) do chemicky odolných tmelů (epoxidových, polyesterových, vinylesterových, fenolických, furanových atd.).
 • Provádění izolace chemicky odolnými stěrkovými materiály.
 • Provádění izolace z chemicky odolného laminátu v předepsané skladbě vrstev.
 • Provádění izolace z foliových materiálů – syntetické kaučuky, polyizobutylen, příp. měkčený PVC.
 • Provádění litých bezespárých podlah technických i dekorativních z různých druhů chemicky odolných pojiv (epoxidy, polyuretany, vinylestery, metylmetakryláty atd.).
 • Opravy a sanace různých typů CHIZ vč. správného napojení izolačních vrstev.
 • Kontrola a předávání izolačních prací.

Kód ISCO

7124

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-izolaci-proti-chem

Montér zateplovacích systémů

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér zateplovacích systémů provádí montáže zateplovacích systémů v návaznosti na certifikované postupy výrobců zateplovacích systémů.

Pracovní činnosti

 • Úprava podkladu pro montáž zateplovacího systému.
 • Určení vhodných materiálů a výrobků pro montáž zateplovacího systému.
 • Montáž upevňovacích prvků.
 • Montáž zateplovacího systému.
 • Montáž fasádních prvků.
 • Úprava povrchu.
 • Dodržování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Kód ISCO

7124

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-zateplovacich-syst

Montér hydroizolací spodní stavby

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér hydroizolací spodní stavby zhotovuje vodorovné a svislé izolace proti zemní vlhkosti, tlakové vodě, agresivní vodě, agresivním plynům a bludným proudům.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů zhotovování hydroizolací spodní stavby.
 • Příprava materiálů pro izolace a jejich doprava na místo zpracování.
 • Volba, používání a ošetřování nářadí a pracovních pomůcek.
 • Úprava podkladu pro izolace.
 • Zhotovení hydroizolací spodní stavby včetně řešení detailů.
 • Konečná úprava izolací ochrannými vrstvami.
 • Kontrola provedených prací.

Kód ISCO

7124

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-hydroizolaci-spodn

Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov provádí montáž a opravy různých druhů izolací za účelem zvyšování neprůzvučnosti stavebních konstrukcí, zlepšování akustických vlastností vnitřních prostorů staveb a snížení přenosu vibrací do stavebních konstrukcí.

Pracovní činnosti

 • Příprava materiálů, nástrojů a pomůcek pro provádění protihlukových a antivibračních izolací.
 • Zvyšování neprůzvučnosti stavebních konstrukcí prováděním projektem navržených izolací.
 • Montáž a opravy izolací vodorovných i svislých stavebních konstrukcí za účelem zvýšení jejich neprůzvučnosti.
 • Eliminování působení strukturálního hluku prováděním předepsaných akustických úprav.
 • Montáž izolací potrubí, ohybů a těles.
 • Montáž izolací kolem rozvodů (zejména potrubních) okolo potrubí pro zamezení přímého kontaktu potrubí s pevnou stavební konstrukcí.
 • Používání různých izolačních materiálů, které snižují přenos hluku a vibrací z potrubí, ohybů a těles do stavebních konstrukcí.
 • Zamezení přenosu vibrací ze strojů a zařízení do stavebních konstrukcí.
 • Montáž pružného uložení strojů a zařízení.
 • Montáž izolátorů chvění strojního zařízení.
 • Montáž materiálů a dílů s vhodným koeficientem pohltivosti na vnitřní povrchy svislých i vodorovných stavebních konstrukcí (na stěny a stropy) za účelem zlepšení akustických vlastností interiérů - prostorová akustika.

Kód ISCO

7124

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-protihlukovych-a-a

Montér střešních hydroizolací

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér střešních hydroizolací zhotovuje a opravuje hydroizolační vrstvy střešního pláště.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro zhotovování střešních hydroizolací.
 • Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů pro střešní hydroizolace.
 • Položení separační vrstvy mezi záklopem a hydroizolační střešní fólií.
 • Provedení izolací střech proti srážkové vodě lepením nebo jinou technologií izolačních vrstev, nátěry, stěrkami, nástřiky nebo umělohmotnými izolačními pásy, fóliemi a izolačními deskami.
 • Opracování proniků střešním pláštěm nebo izolačním souvrstvím ze všech druhů izolačních materiálů nebo při jejich kombinaci.
 • Vkládání různých tepelně izolačních materiálů včetně parotěsných zábran do hydroizolačních souvrství střech.
 • Ukončení střešních fólií po odvodu střechy nakotvením poplastovaného plechu.

Kód ISCO

7124

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-stresnich-hydroizo

Montér hydroizolací

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér hydroizolací montuje a opravuje různé druhy izolací proti vlhku, vodě a chemickým vlivům.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro zhotovování hydroizolací.
 • Výpočet ploch a spotřeby materiálů pro hydroizolace.
 • Úprava podkladu pro hydroizolace.
 • Provádění izolací střech, balkonů a teras proti vlhku, vodě a chemickým vlivům.
 • Opracování proniků střešním pláštěm nebo izolačním souvrstvím.
 • Dilatování izolačních soustav v místech dilatací stavebních konstrukcí.
 • Montáž ochrany staveb izolací proti spodní vlhkosti, tlakové vodě, agresivní vodě a chemickým vlivům.
 • Montáž hydroizolací mimořádně namáhaných konstrukcí tlakovou nebo agresivní vodou.

Kód ISCO

7124

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-hydroizolaci-88a3

Sklenář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební sklenář samostatně provádí montážní sklenářské práce na stavbě včetně přípravy a úpravy materiálu pro zasklívání a lepení protislunečních a bezpečnostních fólií na skla.

Pracovní činnosti

 • Manipulace se sklenářskými materiály, jejich měření a řezání, převážně na stavbě.
 • Manipulace s dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly a těsnícími prvky, jejich řezání a úprava.
 • Instalace skleněných výrobků do dřevěných, kovových nebo plastových rámů a zaklínování a tmelení.
 • Montáž celoskleněných dveří a přepážek z tvrzeného aj. bezpečnostního skla a příslušného kování.
 • Zasklívání výkladních skříní a vitrín včetně velkoplošných.
 • Instalace bezpečnostního nebo drátem vyztuženého skla do střešních aj. konstrukcí.
 • Řezání, zabrušování a instalace zrcadel.
 • Montáž prosklených stěn profilovaným sklem.
 • Odstraňování a výměna tabulových skel a zrcadel.
 • Řezání a lepení bezpečnostních a protislunečních fólií na sklo.

Kód ISCO

7125

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklenar

Montér vzduchotechniky

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Montér vzduchotechniky provádí montáže, opravy a revize vzduchotechniky.

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Montáž a demontáž vzduchotechnického potrubí.
 • Montáž, demontáž, opravy a zkoušení ventilátorů.
 • Montáž, demontáž, opravy a komplexní zkoušení např. odlučovacích stanic, vzdušníků, chladičů vzduchu, filtrů, vytápěcích souprav, větracích a klimatizačních jednotek.
 • Revize zařízení vzduchotechniky.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7127

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-vzduchotechniky

Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí instalaci, montáž, uvedení do provozu, servis, údržbu, kontrolu, doplnění a znovuzískávání chladiva a demontáž zařízení s chladivovými okruhy s obsahem chladiva nižším než 3 kg.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod při servisních činnostech na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech.
 • Čtení a použití technických podkladů servisovaných zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Provádění oprav a výměny dílů nebo podskupin chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel a jejich uvádění do provozu.
 • Sestavování a opravy chladniček
 • Sestavování a opravy pokojových klimatizací.
 • Sestavování a opravy domácích tepelných čerpadel.
 • Zhotovování chladicích okruhů z trubek.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z chladivových okruhů s obsahem chladiva do 3 kg.
 • Diagnostikování závad chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.
 • Zkouška provozuschopnosti chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel po provedené opravě.

Kód ISCO

7127

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-mechanik-malych-

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí instalaci, montáž, uvedení do provozu, servis, údržbu, kontrolu, doplnění a znovuzískávání chladiva a demontáž zařízení s chladivovými okruhy s obsahem chladiva vyšším než 3 kg.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod při servisních činnostech na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech.
 • Diagnostikování závad chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Sestavování, montáž, instalace, opravy a zkoušení zařízení s chladivovými okruhy.
 • Čtení a použití technických podkladů servisovaných zařízení.
 • Provádění předepsaných tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti chladivových okruhů, uvádění do provozu zařízení s chladivovými okruhy.
 • Provádění oprav a výměny dílů nebo podskupin chladicích zařízení.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z chladivových okruhů s obsahem chladiva vyšším než 3 kg.
 • Zhotovování chladicích okruhů z trubek.

Kód ISCO

7127

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-mechanik-velkych

Silničář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Zimní údržba komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Kód ISCO

7126

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/silnicar

Montér potrubních rozvodů

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér potrubních rozvodů provádí montáž, demontáž, opravy a údržbu částí potrubí, částí potrubních větví a potrubních celků.

Pracovní činnosti

 • Čtení údajů z projektové a technické dokumentace.
 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáže potrubí a potrubních celků.
 • Montáž, demontáž a zhotovování částí nízkotlakého a středotlakého potrubí.
 • Montáž, demontáž a opravy složitých potrubních celků.
 • Pokládka částí potrubí, potrubních větví a potrubních celků.
 • Uvádění potrubí, potrubních větví a potrubních celků do provozu.
 • Kamerové prohlídky potrubí, potrubních větví a potrubních celků.
 • Revize a opravy složitých potrubních celků.
 • Revize a opravy částí potrubí a částí porubních větví.
 • Provádění tlakových a funkčních zkoušek potrubí.

Kód ISCO

7126

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-potrubnich-rozvodu

Stavební zámečník

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Stavební zámečník provádí práce při zhotovování stavebních zámečnických prvků, při jejich montáži a opravách.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, pracovních prostředků a pomůcek.
 • Výroba, montáž a opravy stavebních zámečnických prvků a kontrola provedených prací.
 • Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a strojních zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

7126

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-zamecnik

Provozní montér vodovodů a kanalizací

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Provozní montér vodovodů a kanalizací provádí montáž, údržbu a opravy venkovních vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Sestavování dílů potrubí, armatur a ventilů do montážních celků.
 • Montáž, demontáž a opravy vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí.
 • Seřízení, montáž a údržba instalovaných zařízení.
 • Provádění tlakových a funkčních zkoušek.
 • Vyhledávání poruch diagnostickým přístrojem.
 • Dezinfekce potrubí po opravách vodovodních řadů a přípojek.
 • Zpracování podkladů prvotní technické dokumentace a základní kontrola správnosti mapových podkladů.
 • Spolupráce s oddělením technické dokumentace při kontrole a doplňování mapové dokumentace.
 • Spolupráce se stavebními dozory při kontrole činností jiných organizací týkajících se vodovodních zařízení v operativní správě provozu.
 • Spolupráce při provádění pravidelných odečtů pásmových měřidel; montážní činnost spojená s výměnou měřidel.
 • Spolupráce při vyšetřování skrytých úniků vody.
 • Vedení příslušné evidence.

Kód ISCO

7126

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-monter-vodovodu-