Profese

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby [CZ-ISCO 711]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Silničář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Zimní údržba komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Kód ISCO

7112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/silnicar

Kamnář montér kamen na biomasu

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Kamnář montér kamen na biomasu provádí stavbu, přestavbu a opravy různých typů kamen na biomasu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod a volba technologických podmínek pro montáž kamen na biomasu.
 • Posouzení stavební připravenosti a bezpečnostních rizik včetně požárních.
 • Rozměření díla a zajištění stavební připravenosti.
 • Stavba kamen na biomasu dle technické dokumentace.
 • Opravy a rekonstrukce kamen na biomasu.
 • Provádění drobných úprav komínů.
 • Provádění drobných stavebních a zámečnických prací.
 • Provádění nových sopouchů.
 • Provádění topných zkoušek.
 • Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek.

Kód ISCO

7112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kamnar-monter-kamen-na-bi-303e

Montér suchých staveb

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér suchých staveb provádí montáže, demontáže a opravy dřevěných a kovových nosných konstrukcí stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů včetně jejich opláštění různými druhy desek.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží stavebních konstrukcí.
 • Rozměřování a zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce.
 • Rozměřování a zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn.
 • Rozměřování a zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů.
 • Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb.
 • Provádění opláštění stavebních konstrukcí, nosníků, sloupů a stropní podhledů sádrokartonovými nebo minerálními deskami.
 • Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb.
 • Osazování dveřních zárubní a nosných závěsných konstrukcí pro zařizovací předměty.

Kód ISCO

7112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-suchych-staveb-74ae

Kamnář pro renovaci dobových topidel

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Kamnář pro renovaci dobových topidel provádí opravy a zprovoznění historických kachlových kamen, krbů a topidel, včetně opravy kování a keramických částí.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Posouzení stavu topidla, jeho stability a soudržnosti.
 • Posouzení stavební připravenosti a bezpečnostních rizik včetně požárních.
 • Provádění drobných zámečnických prací při opravě kování.
 • Stavba rozebraného topidla dle stanoveného technologického postupu včetně zabudování kování.
 • Provádění opravy napojení na komín dle platné normy.
 • Provádění kamnářských prací a drobných stavebních prací.
 • Připojení topidla na sopouch komínu.
 • Provádění topných zkoušek.
 • Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek.

Kód ISCO

7112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kamnar-pro-renovaci-dobov-25a1

Dlaždič - asfaltér

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Dlaždič - asfaltér provádí lemování vozovek a chodníků a bourání, opravy a pokládku kamenných a betonových dlažeb a asfaltových povrchů.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro pokládání dlažebních a asfaltových povrchů.
 • Vyměřování a vytyčování délky, výšky a směru plochy určené pro dláždění nebo asfaltování.
 • Úprava povrchů podkladů pro pokládku dlažeb.
 • Pokládání a opravy kamenných a zámkových chodníkových dlažeb.
 • Pokládání podkladových izolačních a ochranných asfaltových pásů.
 • Pokládání a opravy asfaltových povrchů litých nebo z obalované drti.
 • Spárování dlažeb.
 • Usazování obrubníků.
 • Ruční nebo strojní opracovávání dlažebních prvků.
 • Obsluha přepravníku a vařiče asfaltu.

Kód ISCO

7112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dlazdic-asfalter

Zedník

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Zedník provádí opravy na stavebních konstrukcích, zednické a betonářské práce při úpravách povrchů s použitím malt, cihel, tvárnic a dalšího stavebního materiálu.

Pracovní činnosti

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci.
 • Orientace v pracovních a technologických postupech pro omítkářské, betonářské a zednické práce.
 • Návrh pracovních postupů, materiálů a pomůcek pro zdění nosných stěn, příček, omítkářských a zednických prací.
 • Výpočty spotřeby materiálů pro zdění a omítání.
 • Posuzování vhodnosti a kvality stavebních materiálů.
 • Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní.
 • Nahazování, štukování a omítání ploch.
 • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých maltových a betonových směsí.
 • Betonování stavebních konstrukcí z betonu a železobetonu.
 • Obsluha strojních zařízení.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví ve stavebnictví a při práci ve výškách.

Kód ISCO

7112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zednik

Kameník

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Kameník ručně a strojně dělí a opracovává přírodní nebo umělý kámen, zhotovuje, osazuje a opravuje kamenické výrobky a polotovary, osazuje a spáruje obklady a dlažby z kamenných desek a kvádrů a ručně a strojně seká písmo a ornamenty.

Pracovní činnosti

 • Volba vhodného technologického a pracovního postupu pro provádění kamenických prací.
 • Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro kamenické práce.
 • Zaměření a výpočty ploch a spotřeby kamenických a doplňkových materiálů.
 • Ruční a strojní opracovávání přírodního a umělého kamene, polotovarů a výrobků.
 • Osazování a spárování kamenných bloků a dílů.
 • Obkládání vnitřních a venkovních stavebních ploch deskami z přírodního a umělého kamene.
 • Příprava vyrovnávacích, lepicích a spárovacích hmot pro kamenické práce.
 • Rytí nápisů a dekorativních prvků do přírodního a umělého kamene.
 • Opravy, údržba a povrchové úpravy dekoračních a užitkových výrobků z kamene.
 • Vedení příslušné technické nebo stavební dokumentace.

Kód ISCO

7113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kamenik-6435

Železobetonář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Železobetonář připravuje, ukládá, váže a svařuje betonářskou výztuž a osazuje železobetonové prefabrikované prvky.

Pracovní činnosti

 • Volba postupu práce, pomůcek, nářadí a technologických podmínek pro provádění železobetonářských prací.
 • Sestavování a ukládání výztuže.
 • Osazování železobetonových konstrukcí a dílců včetně jejich ukotvení.
 • Betonování monolitických konstrukcí ze železového a předpjatého betonu, včetně tenkostěnných konstrukcí.
 • Svařování výztuže nebo výztužných dílů a prutů.
 • Zhotovování staticky náročných stavebních dílců ze železového betonu.
 • Zesilování konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu.
 • Opravy poškozených částí železobetonových konstrukcí.
 • Obsluha svařovacího zařízení.

Kód ISCO

7114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zelezobetonar-902e

Betonář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Betonář provádí betonářské práce a vyrábí betonové a železobetonové prefabrikáty.

Pracovní činnosti

 • Volba postupu práce, pomůcek, nářadí a technologických podmínek pro provádění betonářských prací.
 • Výroba betonových a železobetonových prefabrikátů.
 • Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu, např. základy, podkladní betony apod.
 • Betonování monolitických konstrukcí ze železového a předpjatého betonu, včetně tenkostěnných.
 • Betonování různých pomocných betonových konstrukcí.
 • Sestavování a ukládání výztuže do technologických celků dle technické dokumentace.
 • Osazování prefabrikovaných betonových a železobetonových konstrukcí a dílců včetně ukotvení.
 • Zesilování konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu.
 • Úpravy povrchu betonu.
 • Opravy poškozených částí betonových konstrukcí.
 • Obsluha a údržba strojů a zařízení pro betonářské práce.

Kód ISCO

7114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/betonar-ee11

Tunelář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Tunelář provádí ražení tunelů, chodeb, štol, hloubení jam a jejich vystrojování ocelovou, železobetonovou nebo dřevěnou výztuží.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, materiálů, pracovních strojů a nástrojů.
 • Provádění trhacích prací včetně samostatné přípravy.
 • Obsluha razicích, vrtacích a nakládacích strojů.
 • Těžba a nakládání vytěžené horniny.
 • Montáž a budování výztuže (ostění) a výstrojí na horizontálních a vertikálních dílech (injektáže, stříkané betony, definitivní obezdívky a vyzdívky a výztuže) a zakládání prostoru nad výztuží (ostěním).
 • Stavba provizorní výztuže (ostění).
 • Vystrojování raženého díla.
 • Řízení a provádění prací při montáži, seřízení, prohlídkách a výměně samostatných funkčních částí strojů a zařízení.
 • Obsluha tlakového čerpadla pro nástřik betonu po obvodu tunelu.

Kód ISCO

7114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tunelar

Pracovník výroby dřevostaveb

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pracovník výroby dřevostaveb vyrábí pomocí ručního a strojního nářadí dřevostavby s rámovou konstrukcí, skeletovou konstrukcí, masivní bloky dřevostaveb, roubenky a sruby.

Pracovní činnosti

 • Volba pracovních postupů, prostředků a metod při výrobě dřevostaveb.
 • Výběr a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků.
 • Technologická příprava řeziva sušením.
 • Obrábění a úprava materiálů ručními, elektrickými a pneumatickými stroji.
 • Strojní obrábění řeziva na dřevoobráběcích strojích.
 • Obsluha rámových, pásových a kotoučových pil na zpracování dřeva a dřevařských polotovarů.
 • Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace.
 • Spojování jednotlivých konstrukčních prvků spojovacími prostředky.
 • Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků dřevostaveb.
 • Prefabrikace nosných rámových koster.
 • Povrchová úprava a impregnace stavebních prvků ochrannými látkami.
 • Údržba a seřizování dřevoobráběcích strojů.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb.
 • Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb.

Kód ISCO

7115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-drevosta

Stavební truhlář

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Stavební truhlář vyrábí a montuje stavebně-truhlářské výrobky a konstrukce.

Pracovní činnosti

 • Technologická příprava materiálů vysoušením.
 • Výběr a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování truhlářských výrobků.
 • Ruční obrábění materiálů ručními nástroji.
 • Strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi přírodních a syntetických materiálů na dřevoobráběcích strojích.
 • Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, nanášením tmelů a emailů, laků strojně nebo ručně.
 • Obsluha a základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů.
 • Výroba a montáž příček, vestavěného nábytku a jejich prvků s případnými doplňky nebo opravami.
 • Výroba, osazení kování, montáž a opravy oken, dveří a zárubní.
 • Výroba, sestavování a montáž schodišť, podlah a obkladů na bázi dřeva.
 • Nastavení, obsluha a základní údržba dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-truhlar

Silničář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Zimní údržba komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/silnicar

Stavěč dekorací

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Stavěč dekorací provádí montáže a demontáže dekorací včetně obsluhy určené jevištní mechanizace.

Pracovní činnosti

 • Zakládání, zhotovování a montáž staveb scénických dekorací a výprav v exteriérech a interiérech.
 • Zhotovování vnitřního vybavení staveb scénických dekorací podle představ výtvarníka.
 • Stavění a vypínání cirkusového stanu.
 • Sestavování manéžových klecí při představení včetně tunelů pro příchod a odchod šelem.
 • Provádění běžné údržby a drobných oprav dekorací.
 • Práce podle požadavků inscenátorů při zkouškách.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavec-dekoraci-abee

Vodař - údržba vodních toků

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodař - údržba vodních toků provádí odborné stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl včetně obsluhy strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl.
 • Obsluha strojů a mechanizačních prostředků.
 • Injektážní práce.
 • Rekultivační a protierozní úprava terénu.
 • Provádění demoličních prací.
 • Vedení provozní evidence.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodar-udrzba-vodnich-toku

Montér betonových stavebních konstrukcí

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér betonových stavebních konstrukcí provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů betonových stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží betonových, železobetonových a prefabrikovaných stavebních konstrukcí.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných betonových stavebních konstrukcí.
 • Osazování prefabrikovaných dílců v železobetonových konstrukcích.
 • Napínání a injektování konstrukčních dílců z předpjatého betonu.
 • Montáž betonových, železobetonových a prefabrikovaných dílců do technologických celků dle technické dokumentace.
 • Manipulace s betonovými, železobetonovými a prefabrikovanými konstrukcemi a jejich částmi.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky betonových stavebních konstrukcí.
 • Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-betonovych-stavebn-c8d5

Výškový specialista

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Výškový specialista provádí práce různého odborného charakteru ve výškách na objektech, konstrukcích, stožárech, skalních stěnách, svazích s využíváním horolezecké nebo jiné nestandardní techniky.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště a technických prostředků.
 • Čištění a zpevňování svahů a skalních stěn včetně kotvení skalních bloků.
 • Stavebněmontážní práce.
 • Oprava a výměna kamenických, tesařských, klempířských a pokrývačských prvků.
 • Natírání stožárů, výškových konstrukcí a stavebních prvků.
 • Údržba výškových budov.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyskovy-specialista

Montér stavebních konstrukcí

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér stavebních konstrukcí provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovního postupu, prostředků a metod dle projektové a technické dokumentace.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných stavebních konstrukcí.
 • Zakládání všech druhů stavebních konstrukcí.
 • Osazování prefabrikovaných dílců stavebních konstrukcí.
 • Montáž, demontáž nebo oprava stavebních konstrukcí.
 • Kontrola a zaměření umístění stavebního dílce.
 • Opravy a úpravy stavebních konstrukcí a stavebních dílců.
 • Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-stavebnich-konstru-2ace

Studnař

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Studnař provádí zakládání a zřizování studní všech druhů, profilů a hloubek, rekonstrukce a oživování studní.

Pracovní činnosti

 • Příprava staveniště a jeho zabezpečení.
 • Zřizování a rekonstrukce povrchových studní a pramenných jímek z prefabrikovaných výpustí.
 • Zakládání a zřizování studní všech druhů, profilů a hloubek v soudržných i v nesoudržných horninách.
 • Provádění izolací ve studních.
 • Čištění a dezinfekce studní.
 • Opravy nebo výměny vadného pláště studny.
 • Rekonstrukce a oživování studní.
 • Provádění potřebných střelných prací.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/studnar

Montér dřevěných stavebních konstrukcí

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér dřevěných stavebních konstrukcí provádní montáže, demontáže a opravy různých druhů dřevěných stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy dřevěných konstrukcí.
 • Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků dřevěných konstrukcí.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných dřevěných stavebních konstrukcí.
 • Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů.
 • Montáž a demontáž dřevěných stavebních konstrukcí, bednění a pomocného lešení.
 • Spojování dřevěných stavebních konstrukcí vhodnými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky.
 • Povrchová úprava a impregnace dřevěných stavebních konstrukcí.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky dřevěných stavebních konstrukcí.
 • Kontrola, seřizování a opravy konstrukčních celků.
 • Provádění oprav a údržby jednotlivých prvků.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-drevenych-stavebni-efda

Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů skleněných a plastových stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy skleněných a plastových stavebních konstrukcí.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných skleněných a plastových stavebních konstrukcí.
 • Montáž a demontáž skleněných a plastových stavebních konstrukcí.
 • Osazování skleněných a plastových prvků podle projektové dokumentace.
 • Spojování dílců v konstrukcích lepením a svařováním.
 • Provádění oprav a obnovy skleněných a plastových konstrukcí.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky skleněných a plastových stavebních konstrukcí.
 • Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-sklenenych-a-plast-76b2