Profese

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby [CZ-ISCO 711]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Silničář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Zimní údržba komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Kód ISCO

7112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/silnicar

Kamnář montér kamen na biomasu

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Kamnář montér kamen na biomasu provádí stavbu, přestavbu a opravy různých typů kamen na biomasu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod a volba technologických podmínek pro montáž kamen na biomasu.
 • Posouzení stavební připravenosti a bezpečnostních rizik včetně požárních.
 • Rozměření díla a zajištění stavební připravenosti.
 • Stavba kamen na biomasu dle technické dokumentace.
 • Opravy a rekonstrukce kamen na biomasu.
 • Provádění drobných úprav komínů.
 • Provádění drobných stavebních a zámečnických prací.
 • Provádění nových sopouchů.
 • Provádění topných zkoušek.
 • Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek.

Kód ISCO

7112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kamnar-monter-kamen-na-bi-303e

Montér suchých staveb

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér suchých staveb provádí montáže, demontáže a opravy dřevěných a kovových nosných konstrukcí stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů včetně jejich opláštění různými druhy desek.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží stavebních konstrukcí.
 • Rozměřování a zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování na navazující stavební konstrukce.
 • Rozměřování a zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn.
 • Rozměřování a zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů.
 • Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb.
 • Provádění opláštění stavebních konstrukcí, nosníků, sloupů a stropní podhledů sádrokartonovými nebo minerálními deskami.
 • Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb.
 • Osazování dveřních zárubní a nosných závěsných konstrukcí pro zařizovací předměty.

Kód ISCO

7112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-suchych-staveb-74ae

Kamnář pro renovaci dobových topidel

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Kamnář pro renovaci dobových topidel provádí opravy a zprovoznění historických kachlových kamen, krbů a topidel, včetně opravy kování a keramických částí.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Posouzení stavu topidla, jeho stability a soudržnosti.
 • Posouzení stavební připravenosti a bezpečnostních rizik včetně požárních.
 • Provádění drobných zámečnických prací při opravě kování.
 • Stavba rozebraného topidla dle stanoveného technologického postupu včetně zabudování kování.
 • Provádění opravy napojení na komín dle platné normy.
 • Provádění kamnářských prací a drobných stavebních prací.
 • Připojení topidla na sopouch komínu.
 • Provádění topných zkoušek.
 • Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek.

Kód ISCO

7112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kamnar-pro-renovaci-dobov-25a1

Dlaždič - asfaltér

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Dlaždič - asfaltér provádí lemování vozovek a chodníků a bourání, opravy a pokládku kamenných a betonových dlažeb a asfaltových povrchů.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro pokládání dlažebních a asfaltových povrchů.
 • Vyměřování a vytyčování délky, výšky a směru plochy určené pro dláždění nebo asfaltování.
 • Úprava povrchů podkladů pro pokládku dlažeb.
 • Pokládání a opravy kamenných a zámkových chodníkových dlažeb.
 • Pokládání podkladových izolačních a ochranných asfaltových pásů.
 • Pokládání a opravy asfaltových povrchů litých nebo z obalované drti.
 • Spárování dlažeb.
 • Usazování obrubníků.
 • Ruční nebo strojní opracovávání dlažebních prvků.
 • Obsluha přepravníku a vařiče asfaltu.

Kód ISCO

7112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dlazdic-asfalter

Zedník

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Zedník provádí opravy na stavebních konstrukcích, zednické a betonářské práce při úpravách povrchů s použitím malt, cihel, tvárnic a dalšího stavebního materiálu.

Pracovní činnosti

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci.
 • Orientace v pracovních a technologických postupech pro omítkářské, betonářské a zednické práce.
 • Návrh pracovních postupů, materiálů a pomůcek pro zdění nosných stěn, příček, omítkářských a zednických prací.
 • Výpočty spotřeby materiálů pro zdění a omítání.
 • Posuzování vhodnosti a kvality stavebních materiálů.
 • Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní.
 • Nahazování, štukování a omítání ploch.
 • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých maltových a betonových směsí.
 • Betonování stavebních konstrukcí z betonu a železobetonu.
 • Obsluha strojních zařízení.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví ve stavebnictví a při práci ve výškách.

Kód ISCO

7112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zednik

Kameník

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Kameník ručně a strojně dělí a opracovává přírodní nebo umělý kámen, zhotovuje, osazuje a opravuje kamenické výrobky a polotovary, osazuje a spáruje obklady a dlažby z kamenných desek a kvádrů a ručně a strojně seká písmo a ornamenty.

Pracovní činnosti

 • Volba vhodného technologického a pracovního postupu pro provádění kamenických prací.
 • Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro kamenické práce.
 • Zaměření a výpočty ploch a spotřeby kamenických a doplňkových materiálů.
 • Ruční a strojní opracovávání přírodního a umělého kamene, polotovarů a výrobků.
 • Osazování a spárování kamenných bloků a dílů.
 • Obkládání vnitřních a venkovních stavebních ploch deskami z přírodního a umělého kamene.
 • Příprava vyrovnávacích, lepicích a spárovacích hmot pro kamenické práce.
 • Rytí nápisů a dekorativních prvků do přírodního a umělého kamene.
 • Opravy, údržba a povrchové úpravy dekoračních a užitkových výrobků z kamene.
 • Vedení příslušné technické nebo stavební dokumentace.

Kód ISCO

7113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kamenik-6435

Železobetonář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Železobetonář připravuje, ukládá, váže a svařuje betonářskou výztuž a osazuje železobetonové prefabrikované prvky.

Pracovní činnosti

 • Volba postupu práce, pomůcek, nářadí a technologických podmínek pro provádění železobetonářských prací.
 • Sestavování a ukládání výztuže.
 • Osazování železobetonových konstrukcí a dílců včetně jejich ukotvení.
 • Betonování monolitických konstrukcí ze železového a předpjatého betonu, včetně tenkostěnných konstrukcí.
 • Svařování výztuže nebo výztužných dílů a prutů.
 • Zhotovování staticky náročných stavebních dílců ze železového betonu.
 • Zesilování konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu.
 • Opravy poškozených částí železobetonových konstrukcí.
 • Obsluha svařovacího zařízení.

Kód ISCO

7114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zelezobetonar-902e

Betonář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Betonář provádí betonářské práce a vyrábí betonové a železobetonové prefabrikáty.

Pracovní činnosti

 • Volba postupu práce, pomůcek, nářadí a technologických podmínek pro provádění betonářských prací.
 • Výroba betonových a železobetonových prefabrikátů.
 • Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu, např. základy, podkladní betony apod.
 • Betonování monolitických konstrukcí ze železového a předpjatého betonu, včetně tenkostěnných.
 • Betonování různých pomocných betonových konstrukcí.
 • Sestavování a ukládání výztuže do technologických celků dle technické dokumentace.
 • Osazování prefabrikovaných betonových a železobetonových konstrukcí a dílců včetně ukotvení.
 • Zesilování konstrukcí z prostého, železového a předpjatého betonu.
 • Úpravy povrchu betonu.
 • Opravy poškozených částí betonových konstrukcí.
 • Obsluha a údržba strojů a zařízení pro betonářské práce.

Kód ISCO

7114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/betonar-ee11

Tunelář

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Tunelář provádí ražení tunelů, chodeb, štol, hloubení jam a jejich vystrojování ocelovou, železobetonovou nebo dřevěnou výztuží.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště, materiálů, pracovních strojů a nástrojů.
 • Provádění trhacích prací včetně samostatné přípravy.
 • Obsluha razicích, vrtacích a nakládacích strojů.
 • Těžba a nakládání vytěžené horniny.
 • Montáž a budování výztuže (ostění) a výstrojí na horizontálních a vertikálních dílech (injektáže, stříkané betony, definitivní obezdívky a vyzdívky a výztuže) a zakládání prostoru nad výztuží (ostěním).
 • Stavba provizorní výztuže (ostění).
 • Vystrojování raženého díla.
 • Řízení a provádění prací při montáži, seřízení, prohlídkách a výměně samostatných funkčních částí strojů a zařízení.
 • Obsluha tlakového čerpadla pro nástřik betonu po obvodu tunelu.

Kód ISCO

7114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tunelar

Pracovník výroby dřevostaveb

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Pracovník výroby dřevostaveb vyrábí pomocí ručního a strojního nářadí dřevostavby s rámovou konstrukcí, skeletovou konstrukcí, masivní bloky dřevostaveb, roubenky a sruby.

Pracovní činnosti

 • Volba pracovních postupů, prostředků a metod při výrobě dřevostaveb.
 • Výběr a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování konstrukčních prvků.
 • Technologická příprava řeziva sušením.
 • Obrábění a úprava materiálů ručními, elektrickými a pneumatickými stroji.
 • Strojní obrábění řeziva na dřevoobráběcích strojích.
 • Obsluha rámových, pásových a kotoučových pil na zpracování dřeva a dřevařských polotovarů.
 • Vyřezávání stavebních otvorů a otvorů pro technické instalace.
 • Spojování jednotlivých konstrukčních prvků spojovacími prostředky.
 • Kompletace dílců a podsestav do vyšších funkčních celků dřevostaveb.
 • Prefabrikace nosných rámových koster.
 • Povrchová úprava a impregnace stavebních prvků ochrannými látkami.
 • Údržba a seřizování dřevoobráběcích strojů.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce při výrobě dřevostaveb.
 • Nakládání s odpadem z výroby a montáže při výrobě dřevostaveb.

Kód ISCO

7115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-drevosta

Stavební truhlář

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Stavební truhlář vyrábí a montuje stavebně-truhlářské výrobky a konstrukce.

Pracovní činnosti

 • Technologická příprava materiálů vysoušením.
 • Výběr a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování truhlářských výrobků.
 • Ruční obrábění materiálů ručními nástroji.
 • Strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi přírodních a syntetických materiálů na dřevoobráběcích strojích.
 • Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, nanášením tmelů a emailů, laků strojně nebo ručně.
 • Obsluha a základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů.
 • Výroba a montáž příček, vestavěného nábytku a jejich prvků s případnými doplňky nebo opravami.
 • Výroba, osazení kování, montáž a opravy oken, dveří a zárubní.
 • Výroba, sestavování a montáž schodišť, podlah a obkladů na bázi dřeva.
 • Nastavení, obsluha a základní údržba dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

7115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-truhlar

Silničář

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Silničář provádí práce pro silniční stavitelství v oblasti údržby, modernizace, rekonstrukce a výstavby pozemních komunikací.

Pracovní činnosti

 • Zimní údržba komunikací.
 • Opravy a výspravy krytů vozovek a konstrukčních vrstev komunikací.
 • Realizace výstavby konstrukčních vrstev pozemních komunikací.
 • Provádění, obnova a údržba dopravního značení.
 • Provádění, obnova a údržba bezpečnostních a záchytných zařízení komunikací (např. zábradlí, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní zrcadla).
 • Provádění, obnova a údržba odvodňovacích zařízení komunikací (např. drenáže, příkopy a rigoly, propustky).
 • Stavební a nestavební údržba a opravy vybraných částí mostů.
 • Provádění, obnova a údržba technických objektů v trase pozemní komunikace (např. opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn, oplocení).
 • Údržba, obnova a zřizování silniční vegetace.
 • Obsluha a údržba stavebních mechanizačních prostředků.
 • Zpracování, tvorba a využívání technické dokumentace pro odbornou činnost.
 • Řízení traktorů s přídavnými zařízeními (např. odvětvovacích a štěpkovacích strojů, k hloubení příkopů apod.).
 • Řízení a obsluha vozidel se speciálními nástavbami (posypový vůz, výsprávková souprava na povrchy vozovek, zametač se samosběrem, sekačka trávy, autojeřáb, atd.).

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/silnicar

Stavěč dekorací

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Stavěč dekorací provádí montáže a demontáže dekorací včetně obsluhy určené jevištní mechanizace.

Pracovní činnosti

 • Zakládání, zhotovování a montáž staveb scénických dekorací a výprav v exteriérech a interiérech.
 • Zhotovování vnitřního vybavení staveb scénických dekorací podle představ výtvarníka.
 • Stavění a vypínání cirkusového stanu.
 • Sestavování manéžových klecí při představení včetně tunelů pro příchod a odchod šelem.
 • Provádění běžné údržby a drobných oprav dekorací.
 • Práce podle požadavků inscenátorů při zkouškách.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavec-dekoraci-abee

Vodař - údržba vodních toků

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodař - údržba vodních toků provádí odborné stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl včetně obsluhy strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl.
 • Obsluha strojů a mechanizačních prostředků.
 • Injektážní práce.
 • Rekultivační a protierozní úprava terénu.
 • Provádění demoličních prací.
 • Vedení provozní evidence.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodar-udrzba-vodnich-toku

Montér betonových stavebních konstrukcí

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér betonových stavebních konstrukcí provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů betonových stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží betonových, železobetonových a prefabrikovaných stavebních konstrukcí.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných betonových stavebních konstrukcí.
 • Osazování prefabrikovaných dílců v železobetonových konstrukcích.
 • Napínání a injektování konstrukčních dílců z předpjatého betonu.
 • Montáž betonových, železobetonových a prefabrikovaných dílců do technologických celků dle technické dokumentace.
 • Manipulace s betonovými, železobetonovými a prefabrikovanými konstrukcemi a jejich částmi.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky betonových stavebních konstrukcí.
 • Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-betonovych-stavebn-c8d5

Výškový specialista

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Výškový specialista provádí práce různého odborného charakteru ve výškách na objektech, konstrukcích, stožárech, skalních stěnách, svazích s využíváním horolezecké nebo jiné nestandardní techniky.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště a technických prostředků.
 • Čištění a zpevňování svahů a skalních stěn včetně kotvení skalních bloků.
 • Stavebněmontážní práce.
 • Oprava a výměna kamenických, tesařských, klempířských a pokrývačských prvků.
 • Natírání stožárů, výškových konstrukcí a stavebních prvků.
 • Údržba výškových budov.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyskovy-specialista

Montér stavebních konstrukcí

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér stavebních konstrukcí provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovního postupu, prostředků a metod dle projektové a technické dokumentace.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných stavebních konstrukcí.
 • Zakládání všech druhů stavebních konstrukcí.
 • Osazování prefabrikovaných dílců stavebních konstrukcí.
 • Montáž, demontáž nebo oprava stavebních konstrukcí.
 • Kontrola a zaměření umístění stavebního dílce.
 • Opravy a úpravy stavebních konstrukcí a stavebních dílců.
 • Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-stavebnich-konstru-2ace

Studnař

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Studnař provádí zakládání a zřizování studní všech druhů, profilů a hloubek, rekonstrukce a oživování studní.

Pracovní činnosti

 • Příprava staveniště a jeho zabezpečení.
 • Zřizování a rekonstrukce povrchových studní a pramenných jímek z prefabrikovaných výpustí.
 • Zakládání a zřizování studní všech druhů, profilů a hloubek v soudržných i v nesoudržných horninách.
 • Provádění izolací ve studních.
 • Čištění a dezinfekce studní.
 • Opravy nebo výměny vadného pláště studny.
 • Rekonstrukce a oživování studní.
 • Provádění potřebných střelných prací.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/studnar

Montér dřevěných stavebních konstrukcí

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér dřevěných stavebních konstrukcí provádní montáže, demontáže a opravy různých druhů dřevěných stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy dřevěných konstrukcí.
 • Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků dřevěných konstrukcí.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných dřevěných stavebních konstrukcí.
 • Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů.
 • Montáž a demontáž dřevěných stavebních konstrukcí, bednění a pomocného lešení.
 • Spojování dřevěných stavebních konstrukcí vhodnými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky.
 • Povrchová úprava a impregnace dřevěných stavebních konstrukcí.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky dřevěných stavebních konstrukcí.
 • Kontrola, seřizování a opravy konstrukčních celků.
 • Provádění oprav a údržby jednotlivých prvků.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-drevenych-stavebni-efda

Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů skleněných a plastových stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy skleněných a plastových stavebních konstrukcí.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných skleněných a plastových stavebních konstrukcí.
 • Montáž a demontáž skleněných a plastových stavebních konstrukcí.
 • Osazování skleněných a plastových prvků podle projektové dokumentace.
 • Spojování dílců v konstrukcích lepením a svařováním.
 • Provádění oprav a obnovy skleněných a plastových konstrukcí.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky skleněných a plastových stavebních konstrukcí.
 • Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

Kód ISCO

7119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-sklenenych-a-plast-76b2