Profese

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech [CZ-ISCO 621]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Těžař dříví motomanuální

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Těžař dříví motomanuální provádí těžbu dříví a výrobu zadaných sortimentů dříví v lesních porostech za pomoci motorových pil.

Pracovní činnosti

 • Těžba dříví a výroba hotových sortimentů dříví v lesních porostech za pomoci motorových pil.
 • Výroba sortimentů dříví v lesních porostech na základě druhování dříví a měření průměrů a délek dříví.
 • Ruční výroba rovnaného dříví.
 • Zpracování těžebních zbytků.
 • Provádění výchovného zásahu v lesních porostech řezem s ponecháním hroubí či nehroubí v lesních porostech.
 • Zpřístupnění a rozčlenění porostů řezem.

Kód ISCO

6210

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tezar-drivi-motomanualni

Poříčný

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Poříčný provádí kontrolu a sledování stavu toku včetně souvisejícího území a údržbu průtočnosti koryt, břehových opevnění a porostů.

Pracovní činnosti

 • Kontrola a sledování stavu toku a souvisejícího území.
 • Kontrola stavu břehových opevnění a porostů a jejich údržba.
 • Kontrola a údržba průtočnosti koryt a odstraňování překážek průtočnosti.
 • Měření a pozorování v povodňovém a zimním režimu, plnění úkolů dle programu technicko-bezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Zajišťování provozu a údržby vodních děl bez trvalé obsluhy dle manipulačních a provozních řádů.
 • Zjišťování a oznamování přestupků.
 • Jednání se správními orgány.
 • Sledování toku jako součásti ekologického systému.
 • Vedení prvotní evidence o sledovaném toku.

Kód ISCO

6210

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/poricny