Profese

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech [CZ-ISCO 621]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Těžař dříví motomanuální

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Těžař dříví motomanuální provádí těžbu dříví a výrobu zadaných sortimentů dříví v lesních porostech za pomoci motorových pil.

Pracovní činnosti

 • Těžba dříví a výroba hotových sortimentů dříví v lesních porostech za pomoci motorových pil.
 • Výroba sortimentů dříví v lesních porostech na základě druhování dříví a měření průměrů a délek dříví.
 • Ruční výroba rovnaného dříví.
 • Zpracování těžebních zbytků.
 • Provádění výchovného zásahu v lesních porostech řezem s ponecháním hroubí či nehroubí v lesních porostech.
 • Zpřístupnění a rozčlenění porostů řezem.

Kód ISCO

6210

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tezar-drivi-motomanualni

Poříčný

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Poříčný provádí kontrolu a sledování stavu toku včetně souvisejícího území a údržbu průtočnosti koryt, břehových opevnění a porostů.

Pracovní činnosti

 • Kontrola a sledování stavu toku a souvisejícího území.
 • Kontrola stavu břehových opevnění a porostů a jejich údržba.
 • Kontrola a údržba průtočnosti koryt a odstraňování překážek průtočnosti.
 • Měření a pozorování v povodňovém a zimním režimu, plnění úkolů dle programu technicko-bezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Zajišťování provozu a údržby vodních děl bez trvalé obsluhy dle manipulačních a provozních řádů.
 • Zjišťování a oznamování přestupků.
 • Jednání se správními orgány.
 • Sledování toku jako součásti ekologického systému.
 • Vedení prvotní evidence o sledovaném toku.

Kód ISCO

6210

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/poricny