Profese

Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb [CZ-ISCO 516]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pracovník pohřební služby

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Pracovník pohřební služby poskytuje informace o způsobech rozloučení se svými blízkými, cenách pohřebních služeb, provádí smuteční hosty obřadem, podporuje jeho pietní průběh, pronáší smuteční řeč, projevuje úctu zemřelé osobě a pozůstalým a vytváří důstojnou atmosféru posledního rozloučení.

Pracovní činnosti

 • Poskytování základních a prvotních informací osobám sjednávajícím pohřeb včetně ceníku služeb a zboží.
 • Ověřování informací o místě přechodného uložení těla zemřelého.
 • Komplexní a bezodkladné obstarávání převzetí, převozů a dočasného uložení lidských pozůstatků.
 • Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu.
 • Obstarávání věcí vyplývajících z uzavřené smlouvy o obstarání pohřbu.
 • Provádění základních pokladních a účetnických činností.
 • Projednání obecných náležitostí, místních zvyků a celkového průběhu smutečního obřadu s objednavatelem pohřbení.
 • Tvorba a přednes smutečního proslovu při pohřebních obřadech.
 • Management smutečního obřadu, podávání organizačních pokynů zaměstnancům pohřební služby, hudebníkům a dalším najatým pracovníkům.
 • Komunikace s pozůstalými na počátku, po dobu trvání a po ukončení smutečního obřadu.

Kód ISCO

5163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sjednavatel-pohrbeni

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků zajišťuje převzetí lidských pozůstatků, jejich kosmetickou úpravu ve snaze obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí, uložení do rakve, přechodné uložení do chlazených prostor a převozy spojené s pitvou nebo pohřbením.

Pracovní činnosti

 • Vybavování rakví podle objednávky objednatele pohřbení.
 • Provádění převozů lidských pozůstatků z místa úmrtí a jejich předávání na patologii nebo na místo přechodného uložení a následné převážení na místo pohřbení.
 • Úklid, čištění, dezinfekce a pravidelná kontrola stavu chladících zařízení pro přechodné ukládání lidských pozůstatků, prostorů aut a transportních rakví.
 • Vedení příslušných evidencí.
 • Zajišťování potřebných pomůcek a provádění primární péče o lidské pozůstatky, včetně omývání, dezinfekce a hygienického zaopatření.
 • Líčení dekorativní kosmetikou ve snaze obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí zesnulého a manikúra.
 • Svlékání a oblékání lidských pozůstatků, úprava účesu a eliminace zápachu.
 • Úklid, čištění, dezinfekce místnosti a pravidelná kontrola stavu kosmetických nástrojů.
 • Přebírání oblečení pro zemřelé a vystavování potvrzení o převzetí pro objednatele pohřbení.
 • Ukládání do rakve, úprava oděvu a polohy zemřelého pro výstavu při obřadech.

Kód ISCO

5163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-upravu-a-pr

Administrátor krematoria

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Administrátor krematoria komplexně zajišťuje správu a provoz zařízení pro provádění pohřbu žehem.

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem na počátku a po dobu trvání zakázky.
 • Tvorba kremačních a provozních řádů krematoria.
 • Kontrola technologického postupu žehu.
 • Vedení předepsané evidence přijatých lidských pozůstatků v rakvi a zpopelněných lidských ostatků v urnách.
 • Oceňování nákladů a služeb v krematoriu (tvorba a regulace cen).
 • Zajišťování předepsaných měření z hlediska ochrany životního prostředí.
 • Tvorba návrhů smluv s poskytovateli zdravotních služeb na spalování anatomicko-patologického odpadu.
 • Tvorba plánů krizového řízení krematoria.
 • Provádění školení zaměstnanců v oblasti ochrany a bezpečnosti práce, požární ochrany, hygienické přípravy a zajištění školení obsluhy plynových zařízení.
 • Vykonávání prací v krematoriu, především řízení a obsluha digitálních zpopelňovacích zařízení včetně hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu.
 • Organizace a dohled nad obsluhou a údržbou a opravami kremačních a chladících zařízení, zajištění administrativní a technické správy a údržby krematoria.

Kód ISCO

5163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/administrator-krematoria

Hrobník

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Hrobník kope hroby, otevírá a uzavírá hrobky, exhumuje, pohřbívá, ukládá urny, provádí rozptyl a vsyp zpopelněných lidských ostatků.

Pracovní činnosti

 • Příprava hrobů a hrobek pro pohřbení.
 • Spouštění rakve s pozůstatky při pohřbu.
 • Rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků na rozptylové louky.
 • Ukládání zpopelněných lidských ostatků do hrobů, urnových hrobů, hrobek, kolumbárií.
 • Demontáž a montáž krycích desek hrobek, hrobů, urnových hrobů a kolumbárních schránek.
 • Zasypaní hrobu, prvotní upravení hrobu a květinových darů.
 • Otevírání a zavírání hrobek kamennými krycími deskami.
 • Výkopové práce související s pohřbením nebo exhumaci lidských pozůstatků.
 • Přejímání květinových darů z obřadních síní, jejich doprava ke hrobovému místu, včetně umístění na hrobové místo.

Kód ISCO

5163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hrobnik

Správce veřejného pohřebiště

Odborný směr

Územně samosprávní celky

Charakteristika

Správce veřejného pohřebiště zajišťuje správu a údržbu veřejného pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně.

Pracovní činnosti

 • Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště.
 • Oznamování konce nájmu hrobových míst dosavadním uživatelům dle odpovídajícího zákona.
 • Uzavírání smluv o nájmu hrobových míst.
 • Zpracování návrhů na stanovení cen nájmu hrobového místa a služeb s nájem spojených dle zásad cenové regulace, je li předepsaná.
 • Výběr tržeb za nájem hrobových míst a služby s nájmem spojené.
 • Zabezpečení souhrnu úkonů po skončení nájmu hrobového místa.
 • Dozor nad dodržováním Řádu veřejného pohřebiště.
 • Povolování a zajišťování pohřbívání lidských pozůstatků nebo exhumaci lidských ostatků.
 • Ukládání zpopelněných lidských ostatků.
 • Zajišťování doplňkových služeb a obslužných činností.

Kód ISCO

5163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/administrator-pohrebiste

Chovatel terarijních zvířat

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel terarijních zvířat zajišťuje chov a rozmnožování (včetně umělého líhnutí) našich i exotických druhů plazů a obojživelníků pro expoziční i komerční účely.

Pracovní činnosti

 • Chov různých druhů terarijních zvířat (plazů a obojživelníků) v lidské péči.
 • Návrhy chovatelských zařízení.
 • Obsluha chovatelských zařízení za dodržování podmínek welfare.
 • Zajištění přirozeného rozmnožování.
 • Zajištění umělého rozmnožování (včetně obsluhy umělých líhní).
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech.
 • Realizace režimu krmení.
 • Práce s nebezpečnými druhy včetně odchytu a transportu.
 • Aplikace zákonů a nařízení na ochranu ohrožených druhů v praxi.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-terarijnich-zvir

Kynolog

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Kynolog vede výuku a výcvik služebních psů včetně zajišťování odborných činností při provádění celního dohledu. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Pracovní činnosti

 • Výběr a určování způsobu výcviku služebních psů podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností.
 • Metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, vedení psovodů a kynologů a zpracovávání programů výcviku.
 • Zpracovávání návrhů způsobů ochrany prostřednictvím služebních zvířat.
 • Odhalování celních a daňových přestupků, deliktů nebo trestných činů, provádění úkonů v trestním řízení.
 • Plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v útvarech s vymezenou územní působností.
 • Odborné specializované činnosti při dohledu a kontrole s použitím kontrolních technických prostředků nebo služebních psů.
 • Zajišťování agendy dohledu a kontroly.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kynolog

Chovatel laboratorních zvířat

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel laboratorních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování všech druhů laboratorních zvířat.

Pracovní činnosti

 • Odborné práce spojené s ošetřováním jednotlivých věkových a užitkových kategorií zvířat.
 • Čištění a dezinfekce chovných a pomocných prostor.
 • Řízení procesu reprodukce, kontrola porodů a líhnutí, odchov mláďat.
 • Kompletování a sestavování chovných skupin, hodnocení exteriéru zvířat.
 • Příprava zvířat k pokusům, péče o ně v jejich průběhu i po skončení pokusů.
 • Vedení základní evidence chovu.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-laboratornich-zv

Producent krmného hmyzu

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Producent krmného hmyzu zajišťuje kvalifikovaně vedený chov krmného hmyzu pro komerční, případně expoziční účely.

Pracovní činnosti

 • Chov různých druhů hmyzu pro krmné, případně expoziční účely.
 • Návrhy chovatelských zařízení pro produkci a jejich obsluha.
 • Realizace režimu krmení.
 • Zajištění setrvalého rozmnožování.
 • Odchyt a transport k odběratelům.
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech, desinfekce a asanace chovů.
 • Aplikace zákonů a nařízení z hlediska komunální hygieny, nakládání s organickým biologickým a biologickým odpadem.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/producent-krmneho-hmyzu

Ošetřovatel zvířat v zoo

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Ošetřovatel zvířat v zoo provádí základní činnosti spojené s chovem zvířat v zoologických zahradách a obdobných chovných zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Příprava krmiv z dodávaných komponent, sledování kvality krmiva.
 • Zajištění základních potřeb chovaných zvířat (krmení, napájení, ustájení, úklid).
 • Dodržování základní zoohygieny, čištění, desinfekce ubikací, asanace výběhů, základní úklid na pracovišti a v expozicích, odběr biologických vzorků.
 • Kontrola teplotního a vlhkostního režimu v ubikacích, větrání.
 • Kontrola početního a zdravotního stavu chovaných zvířat na počátku a na konci směny.
 • Zajištění a kontrola technických prvků zamezujících možnému úniku zvířat.
 • Sledování a hlášení atypických projevů chování, sledování biologických a etologických projevů zvířat (říje, zvýšená agresivita, příznaky porodu).
 • Asistence při veterinárních zákrocích.
 • Manipulace se zvířaty a jejich odchyt, příprava zvířat na transporty.
 • Spolupráce při zajišťování umělých odchovů, základní obsluha umělých líhní.
 • Vedení denní evidence událostí a požadavků (tzv. hlášení) na pracovišti.
 • Dodržování bezpečnosti práce, hygieny práce a protipožárních předpisů.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/osetrovatel-zvirat-v-zoo

Chovatel zvířat v zoo

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel zvířat v zoo ošetřuje a chová zvířata v zařízeních určených pro chov zvířat v lidské péči (zoologické zahrady, zájmové chovy, chovy kožešinových zvířat, cirkusy, zooprodejny, útulky pro opuštěná a handicapovaná zvířata, specializovaná zařízení provozující hippoterapii a kynologickou terapii, kynologii, plemenářské podniky, zoologická oddělení muzeí a depozitářů).

Pracovní činnosti

 • Vytváření optimálních podmínek pro chovaná zvířata ve smyslu jejich životní pohody (welfare).
 • Metodika umělých odchovů a umělého líhnutí včetně obsluhy potřebných technických zařízení.
 • Vedení základní zoologické a chovatelské dokumentace na svěřeném úseku.
 • Příprava krmení a krmiv z dodaných komponent a krmení zvířat.
 • Zajišťování zoohygieny - čištění, desinfekce chovných zařízení, asanace výběhů a udržování čistoty návštěvnických prostor.
 • Kontrola a úprava teplot, vlhkosti, větrání apod.
 • Průběžné sledování zdravotního stavu zvířat, hlášení změn v chování.
 • Manipulace se zvířaty, provádění odchytů, jejich přemisťování a transport.
 • Asistence při veterinárních zákrocích, odběr biologických vzorků pro laboratorní vyšetření.
 • Základní údržba expozic, včetně návrhů základních technických úprav.
 • Vykonávaní ostatních prací dle pokynů zoologa nebo jeho asistenta.
 • Dodržování bezpečnosti a hygieny práce a protipožárních předpisů.
 • Samostatné provádění komentovaného předvádění zvířat, komunikace s návštěvníky.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-zvirat-v-zoo

Chovatel služebních zvířat

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel služebních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování a výcviku služebních zvířat.

Pracovní činnosti

 • Provádění základních zooveterinárních opatření.
 • Provádění základního a speciálního výcviku.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání, údržba výběhů a ohrazení.
 • Vedení prvotní evidence v jednotlivých chovech a kategoriích zvířat.
 • Ošetřování služebních zvířat před a po práci.
 • Příprava a dávkování krmiva, napájení zvířat.
 • Péče o hygienu zvířat, péče o nemocná zvířata podle zooveterinárních zásad a pokynů veterináře.
 • Sledování zdravotního stavu a tělesného vývoje zvířat a péče o ně.
 • Obsluha a údržba základních mechanizačních prostředků ve stájích.
 • Dodržování a provádění základních zooveterinárních opatření.
 • Výběr a speciální výcvik policejních koní.
 • Výběr, ošetřování a údržba postrojů služebních zvířat.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-sluzebnich-zvira

Producent savců pro krmné a pokusné účely

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Producent savců pro chovné a krmné účely zajišťuje kvalifikovaně vedený chov drobných savců (laboratorní myši, laboratorní potkani, morčata aj.) pro komerční, zájmové a expoziční účely.

Pracovní činnosti

 • Chov různých druhů savců pro krmné, případně zájmové a expoziční účely.
 • Realizace režimu krmení.
 • Zajištění a stimulace rozmnožování.
 • Způsoby odchytu a transportu, odborné usmrcování zvířat.
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech, desinfekce a asanace chovů.
 • Obsluha chovatelských zařízení za dodržování podmínek welfare.
 • Aplikace zákonů a nařízení na ochranu zvířat proti týrání.
 • Návrhy chovatelských zařízení.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/producent-savcu-pro-krmne

Chovatel exotických ptáků

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel exotických ptáků zajišťuje odborně vedený chov ptáků pro komerční, zájmové a expoziční účely.

Pracovní činnosti

 • Chov různých druhů ptáků pro zájmové a expoziční účely.
 • Obsluha a údržba základních technických zařízení sloužících k zajištění chovů.
 • Vytváření chovných skupin ptáků, stimulace rozmnožování pro komerční a expoziční účely.
 • Stanovení krmných dávek, krmný režim a příprava krmiv.
 • Kvalifikovaná obsluha umělých líhní a jejich údržba, zvládnutí metodiky kombinovaného odchovu.
 • Odchyty a odborná manipulace se zvířaty, příprava a realizace transportů.
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech a zoonóz, desinfekce a asanace chovů ve smyslu dodržování veterinárních předpisů.
 • Podávání podpůrných a léčebných preparátů dle pokynů veterinárního lékaře.
 • Sledování a vyhodnocování etologických projevů chovaných ptáků ve smyslu maximální možné biologizace a optimalizace chovu vzácných a obtížně chovatelných druhů.
 • Dodržování zásad welfare s přihlédnutím k základním biologickým požadavkům chovaných druhů, stanovení maximálního možného počtu jedinců vzhledem k dimenzím a vybavení chovného zařízení.
 • Aplikace zákonů a nařízení na ochranu zvířat proti týrání.
 • Návrhy a sestavení chovných zařízení podle nároků jednotlivých druhů (venkovní a vnitřní voliéry) a podle požadavků zákazníků.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-exotickych-ptaku

Střihač domácích zvířat

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Střihač domácích zvířat stříhá, upravuje srst domácích zvířat, poskytuje odborné poradenství v oblasti správné péče o jejich srst i kůži a navrhuje vhodnou střihovou úpravu.

Pracovní činnosti

 • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného střihu dle typu plemene a srsti.
 • Volba vhodných kosmetických přípravků pro dané plemeno.
 • Volba vhodného střihu s přihlédnutím k typologii srsti.
 • Obsluha přístrojů a pomůcek sloužících k úpravě srsti a drápků.
 • Provádění střihové úpravy vhodné pro krátkosrsté, dlouhosrsté nebo středněsrsté plemeno nebo přání majitele.
 • Stříhání dle mezinárodního standardu.
 • Poradenství týkající se parazitů a jiných zdravotních problémů u domácího zvířete.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strihac-psu

Obsluha solária

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Obsluha solária zajišťuje provoz a obsluhu horizontálního či vertikálního technického zařízení nebo solární louky pro ozařování lidského těla pomocí ultrafialového záření.

Pracovní činnosti

 • Dozor nad návštěvníky solária v souladu s provozním řádem a zásadami správného opalování.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví uživatele solária.
 • Obsluha a zajištění provozu solaria.
 • Ověřování funkčnosti trubic, výbojek, startérů a filtrů včetně jejich výměny.
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci .
 • Komunikace se zákazníkem, objednávání, rezervace termínů.
 • Poradenství v oblasti správného opalování ve vtahu k fototypům, délce slunění apod.
 • Prodej a poradenství při výběru přípravků pro a po opalování v soláriu.

Kód ISCO

5169

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-solaria

Obsluha fitness centra

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Obsluha fitness centra zajišťuje provoz fitness centra, obsluhuje posilovací stroje, poskytuje poradenství v oblasti zdravého životního stylu a skladuje, eviduje a prodává doplňky stravy.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení provozu fitness centra.
 • Obsluha a údržba posilovacích strojů.
 • Poskytování poradenství o způsobu cvičení na různých druzích posilovacích strojů.
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy, doplňků stravy a pitného režimu.
 • Vysvětlení a předvedení posilovacích cviků, včetně techniky provedení pohybu a korekce nesprávného provedení.
 • Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby posilovacích forem cvičení.
 • Dozor nad návštěvníky fitcentra v souladu se schváleným provozním řádem.
 • Vedení provozního deníku vč. záznamu o úrazech a péče o stav lékárničky.

Kód ISCO

5169

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-fitness-centra

Karierový poradce

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob v jakémkoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

Pracovní činnosti

 • Provádění základní kariérové diagnostiky a poradenství pro profesní přípravu, vzdělávání, rekvalifikaci a rozvoj kariéry klienta.
 • Podpora klienta vedoucí k rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu, rozpoznávání kariérních možností v případě plného zdraví i v kontextu znevýhodnění a postižení.
 • Volba vhodných kariérových nástrojů k hodnocení a sebehodnocení klienta.
 • Výcvik dovedností klienta k řízení kariéry a kariérnímu rozvoji.
 • Využívání informací z prezentace služeb kariérového poradenství, veletrhů kariérových informací, příkladů dobré praxe a další.
 • Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce klientům.
 • Vyhledávání informací, jejich sdělování strukturovaným a srozumitelným způsobem, umožňující rozhodování klienta v další profesní dráze.
 • Komunikace s partnery s relevantními poskytovateli kariérového poradenství v sektorech veřejném, neziskovém, soukromém a komerčním.

Kód ISCO

5169

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/karierovy-poradce

Obsluha sauny

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Obsluha sauny zajišťuje provoz sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus, a to v prostorách veřejných saun, v aquaparcích, krytých bazénech, pensionech, hotelech, lázeňských zařízení, wellness provozech či ve školách a mateřských školách a podnikových provozech.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus.
 • Zajišťování správného postupu saunování a následného ochlazení.
 • Zapínání a vypínání topidla dle jeho charakteristik a specifických požadavků pro saunování dětí nebo dospělých.
 • Kontrola jakosti vody v ochlazovacím bazénku.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků při saunování, dodržování hygienických předpisů.
 • Poradenství v oblasti zdravého životního stylu, výživy a pitného režimu.
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Úklid saunového provozu dle schváleného dezinfekčního řádu.
 • Vedení provozního deníku a zajišťování pravidelných revizí dle předpisů.
 • Manipulace s čistým a špinavým prádlem dle hygienických předpisů.

Kód ISCO

5169

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-sauny-pro-deti-a-

Proutkař

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Proutkař vyhledává nepravidelnosti a odchylky v zemské kůře pro zjištění toku podzemních vod, polohy vodních zdrojů, poddolovaných území a míst nevhodných pro dlouhodobý pobyt ovlivňující výkonnost člověka a užitkovost zvířat.

Pracovní činnosti

 • Definování rozsahu prací dle požadavků klienta.
 • Výběr vhodných pomůcek potřebných k biofyzikální indikaci, tj. lokalizaci anomálie.
 • Sledování a zaznamenávání reakcí biofyzikálních pomůcek za účelem lokalizace anomálií.
 • Vyhledání vodního zdroje, zemní anomálie, nebo místa, které negativně ovlivňuje zdravotní stav a výkonnost člověka a užitkovost ustájeného dobytka.
 • Stanovení míst, ve kterých se nacházejí podzemní dutiny, ohrožující stavební práce nebo dopravu, stanovení liniových vedení.
 • Vyhledání podzemních staveb ohrožujících novou výstavbu.
 • Vyhledání zvodněné zóny za účelem stavby studny.
 • Vyhledání tektonické linie v terénu.
 • Vyznačení anomálií v terénu, zakreslení výsledku prací do náčrtu (plánu, mapy).
 • Doporučení dalšího postupu a navazujících prací.

Kód ISCO

5169

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/proutkar