Profese

Ostatní pracovníci v oblasti osobních služeb [CZ-ISCO 516]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pracovník pohřební služby

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Pracovník pohřební služby poskytuje informace o způsobech rozloučení se svými blízkými, cenách pohřebních služeb, provádí smuteční hosty obřadem, podporuje jeho pietní průběh, pronáší smuteční řeč, projevuje úctu zemřelé osobě a pozůstalým a vytváří důstojnou atmosféru posledního rozloučení.

Pracovní činnosti

 • Poskytování základních a prvotních informací osobám sjednávajícím pohřeb včetně ceníku služeb a zboží.
 • Ověřování informací o místě přechodného uložení těla zemřelého.
 • Komplexní a bezodkladné obstarávání převzetí, převozů a dočasného uložení lidských pozůstatků.
 • Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu.
 • Obstarávání věcí vyplývajících z uzavřené smlouvy o obstarání pohřbu.
 • Provádění základních pokladních a účetnických činností.
 • Projednání obecných náležitostí, místních zvyků a celkového průběhu smutečního obřadu s objednavatelem pohřbení.
 • Tvorba a přednes smutečního proslovu při pohřebních obřadech.
 • Management smutečního obřadu, podávání organizačních pokynů zaměstnancům pohřební služby, hudebníkům a dalším najatým pracovníkům.
 • Komunikace s pozůstalými na počátku, po dobu trvání a po ukončení smutečního obřadu.

Kód ISCO

5163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sjednavatel-pohrbeni

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků zajišťuje převzetí lidských pozůstatků, jejich kosmetickou úpravu ve snaze obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí, uložení do rakve, přechodné uložení do chlazených prostor a převozy spojené s pitvou nebo pohřbením.

Pracovní činnosti

 • Vybavování rakví podle objednávky objednatele pohřbení.
 • Provádění převozů lidských pozůstatků z místa úmrtí a jejich předávání na patologii nebo na místo přechodného uložení a následné převážení na místo pohřbení.
 • Úklid, čištění, dezinfekce a pravidelná kontrola stavu chladících zařízení pro přechodné ukládání lidských pozůstatků, prostorů aut a transportních rakví.
 • Vedení příslušných evidencí.
 • Zajišťování potřebných pomůcek a provádění primární péče o lidské pozůstatky, včetně omývání, dezinfekce a hygienického zaopatření.
 • Líčení dekorativní kosmetikou ve snaze obnovit přirozenou barvu a vzhled viditelných částí zesnulého a manikúra.
 • Svlékání a oblékání lidských pozůstatků, úprava účesu a eliminace zápachu.
 • Úklid, čištění, dezinfekce místnosti a pravidelná kontrola stavu kosmetických nástrojů.
 • Přebírání oblečení pro zemřelé a vystavování potvrzení o převzetí pro objednatele pohřbení.
 • Ukládání do rakve, úprava oděvu a polohy zemřelého pro výstavu při obřadech.

Kód ISCO

5163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-upravu-a-pr

Administrátor krematoria

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Administrátor krematoria komplexně zajišťuje správu a provoz zařízení pro provádění pohřbu žehem.

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem na počátku a po dobu trvání zakázky.
 • Tvorba kremačních a provozních řádů krematoria.
 • Kontrola technologického postupu žehu.
 • Vedení předepsané evidence přijatých lidských pozůstatků v rakvi a zpopelněných lidských ostatků v urnách.
 • Oceňování nákladů a služeb v krematoriu (tvorba a regulace cen).
 • Zajišťování předepsaných měření z hlediska ochrany životního prostředí.
 • Tvorba návrhů smluv s poskytovateli zdravotních služeb na spalování anatomicko-patologického odpadu.
 • Tvorba plánů krizového řízení krematoria.
 • Provádění školení zaměstnanců v oblasti ochrany a bezpečnosti práce, požární ochrany, hygienické přípravy a zajištění školení obsluhy plynových zařízení.
 • Vykonávání prací v krematoriu, především řízení a obsluha digitálních zpopelňovacích zařízení včetně hydraulických zdviží, odsavačů a kontrolních přístrojů pro usměrňování a sledování spalovacího procesu.
 • Organizace a dohled nad obsluhou a údržbou a opravami kremačních a chladících zařízení, zajištění administrativní a technické správy a údržby krematoria.

Kód ISCO

5163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/administrator-krematoria

Hrobník

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Hrobník kope hroby, otevírá a uzavírá hrobky, exhumuje, pohřbívá, ukládá urny, provádí rozptyl a vsyp zpopelněných lidských ostatků.

Pracovní činnosti

 • Příprava hrobů a hrobek pro pohřbení.
 • Spouštění rakve s pozůstatky při pohřbu.
 • Rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků na rozptylové louky.
 • Ukládání zpopelněných lidských ostatků do hrobů, urnových hrobů, hrobek, kolumbárií.
 • Demontáž a montáž krycích desek hrobek, hrobů, urnových hrobů a kolumbárních schránek.
 • Zasypaní hrobu, prvotní upravení hrobu a květinových darů.
 • Otevírání a zavírání hrobek kamennými krycími deskami.
 • Výkopové práce související s pohřbením nebo exhumaci lidských pozůstatků.
 • Přejímání květinových darů z obřadních síní, jejich doprava ke hrobovému místu, včetně umístění na hrobové místo.

Kód ISCO

5163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hrobnik

Správce veřejného pohřebiště

Odborný směr

Územně samosprávní celky

Charakteristika

Správce veřejného pohřebiště zajišťuje správu a údržbu veřejného pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně.

Pracovní činnosti

 • Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště.
 • Oznamování konce nájmu hrobových míst dosavadním uživatelům dle odpovídajícího zákona.
 • Uzavírání smluv o nájmu hrobových míst.
 • Zpracování návrhů na stanovení cen nájmu hrobového místa a služeb s nájem spojených dle zásad cenové regulace, je li předepsaná.
 • Výběr tržeb za nájem hrobových míst a služby s nájmem spojené.
 • Zabezpečení souhrnu úkonů po skončení nájmu hrobového místa.
 • Dozor nad dodržováním Řádu veřejného pohřebiště.
 • Povolování a zajišťování pohřbívání lidských pozůstatků nebo exhumaci lidských ostatků.
 • Ukládání zpopelněných lidských ostatků.
 • Zajišťování doplňkových služeb a obslužných činností.

Kód ISCO

5163

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/administrator-pohrebiste

Chovatel terarijních zvířat

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel terarijních zvířat zajišťuje chov a rozmnožování (včetně umělého líhnutí) našich i exotických druhů plazů a obojživelníků pro expoziční i komerční účely.

Pracovní činnosti

 • Chov různých druhů terarijních zvířat (plazů a obojživelníků) v lidské péči.
 • Návrhy chovatelských zařízení.
 • Obsluha chovatelských zařízení za dodržování podmínek welfare.
 • Zajištění přirozeného rozmnožování.
 • Zajištění umělého rozmnožování (včetně obsluhy umělých líhní).
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech.
 • Realizace režimu krmení.
 • Práce s nebezpečnými druhy včetně odchytu a transportu.
 • Aplikace zákonů a nařízení na ochranu ohrožených druhů v praxi.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-terarijnich-zvir

Kynolog

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Kynolog vede výuku a výcvik služebních psů včetně zajišťování odborných činností při provádění celního dohledu. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Pracovní činnosti

 • Výběr a určování způsobu výcviku služebních psů podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností.
 • Metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, vedení psovodů a kynologů a zpracovávání programů výcviku.
 • Zpracovávání návrhů způsobů ochrany prostřednictvím služebních zvířat.
 • Odhalování celních a daňových přestupků, deliktů nebo trestných činů, provádění úkonů v trestním řízení.
 • Plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v útvarech s vymezenou územní působností.
 • Odborné specializované činnosti při dohledu a kontrole s použitím kontrolních technických prostředků nebo služebních psů.
 • Zajišťování agendy dohledu a kontroly.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kynolog

Chovatel laboratorních zvířat

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel laboratorních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování všech druhů laboratorních zvířat.

Pracovní činnosti

 • Odborné práce spojené s ošetřováním jednotlivých věkových a užitkových kategorií zvířat.
 • Čištění a dezinfekce chovných a pomocných prostor.
 • Řízení procesu reprodukce, kontrola porodů a líhnutí, odchov mláďat.
 • Kompletování a sestavování chovných skupin, hodnocení exteriéru zvířat.
 • Příprava zvířat k pokusům, péče o ně v jejich průběhu i po skončení pokusů.
 • Vedení základní evidence chovu.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-laboratornich-zv

Producent krmného hmyzu

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Producent krmného hmyzu zajišťuje kvalifikovaně vedený chov krmného hmyzu pro komerční, případně expoziční účely.

Pracovní činnosti

 • Chov různých druhů hmyzu pro krmné, případně expoziční účely.
 • Návrhy chovatelských zařízení pro produkci a jejich obsluha.
 • Realizace režimu krmení.
 • Zajištění setrvalého rozmnožování.
 • Odchyt a transport k odběratelům.
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech, desinfekce a asanace chovů.
 • Aplikace zákonů a nařízení z hlediska komunální hygieny, nakládání s organickým biologickým a biologickým odpadem.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/producent-krmneho-hmyzu

Ošetřovatel zvířat v zoo

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Ošetřovatel zvířat v zoo provádí základní činnosti spojené s chovem zvířat v zoologických zahradách a obdobných chovných zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Příprava krmiv z dodávaných komponent, sledování kvality krmiva.
 • Zajištění základních potřeb chovaných zvířat (krmení, napájení, ustájení, úklid).
 • Dodržování základní zoohygieny, čištění, desinfekce ubikací, asanace výběhů, základní úklid na pracovišti a v expozicích, odběr biologických vzorků.
 • Kontrola teplotního a vlhkostního režimu v ubikacích, větrání.
 • Kontrola početního a zdravotního stavu chovaných zvířat na počátku a na konci směny.
 • Zajištění a kontrola technických prvků zamezujících možnému úniku zvířat.
 • Sledování a hlášení atypických projevů chování, sledování biologických a etologických projevů zvířat (říje, zvýšená agresivita, příznaky porodu).
 • Asistence při veterinárních zákrocích.
 • Manipulace se zvířaty a jejich odchyt, příprava zvířat na transporty.
 • Spolupráce při zajišťování umělých odchovů, základní obsluha umělých líhní.
 • Vedení denní evidence událostí a požadavků (tzv. hlášení) na pracovišti.
 • Dodržování bezpečnosti práce, hygieny práce a protipožárních předpisů.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/osetrovatel-zvirat-v-zoo

Chovatel zvířat v zoo

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel zvířat v zoo ošetřuje a chová zvířata v zařízeních určených pro chov zvířat v lidské péči (zoologické zahrady, zájmové chovy, chovy kožešinových zvířat, cirkusy, zooprodejny, útulky pro opuštěná a handicapovaná zvířata, specializovaná zařízení provozující hippoterapii a kynologickou terapii, kynologii, plemenářské podniky, zoologická oddělení muzeí a depozitářů).

Pracovní činnosti

 • Vytváření optimálních podmínek pro chovaná zvířata ve smyslu jejich životní pohody (welfare).
 • Metodika umělých odchovů a umělého líhnutí včetně obsluhy potřebných technických zařízení.
 • Vedení základní zoologické a chovatelské dokumentace na svěřeném úseku.
 • Příprava krmení a krmiv z dodaných komponent a krmení zvířat.
 • Zajišťování zoohygieny - čištění, desinfekce chovných zařízení, asanace výběhů a udržování čistoty návštěvnických prostor.
 • Kontrola a úprava teplot, vlhkosti, větrání apod.
 • Průběžné sledování zdravotního stavu zvířat, hlášení změn v chování.
 • Manipulace se zvířaty, provádění odchytů, jejich přemisťování a transport.
 • Asistence při veterinárních zákrocích, odběr biologických vzorků pro laboratorní vyšetření.
 • Základní údržba expozic, včetně návrhů základních technických úprav.
 • Vykonávaní ostatních prací dle pokynů zoologa nebo jeho asistenta.
 • Dodržování bezpečnosti a hygieny práce a protipožárních předpisů.
 • Samostatné provádění komentovaného předvádění zvířat, komunikace s návštěvníky.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-zvirat-v-zoo

Chovatel služebních zvířat

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel služebních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování a výcviku služebních zvířat.

Pracovní činnosti

 • Provádění základních zooveterinárních opatření.
 • Provádění základního a speciálního výcviku.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání, údržba výběhů a ohrazení.
 • Vedení prvotní evidence v jednotlivých chovech a kategoriích zvířat.
 • Ošetřování služebních zvířat před a po práci.
 • Příprava a dávkování krmiva, napájení zvířat.
 • Péče o hygienu zvířat, péče o nemocná zvířata podle zooveterinárních zásad a pokynů veterináře.
 • Sledování zdravotního stavu a tělesného vývoje zvířat a péče o ně.
 • Obsluha a údržba základních mechanizačních prostředků ve stájích.
 • Dodržování a provádění základních zooveterinárních opatření.
 • Výběr a speciální výcvik policejních koní.
 • Výběr, ošetřování a údržba postrojů služebních zvířat.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-sluzebnich-zvira

Producent savců pro krmné a pokusné účely

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Producent savců pro chovné a krmné účely zajišťuje kvalifikovaně vedený chov drobných savců (laboratorní myši, laboratorní potkani, morčata aj.) pro komerční, zájmové a expoziční účely.

Pracovní činnosti

 • Chov různých druhů savců pro krmné, případně zájmové a expoziční účely.
 • Realizace režimu krmení.
 • Zajištění a stimulace rozmnožování.
 • Způsoby odchytu a transportu, odborné usmrcování zvířat.
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech, desinfekce a asanace chovů.
 • Obsluha chovatelských zařízení za dodržování podmínek welfare.
 • Aplikace zákonů a nařízení na ochranu zvířat proti týrání.
 • Návrhy chovatelských zařízení.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/producent-savcu-pro-krmne

Chovatel exotických ptáků

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Chovatel exotických ptáků zajišťuje odborně vedený chov ptáků pro komerční, zájmové a expoziční účely.

Pracovní činnosti

 • Chov různých druhů ptáků pro zájmové a expoziční účely.
 • Obsluha a údržba základních technických zařízení sloužících k zajištění chovů.
 • Vytváření chovných skupin ptáků, stimulace rozmnožování pro komerční a expoziční účely.
 • Stanovení krmných dávek, krmný režim a příprava krmiv.
 • Kvalifikovaná obsluha umělých líhní a jejich údržba, zvládnutí metodiky kombinovaného odchovu.
 • Odchyty a odborná manipulace se zvířaty, příprava a realizace transportů.
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech a zoonóz, desinfekce a asanace chovů ve smyslu dodržování veterinárních předpisů.
 • Podávání podpůrných a léčebných preparátů dle pokynů veterinárního lékaře.
 • Sledování a vyhodnocování etologických projevů chovaných ptáků ve smyslu maximální možné biologizace a optimalizace chovu vzácných a obtížně chovatelných druhů.
 • Dodržování zásad welfare s přihlédnutím k základním biologickým požadavkům chovaných druhů, stanovení maximálního možného počtu jedinců vzhledem k dimenzím a vybavení chovného zařízení.
 • Aplikace zákonů a nařízení na ochranu zvířat proti týrání.
 • Návrhy a sestavení chovných zařízení podle nároků jednotlivých druhů (venkovní a vnitřní voliéry) a podle požadavků zákazníků.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-exotickych-ptaku

Střihač domácích zvířat

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Střihač domácích zvířat stříhá, upravuje srst domácích zvířat, poskytuje odborné poradenství v oblasti správné péče o jejich srst i kůži a navrhuje vhodnou střihovou úpravu.

Pracovní činnosti

 • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného střihu dle typu plemene a srsti.
 • Volba vhodných kosmetických přípravků pro dané plemeno.
 • Volba vhodného střihu s přihlédnutím k typologii srsti.
 • Obsluha přístrojů a pomůcek sloužících k úpravě srsti a drápků.
 • Provádění střihové úpravy vhodné pro krátkosrsté, dlouhosrsté nebo středněsrsté plemeno nebo přání majitele.
 • Stříhání dle mezinárodního standardu.
 • Poradenství týkající se parazitů a jiných zdravotních problémů u domácího zvířete.

Kód ISCO

5164

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strihac-psu

Obsluha solária

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Obsluha solária zajišťuje provoz a obsluhu horizontálního či vertikálního technického zařízení nebo solární louky pro ozařování lidského těla pomocí ultrafialového záření.

Pracovní činnosti

 • Dozor nad návštěvníky solária v souladu s provozním řádem a zásadami správného opalování.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví uživatele solária.
 • Obsluha a zajištění provozu solaria.
 • Ověřování funkčnosti trubic, výbojek, startérů a filtrů včetně jejich výměny.
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci .
 • Komunikace se zákazníkem, objednávání, rezervace termínů.
 • Poradenství v oblasti správného opalování ve vtahu k fototypům, délce slunění apod.
 • Prodej a poradenství při výběru přípravků pro a po opalování v soláriu.

Kód ISCO

5169

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-solaria

Obsluha fitness centra

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Obsluha fitness centra zajišťuje provoz fitness centra, obsluhuje posilovací stroje, poskytuje poradenství v oblasti zdravého životního stylu a skladuje, eviduje a prodává doplňky stravy.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení provozu fitness centra.
 • Obsluha a údržba posilovacích strojů.
 • Poskytování poradenství o způsobu cvičení na různých druzích posilovacích strojů.
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy, doplňků stravy a pitného režimu.
 • Vysvětlení a předvedení posilovacích cviků, včetně techniky provedení pohybu a korekce nesprávného provedení.
 • Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby posilovacích forem cvičení.
 • Dozor nad návštěvníky fitcentra v souladu se schváleným provozním řádem.
 • Vedení provozního deníku vč. záznamu o úrazech a péče o stav lékárničky.

Kód ISCO

5169

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-fitness-centra

Karierový poradce

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob v jakémkoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

Pracovní činnosti

 • Provádění základní kariérové diagnostiky a poradenství pro profesní přípravu, vzdělávání, rekvalifikaci a rozvoj kariéry klienta.
 • Podpora klienta vedoucí k rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu, rozpoznávání kariérních možností v případě plného zdraví i v kontextu znevýhodnění a postižení.
 • Volba vhodných kariérových nástrojů k hodnocení a sebehodnocení klienta.
 • Výcvik dovedností klienta k řízení kariéry a kariérnímu rozvoji.
 • Využívání informací z prezentace služeb kariérového poradenství, veletrhů kariérových informací, příkladů dobré praxe a další.
 • Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce klientům.
 • Vyhledávání informací, jejich sdělování strukturovaným a srozumitelným způsobem, umožňující rozhodování klienta v další profesní dráze.
 • Komunikace s partnery s relevantními poskytovateli kariérového poradenství v sektorech veřejném, neziskovém, soukromém a komerčním.

Kód ISCO

5169

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/karierovy-poradce

Obsluha sauny

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Obsluha sauny zajišťuje provoz sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus, a to v prostorách veřejných saun, v aquaparcích, krytých bazénech, pensionech, hotelech, lázeňských zařízení, wellness provozech či ve školách a mateřských školách a podnikových provozech.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu sauny, parní kabiny, infrakabiny a podobných zařízení s tepelnou zátěží na organismus.
 • Zajišťování správného postupu saunování a následného ochlazení.
 • Zapínání a vypínání topidla dle jeho charakteristik a specifických požadavků pro saunování dětí nebo dospělých.
 • Kontrola jakosti vody v ochlazovacím bazénku.
 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků při saunování, dodržování hygienických předpisů.
 • Poradenství v oblasti zdravého životního stylu, výživy a pitného režimu.
 • Poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Úklid saunového provozu dle schváleného dezinfekčního řádu.
 • Vedení provozního deníku a zajišťování pravidelných revizí dle předpisů.
 • Manipulace s čistým a špinavým prádlem dle hygienických předpisů.

Kód ISCO

5169

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-sauny-pro-deti-a-

Proutkař

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Proutkař vyhledává nepravidelnosti a odchylky v zemské kůře pro zjištění toku podzemních vod, polohy vodních zdrojů, poddolovaných území a míst nevhodných pro dlouhodobý pobyt ovlivňující výkonnost člověka a užitkovost zvířat.

Pracovní činnosti

 • Definování rozsahu prací dle požadavků klienta.
 • Výběr vhodných pomůcek potřebných k biofyzikální indikaci, tj. lokalizaci anomálie.
 • Sledování a zaznamenávání reakcí biofyzikálních pomůcek za účelem lokalizace anomálií.
 • Vyhledání vodního zdroje, zemní anomálie, nebo místa, které negativně ovlivňuje zdravotní stav a výkonnost člověka a užitkovost ustájeného dobytka.
 • Stanovení míst, ve kterých se nacházejí podzemní dutiny, ohrožující stavební práce nebo dopravu, stanovení liniových vedení.
 • Vyhledání podzemních staveb ohrožujících novou výstavbu.
 • Vyhledání zvodněné zóny za účelem stavby studny.
 • Vyhledání tektonické linie v terénu.
 • Vyznačení anomálií v terénu, zakreslení výsledku prací do náčrtu (plánu, mapy).
 • Doporučení dalšího postupu a navazujících prací.

Kód ISCO

5169

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/proutkar