Profese

Provozní pracovníci [CZ-ISCO 515]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Hospodyně

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Hospodyně provádí pravidelný i generální úklid a údržbu domácností klientů, vykonává běžné domácí a další obslužné práce, případně zajišťuje doprovod dětem a péči o domácí zvířata.

Pracovní činnosti

 • Provádění úklidu domácností – pravidelného i generálního.
 • Praní, sušení a žehlení prádla.
 • Základní údržba a obsluha domácích spotřebičů.
 • Nákup a uskladňování potravin.
 • Příprava stravování včetně stolování.
 • Nakupování spotřebního zboží a materiálu.
 • Manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky.
 • Příležitostné zajišťování doprovodu dětem a péče o domácí zvířata.
 • Údržba interiérové zeleně.
 • Dohled nad pracovníky a firmami vykonávajícími různé služby pro domácnost klienta.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce při nakládání s chemickými a čisticími prostředky.

Kód ISCO

5152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hospodyne

Správce kempu

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Správce kempu zajišťuje přechodné ubytování ve vlastním zařízení rekreanta nebo v ubytovacích objektech provozovatele a zabezpečuje doplňkové služby, provoz a údržbu kempu nebo rekreačního zařízení.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování služeb souvisejících s provozem a obchodním rozvojem kempu.
 • Plánování a řízení stavebních a dalších úprav a oprav kempu a jeho vybavení.
 • Proškolování pomocného personálu.
 • Spolupráce při provádění rozpisu služeb a koordinace pracovníků kempu.
 • Vedení agendy související s chodem kempu a pokladní a účetní evidence.
 • Kontrola funkčnosti bezpečnostních a hygienických opatření v kempu.
 • Podílení se na organizaci společenských a kulturních akcí.
 • Příjem a vedení evidence hostů a poskytovaných služeb.
 • Vyřizování reklamací hostů.
 • Prodej a evidence prodeje doplňkového sortimentu.
 • Poskytování informací o nabízených službách.
 • Řízení kvality poskytovaných služeb.

Kód ISCO

5151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-kempu

Provozní

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Provozní organizuje a řídí a kontroluje provoz svěřeného úseku, koordinuje činnost úseku s ostatními úseky stravovacího nebo ubytovacího zařízení a plánuje, organizuje a kontroluje práci podřízených.

Pracovní činnosti

 • Řízení, organizace a koordinace pracovníků a činností k zabezpečení plynulého provozu.
 • Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic.
 • Poskytování informací o poskytovaných službách a jejich cenách zákazníkům.
 • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
 • Projednávání a přijímání objednávek včetně vedení evidence.
 • Řízení a kontrola kvality poskytovaných služeb, správnosti pokladních operací a jejich evidence.
 • Jednání s inspekčními orgány.
 • Kalkulace cen poskytovaných služeb.
 • Zabezpečení dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic.
 • Zajišťování technického vybavení a údržby určeného úseku.
 • Proškolování pomocného personálu.

Kód ISCO

5151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni

Provozní vedoucí úklidu

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Provozní vedoucí úklidu zajišťuje technologicky, technicky, materiálně a personálně úklid v objektu a kontroluje kvalitu provedených úklidových prací.

Pracovní činnosti

 • Komunikace s objednavatelem úklidových služeb.
 • Vedení provozní dokumentace a evidence objednávek a vydaných pomůcek a materiálu.
 • Objednávání vybavení a pomůcek pro úklid a dalšího spotřebního hygienického materiálu.
 • Volba vhodných prostředků, pomůcek a strojů pro daný úklid.
 • Personální a materiální zajištění úklidu dané plochy dle stanoveného harmonogramu.
 • Kontrola plnění harmonogramu úklidových prací.
 • Kontrola kvality prováděných prací pracovníků úklidu.
 • Zajišťování odborného školení zaměstnanců.
 • Vyřizování mzdových podkladů a podkladů pro fakturaci.
 • Zpracovávání reklamací úklidových a čistících prací.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce.
 • Zajišťování pravidelné údržby a oprav úklidové techniky.

Kód ISCO

5151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-vedouci-uklidu

Technik bazénu

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Technik bazénu bazénu zajišťuje provoz technologických zařízení k úpravě vody, údržbu a provoz bazénu, koupaliště nebo aqvaparku.

Pracovní činnosti

 • Dohled nad provozem zařízení a jeho částí.
 • Zaškolování zaměstnanců pro práci v jednotlivých částech provozu.
 • Údržba a drobné opravy technologických zařízení (např. čerpadla, filtry).
 • Dohled nad dodržováním zásad ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků a zaměstnanců.
 • Dohled nad nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Dohled nad úklidem bazénu podle schváleného dezinfekčního řádu.
 • Dohled nad zajišťováním požadované kvality vody v bazénu.
 • Dohled nad dodržovánímprovozního řádu bazénu nebo koupaliště.
 • Dohled nad stavem venkovních ploch.
 • Spolupráce při poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Spolupráce s orgány činnými v hygienickém dozoru.

Kód ISCO

5151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-bazenu-dc27

Vedoucí provozu lanových drah

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí provozu lanových drah organizuje provoz lanové dráhy v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Pracovní činnosti

 • Organizace plynulého a bezpečného provozu lanové dráhy.
 • Odpovědnost za řádný technický stav zařízení lanové dráhy.
 • Vedení předepsané technické a provozní dokumentace.
 • Zpracování plánu údržby a oprav a jejich zajištění včetně předepsaných revizí a zkoušek.
 • Odpovědnost za odbornou a zdravotní způsobilost pracovníků lanové dráhy.
 • Posuzování pracovních postupů.
 • Dohled nad dodržováním provozních předpisů a místně provozních bezpečnostních předpisů.
 • Rozhodování o způsobu odstranění závady na zařízení lanové dráhy.
 • Kontrola a měření dopravního lana.
 • Sestavování rozpisu služeb pracovníků lanové dráhy, vedení docházky.
 • Spolupráce při vyšetřování nehod a mimořádných událostí.
 • Organizace nácviku záchranné akce.
 • Organizace záchranné akce.

Kód ISCO

5151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-provozu-lanovych-

Vedoucí provozu lyžařských vleků

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí provozu lyžařských vleků organizuje provoz lyžařských vleků ve ski areálu v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Pracovní činnosti

 • Organizace plynulého a bezpečného provozu lyžařských vleků.
 • Kontrola dodržování předpisů a norem pro provoz lyžařských vleků.
 • Vedení technické a provozní dokumentace lyžařského vleku.
 • Zpracování plánu údržby a oprav a jejich zajištění včetně předepsaných revizí a zkoušek.
 • Zabezpečování zaškolování pracovníků k zajištění jejich odborné způsobilosti.
 • Zpracování rozpisu služeb pracovníků.
 • Zabezpečování řádného technického stavu lyžařských vleků.
 • Hlášení poruch, přerušení provozu lyžařského vleku a úrazů souvisejících s provozem lyžařského vleku.
 • Organizování první pomoci při zranění pracovníků nebo klientů.
 • Obsluha lyžařského vleku.
 • Obsluha jednoduchých radiostanic.

Kód ISCO

5151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-provozu-lyzarskyc

Správce objektu

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Správce objektu zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu, vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání a kontroluje a vyžaduje dodržování bezpečnostních opatření v objektech a přilehlém okolí.

Pracovní činnosti

 • Dohled nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřeném objektu a jeho okolí.
 • Plánování a kontrola stavebních a dalších úprav a oprav svěřeného objektu a jeho vybavení.
 • Dohled nad bezpečnostními opatřeními, veřejným pořádkem a správným používáním společných prostor objektu.
 • Jednoduchá údržba objektu nebo technického vybavení, případná koordinace údržbářských prací.
 • Objednávání revizí, údržbových a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce.
 • Obsluha různých soustav zařízení nebo kotlů sloužících k vytápění objektu včetně manipulace s palivy.
 • Správa a evidence klíčového a kartového nebo čipového hospodářství.
 • Vedení požadovaných provozních evidencí.
 • Zajišťování služeb souvisejících s provozem svěřeného objektu a jeho okolí.
 • Odemykání a zamykání objektu v souladu s domovním nebo provozním řádem a stanovenými podmínkami.
 • Spolupráce s bezpečnostní agenturou, obecní policií nebo asistentem prevence kriminality.
 • Provádění odečtu stavu elektroměrů, vodoměrů a dalších hlavních měřičů spotřeby.
 • Kontrola dodržování domovního nebo provozního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele objektu.
 • Omezení osobní svobody pachatele přistiženého bezprostředně po spáchání trestného činu do příjezdu policie.

Kód ISCO

5153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-objektu