Profese

Provozní pracovníci [CZ-ISCO 515]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Hospodyně

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Hospodyně provádí pravidelný i generální úklid a údržbu domácností klientů, vykonává běžné domácí a další obslužné práce, případně zajišťuje doprovod dětem a péči o domácí zvířata.

Pracovní činnosti

 • Provádění úklidu domácností – pravidelného i generálního.
 • Praní, sušení a žehlení prádla.
 • Základní údržba a obsluha domácích spotřebičů.
 • Nákup a uskladňování potravin.
 • Příprava stravování včetně stolování.
 • Nakupování spotřebního zboží a materiálu.
 • Manipulace s chemickými koncentráty a naředěnými přípravky.
 • Příležitostné zajišťování doprovodu dětem a péče o domácí zvířata.
 • Údržba interiérové zeleně.
 • Dohled nad pracovníky a firmami vykonávajícími různé služby pro domácnost klienta.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce při nakládání s chemickými a čisticími prostředky.

Kód ISCO

5152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hospodyne

Správce kempu

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Správce kempu zajišťuje přechodné ubytování ve vlastním zařízení rekreanta nebo v ubytovacích objektech provozovatele a zabezpečuje doplňkové služby, provoz a údržbu kempu nebo rekreačního zařízení.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování služeb souvisejících s provozem a obchodním rozvojem kempu.
 • Plánování a řízení stavebních a dalších úprav a oprav kempu a jeho vybavení.
 • Proškolování pomocného personálu.
 • Spolupráce při provádění rozpisu služeb a koordinace pracovníků kempu.
 • Vedení agendy související s chodem kempu a pokladní a účetní evidence.
 • Kontrola funkčnosti bezpečnostních a hygienických opatření v kempu.
 • Podílení se na organizaci společenských a kulturních akcí.
 • Příjem a vedení evidence hostů a poskytovaných služeb.
 • Vyřizování reklamací hostů.
 • Prodej a evidence prodeje doplňkového sortimentu.
 • Poskytování informací o nabízených službách.
 • Řízení kvality poskytovaných služeb.

Kód ISCO

5151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-kempu

Provozní

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Provozní organizuje a řídí a kontroluje provoz svěřeného úseku, koordinuje činnost úseku s ostatními úseky stravovacího nebo ubytovacího zařízení a plánuje, organizuje a kontroluje práci podřízených.

Pracovní činnosti

 • Řízení, organizace a koordinace pracovníků a činností k zabezpečení plynulého provozu.
 • Provádění kontroly dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic.
 • Poskytování informací o poskytovaných službách a jejich cenách zákazníkům.
 • Řešení reklamací a stížností zákazníků.
 • Projednávání a přijímání objednávek včetně vedení evidence.
 • Řízení a kontrola kvality poskytovaných služeb, správnosti pokladních operací a jejich evidence.
 • Jednání s inspekčními orgány.
 • Kalkulace cen poskytovaných služeb.
 • Zabezpečení dodržování předpisů v oblasti hygieny, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitropodnikových směrnic.
 • Zajišťování technického vybavení a údržby určeného úseku.
 • Proškolování pomocného personálu.

Kód ISCO

5151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni

Provozní vedoucí úklidu

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Provozní vedoucí úklidu zajišťuje technologicky, technicky, materiálně a personálně úklid v objektu a kontroluje kvalitu provedených úklidových prací.

Pracovní činnosti

 • Komunikace s objednavatelem úklidových služeb.
 • Vedení provozní dokumentace a evidence objednávek a vydaných pomůcek a materiálu.
 • Objednávání vybavení a pomůcek pro úklid a dalšího spotřebního hygienického materiálu.
 • Volba vhodných prostředků, pomůcek a strojů pro daný úklid.
 • Personální a materiální zajištění úklidu dané plochy dle stanoveného harmonogramu.
 • Kontrola plnění harmonogramu úklidových prací.
 • Kontrola kvality prováděných prací pracovníků úklidu.
 • Zajišťování odborného školení zaměstnanců.
 • Vyřizování mzdových podkladů a podkladů pro fakturaci.
 • Zpracovávání reklamací úklidových a čistících prací.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce.
 • Zajišťování pravidelné údržby a oprav úklidové techniky.

Kód ISCO

5151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-vedouci-uklidu

Technik bazénu

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Technik bazénu bazénu zajišťuje provoz technologických zařízení k úpravě vody, údržbu a provoz bazénu, koupaliště nebo aqvaparku.

Pracovní činnosti

 • Dohled nad provozem zařízení a jeho částí.
 • Zaškolování zaměstnanců pro práci v jednotlivých částech provozu.
 • Údržba a drobné opravy technologických zařízení (např. čerpadla, filtry).
 • Dohled nad dodržováním zásad ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků a zaměstnanců.
 • Dohled nad nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Dohled nad úklidem bazénu podle schváleného dezinfekčního řádu.
 • Dohled nad zajišťováním požadované kvality vody v bazénu.
 • Dohled nad dodržovánímprovozního řádu bazénu nebo koupaliště.
 • Dohled nad stavem venkovních ploch.
 • Spolupráce při poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Spolupráce s orgány činnými v hygienickém dozoru.

Kód ISCO

5151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-bazenu-dc27

Vedoucí provozu lanových drah

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí provozu lanových drah organizuje provoz lanové dráhy v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Pracovní činnosti

 • Organizace plynulého a bezpečného provozu lanové dráhy.
 • Odpovědnost za řádný technický stav zařízení lanové dráhy.
 • Vedení předepsané technické a provozní dokumentace.
 • Zpracování plánu údržby a oprav a jejich zajištění včetně předepsaných revizí a zkoušek.
 • Odpovědnost za odbornou a zdravotní způsobilost pracovníků lanové dráhy.
 • Posuzování pracovních postupů.
 • Dohled nad dodržováním provozních předpisů a místně provozních bezpečnostních předpisů.
 • Rozhodování o způsobu odstranění závady na zařízení lanové dráhy.
 • Kontrola a měření dopravního lana.
 • Sestavování rozpisu služeb pracovníků lanové dráhy, vedení docházky.
 • Spolupráce při vyšetřování nehod a mimořádných událostí.
 • Organizace nácviku záchranné akce.
 • Organizace záchranné akce.

Kód ISCO

5151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-provozu-lanovych-

Vedoucí provozu lyžařských vleků

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vedoucí provozu lyžařských vleků organizuje provoz lyžařských vleků ve ski areálu v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Pracovní činnosti

 • Organizace plynulého a bezpečného provozu lyžařských vleků.
 • Kontrola dodržování předpisů a norem pro provoz lyžařských vleků.
 • Vedení technické a provozní dokumentace lyžařského vleku.
 • Zpracování plánu údržby a oprav a jejich zajištění včetně předepsaných revizí a zkoušek.
 • Zabezpečování zaškolování pracovníků k zajištění jejich odborné způsobilosti.
 • Zpracování rozpisu služeb pracovníků.
 • Zabezpečování řádného technického stavu lyžařských vleků.
 • Hlášení poruch, přerušení provozu lyžařského vleku a úrazů souvisejících s provozem lyžařského vleku.
 • Organizování první pomoci při zranění pracovníků nebo klientů.
 • Obsluha lyžařského vleku.
 • Obsluha jednoduchých radiostanic.

Kód ISCO

5151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-provozu-lyzarskyc

Správce objektu

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Správce objektu zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu, vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání a kontroluje a vyžaduje dodržování bezpečnostních opatření v objektech a přilehlém okolí.

Pracovní činnosti

 • Dohled nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřeném objektu a jeho okolí.
 • Plánování a kontrola stavebních a dalších úprav a oprav svěřeného objektu a jeho vybavení.
 • Dohled nad bezpečnostními opatřeními, veřejným pořádkem a správným používáním společných prostor objektu.
 • Jednoduchá údržba objektu nebo technického vybavení, případná koordinace údržbářských prací.
 • Objednávání revizí, údržbových a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce.
 • Obsluha různých soustav zařízení nebo kotlů sloužících k vytápění objektu včetně manipulace s palivy.
 • Správa a evidence klíčového a kartového nebo čipového hospodářství.
 • Vedení požadovaných provozních evidencí.
 • Zajišťování služeb souvisejících s provozem svěřeného objektu a jeho okolí.
 • Odemykání a zamykání objektu v souladu s domovním nebo provozním řádem a stanovenými podmínkami.
 • Spolupráce s bezpečnostní agenturou, obecní policií nebo asistentem prevence kriminality.
 • Provádění odečtu stavu elektroměrů, vodoměrů a dalších hlavních měřičů spotřeby.
 • Kontrola dodržování domovního nebo provozního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele objektu.
 • Omezení osobní svobody pachatele přistiženého bezprostředně po spáchání trestného činu do příjezdu policie.

Kód ISCO

5153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-objektu