Profese

Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu [CZ-ISCO 511]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Palubní průvodčí v letecké dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Palubní průvodčí v letecké dopravě zajišťuje bezpečnost cestujících a poskytuje služby na palubě letadla v náležitém rozsahu.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání veškeré činnosti a povinností vyplývajících z povinností palubního průvodčího.
 • Zajišťování bezpečnosti kabiny cestujících a bezpečnosti cestujících.
 • Dohled na bezpečné zajištění vybavení v kabině cestujících a v palubních bufetech.
 • Zajišťování vzájemné komunikace mezi cestujícími a letovou posádkou.
 • Zajišťování optimálního pohodlí a služeb cestujícím dle standardů letecké společnosti.

Kód ISCO

5111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/palubni-pruvodci-v-leteck

Kontrolor přepravy cestujících

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kontrolor přepravy cestujících provádí kontrolu cestujících, za účelem zjištění jak jsou dodržována ustanovení přepravních řádů, tarifů a jiných předpisů platných pro přepravu osob, zvířat a zavazadel. Vyhodnocuje výsledky kontrol přepravy cestujících. Z výsledků kontrol zpracovává předepsaná hlášení a podklady.

Pracovní činnosti

 • Kontrola cestujících v oblasti dodržování ustanovení přepravních řádů, tarifů a jiných předpisů platných pro přepravu osob, zvířat a zavazadel.
 • Kontrola dodržování jízdních řádů.
 • Kontrola řádného vybavení a funkčnosti zařízení pro odbavení cestujících ve vozidle.
 • Poskytování informací cestujícím.
 • Vylučování osob, které porušují smluvně-přepravní podmínky, z přepravy.
 • Kontrola řádného vybavení řidiče provozními doklady.
 • Vybírání přirážky k jízdnému a jízdného od cestujících bez platného jízdního dokladu.
 • Evidence dat z provedených kontrol přepravy cestujících (provádění základní administrativy).
 • Doporučování nápravných opatření u opakujících se závad.

Kód ISCO

5112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-prepravy-cestuj

Delegát

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Delegát poskytuje cestujícím klientům v místě cílové destinace praktickou pomoc, vyřizuje administrativní záležitosti a zabezpečuje informační servis.

Pracovní činnosti

 • Poskytování klientského servisu zahrnujícího informační, poradenské a organizační služby v místě destinace.
 • Prodej a organizační zajištění fakultativních výletů, průvodcovských služeb, případně dalších služeb pořádaných cestovní kanceláří nebo agenturou.
 • Zajištění asistence a pomoci při řešení krizových situací klientů.
 • Vedení pracovní agendy delegáta cestovní kanceláře nebo agentury.
 • Kontrola připravenosti ubytovacích kapacit a dalších plánovaných služeb před příjezdem klientů.
 • Doprovod klientů cestovní kanceláře na místo určení (transfer z letiště do hotelu atp.).
 • Zajištění informačních, poradenských a organizačních služeb v místě destinace.
 • Komunikace se zahraničními partnery cestovní kanceláře nebo agentury.
 • Tlumočení a odborná pomoc klientům.

Kód ISCO

5113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mistni-zastupce-cestovni-

Průvodce turistů

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Průvodce turistů provádí tuzemské a zahraniční návštěvníky a poskytuje odborný výklad o kulturním a přírodním dědictví oblasti pro kterou je specializován, v jazyce podle jejich výběru.

Pracovní činnosti

 • Příprava odborného výkladu v požadovaném jazyce.
 • Zpracování nabídky programu a tras pro tuzemské a zahraniční turistické skupiny a jednotlivce.
 • Poskytování odborného výkladu a doprovod návštěvníků.
 • Ústní a písemná komunikace v cizím jazyce.
 • Poskytování individuální pomoci klientům.
 • Vedení administrativní a účetní agendy turistického průvodce.

Kód ISCO

5113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pruvodce-cestovniho-ruchu

Animátor

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Animátor zajišťuje a organizuje v cílové destinaci vhodné denní nebo večerní volnočasové kulturní a sportovní aktivity pro děti i dospělé účastníky zájezdu.

Pracovní činnosti

 • Identifikace, příprava a realizace vhodných animačních aktivit podle potřeb a věku klientů a zaměření zájezdů (sportovní, kulturní, oborové apod.).
 • Zajišťování první pomoci při realizaci činností a volnočasových programů pro děti a dospělé.
 • Motivování klientů k aktivnímu zapojení do připravených animačních aktivit.
 • Příprava a realizace aktivních a pasivních kulturních vystoupení pro dospělé.
 • Příprava a realizace aktivních a pasivních kulturních vystoupení pro děti.
 • Vyhledávání vhodných ubytovacích zařízení, spolupracovníků a dodavatelů služeb pro animační programy.
 • Realizování animačních programů a jejich nabízení v průběhu zájezdu podle zájmu účastníků zájezdů.
 • Řešení problémů a rizikových situací v rámci realizovaných volnočasových aktivit.
 • Zajišťování první pomoci při realizaci činností a volnočasových programů pro děti a dospělé.

Kód ISCO

5113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/animator-cestovni-kancela

Průvodce přírodou

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Průvodce přírodou poskytuje průvodcovskou činnost a intepretaci přírody v chráněných územích všech typů, zejména v národních parcích a chráněných krajinných oblastech.

Pracovní činnosti

 • Poskytování interpretace přírody ve vzdělávacím zařízení ochrany přírody nebo návštěvnickém středisku a kvalifikovaný komentář k projekci filmu, prezentaci, výstavě a expozici (apod.). Tato činnost slouží také jako příprava na exkurzi v terénu.
 • Provádění exkurzí v terénu.
 • Praktické provádění interpretace přírody a zajištění doprovodu v terénu, přičemž odborné a didaktické zaměření je přizpůsobeno přání klientů, ale zejména je aplikováno podle úrovně a potřeb návštěvnické skupiny (školní děti, studenti středních a vysokých škol, odborníci různých přírodovědných oborů, laici, senioři, zájmové kluby atd.).
 • Provádění interpretace výskytů významných druhů rostlin a živočichů a jejich ekologie.
 • Zajišťování obecné osvětové činnosti směrem k návštěvníkům chráněných území při průvodcovské činnosti.
 • Poskytování odborných informací veřejnosti při výkonu průvodcovské činnosti.
 • Poskytování průvodcovské činnosti v plném rozsahu v alespoň jednom světovém jazyku.
 • Zajištění specializovaných služeb – horolezectví, jeskyňářství, plavba lodí apod., včetně přežití více dní v terénu.

Kód ISCO

5113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pruvodce-prirodou

Asistent kastelána

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Asistent kastelána spolupracuje na zajištění drobné stavební údržby, péče o mobiliární fond, údržby expozic, prezentace objektu v rámci turistického ruchu, organizaci návštěvnického provozu, průvodcovské činnosti a organizaci úklidu památkového objektu. Zastupuje kastelána v době jeho nepřítomnosti, podílí se na příslušné administrativní činnosti objektu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování ochrany, provozu a správy památkového objektu.
 • Péče o mobiliární fond (údržba a konzervace mobiliárních předmětů).
 • Zajišťování denního režimu expozic (odemykání, větrání, zastiňování oken, instalace květinové výzdoby, chod hodinových strojů atd.).
 • Organizace práce průvodců (personalistika sezónních pracovníků).
 • Vyřizování objednávek prohlídek.
 • Kontrola denních harmonogramů návštěvnického provozu, kooperace s pokladní.
 • Průběžná kontrola instalace expozic.
 • Zajišťování a organizace průvodcovských činností.
 • Zajišťování prezentace památkového objektu.
 • Sledování pohybu mobiliáře a práce s dokumentací (karty ZE, Castis).
 • Kontrola klimatických podmínek v objektu a zajištění vhodné úpravy klimatu.
 • Dohled nad pomocným personálem (uklizečky, údržba) při práci v interiéru objektu.
 • Spolupráce s odbornými firmami (restaurátoři, stavební firmy).
 • Badatelská činnost (archivní výzkum, sledování odborných periodik atd.), iniciace činností vedoucích k rozšíření poznání objektu (spolupráce se školami a profesionály oboru).
 • Aktualizace průvodcovských textů - sylabů a organizace tvorby cizojazyčných příručních textů.
 • Organizace kulturních akcí.
 • Příprava a realizace speciálních prohlídek, projektů a jiných doprovodných akcí.

Kód ISCO

5113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-kastelana

Horský průvodce

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Horský průvodce doprovází jednotlivce nebo skupiny v horském prostředí v letním i zimním období, s výjimkou oblastí ledovců, skal a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu.

Pracovní činnosti

 • Organizační zajišťování a příprava horských tras.
 • Provádění odborného výkladu o horské trase a vedení skupiny v horském terénu.
 • Zajišťování poradenství v oblasti horské turistiky.
 • Půjčování a kontrola vhodné výzbroje a výstroje.
 • Poskytování zdravotní pomoci.
 • Tvorba a zpracování popisu horské trasy včetně výškového profilu.
 • Volba bezpečného terénu a tempa s ohledem na přírodní a klimatické podmínky a fyzické možnosti skupiny.
 • Čtení topografických a geografických map.

Kód ISCO

5113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/horsky-pruvodce