Profese

Obslužní pracovníci, průvodčí v osobní dopravě a průvodci v cestovním ruchu [CZ-ISCO 511]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Palubní průvodčí v letecké dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Palubní průvodčí v letecké dopravě zajišťuje bezpečnost cestujících a poskytuje služby na palubě letadla v náležitém rozsahu.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání veškeré činnosti a povinností vyplývajících z povinností palubního průvodčího.
 • Zajišťování bezpečnosti kabiny cestujících a bezpečnosti cestujících.
 • Dohled na bezpečné zajištění vybavení v kabině cestujících a v palubních bufetech.
 • Zajišťování vzájemné komunikace mezi cestujícími a letovou posádkou.
 • Zajišťování optimálního pohodlí a služeb cestujícím dle standardů letecké společnosti.

Kód ISCO

5111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/palubni-pruvodci-v-leteck

Kontrolor přepravy cestujících

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kontrolor přepravy cestujících provádí kontrolu cestujících, za účelem zjištění jak jsou dodržována ustanovení přepravních řádů, tarifů a jiných předpisů platných pro přepravu osob, zvířat a zavazadel. Vyhodnocuje výsledky kontrol přepravy cestujících. Z výsledků kontrol zpracovává předepsaná hlášení a podklady.

Pracovní činnosti

 • Kontrola cestujících v oblasti dodržování ustanovení přepravních řádů, tarifů a jiných předpisů platných pro přepravu osob, zvířat a zavazadel.
 • Kontrola dodržování jízdních řádů.
 • Kontrola řádného vybavení a funkčnosti zařízení pro odbavení cestujících ve vozidle.
 • Poskytování informací cestujícím.
 • Vylučování osob, které porušují smluvně-přepravní podmínky, z přepravy.
 • Kontrola řádného vybavení řidiče provozními doklady.
 • Vybírání přirážky k jízdnému a jízdného od cestujících bez platného jízdního dokladu.
 • Evidence dat z provedených kontrol přepravy cestujících (provádění základní administrativy).
 • Doporučování nápravných opatření u opakujících se závad.

Kód ISCO

5112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-prepravy-cestuj

Delegát

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Delegát poskytuje cestujícím klientům v místě cílové destinace praktickou pomoc, vyřizuje administrativní záležitosti a zabezpečuje informační servis.

Pracovní činnosti

 • Poskytování klientského servisu zahrnujícího informační, poradenské a organizační služby v místě destinace.
 • Prodej a organizační zajištění fakultativních výletů, průvodcovských služeb, případně dalších služeb pořádaných cestovní kanceláří nebo agenturou.
 • Zajištění asistence a pomoci při řešení krizových situací klientů.
 • Vedení pracovní agendy delegáta cestovní kanceláře nebo agentury.
 • Kontrola připravenosti ubytovacích kapacit a dalších plánovaných služeb před příjezdem klientů.
 • Doprovod klientů cestovní kanceláře na místo určení (transfer z letiště do hotelu atp.).
 • Zajištění informačních, poradenských a organizačních služeb v místě destinace.
 • Komunikace se zahraničními partnery cestovní kanceláře nebo agentury.
 • Tlumočení a odborná pomoc klientům.

Kód ISCO

5113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mistni-zastupce-cestovni-

Průvodce turistů

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Průvodce turistů provádí tuzemské a zahraniční návštěvníky a poskytuje odborný výklad o kulturním a přírodním dědictví oblasti pro kterou je specializován, v jazyce podle jejich výběru.

Pracovní činnosti

 • Příprava odborného výkladu v požadovaném jazyce.
 • Zpracování nabídky programu a tras pro tuzemské a zahraniční turistické skupiny a jednotlivce.
 • Poskytování odborného výkladu a doprovod návštěvníků.
 • Ústní a písemná komunikace v cizím jazyce.
 • Poskytování individuální pomoci klientům.
 • Vedení administrativní a účetní agendy turistického průvodce.

Kód ISCO

5113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pruvodce-cestovniho-ruchu

Animátor

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Animátor zajišťuje a organizuje v cílové destinaci vhodné denní nebo večerní volnočasové kulturní a sportovní aktivity pro děti i dospělé účastníky zájezdu.

Pracovní činnosti

 • Identifikace, příprava a realizace vhodných animačních aktivit podle potřeb a věku klientů a zaměření zájezdů (sportovní, kulturní, oborové apod.).
 • Zajišťování první pomoci při realizaci činností a volnočasových programů pro děti a dospělé.
 • Motivování klientů k aktivnímu zapojení do připravených animačních aktivit.
 • Příprava a realizace aktivních a pasivních kulturních vystoupení pro dospělé.
 • Příprava a realizace aktivních a pasivních kulturních vystoupení pro děti.
 • Vyhledávání vhodných ubytovacích zařízení, spolupracovníků a dodavatelů služeb pro animační programy.
 • Realizování animačních programů a jejich nabízení v průběhu zájezdu podle zájmu účastníků zájezdů.
 • Řešení problémů a rizikových situací v rámci realizovaných volnočasových aktivit.
 • Zajišťování první pomoci při realizaci činností a volnočasových programů pro děti a dospělé.

Kód ISCO

5113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/animator-cestovni-kancela

Průvodce přírodou

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Průvodce přírodou poskytuje průvodcovskou činnost a intepretaci přírody v chráněných územích všech typů, zejména v národních parcích a chráněných krajinných oblastech.

Pracovní činnosti

 • Poskytování interpretace přírody ve vzdělávacím zařízení ochrany přírody nebo návštěvnickém středisku a kvalifikovaný komentář k projekci filmu, prezentaci, výstavě a expozici (apod.). Tato činnost slouží také jako příprava na exkurzi v terénu.
 • Provádění exkurzí v terénu.
 • Praktické provádění interpretace přírody a zajištění doprovodu v terénu, přičemž odborné a didaktické zaměření je přizpůsobeno přání klientů, ale zejména je aplikováno podle úrovně a potřeb návštěvnické skupiny (školní děti, studenti středních a vysokých škol, odborníci různých přírodovědných oborů, laici, senioři, zájmové kluby atd.).
 • Provádění interpretace výskytů významných druhů rostlin a živočichů a jejich ekologie.
 • Zajišťování obecné osvětové činnosti směrem k návštěvníkům chráněných území při průvodcovské činnosti.
 • Poskytování odborných informací veřejnosti při výkonu průvodcovské činnosti.
 • Poskytování průvodcovské činnosti v plném rozsahu v alespoň jednom světovém jazyku.
 • Zajištění specializovaných služeb – horolezectví, jeskyňářství, plavba lodí apod., včetně přežití více dní v terénu.

Kód ISCO

5113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pruvodce-prirodou

Asistent kastelána

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Asistent kastelána spolupracuje na zajištění drobné stavební údržby, péče o mobiliární fond, údržby expozic, prezentace objektu v rámci turistického ruchu, organizaci návštěvnického provozu, průvodcovské činnosti a organizaci úklidu památkového objektu. Zastupuje kastelána v době jeho nepřítomnosti, podílí se na příslušné administrativní činnosti objektu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování ochrany, provozu a správy památkového objektu.
 • Péče o mobiliární fond (údržba a konzervace mobiliárních předmětů).
 • Zajišťování denního režimu expozic (odemykání, větrání, zastiňování oken, instalace květinové výzdoby, chod hodinových strojů atd.).
 • Organizace práce průvodců (personalistika sezónních pracovníků).
 • Vyřizování objednávek prohlídek.
 • Kontrola denních harmonogramů návštěvnického provozu, kooperace s pokladní.
 • Průběžná kontrola instalace expozic.
 • Zajišťování a organizace průvodcovských činností.
 • Zajišťování prezentace památkového objektu.
 • Sledování pohybu mobiliáře a práce s dokumentací (karty ZE, Castis).
 • Kontrola klimatických podmínek v objektu a zajištění vhodné úpravy klimatu.
 • Dohled nad pomocným personálem (uklizečky, údržba) při práci v interiéru objektu.
 • Spolupráce s odbornými firmami (restaurátoři, stavební firmy).
 • Badatelská činnost (archivní výzkum, sledování odborných periodik atd.), iniciace činností vedoucích k rozšíření poznání objektu (spolupráce se školami a profesionály oboru).
 • Aktualizace průvodcovských textů - sylabů a organizace tvorby cizojazyčných příručních textů.
 • Organizace kulturních akcí.
 • Příprava a realizace speciálních prohlídek, projektů a jiných doprovodných akcí.

Kód ISCO

5113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-kastelana

Horský průvodce

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Horský průvodce doprovází jednotlivce nebo skupiny v horském prostředí v letním i zimním období, s výjimkou oblastí ledovců, skal a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu.

Pracovní činnosti

 • Organizační zajišťování a příprava horských tras.
 • Provádění odborného výkladu o horské trase a vedení skupiny v horském terénu.
 • Zajišťování poradenství v oblasti horské turistiky.
 • Půjčování a kontrola vhodné výzbroje a výstroje.
 • Poskytování zdravotní pomoci.
 • Tvorba a zpracování popisu horské trasy včetně výškového profilu.
 • Volba bezpečného terénu a tempa s ohledem na přírodní a klimatické podmínky a fyzické možnosti skupiny.
 • Čtení topografických a geografických map.

Kód ISCO

5113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/horsky-pruvodce