Profese

Ostatní úředníci [CZ-ISCO 441]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Referenční knihovník

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Referenční knihovník zprostředkovává uživatelům knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných a národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku, vede evidenci referenčních dotazů, vyhodnocuje zpětnou vazbu kvality knihovnických a informačních služeb pro uživatele vlastní knihovny i celého systému.

Pracovní činnosti

 • Poskytnutí knihovnických a informačních služeb.
 • Poskytnutí referenčních a faktografických služeb a informací.
 • Vyhledání a formulace odpovědí na informační požadavky uživatelů s využitím interních a externích informačních zdrojů.
 • Sledování a hodnocení informačních potřeb a požadavků uživatelů ve vazbě na profilaci a aktualizaci fondů.
 • Sestavení jednoduchých rešerší.
 • Poskytnutí meziknihovních služeb (informačních, výpůjčních, reprografických).
 • Bibliograficko-lokační zpracování požadavků na meziknihovní služby, ukládání a vyhledání dat v provozovaných databázích.
 • Evidence poskytovaných meziknihovních služeb.
 • Komunikace (osobní, písemná, telefonická) s uživateli.
 • Vedení vstupních pohovorů s uživateli.
 • Informování uživatelů o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovnických a informačních služeb.
 • Instruktáže a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách instituce.
 • Identifikace, vyhledání, výběr a příprava předloh pro kopírovací a reprografické služby uživatelům.
 • Vedení agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů.
 • Kooperace v národním systému knihovnických a informačních služeb.
 • Základní činnosti v oblasti public relations a marketingu knihovny včetně spolupráce s partnery knihovny.
 • Prezentace knihovnických a informačních služeb knihovny.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/referencni-knihovnik

Knihovník pracovník správy fondů

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knihovník pracovník správy fondů vykonává odborné práce v úseku správy, organizace, ochrany a revize knihovního fondu. Podílí se na zpřístupňování knihovních fondů uložených ve skladech.

Pracovní činnosti

 • Vyhledání dokumentů v knihovních skladech dle požadavků uživatelů a jejich příprava k expedici.
 • Řazení určené části knihovního fondu.
 • Třídění a předřazování dokumentů a jejich zakládání do regálů podle konkrétních systémů stavění.
 • Průběžné dohledávání nenalezených dokumentů.
 • Kontrola fyzického stavu knihovních fondů a provádění jejich jednoduché ochrany.
 • Fyzická očista knihovních fondů speciálními prostředky podle stanovené metodiky.
 • Fyzická příprava dokumentů pro volný výběr.
 • Vybavení dokumentů prvky elektromagnetické nebo radiofrekvenční ochrany.
 • Provádění revizí knihovních fondů včetně evidence a ověření ztrát a nesrovnalostí podle stanovené metodiky.
 • Aktivace a deaktivace technických prvků ochrany při manipulaci s knihovním fondem.
 • Obsluha technických zařízení a pomůcek ve skladištích knihovních fondů.
 • Drobné opravy poškozených dokumentů.
 • Manipulační práce a převoz dokumentů mezi sklady a místy jejich zpřístupnění.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihovnik-pracovnik-sprav

Samostatný knihovník akvizitér

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Samostatný knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje a vyhodnocuje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Pracovní činnosti

 • Analýza, obsahové a druhové profilování fondu, tvorba dlouhodobých plánů doplňování, včetně retrospektivního.
 • Zjišťování dokumentů domácí a zahraniční provenience, sledování nabídek, edičních plánů.
 • Posouzení a vyřízení akvizičních návrhů a požadavků.
 • Jednání s českými dodavateli o podmínkách nákupu.
 • Výběr dokumentů, koordinace nákupu, práce v nákupní komisi.
 • Vytvoření objednávek českých a zahraničních dokumentů včetně návazné agendy.
 • Správa rozpočtu na nákup knihovních fondů.
 • Supervize vstupního zpracování dokumentů.
 • Organizace agendy výměny publikací.
 • Vedení dílčích agend povinného výtisku, zjišťování nedodaných titulů, urgence, reklamace.
 • Vedení agendy nepovinných regionálních výtisků na regionální úrovni.
 • Tvorba statistických výstupů.
 • Manipulační manuální práce s dokumenty.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-knihovnik-akvi

Knihovník katalogizátor

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knihovník katalogizátor provádí formální a obsahovou analýzu dokumentu, na jejím základě vytváří jmenný a věcný záznam dokumentu (případně upravuje záznam vytvořený jiným pracovníkem) a spravuje bázi /báze těchto záznamů v tištěné anebo elektronické formě s cílem zpřístupnit uživatelům informace o obsahu knihovního fondu.

Pracovní činnosti

 • Druhová analýza dokumentu.
 • Určení pramenů popisu dokumentu.
 • Vyhledání záznamu dokumentu v katalozích a portálech českých knihoven a v souborných katalozích.
 • Stažení nalezeného záznamu do vlastního katalogu, editace, doplnění dalších polí.
 • Tvorba jmenného katalogizačního záznamu podle pravidel.
 • Obsahová analýza dokumentu – vyvození věcného obsahu katalogizovaného dokumentu.
 • Tvorba věcného katalogizačního záznamu podle pravidel.
 • Klasifikace dokumentu, přidělení znaku Mezinárodního desetinného třídění (MDT), určení třídníku pro postavení dokumentu ve volném výběru.
 • Indexace dokumentu, tvorba klíčových slov.
 • Správa bibliografické a autoritní báze (katalogu).
 • Harmonizace jmenných autorit v Souboru národních autorit.
 • Export záznamů do Souborného katalogu ČR.
 • Zpracování tištěných výstupů z knihovních katalogů.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihovnik-katalogizator

Knihovník akvizitér

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Pracovní činnosti

 • Základní analýza, obsahové a druhové profilování fondu, tvorba krátkodobých plánů doplňování.
 • Zajišťování dokumentů především domácí provenience, sledování nabídek, edičních plánů.
 • Výběr dokumentů, příprava pro nákupní komisi, kontrola duplicity.
 • Vytvoření objednávek především českých dokumentů včetně návazné agendy, urgencí a vyřizování reklamací.
 • Vstupní zpracování, kontrola dokumentů, zpracování minimálního záznamu, vytvoření záznamu o knihovních jednotkách, adjustace, elektronické zabezpečení.
 • Vedení základní majetkové evidence, přírůstkových seznamů a seznamu úbytků.
 • Vedení kartotéky deziderát.
 • Zajištění podkladů finančních transakcí, kontrola faktur, objednávek.
 • Vedení agendy výměny publikací.
 • Vedení agendy darů, návazné agendy, kontrola duplicity, korespondence s dárci.
 • Vedení základní agendy povinného výtisku.
 • Vedení agendy nepovinných regionálních výtisků.
 • Sledování a tvorba základních statistických ukazatelů.
 • Manipulační manuální práce s dokumenty.
 • Komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovně

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihovnik-akviziter

Knihovník v knihovně pro děti

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knihovník v knihovně pro děti zprostředkovává knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných i národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku dětským uživatelům ve smyslu podpory čtenářství, vzdělávacích aktivit, spolupráce s rodiči, pedagogy a dalšími zainteresovanými subjekty.

Pracovní činnosti

 • Poskytnutí knihovnických, informačních, referenčních a faktografických služeb v knihovně pro děti.
 • Vyhledání a formulace odpovědí na informační požadavky uživatelů s využitím interních a externích informačních zdrojů.
 • Sledování a hodnocení informačních potřeb a požadavků uživatelů v knihovně pro děti ve vazbě na profilaci a aktualizaci fondů.
 • Osobní, písemná a telefonická komunikace s uživateli v knihovně pro děti včetně vstupních pohovorů.
 • Informování uživatelů v knihovně pro děti o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovnických a informačních služeb.
 • Sestavení jednoduchých rešerší.
 • Specifické instruktáže a školení uživatelů v knihovně pro děti o poskytovaných knihovnických a informačních službách instituce.
 • Identifikace, vyhledání, výběr a příprava předloh pro kopírovací a reprografické služby uživatelům v knihovně pro děti.
 • Vedení agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů v knihovně pro děti.
 • Kooperace v národním systému knihovnických a informačních služeb pro dětské uživatele.
 • Základní činnosti v oblasti public relations a marketingu knihovny včetně spolupráce s partnery.
 • Prezentace knihovnických a informačních služeb knihovny pro děti.
 • Realizace lekcí informační výchovy, aktivit k podpoře čtenářství a dalších volnočasových aktivit v knihovně pro děti.
 • Poskytnutí specifických poradenských a konzultačních služeb z oblasti čtenářství a informační výchovy rodičům a pedagogům.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihovnik-v-knihovne-pro-

Samostatný referenční knihovník

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Samostatný referenční knihovník zprostředkovává uživatelům fyzickou nebo virtuální formou knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných a národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku. Vytváří analytické, metodické a pracovní pomůcky pro provoz referenčních služeb na pracovišti a spolupracuje v systému knihoven na tvorbě nástrojů a metodik ke zpřístupnění knihovnických a informačních služeb vlastní knihovny i uživatelům jiných knihoven.

Pracovní činnosti

 • Samostatné poskytnutí knihovnických a informačních služeb.
 • Samostatné poskytnutí referenčních a faktografických služeb a informací.
 • Samostatné vyhledání a formulace odpovědí na složitější informační požadavky uživatelů s využitím interních a externích informačních zdrojů.
 • Samostatné vedení statistik poskytovaných knihovnických a informačních služeb a jejich vyhodnocování ve vazbě na analýzu informačních potřeb a požadavků uživatelů.
 • Sestavení složitých rešerší.
 • Samostatná příprava a poskytnutí vnitrostátních meziknihovních služeb, včetně komplexního bibliograficko-lokačního zpracování složitých požadavků.
 • Evidence poskytovaných meziknihovních služeb.
 • Vedení vstupních pohovorů s uživateli knihovny.
 • Konzultace o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovnických a informačních služeb.
 • Příprava a realizace instruktáží a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách.
 • Samostatná tvorba a využití interních databází.
 • Komplexní zpracování složitých požadavků pro kopírovací a reprografické služby.
 • Samostatné vedení agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů včetně adekvátní korespondence s uživateli, právním zastoupením, případně dalšími relevantními subjekty.
 • Stanovení profilu; tvorba, aktualizace a rozmístění fondů knihovny ve vazbě na knihovnické a informační služby.
 • Příprava a realizace činností v oblasti public relations a marketingu služeb knihovny.
 • Spolupráce s partnery knihovny.
 • Samostatná prezentace knihovnických a informačních služeb knihovny.
 • Spolupráce v rámci národního systému knihovnických a informačních služeb.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-referencni-kni

Samostatný knihovník katalogizátor

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Samostatný knihovník katalogizátor vykonává náročné odborné práce v oblasti jmenné a věcné katalogizace včetně formální a obsahové analýzy dokumentu, tvorby úplného jmenného a věcného záznamu, analytického popisu a správy bází záznamů v tištěné a elektronické formě.

Pracovní činnosti

 • Druhová analýza dokumentu.
 • Určení pramenů popisu dokumentu.
 • Vyhledání záznamu dokumentu v katalozích a portálech českých a zahraničních knihoven a v českých a zahraničních souborných katalozích.
 • Stažení záznamu, editace, doplnění polí, kontrola záznamu.
 • Tvorba jmenného katalogizačního záznamu pro všechny druhy dokumentů (včetně vzácných tisků) a analytický popis.
 • Obohacení záznamu o externí zdroje a doplňky, kontrola a aktualizace propojení na externí zdroje.
 • Obsahová analýza, klasifikace a indexování dokumentu (třídník Mezinárodního desetinného třídění, termín Konspektu, klíčová slova, termíny tezauru, věcný termín, geografické jméno, chronologický termín, forma, žánr).
 • Kontrola věcného termínu v lokálních rejstřících a rejstříku Národní knihovny ČR a jeho případné zpřesnění.
 • Určení třídníku pro postavení dokumentu ve volném výběru.
 • Tvorba věcného katalogizačního záznamu pro všechny úrovně a druhy dokumentů.
 • Tvorba, kontrola a harmonizace autorit jmenných.
 • Tvorba, kontrola a harmonizace autorit věcných.
 • Návrh tiskových výstupů z katalogu.
 • Export záznamů do Souborného katalogu ČR, analýza chybných záznamů.
 • Harmonizace katalogizační praxe v knihovně s platnými standardy.
 • Tvorba lokální katalogizační politiky dané instituce.
 • Metodická pomoc při katalogizaci.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-knihovnik-kata

Knihovník v přímých službách

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knihovník v přímých službách vykonává odborné knihovnické práce na úseku výpůjčních, reprografických, kopírovacích a dalších základních služeb v půjčovnách, studovnách, čítárnách, badatelnách a dalších uživatelských prostorách knihovny.

Pracovní činnosti

 • Komunikace s uživateli vztahující se k jejich členství v knihovně, výpůjčním a reprografickým službám.
 • Registrace uživatelů, vystavení uživatelských průkazů, práce s osobními údaji uživatele.
 • Poskytnutí výpůjčních služeb a jejich evidence, vydávání a přebírání dokumentů a kontrola vrácených dokumentů.
 • Rozeslání upomínek, vyřízení rezervací.
 • Příprava pro poskytnutí meziknihovních a dodávacích služeb, evidence požadavků a způsobu jejich realizace, spedice listovních a balíkových zásilek.
 • Poskytnutí reprografických a kopírovacích služeb, zhotovení kopií z připravených předloh skenováním a kopírováním, kalkulace podle ceníku.
 • Vedení pokladny a evidence plateb; manipulace s hotovostí, uzávěrky tržeb, odvody a statistika plateb.
 • Dozor v půjčovnách, studovnách, čítárnách, badatelnách a dalších prostorách s volným přístupem k fondu.
 • Vedení operativní evidence přímých služeb.
 • Kalkulace poskytovaných placených služeb podle ceníku.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihovnik-v-primych-sluzb

Korektor ve vydavatelství

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Korektor ve vydavatelství upravuje texty z hlediska jejich soudobé jazykové správnosti, čistoty, terminologie a stylistiky a dodržuje pravidla typografické čistoty tištěných i elektronických textů.

Pracovní činnosti

 • Příjem textových a obrazových podkladů pro korektury za pomoci příslušných textových editorů a elektronických médií.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů pro korektury na serveru a v elektronickém archivu.
 • Opravy a úpravy textu z hlediska jazykové správnosti.
 • Porovnání předložených textů s rukopisy a provádění jejich oprav.
 • Úpravy textů po věcné, stylistické a terminologické stránce.
 • Zápisy korektur do interních systémů vydavatelů.
 • Spolupráce a konzultace s autory při stylistických úpravách textu.
 • Spolupráce s technickými redaktory při návrhu technické úpravy textů.
 • Spolupráce při tvorbě nových termínů při překladech z cizího jazyka.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

4413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/korektor-ve-vydavatelstvi

Odborný pracovník obsluhy pošty

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Odborný pracovník obsluhy pošty odpovídá za provoz pošty, poskytuje poštovní služby zákazníkům na poště a doručuje poštovní zásilky.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu pošty.
 • Příjem a výdej poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek v souladu s poštovními podmínkami.
 • Vedení pokladní služby na poště.
 • Evidence podaných a vydaných poštovních zásilek v systému APOST.
 • Zpracování a kontrola provozních dokladů.
 • Prodej cenin a doplňkového sortimentu.
 • Doručování poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek.
 • Zajištění obstaravatelských služeb (např. důchodová služba, SIPO, SAZKA) a služeb smluvních partnerů.
 • Vybírání poštovních schránek.
 • Příjem, zpracování a výprava poštovních zásilek do přepravní sítě.
 • Příjem reklamací a stížností souvisejících s poštovním provozem a službami pošty.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-pracovnik-obsluhy

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz na specializovaném pracovišti zpracovává zásilky určené k odeslání do ciziny a zásilky došlé z ciziny k dodání adresátům v ČR.

Pracovní činnosti

 • Příjem, zpracování a výprava poštovních zásilek z vnitřní poštovní sítě k dodání do zahraničí.
 • Příjem, zpracování a výprava poštovních zásilek ze zahraničí do vnitřní poštovní sítě.
 • Předložení zásilek určených do i ze zemí mimo EU k celnímu odbavení.
 • Kontrola zásilek určených do i ze zahraničí s využitím rentgenu.
 • Posouzení zásilek vzhledem k bezpečnostním opatřením.
 • Elektronické sledování zpracovaného objemu poštovních zásilek.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-postovni-prepra-129d

Pracovník vnitřní poštovní služby I

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník vnitřní poštovní služby I zabezpečuje jednoduché činnosti vykonávané v zázemí pošty.

Pracovní činnosti

 • Oddělování, rovnání a orážení zásilek.
 • Vybírání schránek na poště.
 • Zpracování podaných zásilek - popisování a razítkování.
 • Manipulace s balíkovými zásilkami a jejich třídění.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vnitrni-postovn-d988

Pracovník poštovní přepravy I

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník poštovní přepravy I zabezpečuje činnosti vykonávané v přepravním centru.

Pracovní činnosti

 • Zpracování poštovního materiálu přicházejícího do přepravního centra a odcházejícího z něj.
 • Vykládka a nakládka materiálu z poštovního kurzu (dopravních prostředků).
 • Třídění zásilek do předepsaných směrů a na předepsané skupiny.
 • Zajišťování elektronické evidence zásilek v systému T&T (snímání čárových kódů zásilek).

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-postovni-prepra-1514

Pracovník vnitřní poštovní služby II

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník vnitřní poštovní služby II zabezpečuje činnosti vykonávané v zázemí pošty.

Pracovní činnosti

 • Zpracování poštovního materiálu přicházejícího na poštu a odcházejícího z pošty.
 • Příprava dokladů pro doručovatele.
 • Třídění zásilek.
 • Práce v poštovní úložně - zpracování a evidence nedoručitelných zásilek.
 • Předávání zásilek do poštovní přepravy.
 • Řešení nepravidelnosti a závad.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vnitrni-postovn

Pracovník vnitřní poštovní služby III

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník vnitřní poštovní služby III vykonává činnosti v zázemí pošty.

Pracovní činnosti

 • Příprava zásilek na doručení, zpracování žádosti o dosílku.
 • Práce se zásilkami a poukázkami z ciziny.
 • Vypořádání znehodnocených zásilek v poštovní úložně.
 • Vyřizování dotazů soudů, finančních úřadů a exekutorů.
 • Vyúčtování poštovních zásilek s doručovateli.
 • Zpracování provozních dokladů.
 • Vyřizování reklamací tuzemských i mezinárodních.
 • Kontrola provozních dokladů.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vnitrni-postovn-9579

Pracovník poštovní přepravy

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník poštovní přepravy vykonává a koordinuje operace spojené se zpracováním a evidenci poštovních zásilek v přepravním centru.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování elektronické evidence zásilek v systému T&T (snímání čárových kódů zásilek).
 • Vytváření přepravních dokladů.
 • Zajištění souladu provedení jednotlivých technologických operací.
 • Třídění, evidence a směrování zásilek.
 • Elektronické sledování objemu zpracovávaného poštovního materiálu.
 • Koordinace práce třídičů.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-postovni-prepra

Poštovní doručovatel

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Doručovatel zabezpečuje doručení listovních a balíkových zásilek a finančních hotovostí.

Pracovní činnosti

 • Vyúčtování a uzavření pracoviště.
 • Pochůzka.
 • Uložení oznámených zásilek.
 • Převzetí zásilek a finančních hotovostí.
 • Zapsání do dodacích dokladů.
 • Zakládání zásilek ve směru pochůzky.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/postovni-dorucovatel

Dokumentátor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Dokumentátor provádí a zajišťuje dokumentaci a uchovávání výsledků dokumentace historie, vývoje jevů a proměn ve společnosti a přírodě.

Pracovní činnosti

 • Dokumentační činnost v oblasti památkové péče či muzejnictví v celostátním rozsahu, včetně koordinace vývozu předmětů kulturní povahy do zahraničí.
 • Zpracování dokumentačních činností v oborech památkové péče a muzejnictví.
 • Správa a prezentace výsledků odborné činnosti zajišťující dokumentaci zkoumaných jevů a proměn.
 • Sledování interních kritérií a legislativních pravidel pro vývoz předmětů kulturní povahy do zahraničí i v ČR.
 • Pořizování dokumentace památek, sbírkových předmětů a knižních fondů, zejména pro publikační a prezentační účely.
 • Digitalizace předmětů kulturní povahy, objektů a lokalit.
 • Sledování, vyhodnocení a dokumentování fyzického stavu sbírek, mobiliárních a knižních fondů.

Kód ISCO

4415

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dokumentator

Asistent archeologa

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Asistent archeologa provádí pomocné práce na archeologickém výzkumu, zpracovává, třídí, dokumentuje a eviduje archeologický materiál. Koordinuje činnost dalších terénních pracovníků archeologického výzkumu.

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů z oblasti archeologie pro potřeby památkové péče.
 • Základní třídění, dokumentace a evidence archeologického materiálu.
 • Vyřizování organizačních a provozních věcí při archeologickém průzkumu a výzkumu.
 • Koordinace činnosti dalších terénních pracovníků archeologického výzkumu.
 • Zpracování rešerší archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Zpracování dílčích částí dokumentací výzkumů.

Kód ISCO

4415

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-archeologa

Správce depozitáře

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Správce depozitáře spravuje sbírky z oblasti přírodních a humanitních věd, zajišťuje ukládání sbírkových předmětů, jejich ochranu a manipulaci s nimi.

Pracovní činnosti

 • Správa různých druhů sbírek z oblasti přírodních a humanitních věd.
 • Zajišťování bezpečnostních opatření proti poškození sbírek nebo jednotlivých předmětů.
 • Vedení evidence a dokumentace sbírek.

Kód ISCO

4415

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-depozitare

Samostatný dokumentátor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Samostatný dokumentátor pracuje v oblasti dokumentace historie, vývoje jevů a proměn ve společnosti a přírodě.

Pracovní činnosti

 • Odborná dokumentace přírodních a společenských jevů a skutečností, vedení, tvorba, doplňování výsledků dokumentačních činností.
 • Pořizování dokumentace se všemi náležitostmi po stránce odborné, technické a legislativní.
 • Odborné zpracování výsledků dokumentačních činností.
 • Kontrola stavu vybraných skutečností v oblasti kulturního dědictví.
 • Vedení odborné evidence.
 • Výkon činností potřebných pro vývoz předmětů kulturní povahy do zahraničí.
 • Administrativní zajištění zápůjček a výpůjček předmětů kulturní povahy.

Kód ISCO

4415

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-dokumentator

Personalista

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Personalista zajišťuje veškerou personální agendu v oganizaci.

Pracovní činnosti

 • Plánování a vedení personální práce v organizaci.
 • Tvorba vnitřních předpisů a pracovně právních dokumentů organizace.
 • Zajišťování náborů, přijímání a propouštění zaměstnanců.
 • Vyřizování pracovně právních záležitostí ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních poměrů.
 • Vedení personální evidence a souvisejících smluvních vztahů.
 • Spolupráce na nastavení a vedení systému hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců.
 • Spolupráce při analýze vzdělávacích potřeb a zajišťování rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.
 • Spolupráce s vedoucími jednotlivých oddělení v oblasti personální práce.
 • Reporting vedení organizace.

Kód ISCO

4416

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/personalista