Profese

Ostatní úředníci [CZ-ISCO 441]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Referenční knihovník

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Referenční knihovník zprostředkovává uživatelům knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných a národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku, vede evidenci referenčních dotazů, vyhodnocuje zpětnou vazbu kvality knihovnických a informačních služeb pro uživatele vlastní knihovny i celého systému.

Pracovní činnosti

 • Poskytnutí knihovnických a informačních služeb.
 • Poskytnutí referenčních a faktografických služeb a informací.
 • Vyhledání a formulace odpovědí na informační požadavky uživatelů s využitím interních a externích informačních zdrojů.
 • Sledování a hodnocení informačních potřeb a požadavků uživatelů ve vazbě na profilaci a aktualizaci fondů.
 • Sestavení jednoduchých rešerší.
 • Poskytnutí meziknihovních služeb (informačních, výpůjčních, reprografických).
 • Bibliograficko-lokační zpracování požadavků na meziknihovní služby, ukládání a vyhledání dat v provozovaných databázích.
 • Evidence poskytovaných meziknihovních služeb.
 • Komunikace (osobní, písemná, telefonická) s uživateli.
 • Vedení vstupních pohovorů s uživateli.
 • Informování uživatelů o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovnických a informačních služeb.
 • Instruktáže a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách instituce.
 • Identifikace, vyhledání, výběr a příprava předloh pro kopírovací a reprografické služby uživatelům.
 • Vedení agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů.
 • Kooperace v národním systému knihovnických a informačních služeb.
 • Základní činnosti v oblasti public relations a marketingu knihovny včetně spolupráce s partnery knihovny.
 • Prezentace knihovnických a informačních služeb knihovny.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/referencni-knihovnik

Knihovník pracovník správy fondů

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knihovník pracovník správy fondů vykonává odborné práce v úseku správy, organizace, ochrany a revize knihovního fondu. Podílí se na zpřístupňování knihovních fondů uložených ve skladech.

Pracovní činnosti

 • Vyhledání dokumentů v knihovních skladech dle požadavků uživatelů a jejich příprava k expedici.
 • Řazení určené části knihovního fondu.
 • Třídění a předřazování dokumentů a jejich zakládání do regálů podle konkrétních systémů stavění.
 • Průběžné dohledávání nenalezených dokumentů.
 • Kontrola fyzického stavu knihovních fondů a provádění jejich jednoduché ochrany.
 • Fyzická očista knihovních fondů speciálními prostředky podle stanovené metodiky.
 • Fyzická příprava dokumentů pro volný výběr.
 • Vybavení dokumentů prvky elektromagnetické nebo radiofrekvenční ochrany.
 • Provádění revizí knihovních fondů včetně evidence a ověření ztrát a nesrovnalostí podle stanovené metodiky.
 • Aktivace a deaktivace technických prvků ochrany při manipulaci s knihovním fondem.
 • Obsluha technických zařízení a pomůcek ve skladištích knihovních fondů.
 • Drobné opravy poškozených dokumentů.
 • Manipulační práce a převoz dokumentů mezi sklady a místy jejich zpřístupnění.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihovnik-pracovnik-sprav

Samostatný knihovník akvizitér

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Samostatný knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje a vyhodnocuje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Pracovní činnosti

 • Analýza, obsahové a druhové profilování fondu, tvorba dlouhodobých plánů doplňování, včetně retrospektivního.
 • Zjišťování dokumentů domácí a zahraniční provenience, sledování nabídek, edičních plánů.
 • Posouzení a vyřízení akvizičních návrhů a požadavků.
 • Jednání s českými dodavateli o podmínkách nákupu.
 • Výběr dokumentů, koordinace nákupu, práce v nákupní komisi.
 • Vytvoření objednávek českých a zahraničních dokumentů včetně návazné agendy.
 • Správa rozpočtu na nákup knihovních fondů.
 • Supervize vstupního zpracování dokumentů.
 • Organizace agendy výměny publikací.
 • Vedení dílčích agend povinného výtisku, zjišťování nedodaných titulů, urgence, reklamace.
 • Vedení agendy nepovinných regionálních výtisků na regionální úrovni.
 • Tvorba statistických výstupů.
 • Manipulační manuální práce s dokumenty.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-knihovnik-akvi

Knihovník katalogizátor

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knihovník katalogizátor provádí formální a obsahovou analýzu dokumentu, na jejím základě vytváří jmenný a věcný záznam dokumentu (případně upravuje záznam vytvořený jiným pracovníkem) a spravuje bázi /báze těchto záznamů v tištěné anebo elektronické formě s cílem zpřístupnit uživatelům informace o obsahu knihovního fondu.

Pracovní činnosti

 • Druhová analýza dokumentu.
 • Určení pramenů popisu dokumentu.
 • Vyhledání záznamu dokumentu v katalozích a portálech českých knihoven a v souborných katalozích.
 • Stažení nalezeného záznamu do vlastního katalogu, editace, doplnění dalších polí.
 • Tvorba jmenného katalogizačního záznamu podle pravidel.
 • Obsahová analýza dokumentu – vyvození věcného obsahu katalogizovaného dokumentu.
 • Tvorba věcného katalogizačního záznamu podle pravidel.
 • Klasifikace dokumentu, přidělení znaku Mezinárodního desetinného třídění (MDT), určení třídníku pro postavení dokumentu ve volném výběru.
 • Indexace dokumentu, tvorba klíčových slov.
 • Správa bibliografické a autoritní báze (katalogu).
 • Harmonizace jmenných autorit v Souboru národních autorit.
 • Export záznamů do Souborného katalogu ČR.
 • Zpracování tištěných výstupů z knihovních katalogů.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihovnik-katalogizator

Knihovník akvizitér

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Pracovní činnosti

 • Základní analýza, obsahové a druhové profilování fondu, tvorba krátkodobých plánů doplňování.
 • Zajišťování dokumentů především domácí provenience, sledování nabídek, edičních plánů.
 • Výběr dokumentů, příprava pro nákupní komisi, kontrola duplicity.
 • Vytvoření objednávek především českých dokumentů včetně návazné agendy, urgencí a vyřizování reklamací.
 • Vstupní zpracování, kontrola dokumentů, zpracování minimálního záznamu, vytvoření záznamu o knihovních jednotkách, adjustace, elektronické zabezpečení.
 • Vedení základní majetkové evidence, přírůstkových seznamů a seznamu úbytků.
 • Vedení kartotéky deziderát.
 • Zajištění podkladů finančních transakcí, kontrola faktur, objednávek.
 • Vedení agendy výměny publikací.
 • Vedení agendy darů, návazné agendy, kontrola duplicity, korespondence s dárci.
 • Vedení základní agendy povinného výtisku.
 • Vedení agendy nepovinných regionálních výtisků.
 • Sledování a tvorba základních statistických ukazatelů.
 • Manipulační manuální práce s dokumenty.
 • Komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovně

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihovnik-akviziter

Knihovník v knihovně pro děti

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knihovník v knihovně pro děti zprostředkovává knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných i národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku dětským uživatelům ve smyslu podpory čtenářství, vzdělávacích aktivit, spolupráce s rodiči, pedagogy a dalšími zainteresovanými subjekty.

Pracovní činnosti

 • Poskytnutí knihovnických, informačních, referenčních a faktografických služeb v knihovně pro děti.
 • Vyhledání a formulace odpovědí na informační požadavky uživatelů s využitím interních a externích informačních zdrojů.
 • Sledování a hodnocení informačních potřeb a požadavků uživatelů v knihovně pro děti ve vazbě na profilaci a aktualizaci fondů.
 • Osobní, písemná a telefonická komunikace s uživateli v knihovně pro děti včetně vstupních pohovorů.
 • Informování uživatelů v knihovně pro děti o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovnických a informačních služeb.
 • Sestavení jednoduchých rešerší.
 • Specifické instruktáže a školení uživatelů v knihovně pro děti o poskytovaných knihovnických a informačních službách instituce.
 • Identifikace, vyhledání, výběr a příprava předloh pro kopírovací a reprografické služby uživatelům v knihovně pro děti.
 • Vedení agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů v knihovně pro děti.
 • Kooperace v národním systému knihovnických a informačních služeb pro dětské uživatele.
 • Základní činnosti v oblasti public relations a marketingu knihovny včetně spolupráce s partnery.
 • Prezentace knihovnických a informačních služeb knihovny pro děti.
 • Realizace lekcí informační výchovy, aktivit k podpoře čtenářství a dalších volnočasových aktivit v knihovně pro děti.
 • Poskytnutí specifických poradenských a konzultačních služeb z oblasti čtenářství a informační výchovy rodičům a pedagogům.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihovnik-v-knihovne-pro-

Samostatný referenční knihovník

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Samostatný referenční knihovník zprostředkovává uživatelům fyzickou nebo virtuální formou knihovnické a informační služby vlastní knihovny, knihoven oborově nebo regionálně příbuzných a národního systému knihovnických a informačních služeb jako celku. Vytváří analytické, metodické a pracovní pomůcky pro provoz referenčních služeb na pracovišti a spolupracuje v systému knihoven na tvorbě nástrojů a metodik ke zpřístupnění knihovnických a informačních služeb vlastní knihovny i uživatelům jiných knihoven.

Pracovní činnosti

 • Samostatné poskytnutí knihovnických a informačních služeb.
 • Samostatné poskytnutí referenčních a faktografických služeb a informací.
 • Samostatné vyhledání a formulace odpovědí na složitější informační požadavky uživatelů s využitím interních a externích informačních zdrojů.
 • Samostatné vedení statistik poskytovaných knihovnických a informačních služeb a jejich vyhodnocování ve vazbě na analýzu informačních potřeb a požadavků uživatelů.
 • Sestavení složitých rešerší.
 • Samostatná příprava a poskytnutí vnitrostátních meziknihovních služeb, včetně komplexního bibliograficko-lokačního zpracování složitých požadavků.
 • Evidence poskytovaných meziknihovních služeb.
 • Vedení vstupních pohovorů s uživateli knihovny.
 • Konzultace o rozsahu a právních podmínkách poskytovaných knihovnických a informačních služeb.
 • Příprava a realizace instruktáží a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách.
 • Samostatná tvorba a využití interních databází.
 • Komplexní zpracování složitých požadavků pro kopírovací a reprografické služby.
 • Samostatné vedení agendy vymáhání nesplněných závazků uživatelů včetně adekvátní korespondence s uživateli, právním zastoupením, případně dalšími relevantními subjekty.
 • Stanovení profilu; tvorba, aktualizace a rozmístění fondů knihovny ve vazbě na knihovnické a informační služby.
 • Příprava a realizace činností v oblasti public relations a marketingu služeb knihovny.
 • Spolupráce s partnery knihovny.
 • Samostatná prezentace knihovnických a informačních služeb knihovny.
 • Spolupráce v rámci národního systému knihovnických a informačních služeb.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-referencni-kni

Samostatný knihovník katalogizátor

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Samostatný knihovník katalogizátor vykonává náročné odborné práce v oblasti jmenné a věcné katalogizace včetně formální a obsahové analýzy dokumentu, tvorby úplného jmenného a věcného záznamu, analytického popisu a správy bází záznamů v tištěné a elektronické formě.

Pracovní činnosti

 • Druhová analýza dokumentu.
 • Určení pramenů popisu dokumentu.
 • Vyhledání záznamu dokumentu v katalozích a portálech českých a zahraničních knihoven a v českých a zahraničních souborných katalozích.
 • Stažení záznamu, editace, doplnění polí, kontrola záznamu.
 • Tvorba jmenného katalogizačního záznamu pro všechny druhy dokumentů (včetně vzácných tisků) a analytický popis.
 • Obohacení záznamu o externí zdroje a doplňky, kontrola a aktualizace propojení na externí zdroje.
 • Obsahová analýza, klasifikace a indexování dokumentu (třídník Mezinárodního desetinného třídění, termín Konspektu, klíčová slova, termíny tezauru, věcný termín, geografické jméno, chronologický termín, forma, žánr).
 • Kontrola věcného termínu v lokálních rejstřících a rejstříku Národní knihovny ČR a jeho případné zpřesnění.
 • Určení třídníku pro postavení dokumentu ve volném výběru.
 • Tvorba věcného katalogizačního záznamu pro všechny úrovně a druhy dokumentů.
 • Tvorba, kontrola a harmonizace autorit jmenných.
 • Tvorba, kontrola a harmonizace autorit věcných.
 • Návrh tiskových výstupů z katalogu.
 • Export záznamů do Souborného katalogu ČR, analýza chybných záznamů.
 • Harmonizace katalogizační praxe v knihovně s platnými standardy.
 • Tvorba lokální katalogizační politiky dané instituce.
 • Metodická pomoc při katalogizaci.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-knihovnik-kata

Knihovník v přímých službách

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knihovník v přímých službách vykonává odborné knihovnické práce na úseku výpůjčních, reprografických, kopírovacích a dalších základních služeb v půjčovnách, studovnách, čítárnách, badatelnách a dalších uživatelských prostorách knihovny.

Pracovní činnosti

 • Komunikace s uživateli vztahující se k jejich členství v knihovně, výpůjčním a reprografickým službám.
 • Registrace uživatelů, vystavení uživatelských průkazů, práce s osobními údaji uživatele.
 • Poskytnutí výpůjčních služeb a jejich evidence, vydávání a přebírání dokumentů a kontrola vrácených dokumentů.
 • Rozeslání upomínek, vyřízení rezervací.
 • Příprava pro poskytnutí meziknihovních a dodávacích služeb, evidence požadavků a způsobu jejich realizace, spedice listovních a balíkových zásilek.
 • Poskytnutí reprografických a kopírovacích služeb, zhotovení kopií z připravených předloh skenováním a kopírováním, kalkulace podle ceníku.
 • Vedení pokladny a evidence plateb; manipulace s hotovostí, uzávěrky tržeb, odvody a statistika plateb.
 • Dozor v půjčovnách, studovnách, čítárnách, badatelnách a dalších prostorách s volným přístupem k fondu.
 • Vedení operativní evidence přímých služeb.
 • Kalkulace poskytovaných placených služeb podle ceníku.

Kód ISCO

4411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihovnik-v-primych-sluzb

Korektor ve vydavatelství

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Korektor ve vydavatelství upravuje texty z hlediska jejich soudobé jazykové správnosti, čistoty, terminologie a stylistiky a dodržuje pravidla typografické čistoty tištěných i elektronických textů.

Pracovní činnosti

 • Příjem textových a obrazových podkladů pro korektury za pomoci příslušných textových editorů a elektronických médií.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů pro korektury na serveru a v elektronickém archivu.
 • Opravy a úpravy textu z hlediska jazykové správnosti.
 • Porovnání předložených textů s rukopisy a provádění jejich oprav.
 • Úpravy textů po věcné, stylistické a terminologické stránce.
 • Zápisy korektur do interních systémů vydavatelů.
 • Spolupráce a konzultace s autory při stylistických úpravách textu.
 • Spolupráce s technickými redaktory při návrhu technické úpravy textů.
 • Spolupráce při tvorbě nových termínů při překladech z cizího jazyka.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

4413

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/korektor-ve-vydavatelstvi

Odborný pracovník obsluhy pošty

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Odborný pracovník obsluhy pošty odpovídá za provoz pošty, poskytuje poštovní služby zákazníkům na poště a doručuje poštovní zásilky.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu pošty.
 • Příjem a výdej poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek v souladu s poštovními podmínkami.
 • Vedení pokladní služby na poště.
 • Evidence podaných a vydaných poštovních zásilek v systému APOST.
 • Zpracování a kontrola provozních dokladů.
 • Prodej cenin a doplňkového sortimentu.
 • Doručování poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek.
 • Zajištění obstaravatelských služeb (např. důchodová služba, SIPO, SAZKA) a služeb smluvních partnerů.
 • Vybírání poštovních schránek.
 • Příjem, zpracování a výprava poštovních zásilek do přepravní sítě.
 • Příjem reklamací a stížností souvisejících s poštovním provozem a službami pošty.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-pracovnik-obsluhy

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz na specializovaném pracovišti zpracovává zásilky určené k odeslání do ciziny a zásilky došlé z ciziny k dodání adresátům v ČR.

Pracovní činnosti

 • Příjem, zpracování a výprava poštovních zásilek z vnitřní poštovní sítě k dodání do zahraničí.
 • Příjem, zpracování a výprava poštovních zásilek ze zahraničí do vnitřní poštovní sítě.
 • Předložení zásilek určených do i ze zemí mimo EU k celnímu odbavení.
 • Kontrola zásilek určených do i ze zahraničí s využitím rentgenu.
 • Posouzení zásilek vzhledem k bezpečnostním opatřením.
 • Elektronické sledování zpracovaného objemu poštovních zásilek.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-postovni-prepra-129d

Pracovník vnitřní poštovní služby I

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník vnitřní poštovní služby I zabezpečuje jednoduché činnosti vykonávané v zázemí pošty.

Pracovní činnosti

 • Oddělování, rovnání a orážení zásilek.
 • Vybírání schránek na poště.
 • Zpracování podaných zásilek - popisování a razítkování.
 • Manipulace s balíkovými zásilkami a jejich třídění.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vnitrni-postovn-d988

Pracovník poštovní přepravy I

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník poštovní přepravy I zabezpečuje činnosti vykonávané v přepravním centru.

Pracovní činnosti

 • Zpracování poštovního materiálu přicházejícího do přepravního centra a odcházejícího z něj.
 • Vykládka a nakládka materiálu z poštovního kurzu (dopravních prostředků).
 • Třídění zásilek do předepsaných směrů a na předepsané skupiny.
 • Zajišťování elektronické evidence zásilek v systému T&T (snímání čárových kódů zásilek).

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-postovni-prepra-1514

Pracovník vnitřní poštovní služby II

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník vnitřní poštovní služby II zabezpečuje činnosti vykonávané v zázemí pošty.

Pracovní činnosti

 • Zpracování poštovního materiálu přicházejícího na poštu a odcházejícího z pošty.
 • Příprava dokladů pro doručovatele.
 • Třídění zásilek.
 • Práce v poštovní úložně - zpracování a evidence nedoručitelných zásilek.
 • Předávání zásilek do poštovní přepravy.
 • Řešení nepravidelnosti a závad.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vnitrni-postovn

Pracovník vnitřní poštovní služby III

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník vnitřní poštovní služby III vykonává činnosti v zázemí pošty.

Pracovní činnosti

 • Příprava zásilek na doručení, zpracování žádosti o dosílku.
 • Práce se zásilkami a poukázkami z ciziny.
 • Vypořádání znehodnocených zásilek v poštovní úložně.
 • Vyřizování dotazů soudů, finančních úřadů a exekutorů.
 • Vyúčtování poštovních zásilek s doručovateli.
 • Zpracování provozních dokladů.
 • Vyřizování reklamací tuzemských i mezinárodních.
 • Kontrola provozních dokladů.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vnitrni-postovn-9579

Pracovník poštovní přepravy

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Pracovník poštovní přepravy vykonává a koordinuje operace spojené se zpracováním a evidenci poštovních zásilek v přepravním centru.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování elektronické evidence zásilek v systému T&T (snímání čárových kódů zásilek).
 • Vytváření přepravních dokladů.
 • Zajištění souladu provedení jednotlivých technologických operací.
 • Třídění, evidence a směrování zásilek.
 • Elektronické sledování objemu zpracovávaného poštovního materiálu.
 • Koordinace práce třídičů.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-postovni-prepra

Poštovní doručovatel

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Doručovatel zabezpečuje doručení listovních a balíkových zásilek a finančních hotovostí.

Pracovní činnosti

 • Vyúčtování a uzavření pracoviště.
 • Pochůzka.
 • Uložení oznámených zásilek.
 • Převzetí zásilek a finančních hotovostí.
 • Zapsání do dodacích dokladů.
 • Zakládání zásilek ve směru pochůzky.

Kód ISCO

4412

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/postovni-dorucovatel

Dokumentátor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Dokumentátor provádí a zajišťuje dokumentaci a uchovávání výsledků dokumentace historie, vývoje jevů a proměn ve společnosti a přírodě.

Pracovní činnosti

 • Dokumentační činnost v oblasti památkové péče či muzejnictví v celostátním rozsahu, včetně koordinace vývozu předmětů kulturní povahy do zahraničí.
 • Zpracování dokumentačních činností v oborech památkové péče a muzejnictví.
 • Správa a prezentace výsledků odborné činnosti zajišťující dokumentaci zkoumaných jevů a proměn.
 • Sledování interních kritérií a legislativních pravidel pro vývoz předmětů kulturní povahy do zahraničí i v ČR.
 • Pořizování dokumentace památek, sbírkových předmětů a knižních fondů, zejména pro publikační a prezentační účely.
 • Digitalizace předmětů kulturní povahy, objektů a lokalit.
 • Sledování, vyhodnocení a dokumentování fyzického stavu sbírek, mobiliárních a knižních fondů.

Kód ISCO

4415

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dokumentator

Asistent archeologa

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Asistent archeologa provádí pomocné práce na archeologickém výzkumu, zpracovává, třídí, dokumentuje a eviduje archeologický materiál. Koordinuje činnost dalších terénních pracovníků archeologického výzkumu.

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů z oblasti archeologie pro potřeby památkové péče.
 • Základní třídění, dokumentace a evidence archeologického materiálu.
 • Vyřizování organizačních a provozních věcí při archeologickém průzkumu a výzkumu.
 • Koordinace činnosti dalších terénních pracovníků archeologického výzkumu.
 • Zpracování rešerší archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Zpracování dílčích částí dokumentací výzkumů.

Kód ISCO

4415

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-archeologa

Správce depozitáře

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Správce depozitáře spravuje sbírky z oblasti přírodních a humanitních věd, zajišťuje ukládání sbírkových předmětů, jejich ochranu a manipulaci s nimi.

Pracovní činnosti

 • Správa různých druhů sbírek z oblasti přírodních a humanitních věd.
 • Zajišťování bezpečnostních opatření proti poškození sbírek nebo jednotlivých předmětů.
 • Vedení evidence a dokumentace sbírek.

Kód ISCO

4415

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-depozitare

Samostatný dokumentátor

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Samostatný dokumentátor pracuje v oblasti dokumentace historie, vývoje jevů a proměn ve společnosti a přírodě.

Pracovní činnosti

 • Odborná dokumentace přírodních a společenských jevů a skutečností, vedení, tvorba, doplňování výsledků dokumentačních činností.
 • Pořizování dokumentace se všemi náležitostmi po stránce odborné, technické a legislativní.
 • Odborné zpracování výsledků dokumentačních činností.
 • Kontrola stavu vybraných skutečností v oblasti kulturního dědictví.
 • Vedení odborné evidence.
 • Výkon činností potřebných pro vývoz předmětů kulturní povahy do zahraničí.
 • Administrativní zajištění zápůjček a výpůjček předmětů kulturní povahy.

Kód ISCO

4415

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-dokumentator

Personalista

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Personalista zajišťuje veškerou personální agendu v oganizaci.

Pracovní činnosti

 • Plánování a vedení personální práce v organizaci.
 • Tvorba vnitřních předpisů a pracovně právních dokumentů organizace.
 • Zajišťování náborů, přijímání a propouštění zaměstnanců.
 • Vyřizování pracovně právních záležitostí ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních poměrů.
 • Vedení personální evidence a souvisejících smluvních vztahů.
 • Spolupráce na nastavení a vedení systému hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců.
 • Spolupráce při analýze vzdělávacích potřeb a zajišťování rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.
 • Spolupráce s vedoucími jednotlivých oddělení v oblasti personální práce.
 • Reporting vedení organizace.

Kód ISCO

4416

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/personalista