Profese

Úředníci v logistice [CZ-ISCO 432]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Logistik skladových operací

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Logistik skladových operací zajišťuje činnosti spojené s optimalizací skladovacích procesů.

Pracovní činnosti

 • Navrhování nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
 • Navrhování unifikace, paletizace a kontejnerizace ve skladovém hospodářství.
 • Vyhodnocování a posuzování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství.
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
 • Spolupráce s logistikem dopravy a výroby.
 • Stanovení dílčích činností optimalizaci dopravně přepravního procesu.
 • Stanovení harmonogramu nasazení a využití manipulačních prostředků.
 • Řízení, vedení a kontrola podřízených pracovníků.

Kód ISCO

4321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/logistik-skladovych-opera-a7a8

Pracovník pro evidenci zásob

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Pracovník pro evidenci zásob zajišťuje prvotní evidenci přírůstků a úbytků zásob.

Pracovní činnosti

 • Evidence stávajících zásob v souladu s interními předpisy účetní jednotky.
 • Sledování a evidence přírůstků nových zásob.
 • Sledování a evidence úbytků zásob.
 • Spolupráce při fyzické a dokladové inventarizaci zásob.

Kód ISCO

4321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-evidenci-za

Nádražní

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Nádražní organizuje a koordinuje posun v obvodu železniční stanice.

Pracovní činnosti

 • Organizování a koordinace činnosti posunu v obvodu železniční stanice.
 • Zajišťování úkolů stanovené rozpisem.
 • Vedení podřízených zaměstnanců.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nadrazni

Dozorce depa

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Dozorce depa organizuje přístavby hnacích a tažených vozidel na plánovanou údržbu a ostatní druhy oprav.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování přístavby hnacích a tažných vozidel na plánovanou údržbu a opravu.
 • Řízení práce podřízených pracovníků ve směně.
 • Zodpovědnost za bezpečný a hospodárný posun v obvodu depa kolejových vozidel.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dozorce-depa

Dispečer lodní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Dispečer lodní dopravy komplexně zajišťuje řízení lodního a překladního provozu formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu plavidel.
 • Řízení přistavování plavidel k nakládce a vykládce zboží a materiálů.
 • Zabezpečování obsazení plavidel lodními posádkami.
 • Koordinace vykládky, nakládky a přistavování dopravních prostředků (plavidel, železničních vagónů, kamionů).
 • Jednání s místními a státními orgány i mimo ČR.
 • Operativní řízení mimořádných situací s cílem minimalizace prostojů.
 • Vedení příslušných záznamů o průběhu směny.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-lodni-dopravy

Výpravčí

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Výpravčí řídí a zabezpečuje vlakovou dopravu v určeném obvodu železniční stanice, popřípadě v určeném úseku trati.

Pracovní činnosti

 • Organizování, řízení a koordinace vlakové dopravy a posunu v obvodu stanice, odbočky a výhybny (popřípadě trati).
 • Zajišťování plnění grafikonu vlakové dopravy.
 • Řízení a kontrola posunovací a vlakotvorné činnosti.
 • Obsluha staničního a traťového zabezpečovacího zařízení podle konstrukčního uspořádání.
 • Zpracování komplexní dokumentace o pohybu vlaků v obvodu železniční stanice.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vypravci

Mistr silniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Mistr silniční dopravy zajišťuje a řídí v určeném rozsahu osobní nebo nákladní dopravu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu osobní nebo nákladní dopravy.
 • Řízení a kontrola práce řidičů.
 • Provádění přepravní a provozní kontroly.
 • Vyhodnocování přepravních a provozních výkonů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mistr-silnicni-dopravy

Referent železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Referent železniční dopravy zabezpečuje reklamační a kalkulační práce a agendu v přepravě vozových zásilek.

Pracovní činnosti

 • Kontrola dodržování přepravních a tarifních podmínek.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování předávky a přejímky vozů a vozových zásilek a kontejnerů ve styku se zahraničními dopravními podniky.
 • Vyřizování reklamací, nároků na náhradu škody a zajišťování spedičních prací.
 • Zajišťování pokladní agendy v přepravě vozových zásilek.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/referent-zeleznicni-dopra

Kontrolor vozby

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kontrolor vozby provádí kontrolní, výcvikovou a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních pracovníků dep.

Pracovní činnosti

 • Kontrola technického stavu železničních kolejových vozidel včetně kontroly kvality a kultury cestování.
 • Kontrola práce provozních pracovníků.
 • Výcviková a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních zaměstnanců DKV (Depo kolejových vozidel).
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-vozby

Vozový disponent

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vozový disponent zajišťuje a vykonává odborné činnosti na úseku přepravního plánování, hospodaření a manipulace s nákladními vozy, přepravními pomůckami a výstrojí.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování nakládky a vykládky vozů.
 • Zajišťování plnění vyrovnávkových úkolů.
 • Organizování přepravní činnosti.
 • Kontrolní činnost.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vozovy-disponent

Dispečer železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Dispečer železniční dopravy řídí, organizuje a kontroluje posunovací a vlakotvorné práce, řídí vlakovou dopravu na uceleném traťovém úseku, řídí a kontroluje hospodaření s nákladními vozy v přidělených železničních stanicích určeného vozového okruhu.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečení staničního dispečinku v oblasti zajišťování vlakových náležitostí.
 • Kontrola plnění grafikonu provozních procesů stanice.
 • Obsluha zabezpečovacího zařízení a informačních systémů.
 • Naplňování směnového plánu staničního dispečinku.
 • Řízení vlakové dopravy pomocí dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení na uceleném traťovém úseku.
 • Vedení plánu vozové a nákladové práce.
 • Koordinace činností s provozním dispečerem.
 • Řízení, organizace a kontrola posunu při rozřazování a sestavě vlaků a při obsluze manipulačních míst.
 • Určování vozů k deponování a do operativní zálohy.
 • Sledování doběhu vozů k vykládce, kontrola průběhu vykládky.
 • Zajišťování přistavování vozů k nakládce podle požadavků přepravců a oddělení zvláštních přeprav.
 • Zajišťování vyrovnávkových úkolů nákladních vozů včetně kontroly jejich plnění.
 • Řízení, koordinace a kontrola práce podřízených dispečerů a vozových disponentů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-zeleznicni-dopra

Vozmistr

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vozmistr zabezpečuje technické a přepravní prohlídky železničních vozů a odborné přepravní práce související s odjezdem a sestavou vlaku ve stanici.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování technických a přepravních prohlídek železničních vozů ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě.
 • Provádění drobných oprav poškozených vozů a zkoušek brzd vlaků (včetně vyhodnocování spolehlivosti kotoučových brzd a protismykových zařízení).
 • Provádění výběru vozů pro nakládku.
 • Zabezpečování odborných prací souvisejících s odjezdem a sestavou vlaku ve stanici.
 • Zpracování komplexní dokumentace pro bezpečný a včasný odjezd vlaku.
 • Kontrola a zkoušení všech brzdových zařízení na vozech nových konstrukcí a na vozech zahraničních železnic.
 • Kontrola brzdových a klimatizačních zařízení u osobních železničních vozů.
 • Vedení příslušné evidence a podkladů pomocí výpočetní techniky.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vozmistr

Dispečer sběrných přepravních uzlů

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Dispečer sběrných přepravních uzlů koordinuje zpracování a přepravu zásilek v logistické síti.

Pracovní činnosti

 • Organizování a řízení technologických procesů logistického centra.
 • Řízení, monitorování a kontrola kvality při zpracování zásilek.
 • Zajišťování dohledu nad technickými zařízeními.
 • Vedení databáze veškerých požadavků na opravy a údržbu zařízení a předává je k řešení.
 • Vyhotovování denních hlášení nepravidelností.
 • Koordinace přepravy zásilek v určené části logistické sítě.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-sbernych-preprav

Operátor železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Operátor železniční dopravy zajišťuje vedení operativní dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s výpravčím a dispečerem.
 • Zpracování dopravních údajů pro systémy výpočetní techniky.
 • Vedení evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel v přiděleném obvodu železniční stanice.
 • Obsluha dálnopisu, staničního rozhlasu a informačních systémů.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-zeleznicni-dopra

Provozní technik silniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Provozní technik silniční dopravy zajišťuje v určeném rozsahu optimální technický stav a provozní způsobilost dopravních prostředků.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu osobní nebo nákladní dopravy po technické stránce.
 • Zajišťování údržby, oprav a optimálního technického stavu vozidel.
 • Vedení evidence vozidel a záznamů o jejich opravách.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-technik-silnicni

Logistik v dopravě a přepravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Logistik v dopravě a přepravě zajišťuje činnosti spojené s optimalizací dopravně přepravního procesu.

Pracovní činnosti

 • Navrhování unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravním procesu na mezinárodní úrovni.
 • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravního procesu.
 • Zpracování cenových nabídek a tarifů.
 • Spolupráce se skladovým a výrobním logistikem.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
 • Akviziční činnosti spojené se zajišťováním přepravní činnosti.
 • Navrhování nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
 • Navrhování optimálního druhu dopravy a dopravních prostředků.
 • Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/logistik-v-doprave-a-prep

Komandující

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Komandující zabezpečuje hospodaření se zaměstnanci staniční služby a vlakových čet při obsazování pracovních míst ve směně.

Pracovní činnosti

 • Sestavování služebních rozvrhů (turnusů).
 • Vedení evidence o odpracované době a výkonech pracovníků.
 • Odpovědnost za racionální využívání fondu pracovní doby pracovníky svěřeného úseku.
 • Kontrolní činnost.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/komandujici

Strojmistr železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Strojmistr železniční dopravy samostatně organizuje a řídí činnost hnacích vozidel, lokomotivních čet a ostatních provozních zaměstnanců depa.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení činnosti hnacích vozidel a lokomotivních čet a ostatních provozních zaměstnanců depa.
 • Rozhodování o schopnosti hnacích vozidel k požadovanému výkonu.
 • Zajištění personálních potřeb k obsluze hnacích vozidel.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Koordinace a kontrola provozu hnacích vozidel.
 • Řízení podřízených strojmistrů.
 • Diagnostika poruch hnacích vozidel.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojmistr-zeleznicni-dop

Chemický technik plánovač

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik plánovač provádí specializovanou, komplexní odbornou činnost v oblasti přípravy podkladů pro tvorbu plánů chemické výroby, rozpisů jednotlivých položek na pracoviště nebo menší organizační celky a stanovování technologických norem a časů.

Pracovní činnosti

 • Tvorba dokumentace, plánů a kalkulací chemické výroby.
 • Spolupráce na tvorbě rozpočtů chemické výroby.
 • Zajištění a zpracování technických podkladů v oblasti plánu výroby (roční plán, klouzavé měsíční plány), controllingových zpráv, kalkulací, rozpočtů, plánu spotřeby surovin, plánu spotřeby obalů, kontrolní činnosti.
 • Spolupráce s technologickými pracovníky na stanovení normativní spotřeby pro kalkulace nových chemických výrobků.
 • Příprava předběžné kalkulace před zavedením nového výrobku.
 • Tvorba ekonomických podkladů pro obchodní strategii chemických produktů.
 • Spolupráce na zajištění a organizaci nákupu chemických surovin; na přípravě technologické dokumentace.
 • Zadávání změn stávajících norem výrobků, zadávání nových výrobků do informačního systému, případně rušení zavedených výrobků.
 • Zpracování operativních propočtů kalkulací při změnách cen vstupů na základě cenových prověrek.
 • Zpracování prognóz zásob a pohledávek.

Kód ISCO

4322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-planovac

Logistik výroby

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Logistik výroby zajišťuje činnosti spojené s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a zajišťování realizace racionalizačních opatření ve fázi přípravy a průběhu výroby.
 • Navrhování organizace a technického zajišťování přísunu optimálního množství surovin, materiálů a polotovarů.
 • Navrhování uspořádání výrobních procesů.
 • Provádění rozborů nákladovosti vyplývající z organizace výroby a práce.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Spolupráce s logistikem skladových operací a logistikem dopravy.
 • Spolupráce při tvorbě plánu výroby.
 • Zpracování podkladů pro cenovou kalkulaci.
 • Řízení, vedení a kontrola podřízených pracovníků.

Kód ISCO

4322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/logistik-vyroby