Profese

Úředníci v logistice [CZ-ISCO 432]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Logistik skladových operací

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Logistik skladových operací zajišťuje činnosti spojené s optimalizací skladovacích procesů.

Pracovní činnosti

 • Navrhování nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
 • Navrhování unifikace, paletizace a kontejnerizace ve skladovém hospodářství.
 • Vyhodnocování a posuzování efektivnosti procesů ve skladovém hospodářství.
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
 • Spolupráce s logistikem dopravy a výroby.
 • Stanovení dílčích činností optimalizaci dopravně přepravního procesu.
 • Stanovení harmonogramu nasazení a využití manipulačních prostředků.
 • Řízení, vedení a kontrola podřízených pracovníků.

Kód ISCO

4321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/logistik-skladovych-opera-a7a8

Pracovník pro evidenci zásob

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Pracovník pro evidenci zásob zajišťuje prvotní evidenci přírůstků a úbytků zásob.

Pracovní činnosti

 • Evidence stávajících zásob v souladu s interními předpisy účetní jednotky.
 • Sledování a evidence přírůstků nových zásob.
 • Sledování a evidence úbytků zásob.
 • Spolupráce při fyzické a dokladové inventarizaci zásob.

Kód ISCO

4321

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-evidenci-za

Nádražní

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Nádražní organizuje a koordinuje posun v obvodu železniční stanice.

Pracovní činnosti

 • Organizování a koordinace činnosti posunu v obvodu železniční stanice.
 • Zajišťování úkolů stanovené rozpisem.
 • Vedení podřízených zaměstnanců.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nadrazni

Dozorce depa

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Dozorce depa organizuje přístavby hnacích a tažených vozidel na plánovanou údržbu a ostatní druhy oprav.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování přístavby hnacích a tažných vozidel na plánovanou údržbu a opravu.
 • Řízení práce podřízených pracovníků ve směně.
 • Zodpovědnost za bezpečný a hospodárný posun v obvodu depa kolejových vozidel.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dozorce-depa

Dispečer lodní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Dispečer lodní dopravy komplexně zajišťuje řízení lodního a překladního provozu formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Řízení provozu plavidel.
 • Řízení přistavování plavidel k nakládce a vykládce zboží a materiálů.
 • Zabezpečování obsazení plavidel lodními posádkami.
 • Koordinace vykládky, nakládky a přistavování dopravních prostředků (plavidel, železničních vagónů, kamionů).
 • Jednání s místními a státními orgány i mimo ČR.
 • Operativní řízení mimořádných situací s cílem minimalizace prostojů.
 • Vedení příslušných záznamů o průběhu směny.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-lodni-dopravy

Výpravčí

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Výpravčí řídí a zabezpečuje vlakovou dopravu v určeném obvodu železniční stanice, popřípadě v určeném úseku trati.

Pracovní činnosti

 • Organizování, řízení a koordinace vlakové dopravy a posunu v obvodu stanice, odbočky a výhybny (popřípadě trati).
 • Zajišťování plnění grafikonu vlakové dopravy.
 • Řízení a kontrola posunovací a vlakotvorné činnosti.
 • Obsluha staničního a traťového zabezpečovacího zařízení podle konstrukčního uspořádání.
 • Zpracování komplexní dokumentace o pohybu vlaků v obvodu železniční stanice.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vypravci

Mistr silniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Mistr silniční dopravy zajišťuje a řídí v určeném rozsahu osobní nebo nákladní dopravu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu osobní nebo nákladní dopravy.
 • Řízení a kontrola práce řidičů.
 • Provádění přepravní a provozní kontroly.
 • Vyhodnocování přepravních a provozních výkonů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mistr-silnicni-dopravy

Referent železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Referent železniční dopravy zabezpečuje reklamační a kalkulační práce a agendu v přepravě vozových zásilek.

Pracovní činnosti

 • Kontrola dodržování přepravních a tarifních podmínek.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování předávky a přejímky vozů a vozových zásilek a kontejnerů ve styku se zahraničními dopravními podniky.
 • Vyřizování reklamací, nároků na náhradu škody a zajišťování spedičních prací.
 • Zajišťování pokladní agendy v přepravě vozových zásilek.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/referent-zeleznicni-dopra

Kontrolor vozby

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kontrolor vozby provádí kontrolní, výcvikovou a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních pracovníků dep.

Pracovní činnosti

 • Kontrola technického stavu železničních kolejových vozidel včetně kontroly kvality a kultury cestování.
 • Kontrola práce provozních pracovníků.
 • Výcviková a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních zaměstnanců DKV (Depo kolejových vozidel).
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-vozby

Vozový disponent

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vozový disponent zajišťuje a vykonává odborné činnosti na úseku přepravního plánování, hospodaření a manipulace s nákladními vozy, přepravními pomůckami a výstrojí.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování nakládky a vykládky vozů.
 • Zajišťování plnění vyrovnávkových úkolů.
 • Organizování přepravní činnosti.
 • Kontrolní činnost.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vozovy-disponent

Dispečer železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Dispečer železniční dopravy řídí, organizuje a kontroluje posunovací a vlakotvorné práce, řídí vlakovou dopravu na uceleném traťovém úseku, řídí a kontroluje hospodaření s nákladními vozy v přidělených železničních stanicích určeného vozového okruhu.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečení staničního dispečinku v oblasti zajišťování vlakových náležitostí.
 • Kontrola plnění grafikonu provozních procesů stanice.
 • Obsluha zabezpečovacího zařízení a informačních systémů.
 • Naplňování směnového plánu staničního dispečinku.
 • Řízení vlakové dopravy pomocí dálkové obsluhy zabezpečovacího zařízení na uceleném traťovém úseku.
 • Vedení plánu vozové a nákladové práce.
 • Koordinace činností s provozním dispečerem.
 • Řízení, organizace a kontrola posunu při rozřazování a sestavě vlaků a při obsluze manipulačních míst.
 • Určování vozů k deponování a do operativní zálohy.
 • Sledování doběhu vozů k vykládce, kontrola průběhu vykládky.
 • Zajišťování přistavování vozů k nakládce podle požadavků přepravců a oddělení zvláštních přeprav.
 • Zajišťování vyrovnávkových úkolů nákladních vozů včetně kontroly jejich plnění.
 • Řízení, koordinace a kontrola práce podřízených dispečerů a vozových disponentů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-zeleznicni-dopra

Vozmistr

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Vozmistr zabezpečuje technické a přepravní prohlídky železničních vozů a odborné přepravní práce související s odjezdem a sestavou vlaku ve stanici.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování technických a přepravních prohlídek železničních vozů ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě.
 • Provádění drobných oprav poškozených vozů a zkoušek brzd vlaků (včetně vyhodnocování spolehlivosti kotoučových brzd a protismykových zařízení).
 • Provádění výběru vozů pro nakládku.
 • Zabezpečování odborných prací souvisejících s odjezdem a sestavou vlaku ve stanici.
 • Zpracování komplexní dokumentace pro bezpečný a včasný odjezd vlaku.
 • Kontrola a zkoušení všech brzdových zařízení na vozech nových konstrukcí a na vozech zahraničních železnic.
 • Kontrola brzdových a klimatizačních zařízení u osobních železničních vozů.
 • Vedení příslušné evidence a podkladů pomocí výpočetní techniky.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vozmistr

Dispečer sběrných přepravních uzlů

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Dispečer sběrných přepravních uzlů koordinuje zpracování a přepravu zásilek v logistické síti.

Pracovní činnosti

 • Organizování a řízení technologických procesů logistického centra.
 • Řízení, monitorování a kontrola kvality při zpracování zásilek.
 • Zajišťování dohledu nad technickými zařízeními.
 • Vedení databáze veškerých požadavků na opravy a údržbu zařízení a předává je k řešení.
 • Vyhotovování denních hlášení nepravidelností.
 • Koordinace přepravy zásilek v určené části logistické sítě.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-sbernych-preprav

Operátor železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Operátor železniční dopravy zajišťuje vedení operativní dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s výpravčím a dispečerem.
 • Zpracování dopravních údajů pro systémy výpočetní techniky.
 • Vedení evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel v přiděleném obvodu železniční stanice.
 • Obsluha dálnopisu, staničního rozhlasu a informačních systémů.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-zeleznicni-dopra

Provozní technik silniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Provozní technik silniční dopravy zajišťuje v určeném rozsahu optimální technický stav a provozní způsobilost dopravních prostředků.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu osobní nebo nákladní dopravy po technické stránce.
 • Zajišťování údržby, oprav a optimálního technického stavu vozidel.
 • Vedení evidence vozidel a záznamů o jejich opravách.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/provozni-technik-silnicni

Logistik v dopravě a přepravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Logistik v dopravě a přepravě zajišťuje činnosti spojené s optimalizací dopravně přepravního procesu.

Pracovní činnosti

 • Navrhování unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně přepravním procesu na mezinárodní úrovni.
 • Posuzování a vyhodnocování efektivnosti dopravně přepravního procesu.
 • Zpracování cenových nabídek a tarifů.
 • Spolupráce se skladovým a výrobním logistikem.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
 • Akviziční činnosti spojené se zajišťováním přepravní činnosti.
 • Navrhování nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
 • Navrhování optimálního druhu dopravy a dopravních prostředků.
 • Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/logistik-v-doprave-a-prep

Komandující

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Komandující zabezpečuje hospodaření se zaměstnanci staniční služby a vlakových čet při obsazování pracovních míst ve směně.

Pracovní činnosti

 • Sestavování služebních rozvrhů (turnusů).
 • Vedení evidence o odpracované době a výkonech pracovníků.
 • Odpovědnost za racionální využívání fondu pracovní doby pracovníky svěřeného úseku.
 • Kontrolní činnost.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/komandujici

Strojmistr železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Strojmistr železniční dopravy samostatně organizuje a řídí činnost hnacích vozidel, lokomotivních čet a ostatních provozních zaměstnanců depa.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení činnosti hnacích vozidel a lokomotivních čet a ostatních provozních zaměstnanců depa.
 • Rozhodování o schopnosti hnacích vozidel k požadovanému výkonu.
 • Zajištění personálních potřeb k obsluze hnacích vozidel.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Koordinace a kontrola provozu hnacích vozidel.
 • Řízení podřízených strojmistrů.
 • Diagnostika poruch hnacích vozidel.

Kód ISCO

4323

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojmistr-zeleznicni-dop

Chemický technik plánovač

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik plánovač provádí specializovanou, komplexní odbornou činnost v oblasti přípravy podkladů pro tvorbu plánů chemické výroby, rozpisů jednotlivých položek na pracoviště nebo menší organizační celky a stanovování technologických norem a časů.

Pracovní činnosti

 • Tvorba dokumentace, plánů a kalkulací chemické výroby.
 • Spolupráce na tvorbě rozpočtů chemické výroby.
 • Zajištění a zpracování technických podkladů v oblasti plánu výroby (roční plán, klouzavé měsíční plány), controllingových zpráv, kalkulací, rozpočtů, plánu spotřeby surovin, plánu spotřeby obalů, kontrolní činnosti.
 • Spolupráce s technologickými pracovníky na stanovení normativní spotřeby pro kalkulace nových chemických výrobků.
 • Příprava předběžné kalkulace před zavedením nového výrobku.
 • Tvorba ekonomických podkladů pro obchodní strategii chemických produktů.
 • Spolupráce na zajištění a organizaci nákupu chemických surovin; na přípravě technologické dokumentace.
 • Zadávání změn stávajících norem výrobků, zadávání nových výrobků do informačního systému, případně rušení zavedených výrobků.
 • Zpracování operativních propočtů kalkulací při změnách cen vstupů na základě cenových prověrek.
 • Zpracování prognóz zásob a pohledávek.

Kód ISCO

4322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-planovac

Logistik výroby

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Logistik výroby zajišťuje činnosti spojené s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a zajišťování realizace racionalizačních opatření ve fázi přípravy a průběhu výroby.
 • Navrhování organizace a technického zajišťování přísunu optimálního množství surovin, materiálů a polotovarů.
 • Navrhování uspořádání výrobních procesů.
 • Provádění rozborů nákladovosti vyplývající z organizace výroby a práce.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Spolupráce s logistikem skladových operací a logistikem dopravy.
 • Spolupráce při tvorbě plánu výroby.
 • Zpracování podkladů pro cenovou kalkulaci.
 • Řízení, vedení a kontrola podřízených pracovníků.

Kód ISCO

4322

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/logistik-vyroby