Profese

Úředníci pro zpracování číselných údajů [CZ-ISCO 431]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Mzdová účetní

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Mzdová účetní provádí činnosti spojené s výpočtem mezd (platů) pro zaměstnance, vede mzdovou evidenci a výkaznictví, provádí odvody příslušným institucím.

Pracovní činnosti

 • Zpracování časových a osobních dat zaměstnanců v mzdových systémech.
 • Vedení mzdové evidence a výkaznictví.
 • Kontrolní činnost podle pokynů a stanovených postupů.
 • Výpočet mzdy zaměstnanců, resp. jednotlivých složek mzdy, náhrad apod.
 • Statistická a rozborová činnost v oblasti plánování a čerpání mezd.
 • Zajištění odměňování různých skupin zaměstnanců podle stanovených pokynů a postupů.
 • Příprava a realizace roční závěrky.
 • Příjem, vyřízení a zúčtování reklamací mezd.
 • Zpracování a správa exekucí.
 • Výpočet srážek a odvodů.
 • Zajištění komunikace s oprávněnými institucemi.

Kód ISCO

4313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mzdova-ucetni

Pracovník vnitřních bankovních služeb

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník vnitřních bankovních služeb zajišťuje bezhotovostní platební styk na běžných účtech klientů.

Pracovní činnosti

 • Příprava a třídění dokladů pro bezhotovostní operace ve vnitřních bankovních službách.
 • Komplexní příprava dokladů došlých ke zpracování, pořizování vstupních dat a likvidování příkazů bezhotovostních operací.
 • Typování údajů a oprava chybných položek v celobankovních systémech zpracování.
 • Likvidace a pořizování položek předávaných např. formou magnetických médií.
 • Zabezpečování bezhotovostního platebního styku včetně řešení nesprávně zaúčtovaných položek a reklamací platebního styku.
 • Zajišťování dohledání chybně směrovaných plateb na žádost klientů.
 • Vyřizování reklamací platebního styku na účtech klientů.
 • Zabezpečování činností souvisejících s rušením nevyřízených transakcí.
 • Péče o dokumentaci zpracovávanou ve vnitřních bankovních službách.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vnitrnich-banko

Pracovník správy úvěrového portfolia

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník správy úvěrového portfolia zajišťuje tvorbu a správu smluvní úvěrové dokumentace, kontrolu plnění smluvních podmínek čerpání a splácení úvěrů, vymáhání jednoduchých případů ohrožené úvěrové angažovanosti a podílí se na vyhodnocení úvěrového rizika.

Pracovní činnosti

 • Zajištění tvorby a správy úvěrové smluvní dokumentace, jejich změn a dodatků.
 • Zajištění agend souvisejících s realizací čerpání a splácení úvěrů a dalších forem financování klienta.
 • Provádění kontrol smluv a plnění smluvních podmínek úvěrových případů.
 • Provádění analýz úvěrového portfolia.
 • Vedení přehledů o úvěrové angažovanosti klientů.
 • Tvorba návrhů a realizace řešení standardních případů vymáhání dlužných splátek úvěrových obchodů.
 • Příprava dokumentace problémových úvěrů.
 • Vedení evidence spravované úvěrové dokumentace.
 • Příprava podkladů pro vyřizování dotazů soudů a orgánů činných v trestním a správním řízení a zajišťování realizace soudních rozhodnutí.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-spravy-uveroveh

Makléř asistent

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Makléř asistent zajišťuje akviziční, prodejní a distribuční činnost v oblasti nových emisí, přípravu dat a podkladů pro analýzu k obchodování s cennými papíry podle pokynů vedoucího pracovníka.

Pracovní činnosti

 • Akviziční, prodejní a distribuční činnost v oblasti nových emisí.
 • Dojednávání a uzavírání všech typů obchodů s cennými papíry a deriváty pro malé investory.
 • Příprava dat a podkladů pro analýzu k obchodování s cennými papíry.
 • Příprava a realizace běžných komplexních operací s cennými papíry a deriváty pro klienty.
 • Zpracování výstupů podle zadání analytiků.
 • Vedení předepsaných dokumentací.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/makler-asistent

Pracovník podpisových vzorů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník podpisových vzorů provádí kontrolu správnosti a úplnosti při sestavování podpisových vzorů, potvrzování pravosti platebních dokumentů a operací v oblasti zahraničního platebního styku.

Pracovní činnosti

 • Shromažďování podpisových vzorů vlastní banky, tuzemských peněžních ústavů a zahraničních bank.
 • Vedení a kontrola evidence podpisových vzorů.
 • Zabezpečování správnosti a úplnosti podpisových vzorů.
 • Potvrzování převzetí podpisových vzorů zahraničním bankám a jiným peněžním ústavům.
 • Zpracovávání mikrofiší vlastních podpisových pro pobočky, zahraniční a tuzemské banky.
 • Provádění šifrování, kontroly a potvrzování pravosti platebních dokumentů a operací v oblasti zahraničního platebního styku.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-podpisovych-vzo

Pracovník systému platebních karet

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník systému platebních karet vykonává činnosti související s provozem, údržbou a rozvojem systému platebních karet, spolupracuje se servisními organizacemi na provozu sítě výplatních terminálů.

Pracovní činnosti

 • Podávání informací o systému platebních karet klientům.
 • Zajišťování autorizační služby.
 • Zpracovávání a kontrola žádostí o platební karty.
 • Příprava smluv s klienty a obchodními místy.
 • Zpracovávání dat platebních karet a kontrola prováděných operací.
 • Zajišťování obsluhy bankovních automatů.
 • Řešení reklamací platebních karet v tuzemském provozu.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-systemu-platebn

Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků zajišťuje činnosti v oblasti hotovostních operací a zahraničních šeků včetně hodnocení efektivnosti těchto činností.

Pracovní činnosti

 • Zpracování zpráv, přehledů a dílčích podkladů o hotovostních operacích a zahraničních šecích.
 • Vedení evidence a databází o hotovostních operacích a zahraničních šecích.
 • Rutinní zpracování eurošeků, šeků k inkasu, bankovních a ostatních proplacených šeků.
 • Zpracování účetních dokladů a kontrola.
 • Hodnocení nákladovosti a efektivnosti hotovostních operací a operací se zahraničními šeky.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-hotovostnich-op

Pracovník řízení úvěrů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník řízení úvěrů zajišťuje vedení agendy k problematice řízení úvěrů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování administrativy a spisové agendy spojené s metodikou úvěrových limitů.
 • Zpracování přehledů, databází a výstupů k problematice úvěrů.
 • Tvorba postupů řízení úvěrového rizika, vyhodnocování jejich účinnosti a navrhování opatření a závěrů.
 • Tvorba metodiky řízení úvěrového rizika.
 • Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit.
 • Spolupráce s právním útvarem na přípravě návrhů soudních žalob.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti řízení úvěrů.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-rizeni-uveru

Pracovník spotřebitelských úvěrů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník spotřebitelských úvěrů provádí realizaci spotřebitelských a hypotečních úvěrů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování kontaktů s klienty banky.
 • Zpracovávání návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru, posuzování a vyjadřování se k žádostem o úvěr.
 • Zabezpečování spotřebitelských a hypotečních úvěrových obchodů a ostatních bankovních služeb.
 • Hodnocení plnění úvěrových smluv.
 • Provádění změn úvěrových smluv včetně vyřizování odkladů splátek úvěrů.
 • Provádění dohlídkové a prověrkové činnosti u klientů.
 • Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit.
 • Spolupráce při zajišťování vymáhání nesplácených úvěrů.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-spotrebitelskyc

Pracovník kapitálových obchodů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník kapitálových obchodů zajišťuje přípravných a organizačních prací při realizaci a vypořádání obchodů s cennými papíry.

Pracovní činnosti

 • Poskytování informací o službách banky na trhu s cennými papíry ČR.
 • Přijímání objednávek k operacím na sekundárním trhu.
 • Zpracování a schvalování dokladů operativní evidence a údajů o cenných papírech.
 • Zabezpečování úschovy a správy cenných papírů a vedení evidence.
 • Sledování plateb za cenné papíry.
 • Kontrola účetních dokladů.
 • Provádění funkce depozitáře.
 • Spolupráce s pracovníky odboru kapitálových obchodů.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-kapitalovych-ob

Fakturant

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Fakturant provádí fakturaci a likvidaci faktur.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování fakturace a likvidace (zpracování) faktur.
 • Zajišťování dat pro automatizované zpracování faktur.
 • Pořizování a expedice faktur odběratelům.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Kontrola správnosti faktur.

Kód ISCO

4311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/fakturant

Odborný účetní

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Odborný účetní zajišťuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky pod vedením a kontrolou Samostatného účetního.

Pracovní činnosti

 • Účtování běžných účetních operací finančního účetnictví.
 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
 • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
 • Spolupráce při inventarizaci majetku a závazků.
 • Pod vedením a kontrolou Samostatného účetního účtování uzávěrkových operací.
 • Zpracovávání účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.

Kód ISCO

4311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-ucetni