Profese

Úředníci pro zpracování číselných údajů [CZ-ISCO 431]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Mzdová účetní

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Mzdová účetní provádí činnosti spojené s výpočtem mezd (platů) pro zaměstnance, vede mzdovou evidenci a výkaznictví, provádí odvody příslušným institucím.

Pracovní činnosti

 • Zpracování časových a osobních dat zaměstnanců v mzdových systémech.
 • Vedení mzdové evidence a výkaznictví.
 • Kontrolní činnost podle pokynů a stanovených postupů.
 • Výpočet mzdy zaměstnanců, resp. jednotlivých složek mzdy, náhrad apod.
 • Statistická a rozborová činnost v oblasti plánování a čerpání mezd.
 • Zajištění odměňování různých skupin zaměstnanců podle stanovených pokynů a postupů.
 • Příprava a realizace roční závěrky.
 • Příjem, vyřízení a zúčtování reklamací mezd.
 • Zpracování a správa exekucí.
 • Výpočet srážek a odvodů.
 • Zajištění komunikace s oprávněnými institucemi.

Kód ISCO

4313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mzdova-ucetni

Pracovník vnitřních bankovních služeb

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník vnitřních bankovních služeb zajišťuje bezhotovostní platební styk na běžných účtech klientů.

Pracovní činnosti

 • Příprava a třídění dokladů pro bezhotovostní operace ve vnitřních bankovních službách.
 • Komplexní příprava dokladů došlých ke zpracování, pořizování vstupních dat a likvidování příkazů bezhotovostních operací.
 • Typování údajů a oprava chybných položek v celobankovních systémech zpracování.
 • Likvidace a pořizování položek předávaných např. formou magnetických médií.
 • Zabezpečování bezhotovostního platebního styku včetně řešení nesprávně zaúčtovaných položek a reklamací platebního styku.
 • Zajišťování dohledání chybně směrovaných plateb na žádost klientů.
 • Vyřizování reklamací platebního styku na účtech klientů.
 • Zabezpečování činností souvisejících s rušením nevyřízených transakcí.
 • Péče o dokumentaci zpracovávanou ve vnitřních bankovních službách.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vnitrnich-banko

Pracovník správy úvěrového portfolia

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník správy úvěrového portfolia zajišťuje tvorbu a správu smluvní úvěrové dokumentace, kontrolu plnění smluvních podmínek čerpání a splácení úvěrů, vymáhání jednoduchých případů ohrožené úvěrové angažovanosti a podílí se na vyhodnocení úvěrového rizika.

Pracovní činnosti

 • Zajištění tvorby a správy úvěrové smluvní dokumentace, jejich změn a dodatků.
 • Zajištění agend souvisejících s realizací čerpání a splácení úvěrů a dalších forem financování klienta.
 • Provádění kontrol smluv a plnění smluvních podmínek úvěrových případů.
 • Provádění analýz úvěrového portfolia.
 • Vedení přehledů o úvěrové angažovanosti klientů.
 • Tvorba návrhů a realizace řešení standardních případů vymáhání dlužných splátek úvěrových obchodů.
 • Příprava dokumentace problémových úvěrů.
 • Vedení evidence spravované úvěrové dokumentace.
 • Příprava podkladů pro vyřizování dotazů soudů a orgánů činných v trestním a správním řízení a zajišťování realizace soudních rozhodnutí.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-spravy-uveroveh

Makléř asistent

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Makléř asistent zajišťuje akviziční, prodejní a distribuční činnost v oblasti nových emisí, přípravu dat a podkladů pro analýzu k obchodování s cennými papíry podle pokynů vedoucího pracovníka.

Pracovní činnosti

 • Akviziční, prodejní a distribuční činnost v oblasti nových emisí.
 • Dojednávání a uzavírání všech typů obchodů s cennými papíry a deriváty pro malé investory.
 • Příprava dat a podkladů pro analýzu k obchodování s cennými papíry.
 • Příprava a realizace běžných komplexních operací s cennými papíry a deriváty pro klienty.
 • Zpracování výstupů podle zadání analytiků.
 • Vedení předepsaných dokumentací.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/makler-asistent

Pracovník podpisových vzorů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník podpisových vzorů provádí kontrolu správnosti a úplnosti při sestavování podpisových vzorů, potvrzování pravosti platebních dokumentů a operací v oblasti zahraničního platebního styku.

Pracovní činnosti

 • Shromažďování podpisových vzorů vlastní banky, tuzemských peněžních ústavů a zahraničních bank.
 • Vedení a kontrola evidence podpisových vzorů.
 • Zabezpečování správnosti a úplnosti podpisových vzorů.
 • Potvrzování převzetí podpisových vzorů zahraničním bankám a jiným peněžním ústavům.
 • Zpracovávání mikrofiší vlastních podpisových pro pobočky, zahraniční a tuzemské banky.
 • Provádění šifrování, kontroly a potvrzování pravosti platebních dokumentů a operací v oblasti zahraničního platebního styku.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-podpisovych-vzo

Pracovník systému platebních karet

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník systému platebních karet vykonává činnosti související s provozem, údržbou a rozvojem systému platebních karet, spolupracuje se servisními organizacemi na provozu sítě výplatních terminálů.

Pracovní činnosti

 • Podávání informací o systému platebních karet klientům.
 • Zajišťování autorizační služby.
 • Zpracovávání a kontrola žádostí o platební karty.
 • Příprava smluv s klienty a obchodními místy.
 • Zpracovávání dat platebních karet a kontrola prováděných operací.
 • Zajišťování obsluhy bankovních automatů.
 • Řešení reklamací platebních karet v tuzemském provozu.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-systemu-platebn

Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků zajišťuje činnosti v oblasti hotovostních operací a zahraničních šeků včetně hodnocení efektivnosti těchto činností.

Pracovní činnosti

 • Zpracování zpráv, přehledů a dílčích podkladů o hotovostních operacích a zahraničních šecích.
 • Vedení evidence a databází o hotovostních operacích a zahraničních šecích.
 • Rutinní zpracování eurošeků, šeků k inkasu, bankovních a ostatních proplacených šeků.
 • Zpracování účetních dokladů a kontrola.
 • Hodnocení nákladovosti a efektivnosti hotovostních operací a operací se zahraničními šeky.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-hotovostnich-op

Pracovník řízení úvěrů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník řízení úvěrů zajišťuje vedení agendy k problematice řízení úvěrů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování administrativy a spisové agendy spojené s metodikou úvěrových limitů.
 • Zpracování přehledů, databází a výstupů k problematice úvěrů.
 • Tvorba postupů řízení úvěrového rizika, vyhodnocování jejich účinnosti a navrhování opatření a závěrů.
 • Tvorba metodiky řízení úvěrového rizika.
 • Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit.
 • Spolupráce s právním útvarem na přípravě návrhů soudních žalob.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti řízení úvěrů.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-rizeni-uveru

Pracovník spotřebitelských úvěrů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník spotřebitelských úvěrů provádí realizaci spotřebitelských a hypotečních úvěrů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování kontaktů s klienty banky.
 • Zpracovávání návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru, posuzování a vyjadřování se k žádostem o úvěr.
 • Zabezpečování spotřebitelských a hypotečních úvěrových obchodů a ostatních bankovních služeb.
 • Hodnocení plnění úvěrových smluv.
 • Provádění změn úvěrových smluv včetně vyřizování odkladů splátek úvěrů.
 • Provádění dohlídkové a prověrkové činnosti u klientů.
 • Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit.
 • Spolupráce při zajišťování vymáhání nesplácených úvěrů.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-spotrebitelskyc

Pracovník kapitálových obchodů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník kapitálových obchodů zajišťuje přípravných a organizačních prací při realizaci a vypořádání obchodů s cennými papíry.

Pracovní činnosti

 • Poskytování informací o službách banky na trhu s cennými papíry ČR.
 • Přijímání objednávek k operacím na sekundárním trhu.
 • Zpracování a schvalování dokladů operativní evidence a údajů o cenných papírech.
 • Zabezpečování úschovy a správy cenných papírů a vedení evidence.
 • Sledování plateb za cenné papíry.
 • Kontrola účetních dokladů.
 • Provádění funkce depozitáře.
 • Spolupráce s pracovníky odboru kapitálových obchodů.

Kód ISCO

4312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-kapitalovych-ob

Fakturant

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Fakturant provádí fakturaci a likvidaci faktur.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování fakturace a likvidace (zpracování) faktur.
 • Zajišťování dat pro automatizované zpracování faktur.
 • Pořizování a expedice faktur odběratelům.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Kontrola správnosti faktur.

Kód ISCO

4311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/fakturant

Odborný účetní

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Odborný účetní zajišťuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky pod vedením a kontrolou Samostatného účetního.

Pracovní činnosti

 • Účtování běžných účetních operací finančního účetnictví.
 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
 • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
 • Spolupráce při inventarizaci majetku a závazků.
 • Pod vedením a kontrolou Samostatného účetního účtování uzávěrkových operací.
 • Zpracovávání účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.

Kód ISCO

4311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-ucetni