Profese

Pracovníci informačních služeb [CZ-ISCO 422]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pracovník klientského centra pojišťovny

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník klientského centra pojišťovny poskytuje po telefonu komplexní podporu klientům.

Pracovní činnosti

 • Poskytování informací klientům.
 • Příjem hlášení pojistných událostí a podávání informací o stavu jejich vyřizování.
 • Nabídka služeb pojišťovny.
 • Provádění obchodní činnosti v rozsahu nabídky pojišťovny.
 • Přijem technických změn.
 • Přijem stížností.

Kód ISCO

4222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-klientskeho-cen

Operátor poštovních informačních služeb

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Operátor poštovních informačních služeb v provozu pošty a call centra zabezpečuje předávání informací o službách spojených s produkty pošty.

Pracovní činnosti

 • Obsluha zákazníků v hlasové podobě a elektronické podobě z call centra.
 • Poskytování informací spojených s produkty pošty a smluvních partnerů, přepravou zásilek a provozem pošty.
 • Zabezpečování informačního servisu zákazníkům a pracovníkům poštovních a doručovatelských služeb.
 • Přijímání, evidence a vyřizování dotazů a stížností, včetně cizojazyčných.

Kód ISCO

4222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-postovnich-infor

Pracovník klientského centra banky

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník klientského centra banky poskytuje po telefonu komplexní podporu stávajícím i potenciálním klientům banky.

Pracovní činnosti

 • Poskytování informací a služeb klientům, poradenství v aktivních a pasivních transakcích na účtu klienta.
 • Nabídka služeb banky.
 • Provádění obchodních činností v rozsahu nabídky banky.
 • Řešení reklamací, stížností.
 • Upomínání a vymáhání dlužných pohledávek.
 • Zabezpečování administrativně-evidenčních, statistických a reportingových služeb.
 • Poskytování telefonické podpory (Help Desku) pro pobočky banky.

Kód ISCO

4222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-klientskeho-cen-c5a4

Recepční

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Recepční na základě požadavků a objednávek hostů zprostředkovává a zajišťuje ubytování a doplňkové služby v ubytovacím zařízení.

Pracovní činnosti

 • Příjem a evidence hostů, kontrola dokladů.
 • Pokladní činnosti včetně vedení účetní evidence.
 • Prodej a evidence prodeje doplňkového sortimentu.
 • Provádění směnárenské činnosti.
 • Předávání pokynů spolupracovníkům zajišťujícím servis hotelovým hostům.
 • Vyřizování reklamací a přání hostů.
 • Nabízení a prodej doprovodných služeb.
 • Poskytování informací o nabízených službách.
 • Přepojování hovorů.
 • Organizace účelného využívání lůžkové kapacity.

Kód ISCO

4224

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/recepcni

Pracovník cestovní kanceláře, agentury

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Pracovník cestovní kanceláře, agentury poskytuje cestujícím klientům praktickou pomoc, vyřizuje administrativní záležitosti, zabezpečuje informační servis a animační aktivity pro klienty.

Pracovní činnosti

 • Příprava, organizace, finanční a technické zajištění zájezdů.
 • Zajištění informačních, poradenských a organizačních služeb v místě destinace.
 • Prodej a organizační zajištění fakultativních výletů, případně dalších služeb pořádaných cestovní kanceláří, agenturou.
 • Pomoc při řešení krizových situací klientů.
 • Komunikace se zahraničními partnery cestovní kanceláře, agentury.
 • Prodej zájezdů a vyúčtování poskytovaných služeb.
 • Jednání s pojišťovnami, dopravci a partnery v oblasti cestovního ruchu.
 • Poradenská služba včetně vyřizování reklamací.
 • Tlumočení a odborná pomoc klientům.
 • Kontrola dodržení programů a itineráře tras zájezdových skupin v tuzemsku či v zahraničí.
 • Poskytování klientského servisu - informačních, poradenských a organizačních služeb.

Kód ISCO

4221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mistni-zastupce-cestovni-6d04

Pracovník infocentra soudu

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Pracovník infocentra soudu poskytuje účastníkům a právním zástupcům informace o soudním řízení.

Pracovní činnosti

 • Poskytování základních informací z informačních systémů účastníkům a jejich zástupcům.
 • Vyznačování doložek právní moci na rozhodnutí.
 • Zajištění a předkládání spisů k nahlédnutí oprávněným osobám.
 • Pořizování fotokopií ze soudních spisů.

Kód ISCO

4225

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-infocentra-soud

Operátor poštovních informačních služeb

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Operátor poštovních informačních služeb v provozu pošty a call centra zabezpečuje předávání informací o službách spojených s produkty pošty.

Pracovní činnosti

 • Obsluha zákazníků v hlasové podobě a elektronické podobě z call centra.
 • Poskytování informací spojených s produkty pošty a smluvních partnerů, přepravou zásilek a provozem pošty.
 • Zabezpečování informačního servisu zákazníkům a pracovníkům poštovních a doručovatelských služeb.
 • Přijímání, evidence a vyřizování dotazů a stížností, včetně cizojazyčných.

Kód ISCO

4225

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-postovnich-infor

Pracovník turistického informačního centra

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Pracovník turistického informačního centra zajišťuje jeho provoz a poskytuje komplexní informační servis a poradenství místním občanům a návštěvníkům regionu nebo turistické oblasti o všech službách souvisejících s cestovním ruchem.

Pracovní činnosti

 • Posuzování a vyhodnocování projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti.
 • Analýza rozvoje a potenciálu cestovního ruchu v turistické oblasti.
 • Aktualizace databáze ubytovacích kapacit, stravovacích zařízení, úřadů, organizací, institucí, firem a obchodů a turistických cílů v turistické oblasti.
 • Spolupráce při tvorbě a zpracovávání projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti.
 • Spolupráce s organizátory propagačních, kulturních, sportovních a společenských akcí a na přípravě a realizaci veletrhů a výstav cestovního ruchu.
 • Zajišťování propagačních materiálů z oblasti cestovního ruchu.
 • Poskytování informací veřejnosti verbálně a písemně přímo v turistickém informačním centru i prostřednictvím komunikačních prostředků (telefon, e-mail, fax) v českém a cizím jazyce.
 • Tvorba tiskových zpráv a prezentací věnovaných turistice a cestovnímu ruchu.
 • Poskytování průvodcovských služeb v českém a cizím jazyce.
 • Maloobchodní prodej zboží a služeb týkajících se cestovního ruchu.
 • Realizace marketingových aktivit turistického informačního centra.

Kód ISCO

4225

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-turistickeho-in

Pracovník vztahů k veřejnosti

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Pracovník vztahů k veřejnosti podává informace a vysvětlení pro veřejnost, tisk apod. ve všech věcech organizace.

Pracovní činnosti

 • Podávání informací občanům o náležitostech podání a o postupu při jejich vyřizování.
 • Zpracování návodů a obdobných materiálů pro veřejnost k vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí ve věcech příslušejících úřadu.
 • Monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku.
 • Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost.
 • Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku.
 • Vyhodnocování názorů veřejnosti na činnost organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku.
 • Poskytování informačních materiálů, brožur a jiných materiálů.
 • Získávání různorodých informací, jejich třídění a poskytování k dalšímu využívání.
 • Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech a procesech.

Kód ISCO

4225

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vztahu-k-verejn

Informátor v dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Informátor v dopravě v českém i světovém jazyce poskytuje informační a poradenské služby o přepravě cestujících a zavazadel, sleduje nepravidelnosti v dopravě a poskytuje informace o spojích, tarifních a přepravních podmínkách.

Pracovní činnosti

 • Podávání informací cestujícím a veřejnosti o odjezdech a příjezdech spojů.
 • Vyhledání spojení.
 • Podávání informací o nepravidelnostech v dopravě (např. zpoždění, výluky, náhradní doprava).
 • Podávání informací o přepravě zavazadel.
 • Vydávání informací o zpoždění spojů.

Kód ISCO

4225

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/informator-v-doprave

Firemní recepční

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Firemní recepční zajišťuje chod recepce společnosti a jednoduchou administrativu pro management společnosti i pro ostatní zaměstnance.

Pracovní činnosti

 • Správa vstupních karet.
 • Vedení knihy návštěv, uvádění návštěv.
 • Vedení pokladny.
 • Tvorba jednoduchých reportů, výkazů, statistik.
 • Správa došlé a odchozí pošty.
 • Zajišťování kurýrních služeb.
 • Obsluha datových schránek.
 • Komunikace se správou budovy.
 • Objednávání letenek, ubytování.
 • Zajišťování taxislužby.
 • Správa firemního archivu dokumentů.
 • Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.
 • Správa firemních vozidel.
 • Objednávání kancelářských potřeb.
 • Péče o firemní prostory (zasedací místnosti, kuchyňky).
 • Péče o květiny.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu společnosti.
 • Obsluha a správa kancelářské techniky (fax, scanner, záznamník, kopírka,...).
 • Vykonávání dílčích administrativních prácí.

Kód ISCO

4226

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/firemni-recepcni

Pracovník monitoringu médií

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Pracovník monitoringu médií průběžně sleduje média (televize, tisk, internet, rádio) a zpracovává data do statistik, přehledů a analýz dle požadavků klienta.

Pracovní činnosti

 • Sledování zdrojů monitoringu – televize, tisku, rozhlasu, elektronických médií, indoorové (reklama v obchodních centrech a jiných veřejných prostorách) a outdoorové reklamy (billboardy, reklama na dopravních prostředcích a jiných veřejných prostorách).
 • Sběr aktuálních informací, analýz a dat z dostupných zdrojů poskytovaných médii a jinými veřejnými institucemi či institucemi zabývajícími se výzkumem spotřebitelského chování populace.
 • Zpracování informací, analýz a dat na základě individuálního zadání zaměstnavatele nebo klienta.
 • Export výsledků monitoringu klientovi a členům realizačního týmu, který zpracovává reklamní kampaň a další prezentaci produktů a služeb.
 • Komunikace s klientem a členy realizačního týmu, který zpracovává reklamní kampaň a další prezentaci produktů a služeb.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu monitoringu.

Kód ISCO

4229

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-monitoringu-med