Profese

Pracovníci informačních služeb [CZ-ISCO 422]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pracovník klientského centra pojišťovny

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník klientského centra pojišťovny poskytuje po telefonu komplexní podporu klientům.

Pracovní činnosti

 • Poskytování informací klientům.
 • Příjem hlášení pojistných událostí a podávání informací o stavu jejich vyřizování.
 • Nabídka služeb pojišťovny.
 • Provádění obchodní činnosti v rozsahu nabídky pojišťovny.
 • Přijem technických změn.
 • Přijem stížností.

Kód ISCO

4222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-klientskeho-cen

Operátor poštovních informačních služeb

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Operátor poštovních informačních služeb v provozu pošty a call centra zabezpečuje předávání informací o službách spojených s produkty pošty.

Pracovní činnosti

 • Obsluha zákazníků v hlasové podobě a elektronické podobě z call centra.
 • Poskytování informací spojených s produkty pošty a smluvních partnerů, přepravou zásilek a provozem pošty.
 • Zabezpečování informačního servisu zákazníkům a pracovníkům poštovních a doručovatelských služeb.
 • Přijímání, evidence a vyřizování dotazů a stížností, včetně cizojazyčných.

Kód ISCO

4222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-postovnich-infor

Pracovník klientského centra banky

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pracovník klientského centra banky poskytuje po telefonu komplexní podporu stávajícím i potenciálním klientům banky.

Pracovní činnosti

 • Poskytování informací a služeb klientům, poradenství v aktivních a pasivních transakcích na účtu klienta.
 • Nabídka služeb banky.
 • Provádění obchodních činností v rozsahu nabídky banky.
 • Řešení reklamací, stížností.
 • Upomínání a vymáhání dlužných pohledávek.
 • Zabezpečování administrativně-evidenčních, statistických a reportingových služeb.
 • Poskytování telefonické podpory (Help Desku) pro pobočky banky.

Kód ISCO

4222

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-klientskeho-cen-c5a4

Recepční

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Recepční na základě požadavků a objednávek hostů zprostředkovává a zajišťuje ubytování a doplňkové služby v ubytovacím zařízení.

Pracovní činnosti

 • Příjem a evidence hostů, kontrola dokladů.
 • Pokladní činnosti včetně vedení účetní evidence.
 • Prodej a evidence prodeje doplňkového sortimentu.
 • Provádění směnárenské činnosti.
 • Předávání pokynů spolupracovníkům zajišťujícím servis hotelovým hostům.
 • Vyřizování reklamací a přání hostů.
 • Nabízení a prodej doprovodných služeb.
 • Poskytování informací o nabízených službách.
 • Přepojování hovorů.
 • Organizace účelného využívání lůžkové kapacity.

Kód ISCO

4224

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/recepcni

Pracovník cestovní kanceláře, agentury

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Pracovník cestovní kanceláře, agentury poskytuje cestujícím klientům praktickou pomoc, vyřizuje administrativní záležitosti, zabezpečuje informační servis a animační aktivity pro klienty.

Pracovní činnosti

 • Příprava, organizace, finanční a technické zajištění zájezdů.
 • Zajištění informačních, poradenských a organizačních služeb v místě destinace.
 • Prodej a organizační zajištění fakultativních výletů, případně dalších služeb pořádaných cestovní kanceláří, agenturou.
 • Pomoc při řešení krizových situací klientů.
 • Komunikace se zahraničními partnery cestovní kanceláře, agentury.
 • Prodej zájezdů a vyúčtování poskytovaných služeb.
 • Jednání s pojišťovnami, dopravci a partnery v oblasti cestovního ruchu.
 • Poradenská služba včetně vyřizování reklamací.
 • Tlumočení a odborná pomoc klientům.
 • Kontrola dodržení programů a itineráře tras zájezdových skupin v tuzemsku či v zahraničí.
 • Poskytování klientského servisu - informačních, poradenských a organizačních služeb.

Kód ISCO

4221

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mistni-zastupce-cestovni-6d04

Pracovník infocentra soudu

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Pracovník infocentra soudu poskytuje účastníkům a právním zástupcům informace o soudním řízení.

Pracovní činnosti

 • Poskytování základních informací z informačních systémů účastníkům a jejich zástupcům.
 • Vyznačování doložek právní moci na rozhodnutí.
 • Zajištění a předkládání spisů k nahlédnutí oprávněným osobám.
 • Pořizování fotokopií ze soudních spisů.

Kód ISCO

4225

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-infocentra-soud

Operátor poštovních informačních služeb

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Operátor poštovních informačních služeb v provozu pošty a call centra zabezpečuje předávání informací o službách spojených s produkty pošty.

Pracovní činnosti

 • Obsluha zákazníků v hlasové podobě a elektronické podobě z call centra.
 • Poskytování informací spojených s produkty pošty a smluvních partnerů, přepravou zásilek a provozem pošty.
 • Zabezpečování informačního servisu zákazníkům a pracovníkům poštovních a doručovatelských služeb.
 • Přijímání, evidence a vyřizování dotazů a stížností, včetně cizojazyčných.

Kód ISCO

4225

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-postovnich-infor

Pracovník turistického informačního centra

Odborný směr

Pohostinství a cestovní ruch

Charakteristika

Pracovník turistického informačního centra zajišťuje jeho provoz a poskytuje komplexní informační servis a poradenství místním občanům a návštěvníkům regionu nebo turistické oblasti o všech službách souvisejících s cestovním ruchem.

Pracovní činnosti

 • Posuzování a vyhodnocování projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti.
 • Analýza rozvoje a potenciálu cestovního ruchu v turistické oblasti.
 • Aktualizace databáze ubytovacích kapacit, stravovacích zařízení, úřadů, organizací, institucí, firem a obchodů a turistických cílů v turistické oblasti.
 • Spolupráce při tvorbě a zpracovávání projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti.
 • Spolupráce s organizátory propagačních, kulturních, sportovních a společenských akcí a na přípravě a realizaci veletrhů a výstav cestovního ruchu.
 • Zajišťování propagačních materiálů z oblasti cestovního ruchu.
 • Poskytování informací veřejnosti verbálně a písemně přímo v turistickém informačním centru i prostřednictvím komunikačních prostředků (telefon, e-mail, fax) v českém a cizím jazyce.
 • Tvorba tiskových zpráv a prezentací věnovaných turistice a cestovnímu ruchu.
 • Poskytování průvodcovských služeb v českém a cizím jazyce.
 • Maloobchodní prodej zboží a služeb týkajících se cestovního ruchu.
 • Realizace marketingových aktivit turistického informačního centra.

Kód ISCO

4225

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-turistickeho-in

Pracovník vztahů k veřejnosti

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Pracovník vztahů k veřejnosti podává informace a vysvětlení pro veřejnost, tisk apod. ve všech věcech organizace.

Pracovní činnosti

 • Podávání informací občanům o náležitostech podání a o postupu při jejich vyřizování.
 • Zpracování návodů a obdobných materiálů pro veřejnost k vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí ve věcech příslušejících úřadu.
 • Monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku.
 • Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost.
 • Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku.
 • Vyhodnocování názorů veřejnosti na činnost organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku.
 • Poskytování informačních materiálů, brožur a jiných materiálů.
 • Získávání různorodých informací, jejich třídění a poskytování k dalšímu využívání.
 • Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech a procesech.

Kód ISCO

4225

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vztahu-k-verejn

Informátor v dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Informátor v dopravě v českém i světovém jazyce poskytuje informační a poradenské služby o přepravě cestujících a zavazadel, sleduje nepravidelnosti v dopravě a poskytuje informace o spojích, tarifních a přepravních podmínkách.

Pracovní činnosti

 • Podávání informací cestujícím a veřejnosti o odjezdech a příjezdech spojů.
 • Vyhledání spojení.
 • Podávání informací o nepravidelnostech v dopravě (např. zpoždění, výluky, náhradní doprava).
 • Podávání informací o přepravě zavazadel.
 • Vydávání informací o zpoždění spojů.

Kód ISCO

4225

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/informator-v-doprave

Firemní recepční

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Firemní recepční zajišťuje chod recepce společnosti a jednoduchou administrativu pro management společnosti i pro ostatní zaměstnance.

Pracovní činnosti

 • Správa vstupních karet.
 • Vedení knihy návštěv, uvádění návštěv.
 • Vedení pokladny.
 • Tvorba jednoduchých reportů, výkazů, statistik.
 • Správa došlé a odchozí pošty.
 • Zajišťování kurýrních služeb.
 • Obsluha datových schránek.
 • Komunikace se správou budovy.
 • Objednávání letenek, ubytování.
 • Zajišťování taxislužby.
 • Správa firemního archivu dokumentů.
 • Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.
 • Správa firemních vozidel.
 • Objednávání kancelářských potřeb.
 • Péče o firemní prostory (zasedací místnosti, kuchyňky).
 • Péče o květiny.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu společnosti.
 • Obsluha a správa kancelářské techniky (fax, scanner, záznamník, kopírka,...).
 • Vykonávání dílčích administrativních prácí.

Kód ISCO

4226

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/firemni-recepcni

Pracovník monitoringu médií

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Pracovník monitoringu médií průběžně sleduje média (televize, tisk, internet, rádio) a zpracovává data do statistik, přehledů a analýz dle požadavků klienta.

Pracovní činnosti

 • Sledování zdrojů monitoringu – televize, tisku, rozhlasu, elektronických médií, indoorové (reklama v obchodních centrech a jiných veřejných prostorách) a outdoorové reklamy (billboardy, reklama na dopravních prostředcích a jiných veřejných prostorách).
 • Sběr aktuálních informací, analýz a dat z dostupných zdrojů poskytovaných médii a jinými veřejnými institucemi či institucemi zabývajícími se výzkumem spotřebitelského chování populace.
 • Zpracování informací, analýz a dat na základě individuálního zadání zaměstnavatele nebo klienta.
 • Export výsledků monitoringu klientovi a členům realizačního týmu, který zpracovává reklamní kampaň a další prezentaci produktů a služeb.
 • Komunikace s klientem a členy realizačního týmu, který zpracovává reklamní kampaň a další prezentaci produktů a služeb.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu monitoringu.

Kód ISCO

4229

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-monitoringu-med