Profese

Všeobecní administrativní pracovníci [CZ-ISCO 411]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Technickoadministrativní pracovník

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Technickoadministrativní pracovník vyřizuje jednoduché administrativní a správní agendy podle pokynů nadřízených, včetně zajišťování poštovního písemného a elektronického styku s využitím běžné kancelářské techniky a osobních počítačů.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání jednoduchých administrativních prací podle stanovených postupů nebo instrukcí.
 • Vedení jednoduchých přehledů, statistik a evidencí.
 • Opisování rukopisů a textů, psaní textů podle zvukového záznamu nebo diktátu.
 • Obsluha kancelářských strojů a rozmnožovací techniky.
 • Formátování textů do předepsaných šablon a grafická úprava dokumentu.
 • Manipulace s písemnostmi a poštovními zásilkami včetně jejich evidence.
 • Zaprotokolování, třídění písemností a vedení jejich evidence.
 • Vedení spisové evidence, včetně utajovaných skutečností a údajů chráněných dle příslušných právních norem.
 • Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů.
 • Předarchivní péče o dokumenty, jejich ukládání a třídění dle archivačního a skartačního řádu.
 • Zajišťování chodu podatelny.

Kód ISCO

4110

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technickoadministrativni-