Profese

Všeobecní administrativní pracovníci [CZ-ISCO 411]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Technickoadministrativní pracovník

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Technickoadministrativní pracovník vyřizuje jednoduché administrativní a správní agendy podle pokynů nadřízených, včetně zajišťování poštovního písemného a elektronického styku s využitím běžné kancelářské techniky a osobních počítačů.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání jednoduchých administrativních prací podle stanovených postupů nebo instrukcí.
 • Vedení jednoduchých přehledů, statistik a evidencí.
 • Opisování rukopisů a textů, psaní textů podle zvukového záznamu nebo diktátu.
 • Obsluha kancelářských strojů a rozmnožovací techniky.
 • Formátování textů do předepsaných šablon a grafická úprava dokumentu.
 • Manipulace s písemnostmi a poštovními zásilkami včetně jejich evidence.
 • Zaprotokolování, třídění písemností a vedení jejich evidence.
 • Vedení spisové evidence, včetně utajovaných skutečností a údajů chráněných dle příslušných právních norem.
 • Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů.
 • Předarchivní péče o dokumenty, jejich ukládání a třídění dle archivačního a skartačního řádu.
 • Zajišťování chodu podatelny.

Kód ISCO

4110

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technickoadministrativni-