Profese

Technici v oblasti telekomunikací a vysílání [CZ-ISCO 352]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vrchní osvětlovač

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Vrchní osvětlovač komplexně řídí práce při zasvětlování natáčených scén.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s kameramanem při zasvětlování natáčených scén.
 • Navrhování technického řešení zasvětlování natáčecích scén.
 • Řízení a organizování kolektivu osvětlovačů, koordinování přípravných a likvidačních prací.
 • Určování volby ochrany před nebezpečným dotykovým napětím s ohledem na druh prostoru a prostředí.

Kód ISCO

3521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-osvetlovac

Mistr zvuku v audiovizi

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Mistr zvuku v audiovizi vytváří zvukovou složku audiovizuálního díla podle představ režiséra a producenta. Provádí primární záznam zvuku při natáčení, při postprodukci pak střih zvuku, speciální zvukové efekty (sound design) a závěrečnou mixáž zvuku.

Pracovní činnosti

 • Primární příjem zvuku při natáčení.
 • Záznam hereckých dialogů, případně dalších zvukově výrazných akcí.
 • Čištění dialogů, střih a nasazování ruchů a atmosfér v postprodukci.
 • Vytváření stylizovaných zvukových efektů.
 • Mixáž hudby do zvoleného formátu.
 • Závěrečná mixáž audiovizuálního díla.

Kód ISCO

3521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mistr-zvuku-v-audiovizi

Švenkr

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Švenkr zajišťuje kompozice záběrů, barevných podání, pohybů kamery, ostrosti jednotlivých záběrů a dalších dílčích činností při utváření obrazové stránky filmu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování činností dle pokynů kameramana.
 • Organizace scén při natáčení jednotlivých záběrů.
 • Zajišťování provozuschopnosti kamerových technických zařízení.
 • Manipulace, transport a skladování snímací techniky v průběhu natáčení.

Kód ISCO

3521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svenkr

Ostřič

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Ostřič provádí zaostřování obrazu při snímání.

Pracovní činnosti

 • Zaostřování obrazu při snímání podle pohybu herců a daných kompozičních požadavků.
 • Zajišťování ostrosti jednotlivých záběrů podle pokynů kameramana.
 • Zajišťování údržby a provozuschopnosti snímací techniky.
 • Manipulace, transport a skladování snímací techniky a dalších kamerovacích technických zařízení.

Kód ISCO

3521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ostric

Samostatný technik zvuku

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný technik zvuku vykonává činnosti spojené s návrhem ozvučení scén (divadelních, či snímaných televizní nebo filmovou kamerou), připravuje a realizuje potřebné zvukové efekty ve spolupráci s kameramanem a režisérem snímku.

Pracovní činnosti

 • Spolutvorba technického scénáře audiovizuálního díla.
 • Ve spolupráci s režisérem a v případě snímků i s kameramanem příprava a realizace audiovizuálního díla.
 • Návrh a realizace rozmístění snímací a reprodukční zvukové techniky a jejího propojení do elektrických signálových cest.
 • Návrh a realizace zvukových záznamů, ozvučení a reprodukce, efektů a střihů bezprostředně na scéně i postsynchronně.
 • Zajištění a provádění údržby a revizí zvukové aparatury, mixážních a záznamových zařízení.
 • Dodržování bezpečnosti práce při činnostech souvisejících s návrhem, přípravou a realizací jednotlivých scén.
 • Sledování vývoje moderní zvukové techniky a ovládání moderních softwarových nástrojů pro zpracování zvuku.
 • Zajišťování dodržování autorských práv použitých zvukových děl.

Kód ISCO

3521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-zvuku

Pomocný kameraman

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Pomocný kameraman sestavuje, obsluhuje a přemisťuje kamerová zařízení.

Pracovní činnosti

 • Údržba kamerového příslušenství.
 • Kompletace kamerového zařízení a jeho přemisťování při natáčení.
 • Provádění dílčích prací při přípravě a natáčení podle pokynů režiséra a kameramana.

Kód ISCO

3521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-kameraman

Samostatný technik přenosových zařízení v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Samostatný technik přenosových zařízení řídí technický provoz nebo montáže přenosových zařízení v dálkové, popř. místní telekomunikační síti.

Pracovní činnosti

 • Organizace technického provozu nebo montáže přenosových zařízení.
 • Řízení skupiny zaměstnanců.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-prenos

Inspektor telekomunikací v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Inspektor telekomunikací v elektronických komunikacích řídí oblast kontrol telekomunikačních systémů a telekomunikačního provozu.

Pracovní činnosti

 • Řízení oblasti kontrol technických parametrů telekomunikačních systémů a provozu.
 • Tvorba metodiky kontrolní činnosti.
 • Kontrola plnění zákonů, norem a vyhlášek v oblasti telekomunikace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-telekomunikaci-

Servisní technik metalických sítí

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Servisní technik metalických sítí vykonává údržbu a opravy metalických sítí, služeb na těchto sítích a koncových zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Lokalizace a odstranění poruch hlasových služeb.
 • Lokalizace a odstranění poruch na sdružovacích zařízeních (PCM, koncentrátor …).
 • Lokalizace a odstranění poruch datových služeb (internet, VOIP, IPTV…).
 • Nastavení parametrů sítě pro datový přenos.
 • Propojení hlasové a datové cesty v metalické síti.
 • Měření parametrů sítě (odpor smyčky, izolační stav vedení, odporové a kapacitní nerovnováhy). Měření strukturované kabeláže.
 • Měření parametrů služby (odstup signál – šum, útlum …). Vyhodnocení zjištěných dat.
 • Instalace a reinstalace SW koncových zařízení. Nastavení služby.
 • Návrh provedení úprav v metalické síti pro zlepšení přenosových parametrů.
 • Náčrt navržených úprav.
 • Zpracování odhadu nákladů realizace provedení úprav v metalické síti.
 • Drobné opravy rozvaděčů. Preventivní údržba.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-metalick

Technik projektant v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technik telekomunikací projektant zpracovává dílčí projektové podklady v oblasti telekomunikací.

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích projektových podkladů.
 • Vypracování dílčích technických zpráv a podkladů k rozpočtu projektu.
 • Zajišťování údajů z katastru nemovitostí.
 • Předávání projektové dokumentace k vyjádření příslušných organizací a orgánů.
 • Příprava podkladů pro územní a stavební řízení.
 • Zjišťování organizací a orgánů k projednání přislušného projektu.
 • Archivace dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-projektant-v-elek

Technik přenosových zařízení a telekomunikačních služeb v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technik přenosových zařízení a telekomunikačních služeb zajišťuje technický provoz koncových zařízení pro přenos dat a telematických služeb.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování technického provozu a údržby zařízení pro přenos dat.
 • Odstraňování poruch včetně vyřizování reklamací.
 • Zajišťování montáže.
 • Řízení skupiny zaměstnanců.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-prenosovych-zariz

Vodárenský technik telemetrie a automatizace

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský technik telemetrie a automatizace zajišťuje funkčnost systému dálkového přenosu provozních dat mezi vodárenskými provozními objekty a vodárenským dispečinkem.

Pracovní činnosti

 • Návrh rozvoje telemetrického systému.
 • Údržba a rozvoj telemetrického systému.
 • Zajišťování provozuschopnosti telemetrického systému.
 • Údržba jednotlivých modulů systému telemetrie.
 • Nastavení provozních parametrů přenášení dat s vazbou na automatizovaný systém řízení.
 • Návrhy rádiových bodů a jejich provozování v souladu s povolením.
 • Zajišťování veškeré nové instalace radiových bodů a GSM přenosů.
 • Metodické vedení všech pracovníků měření a regulace.
 • Zajišťování školení nových aplikací hardware i software.
 • Provádění náročných oprav automatizovaných systémů řízení a telemetrie.
 • Spolupráce při standardizaci automatického systému řízení a zavádění nových aplikací.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-teleme

Technik radiokomunikačních zařízení v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technik radiokomunikačních zařízení zajišťuje technický provoz zařízení rozhlasových a televizních vysílačů a zařízení radioreléových tras.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu a údržby zařízení vysílačů a radioreléových tras.
 • Odstraňování poruch.
 • Zajišťování montáže.
 • Řízení skupiny zaměstnanců.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-radiokomunikacnic

Samostatný technik dispečer provozu v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Samostatný technik dispečer telekomunikačního provozu operativně řídí technický provoz jednotné telekomunikační sítě.

Pracovní činnosti

 • Dispečerské řízení telekomunikačního provozu.
 • Spolupráce s příslušnými odbornými útvary.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-dispec

Samostatný technik inspektor v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Samostatný technik inspektor v elektronických komunikacích zajišťuje oblast kontrol technických parametrů spojovacích a přenosových zařízení.

Pracovní činnosti

 • Koordinace a provádění kontrol telekomunikačních systémů a provozu.
 • Metodické řízení a organizace technické kontroly.
 • Zajišťování plnění zákonů, norem a vyhlášek souvisejících s oblastí telekomunikace.
 • Stanovení příslušných nápravných opatření.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-inspek

Dispečer provozu v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Dispečer telekomunikačního provozu operativně řídí telekomunikační provoz.

Pracovní činnosti

 • Dispečerské řízení telekomunikačního provozu.
 • Vedení agendy technického provozu a údržby telekomunikačních zařízení.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-provozu-v-elektr

Technik sítí v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technik telekomunikačních sítí zajišťuje technický provoz a údržbu vnějších telekomunikačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování technického provozu a údržby telekomunikačních sítí.
 • Odstraňování poruch.
 • Zajišťování montáže.
 • Kontrolní měření telekomunikačních sítí.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-siti-v-elektronic

Servisní technik bezdrátových sítí

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Servisní technik bezdrátových sítí udržuje, opravuje, vyhledává a odstraňuje závady na systémech elektronických komunikací, které využívají pro přenos rádiový nebo optický signál.

Pracovní činnosti

 • Orientace v projektové dokumentaci pro montáž bezdrátového systému.
 • Identifikace a odstranění závad bezdrátového systému elektronických komunikací.
 • Testování, kontrola a uvedení do provozu bezdrátového systému elektronických komunikací.
 • Kontrola parametrů elektromagnetického pole, včetně nasměrování anténního systému.
 • Závěrečná měření a sestavení předávacího protokolu včetně hodnoticích parametrů.
 • Provádění odborných prací na bezdrátových systémech elektronických komunikací ve výškách.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-bezdrato

Technik spojovacích zařízení v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technik spojovacích zařízení zajišťuje provoz a údržbu telefonních ústředen.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování technického provozu a údržby automatických telefonních ústředen.
 • Lokalizace a opravy poruch na ústřednách.
 • Sledování a vyhodnocování provozu veřejných telefonních automatů.
 • Správa databází účastnických vedení, směrování provozu, tarifikačních dat, tarifů a poplatků.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-spojovacich-zariz