Profese

Technici v oblasti telekomunikací a vysílání [CZ-ISCO 352]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vrchní osvětlovač

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Vrchní osvětlovač komplexně řídí práce při zasvětlování natáčených scén.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s kameramanem při zasvětlování natáčených scén.
 • Navrhování technického řešení zasvětlování natáčecích scén.
 • Řízení a organizování kolektivu osvětlovačů, koordinování přípravných a likvidačních prací.
 • Určování volby ochrany před nebezpečným dotykovým napětím s ohledem na druh prostoru a prostředí.

Kód ISCO

3521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-osvetlovac

Mistr zvuku v audiovizi

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Mistr zvuku v audiovizi vytváří zvukovou složku audiovizuálního díla podle představ režiséra a producenta. Provádí primární záznam zvuku při natáčení, při postprodukci pak střih zvuku, speciální zvukové efekty (sound design) a závěrečnou mixáž zvuku.

Pracovní činnosti

 • Primární příjem zvuku při natáčení.
 • Záznam hereckých dialogů, případně dalších zvukově výrazných akcí.
 • Čištění dialogů, střih a nasazování ruchů a atmosfér v postprodukci.
 • Vytváření stylizovaných zvukových efektů.
 • Mixáž hudby do zvoleného formátu.
 • Závěrečná mixáž audiovizuálního díla.

Kód ISCO

3521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mistr-zvuku-v-audiovizi

Švenkr

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Švenkr zajišťuje kompozice záběrů, barevných podání, pohybů kamery, ostrosti jednotlivých záběrů a dalších dílčích činností při utváření obrazové stránky filmu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování činností dle pokynů kameramana.
 • Organizace scén při natáčení jednotlivých záběrů.
 • Zajišťování provozuschopnosti kamerových technických zařízení.
 • Manipulace, transport a skladování snímací techniky v průběhu natáčení.

Kód ISCO

3521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svenkr

Ostřič

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Ostřič provádí zaostřování obrazu při snímání.

Pracovní činnosti

 • Zaostřování obrazu při snímání podle pohybu herců a daných kompozičních požadavků.
 • Zajišťování ostrosti jednotlivých záběrů podle pokynů kameramana.
 • Zajišťování údržby a provozuschopnosti snímací techniky.
 • Manipulace, transport a skladování snímací techniky a dalších kamerovacích technických zařízení.

Kód ISCO

3521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ostric

Samostatný technik zvuku

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný technik zvuku vykonává činnosti spojené s návrhem ozvučení scén (divadelních, či snímaných televizní nebo filmovou kamerou), připravuje a realizuje potřebné zvukové efekty ve spolupráci s kameramanem a režisérem snímku.

Pracovní činnosti

 • Spolutvorba technického scénáře audiovizuálního díla.
 • Ve spolupráci s režisérem a v případě snímků i s kameramanem příprava a realizace audiovizuálního díla.
 • Návrh a realizace rozmístění snímací a reprodukční zvukové techniky a jejího propojení do elektrických signálových cest.
 • Návrh a realizace zvukových záznamů, ozvučení a reprodukce, efektů a střihů bezprostředně na scéně i postsynchronně.
 • Zajištění a provádění údržby a revizí zvukové aparatury, mixážních a záznamových zařízení.
 • Dodržování bezpečnosti práce při činnostech souvisejících s návrhem, přípravou a realizací jednotlivých scén.
 • Sledování vývoje moderní zvukové techniky a ovládání moderních softwarových nástrojů pro zpracování zvuku.
 • Zajišťování dodržování autorských práv použitých zvukových děl.

Kód ISCO

3521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-zvuku

Pomocný kameraman

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Pomocný kameraman sestavuje, obsluhuje a přemisťuje kamerová zařízení.

Pracovní činnosti

 • Údržba kamerového příslušenství.
 • Kompletace kamerového zařízení a jeho přemisťování při natáčení.
 • Provádění dílčích prací při přípravě a natáčení podle pokynů režiséra a kameramana.

Kód ISCO

3521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pomocny-kameraman

Samostatný technik přenosových zařízení v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Samostatný technik přenosových zařízení řídí technický provoz nebo montáže přenosových zařízení v dálkové, popř. místní telekomunikační síti.

Pracovní činnosti

 • Organizace technického provozu nebo montáže přenosových zařízení.
 • Řízení skupiny zaměstnanců.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-prenos

Inspektor telekomunikací v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Inspektor telekomunikací v elektronických komunikacích řídí oblast kontrol telekomunikačních systémů a telekomunikačního provozu.

Pracovní činnosti

 • Řízení oblasti kontrol technických parametrů telekomunikačních systémů a provozu.
 • Tvorba metodiky kontrolní činnosti.
 • Kontrola plnění zákonů, norem a vyhlášek v oblasti telekomunikace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-telekomunikaci-

Servisní technik metalických sítí

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Servisní technik metalických sítí vykonává údržbu a opravy metalických sítí, služeb na těchto sítích a koncových zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Lokalizace a odstranění poruch hlasových služeb.
 • Lokalizace a odstranění poruch na sdružovacích zařízeních (PCM, koncentrátor …).
 • Lokalizace a odstranění poruch datových služeb (internet, VOIP, IPTV…).
 • Nastavení parametrů sítě pro datový přenos.
 • Propojení hlasové a datové cesty v metalické síti.
 • Měření parametrů sítě (odpor smyčky, izolační stav vedení, odporové a kapacitní nerovnováhy). Měření strukturované kabeláže.
 • Měření parametrů služby (odstup signál – šum, útlum …). Vyhodnocení zjištěných dat.
 • Instalace a reinstalace SW koncových zařízení. Nastavení služby.
 • Návrh provedení úprav v metalické síti pro zlepšení přenosových parametrů.
 • Náčrt navržených úprav.
 • Zpracování odhadu nákladů realizace provedení úprav v metalické síti.
 • Drobné opravy rozvaděčů. Preventivní údržba.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-metalick

Technik projektant v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technik telekomunikací projektant zpracovává dílčí projektové podklady v oblasti telekomunikací.

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích projektových podkladů.
 • Vypracování dílčích technických zpráv a podkladů k rozpočtu projektu.
 • Zajišťování údajů z katastru nemovitostí.
 • Předávání projektové dokumentace k vyjádření příslušných organizací a orgánů.
 • Příprava podkladů pro územní a stavební řízení.
 • Zjišťování organizací a orgánů k projednání přislušného projektu.
 • Archivace dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-projektant-v-elek

Technik přenosových zařízení a telekomunikačních služeb v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technik přenosových zařízení a telekomunikačních služeb zajišťuje technický provoz koncových zařízení pro přenos dat a telematických služeb.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování technického provozu a údržby zařízení pro přenos dat.
 • Odstraňování poruch včetně vyřizování reklamací.
 • Zajišťování montáže.
 • Řízení skupiny zaměstnanců.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-prenosovych-zariz

Vodárenský technik telemetrie a automatizace

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský technik telemetrie a automatizace zajišťuje funkčnost systému dálkového přenosu provozních dat mezi vodárenskými provozními objekty a vodárenským dispečinkem.

Pracovní činnosti

 • Návrh rozvoje telemetrického systému.
 • Údržba a rozvoj telemetrického systému.
 • Zajišťování provozuschopnosti telemetrického systému.
 • Údržba jednotlivých modulů systému telemetrie.
 • Nastavení provozních parametrů přenášení dat s vazbou na automatizovaný systém řízení.
 • Návrhy rádiových bodů a jejich provozování v souladu s povolením.
 • Zajišťování veškeré nové instalace radiových bodů a GSM přenosů.
 • Metodické vedení všech pracovníků měření a regulace.
 • Zajišťování školení nových aplikací hardware i software.
 • Provádění náročných oprav automatizovaných systémů řízení a telemetrie.
 • Spolupráce při standardizaci automatického systému řízení a zavádění nových aplikací.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-teleme

Technik radiokomunikačních zařízení v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technik radiokomunikačních zařízení zajišťuje technický provoz zařízení rozhlasových a televizních vysílačů a zařízení radioreléových tras.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu a údržby zařízení vysílačů a radioreléových tras.
 • Odstraňování poruch.
 • Zajišťování montáže.
 • Řízení skupiny zaměstnanců.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-radiokomunikacnic

Samostatný technik dispečer provozu v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Samostatný technik dispečer telekomunikačního provozu operativně řídí technický provoz jednotné telekomunikační sítě.

Pracovní činnosti

 • Dispečerské řízení telekomunikačního provozu.
 • Spolupráce s příslušnými odbornými útvary.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-dispec

Samostatný technik inspektor v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Samostatný technik inspektor v elektronických komunikacích zajišťuje oblast kontrol technických parametrů spojovacích a přenosových zařízení.

Pracovní činnosti

 • Koordinace a provádění kontrol telekomunikačních systémů a provozu.
 • Metodické řízení a organizace technické kontroly.
 • Zajišťování plnění zákonů, norem a vyhlášek souvisejících s oblastí telekomunikace.
 • Stanovení příslušných nápravných opatření.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-inspek

Dispečer provozu v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Dispečer telekomunikačního provozu operativně řídí telekomunikační provoz.

Pracovní činnosti

 • Dispečerské řízení telekomunikačního provozu.
 • Vedení agendy technického provozu a údržby telekomunikačních zařízení.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-provozu-v-elektr

Technik sítí v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technik telekomunikačních sítí zajišťuje technický provoz a údržbu vnějších telekomunikačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování technického provozu a údržby telekomunikačních sítí.
 • Odstraňování poruch.
 • Zajišťování montáže.
 • Kontrolní měření telekomunikačních sítí.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-siti-v-elektronic

Servisní technik bezdrátových sítí

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Servisní technik bezdrátových sítí udržuje, opravuje, vyhledává a odstraňuje závady na systémech elektronických komunikací, které využívají pro přenos rádiový nebo optický signál.

Pracovní činnosti

 • Orientace v projektové dokumentaci pro montáž bezdrátového systému.
 • Identifikace a odstranění závad bezdrátového systému elektronických komunikací.
 • Testování, kontrola a uvedení do provozu bezdrátového systému elektronických komunikací.
 • Kontrola parametrů elektromagnetického pole, včetně nasměrování anténního systému.
 • Závěrečná měření a sestavení předávacího protokolu včetně hodnoticích parametrů.
 • Provádění odborných prací na bezdrátových systémech elektronických komunikací ve výškách.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-bezdrato

Technik spojovacích zařízení v elektronických komunikacích

Odborný směr

Elektronické komunikace

Charakteristika

Technik spojovacích zařízení zajišťuje provoz a údržbu telefonních ústředen.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování technického provozu a údržby automatických telefonních ústředen.
 • Lokalizace a opravy poruch na ústřednách.
 • Sledování a vyhodnocování provozu veřejných telefonních automatů.
 • Správa databází účastnických vedení, směrování provozu, tarifikačních dat, tarifů a poplatků.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-spojovacich-zariz