Profese

Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií [CZ-ISCO 351]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Správce IT pro malé a střední organizace

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce IT pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje, udržuje a zajišťuje správu operačních systémů počítačů, softwarových aplikací a počítačových sítí.

Pracovní činnosti

 • Výběr, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí.
 • Optimální nastavení systémů z hlediska vazby hardware - software.
 • Optimalizace využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikování jejich parametrů.
 • Analýza požadavků a potřeb uživatelů a jejich řešení.
 • Připojení a konfigurace mobilních zařízení do podnikové sítě.
 • Školení uživatelů v oblasti využívání informačních systémů.
 • Monitoring a diagnostika provozu operačních systémů a počítačových sítí.
 • Monitoring stavu síťového prostředí a jeho optimalizace.
 • Sledování životního cyklu komponent počítačových sítí.
 • Správa hypervizoru a virtuálních prostředí.
 • Zálohování a antivirová ochrana dat.
 • Vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti.

Kód ISCO

3513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-it-pro-male-a-str

Technik PC a periférií

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Technik PC a periferií zajišťuje fungování osobních počítačů typu PC, k nim příslušejících periferních zařízení a počítačové sítě malého rozsahu. Do jeho činnosti patří i instalace těchto zařízení, jejich údržba a odstraňování běžných poruch. Ve firmách s počítačovou sítí malého rozsahu pracuje samostatně, ve firmách s počítačovou sítí většího rozsahu a se servery se specializuje na klientské pracovní stanice a periferie

Pracovní činnosti

 • Instalování hardware PC, jeho oživování a uvádění do provozu.
 • Instalování operačního systému PC.
 • Instalovaní a konfigurování periferních zařízení k PC
 • Instalování a konfigurování počítačové sítě malého rozsahu.
 • Údržba PC, periferií a počítačové sítě malého rozsahu.
 • Odstraňování běžných poruch PC, periferií a počítačové sítě malého rozsahu
 • Vedení dokumentace o PC, periferiích a počítačové síti malého rozsahu

Kód ISCO

3513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pc-a-periferii

Technik kybernetické bezpečnosti

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Technik kybernetické bezpečnosti zodpovídá za výběr, instalaci a provoz technologií zajišťujících maximální úroveň kybernetické bezpečnosti. Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentace podle platné legislativy.

Pracovní činnosti

 • Výběr nejvhodnějších technologií pro zajištění bezpečnosti informačních systémů.
 • Definování parametrů technologií pro zajištění bezpečnosti informačních systémů.
 • Provádění změn a doplňování technologií dle aktuálních vývojových trendů v oblasti informační bezpečnosti.
 • Sledování a zohledňování varování vydávaných podle platné legislativy o kybernetické bezpečnosti, a to zejména tehdy, jestliže na základě ní organizaci vznikají právní povinnosti.
 • Návrh, rozvoj a průběžné doplňování technologií pro zajištění bezpečnosti informačních systémů.
 • Operativní provoz technologií pro zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů.
 • Definování a aplikace konfiguračních parametrů technologií pro zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů.

Kód ISCO

3511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-kyberneticke-bezp

Samostatný technik IT

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Samostatný technik IT soustřeďuje dostupné technické informace o provozu informačních systémů, identifikuje možnosti zlepšení provozu, posuzuje jejich proveditelnost a koordinuje servisní a rozvojové činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování rozborů a analýz pro tvorbu technických projektů z oblasti informačních technologií.
 • Instalování hardware, jeho oživování a uvádění do provozu.
 • Instalování základního systémového a programového vybavení.
 • Koordinace servisu a údržby hardware a jiné výpočetní techniky.
 • Technická údržba počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky.
 • Optimalizace zásob náhradních dílů a jejich koordinace s dodavateli.
 • Vedení operativně-technické dokumentace.
 • Analyzování stavu a bezpečnostních rizik počítačových systémů.
 • Správa a koordinace komplexního dohledu nad síťovou infrastrukturou.

Kód ISCO

3511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-it

Správce soudní aplikace

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Správce soudní aplikace zajišťuje kompletní správu a nastavení soudních informačních systémů pro uživatele.

Pracovní činnosti

 • Správa a údržba aplikací soudu zahrnující především aktualizaci údajů o uživatelích, tvorbu a údržbu dokumentů, kontrolu správnosti údajů v informačním systému a správu parametrů systému.
 • Nastavování informačních systémů pro možnost řádného vedení rejstříků a ostatních evidenčních pomůcek.
 • Kontrola správnosti distribucí, které upravují informační systémy.
 • Zajišťování podkladů pro podání zpráv a výkazů z aplikace.
 • Komunikace s dodavatelskými firmami informačních systémů týkající se především řešení vad, požadavků a dotazů, podíl na vývoji informačních systémů, práce v realizačních týmech, spolupráce na pilotních projektech.
 • Zapracování nových zaměstnanců do příslušných aplikací.

Kód ISCO

3511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-soudni-aplikace

Správce aplikací

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce aplikací zajišťuje základní funkčnost a bezpečnost provozovaných aplikací.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování správy dílčích modulů aplikací.
 • Udržováních databází ve více uživatelských systémech.
 • Zajišťování standardních výstupů pro uživatele.
 • Dodržování provozních standardů a norem.
 • Odstraňování havarijních situací.
 • Zajištění bezpečnosti dat a jejich zálohování.
 • Zajišťování ochrany autorských práv v oblasti software.
 • Vedení příslušné evidence a dokumentace.

Kód ISCO

3511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-aplikaci

Programátor NC strojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Programátor NC strojů zajišťuje tvorbu NC operací technologických postupů součástí určených k obrábění na NC strojích a obráběcích centrech.

Pracovní činnosti

 • Vypracovávání komplexních NC programů včetně specifikace řezných podmínek, upínačů, nástrojů a norem spotřeby času.
 • Určování a zajišťování objednávek speciálních nástrojů, zařízení a měřidel.
 • Využívání CAM systémů a 3D modelů.
 • Zajišťování provedení změn v NC programech vyplývajících ze změnového řízení.
 • Odzkoušení a odladění programů na NC strojích, spolupráce na odstraňování výrobních problémů na těchto strojích.
 • Vedení a udržování evidence NC programů.
 • Zodpovědnost za provedení změn v NC programech vyplývajících ze změnového řízení.

Kód ISCO

3511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/programator-nc-stroju

Programátor

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Programátor navrhuje, programuje a udržuje počítačové programy, aplikace a řešení.

Pracovní činnosti

 • Analýza a stanovení potřeb, komunikace s uživateli.
 • Programování aplikací, databází a operačních systémů, tvorba webových stránek.
 • Řešení vzniklých problémů.
 • Vedení dokumentace, spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů.
 • Rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů.
 • Definování HW potřeb pro aplikace a programy.
 • Komunikace s dodavateli a posouzení navržených řešení.

Kód ISCO

3511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/programator