Profese

Technici provozu a uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií [CZ-ISCO 351]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Správce IT pro malé a střední organizace

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce IT pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje, udržuje a zajišťuje správu operačních systémů počítačů, softwarových aplikací a počítačových sítí.

Pracovní činnosti

 • Výběr, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí.
 • Optimální nastavení systémů z hlediska vazby hardware - software.
 • Optimalizace využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikování jejich parametrů.
 • Analýza požadavků a potřeb uživatelů a jejich řešení.
 • Připojení a konfigurace mobilních zařízení do podnikové sítě.
 • Školení uživatelů v oblasti využívání informačních systémů.
 • Monitoring a diagnostika provozu operačních systémů a počítačových sítí.
 • Monitoring stavu síťového prostředí a jeho optimalizace.
 • Sledování životního cyklu komponent počítačových sítí.
 • Správa hypervizoru a virtuálních prostředí.
 • Zálohování a antivirová ochrana dat.
 • Vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti.

Kód ISCO

3513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-it-pro-male-a-str

Technik PC a periférií

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Technik PC a periferií zajišťuje fungování osobních počítačů typu PC, k nim příslušejících periferních zařízení a počítačové sítě malého rozsahu. Do jeho činnosti patří i instalace těchto zařízení, jejich údržba a odstraňování běžných poruch. Ve firmách s počítačovou sítí malého rozsahu pracuje samostatně, ve firmách s počítačovou sítí většího rozsahu a se servery se specializuje na klientské pracovní stanice a periferie

Pracovní činnosti

 • Instalování hardware PC, jeho oživování a uvádění do provozu.
 • Instalování operačního systému PC.
 • Instalovaní a konfigurování periferních zařízení k PC
 • Instalování a konfigurování počítačové sítě malého rozsahu.
 • Údržba PC, periferií a počítačové sítě malého rozsahu.
 • Odstraňování běžných poruch PC, periferií a počítačové sítě malého rozsahu
 • Vedení dokumentace o PC, periferiích a počítačové síti malého rozsahu

Kód ISCO

3513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pc-a-periferii

Technik kybernetické bezpečnosti

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Technik kybernetické bezpečnosti zodpovídá za výběr, instalaci a provoz technologií zajišťujících maximální úroveň kybernetické bezpečnosti. Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentace podle platné legislativy.

Pracovní činnosti

 • Výběr nejvhodnějších technologií pro zajištění bezpečnosti informačních systémů.
 • Definování parametrů technologií pro zajištění bezpečnosti informačních systémů.
 • Provádění změn a doplňování technologií dle aktuálních vývojových trendů v oblasti informační bezpečnosti.
 • Sledování a zohledňování varování vydávaných podle platné legislativy o kybernetické bezpečnosti, a to zejména tehdy, jestliže na základě ní organizaci vznikají právní povinnosti.
 • Návrh, rozvoj a průběžné doplňování technologií pro zajištění bezpečnosti informačních systémů.
 • Operativní provoz technologií pro zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů.
 • Definování a aplikace konfiguračních parametrů technologií pro zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů.

Kód ISCO

3511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-kyberneticke-bezp

Samostatný technik IT

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Samostatný technik IT soustřeďuje dostupné technické informace o provozu informačních systémů, identifikuje možnosti zlepšení provozu, posuzuje jejich proveditelnost a koordinuje servisní a rozvojové činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování rozborů a analýz pro tvorbu technických projektů z oblasti informačních technologií.
 • Instalování hardware, jeho oživování a uvádění do provozu.
 • Instalování základního systémového a programového vybavení.
 • Koordinace servisu a údržby hardware a jiné výpočetní techniky.
 • Technická údržba počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky.
 • Optimalizace zásob náhradních dílů a jejich koordinace s dodavateli.
 • Vedení operativně-technické dokumentace.
 • Analyzování stavu a bezpečnostních rizik počítačových systémů.
 • Správa a koordinace komplexního dohledu nad síťovou infrastrukturou.

Kód ISCO

3511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-it

Správce soudní aplikace

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Správce soudní aplikace zajišťuje kompletní správu a nastavení soudních informačních systémů pro uživatele.

Pracovní činnosti

 • Správa a údržba aplikací soudu zahrnující především aktualizaci údajů o uživatelích, tvorbu a údržbu dokumentů, kontrolu správnosti údajů v informačním systému a správu parametrů systému.
 • Nastavování informačních systémů pro možnost řádného vedení rejstříků a ostatních evidenčních pomůcek.
 • Kontrola správnosti distribucí, které upravují informační systémy.
 • Zajišťování podkladů pro podání zpráv a výkazů z aplikace.
 • Komunikace s dodavatelskými firmami informačních systémů týkající se především řešení vad, požadavků a dotazů, podíl na vývoji informačních systémů, práce v realizačních týmech, spolupráce na pilotních projektech.
 • Zapracování nových zaměstnanců do příslušných aplikací.

Kód ISCO

3511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-soudni-aplikace

Správce aplikací

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce aplikací zajišťuje základní funkčnost a bezpečnost provozovaných aplikací.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování správy dílčích modulů aplikací.
 • Udržováních databází ve více uživatelských systémech.
 • Zajišťování standardních výstupů pro uživatele.
 • Dodržování provozních standardů a norem.
 • Odstraňování havarijních situací.
 • Zajištění bezpečnosti dat a jejich zálohování.
 • Zajišťování ochrany autorských práv v oblasti software.
 • Vedení příslušné evidence a dokumentace.

Kód ISCO

3511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-aplikaci

Programátor NC strojů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Programátor NC strojů zajišťuje tvorbu NC operací technologických postupů součástí určených k obrábění na NC strojích a obráběcích centrech.

Pracovní činnosti

 • Vypracovávání komplexních NC programů včetně specifikace řezných podmínek, upínačů, nástrojů a norem spotřeby času.
 • Určování a zajišťování objednávek speciálních nástrojů, zařízení a měřidel.
 • Využívání CAM systémů a 3D modelů.
 • Zajišťování provedení změn v NC programech vyplývajících ze změnového řízení.
 • Odzkoušení a odladění programů na NC strojích, spolupráce na odstraňování výrobních problémů na těchto strojích.
 • Vedení a udržování evidence NC programů.
 • Zodpovědnost za provedení změn v NC programech vyplývajících ze změnového řízení.

Kód ISCO

3511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/programator-nc-stroju

Programátor

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Programátor navrhuje, programuje a udržuje počítačové programy, aplikace a řešení.

Pracovní činnosti

 • Analýza a stanovení potřeb, komunikace s uživateli.
 • Programování aplikací, databází a operačních systémů, tvorba webových stránek.
 • Řešení vzniklých problémů.
 • Vedení dokumentace, spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů.
 • Rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů.
 • Definování HW potřeb pro aplikace a programy.
 • Komunikace s dodavateli a posouzení navržených řešení.

Kód ISCO

3511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/programator