Profese

Odborní pracovníci v oblasti sportu a fitness [CZ-ISCO 342]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Sportovec

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Sportovec vykonává sportovní činnosti, trénuje a reprezentuje na sportovních závodech, soutěžích, přeborech, mistrovstvích anebo olympijských hrách.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání pravidelného tréninku.
 • Reprezentování v nejvyšších domácích soutěžích.
 • Reprezentování na vrcholných mezinárodních soutěžích, olympijských hrách, mistrovstvích světa a mistrovstvích Evropy.

Kód ISCO

3421

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sportovec

Servisní pracovník - specialista

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Servisní pracovník - specialista zabezpečuje trenérsko-metodický proces v oblasti regenerační a nutriční a zajišťuje údržbu a servis materiálně-technického zařízení sportovců.

Pracovní činnosti

 • Provádění údržby a servisu technického zařízení určeného sportovcům.
 • Vypracovávání vhodného stravovacího režimu pro sportovce.
 • Vypracovávání optimální regenerační náplně sportovcům.

Kód ISCO

3422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-pracovnik-specia

Trenér

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Trenér vede přípravu sportovců, vypracovává tréninkové plány a zpracovává programy pro růst sportovní výkonnosti.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání odborné trenérsko-metodické činnosti při řízení přípravy sportovců.
 • Vyhledávání talentovaných sportovců.
 • Vypracovávání tréninkových plánů pro sportovce.
 • Vedení sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a vrcholných mezinárodních soutěžích.

Kód ISCO

3422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/trener

Asistent trenéra

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Asistent trenéra spolupracuje při zajišťování trenérské a metodické činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování odborné trenérsko-metodické činnosti.
 • Vyhledávání talentovaných sportovců.
 • Usměrňování sportovní přípravy sportovců.
 • Spolupráce s hlavním trenérem.

Kód ISCO

3422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-trenera

Osobní trenér ve fitness

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Osobní trenér ve fitness poskytuje služby v oblasti individuální sportovní a fyzické přípravy a individuálního sportovního vyžití klienta.

Pracovní činnosti

 • Sestavování plánu individuální fyzické přípravy.
 • Sestavování individuálního dietního a pitného programu.
 • Sestavování a příprava plánu individuálního sportovního vyžití.
 • Příprava a zajištění organizačního a materiálového vybavení.
 • Dohled nad zjištěním bezpečnosti při individuální fyzické přípravě klienta.
 • Dohled nad dodržováním příslušných hygienických pravidel daného sportu.

Kód ISCO

3423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/osobni-trener-ve-fitness

Instruktor předsportovní přípravy dětí

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Instruktor předsportovní přépravy dětí vede lekce skupinových cvičení pro děti do ukončeného 8. roku věku se zaměřením na jejich všestranný pohybový rozvoj a získávání pozitivního vztahu k pohybovým a sportovním aktivitám.

Pracovní činnosti

 • Komplexní pohybová příprava dětí do 8 let věku (včetně).
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro správný růst a vývoj dítěte splňující zdravotní, vzdělávací a výchovné cíle.
 • Vysvětlení a předvedení základních pohybových dovedností a rozvoj pohybových schopností (korekce vadného a nácvik správného držení těla).
 • Vedení cvičební jednotky dětí do 8 let věku (včetně).
 • Poskytování poradenství v oblasti všestranného tělesného a pohybového rozvoje dětí do 8 let.
 • Propagace zdravého životního stylu (výživa, pitný režim, denní režim atd.).
 • Poskytování první pomoci.

Kód ISCO

3423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-predsportovni-

Instruktor kondiční chůze

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Instruktor kondiční chůze vede lekce skupinových či individuálních cvičení založené na chůzi, a to se zaměřením na zvyšování vytrvalosti a síly těla s cílem zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici člověka.

Pracovní činnosti

 • Analýza fyzické kondice a pohybových dovedností účastníků skupinových lekcí kondiční chůze.
 • Sestavení cvičebního programu lekce skupinového či individuálního cvičení kondiční chůze.
 • Vedení skupinové či individuální lekce kondiční chůze s přihlédnutím k aktuálním pohybovým schopnostem a zdravotnímu stavu.
 • Praktické zajištění skupinové lekce (prostor, pomůcky, hudební doprovod, bezpečnost, první pomoc).
 • Motivace účastníků v průběhu lekce.
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.

Kód ISCO

3423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-kondicni-chuze

Instruktor aerobiku

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Instruktor aerobiku vede lekce skupinových cvičení při aktivním zapojení hudby a různých taneční stylů, s cílem zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici člověka, jeho pohybovou gramotnost a fyzické dovednosti.

Pracovní činnosti

 • Komplexní analýza fyzické kondice – držení těla v postoji i v pohybech a analýza pohybových stereotypů.
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci aerobních a tanečních forem cvičení.
 • Předvedení prvků aerobní a taneční lekce, technika provedení pohybu včetně korekce nesprávného provedení.
 • Vedení skupinové lekce aerobních a tanečních forem cvičení.
 • Modifikace cvičebního programu aerobních a tanečních forem cvičení pro specifické cílové skupiny (těhotné, po porodu, děti, senioři).
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
 • Poskytování první pomoci.

Kód ISCO

3423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-aerobiku

Instruktor zdravotní tělesné výchovy seniorů

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Instruktor zdravotní tělesné výchovy seniorů vede individuální i skupinové cvičební hodiny pro osoby seniorského věku s ohledem na přítomnost nejběžnějších onemocnění a zdravotních oslabení v tomto období a s přihlédnutím k věku a schopnostem cvičenců.

Pracovní činnosti

 • Stanovení rizik pohybových aktivit intervenovaných klientů v závislosti na přítomných onemocněních.
 • Funkční diagnostika posturálních a pohybových stereotypů.
 • Monitorování základních fyziologických funkcí cvičenců během pohybové aktivity.
 • Sestavení vhodného cvičebního programu dle specifik pro daná onemocnění (pohybový, dýchací, srdečně-cévní systém apod.), případně další oslabení (endokrinologická, metabolická, neuropsychická či smyslová).
 • Odborné a psychologicky zvládnuté vedení cvičební jednotky s důrazem na zdravotní aspekty, techniku a metodiku cvičení s vhodně zvolenými metodami výuky nejen vzhledem k přidruženým onemocněním, ale i k aktuálním pohybovým předpokladům cvičícího a případným odborným lékařským doporučením.
 • Organizační zajištění cvičební lekce (tělovýchovné prostory, cvičební pomůcky, lékárnička).
 • Poskytování poradenství v oblasti aktivního životního stylu včetně zdravé výživy, pitného režimu a pohybových aktivit.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.

Kód ISCO

3423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-zdravotni-tele-0647

Instruktor pilates

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Instruktor pilates vede lekce skupinových cvičení technikou pilates, která se zaměřuje na posílení svalů hlubokého stabilizačního systému, mobilizaci a obnovu přirozené pohyblivosti a funkcí páteře a hlavních kloubů, odstranění bolestí pohybového aparátu a prevenci jeho předčasného opotřebení, zlepšení držení těla, koordinace, rovnováhy a schopnosti koncentrace, snížení fyzického i psychického napětí.

Pracovní činnosti

 • Komplexní analýza fyzické kondice - držení těla v postoji i v pohybech a analýza pohybových stereotypů.
 • Sestavení vhodného programu pro skupinovou a individuální lekci vedenou technikou pilates.
 • Vysvětlení a předvedení pilates cviků různých úrovní včetně korekcí nesprávného provedení konkrétních cviků.
 • Vedení skupinové i individuální lekce pilates.
 • Modifikace pilates cviků na podložce s využitím základních pomůcek (over ball, body ball, bosu, roller, flexi-band).
 • Modifikace cviků pilates pro specifické skupiny klientů (těhotné, po porodu, senioři apod.).
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
 • Poskytování první pomoci.

Kód ISCO

3423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-pilates

Instruktor kondičního kickboxu

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Instruktor kondičního kickboxu vede lekce skupinových i individuálních cvičení založené na technikách bojových sportů, a to se zaměřením na zvyšování vytrvalosti a síly těla s cílem zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici člověka.

Pracovní činnosti

 • Komplexní analýza fyzické kondice a pohybových dovedností účastníků skupinových lekcí kondičního kickboxu.
 • Sestavení tréninkového plánu lekce individuálního i skupinového cvičení kondičního kickboxu.
 • Vysvětlení a předvedení technik úderů a kopů.
 • Vedení individuální i skupinové lekce kondičního kickboxu s přihlédnutím k pohybovým schopnostem a zdravotním aspektům účastníků.
 • Modifikace tréninkového plánu kondičního kickboxu pro specifické cílové skupiny (děti, senioři).
 • Organizační zajištění vhodného cvičebního prostoru pro lekce kondičního kickboxu.
 • Organizační zajištění vhodných cvičebních pomůcek pro lekce kondičního kickboxu.
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
 • Poskytování první pomoci.

Kód ISCO

3423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-kondicniho-kic

Instruktor dětského plavání

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Instruktor dětského plavání připravuje, realizuje a vyhodnocuje lekce plavání pro děti v kojeneckém, batolecím a předškolním věku s cílem zorganizovat dítěti přiměřený pohybový program založený na polohování ve vodě a nácviku základních plaveckých dovedností.

Pracovní činnosti

 • Stanovení základních didaktických postupů a metod nácviku plaveckých poloh a plaveckých dovedností u dětí v kojeneckém a batolecím věku.
 • Příprava, organizace a vedení lekce dětského plavání.
 • Vedení rodičů k bezpečnému polohování dítěte ve vodě a kontaktní dopomoci.
 • Předvádění ukázek manipulace s dítětem.
 • Zajišťování kontaktní dopomoci při výuce na suchu i ve vodě.
 • Evidence průběhu pohybového učení ve vodě.

Kód ISCO

3423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-detskeho-plava

Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními vede individuální i skupinové cvičební hodiny pro osoby s ohledem na přítomnost nejběžnějších civilizačních onemocnění jako je nadváha, obezita, diabetes, vysoký krevní tlak či osteoporóza.

Pracovní činnosti

 • Stanovení úskalí a rizik pohybové aktivity intervenovaných pacientů v závislosti na přidružených onemocněních.
 • Testování a monitorování základních fyziologických funkcí intervenovaných pacientů během pohybové aktivity, s použitím měřiče tepové frekvence a měřiče krevního tlaku.
 • Sestavení vhodného tréninkového programu dle specifik pro daná onemocnění.
 • Odborné motivačně atraktivní vedení tréninkové jednotky s důrazem na zdravotní aspekty, techniku a metodiku cvičení s vhodně zvolenými metodami výuky nejen vzhledem k přidruženým onemocněním, ale i k pohybovým schopnostem cvičícího a případným odborným lékařským doporučením.
 • Organizační zajištění tréninkové lekce (tělovýchovné prostory, cvičební pomůcky, lékárnička).
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy, pitného režimu a pohybových aktivit.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.

Kód ISCO

3423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-pohybovych-akt

Instruktor powerjógy

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Instruktor powerjógy vede lekce skupinových cvičení založené na klasických principech cvičení jogy přepracovaných do moderního přístupu se zaměřením na komplexní harmonizaci těla i duše.

Pracovní činnosti

 • Komplexní analýza fyzické kondice – držení těla v postoji i v pohybech a analýza pohybových stereotypů.
 • Sestavení vhodného programu skupinové i individuální lekci powerjógy.
 • Předvedení a vysvětlení pozic powerjógy včetně korekcí nesprávného provedení cviků.
 • Vedení skupinové i individuální lekce powerjógy.
 • Modifikace cviků powerjógy pro specifické cílové skupiny klientů (těhotné, po porodu, senioři apod.).
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
 • Poskytování první pomoci.

Kód ISCO

3423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-powerjogy

Instruktor plavání

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Instruktor plavání připravuje, realizuje a vyhodnocuje lekce plavání pro děti, mládež i dospělé s cílem rozvíjet jejich základní plavecké dovednosti a plaveckou lokomoci.

Pracovní činnosti

 • Stanovení základních didaktických postupů a metod k výuce plaveckých dovedností u účastníků kurzu.
 • Příprava, organizace a vedení lekce plavání pro děti, mládež i dospělé.
 • Zajišťování bezpečných podmínek pro plaveckou výuku.
 • Předvádění technik plavání.
 • Zajišťování kontaktní dopomoci při výuce na suchu i ve vodě.
 • Poskytování zpětné informace o průběhu pohybového učení ve vodě.
 • Evidence průběhu pohybového učení ve vodě.

Kód ISCO

3423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-plavani

Instruktor bodystylingu

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Instruktor bodystylingu vede lekce skupinových cvičení se zaměřením na posilování a formování těla, zejména problémových zón s cílem zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici člověka, jeho pohybovou gramotnost a fyzické dovednosti.

Pracovní činnosti

 • Komplexní analýza fyzické kondice – držení těla v postoji i v pohybech a analýza pohybových stereotypů.
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci posilovacích forem cvičení.
 • Správné vysvětlení a předvedení posilovacích prvků, technika provedení pohybu včetně korekce nesprávného provedení.
 • Vedení skupinové lekce posilovacích forem cvičení.
 • Modifikace cvičebního programu posilovacích forem cvičení pro specifické cílové skupiny (těhotné, po porodu, děti, senioři).
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
 • Poskytování první pomoci.

Kód ISCO

3423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-bodystylingu

Instruktor indoor cyclingu

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Instruktor indoor cyclingu vede lekce skupinových cvičení na stacionárních kolech se zaměřením na trénink vytrvalosti a síly s cílem zlepšit celkovou fyzickou i psychickou kondici člověka.

Pracovní činnosti

 • Komplexní analýza fyzické kondice – držení těla v postoji i v pohybech a analýza pohybových stereotypů.
 • Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci indoor cyclingu.
 • Správné vysvětlení a předvedení techniky jízdy Rovina, Kopec.
 • Vedení skupinové lekce indoor cyclingu.
 • Správné nastavení kola a dodržování zásad bezpečnosti při indoor cyclingu.
 • Modifikace cvičebního programu indoor cyclingu pro specifické cílové skupiny (těhotné, po porodu, děti, senioři).
 • Poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu.
 • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.
 • Poskytování první pomoci.

Kód ISCO

3423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-indoor-cycling