Profese

Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní [CZ-ISCO 341]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření za pomoci vycvičeného psa vyhledává, detekuje a označuje akceleranty hoření, které byly zneužity k založení požáru.

Pracovní činnosti

 • Detekce akcelerantů hoření na požářišti metodou založenou na vysoké citlivosti a rozlišovací schopnosti čichového ústrojí vycvičeného psa, který je schopen spolehlivě identifikovat nepatrná rezidua hořlavých látek po požáru.
 • Určení a označení místa, kde pes ukazuje nález rezidua akcelerantu hoření.
 • Dokumentace místa nálezu.
 • Odběr nosičů pro laboratorní vyhodnocení.
 • Odběr srovnávacího materiálu.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/psovod-bezpecnostni-sluzb-bc45

Vedoucí detektiv

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Vedoucí detektiv koncepčně řeší, řídí a organizuje poskytování služeb spojených s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Pracovní činnosti

 • Získávání informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů.
 • Získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek.
 • Vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.
 • Sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokazují právní zájem.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky, jakož i metod a prostředků soukromé detektivní činnosti.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu činnosti při zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu činnosti k zajišťování režimové a detektivní ochrany a dohledu při ochraně majetku a osob především v živnostenských provozovnách.
 • Zajišťování spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.
 • Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, vedení úředních jednání a soudních sporů.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-detektiv

Detektiv pro prošetřování událostí

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Detektiv pro prošetřování událostí zabezpečuje část detektivních služeb spojenou s přípravou získaných informací pro použití v právním a kriminalistickém prostředí. Za použití procesu analýzy, syntézy a dedukce tvoří možné informace o důkazech použitelných v právních (správních) řízení i za podpory kriminalistických postupů, které odpovídajícím způsobem dokumentuje.

Pracovní činnosti

 • Prošetřuje události v občansko-právních, správních a obchodně-právních kauzách a provádí s tím související zajišťování stop a dalších informací, které mohou sloužit jako důkazy.
 • Prošetřuje trestné činy na žádost klientů, a to zejména když policie nekoná nebo když dochází k mylným závěrům, o kterých zadavatel ví nebo má zadavatel podezření na neobjektivní jednání orgánů činných v trestním řízení.
 • V trestních kauzách zajišťuje informace o důkazech pro potřeby fyzických, právnických osob, zejména advokátů, v souvislosti s vedením žalob či obhajobou podezřelých, obviněných, obžalovaných a odsouzených osob.
 • V rámci ochrany ekonomických zájmů podnikatelských subjektů při odhalování latentní kriminality provádí rozkrývání tzv. interních podvodů a jejich dokumentaci, aby byla použitelná v rámci dokazovacích řízení v pracovněprávních, občanskoprávních či obchodních sporech.
 • Úzce spolupracuje s kriminalistickými odborníky a soudními znalci.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/detektiv-pro-prosetrovani

Detektivní technik

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Detektivní technik v souvislosti s pátráním po osobách a věcech pomocí bezpečnostních technologií a postupů dokumentuje, zajišťuje kriminalistické stopy nebo jiné skutečnosti svědčící o důležitých informacích, které mohou sloužit jako důkaz pro úřední, soudní jednání.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování využití kriminalistické techniky a informačních a komunikačních technologií a vyhodnocování kriminalistických stop v rámci pátrání po osobách a věcech.
 • Používání prostředků a metod kriminalistické techniky a taktiky s cílem zajištění a následného zpracování a vyhodnocování kriminalistických stop v souvislosti s prošetřováním skutečností svědčících o právním zájmu klienta a událostí spojených se vznikem škod.
 • Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop a jiných indicií.
 • Zajišťování spolupráce s odbornými pracovišti.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace.
 • Zpracování odborné technické dokumentace pro celkovou zprávu o stavu případu, pro účely zadokumentování informací sloužících jako případný důkaz pro úřední jednání a soudní kauzy.
 • Zajišťování montáže, servisu a obsluhy bezpečnostně-technických, případně softwarových prostředků k ochraně informací.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/detektivni-technik

Vykonavatel

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Vykonavatel zajišťuje jako zaměstnanec soudu výkon rozhodnutí na základě návrhů oprávněných osob.

Pracovní činnosti

 • Realizace výkonu rozhodnutí prodejem movitých a nemovitých věcí.
 • Provádění soupisu majetku a zajištění sepsaných věcí.
 • Provádění dražeb.
 • Provádění odhadu movitých věcí.
 • Jednání s účastníky a vyzývání povinného k dobrovolnému plnění.
 • Provádění úkonů spojených s vykázáním určené osoby ze společného obydlí ve spolupráci se soudcem.
 • Přijímání plnění od povinného, které souvisí s výkonem rozhodnutí.
 • Plnění soudcem stanovených úkolů při vyklízení nemovitosti.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vykonavatel

Bezpečnostní referent

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Bezpečnostní referent zajišťuje ostrahu a ochranu majetku, osob a chráněných zájmů klienta podle rámcových pokynů a norem. Vykonává odborné rutinní činnosti včetně administrativních a hospodářsko-technických prací s nutností samostatného rozhodování a s odpovědností za činnost podřízených.

Pracovní činnosti

 • Krátkodobé plánování, operativní řízení a kontrola činnosti malých skupin pracovníků.
 • Koordinace různých druhů bezpečnostních činností v zadaném rámci působnosti.
 • Vypracování pracovních postupů pro konkrétní bezpečnostní činnost.
 • Identifikace potřeb včetně personálního, materiálního a technického zabezpečení konkrétní bezpečnostní činnosti.
 • Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob, vjezdu a výjezdu vozidel.
 • Provádění dopravně regulačních opatření uvnitř objektů včetně objektů kritické infrastruktury se zaměřením na odhalení bezpečnostních rizik na svěřeném úseku.
 • Provádění činností spojených se zajišťováním bezpečnosti práce, ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti informací na svěřeném úseku.
 • Zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škody a ztrát na majetku a zdraví osob včetně zajišťování místa do příjezdu hasičů, policie, zdravotnické záchranné služby apod. a následná součinnost s nimi.
 • Součinnost s vymezenými osobami, předávání informací.
 • Vedení a vyhodnocení služebních záznamů, vyhotovení situačních hlášení a protokolů s využitím výpočetní a záznamní techniky.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-referent

Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog za pomoci vycvičeného psa v určeném prostoru vyhledává, detekuje a označuje místa výskytu drog.

Pracovní činnosti

 • Detekce drog metodou založenou na vysoké citlivosti a rozlišovací schopnosti čichového ústrojí vycvičeného psa, který je schopen spolehlivě identifikovat i nepatrné množství drog nacházejících se v budovách, autech, v terénu, u osob apod.
 • Určení a označení místa nálezu.
 • Dokumentace místa nálezu.
 • Odběr vzorků pro případné laboratorní posouzení.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/psovod-bezpecnostni-sluzb-527d

Detektiv koncipient

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Detektiv koncipient spolupracuje při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Shromažďuje informace o důkazech a spolupracuje při zajišťování ochrany majetku a osob.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky.
 • Spolupráce při prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod, odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
 • Spolupráce na zajišťování informace o důkazech, svědectví, stop aj. indicií.
 • Zajišťování režimové ochrany majetku a osob.
 • Spolupráce na vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.
 • Spolupráce na zpracování a přípravě dokumentace pro řízení před úřady a soudy.
 • Spolupráce při osobní ochraně osob a při dohledu.
 • Organizace režimových opatření v živnostenských provozovnách, prostorách a objektech.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/detektiv-koncipient

Detektiv zpravodajský pracovník

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Detektiv zpravodajský pracovník zabezpečuje část detektivních služeb spojenou se získáváním relevantních informací ze zájmového prostředí, jejich prověrku a další použití k vytváření nových informačních toků. Na základě souboru sebraných a vyvolaných informací tvoří v procesu analýzy, syntézy a dedukce možné řetězce informací, které předává k legalizaci pro účely právních (správních) řízení.

Pracovní činnosti

 • Provádí informační rozkrývání událostí v občansko-právních, správních a obchodně-právních kauzách a s tím související předávání informací do prošetřování událostí, zajišťování stop s cílem získat důkazy.
 • V trestních kauzách zajišťuje informace pro potřeby fyzických a právnických osob, zejména advokátů, v souvislosti s vedením žalob či obhajobou podezřelých, obviněných, obžalovaných a odsouzených osob.
 • Provádí informační rozkrývání trestných činů na žádost klientů, a to zejména když policie nekoná nebo když dochází k mylným závěrům, o kterých zadavatel ví, nebo má podezření na neobjektivní jednání orgánů činných v trestním řízení.
 • V rámci ochrany ekonomických zájmů podnikatelských subjektů při odhalování latentní kriminality provádí informační rozkrývání tzv. interních podvodů.
 • Úzce spolupracuje s kriminalistickými odborníky a soudními znalci.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/detektiv-zpravodajsky-pra

Bezpečnostní konzultant

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Bezpečnostní konzultant provádí nezávislé posouzení úrovně zajištění bezpečnosti aktiv, krizového řízení a ochrany kritické infrastruktury společnosti a může spolupracovat na návrzích a projektech v těchto oblastech.

Pracovní činnosti

 • Zpracování koncepcí a metodik v oblastech bezpečnosti, krizového řízení, ochrany kritické infrastruktury a navazujících prováděcích postupů.
 • Posouzení úrovně zpracování bezpečnostní politiky společnosti a její realizace.
 • Posouzení smluvních vztahů s dodavateli bezpečnostních služeb v uvedených oblastech.
 • Zpracování dokumentace a návrh opatření v oblasti ochrany informací, vč. utajovaných informací, ochrany osobních údajů, fyzické ochrany, bezpečnosti informačních systémů, krizového řízení a kritické infrastruktury.
 • Vyhotovení bezpečnostních auditů, bezpečnostních posouzení a studií, analýz hrozeb a rizik.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-konzultant

Soudní tajemník

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Soudní tajemník vykonává rozhodovací činnost podle jednacího řádu pro okresní a krajské soudy.

Pracovní činnosti

 • Výkon kompetencí v souladu s jednacím řádem pro okresní a krajské soudy.
 • Zpracování porozsudkové agendy.
 • Vedení soudní dokumentace a soudních spisů.
 • Vyhledávání dat a informací v evidencích státní správy a ostatních veřejných informačních systémech v oblasti justice.
 • Provádění výpočtu nákladů řízení a nákladů obhajoby.
 • Provádění výslechů účastníků řízení a úkonů v rámci dožádání.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soudni-tajemnik

Detektiv specialista

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Detektiv specialista zabezpečuje poskytování služeb spojených s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, sběrem dat a jejich vyhodnocováním pro subjekty, které prokáží právní zájem.

Pracovní činnosti

 • Pátrání po osobách a věcech s využitím speciálních metod soukromé detektivní činnosti a kriminalistických metod a techniky.
 • Prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
 • Monitorování relevantních jednání, činností, pohybu, režimu dne a styků zájmových osob a činností a vozidel, které jsou podstatné pro prokázání právního zájmu klienta.
 • Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií pro potřeby soudních a správních kauz.
 • Zajišťování režimové ochrany, detektivní ochrany a dohledu k ochraně majetku a osob v živnostenských provozovnách.
 • Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby právního zájmu klienta.
 • Zajišťování spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty.
 • Provádění operativně-pátrací činnosti a organizování kolektivu podřízených detektivů.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace.
 • Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, vedení soudních sporů, trestní řízení apod.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/detektiv-specialista

Zdravotně sociální pracovník

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Zdravotně sociální pracovník provádí činnosti v rámci preventivní, diagnostické, paliativní a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče a podílí se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  3412

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/zdravotne-socialni-pracov-3cc2

  Asistent Probační a mediační služby

  Odborný směr

  Právo

  Charakteristika

  Asistent Probační a mediační služby provádí úkony podle pokynů úředníka Probační a mediační služby směřující k zajištění dohledu nad obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými a ke kontrole výkonu alternativních trestů. Činí dílčí úkony potřebné k řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a vykonává administrativní práce.

  Pracovní činnosti

  • Individuální pomoc obviněnému a působení na jeho osobu za účelem jeho nápravy.
  • Sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
  • Organizace a výkon dohledu nad obviněnými, obžalovanými a odsouzenými.
  • Příprava pokladů pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, pro schválení narovnání či uložení trestu nespojeného s odnětím svobody.
  • Zjištění stanoviska obviněného a postoje poškozeného k podmíněnému zastavení trestního stíhání, narovnání, k uložení trestu obecně prospěšných prací nebo k uložení jiného trestu nespojeného s odnětím svobody.
  • Komunikace s příslušným soudcem, státním zástupcem a ostatními orgány.
  • Obstarání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému a sociálnímu zázemí.
  • Kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody.
  • Nahlížení do trestních spisů vedených u soudu, státního zastupitelství a Policie České republiky, pořizování výpisků, poznámek a kopií spisů a jejich částí.
  • Administrativní práce.

  Kód ISCO

  3412

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-probacni-a-media

  Sociální pracovník ve vězeňské službě

  Odborný směr

  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

  Charakteristika

  Sociální pracovník ve vězeňské službě zajišťuje soustavnou sociální a sociálně-právní pomoc ve styku s vězněnými osobami, sociálně-právní poradenství a spolupráci i vzájemnou informovanost mezi zainteresovanými subjekty (intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, Policií České republiky a obecní policií, orgány veřejné správy apod.). Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

  Pracovní činnosti

  • Vytváření koncepce zacházení s vězni, účast na realizaci programů zacházení a na zpracování návrhu vnitřní diferenciace odsouzených.
  • Zpracovávání konkrétních programů zacházení svěřených vězňů, podíl na vyhodnocení účinnosti programů zacházení v oblasti své působnosti.
  • Poskytování samostatného sociálně právního poradenství, provádění výchovné a poradenské činnosti.
  • Garantování kontinuální sociální práce u vězněných osob.
  • Navazování potřebných kontaktů s blízkými osobami svěřených vězňů, spolupráce s opatrovníky, řešení sociálních problémů vězňů.
  • Zprostředkovávání pravidelného sledování vývoje dítěte, o které pečuje odsouzená žena ve věznici pro příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí.
  • Sociálně právní poradenství, překládání odborných stanovisek a návrhů, podávání návrhů na výši sociální výpomoci při výstupu vězně z výkonu trestu.
  • Zpracovávání sociálního posouzení, sociální diagnózy a individuálního socioterapeutického plánu včetně příslušných doporučení.
  • Realizace sociální terapie se zacílením na sociální reintegraci.

  Kód ISCO

  3412

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/socialni-pracovnik-ve-vez