Profese

Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní [CZ-ISCO 341]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření za pomoci vycvičeného psa vyhledává, detekuje a označuje akceleranty hoření, které byly zneužity k založení požáru.

Pracovní činnosti

 • Detekce akcelerantů hoření na požářišti metodou založenou na vysoké citlivosti a rozlišovací schopnosti čichového ústrojí vycvičeného psa, který je schopen spolehlivě identifikovat nepatrná rezidua hořlavých látek po požáru.
 • Určení a označení místa, kde pes ukazuje nález rezidua akcelerantu hoření.
 • Dokumentace místa nálezu.
 • Odběr nosičů pro laboratorní vyhodnocení.
 • Odběr srovnávacího materiálu.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/psovod-bezpecnostni-sluzb-bc45

Vedoucí detektiv

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Vedoucí detektiv koncepčně řeší, řídí a organizuje poskytování služeb spojených s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Pracovní činnosti

 • Získávání informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů.
 • Získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek.
 • Vyhledávání protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.
 • Sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokazují právní zájem.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky, jakož i metod a prostředků soukromé detektivní činnosti.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu činnosti při zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu činnosti k zajišťování režimové a detektivní ochrany a dohledu při ochraně majetku a osob především v živnostenských provozovnách.
 • Zajišťování spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.
 • Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, vedení úředních jednání a soudních sporů.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-detektiv

Detektiv pro prošetřování událostí

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Detektiv pro prošetřování událostí zabezpečuje část detektivních služeb spojenou s přípravou získaných informací pro použití v právním a kriminalistickém prostředí. Za použití procesu analýzy, syntézy a dedukce tvoří možné informace o důkazech použitelných v právních (správních) řízení i za podpory kriminalistických postupů, které odpovídajícím způsobem dokumentuje.

Pracovní činnosti

 • Prošetřuje události v občansko-právních, správních a obchodně-právních kauzách a provádí s tím související zajišťování stop a dalších informací, které mohou sloužit jako důkazy.
 • Prošetřuje trestné činy na žádost klientů, a to zejména když policie nekoná nebo když dochází k mylným závěrům, o kterých zadavatel ví nebo má zadavatel podezření na neobjektivní jednání orgánů činných v trestním řízení.
 • V trestních kauzách zajišťuje informace o důkazech pro potřeby fyzických, právnických osob, zejména advokátů, v souvislosti s vedením žalob či obhajobou podezřelých, obviněných, obžalovaných a odsouzených osob.
 • V rámci ochrany ekonomických zájmů podnikatelských subjektů při odhalování latentní kriminality provádí rozkrývání tzv. interních podvodů a jejich dokumentaci, aby byla použitelná v rámci dokazovacích řízení v pracovněprávních, občanskoprávních či obchodních sporech.
 • Úzce spolupracuje s kriminalistickými odborníky a soudními znalci.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/detektiv-pro-prosetrovani

Detektivní technik

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Detektivní technik v souvislosti s pátráním po osobách a věcech pomocí bezpečnostních technologií a postupů dokumentuje, zajišťuje kriminalistické stopy nebo jiné skutečnosti svědčící o důležitých informacích, které mohou sloužit jako důkaz pro úřední, soudní jednání.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování využití kriminalistické techniky a informačních a komunikačních technologií a vyhodnocování kriminalistických stop v rámci pátrání po osobách a věcech.
 • Používání prostředků a metod kriminalistické techniky a taktiky s cílem zajištění a následného zpracování a vyhodnocování kriminalistických stop v souvislosti s prošetřováním skutečností svědčících o právním zájmu klienta a událostí spojených se vznikem škod.
 • Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop a jiných indicií.
 • Zajišťování spolupráce s odbornými pracovišti.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace.
 • Zpracování odborné technické dokumentace pro celkovou zprávu o stavu případu, pro účely zadokumentování informací sloužících jako případný důkaz pro úřední jednání a soudní kauzy.
 • Zajišťování montáže, servisu a obsluhy bezpečnostně-technických, případně softwarových prostředků k ochraně informací.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/detektivni-technik

Vykonavatel

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Vykonavatel zajišťuje jako zaměstnanec soudu výkon rozhodnutí na základě návrhů oprávněných osob.

Pracovní činnosti

 • Realizace výkonu rozhodnutí prodejem movitých a nemovitých věcí.
 • Provádění soupisu majetku a zajištění sepsaných věcí.
 • Provádění dražeb.
 • Provádění odhadu movitých věcí.
 • Jednání s účastníky a vyzývání povinného k dobrovolnému plnění.
 • Provádění úkonů spojených s vykázáním určené osoby ze společného obydlí ve spolupráci se soudcem.
 • Přijímání plnění od povinného, které souvisí s výkonem rozhodnutí.
 • Plnění soudcem stanovených úkolů při vyklízení nemovitosti.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vykonavatel

Bezpečnostní referent

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Bezpečnostní referent zajišťuje ostrahu a ochranu majetku, osob a chráněných zájmů klienta podle rámcových pokynů a norem. Vykonává odborné rutinní činnosti včetně administrativních a hospodářsko-technických prací s nutností samostatného rozhodování a s odpovědností za činnost podřízených.

Pracovní činnosti

 • Krátkodobé plánování, operativní řízení a kontrola činnosti malých skupin pracovníků.
 • Koordinace různých druhů bezpečnostních činností v zadaném rámci působnosti.
 • Vypracování pracovních postupů pro konkrétní bezpečnostní činnost.
 • Identifikace potřeb včetně personálního, materiálního a technického zabezpečení konkrétní bezpečnostní činnosti.
 • Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob, vjezdu a výjezdu vozidel.
 • Provádění dopravně regulačních opatření uvnitř objektů včetně objektů kritické infrastruktury se zaměřením na odhalení bezpečnostních rizik na svěřeném úseku.
 • Provádění činností spojených se zajišťováním bezpečnosti práce, ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti informací na svěřeném úseku.
 • Zajišťování prvotních činností k odvrácení nebezpečí nebo zamezení škody a ztrát na majetku a zdraví osob včetně zajišťování místa do příjezdu hasičů, policie, zdravotnické záchranné služby apod. a následná součinnost s nimi.
 • Součinnost s vymezenými osobami, předávání informací.
 • Vedení a vyhodnocení služebních záznamů, vyhotovení situačních hlášení a protokolů s využitím výpočetní a záznamní techniky.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-referent

Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog za pomoci vycvičeného psa v určeném prostoru vyhledává, detekuje a označuje místa výskytu drog.

Pracovní činnosti

 • Detekce drog metodou založenou na vysoké citlivosti a rozlišovací schopnosti čichového ústrojí vycvičeného psa, který je schopen spolehlivě identifikovat i nepatrné množství drog nacházejících se v budovách, autech, v terénu, u osob apod.
 • Určení a označení místa nálezu.
 • Dokumentace místa nálezu.
 • Odběr vzorků pro případné laboratorní posouzení.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/psovod-bezpecnostni-sluzb-527d

Detektiv koncipient

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Detektiv koncipient spolupracuje při pátrání po osobách a věcech a při odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta. Shromažďuje informace o důkazech a spolupracuje při zajišťování ochrany majetku a osob.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky.
 • Spolupráce při prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod, odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
 • Spolupráce na zajišťování informace o důkazech, svědectví, stop aj. indicií.
 • Zajišťování režimové ochrany majetku a osob.
 • Spolupráce na vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.
 • Spolupráce na zpracování a přípravě dokumentace pro řízení před úřady a soudy.
 • Spolupráce při osobní ochraně osob a při dohledu.
 • Organizace režimových opatření v živnostenských provozovnách, prostorách a objektech.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/detektiv-koncipient

Detektiv zpravodajský pracovník

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Detektiv zpravodajský pracovník zabezpečuje část detektivních služeb spojenou se získáváním relevantních informací ze zájmového prostředí, jejich prověrku a další použití k vytváření nových informačních toků. Na základě souboru sebraných a vyvolaných informací tvoří v procesu analýzy, syntézy a dedukce možné řetězce informací, které předává k legalizaci pro účely právních (správních) řízení.

Pracovní činnosti

 • Provádí informační rozkrývání událostí v občansko-právních, správních a obchodně-právních kauzách a s tím související předávání informací do prošetřování událostí, zajišťování stop s cílem získat důkazy.
 • V trestních kauzách zajišťuje informace pro potřeby fyzických a právnických osob, zejména advokátů, v souvislosti s vedením žalob či obhajobou podezřelých, obviněných, obžalovaných a odsouzených osob.
 • Provádí informační rozkrývání trestných činů na žádost klientů, a to zejména když policie nekoná nebo když dochází k mylným závěrům, o kterých zadavatel ví, nebo má podezření na neobjektivní jednání orgánů činných v trestním řízení.
 • V rámci ochrany ekonomických zájmů podnikatelských subjektů při odhalování latentní kriminality provádí informační rozkrývání tzv. interních podvodů.
 • Úzce spolupracuje s kriminalistickými odborníky a soudními znalci.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/detektiv-zpravodajsky-pra

Bezpečnostní konzultant

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Bezpečnostní konzultant provádí nezávislé posouzení úrovně zajištění bezpečnosti aktiv, krizového řízení a ochrany kritické infrastruktury společnosti a může spolupracovat na návrzích a projektech v těchto oblastech.

Pracovní činnosti

 • Zpracování koncepcí a metodik v oblastech bezpečnosti, krizového řízení, ochrany kritické infrastruktury a navazujících prováděcích postupů.
 • Posouzení úrovně zpracování bezpečnostní politiky společnosti a její realizace.
 • Posouzení smluvních vztahů s dodavateli bezpečnostních služeb v uvedených oblastech.
 • Zpracování dokumentace a návrh opatření v oblasti ochrany informací, vč. utajovaných informací, ochrany osobních údajů, fyzické ochrany, bezpečnosti informačních systémů, krizového řízení a kritické infrastruktury.
 • Vyhotovení bezpečnostních auditů, bezpečnostních posouzení a studií, analýz hrozeb a rizik.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-konzultant

Soudní tajemník

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Soudní tajemník vykonává rozhodovací činnost podle jednacího řádu pro okresní a krajské soudy.

Pracovní činnosti

 • Výkon kompetencí v souladu s jednacím řádem pro okresní a krajské soudy.
 • Zpracování porozsudkové agendy.
 • Vedení soudní dokumentace a soudních spisů.
 • Vyhledávání dat a informací v evidencích státní správy a ostatních veřejných informačních systémech v oblasti justice.
 • Provádění výpočtu nákladů řízení a nákladů obhajoby.
 • Provádění výslechů účastníků řízení a úkonů v rámci dožádání.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soudni-tajemnik

Detektiv specialista

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Detektiv specialista zabezpečuje poskytování služeb spojených s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, sběrem dat a jejich vyhodnocováním pro subjekty, které prokáží právní zájem.

Pracovní činnosti

 • Pátrání po osobách a věcech s využitím speciálních metod soukromé detektivní činnosti a kriminalistických metod a techniky.
 • Prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
 • Monitorování relevantních jednání, činností, pohybu, režimu dne a styků zájmových osob a činností a vozidel, které jsou podstatné pro prokázání právního zájmu klienta.
 • Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií pro potřeby soudních a správních kauz.
 • Zajišťování režimové ochrany, detektivní ochrany a dohledu k ochraně majetku a osob v živnostenských provozovnách.
 • Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby právního zájmu klienta.
 • Zajišťování spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty.
 • Provádění operativně-pátrací činnosti a organizování kolektivu podřízených detektivů.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace.
 • Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, vedení soudních sporů, trestní řízení apod.

Kód ISCO

3411

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/detektiv-specialista

Zdravotně sociální pracovník

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Zdravotně sociální pracovník provádí činnosti v rámci preventivní, diagnostické, paliativní a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče a podílí se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  3412

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/zdravotne-socialni-pracov-3cc2

  Asistent Probační a mediační služby

  Odborný směr

  Právo

  Charakteristika

  Asistent Probační a mediační služby provádí úkony podle pokynů úředníka Probační a mediační služby směřující k zajištění dohledu nad obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými a ke kontrole výkonu alternativních trestů. Činí dílčí úkony potřebné k řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a vykonává administrativní práce.

  Pracovní činnosti

  • Individuální pomoc obviněnému a působení na jeho osobu za účelem jeho nápravy.
  • Sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
  • Organizace a výkon dohledu nad obviněnými, obžalovanými a odsouzenými.
  • Příprava pokladů pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, pro schválení narovnání či uložení trestu nespojeného s odnětím svobody.
  • Zjištění stanoviska obviněného a postoje poškozeného k podmíněnému zastavení trestního stíhání, narovnání, k uložení trestu obecně prospěšných prací nebo k uložení jiného trestu nespojeného s odnětím svobody.
  • Komunikace s příslušným soudcem, státním zástupcem a ostatními orgány.
  • Obstarání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému a sociálnímu zázemí.
  • Kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody.
  • Nahlížení do trestních spisů vedených u soudu, státního zastupitelství a Policie České republiky, pořizování výpisků, poznámek a kopií spisů a jejich částí.
  • Administrativní práce.

  Kód ISCO

  3412

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-probacni-a-media

  Sociální pracovník ve vězeňské službě

  Odborný směr

  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

  Charakteristika

  Sociální pracovník ve vězeňské službě zajišťuje soustavnou sociální a sociálně-právní pomoc ve styku s vězněnými osobami, sociálně-právní poradenství a spolupráci i vzájemnou informovanost mezi zainteresovanými subjekty (intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, Policií České republiky a obecní policií, orgány veřejné správy apod.). Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

  Pracovní činnosti

  • Vytváření koncepce zacházení s vězni, účast na realizaci programů zacházení a na zpracování návrhu vnitřní diferenciace odsouzených.
  • Zpracovávání konkrétních programů zacházení svěřených vězňů, podíl na vyhodnocení účinnosti programů zacházení v oblasti své působnosti.
  • Poskytování samostatného sociálně právního poradenství, provádění výchovné a poradenské činnosti.
  • Garantování kontinuální sociální práce u vězněných osob.
  • Navazování potřebných kontaktů s blízkými osobami svěřených vězňů, spolupráce s opatrovníky, řešení sociálních problémů vězňů.
  • Zprostředkovávání pravidelného sledování vývoje dítěte, o které pečuje odsouzená žena ve věznici pro příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí.
  • Sociálně právní poradenství, překládání odborných stanovisek a návrhů, podávání návrhů na výši sociální výpomoci při výstupu vězně z výkonu trestu.
  • Zpracovávání sociálního posouzení, sociální diagnózy a individuálního socioterapeutického plánu včetně příslušných doporučení.
  • Realizace sociální terapie se zacílením na sociální reintegraci.

  Kód ISCO

  3412

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/socialni-pracovnik-ve-vez