Profese

Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací [CZ-ISCO 335]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Rada služby cizinecké policie

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Rada služby cizinecké policie koordinuje a usměrňuje výkon komplexu policejních činností v rámci Ředitelství služby cizinecké policie.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  3355

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-sluzby-cizinecke-pol

  Rada služby dopravní policie

  Odborný směr

  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

  Charakteristika

  Rada služby dopravní policie metodicky řídí a usměrňuje výkon služby v oblasti dohledu nad dopravou, stanovuje postupy a provádí nejnáročnější analýzy a hodnocení metod, forem a účinnosti globálních policejních opatření v rámci působnosti ředitelství služby.

  Pracovní činnosti

   Kód ISCO

   3355

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-sluzby-dopravni-poli

   Vrchní komisař služby pořádkové policie

   Odborný směr

   Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

   Charakteristika

   Vrchní komisař služby pořádkové policie tvůrčím způsobem řeší náročné a složité analytické, metodické a koncepční úkoly a usměrňuje výkon policejní činnosti v rámci služby pořádkové policie v Policejním prezidiu České republiky nebo útvarech s působností na celém území České republiky nebo útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně.

   Pracovní činnosti

    Kód ISCO

    3355

    Více informací

    https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-sluzby-por

    Komisař služby kriminální policie a vyšetřování

    Odborný směr

    Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

    Charakteristika

    Komisař služby kriminální policie a vyšetřování provádí policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti v působnosti útvarů s územně vymezenou působností. Dále může vykonávat specializované analytické činnosti při odhalování a dokumentaci skutkově a právně složité trestné činnosti v rámci útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně.

    Pracovní činnosti

    • Odhalování, dokumentace a vyšetřování náročné trestné činnosti spadající do příslušnosti krajského soudu a skutkově a právně složité trestné činnosti spadající do příslušnosti okresních soudů za využití kriminalistických a technických metod, postupů a prostředků.
    • Analýza přidělených trestních spisů, stanovení verze prověřování a vyšetřování.
    • Vyhledávání, provádění a zajišťování důkazů.
    • Kontrolní a metodická činnost ve vztahu k odhalování, dokumentování a vyšetřování trestních činů.

    Kód ISCO

    3355

    Více informací

    https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-sluzby-kriminalni

    Vrchní inspektor zásahové jednotky

    Odborný směr

    Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

    Charakteristika

    Vrchní inspektor zásahové jednotky vykonává základní činnosti v zásahové jednotce rychlého nasazení v útvaru s působností na celém území České republiky, nebo specializované odborné činnosti v zásahových jednotkách v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně.

    Pracovní činnosti

     Kód ISCO

     3355

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-zasahove

     Vrchní inspektor služby cizinecké policie

     Odborný směr

     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

     Charakteristika

     Vrchní inspektor služby cizinecké policie koordinuje a usměrňuje výkon služby na nižším stupni řízení, vykonává policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti nebo provádí specializované odborné činnosti včetně stanovování postupu při zajišťování ochrany cestujících a posádky v dopravních letadlech, doprovázení letadel, případně vyjednává s pachatelem teroristického útoku.

     Pracovní činnosti

     • Koordinace a řízení činnosti policie na úseku výkonu služby u organizačních článků cizinecké policie.
     • Odhalování trestných činů spáchaných v souvislosti s překračováním státní hranice, porušováním režimu pobytu cizinců na území ČR, paděláním a pozměňováním veřejné listiny.
     • Odhalování trestných činů spáchaných v souvislosti s poškozením zařízení určených k vyznačení státní hranice nebo k zabránění jejímu nedovolenému překročení.
     • Odhalování trestných činů spáchaných v souvislosti s přeshraniční trestnou činností a trestnou činností cizinců na území ČR.
     • Plnění úkolů v oblasti pátrání po osobách, vozidlech a věcech.
     • Spolupráce s bezpečnostními sbory členských států EU v boji s nelegální migrací v rámci Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (agentura Frontex).
     • Zajišťování ochrany cestujících a posádky dopravního letadla v průběhu letu a při pohybu letadla s cestujícími na letišti.

     Kód ISCO

     3355

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-sluzby-c

     Inspektor specialista ICT

     Odborný směr

     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

     Charakteristika

     Inspektor specialista zajišťuje chod a správnou funkci počítačových aplikací a databází v policejních informačních systémech, organizuje jejich provoz.

     Pracovní činnosti

      Kód ISCO

      3355

      Více informací

      https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-specialista-ict

      Rada služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

      Odborný směr

      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

      Charakteristika

      Rada služby pro zbraně a bezpečnostní materiál metodicky řídí a usměrňuje státní dozor v oblasti zbraní a bezpečnostního materiálu v rámci Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR, stanovuje postupy a provádí nejnáročnější analýzy a hodnocení metod, forem a účinnosti globálních policejních opatření v rámci působnosti ředitelství služby.

      Pracovní činnosti

       Kód ISCO

       3355

       Více informací

       https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-sluzby-pro-zbrane-a-

       Rada - manažer

       Odborný směr

       Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

       Charakteristika

       Rada – manažer řídí výkon služby a stanovuje jeho koncepci v rámci útvarů Policie České republiky s působností na celém území České republiky nebo Policejního prezidia České republiky a řídí činnosti útvarů policie s územně vymezenou působností nižšího stupně, koordinuje a usměrňuje výkon komplexu různorodých policejních činností v rámci útvarů policie s působností na celém území České republiky nebo územně vymezenou působností vyššího stupně.

       Pracovní činnosti

        Kód ISCO

        3355

        Více informací

        https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-manazer

        Vrchní rada, vrchní státní rada - manažer

        Odborný směr

        Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

        Charakteristika

        Vrchní rada, vrchní státní rada – manažer řídí Policii České republiky, její službu nebo útvar. Vytváří koncepci dlouhodobého vývoje policie a výkonu služby, definuje hlavní směry policejní činnosti a komplexně koordinuje zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajišťování bezpečnosti státu.

        Pracovní činnosti

         Kód ISCO

         3355

         Více informací

         https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-rada-vrchni-statni

         Komisař služby pořádkové policie

         Odborný směr

         Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

         Charakteristika

         Komisař služby pořádkové policie komplexně koordinuje a řídí činnosti policie na úseku trestního řízení a výkonu služby u organizačních článků pořádkové policie v rámci útvarů policie s územně vymezenou působností.

         Pracovní činnosti

         • Komplexní řízení, koordinace a organizace činnosti oddělení pořádkové policie.
         • Analytická činnost v oblastech policejní práce, příprava a zpracování podkladů pro řídící a rozhodovací činnost vedoucích funkcionářů územního odboru vnější služby.
         • Hospodárné využívání svěřených prostředků, jejich údržba a provoz.
         • Ochrana uložených služebních zbraní, střeliva a zajištěných, nalezených a odňatých věcí.
         • Proškolování, metodické vedení a přímé řízení podřízených policistů.
         • Sledování vývoje bezpečnostní situace.
         • Shromažďování podkladů a vedení přehledu o údajích k trestním, přestupkovým spisům a k výkonu služby.
         • Zajišťování účinné a efektivní součinnosti s ostatními službami policie, spolupráci s dalšími bezpečnostními sbory, případně s policejními sbory jiných států.

         Kód ISCO

         3355

         Více informací

         https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-sluzby-poradkove-

         Vrchní komisař - manažer

         Odborný směr

         Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

         Charakteristika

         Vrchní komisař – manažer řídí činnost organizačních článků Policie ČR při zajišťování specializovaných policejních činností v oboru kynologie, hipologie, potápění nebo pyrotechniky, při zajišťování ochrany života a zdraví chráněných osob nebo objektů.

         Pracovní činnosti

          Kód ISCO

          3355

          Více informací

          https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-manazer

          Komisař - manažer

          Odborný směr

          Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

          Charakteristika

          Komisař – manažer komplexně koordinuje a řídí činnosti policie na úseku trestního řízení a výkonu služby u organizačních článků pořádkové policie v rámci útvarů policie s územně vymezenou působností.

          Pracovní činnosti

           Kód ISCO

           3355

           Více informací

           https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-manazer

           Inspektor - kynolog

           Odborný směr

           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

           Charakteristika

           Inspektor - kynolog provádí specializované policejně kynologické činnosti pro potřeby trestního řízení a metodicky vede výcvik služebních psů a psovodů.

           Pracovní činnosti

           • Využívání služebního psa při výkonu služby pro potřeby trestního řízení při vyhledávání stop.
           • Využívání služebního psa při výkonu služby pro potřeby trestního řízení při vyhledávání důkazů.
           • Využívání služebního psa při výkonu služby pro potřeby trestního řízení při vyhledávání specifických předmětů a látek.
           • Rozvoj a udržení vycvičenosti psa na požadované úrovni.
           • Výcvik psů k obraně, ovladatelnosti a poslušnosti.
           • Péče o přiděleného, případně jiného služebního psa.
           • Používání zbraně.
           • Pátrání po osobách a věcech.

           Kód ISCO

           3355

           Více informací

           https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-kynolog

           Vrchní inspektor služby kriminální policie a vyšetřování

           Odborný směr

           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

           Charakteristika

           Vrchní inspektor služby kriminální policie a vyšetřování vykonává policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v rámci organizačních článků služby kriminální policie a vyšetřování útvarů policie.

           Pracovní činnosti

            Kód ISCO

            3355

            Více informací

            https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-sluzby-k

            Vrchní inspektor - kriminalistický technik

            Odborný směr

            Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

            Charakteristika

            Vrchní inspektor - kriminalistický technik vykonává odborné kriminalisticko-technické činnosti v rámci útvarů policie.

            Pracovní činnosti

            • Vykonávání základních kriminalisticko-technických a podpůrných kriminalistických úkonů při odhalování trestné činnosti.
            • Ohledání místa činu.
            • Zajištění stop.

            Kód ISCO

            3355

            Více informací

            https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-kriminal

            Vrchní inspektor - specialista ICT

            Odborný směr

            Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

            Charakteristika

            Vrchní inspektor - specialista vykonává specializované činnosti v oblasti ICT při správě a údržbě SW sloužícího k výkonu služby v policii nebo vykonává činnost palubního technika nebo palubního radiotelefonisty v rámci letecké služby policie.

            Pracovní činnosti

             Kód ISCO

             3355

             Více informací

             https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-speciali

             Vrchní inspektor - kynolog

             Odborný směr

             Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

             Charakteristika

             Vrchní inspektor - kynolog samostatně provádí komplexní činnosti při aplikaci kriminalisticko-technické metody pachové identifikace.

             Pracovní činnosti

             • Využívání služebního psa při výkonu služby pro potřeby trestního řízení při srovnávání zajištěných pachových stop a pachových vzorků osob metodou pachové identifikace.
             • Výcvik psů k obraně, ovladatelnosti a poslušnosti.
             • Péče o přiděleného, případně jiného služebního psa.
             • Rozvoj a udržení vycvičenosti psa na požadované úrovni.

             Kód ISCO

             3355

             Více informací

             https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-kynolog

             Vrchní komisař – specialista ICT

             Odborný směr

             Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

             Charakteristika

             Vrchní komisař – specialista zajišťuje provoz kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních a komunikačních systémů a řídí a koordinuje správu rozsáhlých centrálních databází sloužících k výkonu služby v policii.

             Pracovní činnosti

              Kód ISCO

              3355

              Více informací

              https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-specialist-0fd5

              Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování

              Odborný směr

              Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

              Charakteristika

              Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování vykonává náročné policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti v příslušnosti útvarů s působností na celém území České republiky nebo na Policejním prezidiu České republiky, nebo nejnáročnější policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností vyššího stupně.

              Pracovní činnosti

               Kód ISCO

               3355

               Více informací

               https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-sluzby-kri

               Vrchní komisař služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

               Odborný směr

               Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

               Charakteristika

               Vrchní komisař služby pro zbraně a střelivo tvůrčím způsobem řeší náročné a složité analytické, metodické a koncepční úkoly a usměrňuje výkon policejní činnosti v rámci služby pro zbraně a střelivo v Policejním prezidiu České republiky nebo útvarech s působností na celém území České republiky nebo útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně.

               Pracovní činnosti

                Kód ISCO

                3355

                Více informací

                https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-sluzby-pro

                Vrchní komisař - příslušník štábu

                Odborný směr

                Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                Charakteristika

                Vrchní komisař - příslušník štábu řeší náročné a složité analytické, metodické a koncepční úkoly. Provádí metodický odborný dohled, usměrňuje výkon policejní činnosti, připravuje a vytváří služební předpisy v útvarech s působností na celém území České republiky nebo v útvarech policie s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                Pracovní činnosti

                 Kód ISCO

                 3355

                 Více informací

                 https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-prislusnik

                 Vrchní inspektor - operační důstojník

                 Odborný směr

                 Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                 Charakteristika

                 Vrchní inspektor - operační důstojník koordinuje operační činnosti v rámci útvarů policie s působností na celém území České republiky.

                 Pracovní činnosti

                  Kód ISCO

                  3355

                  Více informací

                  https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-operacni

                  Inspektor ochranné služby

                  Odborný směr

                  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                  Charakteristika

                  Inspektor ochranné služby samostatně zajišťuje bezpečnost chráněných osob zejména v souvislosti s jejich přepravou.

                  Pracovní činnosti

                  • Zajišťování přímé bezpečnosti chráněných osob.
                  • Řizení služebních dopravních prostředků s chráněnými osobami.
                  • Plánování a koordinace činnosti související se zajišťováním osobní bezpečnosti chráněné osoby zejména při přepravě.
                  • Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů.
                  • Provádění zákroků proti pachatelům.

                  Kód ISCO

                  3355

                  Více informací

                  https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-ochranne-sluzby

                  Rada služby kriminální policie a vyšetřování

                  Odborný směr

                  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                  Charakteristika

                  Rada služby kriminální policie a vyšetřován odhaluje, dokumentuje a vyšetřuje skutkově a právně nejsložitější trestnou činnost v rámci útvarů policie s působností na celém území České republiky nebo Policejního prezidia České republiky, metodicky řídí a usměrňuje výkon služby v rámci působnosti úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

                  Pracovní činnosti

                   Kód ISCO

                   3355

                   Více informací

                   https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-sluzby-kriminalni-po

                   Komisař - kriminalistický technik

                   Odborný směr

                   Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                   Charakteristika

                   Komisař - kriminalistický technik vykonává specializované odborné kriminalisticko-technické, expertizní a znalecké činnosti v rámci policejního prezídia nebo v útvarech policie s působností na celém území České republiky nebo útvarech policie s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                   Pracovní činnosti

                    Kód ISCO

                    3355

                    Více informací

                    https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-kriminalisticky-t

                    Komisař služby cizinecké policie

                    Odborný směr

                    Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                    Charakteristika

                    Komisař služby cizinecké policie komplexně koordinuje a řídí činnosti policie na úseku trestního řízení a výkonu služby u organizačních článků cizinecké policie v rámci útvarů policie s územně vymezenou působností a inspektorátů cizinecké policie na mezinárodních letištích, vykonává specializované analytické, metodické a koncepční činnosti a usměrňuje výkon policejní činnosti při správě pobytových agend cizinců, pobytové kontrole, pátrání a dokumentaci trestné činnosti cizinců.

                    Pracovní činnosti

                    • Komplexní řízení, koordinace a organizace činnosti oddělení cizinecké policie.
                    • Hospodárné využívání svěřených prostředků, jejich údržbu a provoz.
                    • Ochrana uložených služebních zbraní, střeliva a zajištěných, nalezených a odňatých věcí.
                    • Metodické vedení a přímé řízení podřízených policistů.
                    • Proškolování, podílení se na přípravě a organizaci odborných školení v oblasti cizinecké a azylové problematiky.
                    • Poskytování metodické podpory při výkonu policejní činnosti služby cizinecké policie při řešení sporných případů v oblasti povolování vstupu, pobytu, vyhošťování a dalších opatření vůči cizincům.
                    • Zpracovávání analytických materiálů z oblasti správního řízení, přestupkového řízení, řízení o správních deliktech a trestných činech.
                    • Spolupráce s ostatními útvary Policie ČR, s orgány státní správy a samosprávy a policejními orgány sousedních států při řešení a plnění úkolů souvisejících s činností OCP.

                    Kód ISCO

                    3355

                    Více informací

                    https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-sluzby-cizinecke-

                    Vrchní komisař - kriminalistický expert

                    Odborný směr

                    Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                    Charakteristika

                    Vrchní komisař - kriminalistický expert vykonává vysoce specializované odborné kriminalisticko-technické, expertizní a znalecké činnosti v útvarech policie.

                    Pracovní činnosti

                     Kód ISCO

                     3355

                     Více informací

                     https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-kriminalis

                     Komisař služby dopravní policie

                     Odborný směr

                     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                     Charakteristika

                     Komisař služby dopravní policie komplexně koordinuje a řídí činnosti policie na úseku trestního řízení a výkonu služby u organizačních článků dopravní policie v rámci útvarů policie s územně vymezenou působností, vykonává specializované analytické, metodické a koncepční činnosti a usměrňuje výkon policejní činnosti při správě dopravní infrastruktury a dohledu nad jejím rozvojem v rámci dopravních inspektorátů.

                     Pracovní činnosti

                     • Komplexní řízení, koordinace a organizace činnosti oddělení a odpovědnost za jeho řádný chod.
                     • Hospodárné využívání svěřených prostředků, jejich údržba a provoz.
                     • Sledování vývoje dopravní situace, shromažďování podkladů a vedení přehledu o údajích k trestním, přestupkovým spisům a k výkonu služby.
                     • Samostatné řešení analytických, metodických a koncepčních úkolů v organizačním článku dopravní policie.
                     • Vydávání stanovisek týkajících se dopravně-inženýrské problematiky orgánům státní správy a samosprávy, právnickým nebo fyzickým osobám.
                     • Zpracovávání vyjádření k příslušnému dopravnímu značení a dopravnímu zařízení před stanovením jeho místní a přechodné úpravy, k užívání silnic II. a III. třídy a místním komunikacím a k bezpečnosti autobusových linek a zastávek.
                     • Uplatňování potřeby výstavby světelné signalizace, vyjádření k projektové dokumentaci světelného signalizačního zařízení, zejména k signalizačním plánům.
                     • Provádění místního šetření na místě komunikačních staveb a účast na jednáních vyžádaných obecními a speciálními úřady, orgány státního a odborného dozoru, investory, zhotoviteli staveb a dalšími subjekty.
                     • Proškolování, metodické vedení a přímé řízení podřízených policistů.
                     • Ochrana uložených služebních zbraní, střeliva a zajištěných, nalezených a odňatých věcí.

                     Kód ISCO

                     3355

                     Více informací

                     https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-sluzby-dopravni-p

                     Vrchní inspektor služby dopravní policie

                     Odborný směr

                     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                     Charakteristika

                     Vrchní inspektor služby dopravní policie vykonává policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v dopravě, pořizuje a posuzuje územně plánovací dokumentaci obcí z hlediska souladu s právní úpravou provozu na pozemních komunikacích, poskytuje v této oblasti poradenství pro orgány samosprávy.

                     Pracovní činnosti

                     • Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v dopravě, zejména v souvislosti s dopravními nehodami.
                     • Konzultační a poradenská činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu.
                     • Samostatné pořizování, posuzování a kontrola územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro obce.

                     Kód ISCO

                     3355

                     Více informací

                     https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-sluzby-d

                     Inspektor zásahové jednotky

                     Odborný směr

                     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                     Charakteristika

                     Inspektor zásahové jednotky provádí základní činnosti v zásahové jednotce v útvaru s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                     Pracovní činnosti

                     • Výkon základních činností příslušníka zásahové jednotky krajského ředitelství policie.
                     • Aplikace taktických postupů v týmu.
                     • Ovládání přidělené služební zbraně.
                     • Řízení služebních dopravních prostředků.
                     • Zajišťování ozbrojeného doprovodu při přepravě peněz a cenin.
                     • Provádění záchranných a likvidačních prací, zejména při vzniku živelních pohrom a katastrof, velkých dopravních nehod a průmyslových havárií.

                     Kód ISCO

                     3355

                     Více informací

                     https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-zasahove-jednot

                     Vrchní inspektor ochranné služby

                     Odborný směr

                     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                     Charakteristika

                     Vrchní inspektor ochranné služby vykonává specializované odborné činnosti včetně stanovování postupu při zajišťování bezpečnosti chráněných osob nebo stanovování postupu při ochraně objektů zvláštního významu.

                     Pracovní činnosti

                     • Plánování, koordinace a provádění činností související se zajišťováním osobní bezpečnosti chráněné osoby zejména při přepravě.
                     • Identifikace a vyhodnocování rizik při pobytu chráněných osob na veřejně přístupných místech a jejich přepravě.
                     • Plánování, koordinace a provádění činností související se zajišťováním bezpečnosti objektů zvláštního významu.
                     • Identifikace a vyhodnocování rizik bezpečnosti objektů zvláštního významu.

                     Kód ISCO

                     3355

                     Více informací

                     https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-ochranne

                     Rada - kriminalistický expert

                     Odborný směr

                     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                     Charakteristika

                     Rada - kriminalistický expert rozvíjí kriminalistické poznání, podílí se na řešení výzkumných a vývojových úkolů v oboru kriminalistiky v rámci projektů vedených vedoucím týmu, zpracovává expertízy stop, provádí jejich srovnávací analýzy, zpracovává odborná stanoviska v rámci Kriminalistického ústavu Praha.

                     Pracovní činnosti

                      Kód ISCO

                      3355

                      Více informací

                      https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-kriminalisticky-expe

                      Rada - příslušník štábu

                      Odborný směr

                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                      Charakteristika

                      Rada - příslušník štábu se podílí na tvorbě koncepce služeb policie v rámci Policejního prezidia ČR nebo tvorbě oblastí policejní činnosti v rámci útvarů policie s působností na celém území republiky, nebo na usměrňování výkonu služby v oblasti veřejného pořádku a boje proti kriminalitě v rámci útvarů policie s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                      Pracovní činnosti

                       Kód ISCO

                       3355

                       Více informací

                       https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-prislusnik-stabu

                       Rada služby pořádkové policie

                       Odborný směr

                       Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                       Charakteristika

                       Rada služby pořádkové policie metodicky řídí a usměrňuje výkon služby v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem, služební kynologie, hipologie, potápění nebo pyrotechniky, stanovuje postupy a provádí nejnáročnější analýzy a hodnocení metod, forem a účinnosti globálních policejních opatření v rámci působnosti ředitelství služby.

                       Pracovní činnosti

                        Kód ISCO

                        3355

                        Více informací

                        https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-sluzby-poradkove-pol

                        Komisař - specialista ICT

                        Odborný směr

                        Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                        Charakteristika

                        Komisař – specialista zajišťuje administrování systémů výpočetní techniky sloužících k výkonu služby v policii. Metodicky usměrňuje uživatele, koordinuje programovací práce na aplikačním programovém vybavení, zajišťuje provoz při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení.

                        Pracovní činnosti

                         Kód ISCO

                         3355

                         Více informací

                         https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-specialista-ict

                         Vrchní komisař služby cizinecké policie

                         Odborný směr

                         Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                         Charakteristika

                         Vrchní komisař služby cizinecké policie tvůrčím způsobem řeší náročné a složité analytické, metodické a koncepční úkoly a usměrňuje výkon činnosti služby cizinecké policie, vykonává metodický odborný dohled, připravuje a vytváří služební předpisy v útvarech s působností na celém území České republiky nebo útvarech policie s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                         Pracovní činnosti

                          Kód ISCO

                          3355

                          Více informací

                          https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-sluzby-ciz

                          Vrchní komisař služby dopravní policie

                          Odborný směr

                          Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                          Charakteristika

                          Vrchní komisař služby dopravní policie tvůrčím způsobem řeší náročné a složité analytické, metodické a koncepční úkoly a usměrňuje výkon policejní činnosti v rámci služby dopravní policie v Policejním prezidiu České republiky nebo útvarech s působností na celém území České republiky nebo útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                          Pracovní činnosti

                           Kód ISCO

                           3355

                           Více informací

                           https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-sluzby-dop

                           Inspektor služby kriminální policie a vyšetřování

                           Odborný směr

                           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                           Charakteristika

                           Inspektor služby kriminální policie a vyšetřování samostatně vykonává základní policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně. Dále vykonává odborné specializované operativně pátrací činnosti v útvarech policie služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky nebo s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                           Pracovní činnosti

                           • Samostatný výkon základní policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti spadající do příslušnosti územního odboru, a to za využití kriminalistických a technických metod, postupů a prostředků.
                           • Provádění jednotlivých úkonů při odhalování a vyšetřování trestné činnosti ve vymezeném rozsahu.
                           • Provádění jednotlivých úkonů v rámci trestního řízení.
                           • Plnění úkolů osoby určené k seznamování se s utajovanými informacemi do příslušného stupně utajení.
                           • Základní úkony při pátrání po osobách a věcech.
                           • Vykonávání operativně pátracích a podpůrných operativně pátracích činností.
                           • Vedení předepsané dokumentace v policejních informačních systémech.
                           • Eskortování a ostraha předvedených a zajištěných osob.
                           • Plnění úkolů na úseku evidence trestných činů a jejich pachatelů a vedení kriminalistických informačních systémů.

                           Kód ISCO

                           3355

                           Více informací

                           https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-sluzby-kriminal

                           Inspektor služby dopravní policie

                           Odborný směr

                           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                           Charakteristika

                           Inspektor služby dopravní policie samostatně vykonává základní policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v dopravě a dále vykonává správní činnosti svěřené policii v rámci útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně.

                           Pracovní činnosti

                           • Procesní úkony před zahájením, při zahájení a po zahájení trestního řízení a další neodkladné a neopakovatelné úkony na místě činu - dopravní nehody.
                           • Řešení dopravních nehod.
                           • Ohledání místa dopravní nehody.
                           • Zakreslení místa činu včetně zpracování fotodokumentace.
                           • Zajištění stop a svědectví na místě činu.
                           • Provádění přestupkového řízení se zaměřením na dopravní službu.
                           • První pomoc při dopravních nehodách.

                           Kód ISCO

                           3355

                           Více informací

                           https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-sluzby-dopravni

                           Inspektor služby cizinecké policie

                           Odborný směr

                           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                           Charakteristika

                           Inspektor služby cizinecké policie samostatně vykonává odborné činnosti na úseku povolování a kontroly pobytu cizinců na území České republiky a zajišťuje samostatný výkon základních policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně.

                           Pracovní činnosti

                           • Rozhodování o správním vyhoštění cizinců, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje a o udělení výjezdního příkazu.
                           • Rozhodování o zajištění osob a jejich umístění do policejních cel nebo zařízení pro zajištění cizinců.
                           • Kontrola nelegálního zaměstnávání a podnikání cizinců.
                           • Plnění úkolů policie vyplývající ze zákonu o azylu.
                           • Zjišťování totožnosti cizinců, kteří se na území ČR zdržují bez cestovních dokladů, popřípadě průkazů totožnosti.
                           • Kontrola dokladů a vyhodnocování jejich platnosti a pravosti zejména se zaměřením na padělání a pozměňování veřejné listiny.
                           • Kontrola osob stanovená Schengenským hraničním kodexem.
                           • Plnění funkce ohlašovacího orgánu, vyřizování dožádání.
                           • Průzkum a šetření na místech, která mohou sloužit k páchání trestné činnosti.
                           • Procesní úkony před zahájením, při zahájení a po zahájení trestného řízení a další neodkladné a neopakovatelné úkony na místě činu související s kontrolou pobytu cizinců na území ČR (zejména týkající se překračování státních hranic, porušování režimu pobytu cizinců, poškozování zařízení určených k vyznačení a avizaci státní hranice, související s obchodováním s lidmi apod.).

                           Kód ISCO

                           3355

                           Více informací

                           https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-sluzby-cizineck

                           Inspektor služby pořádkové policie

                           Odborný směr

                           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                           Charakteristika

                           Inspektor služby pořádkové policie samostatně provádí základní policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti, řídí a koordinuje výkon služby při dohledu nad veřejným pořádkem a vnitřní bezpečností v rámci služby pořádkové policie.

                           Pracovní činnosti

                           • Samostatný výkon základních policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně.
                           • Předcházení a zabraňování trestné činnosti.
                           • Podílení se na pátrání po osobách a věcech.
                           • Zjišťování totožnosti osob.
                           • Provádění zákroků proti pachatelům.
                           • Používání služební zbraně.
                           • Vedení předepsané dokumentace.

                           Kód ISCO

                           3355

                           Více informací

                           https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-sluzby-poradkov

                           Vrchní inspektor služby pořádkové policie

                           Odborný směr

                           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                           Charakteristika

                           Vrchní inspektor služby pořádkové policie koordinuje a usměrňuje výkon služby na nižším stupni řízení, vykonává náročné policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti.

                           Pracovní činnosti

                           • Koordinace a řízení činnosti policie na úseku výkonu služby u organizovaných článků pořádkové policie.
                           • Koordinace výkonu činnosti při střežení a eskortování osob omezených na svobodě.
                           • Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v rámci obvodních/místních oddělení policie.
                           • Plnění úkolů v oblasti pátrání po osobách, vozidlech a věcech.

                           Kód ISCO

                           3355

                           Více informací

                           https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-sluzby-p