Profese

Pracovníci veřejné správy v oblasti státních regulací [CZ-ISCO 335]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Rada služby cizinecké policie

Odborný směr

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Charakteristika

Rada služby cizinecké policie koordinuje a usměrňuje výkon komplexu policejních činností v rámci Ředitelství služby cizinecké policie.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  3355

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-sluzby-cizinecke-pol

  Rada služby dopravní policie

  Odborný směr

  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

  Charakteristika

  Rada služby dopravní policie metodicky řídí a usměrňuje výkon služby v oblasti dohledu nad dopravou, stanovuje postupy a provádí nejnáročnější analýzy a hodnocení metod, forem a účinnosti globálních policejních opatření v rámci působnosti ředitelství služby.

  Pracovní činnosti

   Kód ISCO

   3355

   Více informací

   https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-sluzby-dopravni-poli

   Vrchní komisař služby pořádkové policie

   Odborný směr

   Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

   Charakteristika

   Vrchní komisař služby pořádkové policie tvůrčím způsobem řeší náročné a složité analytické, metodické a koncepční úkoly a usměrňuje výkon policejní činnosti v rámci služby pořádkové policie v Policejním prezidiu České republiky nebo útvarech s působností na celém území České republiky nebo útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně.

   Pracovní činnosti

    Kód ISCO

    3355

    Více informací

    https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-sluzby-por

    Komisař služby kriminální policie a vyšetřování

    Odborný směr

    Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

    Charakteristika

    Komisař služby kriminální policie a vyšetřování provádí policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně složité trestné činnosti v působnosti útvarů s územně vymezenou působností. Dále může vykonávat specializované analytické činnosti při odhalování a dokumentaci skutkově a právně složité trestné činnosti v rámci útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně.

    Pracovní činnosti

    • Odhalování, dokumentace a vyšetřování náročné trestné činnosti spadající do příslušnosti krajského soudu a skutkově a právně složité trestné činnosti spadající do příslušnosti okresních soudů za využití kriminalistických a technických metod, postupů a prostředků.
    • Analýza přidělených trestních spisů, stanovení verze prověřování a vyšetřování.
    • Vyhledávání, provádění a zajišťování důkazů.
    • Kontrolní a metodická činnost ve vztahu k odhalování, dokumentování a vyšetřování trestních činů.

    Kód ISCO

    3355

    Více informací

    https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-sluzby-kriminalni

    Vrchní inspektor zásahové jednotky

    Odborný směr

    Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

    Charakteristika

    Vrchní inspektor zásahové jednotky vykonává základní činnosti v zásahové jednotce rychlého nasazení v útvaru s působností na celém území České republiky, nebo specializované odborné činnosti v zásahových jednotkách v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně.

    Pracovní činnosti

     Kód ISCO

     3355

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-zasahove

     Vrchní inspektor služby cizinecké policie

     Odborný směr

     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

     Charakteristika

     Vrchní inspektor služby cizinecké policie koordinuje a usměrňuje výkon služby na nižším stupni řízení, vykonává policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti nebo provádí specializované odborné činnosti včetně stanovování postupu při zajišťování ochrany cestujících a posádky v dopravních letadlech, doprovázení letadel, případně vyjednává s pachatelem teroristického útoku.

     Pracovní činnosti

     • Koordinace a řízení činnosti policie na úseku výkonu služby u organizačních článků cizinecké policie.
     • Odhalování trestných činů spáchaných v souvislosti s překračováním státní hranice, porušováním režimu pobytu cizinců na území ČR, paděláním a pozměňováním veřejné listiny.
     • Odhalování trestných činů spáchaných v souvislosti s poškozením zařízení určených k vyznačení státní hranice nebo k zabránění jejímu nedovolenému překročení.
     • Odhalování trestných činů spáchaných v souvislosti s přeshraniční trestnou činností a trestnou činností cizinců na území ČR.
     • Plnění úkolů v oblasti pátrání po osobách, vozidlech a věcech.
     • Spolupráce s bezpečnostními sbory členských států EU v boji s nelegální migrací v rámci Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (agentura Frontex).
     • Zajišťování ochrany cestujících a posádky dopravního letadla v průběhu letu a při pohybu letadla s cestujícími na letišti.

     Kód ISCO

     3355

     Více informací

     https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-sluzby-c

     Inspektor specialista ICT

     Odborný směr

     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

     Charakteristika

     Inspektor specialista zajišťuje chod a správnou funkci počítačových aplikací a databází v policejních informačních systémech, organizuje jejich provoz.

     Pracovní činnosti

      Kód ISCO

      3355

      Více informací

      https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-specialista-ict

      Rada služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

      Odborný směr

      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

      Charakteristika

      Rada služby pro zbraně a bezpečnostní materiál metodicky řídí a usměrňuje státní dozor v oblasti zbraní a bezpečnostního materiálu v rámci Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR, stanovuje postupy a provádí nejnáročnější analýzy a hodnocení metod, forem a účinnosti globálních policejních opatření v rámci působnosti ředitelství služby.

      Pracovní činnosti

       Kód ISCO

       3355

       Více informací

       https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-sluzby-pro-zbrane-a-

       Rada - manažer

       Odborný směr

       Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

       Charakteristika

       Rada – manažer řídí výkon služby a stanovuje jeho koncepci v rámci útvarů Policie České republiky s působností na celém území České republiky nebo Policejního prezidia České republiky a řídí činnosti útvarů policie s územně vymezenou působností nižšího stupně, koordinuje a usměrňuje výkon komplexu různorodých policejních činností v rámci útvarů policie s působností na celém území České republiky nebo územně vymezenou působností vyššího stupně.

       Pracovní činnosti

        Kód ISCO

        3355

        Více informací

        https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-manazer

        Vrchní rada, vrchní státní rada - manažer

        Odborný směr

        Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

        Charakteristika

        Vrchní rada, vrchní státní rada – manažer řídí Policii České republiky, její službu nebo útvar. Vytváří koncepci dlouhodobého vývoje policie a výkonu služby, definuje hlavní směry policejní činnosti a komplexně koordinuje zpracovávání koncepčních materiálů potřebných pro zajišťování bezpečnosti státu.

        Pracovní činnosti

         Kód ISCO

         3355

         Více informací

         https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-rada-vrchni-statni

         Komisař služby pořádkové policie

         Odborný směr

         Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

         Charakteristika

         Komisař služby pořádkové policie komplexně koordinuje a řídí činnosti policie na úseku trestního řízení a výkonu služby u organizačních článků pořádkové policie v rámci útvarů policie s územně vymezenou působností.

         Pracovní činnosti

         • Komplexní řízení, koordinace a organizace činnosti oddělení pořádkové policie.
         • Analytická činnost v oblastech policejní práce, příprava a zpracování podkladů pro řídící a rozhodovací činnost vedoucích funkcionářů územního odboru vnější služby.
         • Hospodárné využívání svěřených prostředků, jejich údržba a provoz.
         • Ochrana uložených služebních zbraní, střeliva a zajištěných, nalezených a odňatých věcí.
         • Proškolování, metodické vedení a přímé řízení podřízených policistů.
         • Sledování vývoje bezpečnostní situace.
         • Shromažďování podkladů a vedení přehledu o údajích k trestním, přestupkovým spisům a k výkonu služby.
         • Zajišťování účinné a efektivní součinnosti s ostatními službami policie, spolupráci s dalšími bezpečnostními sbory, případně s policejními sbory jiných států.

         Kód ISCO

         3355

         Více informací

         https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-sluzby-poradkove-

         Vrchní komisař - manažer

         Odborný směr

         Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

         Charakteristika

         Vrchní komisař – manažer řídí činnost organizačních článků Policie ČR při zajišťování specializovaných policejních činností v oboru kynologie, hipologie, potápění nebo pyrotechniky, při zajišťování ochrany života a zdraví chráněných osob nebo objektů.

         Pracovní činnosti

          Kód ISCO

          3355

          Více informací

          https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-manazer

          Komisař - manažer

          Odborný směr

          Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

          Charakteristika

          Komisař – manažer komplexně koordinuje a řídí činnosti policie na úseku trestního řízení a výkonu služby u organizačních článků pořádkové policie v rámci útvarů policie s územně vymezenou působností.

          Pracovní činnosti

           Kód ISCO

           3355

           Více informací

           https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-manazer

           Inspektor - kynolog

           Odborný směr

           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

           Charakteristika

           Inspektor - kynolog provádí specializované policejně kynologické činnosti pro potřeby trestního řízení a metodicky vede výcvik služebních psů a psovodů.

           Pracovní činnosti

           • Využívání služebního psa při výkonu služby pro potřeby trestního řízení při vyhledávání stop.
           • Využívání služebního psa při výkonu služby pro potřeby trestního řízení při vyhledávání důkazů.
           • Využívání služebního psa při výkonu služby pro potřeby trestního řízení při vyhledávání specifických předmětů a látek.
           • Rozvoj a udržení vycvičenosti psa na požadované úrovni.
           • Výcvik psů k obraně, ovladatelnosti a poslušnosti.
           • Péče o přiděleného, případně jiného služebního psa.
           • Používání zbraně.
           • Pátrání po osobách a věcech.

           Kód ISCO

           3355

           Více informací

           https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-kynolog

           Vrchní inspektor služby kriminální policie a vyšetřování

           Odborný směr

           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

           Charakteristika

           Vrchní inspektor služby kriminální policie a vyšetřování vykonává policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v rámci organizačních článků služby kriminální policie a vyšetřování útvarů policie.

           Pracovní činnosti

            Kód ISCO

            3355

            Více informací

            https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-sluzby-k

            Vrchní inspektor - kriminalistický technik

            Odborný směr

            Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

            Charakteristika

            Vrchní inspektor - kriminalistický technik vykonává odborné kriminalisticko-technické činnosti v rámci útvarů policie.

            Pracovní činnosti

            • Vykonávání základních kriminalisticko-technických a podpůrných kriminalistických úkonů při odhalování trestné činnosti.
            • Ohledání místa činu.
            • Zajištění stop.

            Kód ISCO

            3355

            Více informací

            https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-kriminal

            Vrchní inspektor - specialista ICT

            Odborný směr

            Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

            Charakteristika

            Vrchní inspektor - specialista vykonává specializované činnosti v oblasti ICT při správě a údržbě SW sloužícího k výkonu služby v policii nebo vykonává činnost palubního technika nebo palubního radiotelefonisty v rámci letecké služby policie.

            Pracovní činnosti

             Kód ISCO

             3355

             Více informací

             https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-speciali

             Vrchní inspektor - kynolog

             Odborný směr

             Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

             Charakteristika

             Vrchní inspektor - kynolog samostatně provádí komplexní činnosti při aplikaci kriminalisticko-technické metody pachové identifikace.

             Pracovní činnosti

             • Využívání služebního psa při výkonu služby pro potřeby trestního řízení při srovnávání zajištěných pachových stop a pachových vzorků osob metodou pachové identifikace.
             • Výcvik psů k obraně, ovladatelnosti a poslušnosti.
             • Péče o přiděleného, případně jiného služebního psa.
             • Rozvoj a udržení vycvičenosti psa na požadované úrovni.

             Kód ISCO

             3355

             Více informací

             https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-kynolog

             Vrchní komisař – specialista ICT

             Odborný směr

             Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

             Charakteristika

             Vrchní komisař – specialista zajišťuje provoz kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních a komunikačních systémů a řídí a koordinuje správu rozsáhlých centrálních databází sloužících k výkonu služby v policii.

             Pracovní činnosti

              Kód ISCO

              3355

              Více informací

              https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-specialist-0fd5

              Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování

              Odborný směr

              Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

              Charakteristika

              Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování vykonává náročné policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně vysoce složité trestné činnosti v příslušnosti útvarů s působností na celém území České republiky nebo na Policejním prezidiu České republiky, nebo nejnáročnější policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování skutkově a právně nejsložitější trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností vyššího stupně.

              Pracovní činnosti

               Kód ISCO

               3355

               Více informací

               https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-sluzby-kri

               Vrchní komisař služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

               Odborný směr

               Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

               Charakteristika

               Vrchní komisař služby pro zbraně a střelivo tvůrčím způsobem řeší náročné a složité analytické, metodické a koncepční úkoly a usměrňuje výkon policejní činnosti v rámci služby pro zbraně a střelivo v Policejním prezidiu České republiky nebo útvarech s působností na celém území České republiky nebo útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně.

               Pracovní činnosti

                Kód ISCO

                3355

                Více informací

                https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-sluzby-pro

                Vrchní komisař - příslušník štábu

                Odborný směr

                Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                Charakteristika

                Vrchní komisař - příslušník štábu řeší náročné a složité analytické, metodické a koncepční úkoly. Provádí metodický odborný dohled, usměrňuje výkon policejní činnosti, připravuje a vytváří služební předpisy v útvarech s působností na celém území České republiky nebo v útvarech policie s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                Pracovní činnosti

                 Kód ISCO

                 3355

                 Více informací

                 https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-prislusnik

                 Vrchní inspektor - operační důstojník

                 Odborný směr

                 Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                 Charakteristika

                 Vrchní inspektor - operační důstojník koordinuje operační činnosti v rámci útvarů policie s působností na celém území České republiky.

                 Pracovní činnosti

                  Kód ISCO

                  3355

                  Více informací

                  https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-operacni

                  Inspektor ochranné služby

                  Odborný směr

                  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                  Charakteristika

                  Inspektor ochranné služby samostatně zajišťuje bezpečnost chráněných osob zejména v souvislosti s jejich přepravou.

                  Pracovní činnosti

                  • Zajišťování přímé bezpečnosti chráněných osob.
                  • Řizení služebních dopravních prostředků s chráněnými osobami.
                  • Plánování a koordinace činnosti související se zajišťováním osobní bezpečnosti chráněné osoby zejména při přepravě.
                  • Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů.
                  • Provádění zákroků proti pachatelům.

                  Kód ISCO

                  3355

                  Více informací

                  https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-ochranne-sluzby

                  Rada služby kriminální policie a vyšetřování

                  Odborný směr

                  Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                  Charakteristika

                  Rada služby kriminální policie a vyšetřován odhaluje, dokumentuje a vyšetřuje skutkově a právně nejsložitější trestnou činnost v rámci útvarů policie s působností na celém území České republiky nebo Policejního prezidia České republiky, metodicky řídí a usměrňuje výkon služby v rámci působnosti úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

                  Pracovní činnosti

                   Kód ISCO

                   3355

                   Více informací

                   https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-sluzby-kriminalni-po

                   Komisař - kriminalistický technik

                   Odborný směr

                   Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                   Charakteristika

                   Komisař - kriminalistický technik vykonává specializované odborné kriminalisticko-technické, expertizní a znalecké činnosti v rámci policejního prezídia nebo v útvarech policie s působností na celém území České republiky nebo útvarech policie s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                   Pracovní činnosti

                    Kód ISCO

                    3355

                    Více informací

                    https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-kriminalisticky-t

                    Komisař služby cizinecké policie

                    Odborný směr

                    Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                    Charakteristika

                    Komisař služby cizinecké policie komplexně koordinuje a řídí činnosti policie na úseku trestního řízení a výkonu služby u organizačních článků cizinecké policie v rámci útvarů policie s územně vymezenou působností a inspektorátů cizinecké policie na mezinárodních letištích, vykonává specializované analytické, metodické a koncepční činnosti a usměrňuje výkon policejní činnosti při správě pobytových agend cizinců, pobytové kontrole, pátrání a dokumentaci trestné činnosti cizinců.

                    Pracovní činnosti

                    • Komplexní řízení, koordinace a organizace činnosti oddělení cizinecké policie.
                    • Hospodárné využívání svěřených prostředků, jejich údržbu a provoz.
                    • Ochrana uložených služebních zbraní, střeliva a zajištěných, nalezených a odňatých věcí.
                    • Metodické vedení a přímé řízení podřízených policistů.
                    • Proškolování, podílení se na přípravě a organizaci odborných školení v oblasti cizinecké a azylové problematiky.
                    • Poskytování metodické podpory při výkonu policejní činnosti služby cizinecké policie při řešení sporných případů v oblasti povolování vstupu, pobytu, vyhošťování a dalších opatření vůči cizincům.
                    • Zpracovávání analytických materiálů z oblasti správního řízení, přestupkového řízení, řízení o správních deliktech a trestných činech.
                    • Spolupráce s ostatními útvary Policie ČR, s orgány státní správy a samosprávy a policejními orgány sousedních států při řešení a plnění úkolů souvisejících s činností OCP.

                    Kód ISCO

                    3355

                    Více informací

                    https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-sluzby-cizinecke-

                    Vrchní komisař - kriminalistický expert

                    Odborný směr

                    Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                    Charakteristika

                    Vrchní komisař - kriminalistický expert vykonává vysoce specializované odborné kriminalisticko-technické, expertizní a znalecké činnosti v útvarech policie.

                    Pracovní činnosti

                     Kód ISCO

                     3355

                     Více informací

                     https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-kriminalis

                     Komisař služby dopravní policie

                     Odborný směr

                     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                     Charakteristika

                     Komisař služby dopravní policie komplexně koordinuje a řídí činnosti policie na úseku trestního řízení a výkonu služby u organizačních článků dopravní policie v rámci útvarů policie s územně vymezenou působností, vykonává specializované analytické, metodické a koncepční činnosti a usměrňuje výkon policejní činnosti při správě dopravní infrastruktury a dohledu nad jejím rozvojem v rámci dopravních inspektorátů.

                     Pracovní činnosti

                     • Komplexní řízení, koordinace a organizace činnosti oddělení a odpovědnost za jeho řádný chod.
                     • Hospodárné využívání svěřených prostředků, jejich údržba a provoz.
                     • Sledování vývoje dopravní situace, shromažďování podkladů a vedení přehledu o údajích k trestním, přestupkovým spisům a k výkonu služby.
                     • Samostatné řešení analytických, metodických a koncepčních úkolů v organizačním článku dopravní policie.
                     • Vydávání stanovisek týkajících se dopravně-inženýrské problematiky orgánům státní správy a samosprávy, právnickým nebo fyzickým osobám.
                     • Zpracovávání vyjádření k příslušnému dopravnímu značení a dopravnímu zařízení před stanovením jeho místní a přechodné úpravy, k užívání silnic II. a III. třídy a místním komunikacím a k bezpečnosti autobusových linek a zastávek.
                     • Uplatňování potřeby výstavby světelné signalizace, vyjádření k projektové dokumentaci světelného signalizačního zařízení, zejména k signalizačním plánům.
                     • Provádění místního šetření na místě komunikačních staveb a účast na jednáních vyžádaných obecními a speciálními úřady, orgány státního a odborného dozoru, investory, zhotoviteli staveb a dalšími subjekty.
                     • Proškolování, metodické vedení a přímé řízení podřízených policistů.
                     • Ochrana uložených služebních zbraní, střeliva a zajištěných, nalezených a odňatých věcí.

                     Kód ISCO

                     3355

                     Více informací

                     https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-sluzby-dopravni-p

                     Vrchní inspektor služby dopravní policie

                     Odborný směr

                     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                     Charakteristika

                     Vrchní inspektor služby dopravní policie vykonává policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v dopravě, pořizuje a posuzuje územně plánovací dokumentaci obcí z hlediska souladu s právní úpravou provozu na pozemních komunikacích, poskytuje v této oblasti poradenství pro orgány samosprávy.

                     Pracovní činnosti

                     • Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v dopravě, zejména v souvislosti s dopravními nehodami.
                     • Konzultační a poradenská činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu.
                     • Samostatné pořizování, posuzování a kontrola územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro obce.

                     Kód ISCO

                     3355

                     Více informací

                     https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-sluzby-d

                     Inspektor zásahové jednotky

                     Odborný směr

                     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                     Charakteristika

                     Inspektor zásahové jednotky provádí základní činnosti v zásahové jednotce v útvaru s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                     Pracovní činnosti

                     • Výkon základních činností příslušníka zásahové jednotky krajského ředitelství policie.
                     • Aplikace taktických postupů v týmu.
                     • Ovládání přidělené služební zbraně.
                     • Řízení služebních dopravních prostředků.
                     • Zajišťování ozbrojeného doprovodu při přepravě peněz a cenin.
                     • Provádění záchranných a likvidačních prací, zejména při vzniku živelních pohrom a katastrof, velkých dopravních nehod a průmyslových havárií.

                     Kód ISCO

                     3355

                     Více informací

                     https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-zasahove-jednot

                     Vrchní inspektor ochranné služby

                     Odborný směr

                     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                     Charakteristika

                     Vrchní inspektor ochranné služby vykonává specializované odborné činnosti včetně stanovování postupu při zajišťování bezpečnosti chráněných osob nebo stanovování postupu při ochraně objektů zvláštního významu.

                     Pracovní činnosti

                     • Plánování, koordinace a provádění činností související se zajišťováním osobní bezpečnosti chráněné osoby zejména při přepravě.
                     • Identifikace a vyhodnocování rizik při pobytu chráněných osob na veřejně přístupných místech a jejich přepravě.
                     • Plánování, koordinace a provádění činností související se zajišťováním bezpečnosti objektů zvláštního významu.
                     • Identifikace a vyhodnocování rizik bezpečnosti objektů zvláštního významu.

                     Kód ISCO

                     3355

                     Více informací

                     https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-ochranne

                     Rada - kriminalistický expert

                     Odborný směr

                     Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                     Charakteristika

                     Rada - kriminalistický expert rozvíjí kriminalistické poznání, podílí se na řešení výzkumných a vývojových úkolů v oboru kriminalistiky v rámci projektů vedených vedoucím týmu, zpracovává expertízy stop, provádí jejich srovnávací analýzy, zpracovává odborná stanoviska v rámci Kriminalistického ústavu Praha.

                     Pracovní činnosti

                      Kód ISCO

                      3355

                      Více informací

                      https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-kriminalisticky-expe

                      Rada - příslušník štábu

                      Odborný směr

                      Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                      Charakteristika

                      Rada - příslušník štábu se podílí na tvorbě koncepce služeb policie v rámci Policejního prezidia ČR nebo tvorbě oblastí policejní činnosti v rámci útvarů policie s působností na celém území republiky, nebo na usměrňování výkonu služby v oblasti veřejného pořádku a boje proti kriminalitě v rámci útvarů policie s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                      Pracovní činnosti

                       Kód ISCO

                       3355

                       Více informací

                       https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-prislusnik-stabu

                       Rada služby pořádkové policie

                       Odborný směr

                       Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                       Charakteristika

                       Rada služby pořádkové policie metodicky řídí a usměrňuje výkon služby v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem, služební kynologie, hipologie, potápění nebo pyrotechniky, stanovuje postupy a provádí nejnáročnější analýzy a hodnocení metod, forem a účinnosti globálních policejních opatření v rámci působnosti ředitelství služby.

                       Pracovní činnosti

                        Kód ISCO

                        3355

                        Více informací

                        https://nsp.cz/jednotka-prace/rada-sluzby-poradkove-pol

                        Komisař - specialista ICT

                        Odborný směr

                        Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                        Charakteristika

                        Komisař – specialista zajišťuje administrování systémů výpočetní techniky sloužících k výkonu služby v policii. Metodicky usměrňuje uživatele, koordinuje programovací práce na aplikačním programovém vybavení, zajišťuje provoz při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení.

                        Pracovní činnosti

                         Kód ISCO

                         3355

                         Více informací

                         https://nsp.cz/jednotka-prace/komisar-specialista-ict

                         Vrchní komisař služby cizinecké policie

                         Odborný směr

                         Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                         Charakteristika

                         Vrchní komisař služby cizinecké policie tvůrčím způsobem řeší náročné a složité analytické, metodické a koncepční úkoly a usměrňuje výkon činnosti služby cizinecké policie, vykonává metodický odborný dohled, připravuje a vytváří služební předpisy v útvarech s působností na celém území České republiky nebo útvarech policie s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                         Pracovní činnosti

                          Kód ISCO

                          3355

                          Více informací

                          https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-sluzby-ciz

                          Vrchní komisař služby dopravní policie

                          Odborný směr

                          Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                          Charakteristika

                          Vrchní komisař služby dopravní policie tvůrčím způsobem řeší náročné a složité analytické, metodické a koncepční úkoly a usměrňuje výkon policejní činnosti v rámci služby dopravní policie v Policejním prezidiu České republiky nebo útvarech s působností na celém území České republiky nebo útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                          Pracovní činnosti

                           Kód ISCO

                           3355

                           Více informací

                           https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-komisar-sluzby-dop

                           Inspektor služby kriminální policie a vyšetřování

                           Odborný směr

                           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                           Charakteristika

                           Inspektor služby kriminální policie a vyšetřování samostatně vykonává základní policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně. Dále vykonává odborné specializované operativně pátrací činnosti v útvarech policie služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky nebo s územně vymezenou působností vyššího stupně.

                           Pracovní činnosti

                           • Samostatný výkon základní policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti spadající do příslušnosti územního odboru, a to za využití kriminalistických a technických metod, postupů a prostředků.
                           • Provádění jednotlivých úkonů při odhalování a vyšetřování trestné činnosti ve vymezeném rozsahu.
                           • Provádění jednotlivých úkonů v rámci trestního řízení.
                           • Plnění úkolů osoby určené k seznamování se s utajovanými informacemi do příslušného stupně utajení.
                           • Základní úkony při pátrání po osobách a věcech.
                           • Vykonávání operativně pátracích a podpůrných operativně pátracích činností.
                           • Vedení předepsané dokumentace v policejních informačních systémech.
                           • Eskortování a ostraha předvedených a zajištěných osob.
                           • Plnění úkolů na úseku evidence trestných činů a jejich pachatelů a vedení kriminalistických informačních systémů.

                           Kód ISCO

                           3355

                           Více informací

                           https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-sluzby-kriminal

                           Inspektor služby dopravní policie

                           Odborný směr

                           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                           Charakteristika

                           Inspektor služby dopravní policie samostatně vykonává základní policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v dopravě a dále vykonává správní činnosti svěřené policii v rámci útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně.

                           Pracovní činnosti

                           • Procesní úkony před zahájením, při zahájení a po zahájení trestního řízení a další neodkladné a neopakovatelné úkony na místě činu - dopravní nehody.
                           • Řešení dopravních nehod.
                           • Ohledání místa dopravní nehody.
                           • Zakreslení místa činu včetně zpracování fotodokumentace.
                           • Zajištění stop a svědectví na místě činu.
                           • Provádění přestupkového řízení se zaměřením na dopravní službu.
                           • První pomoc při dopravních nehodách.

                           Kód ISCO

                           3355

                           Více informací

                           https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-sluzby-dopravni

                           Inspektor služby cizinecké policie

                           Odborný směr

                           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                           Charakteristika

                           Inspektor služby cizinecké policie samostatně vykonává odborné činnosti na úseku povolování a kontroly pobytu cizinců na území České republiky a zajišťuje samostatný výkon základních policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně.

                           Pracovní činnosti

                           • Rozhodování o správním vyhoštění cizinců, o ukončení přechodného pobytu na území, k němuž se vízum nevyžaduje a o udělení výjezdního příkazu.
                           • Rozhodování o zajištění osob a jejich umístění do policejních cel nebo zařízení pro zajištění cizinců.
                           • Kontrola nelegálního zaměstnávání a podnikání cizinců.
                           • Plnění úkolů policie vyplývající ze zákonu o azylu.
                           • Zjišťování totožnosti cizinců, kteří se na území ČR zdržují bez cestovních dokladů, popřípadě průkazů totožnosti.
                           • Kontrola dokladů a vyhodnocování jejich platnosti a pravosti zejména se zaměřením na padělání a pozměňování veřejné listiny.
                           • Kontrola osob stanovená Schengenským hraničním kodexem.
                           • Plnění funkce ohlašovacího orgánu, vyřizování dožádání.
                           • Průzkum a šetření na místech, která mohou sloužit k páchání trestné činnosti.
                           • Procesní úkony před zahájením, při zahájení a po zahájení trestného řízení a další neodkladné a neopakovatelné úkony na místě činu související s kontrolou pobytu cizinců na území ČR (zejména týkající se překračování státních hranic, porušování režimu pobytu cizinců, poškozování zařízení určených k vyznačení a avizaci státní hranice, související s obchodováním s lidmi apod.).

                           Kód ISCO

                           3355

                           Více informací

                           https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-sluzby-cizineck

                           Inspektor služby pořádkové policie

                           Odborný směr

                           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                           Charakteristika

                           Inspektor služby pořádkové policie samostatně provádí základní policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti, řídí a koordinuje výkon služby při dohledu nad veřejným pořádkem a vnitřní bezpečností v rámci služby pořádkové policie.

                           Pracovní činnosti

                           • Samostatný výkon základních policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně.
                           • Předcházení a zabraňování trestné činnosti.
                           • Podílení se na pátrání po osobách a věcech.
                           • Zjišťování totožnosti osob.
                           • Provádění zákroků proti pachatelům.
                           • Používání služební zbraně.
                           • Vedení předepsané dokumentace.

                           Kód ISCO

                           3355

                           Více informací

                           https://nsp.cz/jednotka-prace/inspektor-sluzby-poradkov

                           Vrchní inspektor služby pořádkové policie

                           Odborný směr

                           Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

                           Charakteristika

                           Vrchní inspektor služby pořádkové policie koordinuje a usměrňuje výkon služby na nižším stupni řízení, vykonává náročné policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti.

                           Pracovní činnosti

                           • Koordinace a řízení činnosti policie na úseku výkonu služby u organizovaných článků pořádkové policie.
                           • Koordinace výkonu činnosti při střežení a eskortování osob omezených na svobodě.
                           • Výkon náročných policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v rámci obvodních/místních oddělení policie.
                           • Plnění úkolů v oblasti pátrání po osobách, vozidlech a věcech.

                           Kód ISCO

                           3355

                           Více informací

                           https://nsp.cz/jednotka-prace/vrchni-inspektor-sluzby-p