Profese

Odborní administrativní pracovníci a asistenti [CZ-ISCO 334]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vedoucí sběrných přepravních uzlů

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Vedoucí sběrných přepravních uzlů řídí činnosti a zaměstnance logistického centra.

Pracovní činnosti

 • Řízení, organizace a kontrolní činnosti v logistickém centru.
 • Vedení podřízených pracovníků.
 • Vykonávání administrativních a personálních opatření.
 • Zodpovědnost za dodržování směrnic, pravidel a provozních předpisů.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-sbernych-prepravn

Vedoucí v poštovním provozu

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace činností zaměstnanců v oddělení na poště nebo v logistickém centru.
 • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.
 • Kontrola dodržování předpisů, pravidel a směrnic.
 • Dohled na dodržování technologických postupů.
 • Řešení stížností a reklamací.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-v-postovnim-provo

Manažer call centra

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer call centra řídí a organizuje činnosti svěřeného úseku s cílem zabezpečit uspokojení potřeb a požadavků zákazníků.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace všech aktivit svěřeného úseku vedoucí k uspokojení zákaznických potřeb a požadavků.
 • Poskytování konzultací zákazníkům v případě složitých problémů.
 • Aktivní podíl na udržování a rozvíjení vztahů se strategickými klienty.
 • Koordinace vyřizování stížností zákazníků, poskytování technických a cenových informací.
 • Zpracování a návrh změn metodických postupů, směrnic týkajících se call centra.
 • Tvorba analýz zákaznických požadavků.
 • Zpracování dat do organizací používaného informačního systému.
 • Zpracování pravidelných podkladů o činnosti call centra a jejich reportování vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními úseky organizace.
 • Vedení a koordinace zaměstnanců, rozdělování úkolů a kontrola jejich plnění, motivování, hodnocení zaměstnanců.
 • Řízení a kontrola bezpečnosti a hygieny práce.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-call-centra

Směnař v poštovním provozu

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Směnař v poštovním provozu řídí, organizuje, kontroluje a koordinuje činnost podřízených pracovníků.

Pracovní činnosti

 • Organizování činnosti podřízených pracovníků.
 • Dohled na dodržování technologických postupů, bezpečnostních předpisů, ukazatelů kvality, vnitropodnikových směrnic, opatření a předpisů.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/smenar-v-postovnim-provoz

Manažer pošty

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Manažer pošty řídí činnosti a zaměstnance velké pošty.

Pracovní činnosti

 • Vrcholové řízení a koordinace činností zaměstnanců na velké poště (nad 50 zaměstnanců).
 • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.
 • Plánování úkolů pošty.
 • Zadávání úkolů podřízeným pracovníkům.
 • Sledování průběhu provádění úkolů.
 • Odpovědnost za časové, personální, materiálně-technické i finanční zabezpečení úkolů.
 • Operativní rozhodování o dalším pokračování.
 • Řešení častých profesních a interpersonálních problémů vznikajících v souvislosti s plněním úkolů i s celým provozem pošty.
 • Kontrola plnění úkolů.
 • Motivování a odměňování pracovníků.
 • Vedení porad podřízené jednotky i účast na poradách u nadřízeného.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-posty

Administrátor pošt

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Administrátor pošt řídí administrativní a personální činnosti menší pošty a vykonává práce spojené s provozem pošty.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání činností pracovníka přepážky.
 • Řízení a zodpovědnost za činnost určené pošty.
 • Řízení doručovatelů.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/administrator-post

Vedoucí poštovního oddělení

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Vedoucí poštovního oddělení řídí činnosti a zaměstnance v oddělení pošty nebo logistického centra.

Pracovní činnosti

 • Řízení, organizování a kontrola činností v oddělení pošty.
 • Vedení podřízených pracovníků.
 • Vykonávání administrativního a personálního opatření.
 • Zabezpečování dodržování směrnic, pravidel a předpisů.
 • Kontrola a zajištění dodržování technologických postupů na daném pracovišti.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-postovniho-oddele

Vedoucí týmu

Odborný směr

Management

Charakteristika

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Pracovní činnosti

 • Zajištění přenosu firemní strategie, cílů a úkolů do svěřeného týmu.
 • Spolupráce na tvorbě operativních a finančních plánů organizace.
 • Stanovení cílů a přidělování dílčích úkolů jednotlivým členům týmu.
 • Určení metod a pracovních postupů plnění přidělených pracovních úkolů.
 • Stanovení forem vzájemné spolupráce uvnitř týmu a zajištění nutné spolupráce se členy týmů z jiných útvarů.
 • Stanovení standardů pracovního výkonu a norem pracovního chování.
 • Zabezpečení logické i časové návaznosti plnění úkolů.
 • Kontrola výsledků a výkonu jednotlivých členů týmu.
 • Zabezpečení podmínek ke zvyšování profesní kvalifikace podřízeních pracovníků.
 • Řešení interpersonálních vztahů v týmu.
 • Pravidelná účast na operativních poradách nadřízených a přenos získaných informací a úkolů do svěřeného pracovního týmu.
 • Sběr podnětů a nápadů na vylepšování stávajících pracovních postupů a předkládání námětů na inovace.
 • Navrhování personálních změn ve složení týmu.
 • Zprostředkování spolupráce s ostatními útvary v organizaci.
 • Prezentace výsledků týmu nadřízeným.
 • Dohled nad dodržováním zásad podnikatelské etiky (obsahu etického kodexu organizace) ve všech činnostech jím vedeného pracovního kolektivu.
 • Dohled nad dodržováním zásad BOZP a požární ochrany.
 • Motivace a hodnocení podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-tymu

Dozorčí úředník

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Dozorčí úředník koordinuje, metodicky vede a kontroluje činnosti a chod soudních kanceláří.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování chodu soudních kanceláří v souladu s platnými pokyny a předpisy.
 • Kontrola dodržování vnitřního a kancelářského řádu.
 • Tvorba pokynů a metodik pro činnost soudních kanceláří.
 • Provádění dílčích úkonů souvisejících s přípravou zpráv a statistických výstupů.
 • Provádění kontroly práce soudních kanceláří.
 • Dohled nad vedením spisovny a prováděným skartačním řízením.
 • Seznamování vedení soudu a zaměstnanců s výsledky kontrolní činnosti.
 • Navrhování opatření pro odstranění nedostatků zjištěných z kontrolní činnosti.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dozorci-urednik

Auditor spotřeby vody

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Auditor spotřeby vody vyhodnocuje odběry pitné vody, odvádění odpadních a srážkových vod u odběratelů a navrhuje změny fakturace nebo smlouvy, řeší porušení smluvních ustanovení.

Pracovní činnosti

 • Kontrola odběrného místa, tzn. kontrola základních údajů, správnost připojení na síť, kontrola vodoměrné sestavy, stav a evidence plomb, technický stav vodoměru včetně kontroly výrobního čísla vodoměrů.
 • Zjišťování neoprávněných odběrů, ovlivnění vodoměrů nebo odběr vody před vodoměrem.
 • Zjišťování a šetření neoprávněného vypouštění odpadních a srážkových vod.
 • Prověření využití vody z jiného zdroje a vypouštění odpadních vod do kanalizace.
 • Přešetření oprávněnosti reklamací odběratele.
 • Vedení evidence a dokumentace o zjištěných skutečnostech.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Komunikace se zákazníkem.
 • Zjišťování bezpečnosti a technického stavu objektu měření u zákazníka.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace dané právními předpisy.
 • Sledování právních předpisů a norem a jejich uplatnění v praxi.
 • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/auditor-spotreby-vody

Technik požární ochrany

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Technik požární ochrany zabezpečuje plnění povinností pro právnickou a podnikající fyzickou osobu vyplývajících ze zákona o požární ochraně.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování vybavení požární technikou, požárně-bezpečnostním zařízením, přenosnými hasicími přístroji a zajišťování jejich revizí a kontrol.
 • Příprava a sledování podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce (volné příjezdové komunikace, nástupní plochy, únikové cesty, volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením, uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany).
 • Označování pracoviště bezpečnostními značkami.
 • Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně na pracovišti.
 • Provádění školení o požární ochraně a odborné přípravy preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
 • Vedení dokumentace požární ochrany.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pozarni-ochrany

Samostatný kryptograf

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Samostatný kryptograf koordinuje provoz kryptografického pracoviště, zajišťuje bezpečnostní správu kryptografických systémů.

Pracovní činnosti

 • Koordinace provozu pracoviště kryptografické ochrany.
 • Analýza odolnosti prostředků kryptografické ochrany.
 • Organizace provozu, údržby, oprav, obnovy a rozvoje radiokomunikačních zařízení na jednotlivých úsecích komunikací.
 • Řízení montážních a oživovacích prací, uvádění do provozu systémů kryptografické ochrany.
 • Práce na implementaci kryptografických prostředků.
 • Zpracování kryptografických analýz technických prostředků.
 • Testování systému, evidence kryptografického materiálu.
 • Školení uživatelů kryptografické ochrany.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kryptograf

Správce majetku

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Správce majetku zajišťuje správu, údržbu a provozuschopnost majetku a majetkových souborů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování údržby a oprav majetku a majetkových souborů.
 • Evidence a inventarizace svěřeného majetku a majetkových souborů.
 • Zajišťování provozuschopnosti majetku a majetkových souborů.
 • Vyřizování administrativních a běžných obchodních záležitostí při správě majetku a majetkových souborů.
 • Výkon hospodářské správy při zajišťování provozu a údržby majetku a majetkových souborů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-majetku

Samostatný bezpečnostní referent

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Samostatný bezpečnostní referent provádí analýzu bezpečnostních rizik a stanovuje způsoby zajišťování komplexní bezpečnosti organizačního celku včetně metodického usměrňování realizace bezpečnostních opatření.

Pracovní činnosti

 • Analýza hrozeb a bezpečnostních rizik pro organizační celek.
 • Navrhování způsobů zajištění komplexní bezpečnosti organizačního celku a metod jejího dosažení.
 • Zajišťování součinnosti s ostatními bezpečnostními složkami, integrovaným záchranným systémem při ochraně organizačního celku.
 • Zajišťování ochrany utajovaných informací a obchodního tajemství.
 • Komplexní zpracování realizačních směrnic pro zajištění bezpečnosti.
 • Kontrolní, metodická a školicí činnost.
 • Stanovení režimu ochrany za mimořádných situací, branné pohotovosti státu.
 • Zpracování a vedení dokumentů předkládaných NBÚ a ostatním složkám týkající se bezpečnosti.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-bezpecnostni-r

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Administrativní pracovník

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Administrativní pracovník zajišťuje veškeré administrativně-technické práce a organizační úkoly.

Pracovní činnosti

 • Organizování pracovních cest (letenky, ubytování).
 • Příprava podkladů, formálních dokumentů pro jednání a porady, zpracování zápisů.
 • Zajištění překladů dokumentů, tlumočení jednání.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu.
 • Zajišťování kancelářských potřeb.
 • Péče o firemní prostory (zasedací místnosti, kuchyňky).
 • Komunikace se správou budovy.
 • Péče o návštěvy.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Aktualizace obchodních dat společnosti, údajů v Obchodním rejstříku, profesních sdruženích, asociacích atd.
 • Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.
 • Správa vstupních karet.
 • Správa firemních vozidel.
 • Vedení pokladny.
 • Vykonávání dílčích administrativních prací, archivace dokumentů.
 • Vystavování a evidence faktur a celních dokladů.
 • Kontrola přepravních dokladů.
 • Kontrola dodržování celních předpisů.
 • Příprava pravidelných zpráv (hlášení), měsíčních výkazů apod.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/administrativni-pracovnik

Správce budov, staveb a objektů

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Správce budov, staveb a objektů řídí a zajišťuje jejich správu, údržbu a provoz a řeší případné havarijní stavy či krizové situace s tím spojené.

Pracovní činnosti

 • Vytvoření vize a cílů facility managementu ve firmě (facility management - finanční, administrativní, energetická a technická správa a údržba nemovitostí).
 • Zpracovávání plánu údržby a oprav svěřených budov a objektů.
 • Vyhodnocování závad a navrhování technicky efektivních a účinných řešení pro jejich odstranění.
 • Zadávání a zpracovávání objednávek služeb a zboží.
 • Vedení výběrových řízení subdodavatelů, kontrola cenových nabídek a příprava smluv s dodavateli služeb a zboží.
 • Příprava nájemních smluv a kontakt s nájemci.
 • Řízení vzdělávacích činností v oblasti facility managementu.
 • Implementace krizového managementu v oblasti podpůrných procesů.
 • Hodnocení, výběr a kontrola variant facility managementu určených k realizaci.
 • Příprava servisních, rámcových smluv a kontrola stavu jejich plnění.
 • Zajišťování provozu infrastruktury a provozu technického zařízení budov.
 • Vedení a kontrola práce údržbářů, techniků a úklidu.
 • Redukce provozních nákladů se zaměřením na úsporu a kvalitnější využití prostor.
 • Vypracovávání metodik, interních předpisů a definic bezpečnostních standardů a požadavků pro zabezpečení provozu svěřených objektů.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-budov-70a8

Kontrolor kvality dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kontrolor kvality dopravy samostatně dohlíží a kontroluje činnost zaměstnanců v dopravním a přepravním provozu. Vyhodnocuje informace ovlivňující kvalitu dopravy a navrhuje preventivní opatření ke zvýšení kvality dopravního provozu.

Pracovní činnosti

 • Kontrola plnění standardů kvality a bezpečnosti dopravy.
 • Kontrola dopravního provozu.
 • Kontrola dodržování stanovených pracovních postupů.
 • Kontrola provádění činností zaměstnanců zúčastněných v dopravním provozu.
 • Vyhodnocování závad v dopravním provozu s dopadem na pravidelnost dopravy.
 • Navrhování preventivních opatření k zamezení narušení dopravního provozu.
 • Kontrola přepravní činnosti ve vztahu k dodržování jízdních řádů a vystupování zaměstnanců při kontaktu s cestující veřejností.
 • Sledování úrovně kázně, bezpečnosti dopravy, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality-dopravy

Bezpečnostní systémový analytik

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Bezpečnostní systémový analytik navrhuje bezpečnostní politiku organizace ve vztahu k aktivům (hodnotám) společnosti, tuto politiku provádí a navrhuje management rizik.

Pracovní činnosti

 • Navrhování koncepce pro bezpečnost lidských zdrojů, zabezpečení úniku informací, fyzickou bezpečnost a její jednotlivé prvky.
 • Příprava postupů pro správu bezpečnostních technologií (poplachové, přístupové, kamerové a ostatní systémy) a protipožárních technologií.
 • Navrhování plánu pro transport aktiv mezi objekty společnosti a/nebo do objektů jiné společnosti.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-systemovy-an

Preventista požární ochrany

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Preventista požární ochrany zabezpečuje plnění povinností pro právnickou a podnikající fyzickou osobu vyplývajících ze zákona o požární ochraně.

Pracovní činnosti

 • Provádění označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami a dalšími pokyny ve vztahu k požární ochraně i míst, kde se nachází věcné prostředky a požárně-bezpečnostní zařízení.
 • Kontrolování dodržování předpisů o požární ochraně v pravidelných intervalech.
 • Provádění školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/preventista-pozarni-ochra

Bezpečnostní technolog

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Bezpečnostní technolog zpracovává návrhy technického zabezpečení objektů k ochraně majetku, osob a informací s ohledem na ostatní aspekty zabezpečení a řídí jejich realizaci.

Pracovní činnosti

 • Provedení bezpečnostní analýzy a bezpečnostního posouzení zabezpečení majetku, osob a informací.
 • Zpracování návrhů technické ochrany majetku a osob a informací, návrhy projektů zabezpečení.
 • Provádění funkčních zkoušek a přejímky poplachových systémů, systémů požární signalizace a dalších zabezpečovacích systémů.
 • Řízení montáže a servisu poplachových systémů, požární signalizace a mechanického zabezpečení.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-technolog

Kryptograf

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Kryptograf zajišťuje provoz kryptografických systémů, techniky elektronických systémů a techniky určené k ochraně objektů a budov a provádí odborné práce v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů.
 • Oprava a údržba spojového, technického a technologického zařízení.
 • Provádění revizní činnosti na kryptografických systémech a zařízeních elektronické kontroly.
 • Zajišťování systému příjmu a kontroly kryptografické a bezpečnostní techniky.
 • Výkon odborných prací kryptografické bezpečnosti při zpracování a přenosu utajovaných skutečností.
 • Rozšiřování a zavádění bezpečnostních technologií.
 • Výroba a testování kryptografického materiálu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kryptograf

Pracovník vyšší soudní podatelny

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Pracovník vyšší soudní podatelny zajišťuje činnosti spojené s příjmem elektronických a písemných podání došlých do organizace a zápisem nových návrhů na zahájení řízení.

Pracovní činnosti

 • Přijímání elektronicky doručených podána nových podání písemných.
 • Identifikace podání s příslušným informačním systémem.
 • Zápis žalob, návrhů na výkon rozhodnutí nebo nařízení exekuce, obžalob, návrhů na potrestání do příslušných rejstříků a dalších evidenčních pomůcek.
 • Provádění lustrace nových návrhů.
 • Zapisování nových osob a jejich aktualizace v seznamu jmen.
 • Zapisování nových skutečností do tzv. evidenčních pomůcek.
 • Ověřování správnosti a platnosti elektronického podpisu a elektronických dokumentů.
 • Vedení příslušné dokumentace

Kód ISCO

3342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyssi-soudni-po

Vedoucí spisové služby

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Vedoucí spisové služby zajišťuje řádné vedení spisové služby a předarchivní péči o písemnosti na příslušném stupni státního zastupitelství. Metodicky vede příslušné nižší státní zastupitelství v oblasti spisové a skartační činnosti.

Pracovní činnosti

 • Metodicky řídí spisovou službu na nižších státních zastupitelstvích v kraji.
 • Organizuje a řídí skartační práce.
 • Organizuje chod spisovny.
 • Provádí kontrolu dodržování kancelářského řádu.
 • Provádí prověrky ve všech agendách spisové služby na příslušném stupni státního zastupitelství.
 • Spolupracuje na zpracování rozborů a výkazů o činnosti státního zastupitelství.
 • Podílí se na koordinaci IS pro státní zastupitelství (ISYZ) a plní úkoly správce této aplikace.
 • Koordinuje chod kanceláří jednotlivých odborů státního zastupitelství.

Kód ISCO

3342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-spisove-sluzby

Protokolující úředník

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Protokolující úředník zajišťuje protokolaci v jednací síni a přepisování zvukových záznamů.

Pracovní činnosti

 • Seznámení se s obsahem spisu.
 • Vedení příslušné soudní dokumentace a trestních spisů.
 • Obsluha nahrávacího zařízení.
 • Indexace počátku výpovědi konkrétních osob.
 • Překopírování záznamů na nosič zvukového záznamu a jeho označení.
 • Písemné vyhotovení protokolu.
 • Zpracování písemností podle pokynů v referátu.

Kód ISCO

3342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/protokolujici-urednik

Vedoucí soudní kanceláře

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Vedoucí soudní kanceláře organizuje a řídí činnost soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství v souladu s vnitřním a kancelářským řádem.

Pracovní činnosti

 • Provádění lustrace u žalob, návrhů na výkon rozhodnutí či exekuce, obžalob, návrhů na potrestání.
 • Přijímání oznámení účastníků řízení, svědků a znalců o změně adresy nebo jména a příjmení.
 • Vedení rejstříků a dalších evidenčních pomůcek v informačních systémech soudu včetně vyznačování změn.
 • Ověřování zaplacení soudních poplatků.
 • Poskytování informací stanovených příslušnými předpisy určeným úřadům.

Kód ISCO

3342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-soudni-kancelare