Profese

Odborní administrativní pracovníci a asistenti [CZ-ISCO 334]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vedoucí sběrných přepravních uzlů

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Vedoucí sběrných přepravních uzlů řídí činnosti a zaměstnance logistického centra.

Pracovní činnosti

 • Řízení, organizace a kontrolní činnosti v logistickém centru.
 • Vedení podřízených pracovníků.
 • Vykonávání administrativních a personálních opatření.
 • Zodpovědnost za dodržování směrnic, pravidel a provozních předpisů.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-sbernych-prepravn

Vedoucí v poštovním provozu

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace činností zaměstnanců v oddělení na poště nebo v logistickém centru.
 • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.
 • Kontrola dodržování předpisů, pravidel a směrnic.
 • Dohled na dodržování technologických postupů.
 • Řešení stížností a reklamací.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-v-postovnim-provo

Manažer call centra

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer call centra řídí a organizuje činnosti svěřeného úseku s cílem zabezpečit uspokojení potřeb a požadavků zákazníků.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace všech aktivit svěřeného úseku vedoucí k uspokojení zákaznických potřeb a požadavků.
 • Poskytování konzultací zákazníkům v případě složitých problémů.
 • Aktivní podíl na udržování a rozvíjení vztahů se strategickými klienty.
 • Koordinace vyřizování stížností zákazníků, poskytování technických a cenových informací.
 • Zpracování a návrh změn metodických postupů, směrnic týkajících se call centra.
 • Tvorba analýz zákaznických požadavků.
 • Zpracování dat do organizací používaného informačního systému.
 • Zpracování pravidelných podkladů o činnosti call centra a jejich reportování vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními úseky organizace.
 • Vedení a koordinace zaměstnanců, rozdělování úkolů a kontrola jejich plnění, motivování, hodnocení zaměstnanců.
 • Řízení a kontrola bezpečnosti a hygieny práce.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-call-centra

Směnař v poštovním provozu

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Směnař v poštovním provozu řídí, organizuje, kontroluje a koordinuje činnost podřízených pracovníků.

Pracovní činnosti

 • Organizování činnosti podřízených pracovníků.
 • Dohled na dodržování technologických postupů, bezpečnostních předpisů, ukazatelů kvality, vnitropodnikových směrnic, opatření a předpisů.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/smenar-v-postovnim-provoz

Manažer pošty

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Manažer pošty řídí činnosti a zaměstnance velké pošty.

Pracovní činnosti

 • Vrcholové řízení a koordinace činností zaměstnanců na velké poště (nad 50 zaměstnanců).
 • Vykonávání příslušných administrativních a personálních opatření.
 • Plánování úkolů pošty.
 • Zadávání úkolů podřízeným pracovníkům.
 • Sledování průběhu provádění úkolů.
 • Odpovědnost za časové, personální, materiálně-technické i finanční zabezpečení úkolů.
 • Operativní rozhodování o dalším pokračování.
 • Řešení častých profesních a interpersonálních problémů vznikajících v souvislosti s plněním úkolů i s celým provozem pošty.
 • Kontrola plnění úkolů.
 • Motivování a odměňování pracovníků.
 • Vedení porad podřízené jednotky i účast na poradách u nadřízeného.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-posty

Administrátor pošt

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Administrátor pošt řídí administrativní a personální činnosti menší pošty a vykonává práce spojené s provozem pošty.

Pracovní činnosti

 • Vykonávání činností pracovníka přepážky.
 • Řízení a zodpovědnost za činnost určené pošty.
 • Řízení doručovatelů.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/administrator-post

Vedoucí poštovního oddělení

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Vedoucí poštovního oddělení řídí činnosti a zaměstnance v oddělení pošty nebo logistického centra.

Pracovní činnosti

 • Řízení, organizování a kontrola činností v oddělení pošty.
 • Vedení podřízených pracovníků.
 • Vykonávání administrativního a personálního opatření.
 • Zabezpečování dodržování směrnic, pravidel a předpisů.
 • Kontrola a zajištění dodržování technologických postupů na daném pracovišti.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-postovniho-oddele

Vedoucí týmu

Odborný směr

Management

Charakteristika

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Pracovní činnosti

 • Zajištění přenosu firemní strategie, cílů a úkolů do svěřeného týmu.
 • Spolupráce na tvorbě operativních a finančních plánů organizace.
 • Stanovení cílů a přidělování dílčích úkolů jednotlivým členům týmu.
 • Určení metod a pracovních postupů plnění přidělených pracovních úkolů.
 • Stanovení forem vzájemné spolupráce uvnitř týmu a zajištění nutné spolupráce se členy týmů z jiných útvarů.
 • Stanovení standardů pracovního výkonu a norem pracovního chování.
 • Zabezpečení logické i časové návaznosti plnění úkolů.
 • Kontrola výsledků a výkonu jednotlivých členů týmu.
 • Zabezpečení podmínek ke zvyšování profesní kvalifikace podřízeních pracovníků.
 • Řešení interpersonálních vztahů v týmu.
 • Pravidelná účast na operativních poradách nadřízených a přenos získaných informací a úkolů do svěřeného pracovního týmu.
 • Sběr podnětů a nápadů na vylepšování stávajících pracovních postupů a předkládání námětů na inovace.
 • Navrhování personálních změn ve složení týmu.
 • Zprostředkování spolupráce s ostatními útvary v organizaci.
 • Prezentace výsledků týmu nadřízeným.
 • Dohled nad dodržováním zásad podnikatelské etiky (obsahu etického kodexu organizace) ve všech činnostech jím vedeného pracovního kolektivu.
 • Dohled nad dodržováním zásad BOZP a požární ochrany.
 • Motivace a hodnocení podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

3341

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-tymu

Dozorčí úředník

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Dozorčí úředník koordinuje, metodicky vede a kontroluje činnosti a chod soudních kanceláří.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování chodu soudních kanceláří v souladu s platnými pokyny a předpisy.
 • Kontrola dodržování vnitřního a kancelářského řádu.
 • Tvorba pokynů a metodik pro činnost soudních kanceláří.
 • Provádění dílčích úkonů souvisejících s přípravou zpráv a statistických výstupů.
 • Provádění kontroly práce soudních kanceláří.
 • Dohled nad vedením spisovny a prováděným skartačním řízením.
 • Seznamování vedení soudu a zaměstnanců s výsledky kontrolní činnosti.
 • Navrhování opatření pro odstranění nedostatků zjištěných z kontrolní činnosti.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dozorci-urednik

Auditor spotřeby vody

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Auditor spotřeby vody vyhodnocuje odběry pitné vody, odvádění odpadních a srážkových vod u odběratelů a navrhuje změny fakturace nebo smlouvy, řeší porušení smluvních ustanovení.

Pracovní činnosti

 • Kontrola odběrného místa, tzn. kontrola základních údajů, správnost připojení na síť, kontrola vodoměrné sestavy, stav a evidence plomb, technický stav vodoměru včetně kontroly výrobního čísla vodoměrů.
 • Zjišťování neoprávněných odběrů, ovlivnění vodoměrů nebo odběr vody před vodoměrem.
 • Zjišťování a šetření neoprávněného vypouštění odpadních a srážkových vod.
 • Prověření využití vody z jiného zdroje a vypouštění odpadních vod do kanalizace.
 • Přešetření oprávněnosti reklamací odběratele.
 • Vedení evidence a dokumentace o zjištěných skutečnostech.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Komunikace se zákazníkem.
 • Zjišťování bezpečnosti a technického stavu objektu měření u zákazníka.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace dané právními předpisy.
 • Sledování právních předpisů a norem a jejich uplatnění v praxi.
 • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/auditor-spotreby-vody

Technik požární ochrany

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Technik požární ochrany zabezpečuje plnění povinností pro právnickou a podnikající fyzickou osobu vyplývajících ze zákona o požární ochraně.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování vybavení požární technikou, požárně-bezpečnostním zařízením, přenosnými hasicími přístroji a zajišťování jejich revizí a kontrol.
 • Příprava a sledování podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce (volné příjezdové komunikace, nástupní plochy, únikové cesty, volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením, uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany).
 • Označování pracoviště bezpečnostními značkami.
 • Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně na pracovišti.
 • Provádění školení o požární ochraně a odborné přípravy preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.
 • Vedení dokumentace požární ochrany.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pozarni-ochrany

Samostatný kryptograf

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Samostatný kryptograf koordinuje provoz kryptografického pracoviště, zajišťuje bezpečnostní správu kryptografických systémů.

Pracovní činnosti

 • Koordinace provozu pracoviště kryptografické ochrany.
 • Analýza odolnosti prostředků kryptografické ochrany.
 • Organizace provozu, údržby, oprav, obnovy a rozvoje radiokomunikačních zařízení na jednotlivých úsecích komunikací.
 • Řízení montážních a oživovacích prací, uvádění do provozu systémů kryptografické ochrany.
 • Práce na implementaci kryptografických prostředků.
 • Zpracování kryptografických analýz technických prostředků.
 • Testování systému, evidence kryptografického materiálu.
 • Školení uživatelů kryptografické ochrany.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kryptograf

Správce majetku

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Správce majetku zajišťuje správu, údržbu a provozuschopnost majetku a majetkových souborů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování údržby a oprav majetku a majetkových souborů.
 • Evidence a inventarizace svěřeného majetku a majetkových souborů.
 • Zajišťování provozuschopnosti majetku a majetkových souborů.
 • Vyřizování administrativních a běžných obchodních záležitostí při správě majetku a majetkových souborů.
 • Výkon hospodářské správy při zajišťování provozu a údržby majetku a majetkových souborů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-majetku

Samostatný bezpečnostní referent

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Samostatný bezpečnostní referent provádí analýzu bezpečnostních rizik a stanovuje způsoby zajišťování komplexní bezpečnosti organizačního celku včetně metodického usměrňování realizace bezpečnostních opatření.

Pracovní činnosti

 • Analýza hrozeb a bezpečnostních rizik pro organizační celek.
 • Navrhování způsobů zajištění komplexní bezpečnosti organizačního celku a metod jejího dosažení.
 • Zajišťování součinnosti s ostatními bezpečnostními složkami, integrovaným záchranným systémem při ochraně organizačního celku.
 • Zajišťování ochrany utajovaných informací a obchodního tajemství.
 • Komplexní zpracování realizačních směrnic pro zajištění bezpečnosti.
 • Kontrolní, metodická a školicí činnost.
 • Stanovení režimu ochrany za mimořádných situací, branné pohotovosti státu.
 • Zpracování a vedení dokumentů předkládaných NBÚ a ostatním složkám týkající se bezpečnosti.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-bezpecnostni-r

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Administrativní pracovník

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Administrativní pracovník zajišťuje veškeré administrativně-technické práce a organizační úkoly.

Pracovní činnosti

 • Organizování pracovních cest (letenky, ubytování).
 • Příprava podkladů, formálních dokumentů pro jednání a porady, zpracování zápisů.
 • Zajištění překladů dokumentů, tlumočení jednání.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu.
 • Zajišťování kancelářských potřeb.
 • Péče o firemní prostory (zasedací místnosti, kuchyňky).
 • Komunikace se správou budovy.
 • Péče o návštěvy.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Aktualizace obchodních dat společnosti, údajů v Obchodním rejstříku, profesních sdruženích, asociacích atd.
 • Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.
 • Správa vstupních karet.
 • Správa firemních vozidel.
 • Vedení pokladny.
 • Vykonávání dílčích administrativních prací, archivace dokumentů.
 • Vystavování a evidence faktur a celních dokladů.
 • Kontrola přepravních dokladů.
 • Kontrola dodržování celních předpisů.
 • Příprava pravidelných zpráv (hlášení), měsíčních výkazů apod.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/administrativni-pracovnik

Správce budov, staveb a objektů

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Správce budov, staveb a objektů řídí a zajišťuje jejich správu, údržbu a provoz a řeší případné havarijní stavy či krizové situace s tím spojené.

Pracovní činnosti

 • Vytvoření vize a cílů facility managementu ve firmě (facility management - finanční, administrativní, energetická a technická správa a údržba nemovitostí).
 • Zpracovávání plánu údržby a oprav svěřených budov a objektů.
 • Vyhodnocování závad a navrhování technicky efektivních a účinných řešení pro jejich odstranění.
 • Zadávání a zpracovávání objednávek služeb a zboží.
 • Vedení výběrových řízení subdodavatelů, kontrola cenových nabídek a příprava smluv s dodavateli služeb a zboží.
 • Příprava nájemních smluv a kontakt s nájemci.
 • Řízení vzdělávacích činností v oblasti facility managementu.
 • Implementace krizového managementu v oblasti podpůrných procesů.
 • Hodnocení, výběr a kontrola variant facility managementu určených k realizaci.
 • Příprava servisních, rámcových smluv a kontrola stavu jejich plnění.
 • Zajišťování provozu infrastruktury a provozu technického zařízení budov.
 • Vedení a kontrola práce údržbářů, techniků a úklidu.
 • Redukce provozních nákladů se zaměřením na úsporu a kvalitnější využití prostor.
 • Vypracovávání metodik, interních předpisů a definic bezpečnostních standardů a požadavků pro zabezpečení provozu svěřených objektů.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-budov-70a8

Kontrolor kvality dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kontrolor kvality dopravy samostatně dohlíží a kontroluje činnost zaměstnanců v dopravním a přepravním provozu. Vyhodnocuje informace ovlivňující kvalitu dopravy a navrhuje preventivní opatření ke zvýšení kvality dopravního provozu.

Pracovní činnosti

 • Kontrola plnění standardů kvality a bezpečnosti dopravy.
 • Kontrola dopravního provozu.
 • Kontrola dodržování stanovených pracovních postupů.
 • Kontrola provádění činností zaměstnanců zúčastněných v dopravním provozu.
 • Vyhodnocování závad v dopravním provozu s dopadem na pravidelnost dopravy.
 • Navrhování preventivních opatření k zamezení narušení dopravního provozu.
 • Kontrola přepravní činnosti ve vztahu k dodržování jízdních řádů a vystupování zaměstnanců při kontaktu s cestující veřejností.
 • Sledování úrovně kázně, bezpečnosti dopravy, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality-dopravy

Bezpečnostní systémový analytik

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Bezpečnostní systémový analytik navrhuje bezpečnostní politiku organizace ve vztahu k aktivům (hodnotám) společnosti, tuto politiku provádí a navrhuje management rizik.

Pracovní činnosti

 • Navrhování koncepce pro bezpečnost lidských zdrojů, zabezpečení úniku informací, fyzickou bezpečnost a její jednotlivé prvky.
 • Příprava postupů pro správu bezpečnostních technologií (poplachové, přístupové, kamerové a ostatní systémy) a protipožárních technologií.
 • Navrhování plánu pro transport aktiv mezi objekty společnosti a/nebo do objektů jiné společnosti.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-systemovy-an

Preventista požární ochrany

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Preventista požární ochrany zabezpečuje plnění povinností pro právnickou a podnikající fyzickou osobu vyplývajících ze zákona o požární ochraně.

Pracovní činnosti

 • Provádění označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami a dalšími pokyny ve vztahu k požární ochraně i míst, kde se nachází věcné prostředky a požárně-bezpečnostní zařízení.
 • Kontrolování dodržování předpisů o požární ochraně v pravidelných intervalech.
 • Provádění školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/preventista-pozarni-ochra

Bezpečnostní technolog

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Bezpečnostní technolog zpracovává návrhy technického zabezpečení objektů k ochraně majetku, osob a informací s ohledem na ostatní aspekty zabezpečení a řídí jejich realizaci.

Pracovní činnosti

 • Provedení bezpečnostní analýzy a bezpečnostního posouzení zabezpečení majetku, osob a informací.
 • Zpracování návrhů technické ochrany majetku a osob a informací, návrhy projektů zabezpečení.
 • Provádění funkčních zkoušek a přejímky poplachových systémů, systémů požární signalizace a dalších zabezpečovacích systémů.
 • Řízení montáže a servisu poplachových systémů, požární signalizace a mechanického zabezpečení.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-technolog

Kryptograf

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Kryptograf zajišťuje provoz kryptografických systémů, techniky elektronických systémů a techniky určené k ochraně objektů a budov a provádí odborné práce v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů.
 • Oprava a údržba spojového, technického a technologického zařízení.
 • Provádění revizní činnosti na kryptografických systémech a zařízeních elektronické kontroly.
 • Zajišťování systému příjmu a kontroly kryptografické a bezpečnostní techniky.
 • Výkon odborných prací kryptografické bezpečnosti při zpracování a přenosu utajovaných skutečností.
 • Rozšiřování a zavádění bezpečnostních technologií.
 • Výroba a testování kryptografického materiálu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3343

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kryptograf

Pracovník vyšší soudní podatelny

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Pracovník vyšší soudní podatelny zajišťuje činnosti spojené s příjmem elektronických a písemných podání došlých do organizace a zápisem nových návrhů na zahájení řízení.

Pracovní činnosti

 • Přijímání elektronicky doručených podána nových podání písemných.
 • Identifikace podání s příslušným informačním systémem.
 • Zápis žalob, návrhů na výkon rozhodnutí nebo nařízení exekuce, obžalob, návrhů na potrestání do příslušných rejstříků a dalších evidenčních pomůcek.
 • Provádění lustrace nových návrhů.
 • Zapisování nových osob a jejich aktualizace v seznamu jmen.
 • Zapisování nových skutečností do tzv. evidenčních pomůcek.
 • Ověřování správnosti a platnosti elektronického podpisu a elektronických dokumentů.
 • Vedení příslušné dokumentace

Kód ISCO

3342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyssi-soudni-po

Vedoucí spisové služby

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Vedoucí spisové služby zajišťuje řádné vedení spisové služby a předarchivní péči o písemnosti na příslušném stupni státního zastupitelství. Metodicky vede příslušné nižší státní zastupitelství v oblasti spisové a skartační činnosti.

Pracovní činnosti

 • Metodicky řídí spisovou službu na nižších státních zastupitelstvích v kraji.
 • Organizuje a řídí skartační práce.
 • Organizuje chod spisovny.
 • Provádí kontrolu dodržování kancelářského řádu.
 • Provádí prověrky ve všech agendách spisové služby na příslušném stupni státního zastupitelství.
 • Spolupracuje na zpracování rozborů a výkazů o činnosti státního zastupitelství.
 • Podílí se na koordinaci IS pro státní zastupitelství (ISYZ) a plní úkoly správce této aplikace.
 • Koordinuje chod kanceláří jednotlivých odborů státního zastupitelství.

Kód ISCO

3342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-spisove-sluzby

Protokolující úředník

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Protokolující úředník zajišťuje protokolaci v jednací síni a přepisování zvukových záznamů.

Pracovní činnosti

 • Seznámení se s obsahem spisu.
 • Vedení příslušné soudní dokumentace a trestních spisů.
 • Obsluha nahrávacího zařízení.
 • Indexace počátku výpovědi konkrétních osob.
 • Překopírování záznamů na nosič zvukového záznamu a jeho označení.
 • Písemné vyhotovení protokolu.
 • Zpracování písemností podle pokynů v referátu.

Kód ISCO

3342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/protokolujici-urednik

Vedoucí soudní kanceláře

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Vedoucí soudní kanceláře organizuje a řídí činnost soudní kanceláře nebo kanceláře státního zastupitelství v souladu s vnitřním a kancelářským řádem.

Pracovní činnosti

 • Provádění lustrace u žalob, návrhů na výkon rozhodnutí či exekuce, obžalob, návrhů na potrestání.
 • Přijímání oznámení účastníků řízení, svědků a znalců o změně adresy nebo jména a příjmení.
 • Vedení rejstříků a dalších evidenčních pomůcek v informačních systémech soudu včetně vyznačování změn.
 • Ověřování zaplacení soudních poplatků.
 • Poskytování informací stanovených příslušnými předpisy určeným úřadům.

Kód ISCO

3342

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-soudni-kancelare