Profese

Zprostředkovatelé služeb [CZ-ISCO 333]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat klienty při rozhodování o vzdělávání, profesní přípravě, volbě zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života. Je odborně specializovaný na klienty s vyšší mírou rizika neúspěšnosti.

Pracovní činnosti

 • Provádění kariérového poradenství a diagnostiky u klientů se somatickým, smyslovým a mentálním postižením, se specifickými poruchami učení, s narušenou komunikační schopností, klienty závislé nebo ohrožené návykovými látkami, klienty znevýhodněné či ohrožené exkluzí gendrově, etnicky, věkově či sociokulturně.
 • Podpora klienta vedoucí k rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu v případě ohrožení, znevýhodnění nebo postižení.
 • Poskytování kariérových informací a vytváření informačních databází.
 • Shromažďování informací o klientovi, zpracování základní, studijní, profesní a zdravotní anamnézy klienta a její vyhodnocení skupinovou nebo individuální formou.
 • Specifikace studijních a pracovních podmínek s ohledem na zdravotní a jiná omezení, s využitím znalosti kariérních komunikačních metod.
 • Vyhledávání informací o povoláních, předpokladech a způsobilosti pro výkon určitého povolání, o možnostech studia, přípravy na povolání a možnostech pracovního uplatnění ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů.
 • Poskytování poradenské služby k rekvalifikaci s respektem k dosavadní kvalifikaci klienta, k jeho zdravotnímu stavu a omezením.
 • Zprostředkování vhodného zaměstnání, spolupůsobení při odstranění překážek při vstupu klienta na trh práce.
 • Komunikace při výběru vhodných asistivních pomůcek k vyrovnávání důsledků postižení a znevýhodnění.
 • Vyhledávání partnerů poskytujících vzdělávání, profesní přípravu a pracovní uplatnění pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné klienty.
 • Vyhodnocování poskytované služby, nástroje a metody kariérového poradenství pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné klienty.

Kód ISCO

3333

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/karierovy-poradce-pro-ohr

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu vede klienty v jakémkoliv věku a v kterékoliv fázi jejich života k samostatnému zodpovědnému rozhodování zejména v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání, v návaznosti na volbu povolání, profesní změnu a uplatnění se na trhu práce. Poskytuje aktuální informace zejména o vzdělávacích možnostech, trhu práce, posuzuje schopnosti a dovednosti jedince s využitím kariérové diagnostiky, aktivizuje klienta k samostatnému rozhodování o vlastní kariéře.

Pracovní činnosti

 • Aktivizace a podpora klienta k zodpovědnému řízení vlastní kariéry (career management).
 • Realizace individuálního nebo skupinového poradenství zaměřeného na volbu zejména vzdělávací a návazné profesní dráhy.
 • Identifikace schopností, zájmů, dovedností a vzdělávacích potřeb klientů s využitím kariérové diagnostiky.
 • Poskytování informací o oborech, povoláních, profesních cestách, o vzdělávacích příležitostech, jak v oblasti formálního, tak neformálního celoživotního vzdělávání.
 • Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce.
 • Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí k volbě povolání pro rodiče, žáky, studenty, veřejnost.
 • Vedení dokumentace k poskytované poradenské službě.
 • Spolupráce v zájmu klienta s dalšími poradenskými subjekty.

Kód ISCO

3333

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/karierovy-poradce-pro-vzd

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dřeva řídí činnosti spojené s odbytem dříví a optimalizuje dopravně-přepravní a skladové procesy při jeho expedici.

Pracovní činnosti

 • Provádění akviziční činnosti spojené s obchodem dříví, komunikace s odběrateli a jinými dodavateli dříví.
 • Zpracování podkladů pro stanovování cenových kalkulací dříví.
 • Spolupráce při plánování výroby dříví.
 • Navrhování optimální sortimentace surového dříví a dohled na její dodržování.
 • Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků při expedici dříví.
 • Zpracování podkladů pro fakturaci dříví.
 • Vedení pracovníků v dopravě dříví, technicko-organizační zabezpečení dopravy dříví.
 • Zajišťování výkupu surového dříví.
 • Vedení příslušných dokumentací.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů (ochrana zdraví, protipožární opatření).

Kód ISCO

3331

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-technik-pro-obchod-

Samostatný referent silniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Samostatný referent silniční dopravy zajišťuje a řídí práce spojené s osobní nebo nákladní dopravou v oblasti rozvoje, cenotvorby, smluvních vztahů a jízdních řádů.

Pracovní činnosti

 • Koordinace přepravní činnosti s ostatními organizačními jednotkami.
 • Sjednávání přepravních podmínek a provádění průzkumu a studií k zavádění nových přepravních systémů.
 • Zajišťování zpracování jízdních řádů v osobní dopravě.
 • Řízení úkolů přepravně tarifních a vyhodnocování dopravních ukazatelů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3331

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-referent-silni

Celní deklarant

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Celní deklarant zajišťuje v organizaci komplexní správu celních dokladů a komunikaci s příslušnými orgány veřejné správy.

Pracovní činnosti

 • Vystavování celních dokladů.
 • Kontrola přepravních dokladů.
 • Ověřování správnosti deklarovaných zásilek.
 • Kontrola dodržování celních předpisů.
 • Vedení evidence a archivace celních dokladů.
 • Vystavování a evidence faktur.
 • Sledování zásilek.
 • Jednání s příslušnými úřady veřejné správy.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Zpracování objednávek obchodních partnerů.
 • Příprava pravidelných zpráv (hlášení), měsíčních výkazů apod.

Kód ISCO

3331

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/celni-deklarant

Samostatný referent železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Samostatný referent železniční dopravy řídí a zajišťuje složité přepravní činnosti a další odborné agendy železniční stanice.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování odborných agend.
 • Zajišťování průzkumu přepravního trhu včetně jeho vyhodnocování.
 • Kontrolní činnost.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3331

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-referent-zelez

Realitní makléř

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Realitní makléř zajišťuje, případně zprostředkovává, pronájem nemovitostí, prodej a nákup nemovitostí a správu nemovitostí. Realizuje odborné činnosti v oblasti realit a poskytuje související poradenství zákazníkovi, asistuje při uzavírání smluv a zodpovídá za řešení jednotlivých kroků spojených s realizací prodeje a pronájmu nemovitostí.

Pracovní činnosti

 • Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí.
 • Zprostředkování nájmu, pronájmu a pachtů nemovitostí.
 • Aktivní vyhledávání obchodních příležitostí na trhu realit a potenciálních zájemců o prodej, koupi či pronájem nemovitostí.
 • Zjišťování informací o obchodním případu a jejich poskytování zákazníkovi.
 • Vstupní prohlídka nemovitostí.
 • Vedení obchodního jednání a sepsání zprostředkovatelské nebo jiné obdobné smlouvy s klientem.
 • Vedení evidence a obchodní dokumentace.
 • Převzetí a prověření podkladů od zákazníka.
 • Poskytování souvisejících služeb s prodejem, koupí a pronájmem nemovitostí.
 • Správa databáze klientů.

Kód ISCO

3334

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/realitni-makler

Chemický technik produktmanažer

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik produktmanažer se orientuje v sortimentu chemických produktů a zajišťuje administrativní podporu a přípravu jejich prodeje a přepravy.

Pracovní činnosti

 • Administrativní podpora prodeje přiděleného chemického portfolia.
 • Zpracování podkladů pro jednání se zákazníky a obchodními partnery tuzemskými i zahraničními.
 • Příprava podkladů pro vyřizování reklamací.
 • Příprava podkladů pro zpracování obchodního plánu v rámci příslušného chemického výrobkového portfolia.
 • Provádění průzkumu trhu a hledání potenciálních klientů v oblasti příslušného výrobkového portfolia.
 • Zpracování statistik prodeje přiděleného portfolia chemických produktů.
 • Evidování objednávek a kupních smluv v rámci produktového portfolia.

Kód ISCO

3339

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-produktm

Výstavář

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Výstavář koordinuje, zajišťuje a vykonává soubor činností nutných k realizaci výstavy nebo veletrhu. Do tohoto souboru patří projektové, grafické, audiovizuální a další výtvarné činnosti, práce na námětu, libretu a scénáři výstavy, a rovněž manuální práce v oboru aranžérství, truhlářství, natěračství, elektroinstalací apod.

Pracovní činnosti

 • Návrh rozpočtu a kontrola čerpání finančních prostředků k realizaci výstavy nebo veletrhu.
 • Vytváření koncepce, libreta a scénáře výstavy, samostatně nebo v týmu odborníků.
 • Koordinování tvůrčích multidispilinárních týmů.
 • Příprava harmonogramů, zadávání zakázek a koordinování dodavatelů materiálu a služeb.
 • Koordinace zápůjček exponátů nebo vystavovatelů.
 • Kontrola projektové dokumentace z hlediska realizovatelnosti výstavy a bezpečnosti vystavených exponátů i návštěvníků výstavy.
 • Zajišťování bezpečnosti práce a exponátů, dohled na staveništi výstavy.
 • Tvorba prostorových a grafických řešení výstav či veletržních stánků.
 • Aranžování exponátů.
 • Provádění manuálních prací nutných k realizaci výstavy.

Kód ISCO

3339

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vystavar

Mediální plánovač

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Mediální plánovač na základě sběru dat, informací a sledování médií vytváří optimální mediální nabídku klientovi.

Pracovní činnosti

 • Sběr dat a informací z oblasti médií.
 • Aplikace poznatků ze sběru dat a informací z oblasti médií do mediálního plánu.
 • Definice cílových skupin pro zpracování mediálního plánu a reklamní kampaně.
 • Výběr vhodných médií, míst a časů pro umístění reklamy s ohledem na cílovou skupinu.
 • Určení frekvence uveřejňování reklamního sdělení.
 • Komunikace s analytickými odděleními jednotlivých médií k získání aktuálních dat a informací pro zpracování mediálního plánu.
 • Vyjednání cen se zástupcem médií a realizace nákupu konkrétního reklamního prostoru a času v médiích.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu včetně detailního mediálního plánu.
 • Sestavení optimálního mediálního plánu.
 • Interní obhajoba mediálního plánu pro zákazníka.
 • Vedení příslušné administrativy spojené s plánováním mediální kampaně.
 • Sledování vývoje mediálního trhu.

Kód ISCO

3339

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/medialni-planovac

Obchodní referent

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Obchodní referent komplexně zajišťuje dílčí a podpůrné obchodní činnosti v úseku obchodní agendy firmy nebo organizace.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování obchodní agendy společnosti.
 • Komunikace s obchodními partnery společnosti.
 • Přijímání a vyřizování poptávek.
 • Tvorba obchodních nabídek.
 • Přprava podkladů pro přípravu obchodních smluv.
 • Navazování a rozvíjení obchodních vztahů.
 • Akvizice nových zákazníků.
 • Prezentace produktů ve spolupráci s marketingovým oddělením.
 • Příprava podkladů pro obchodní jednání.
 • Zajišťování realizace zakázek včetně jejich evidence.
 • Přijímání, posuzování a vyhodnocování dodavatelských obchodních a cenových nabídek, srovnání s konkurenčními nabídkami.
 • Vyhodnocování objemu prodejů a potřeby nákupu dle jednotlivých dodavatelů, sortimentu a druhů.
 • Posuzování nabídek nového zboží a služeb a zpracování návrhů na jejich zařazení do firemních katalogů.

Kód ISCO

3339

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obchodni-referent

Produktový specialista

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Produktový specialista zajišťuje tvorbu koncepce svěřených produktů nebo služeb a spolupracuje na implementaci nových produktů. Řeší kompletní životní cyklus daného produktu a navrhuje a následně zajišťuje úpravy parametrů produktů a s nimi souvisejících služeb podle požadavků trhu.

Pracovní činnosti

 • Vyhledávání příležitostí na trhu.
 • Příprava a realizace aktivit pro zvýšení prodeje.
 • Příprava a realizace marketingové strategie prodeje nových produktů.
 • Získávání nových zákazníků a péče o zákazníky stávající.
 • Prezentace produktového portfolia společnosti.
 • Zpracování nabídek a kalkulací.
 • Samostatné vedení obchodních jednání.
 • Analýza prodeje a trhů a monitoring trhu.
 • Vyhodnocování efektivity marketingových činností.
 • Podpora prodejců - obchodních zástupců.
 • Získávání informací o potenciálu trhu, konkurenci, požadavcích zákazníků a produktech.

Kód ISCO

3339

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/produktovy-specialista

Aukcionář, dražebník

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Aukcionář, dražebník zajišťuje prodej různých druhů majetku, předmětů, starožitností, klenotů, výrobků, komodit, živého inventáře, aj. na aukcích nebo dražbách.

Pracovní činnosti

 • Organizace a příprava aukcí nebo dražeb.
 • Zveřejnění aukce nebo dražby, zajištění účasti.
 • Přidělení dražebních čísel účastníkům aukce nebo dražby.
 • Vyhlášení vyvolávacích cen, jejich zvyšování nebo snižování podle zájmu.
 • Prodej různých druhů majetku, výrobků a předmětů na aukcích nebo dražbách.
 • Administrativní zajištění vlastního prodeje vydraženého zboží.
 • Dodržování dražebních pravidel.
 • Vedení příslušné evidence.

Kód ISCO

3339

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/aukcionar-drazebnik