Profese

Zprostředkovatelé služeb [CZ-ISCO 333]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat klienty při rozhodování o vzdělávání, profesní přípravě, volbě zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života. Je odborně specializovaný na klienty s vyšší mírou rizika neúspěšnosti.

Pracovní činnosti

 • Provádění kariérového poradenství a diagnostiky u klientů se somatickým, smyslovým a mentálním postižením, se specifickými poruchami učení, s narušenou komunikační schopností, klienty závislé nebo ohrožené návykovými látkami, klienty znevýhodněné či ohrožené exkluzí gendrově, etnicky, věkově či sociokulturně.
 • Podpora klienta vedoucí k rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu v případě ohrožení, znevýhodnění nebo postižení.
 • Poskytování kariérových informací a vytváření informačních databází.
 • Shromažďování informací o klientovi, zpracování základní, studijní, profesní a zdravotní anamnézy klienta a její vyhodnocení skupinovou nebo individuální formou.
 • Specifikace studijních a pracovních podmínek s ohledem na zdravotní a jiná omezení, s využitím znalosti kariérních komunikačních metod.
 • Vyhledávání informací o povoláních, předpokladech a způsobilosti pro výkon určitého povolání, o možnostech studia, přípravy na povolání a možnostech pracovního uplatnění ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů.
 • Poskytování poradenské služby k rekvalifikaci s respektem k dosavadní kvalifikaci klienta, k jeho zdravotnímu stavu a omezením.
 • Zprostředkování vhodného zaměstnání, spolupůsobení při odstranění překážek při vstupu klienta na trh práce.
 • Komunikace při výběru vhodných asistivních pomůcek k vyrovnávání důsledků postižení a znevýhodnění.
 • Vyhledávání partnerů poskytujících vzdělávání, profesní přípravu a pracovní uplatnění pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné klienty.
 • Vyhodnocování poskytované služby, nástroje a metody kariérového poradenství pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné klienty.

Kód ISCO

3333

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/karierovy-poradce-pro-ohr

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu vede klienty v jakémkoliv věku a v kterékoliv fázi jejich života k samostatnému zodpovědnému rozhodování zejména v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání, v návaznosti na volbu povolání, profesní změnu a uplatnění se na trhu práce. Poskytuje aktuální informace zejména o vzdělávacích možnostech, trhu práce, posuzuje schopnosti a dovednosti jedince s využitím kariérové diagnostiky, aktivizuje klienta k samostatnému rozhodování o vlastní kariéře.

Pracovní činnosti

 • Aktivizace a podpora klienta k zodpovědnému řízení vlastní kariéry (career management).
 • Realizace individuálního nebo skupinového poradenství zaměřeného na volbu zejména vzdělávací a návazné profesní dráhy.
 • Identifikace schopností, zájmů, dovedností a vzdělávacích potřeb klientů s využitím kariérové diagnostiky.
 • Poskytování informací o oborech, povoláních, profesních cestách, o vzdělávacích příležitostech, jak v oblasti formálního, tak neformálního celoživotního vzdělávání.
 • Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce.
 • Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí k volbě povolání pro rodiče, žáky, studenty, veřejnost.
 • Vedení dokumentace k poskytované poradenské službě.
 • Spolupráce v zájmu klienta s dalšími poradenskými subjekty.

Kód ISCO

3333

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/karierovy-poradce-pro-vzd

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dřeva řídí činnosti spojené s odbytem dříví a optimalizuje dopravně-přepravní a skladové procesy při jeho expedici.

Pracovní činnosti

 • Provádění akviziční činnosti spojené s obchodem dříví, komunikace s odběrateli a jinými dodavateli dříví.
 • Zpracování podkladů pro stanovování cenových kalkulací dříví.
 • Spolupráce při plánování výroby dříví.
 • Navrhování optimální sortimentace surového dříví a dohled na její dodržování.
 • Stanovení harmonogramu nasazení a využití dopravních a manipulačních prostředků při expedici dříví.
 • Zpracování podkladů pro fakturaci dříví.
 • Vedení pracovníků v dopravě dříví, technicko-organizační zabezpečení dopravy dříví.
 • Zajišťování výkupu surového dříví.
 • Vedení příslušných dokumentací.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů (ochrana zdraví, protipožární opatření).

Kód ISCO

3331

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-technik-pro-obchod-

Samostatný referent silniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Samostatný referent silniční dopravy zajišťuje a řídí práce spojené s osobní nebo nákladní dopravou v oblasti rozvoje, cenotvorby, smluvních vztahů a jízdních řádů.

Pracovní činnosti

 • Koordinace přepravní činnosti s ostatními organizačními jednotkami.
 • Sjednávání přepravních podmínek a provádění průzkumu a studií k zavádění nových přepravních systémů.
 • Zajišťování zpracování jízdních řádů v osobní dopravě.
 • Řízení úkolů přepravně tarifních a vyhodnocování dopravních ukazatelů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3331

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-referent-silni

Celní deklarant

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Celní deklarant zajišťuje v organizaci komplexní správu celních dokladů a komunikaci s příslušnými orgány veřejné správy.

Pracovní činnosti

 • Vystavování celních dokladů.
 • Kontrola přepravních dokladů.
 • Ověřování správnosti deklarovaných zásilek.
 • Kontrola dodržování celních předpisů.
 • Vedení evidence a archivace celních dokladů.
 • Vystavování a evidence faktur.
 • Sledování zásilek.
 • Jednání s příslušnými úřady veřejné správy.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Zpracování objednávek obchodních partnerů.
 • Příprava pravidelných zpráv (hlášení), měsíčních výkazů apod.

Kód ISCO

3331

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/celni-deklarant

Samostatný referent železniční dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Samostatný referent železniční dopravy řídí a zajišťuje složité přepravní činnosti a další odborné agendy železniční stanice.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování odborných agend.
 • Zajišťování průzkumu přepravního trhu včetně jeho vyhodnocování.
 • Kontrolní činnost.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3331

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-referent-zelez

Realitní makléř

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Realitní makléř zajišťuje, případně zprostředkovává, pronájem nemovitostí, prodej a nákup nemovitostí a správu nemovitostí. Realizuje odborné činnosti v oblasti realit a poskytuje související poradenství zákazníkovi, asistuje při uzavírání smluv a zodpovídá za řešení jednotlivých kroků spojených s realizací prodeje a pronájmu nemovitostí.

Pracovní činnosti

 • Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí.
 • Zprostředkování nájmu, pronájmu a pachtů nemovitostí.
 • Aktivní vyhledávání obchodních příležitostí na trhu realit a potenciálních zájemců o prodej, koupi či pronájem nemovitostí.
 • Zjišťování informací o obchodním případu a jejich poskytování zákazníkovi.
 • Vstupní prohlídka nemovitostí.
 • Vedení obchodního jednání a sepsání zprostředkovatelské nebo jiné obdobné smlouvy s klientem.
 • Vedení evidence a obchodní dokumentace.
 • Převzetí a prověření podkladů od zákazníka.
 • Poskytování souvisejících služeb s prodejem, koupí a pronájmem nemovitostí.
 • Správa databáze klientů.

Kód ISCO

3334

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/realitni-makler

Chemický technik produktmanažer

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik produktmanažer se orientuje v sortimentu chemických produktů a zajišťuje administrativní podporu a přípravu jejich prodeje a přepravy.

Pracovní činnosti

 • Administrativní podpora prodeje přiděleného chemického portfolia.
 • Zpracování podkladů pro jednání se zákazníky a obchodními partnery tuzemskými i zahraničními.
 • Příprava podkladů pro vyřizování reklamací.
 • Příprava podkladů pro zpracování obchodního plánu v rámci příslušného chemického výrobkového portfolia.
 • Provádění průzkumu trhu a hledání potenciálních klientů v oblasti příslušného výrobkového portfolia.
 • Zpracování statistik prodeje přiděleného portfolia chemických produktů.
 • Evidování objednávek a kupních smluv v rámci produktového portfolia.

Kód ISCO

3339

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-produktm

Výstavář

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Výstavář koordinuje, zajišťuje a vykonává soubor činností nutných k realizaci výstavy nebo veletrhu. Do tohoto souboru patří projektové, grafické, audiovizuální a další výtvarné činnosti, práce na námětu, libretu a scénáři výstavy, a rovněž manuální práce v oboru aranžérství, truhlářství, natěračství, elektroinstalací apod.

Pracovní činnosti

 • Návrh rozpočtu a kontrola čerpání finančních prostředků k realizaci výstavy nebo veletrhu.
 • Vytváření koncepce, libreta a scénáře výstavy, samostatně nebo v týmu odborníků.
 • Koordinování tvůrčích multidispilinárních týmů.
 • Příprava harmonogramů, zadávání zakázek a koordinování dodavatelů materiálu a služeb.
 • Koordinace zápůjček exponátů nebo vystavovatelů.
 • Kontrola projektové dokumentace z hlediska realizovatelnosti výstavy a bezpečnosti vystavených exponátů i návštěvníků výstavy.
 • Zajišťování bezpečnosti práce a exponátů, dohled na staveništi výstavy.
 • Tvorba prostorových a grafických řešení výstav či veletržních stánků.
 • Aranžování exponátů.
 • Provádění manuálních prací nutných k realizaci výstavy.

Kód ISCO

3339

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vystavar

Mediální plánovač

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Mediální plánovač na základě sběru dat, informací a sledování médií vytváří optimální mediální nabídku klientovi.

Pracovní činnosti

 • Sběr dat a informací z oblasti médií.
 • Aplikace poznatků ze sběru dat a informací z oblasti médií do mediálního plánu.
 • Definice cílových skupin pro zpracování mediálního plánu a reklamní kampaně.
 • Výběr vhodných médií, míst a časů pro umístění reklamy s ohledem na cílovou skupinu.
 • Určení frekvence uveřejňování reklamního sdělení.
 • Komunikace s analytickými odděleními jednotlivých médií k získání aktuálních dat a informací pro zpracování mediálního plánu.
 • Vyjednání cen se zástupcem médií a realizace nákupu konkrétního reklamního prostoru a času v médiích.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu včetně detailního mediálního plánu.
 • Sestavení optimálního mediálního plánu.
 • Interní obhajoba mediálního plánu pro zákazníka.
 • Vedení příslušné administrativy spojené s plánováním mediální kampaně.
 • Sledování vývoje mediálního trhu.

Kód ISCO

3339

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/medialni-planovac

Obchodní referent

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Obchodní referent komplexně zajišťuje dílčí a podpůrné obchodní činnosti v úseku obchodní agendy firmy nebo organizace.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování obchodní agendy společnosti.
 • Komunikace s obchodními partnery společnosti.
 • Přijímání a vyřizování poptávek.
 • Tvorba obchodních nabídek.
 • Přprava podkladů pro přípravu obchodních smluv.
 • Navazování a rozvíjení obchodních vztahů.
 • Akvizice nových zákazníků.
 • Prezentace produktů ve spolupráci s marketingovým oddělením.
 • Příprava podkladů pro obchodní jednání.
 • Zajišťování realizace zakázek včetně jejich evidence.
 • Přijímání, posuzování a vyhodnocování dodavatelských obchodních a cenových nabídek, srovnání s konkurenčními nabídkami.
 • Vyhodnocování objemu prodejů a potřeby nákupu dle jednotlivých dodavatelů, sortimentu a druhů.
 • Posuzování nabídek nového zboží a služeb a zpracování návrhů na jejich zařazení do firemních katalogů.

Kód ISCO

3339

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obchodni-referent

Produktový specialista

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Produktový specialista zajišťuje tvorbu koncepce svěřených produktů nebo služeb a spolupracuje na implementaci nových produktů. Řeší kompletní životní cyklus daného produktu a navrhuje a následně zajišťuje úpravy parametrů produktů a s nimi souvisejících služeb podle požadavků trhu.

Pracovní činnosti

 • Vyhledávání příležitostí na trhu.
 • Příprava a realizace aktivit pro zvýšení prodeje.
 • Příprava a realizace marketingové strategie prodeje nových produktů.
 • Získávání nových zákazníků a péče o zákazníky stávající.
 • Prezentace produktového portfolia společnosti.
 • Zpracování nabídek a kalkulací.
 • Samostatné vedení obchodních jednání.
 • Analýza prodeje a trhů a monitoring trhu.
 • Vyhodnocování efektivity marketingových činností.
 • Podpora prodejců - obchodních zástupců.
 • Získávání informací o potenciálu trhu, konkurenci, požadavcích zákazníků a produktech.

Kód ISCO

3339

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/produktovy-specialista

Aukcionář, dražebník

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Aukcionář, dražebník zajišťuje prodej různých druhů majetku, předmětů, starožitností, klenotů, výrobků, komodit, živého inventáře, aj. na aukcích nebo dražbách.

Pracovní činnosti

 • Organizace a příprava aukcí nebo dražeb.
 • Zveřejnění aukce nebo dražby, zajištění účasti.
 • Přidělení dražebních čísel účastníkům aukce nebo dražby.
 • Vyhlášení vyvolávacích cen, jejich zvyšování nebo snižování podle zájmu.
 • Prodej různých druhů majetku, výrobků a předmětů na aukcích nebo dražbách.
 • Administrativní zajištění vlastního prodeje vydraženého zboží.
 • Dodržování dražebních pravidel.
 • Vedení příslušné evidence.

Kód ISCO

3339

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/aukcionar-drazebnik