Profese

Odborní pracovníci v ekonomických a příbuzných oborech [CZ-ISCO 331]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Pojistný matematik asistent

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Pojistný matematik asistent provádí pojistně-matematické výpočty a analýzy. Připravuje podklady pro finanční modelování.

Pracovní činnosti

 • Sběr a zpracování dat.
 • Provádění pojistně technických výpočtů.
 • Vypracování dílčích výstupů matematických bilancí.
 • Provádění analýz jednotlivých složek pojistného a kalkulačních vzorců.
 • Příprava pojistně matematických dodatků a pravidelných zpráv dle pokynů.
 • Rozvoj a udržování analytických programů.
 • Příprava podkladů pro aktuárské zprávy.

Kód ISCO

3314

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pojistny-matematik-asiste

Specialista pracovně právních vztahů

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Specialista pracovně právních vztahů tvoří pracovně právní smlouvy, dohlíží na jejich dodržování a řeší případné neshody v souladu s pracovně právní legislativou.

Pracovní činnosti

 • Tvorba pracovních smluv.
 • Kontrola dodržování pracovních smluv.
 • Řešení stížností zaměstnanců a jejich neshod s vedením společnosti v pracovně právních vztazích.
 • Sledování legislativních změn v pracovně právních předpisech.
 • Komunikace s kontrolními orgány, orgány dozoru a dalšími externími subjekty.
 • Organizace a účast na kolektivním vyjednávání.
 • Spolupráce s jednotlivými útvary a s vedením společnosti.
 • Komunikace se zaměstnanci.

Kód ISCO

3313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-pracovne-prav

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců plánuje, připravuje a provádí hodnotící činnosti zaměstnanců, včetně návrhů na jejich odměňování, růst a rozvoj.

Pracovní činnosti

 • Tvorba hodnotících a motivačních systémů.
 • Organizace procesu hodnocení zaměstnanců.
 • Příprava hodnotících pohovorů.
 • Vytváření systému odměňování a jeho následné naplňování.
 • Tvorba benefitních systémů.
 • Spolupráce s jednotlivými útvary a s vedením společnosti při tvorbě motivačních a hodnotících systémů a při hodnocení a vyhodnocování výkonnosti a spokojenosti pracovníků.
 • Sledování legislativních změn v oblasti mezd, daní a pracovně právní problematiky.

Kód ISCO

3313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-hodnoceni-a-o

Účetní

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Účetní zajišťuje prvotní evidenci jednotlivých činností účetní jednotky a účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné evidence a záznamů v souladu s vnitřními (interními) předpisy účetní jednotky.
 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
 • Zajišťování fakturace v účetní jednotce.
 • Účtování účetních operací v rámci finančního účetnictví (provádění účetních zápisů do účetních knih).
 • Provádění pravidelných měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
 • Spolupráce při inventarizaci majetku a závazků.
 • Zpracování účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.

Kód ISCO

3313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucetni

Samostatný účetní

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Samostatný účetní zajišťuje a odpovídá za účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky.

Pracovní činnosti

 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
 • Samostatné účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví.
 • Zpracovávání účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.
 • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
 • Zpracování měsíčních a ročních závěrek.
 • Správa a zajištění inventarizace majetku a závazků.
 • Spolupráce s Daňovým specialistou při zajišťování agendy některých daní.
 • Příprava podkladů a spolupráce s auditory.

Kód ISCO

3313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-ucetni

Specialista náboru pracovních sil

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Specialista náboru pracovních sil plánuje, připravuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců.

Pracovní činnosti

 • Identifikace personálních potřeb firmy.
 • Organizace procesu náboru zaměstnanců.
 • Příprava přijímacích a výstupních pohovorů.
 • Spolupráce při přijímání a uvolňování zaměstnanců s vedením firmy.
 • Spolupráce při přijímání a uvolňování zaměstnanců s liniovými manažery.
 • Sledování informací o trhu práce.
 • Spolupráce s vedoucími jednotlivých útvarů při tvorbě adaptačního procesu.
 • Sledování legislativních změn pracovně právní problematiky.

Kód ISCO

3313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-naboru-pracov

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců plánuje, připravuje a zodpovídá za realizaci vzdělávacích činností a aktivit dalšího rozvoje zaměstnanců.

Pracovní činnosti

 • Identifikace personálních potřeb firmy.
 • Stanovení požadavků na pracovní pozice.
 • Vytváření programů kariérového růstu zaměstnanců.
 • Organizace vzdělávacího procesu podle potřeb firmy.
 • Příprava vzdělávacích aktivit.
 • Sledování nových forem a možností dalšího vzdělávání.
 • Sestavování vzdělávacích plánů.
 • Spolupráce s jednotlivými útvary při sestavování vzdělávacích plánů a přípravě vzdělávacích aktivit.
 • Spolupráce s vedením společnosti při vytváření programů kariérového růstu a vzdělávávaní.
 • Sledování legislativních změn v pracovně právní problematice.

Kód ISCO

3313

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-vzdelavani-a-

Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu analyzuje, hodnotí přidělené škodné události a stanovuje výši pojistného plnění.

Pracovní činnosti

 • Evidence škodní události.
 • Shromáždění podkladů ke škodní události.
 • Posouzení právního nároku, identifikace případného pojistného podvodu.
 • Stanovení výše pojistného plnění.
 • Archivace pojistných událostí.
 • Jednání s osobami uplatňujícími nároky na pojistná plnění, s policií, ostatními orgány činnými v trestním řízení a správními orgány (např. správou sociálního zabezpečení, soudy, soudními znalci, hasičským sborem, zdravotními pojišťovnami).
 • Jednání s klientem a všemi zúčastněnými stranami.
 • Navrhování postihů (regresů) v souvislosti s likvidací pojistné události.

Kód ISCO

3315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/likvidator-skod-z-pojiste-ba18

Likvidátor škod z pojištění vozidel

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Likvidátor škod z pojištění vozidel eviduje škodní události související s provozem vozidla, analyzuje, hodnotí a stanovuje výši pojistného plnění.

Pracovní činnosti

 • Evidence škodní události.
 • Shromáždění podkladů ke škodní události.
 • Posouzení právního nároku, identifikace případného pojistného podvodu.
 • Výpočet pojistného plnění.
 • Archivace pojistných událostí.
 • Jednání s osobami uplatňujícími nároky na pojistná plnění, s Policií ČR a ostatními orgány činnými v trestním řízení a správními orgány (např. autoservisy a jinými opravárenskými zařízeními, soudy, zahraniční policií, zdravotními pojišťovnami, Českou kanceláří pojistitelů, asistenčními službami).
 • Jednání s klientem a všemi zúčastněnými stranami.
 • Navrhování postihů (regresů) v souvislosti s likvidací pojistné události.

Kód ISCO

3315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/likvidator-skod-z-pojiste

Technik likvidace pojistných událostí

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Technik likvidace pojistných událostí provádí prohlídky poškozených věcí škodních událostí, zajišťuje podkladové materiály k likvidaci pojistných událostí a posuzuje rozsah a příčinu vzniku škod.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování odborných a znaleckých posudků.
 • Spolupráce s policií, právníky a příslušnými institucemi a jednání se znalci daného oboru.
 • Technická podpora Likvidátorům pojistné události u nároků spadajících do vymezené oblasti specializace.
 • Technická podpora Pojišťovacím poradcům zajišťujícím pojištění spadající do vymezené oblasti specializace.
 • Prvotní kontrola nového klienta s cílem určit všeobecnou přijatelnost a úplnost informací o přijímání rizika a tarifech.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Technické zabezpečení realizace standardních likvidačních úkonů.
 • Posuzování rozsahu a příčin škod u standardních pojistných událostí pro vybraná odvětví.
 • Provádění terénních prohlídek, šetření hlášených pojistných událostí.
 • Příprava podkladových materiálů k likvidaci pojistných událostí.

Kód ISCO

3315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-likvidace-pojistn

Likvidátor škod z cestovního pojištění

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Likvidátor škod z cestovního pojištění eviduje škodní události související s cestováním, provádí jejich šetření a stanovuje výši pojistného plnění.

Pracovní činnosti

 • Evidence škodní události.
 • Shromáždění podkladů ke škodní události.
 • Posouzení nároku na pojistné plnění, identifikace případného pojistného podvodu.
 • Výpočet pojistného plnění.
 • Archivace dokumentů souvisejících se škodní událostí.
 • Jednání s osobami uplatňujícími nároky na pojistné plnění, s policií ČR a ostatními orgány činnými v trestním řízení a dalšími institucemi v ČR i v zahraničí (např. společnosti, poskytující asistenční služby, zdravotnická zařízeni, soudy).
 • Jednání s klientem a všemi zúčastněnými stranami.
 • Navrhování postihů (regresů) v souvislosti s likvidací pojistné události.

Kód ISCO

3315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/likvidator-skod-z-cestovn

Likvidátor škod z pojištění osob

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Likvidátor škod z pojištění osob eviduje škodní události, analyzuje, hodnotí a stanovuje nárok a výši pojistného plnění.

Pracovní činnosti

 • Evidence škodní události.
 • Shromáždění podkladů ke škodní události.
 • Posouzení právního nároku, identifikace případného pojistného podvodu.
 • Výpočet pojistného plnění.
 • Archivace pojistných událostí.
 • Jednání s osobami uplatňujícími nároky na pojistná plnění, s policií a ostatními orgány činnými v trestním řízení a správními orgány (např. zdravotnickými zařízeními, soudy, Policií České republiky).
 • Jednání s klientem a všemi zúčastněnými stranami.

Kód ISCO

3315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/likvidator-skod-z-pojiste-e522

Samostatný technik likvidace pojistných událostí

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný technik likvidace pojistných událostí zabezpečuje šetření škodních událostí, příčin jejich vzniku a jejich rozsahu. Zajišťuje příslušnou dokumentaci škodné události.

Pracovní činnosti

 • Posuzování rozsahu škod u velkých a složitých pojistných událostí pro vybraná odvětví a stanovování rozsahu škody.
 • Provádění terénních inspekcí pojistných událostí, technických prohlídek, šetření hlášených pojistných událostí.
 • Zajišťování úplných podkladových materiálů k likvidaci pojistných událostí.
 • Zajišťování odborných a znaleckých posudků.
 • Spolupráce s policií, právníky a příslušnými institucemi a jednání se znalci daného oboru.
 • Vypracování písemné zprávy pro zajistitele v případě velkých finančních nároků nebo potenciálních rizik.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3315

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-likvid

Samostatný pracovník devizových obchodů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník devizových obchodů provádí zajišťování, posuzování a sledování připravovaných a realizovaných devizových obchodů.

Pracovní činnosti

 • Sledování devizových kurzů a vyhodnocování jejich vývoje.
 • Zajišťování nabídky individuálních služeb v oblasti devizových obchodů klientům banky.
 • Zpracování dokumentace návrhů na poskytování devizových úvěrů.
 • Sledování návratnosti devizových úvěrů a navrhování opatření.
 • Vedení předepsané evidence a statistiky.
 • Konzultační a poradenská činnost.

Kód ISCO

3311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-devi

Dealer asistent

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Dealer asistent provádí zajišťování jednodušších obchodů v rámci stanovených limitů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování jednodušších obchodů na účet banky v rámci stanovených limitů.
 • Akviziční činnost bankovních produktů, služeb a obchodů.

Kód ISCO

3311

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dealer-asistent

Metodik bankovních hotovostních operací

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Metodik bankovních hotovostních operací provádí zajišťování tvorby dílčích materiálů v oblasti koncepce hotovostních operací a zahraničních šeků.

Pracovní činnosti

 • Tvorba dílčích materiálů v oblasti koncepce hotovostních operací a zahraničních šeků.
 • Vypracovávání konkrétních postupů hotovostních operací a zahraničních šeků a jejich aktualizace.
 • Rozhodování v případech nestandardních situací.
 • Zajišťování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů.
 • Provádění konzultační a lektorské činnosti.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/metodik-bankovnich-hotovo

Samostatný pracovník kapitálových obchodů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník kapitálových obchodů provádí zabezpečování obchodů a služeb investičního bankovnictví a činností souvisejících s operacemi na primárním a sekundárním trhu s cennými papíry včetně administrace.

Pracovní činnosti

 • Vyhledávání a získávání mandátů od významných a bonitních klientů banky.
 • Zajišťování správy a průběhu platebních operací při primárních emisích cenných papírů.
 • Zpracování podkladů a stanovisek k primárním emisím cenných papírů.
 • Vypořádávání operací sekundárního trhu s cennými papíry.
 • Zajištění výplat výnosu z cenných papírů.
 • Jednání s nejvýznamnějšími investory a emitenty.
 • Poradenské, konzultační a zprostředkovatelské služby pro klienty.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-kapi

Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů analyzuje a připravuje podklady pro rozhodování o nových bankovních produktech a službách.

Pracovní činnosti

 • Náměty a příprava podkladů pro rozhodování vedení o novém bankovním produktu.
 • Zpracovávání výsledků marketingových výzkumů.
 • Realizace vývoje a ověřování nových produktů a modifikací produktů stávajících.
 • Poradenská a konzultační činnost.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-vyvo

Samostatný pracovník systému platebních karet

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník systému platebních karet tvoří speciální metodické a pracovních postupy provozu platebních karet, koordinuje rozvoj a provoz sítě výplatních terminálů.

Pracovní činnosti

 • Řízení a kontrola účetních operací platebních karet v tuzemském a mezinárodním provozu.
 • Řešení reklamací transakcí se zahraničními partnery, blokace apod..
 • Vyhodnocování údajů o provozu a rozbor příčin poruch provozu platebních karet.
 • Tvorba metodických a pracovních postupů provozu platebních karet.
 • Spolupráce při tvorbě koncepce kartových obchodů, smluvních podmínek, bezpečnostních podmínek apod..
 • Koordinace rozvoje a provozu sítě výplatních terminálů.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-syst

Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia provádí zpracování veškeré dokumentace pro uzavírání úvěrových smluv, sledování ukazatelů úvěrové likvidity a spolupracuje při sestavování bankovně obchodních plánů.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání a vedení přehledů o úvěrové angažovanosti klientů.
 • Vedení podkladů pro analýzy portfolia úvěrů a evidence neplatičů včetně vymáhání jednoduchých nesplacených úvěrových obchodů.
 • Provádění analýz portfolia úvěrů a vedení podkladů.
 • Vedení evidence aktivních úvěrových obchodů.
 • Vypracování statistických výkazů.
 • Spolupráce při zpracováváni ekonomických analýz a při klasifikace úvěrů.
 • Provádění kontroly smluv o aktivních úvěrových obchodech.
 • Zabezpečování jednotnosti vedení úvěrové dokumentace.
 • Spolupráce při vymáhání složitých nesplacených úvěrových obchodů.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti správy úvěrového portfolia.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-spra-39fd

Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů provádí komplexní zajišťování úvěrových (podnikatelských) obchodů v tuzemské a zahraniční měně, bankovních záruk, eskontů směnek a produktů a obchodů dceřinných společností.

Pracovní činnosti

 • Kontakt s klienty banky.
 • Zpracování návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru a posuzování žádostí o úvěr.
 • Kontrola splácení úvěrů a hodnocení plnění podmínek.
 • Vykonávání prověrek a kontrol u klienta.
 • Vedení evidence aktivních úvěrových obchodů.
 • Provádění komplexních analýz klientů včetně úvěrové angažovanosti.
 • Vyhodnocování klasifikovaných úvěrů a stanovování návrhů opatření a jejich řešení.
 • Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit.
 • Spolupráce při zajišťování vymáhání nesplácených úvěrů včetně přípravy návrhů soudních žalob.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti poskytování podnikatelských úvěrů.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-podn

Samostatný pracovník řízení úvěrů

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Samostatný pracovník řízení úvěrů provádí rozpracování, aktualizaci a prosazování metodiky řízení úvěrové angažovanosti.

Pracovní činnosti

 • Tvorba postupů řízení úvěrového rizika a prosazování schválených postupů.
 • Vyhodnocování účinnosti stanovených postupů a navrhování opatření a závěrů.
 • Zajišťování databází, výstupů a dokumentace k problematice řízení úvěrů.
 • Tvorba metodiky řízení úvěrového rizika prostřednictvím limitů.
 • Spolupráce s právním útvarem na přípravě návrhů soudních žalob.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti řízení úvěrového rizika.

Kód ISCO

3312

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-pracovnik-rize