Profese

Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy [CZ-ISCO 315]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Technik lodní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Technik lodní dopravy řídí údržbu, opravy a provozuschopnost plavidel.

Pracovní činnosti

 • Rozdělování úkolů pro jednotlivé pracovníky resp. pracovní čety.
 • Řízení údržby opravy a provozuschopnosti plavidel.
 • Zpracování podkladů pro uzavírání dodavatelských smluv.
 • Zabezpečování technického vybavení plavidel včetně platnosti lodních dokladů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zabezpečování potřebných náhradních dílů a materiálu.

Kód ISCO

3151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-lodni-dopravy

Pilot

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Pilot vykonává funkci podmíněnou způsobilostí podle leteckých předpisů, spolupracuje při přípravě a vykonání letu, podle rozhodnutí velitele letadla vykonává funkci pilota řídícího.

Pracovní činnosti

 • Výkon veškerých činností a povinností vyplývajících z pozice pilota řídícího nebo neřídícího a z vnitřních norem.
 • Provádění předletové přípravy a využívání všech dostupných aktuálních leteckých a meteorologických informací týkajících se plánované tratě a údajů o letištích.
 • Kontrola údajů pro vzlet, platnost a podání letového plánu ATS (letově provozní služby), OFP (provozní letový plán) před jeho předáním veliteli letadla k odsouhlasení.
 • Kontrola přítomnosti předepsané dokumentace na palubě a jejího věcného souladu s oblastí zamýšleného letu.
 • Kontrola správné činnosti radiového a navigačního vybavení.
 • Kontrola souladu skutečně naplněného množství paliva na palubě s údaji použitými pro výpočet nákladového listu a ověření, že je stejné nebo vyšší než minimální požadované množství paliva uvedené v provozním letovém plánu.
 • Kontrola plnění letounu palivem na letištích, kde není smluvně pro tuto činnost zajištěn pozemní technický personál.
 • Shromažďování, vyplňování a předávání povinné dokumentace.
 • Po ukončení letu provedení uzavření letové dokumentace, uspořádání palubní dokumentace do původního stavu a uložení na palubě, předání případných požadavků na zabezpečení letadla na zemi.
 • Nahlašování jakýchkoliv závad, vysazení nebo špatné funkce, o nichž je přesvědčen, že mohou ovlivnit letovou způsobilost nebo bezpečný provoz letadla včetně nouzových systémů.
 • Nahlašování incidentů, které ohrožují nebo by mohly ohrozit bezpečnost provozu.

Kód ISCO

3153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pilot

Pilot - instruktor

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Pilot instruktor vykonává funkci podmíněnou způsobilostí podle leteckých předpisů, spolupracuje při přípravě a vykonání letu, podle rozhodnutí velitele letadla vykonává funkci pilota řídícího a zabezpečuje vyučování leteckých předpisů a odborných technických předmětů, včetně vedení leteckého výcviku v letadle a na trenažérech.

Pracovní činnosti

 • Výkon veškerých činností a povinností vyplývajících z pozice pilota a z vnitřních norem.
 • Provádění předletové přípravy a využívání všech dostupných aktuálních leteckých a meteorologických informací týkajících se plánované tratě a údajů o letištích.
 • Kontrola údajů pro vzlet, platnost a podání letového plánu ATS (letově provozní služby), OFP (provozní letový plán) před jeho předáním veliteli letadla k odsouhlasení.
 • Kontrola přítomnosti předepsané dokumentace na palubě a jejího pokrytí oblasti zamýšleného letu.
 • Kontrola správné činnosti radiového a navigačního vybavení.
 • Kontrola souladu skutečně naplněného množství paliva na palubě s údaji použitými pro výpočet nákladového listu) a ověření, že je stejné nebo vyšší než minimální požadované množství paliva uvedené v provozním letovém plánu.
 • Kontrola plnění letounu palivem na letištích, kde není smluvně pro tuto činnost zajištěn pozemní technický personál.
 • Provádění činnosti spojené s funkcí pilota řídícího nebo neřídícího.
 • Shromažďování, vyplňování a předávání dokumentů, které musí být zpracovány.
 • Po ukončení letu provádění uzavření letové dokumentace, uspořádání palubní dokumentace do původního stavu a uložení na palubě, předání případných požadavků na zabezpečení letadla na zemi.
 • Nahlašování jakýchkoliv závad, vysazení nebo špatné funkce, o nichž je přesvědčen, že mohou ovlivnit letovou způsobilost nebo bezpečný provoz letadla včetně nouzových systémů.
 • Nahlašování incidentů, které ohrožují nebo by mohly ohrozit bezpečnost provozu.

Kód ISCO

3153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pilot-instruktor

Učitel leteckého pozemního výcviku

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Učitel leteckého pozemního výcviku zabezpečuje odbornou výuku v rámci leteckého výcviku.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování odborné výuky v rámci leteckého výcviku.
 • Tvorba výukových materiálů.
 • Ověřování znalostí žáků.
 • Vyhodnocování efektivity výuky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-leteckeho-pozemnih

Kapitán III. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kapitán III. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plovoucího stroje při práci a plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla.

Pracovní činnosti

 • Řízení plavidla příslušného typu.
 • Řízení a organizace práce posádky při plavbě, při nakládce a vykládce zboží a při opravách lodě.
 • Vedení příslušné agendy o činnosti plavidla a ostatních provozních záznamů.
 • Zajišťování nepřetržitého dozoru nad plavidlem a soulodím.

Kód ISCO

3152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kapitan-iii-tridy

Kapitán I. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kapitán I. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plovoucího stroje při práci a plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách v ČR a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách.

Pracovní činnosti

 • Řízení plavidla příslušného typu.
 • Řízení a organizace práce posádky při plavbě, při nakládce a vykládce zboží a při opravách lodě.
 • Jednání se zahraničními partnery a zákazníky včetně státních orgánů.
 • Zajišťování nepřetržitého dozoru nad plavidlem a soulodím.
 • Vedení příslušné agendy o provozu plavidla a ostatních provozních záznamů.

Kód ISCO

3152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kapitan-i-tridy

Kapitán II. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kapitán II. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plovoucího stroje při práci a plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách v ČR.

Pracovní činnosti

 • Řízení plavidla příslušného typu.
 • Řízení a organizace práce posádky při plavbě, při nakládce a vykládce zboží a při opravách lodě.
 • Zajišťování nepřetržitého dozoru nad plavidlem a soulodím.
 • Vedení příslušné agendy o činnosti plavidla a ostatních provozních záznamů.

Kód ISCO

3152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kapitan-ii-tridy

Kapitán IV. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kapitán IV. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, o výtlaku do 300 m3 a s maximální kapacitou 60 cestujících na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jež jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vodních cestách ostatních.

Pracovní činnosti

 • Řízení plavidla příslušného typu.
 • Řízení a organizace práce posádky při plavbě, při nakládce a vykládce zboží a při opravách lodě.
 • Zajišťování nepřetržitého dozoru nad plavidlem a soulodím.
 • Jednání se zahraničními partnery a zákazníky včetně státních orgánů.
 • Vedení příslušné agendy o provozu plavidla a ostatních provozních záznamů.

Kód ISCO

3152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kapitan-iv-tridy

Řídící letového provozu oblastního střediska řízení

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řídící letového provozu oblastního střediska řízení řídí letový provoz a zajišťuje bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy ve vzdušném prostoru ČR a koordinaci se sousedními státy.

Pracovní činnosti

 • Udržování rozestupů mezi letadly a navigace po letových tratích v příslušných letových hladinách ve stanoveném prostoru odpovědnosti.
 • Mezinárodní spolupráce a koordinace činnosti se spolupracujícími stanovišti a pracovišti v rámci státu.
 • Udržování spojení s letadly a poskytování letových informací letadlům a vedoucím směn, řešení vzniklých situací s osádkami letadel.
 • Koordinace letového provozu se všemi uživateli vzdušného prostoru.
 • Zajištění propustnosti vzdušného prostoru a minimalizace zpoždění letů.

Kód ISCO

3154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridici-letoveho-provozu-o

Operátor letových dat

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Operátor letových dat obsluhuje systémy pro přenos letových dat, vykonává dílčí činnosti spojené s řízením letového provozu.

Pracovní činnosti

 • Obsluha systémů pro přenos letových dat
 • Spolupráce při řízení letového provozu.
 • Přijímání údajů o letu od spolupracujících stanovišť.
 • Předávání údajů o času vzletů a přistání letadel.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-letovych-dat

Inženýr letového provozu

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Inženýr letového provozu komplexně řídí letecký provoz ve vzdušném prostoru státu.

Pracovní činnosti

 • Komplexní radiolokační řízení letadel ve vzdušném prostoru České republiky.
 • Rozhodování v procesu řízení letového provozu.
 • Zajišťování bezpečnosti letového provozu ve stanoveném prostoru.
 • Mezinárodní spolupráce a koordinace činnosti se stanovišti řízení letového provozu v rámci státu.
 • Provádění kontrol a šetření událostí ve službě řízení letového provozu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-letoveho-provozu

Řídící letového provozu přibližovací a letištní služby

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řídící letového provozu přibližovací a letištní služby řídí letový provoz, zajišťuje bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy v příslušné letové hladině v blízkosti letiště při příletech a odletech.

Pracovní činnosti

 • Udržování rozestupů mezi letadly a navigace po letových tratích v příslušné letové hladině ve stanoveném prostoru odpovědnosti.
 • Vydávání povolení k přistání a vzletu, řazení letadel, navádění letadel na start a přistání.
 • Udržování spojení s letadly a poskytování letových informací letadlům a vedoucím směn, řešení vzniklých situací s osádkami letadel.
 • Zajištění propustnosti vzdušného prostoru a minimalizace zpoždění letů.
 • Řízení pohybu objektů po letištní ploše.
 • Koordinace letového provozu se všemi uživateli vzdušného prostoru.

Kód ISCO

3154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridici-letoveho-provozu-p

Řídící odbavovací plochy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řídící odbavovací plochy řídí pohyb letadel na odbavovací ploše podle pokynů letištní řídící věže.

Pracovní činnosti

 • Řízení pohybu letadel na odbavovací ploše, navádění letadel na přidělené stojánky.
 • Řízení pohybu letadel na pojezdových a přistávacích drahách.
 • Spolupráce s řídícím letového provozu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridici-odbavovaci-plochy