Profese

Technici a kontroloři v oblasti letecké a lodní dopravy [CZ-ISCO 315]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Technik lodní dopravy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Technik lodní dopravy řídí údržbu, opravy a provozuschopnost plavidel.

Pracovní činnosti

 • Rozdělování úkolů pro jednotlivé pracovníky resp. pracovní čety.
 • Řízení údržby opravy a provozuschopnosti plavidel.
 • Zpracování podkladů pro uzavírání dodavatelských smluv.
 • Zabezpečování technického vybavení plavidel včetně platnosti lodních dokladů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zabezpečování potřebných náhradních dílů a materiálu.

Kód ISCO

3151

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-lodni-dopravy

Pilot

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Pilot vykonává funkci podmíněnou způsobilostí podle leteckých předpisů, spolupracuje při přípravě a vykonání letu, podle rozhodnutí velitele letadla vykonává funkci pilota řídícího.

Pracovní činnosti

 • Výkon veškerých činností a povinností vyplývajících z pozice pilota řídícího nebo neřídícího a z vnitřních norem.
 • Provádění předletové přípravy a využívání všech dostupných aktuálních leteckých a meteorologických informací týkajících se plánované tratě a údajů o letištích.
 • Kontrola údajů pro vzlet, platnost a podání letového plánu ATS (letově provozní služby), OFP (provozní letový plán) před jeho předáním veliteli letadla k odsouhlasení.
 • Kontrola přítomnosti předepsané dokumentace na palubě a jejího věcného souladu s oblastí zamýšleného letu.
 • Kontrola správné činnosti radiového a navigačního vybavení.
 • Kontrola souladu skutečně naplněného množství paliva na palubě s údaji použitými pro výpočet nákladového listu a ověření, že je stejné nebo vyšší než minimální požadované množství paliva uvedené v provozním letovém plánu.
 • Kontrola plnění letounu palivem na letištích, kde není smluvně pro tuto činnost zajištěn pozemní technický personál.
 • Shromažďování, vyplňování a předávání povinné dokumentace.
 • Po ukončení letu provedení uzavření letové dokumentace, uspořádání palubní dokumentace do původního stavu a uložení na palubě, předání případných požadavků na zabezpečení letadla na zemi.
 • Nahlašování jakýchkoliv závad, vysazení nebo špatné funkce, o nichž je přesvědčen, že mohou ovlivnit letovou způsobilost nebo bezpečný provoz letadla včetně nouzových systémů.
 • Nahlašování incidentů, které ohrožují nebo by mohly ohrozit bezpečnost provozu.

Kód ISCO

3153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pilot

Pilot - instruktor

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Pilot instruktor vykonává funkci podmíněnou způsobilostí podle leteckých předpisů, spolupracuje při přípravě a vykonání letu, podle rozhodnutí velitele letadla vykonává funkci pilota řídícího a zabezpečuje vyučování leteckých předpisů a odborných technických předmětů, včetně vedení leteckého výcviku v letadle a na trenažérech.

Pracovní činnosti

 • Výkon veškerých činností a povinností vyplývajících z pozice pilota a z vnitřních norem.
 • Provádění předletové přípravy a využívání všech dostupných aktuálních leteckých a meteorologických informací týkajících se plánované tratě a údajů o letištích.
 • Kontrola údajů pro vzlet, platnost a podání letového plánu ATS (letově provozní služby), OFP (provozní letový plán) před jeho předáním veliteli letadla k odsouhlasení.
 • Kontrola přítomnosti předepsané dokumentace na palubě a jejího pokrytí oblasti zamýšleného letu.
 • Kontrola správné činnosti radiového a navigačního vybavení.
 • Kontrola souladu skutečně naplněného množství paliva na palubě s údaji použitými pro výpočet nákladového listu) a ověření, že je stejné nebo vyšší než minimální požadované množství paliva uvedené v provozním letovém plánu.
 • Kontrola plnění letounu palivem na letištích, kde není smluvně pro tuto činnost zajištěn pozemní technický personál.
 • Provádění činnosti spojené s funkcí pilota řídícího nebo neřídícího.
 • Shromažďování, vyplňování a předávání dokumentů, které musí být zpracovány.
 • Po ukončení letu provádění uzavření letové dokumentace, uspořádání palubní dokumentace do původního stavu a uložení na palubě, předání případných požadavků na zabezpečení letadla na zemi.
 • Nahlašování jakýchkoliv závad, vysazení nebo špatné funkce, o nichž je přesvědčen, že mohou ovlivnit letovou způsobilost nebo bezpečný provoz letadla včetně nouzových systémů.
 • Nahlašování incidentů, které ohrožují nebo by mohly ohrozit bezpečnost provozu.

Kód ISCO

3153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pilot-instruktor

Učitel leteckého pozemního výcviku

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Učitel leteckého pozemního výcviku zabezpečuje odbornou výuku v rámci leteckého výcviku.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování odborné výuky v rámci leteckého výcviku.
 • Tvorba výukových materiálů.
 • Ověřování znalostí žáků.
 • Vyhodnocování efektivity výuky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3153

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ucitel-leteckeho-pozemnih

Kapitán III. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kapitán III. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plovoucího stroje při práci a plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla.

Pracovní činnosti

 • Řízení plavidla příslušného typu.
 • Řízení a organizace práce posádky při plavbě, při nakládce a vykládce zboží a při opravách lodě.
 • Vedení příslušné agendy o činnosti plavidla a ostatních provozních záznamů.
 • Zajišťování nepřetržitého dozoru nad plavidlem a soulodím.

Kód ISCO

3152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kapitan-iii-tridy

Kapitán I. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kapitán I. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plovoucího stroje při práci a plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách v ČR a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách.

Pracovní činnosti

 • Řízení plavidla příslušného typu.
 • Řízení a organizace práce posádky při plavbě, při nakládce a vykládce zboží a při opravách lodě.
 • Jednání se zahraničními partnery a zákazníky včetně státních orgánů.
 • Zajišťování nepřetržitého dozoru nad plavidlem a soulodím.
 • Vedení příslušné agendy o provozu plavidla a ostatních provozních záznamů.

Kód ISCO

3152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kapitan-i-tridy

Kapitán II. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kapitán II. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plovoucího stroje při práci a plachetnice, bez omezení výtlaku a výkonu strojního pohonu plavidla na vodních cestách v ČR.

Pracovní činnosti

 • Řízení plavidla příslušného typu.
 • Řízení a organizace práce posádky při plavbě, při nakládce a vykládce zboží a při opravách lodě.
 • Zajišťování nepřetržitého dozoru nad plavidlem a soulodím.
 • Vedení příslušné agendy o činnosti plavidla a ostatních provozních záznamů.

Kód ISCO

3152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kapitan-ii-tridy

Kapitán IV. třídy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kapitán IV. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, o výtlaku do 300 m3 a s maximální kapacitou 60 cestujících na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jež jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vodních cestách ostatních.

Pracovní činnosti

 • Řízení plavidla příslušného typu.
 • Řízení a organizace práce posádky při plavbě, při nakládce a vykládce zboží a při opravách lodě.
 • Zajišťování nepřetržitého dozoru nad plavidlem a soulodím.
 • Jednání se zahraničními partnery a zákazníky včetně státních orgánů.
 • Vedení příslušné agendy o provozu plavidla a ostatních provozních záznamů.

Kód ISCO

3152

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kapitan-iv-tridy

Řídící letového provozu oblastního střediska řízení

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řídící letového provozu oblastního střediska řízení řídí letový provoz a zajišťuje bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy ve vzdušném prostoru ČR a koordinaci se sousedními státy.

Pracovní činnosti

 • Udržování rozestupů mezi letadly a navigace po letových tratích v příslušných letových hladinách ve stanoveném prostoru odpovědnosti.
 • Mezinárodní spolupráce a koordinace činnosti se spolupracujícími stanovišti a pracovišti v rámci státu.
 • Udržování spojení s letadly a poskytování letových informací letadlům a vedoucím směn, řešení vzniklých situací s osádkami letadel.
 • Koordinace letového provozu se všemi uživateli vzdušného prostoru.
 • Zajištění propustnosti vzdušného prostoru a minimalizace zpoždění letů.

Kód ISCO

3154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridici-letoveho-provozu-o

Operátor letových dat

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Operátor letových dat obsluhuje systémy pro přenos letových dat, vykonává dílčí činnosti spojené s řízením letového provozu.

Pracovní činnosti

 • Obsluha systémů pro přenos letových dat
 • Spolupráce při řízení letového provozu.
 • Přijímání údajů o letu od spolupracujících stanovišť.
 • Předávání údajů o času vzletů a přistání letadel.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-letovych-dat

Inženýr letového provozu

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Inženýr letového provozu komplexně řídí letecký provoz ve vzdušném prostoru státu.

Pracovní činnosti

 • Komplexní radiolokační řízení letadel ve vzdušném prostoru České republiky.
 • Rozhodování v procesu řízení letového provozu.
 • Zajišťování bezpečnosti letového provozu ve stanoveném prostoru.
 • Mezinárodní spolupráce a koordinace činnosti se stanovišti řízení letového provozu v rámci státu.
 • Provádění kontrol a šetření událostí ve službě řízení letového provozu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-letoveho-provozu

Řídící letového provozu přibližovací a letištní služby

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řídící letového provozu přibližovací a letištní služby řídí letový provoz, zajišťuje bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy v příslušné letové hladině v blízkosti letiště při příletech a odletech.

Pracovní činnosti

 • Udržování rozestupů mezi letadly a navigace po letových tratích v příslušné letové hladině ve stanoveném prostoru odpovědnosti.
 • Vydávání povolení k přistání a vzletu, řazení letadel, navádění letadel na start a přistání.
 • Udržování spojení s letadly a poskytování letových informací letadlům a vedoucím směn, řešení vzniklých situací s osádkami letadel.
 • Zajištění propustnosti vzdušného prostoru a minimalizace zpoždění letů.
 • Řízení pohybu objektů po letištní ploše.
 • Koordinace letového provozu se všemi uživateli vzdušného prostoru.

Kód ISCO

3154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridici-letoveho-provozu-p

Řídící odbavovací plochy

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Řídící odbavovací plochy řídí pohyb letadel na odbavovací ploše podle pokynů letištní řídící věže.

Pracovní činnosti

 • Řízení pohybu letadel na odbavovací ploše, navádění letadel na přidělené stojánky.
 • Řízení pohybu letadel na pojezdových a přistávacích drahách.
 • Spolupráce s řídícím letového provozu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3154

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/ridici-odbavovaci-plochy