Profese

Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech [CZ-ISCO 314]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vodohospodářský samostatný úsekový technik

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský samostatný úsekový technik zajišťuje, organizuje a řídí správu, provoz a údržbu vodních toků, vodních děl a vodohospodářských zařízení na svěřeném úseku povodí včetně péče o kvalitu vod a životního prostředí.

Pracovní činnosti

 • Kontrola a řízení provozu, údržby a oprav vodních děl, vodohospodářských zařízení a toků na svěřeném úseku povodí.
 • Kontrola plnění úkolů Programu technicko-bezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Řízení prací při čistotářských haváriích a mimořádných situacích na svěřeném úseku.
 • Kontrola a přejímka dodavatelských oprav.
 • Plnění úkolů protipovodňové ochrany.
 • Zajišťování podkladů pro projednávání a vyřizování přestupků.
 • Projednávání způsobů hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Příprava podkladů pro opravy a rekonstrukce.
 • Zajišťování předpovodňových prohlídek toků.
 • Zajišťování podkladů pro plánování v oblasti vod.
 • Odborná stanoviska z hlediska správce povodí, příp. přímého správce vodního toku.
 • Jednání s orgány státní správy a samosprávy.
 • Spolupráce při účelovém rybném hospodářství na vodárenských nádržích.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-samostatn-4a22

Vedoucí greenkeeper

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Vedoucí greenkeeper řídí a organizuje činnosti spojené se zakládáním a provozem travnatých ploch sportovních a golfových areálů, stanovuje a organizuje technologické postupy při ošetřování travnatých a okrasných ploch.

Pracovní činnosti

 • Plánování rozsahu travnatých a okrasných ploch.
 • Organizace a řízení prací při zakládání travnatých a okrasných ploch.
 • Plánování údržby, oprav a renovace travnatých ploch.
 • Organizace péče o drenážní a závlahové systémy.
 • Organizace a řízení systému údržby strojů a zařízení pro provoz travnatých hřišť.
 • Kontrola výskytu plevelných rostlin, chorob a škůdců včetně řízení fytopatologických opatření.
 • Sestavení plánu hnojení travnatých a okrasných ploch.
 • Koordinace sportovního provozu a údržby travnatých ploch.
 • Hodnocení a plánování vlastní činnosti sportovišť.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-greenkeeper

Vodohospodářský samostatný technik správy povodí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský samostatný technik správy povodí zajišťuje složité a náročné úkoly v oblasti ochrany vod a péče o jejich jakost, rozvoje vodního hospodářství v území, ochranných pásem vodních zdrojů, nakládání s vodami, hospodaření s vodou, vodohospodářských vyjádření pro záměry a výstavbu všech investorů na území povodí, vodohospodářských studií, prevence před nepříznivými účinky vody (povodně, sucha) a manipulačních řádů vodních děl.

Pracovní činnosti

 • Zpracování studií a podkladů pro tvorbu, doplňování a vyhodnocování plánů v oblasti vod.
 • Zpracování podkladů pro vodohospodářskou bilanci.
 • Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území.
 • Zajištění a zpracování vodohospodářských studií, studií záplavových území, studií odtokových poměrů v povodí a splaveninového režimu vodních toků.
 • Zpracování manipulačních řádů vodních děl a vodohospodářských soustav.
 • Vyjadřovací činnost z hlediska správce povodí ve smyslu vodního zákona.
 • Provádění hydrotechnických a hydrologických výpočtů.
 • Zpracování návrhů programu provozního monitoringu povrchových vod a jejich aktualizace.
 • Vyhodnocování provozního monitoringu povrchových vod podle schváleného programu.
 • Provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly IV. kategorie.
 • Zajišťování úkolů na úseku ochrany vod a péče o jejich čistotu.
 • Zpracovávání podkladů pro rozhodování správních orgánů.
 • Vedení příslušných evidencí a dokumentací.
 • Zpracování návrhů ochranných pásem vodních zdrojů.
 • Zpracování povodňových plánů.
 • Zpracování havarijních plánů.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-samostatn-475d

Vodohospodářský technik správy povodí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský technik správy povodí zajišťuje úkoly v oblasti vodohospodářské evidence, ochranných pásem vodních zdrojů, nakládání s vodami, jakosti vod, hospodaření s vodou, vodohospodářských vyjádření pro záměry a výstavbu všech investorů v území povodí, vodohospodářských studií, prevence před nepříznivými účinky vody (povodně, sucha) a manipulačních řádů vodních děl.

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích podkladů pro hospodaření s vodou, sběr a zpracování podkladů o odběrech povrchové a podzemní vody a o vypouštění odpadních vod.
 • Provádění jednodušších hydrologických a hydrotechnických výpočtů.
 • Ochrana vod a péče o jejich jakost.
 • Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Zajišťování havarijní služby pro případ havárií.
 • Vyjadřovací činnost z hlediska správce povodí ve smyslu vodního zákona.
 • Zpracovávání podkladů pro vodohospodářské studie a studie záplavových území, studie odtokových poměrů.
 • Zpracovávání podkladů pro plánování v oblasti vod.
 • Zpracovávání podkladů pro manipulační řády vodních děl.
 • Zpracovávání materiálů pro rozhodování správních orgánů.
 • Vedení příslušných dokumentací a evidencí.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-technik-s

Hodnotitel koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Hodnotitel koní zajišťuje objektivní hodnocení exteriérových a užitkových vlastností všech plemen koní, chovaných na území ČR a jejich věkových kategorií, dle šlechtitelských řádů a programů plemenných knih vedených MZe ČR dle zákona 154/2006 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.

Pracovní činnosti

 • Zajištění fixace koně nebo hříběte.
 • Měření tělesných rozměrů předváděného koně (výškové, šířkové, délkové, hloubkové úhly).
 • Určení plemene předváděného koně.
 • Provedení lineárního popis zevnějšku předváděného koně se záznamem exteriérových vad a nedostatků mechaniky pohybu.
 • Hodnocení koně koně při předvedení na ruce v kroku a v klusu.
 • Hodnocení koně ve zkoušce ve skoku ve volnosti.
 • Hodnocení koně ve zkoušce pod sedlem.
 • Hodnocení koně ve zkoušce v zápřeži.
 • Zařazení koně do příslušných oddílů plemenných knih.
 • Hodnocení koní v chovatelských soutěžích (KMK) v klasických jezdeckých disciplínách.
 • Označování a identifikace koní dle příslušné vyhlášky a šlechtitelských řádů plemenných knih koní chovaných na území ČR.
 • Vedení předepsané evidence úkonů.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hodnotitel-koni

Samostatný rybářský technik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Samostatný rybářský technik organizuje a řídí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a realizace melioračních opatření.
 • Sledování a vyhodnocování jakosti vod a návrh opatření k optimalizaci její kvality.
 • Vyhodnocení stavu obsádek ryb.
 • Zajišťování reprodukce ryb a vodní drůbeže.
 • Organizování chovu vodní drůbeže.
 • Sestavování obsádkových plánů.
 • Organizování zpracování ryb, včetně zajištění zásad hygieny a potravní bezpečnosti.
 • Návrhy a realizace zoohygienických opatření.
 • Vedení vodohospodářské agendy, účast při vodoprávních jednáních.
 • Zajišťování obchodní činnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-rybarsky-techn

Samostatný vinohradník a vinař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Samostatný vinohradník a vinař koordinuje proces pěstování révy vinné a výroby vína.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení rozmnožování révy vinné.
 • Výběr a zajištění množitelského materiálu pro výsadbu vinic.
 • Řízení všech technologických opatření při výsadbě vinic.
 • Organizace prací ve vinici v době vegetačního klidu a během vegetace.
 • Diagnostika a kontrola výskytu chorob a škůdců a zajištění aktivních ochranných opatření.
 • Rozhodování o termínech sklizně, řízení sklizně hroznů.
 • Řízení zpracování hroznů.
 • Rozhodovaní o použitých technologiích pro výrobu vína.
 • Řízení celého procesu technologie výroby vína až po finalizaci produktů.
 • Vedení ekonomiky provozu.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Senzorické posuzování vín.
 • Sledování a uplatňování právních předpisů v oblasti vinohradnictví a vinařství.
 • Získávání nových poznatků v oboru a jejich zavádění do praxe.
 • Prezentace vín zákazníkům v českém i cizím jazyce.
 • Tvorba marketingové strategie podniku.
 • Řízení a organizace práce.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-vinohradnik-a-

Samostatný technik arborista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Samostatný technik arborista determinuje dřeviny, hodnotí jejich zdravotní stav, stáří, vitalitu, sadovnický a kompoziční význam. Na základě toho provádí řezy stromů na zemi i v korunách, ošetřuje stromy a zpracovává odborné posudky. Orientuje se v mapových podkladech a v terénu.

Pracovní činnosti

 • Determinace dřevin v bezlistém i olistěném stavu.
 • Komplexní hodnocení dřevin.
 • Stanovení způsobu ošetření, zpracování technologického postupu.
 • Instalace bezpečnostních vazeb v koruně.
 • Řez stromů ze země.
 • Řez stromů z manipulačních plošin.
 • Orientace v mapových podkladech a v terénu.
 • Kácení stromů ve ztížených podmínkách.
 • Zpracování odborného posudku.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-arbori

Agronom

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Agronom zajišťuje stanovené technologické postupy při pěstování plodin.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů při pěstování plodin, v semenářství, zelinářství, ovocnářství a zajišťování jejich realizace.
 • Řízení a usměrňování agrotechnických a pracovních postupů v rostlinné výrobě.
 • Organizace a řízení prací v rostlinné výrobě.
 • Stanovení technologických postupů pěstování rostlin na stanovených plochách, sestavování osevních plánů.
 • Vedení provozní dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/agronom

Technik realizace a údržby zeleně

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Technik realizace a údržby zeleně organizuje a řídí práce při provádění méně náročných sadovnických a krajinářských úprav.

Pracovní činnosti

 • Organizace prací při výsadbě dřevin a živých plotů včetně jejich ošetřování.
 • Zpracování základních projektů sadovnických a krajinářských úprav.
 • Organizace prací při zakládání travnatých ploch včetně jejich ošetřování.
 • Zajišťování sadby, osiv, hnojiva a chemických ochranných prostředků.
 • Zajišťování základních stavebních prácí např. stavba cest, odvodnění terénu apod.
 • Provádění základních geodetických prací např. nivelace terénu, svahování.
 • Poradenská činnost v oblasti sadovnictví.
 • Tvorba osazovacích plánů a včetně stanovení nákladů na stavby a úpravy.
 • Vedení provozních záznamů.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-realizace-a-udrzb

Inseminační technik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Inseminační technik v rámci reprodukčního procesu zajišťuje inseminaci a aplikaci biotechnických metod při realizaci šlechtitelských programů u jednotlivých druhů zvířat.

Pracovní činnosti

 • Zajištění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí, koz, koní a prasat.
 • Provádění inseminace a aplikace biotechnických metod při dodržování daných technologických a hygienických postupů.
 • Stanovení stadií reprodukčního cyklu, vyšetření březosti nebo některých reprodukčních poruch plemenic (manuálně, sonograficky).
 • Konzervace a přechovávání inseminačních dávek a embryí.
 • Provoz biologických kontejnerů (dezinfekce, manipulace s tekutým dusíkem).
 • Vedení prvotní evidence a předávání dat reprodukce zvířat oprávněným osobám.
 • Laboratorní práce související s vyšetřením oplozovací schopnosti inseminačních dávek a dalších zárodečných produktů.
 • Analýza plodnosti, rozbor výsledků reprodukce a zjištění příčin zhoršené plodnosti včetně návrhu opatření ke zlepšení reprodukčních ukazatelů.
 • Spolupráce při zajištění a řízení reprodukčního procesu včetně tvorby připařovacího plánu.
 • Poskytování základních praktických informací chovatelům v oblasti biologických a technologických základů chovu, výživy, odchovu, welfare a poskytování konzultací v oblasti reprodukce a šlechtění zvířat.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inseminacni-technik

Balneotechnik

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Balneotechnik zajišťuje odborný dohled nad využíváním přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod.

Pracovní činnosti

 • Vyhledávání zdrojů.
 • Zajištění hydrologického dohledu nad zdrojem.
 • Sledování chemických, fyzikálních, mikrobiologických a radioaktivních vlastností zdroje.
 • Dozor nad ustanovením ochranných pásem.
 • Kontrola dodržování zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon).
 • Předávání požadovaných a potřebných informací o stavu zdrojů MZ - ČIL.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/balneotechnik

Samostatný technik zahradnické výroby

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Samostatný technik zahradnické výroby koordinuje a zajišťuje proces výroby v květinářském, ovocnářském, zelinářském, sadovnickém i školkařském oboru činnosti.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracovávání a projednávání obchodních smluv.
 • Organizace a řízení prací při pěstování ovoce.
 • Organizace a řízení prací při zajišťování produkce zeleniny polní či rychlené.
 • Organizace a řízení prací ve výrobě květin hrnkových či k řezu.
 • Organizace a řízení sklizně, posklizňové úpravy, expedice zahradnických produktů.
 • Organizace a řízení produkce sadby, sklizně, posklizňové úpravy, expedice zahradnických produktů.
 • Řízení a organizace floristických prací.
 • Tvorba návrhů a realizace projektů výzdoby interiérů a exteriérů včetně kalkulace nákladů.
 • Organizace a řízení prací při množení a pěstování okrasných dřevin.
 • Kontrola výskytu chorob a škůdců včetně zajišťování aktivních ochranných opatření.
 • Zajišťování nákupu, prodeje rostlinného materiálu včetně floristických doplňků.
 • Zavádění nových kultur do zahradnické výroby.
 • Zpracovávání plánů zahradnické výroby, stanovování odrůdové skladby a výběr pozemků.
 • Řízení prostředí pro rostliny pomocí elektronických automatických systémů.
 • Zpracovávání návrhů a realizace výstav a floristických expozicí.
 • Konzultační a specializační poradenská činnost.
 • Řízení prodeje zahradnických produktů.
 • Výběr a zajišťování osiv, hnojiv a dalších materiálů.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-zahrad

Technik vinohradník a vinař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Technik vinohradník a vinař zajišťuje pěstování révy vinné a následně výrobu vína dle zavedených technologických postupů a další úkony s tímto související.

Pracovní činnosti

 • Rozmnožování révy vinné.
 • Příprava půdy pro výsadbu révy vinné a její výsadba.
 • Ošetřování mladých vinic během vegetace a v době vegetačního klidu.
 • Ošetřování plodných vinic během vegetace a v době vegetačního klidu.
 • Obdělávání půdy ve vinicích.
 • Péče o vinohrad a ochrana révy vinné před chorobami a škůdci.
 • Hnojení vinice.
 • Integrovaná produkce a ekologické vinohradnictví.
 • Obsluha strojů a nářadí při péči o vinici a půdu a jejich údržba.
 • Příprava sklizně, sklizeň a zpracování sklizených hroznů.
 • Doprava, příjem a zpracování hroznů révy vinné.
 • Výroba bílých a červených vín.
 • Hodnocení vín.
 • Ošetřování a stabilizace vín.
 • Lahvování vín.
 • Analýza v oblasti zjišťování chorob a vad vína.
 • Výroba šumivých vín a základní znalosti z výroby ostatních vín.
 • Vedení provozní a vinařské evidence a shromažďování údajů o sklizni a prováděných postupech.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-vinohradnik-a-vin

Vodohospodářský technik říčního dozoru

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský technik říčního dozoru provádí odborné práce při správě, provozu a údržbě vodních toků a zajišťuje péči o kvalitu vod a komplexní péči o životní prostředí v povodí.

Pracovní činnosti

 • Kontrola a sledování stavu na tocích a v povodí z hlediska ochrany vod a životního prostředí.
 • Kontrola nakládání s vodami.
 • Zajišťování komplexní péče o kvalitu vod a životního prostředí.
 • Kontrola způsobů hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Příprava podkladů pro opravy, údržbu a rekonstrukce.
 • Pasportizace vodních toků.
 • Řízení prací při opravách a haváriích.
 • Jednání se správními orgány nižšího stupně.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Účast na předpovodňových prohlídkách toků.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-technik-r

Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský poradce pro RV provádí analýzu současného stavu daného podniku a navrhuje řešení v následujících oblastech: výběr zaměření výrobní činnosti podniku, možnosti využití dotačních programů, uplatnění správné zemědělské praxe při hospodaření s cílem zlepšení konkurenceschopnosti podniku, plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.

Pracovní činnosti

 • Zpracování správných postupů hospodaření na základě správné zemědělské praxe.
 • Zpracování osevních postupů a plánů hnojení.
 • Doporučení ošetření porostů za vegetace.
 • Informování o vedení předepsané evidence v podniku.
 • Posuzování plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti v podniku.
 • Informování o omezujících podmínkách hospodaření.
 • Navrhování systémů sklizně a posklizňového ošetření.
 • Zpracování žádosti o dotace v oblasti zemědělského podnikání.
 • Vyhledávání aktuálních informací v odborných databázích.
 • Navrhování postupů zpracování půdy, předseťové přípravy, setí a sázení zemědělských plodin.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-poradce-pro-ro

Vodohospodářský samostatný technik dispečer

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Samostatný vodohospodářský technik dispečer řídí, sleduje a koordinuje provoz na vodních tocích, vodních dílech a zařízeních a v celém povodí.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace dispečerské činnosti v celém povodí.
 • Příprava a koordinace složitých a náročných manipulací na vodních dílech v rámci vodohospodářských soustav.
 • Spolupráce při zpracování povodňové dokumentace a povodňových plánů.
 • Zpracování a analýza rozsáhlých hydrologických, meteorologických, provozních a dalších údajů v povodí.
 • Odborná stanoviska k manipulačním a provozním řádům a povodňovým plánům.
 • Odborná stanoviska k vodohospodářské, hydrologické a meteorologické situaci pro státní správu a samosprávu.
 • Zajišťování hlásné povodňové služby.
 • Zajišťování podkladů pro vypracování plánů oblastí povodí.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-samostatn-d373

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin provádí analýzu zdravotního stavu porostů, rostlinných produktů a navrhuje řešení k regulaci škodlivých organismů v souladu s principy udržitelného používání pesticidů.

Pracovní činnosti

 • Posouzení výskytu škodlivých organismů.
 • Rozpoznávání příčin příznaků poškození rostlin ve všech vývojových fázích.
 • Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů.
 • Uplatňování zásad integrované ochrany rostlin v souladu s legislativními požadavky pro udržitelné používání pesticidů.
 • Vyhodnocování správnosti a účinnosti provedených ochranných zásahů.
 • Navrhování opatření k ochraně včel, zvěře, necílových organizmů a životního prostředí včetně ochrany vod.
 • Informování o systémech vedení evidence o aplikaci pesticidů a zásadách jejich skladování a nakládání s použitými obaly.
 • Informování o zásadách ochrany vod a necílových organismů včetně nebezpečí vzniku rezistence.
 • Posuzování plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.
 • Dodržování příslušné legislativy v oblasti rostlinolékařské péče.
 • Vyhledávání aktuálních informací k ochraně rostlin v odborných databázích.
 • Zpracování návrhů použití integrované ochrany rostlin.
 • Uplatňování nových poznatků v oboru při všech svých činnostech.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-poradce-pro-oc-d67b

Zootechnik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zootechnik zajišťuje stanovené technologické postupy v chovech zvířat.

Pracovní činnosti

 • Dohled nad dodržováním technologických postupů v jednotlivých chovech zvířat.
 • Řízení a koordinace provozních činností ve vazbě na další úseky živočišné výroby.
 • Určování způsobů ustájení zvířat v chovech.
 • Stanovování krmných dávek podle druhů i kategorií zvířat.
 • Provádění selekce.
 • Zajišťování inseminace a veterinárních ošetření.
 • Dohled nad zdravotním stavem zvířat a welfare.
 • Vedení provozní dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zootechnik

Rybářský technik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Rybářský technik provádí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Pracovní činnosti

 • Provádění melioračních opatření, optimalizace prostředí a krmení ryb.
 • Sledování jakosti vod, stavu obsádek a vodní drůbeže.
 • Zajišťování reprodukce ryb a vodní drůbeže.
 • Sestavování obsádkových plánů.
 • Zajišťování zpracování ryb.
 • Zajišťování veterinární péče.
 • Zajišťování obchodní činnosti.
 • Ochranná a strážní služba.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rybarsky-technik

Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu analyzuje aktuální stav zadaného podniku a navrhuje optimální řešení v následujících oblastech: výběr produkčních směrů podniku, vyhledávání možnosti využívání dotačních programů, využívání a uplatňování správné chovatelské praxe při ošetřování hospodářských zvířat, vyhledávání optimálních postupů ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku metodou vyhledávání produkčních rezerv, naplňování zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.

Pracovní činnosti

 • Vytváření optimálních podmínek chovného prostředí.
 • Posouzení obratu stáda.
 • Zhodnocení úrovně výživy a krmení.
 • Posouzení zoohygienických opatření jako prevence zdraví hospodářských zvířat.
 • Informování o vedení předepsané evidence a archivace v živočišné výrobě.
 • Posouzení plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti v živočišné výrobě.
 • Informování o omezujících podmínkách v živočišné výrobě.
 • Navržení chovatelských změn.
 • Zpracování podkladů pro žádosti o dotace v oblasti zemědělského podnikání.
 • Vyhledávání aktuálních informací v odborných databázích.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-poradce-pro-zi

Technik zahradnické výroby

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Technik zahradnické výroby řídí a zajišťuje produkci zeleniny, ovoce, okrasných rostlin, osiva a sadby ve volné půdě, v řízených uměle vytvořených podmínkách v interiéru a exteriéru.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání plánů zahradnické výroby, volba pěstitelské technologie, stanovování odrůdové skladby a výběr pozemků.
 • Organizace a řízení prací ve výrobě květin hrnkových či k řezu.
 • Organizace a řízení prací ve školkařské výrobě.
 • Organizace a řízení prací při pěstování ovoce.
 • Organizace a řízení prací při množení a pěstování okrasných dřevin.
 • Organizace a řízení sklizně, posklizňové úpravy, třídění a expedice zahradnických produktů (a výpěstků) Expedice zahradnických produktů.
 • Kontrola výskytu chorob a škůdců včetně zajišťování aktivních ochranných opatření.
 • Kontrola a vyhodnocování základních vegetačních faktorů.
 • Řízení prostředí pro rostliny pomocí elektronických automatických systémů.
 • Konzultační a poradenská činnost v zahradnictví.
 • Realizace prodeje zahradnických produktů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování nákupu, prodeje rostlinného materiálu včetně floristických doplňků.
 • Řízení a organizace floristických prací.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-zahradnicke-vyrob

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví provádí analýzu zdravotního stavu porostů ovocných rostlin, zeleniny, okrasných dřevin, květin, a navrhuje řešení k regulaci škodlivých organismů v souladu s principy udržitelného používání pesticidů.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika chorob
 • Rozpoznávání škůdců
 • Diagnostika výskytu plevelných rostlin
 • Navrhování opatření pro boj se škodlivými organismy
 • Realizace opatření pro boj se škodlivými organismy
 • Poradenství k pěstování užitečného hmyzu v krytých prostorách
 • Vyhodnocování účinnosti provedených ochranných zásahů
 • Navrhování opatření k ochraně životního prostředí

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-poradce-pro-oc

Rostlinolékařský technik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Rostlinolékařský technik zajišťuje oblast ochrany rostlin, skladování rostlinné produkce a provádění odborných služeb a pokusnictví na úseku ochrany rostlin s cílem zabezpečit ochranu spotřebitele a snižovat rizika spojená s aplikací a manipulací s přípravky na ochranu rostlin.

Pracovní činnosti

 • Zpracování komplexních plánů ochrany pro jednotlivé plodiny se zřetelem na uplatňování principů integrované ochrany.
 • Sledování výskytu škodlivých organismů a hlášení výskytu neobvyklých škodlivých organismů.
 • Zajišťování vhodných přípravků na ochranu rostlin dle aktuální potřeby.
 • Řízení provádění ochranných zásahů v souladu se správnou praxí v ochraně rostlin a dodržování platných právních předpisů pro bezpečné zacházení s přípravky.
 • Podíl na zavádění preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organizmů.
 • Dohled na správné zacházení s prostředky na ochranu rostlin při respektování ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.
 • Dohled nad správným seřízením a následnou očistou aplikační techniky v ochraně rostlin.
 • Kontrola dodržování opatření k ochraně včel, zvěře a dalších necílených organismů a vodních zdrojů.
 • Pravidelné školení pracovníků zacházejících s přípravky na ochranu rostlin z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
 • Pravidelná kontrola zdravotního stavu pěstovaných rostlin a dle potřeby monitoring škodlivých organismů i mimo plochy pěstovaných plodin (rezervoáry škodlivých organismů).
 • Kontrola skladů a uskladněné rostlinné produkce, odpovědnost za správné skladování a bezpečnou přepravu přípravků při jejich přemísťování.
 • Běžná diagnostika škodlivých organismů, odběr vzorků pro laboratorní vyšetření a zabezpečení plnění "Mimořádných rostlinolékařských opatření".
 • Kontrola a vyhodnocení základních vegetačních faktorů ve vztahu k výskytu a šíření škodlivých organismů v krytých prostorách.
 • Technické práce na úseku pokusnictví a testování strojů na ochranu rostlin.
 • Vedení prvotní evidence dle zákona a obměny přípravků a chemických zásahů.
 • Správné nakládání s prázdnými obaly od přípravků a nakládání s prošlými (obsoletními) přípravky.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rostlinolekarsky-technik

Technik arborista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Technik arborista determinuje dřeviny, navrhuje způsoby ošetření a sám ošetřuje dřeviny na trvalém stanovišti, provádí odborné řezy, vazby větví v koruně stromů, ošetřování dutin, orientuje se v mapových podkladech.

Pracovní činnosti

 • Determinace dřevin v olistěném i bezlistém stavu.
 • Provedení výchovného řezu stromů.
 • Provedení zdravotního řezu stromů.
 • Provedení udržovacího a zmlazovacího řezu keřů.
 • Orientace v mapových podkladech a v terénu.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-arborista

Vodohospodářský technik dispečer

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský technik dispečer samostatně sleduje a vyhodnocuje provozní a hydrometeorologickou situaci na tocích, vodních dílech a zařízeních a koordinuje provoz v celém povodí.

Pracovní činnosti

 • Sledování, zaznamenávání hydrologických, meteorologických a provozních hodnot a vyhodnocování takto získaných údajů v povodí.
 • Operativní řízení hospodaření s vodou v nádržích a vodohospodářských soustavách při běžných i mimořádných situacích.
 • Vyhodnocování informací o hospodaření s vodou v povodí.
 • Aktivace a koordinace příslušných složek při mimořádných situacích.
 • Zajišťování hlásné povodňové služby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-technik-d

Lesní technik taxátor

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní technik taxátor připravuje podklady k realizaci hospodářské úpravy lesů. Popisuje, měří a vyhodnocuje údaje o lese a lesním prostředí na konkrétním majetku vlastníka a navrhuje hospodářská opatření za účelem vyhotovení lesního hospodářského plánu.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů pro tvorbu lesního hospodářského plánu (LHP).
 • Ověření majetkové hranice v terénu.
 • Popis zjištěného stavu lesa (dřeviny a jejich zastoupení, věk porostu, klasifikace lesní dopravní sítě, vymezení jednotky prostorového rozdělení lesa).
 • Změření základní taxačních veličin dřevin (výšky a tloušťky) a nově vzniklé jednotky prostorového rozdělení lesa přímo v terénu.
 • Zhodnocení zjištěného stavu lesa, lesního prostředí a dosavadního hospodaření (výpočet zásob, zakmenění, stanovení hospodářského souboru, zařazení do kategorie lesa).
 • Navržení hospodářských opatření na konkrétním lesním majetku (prořezávka, předmýtní těžba, mýtní těžba, zalesnění), stanovení parametrů závazných ustanovení a jejich zdůvodnění.

Kód ISCO

3143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-technik-taxator

Lesní technik lesník pro pěstební činnost

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní technik lesník pro pěstební činnost organizuje práce v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném úseku, zejména činnosti spojené s výchovou a ochranou lesa, přípravou půdy a zalesňováním.

Pracovní činnosti

 • Příprava a organizace prací v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném úseku např.: vyklizování ploch po těžbě dříví, přípravy půdy pro obnovu lesa, přirozené obnovy lesa, zalesňování, hnojení, ožínání a vysekávání plevelných dřevin.
 • Zajišťování a organizace výchovy a ochrany lesních porostů, obranných opatření, rozčleňování a zpřístupňování lesních porostů, údržby lesní dopravní sítě a majetkových hranic, rekonstrukce lesních porostů.
 • Zajišťování vhodných materiálů pro výkon jednotlivých pěstebních činností.
 • Nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Používání výkonových norem v lesním hospodářství v návaznosti na odměňování pracovníků.
 • Vedení evidence vykonávaných pěstebních činností, dodržování stanovených pracovních postupů a vyhotovení relevantních výstupů.
 • Řešení reklamací spojených s pěstební činností.
 • Přebírání a předávání pracoviště, zadávání výkonu činnosti, kontrola provedení a převzetí vykonané práce na zadaném pracovišti.
 • Kontrola dodržování legislativních a jiných požadavků v oblasti bezpečnosti zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, dodržování interních pokynů.

Kód ISCO

3143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-technik-lesnik-pro-

Lesní technik školkař

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní technik školkař organizuje práce v lesních školkách, zejména činnosti spojené se zajištěním osiva, přípravou půdy, prováděním výsevů, pěstováním, hnojením, zavlažováním sadebního materiálu, jeho vyzvedáváním, správnou manipulací, označováním a expedicí.

Pracovní činnosti

 • Organizace prací v lesních školkách, např.: příprava půdy, síje, školkování, hnojení, zavlažování, pletí, podřezávání, vyzvedávání, obalování, třídění, zakládání, označování sadebního materiálu a jeho expedice.
 • Zajišťování vhodného materiálu pro výkon jednotlivých činností v lesních školkách a k nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Vedení evidencí vykonávaných činností v lesních školkách, dodržování stanovených pracovních postupů a vyhotovení relevantních výstupů.
 • Řešení reklamací spojených s pěstebními činnostmi v lesních školkách, kvalitou dodávaného sadebního materiálu.
 • Předávání pracoviště, zadávání výkonu činností, kontrola provedení a převzetí vykonané práce na zadaném pracovišti.
 • Zajišťování a kontrola dodržování legislativních a jiných požadavků v oblasti BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí.

Kód ISCO

3143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-technik-skolkar

Lesní technik myslivec

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní technik myslivec zajišťuje myslivecké hospodaření ve svěřené honitbě, bažantnici nebo oboře.

Pracovní činnosti

 • Organizování a zajišťování péče o chovanou zvěř a realizaci lovu či odchytu zvěře.
 • Nákup, prodej a odchov živé zvěře, zajišťování karantény zvěře.
 • Poskytování soustavné péče o chovanou zvěř.
 • Zajišťování krmiv a minerálních přípravků.
 • Uplatňování chovatelských zásad v chovu zvěře.
 • Sledování zdravotního stavu zvěře.
 • Zajišťování veterinárního dozoru.
 • Zpracování nabídek odlovu chované zvěře.
 • Realizace lovu či odchytu živé zvěře v odchytovém zařízení.
 • Provádění průběžného odstřelu chované zvěře.
 • Ošetřování, skladování a expedice ulovené zvěře a zvěřiny, její prodej a fakturace.
 • Určování věku, pohlaví a chovné hodnoty živé a ulovené zvěře.
 • Preparace, úprava a hodnocení trofejí ulovené zvěře.
 • Provádění ochrany lesa proti škodám zvěří.
 • Stavba a údržba mysliveckých a dalších zařízení.
 • Zřizování a obdělávání políček, zvyšování úživnosti pro zvěř.
 • Obsluha mechanizačních prostředků potřebných k zajištění provozu myslivosti.
 • Kontrola dodržování pracovní kázně podřízených zaměstnanců.
 • Plánování mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké statistiky a evidence pro provozovatele honitby a státní správu.

Kód ISCO

3143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-technik-myslivec

Lesní technik lesník pro těžební činnost

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní technik lesník pro těžební činnost organizuje zejména těžební činnosti v lesnictví na svěřeném úseku při motomanuální těžbě dříví a činnosti těžebně-dopravních strojů.

Pracovní činnosti

 • Organizace těžební činnosti v lesnictví na svěřeném úseku při motomanuální těžbě dříví a organizace činnosti těžebně-dopravních strojů.
 • Příprava a organizace výroby a sortimentace surového dříví s cílem dosažení maximální realizace zisku za dříví.
 • Organizace přibližování dříví na odvozní místo a spoluúčast na expedici dříví.
 • Používání výkonových norem v lesním hospodářství v návaznosti na odměňování pracovníků.
 • Vedení evidence dříví a pohybu dříví na svěřeném úseku činnosti, vyhotovování výkazů o provedených pracích a výstupů za určené časové období.
 • Měření vyrobeného dříví a zpracování výpočtu jeho objemu.
 • Kontrola správnosti sortimentace a kontrola správnosti měření vyrobeného dříví.
 • Přebírání a předávání těžebního pracoviště, zadávání výkonu činnosti, kontrola provedení a převzetí vykonané práce na zadaném pracovišti.
 • Kontrola bezchybnosti průběhu těžební činnosti a organizace odstranění případných následků těžby a přibližování dříví.
 • Kontrola dodržování předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a ochrany životního prostředí.
 • Vedení předepsaných evidencí.

Kód ISCO

3143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-technik-lesnik-pro-b678

Technolog recyklace

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Technolog recyklace stanovuje postupy recyklace druhotných surovina a odpadů v rámci materiálového oběhu, stanovuje servisní a kontrolní činnost strojního parku a evidenční povinnosti subjektu pracujícího v oblasti recyklace druhotných surovin a odpadů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro recyklaci.
 • Určení parametrů technologického postupu pro pracovní proces recyklace.
 • Kontrola používání definovaných strojů, nástrojů, přípravků a zařízení pracovníky recyklace.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Kontrola vyrobených a výstupních produktů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Stanovení harmonogramu kontrolní a servisní činnosti pro technologická zařízení.
 • Evidence technických dat o průběhu technologického procesu a o vstupech a výstupech z technologického procesu.
 • Vypracování postupů pro zajištění řádné údržby (preventivní, běžné i havarijní) pro plnou provozuschopnost recyklačního zařízení.
 • Vypracování manipulačních a provozních řádů recyklačního zařízení a jejich udržování v aktuálním stavu a v souladu s rozhodnutím místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí.
 • Vypracování postupů pro zpracování provozní dokumentace k prováděným činnostem.
 • Příprava podkladů pro jednání s orgány státní a veřejné správy při výkonu její činnosti.
 • Příprava podkladů pro bilancování materiálových toků v organizaci.
 • Příprava podkladů pro návrh změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů.
 • Rozhodování o návrzích změn postupů a technologií recyklačního zařízení.
 • Řízení a kontrola pracovníků recyklačního zařízení, kontrola dodržování stanovených technologických postupů a dodržování BOZP.

Kód ISCO

3141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-recyklace

Technik ekolog pro chemické látky

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Technik ekolog pro chemické látky přípravuje podklady pro koncepce a plány organizace z hlediska managementu chemických látek s cílem minimalizace jejich dopadu na životní prostřed, připravuje podklady pro investiční záměry a zavádí nápravná opatření k odstanění nedostatků v managementu chemických látek.

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů pro koncepce a plány organizace z hlediska managementu chemických látek s cílem minimalizace jejich dopadu na životní prostředí.
 • Příprava podkladů pro investiční záměry, změny surovin, meziproduktů a produktů.
 • Spolupráce při tvorbě integrovaných programů a opatření na ochranu životního prostředí v organizaci, vyvolaných legislativou chemických látek nebo jinými aspekty, které mají dopad na životní prostředí.
 • Aplikace předpisů, standardů a činností v oblasti managementu chemických látek na ochranu životního prostředí.
 • Vedení informačního systému o chemických látkách vč. vedení registru právních předpisů
 • Kontrola v jednotlivých složkách životního prostředí z pohledu chemické legislativy.
 • Spolupráce s útvary zodpovědnými za funkčnost systému řízení organizace, zavedeného dle příslušných norem a dobrovolných iniciativ v oblasti chemických látek.
 • Spolupráce při vzdělávání pracovníků organizace v oblasti managementu chemických látek, především ochrany životního prostředí.
 • Zavádění nápravných opatření k odstranění nedostatků v managementu chemických látek, zjištěných kontrolními orgány, interní kontrolou, peticemi, stížnostmi a oznámením občanů.
 • Zavádění opatření organizace respektujících princip předběžné opatrnosti v oblasti managementu chemických látek.

Kód ISCO

3141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-ekolog-pro-chemic

Stavební technik pro environment

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební technik pro environment se podílí na minimalizaci nepříznivých dopadů ze stavební výroby na životní prostředí a zajišťuje související administrativu v oblasti ochrany životní prostředí.

Pracovní činnosti

 • Tvorba podkladů pro pravidelný environmentální reporting stavební společnosti.
 • Příprava podkladů pro kontrolní a veřejnoprávní orgány a obecní úřady a orgány státní správy.
 • Odběry vzorků životního a pracovního prostředí.
 • Provádění kontrolní činnosti, identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik v environmentální oblasti.
 • Kontrola dodržování legislativy v oblasti životního prostředí v podmínkách stavební výroby včetně zpracování návrhů nápravných opatření.
 • Příprava podkladů pro studie o vlivu stavební výroby a jejím vztahu k ochraně životního prostředí.
 • Monitorování a měření klíčových znaků a činností s možným dopadem na životní prostředí.
 • Spolupráce na podávání podnětů k nápravě a změnám technologických postupů a materiálových toků s cílem minimalizace negativních vlivů v oblasti životního prostředí.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování možných ekologických rizik a odstraňování chemických či ekologických havárií.
 • Zajišťování vzdělávání zaměstnanců a interní a externí komunikaci v oblasti environmentu.
 • Provádění zápisů nedostatků a nápravných opatření do předepsané dokumentace.

Kód ISCO

3141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-pro-envi-aa9f

Chemický technik pro environment

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik pro environment se podílí na minimalizaci nepříznivých dopadů z chemické výroby na životní prostředí a zajišťuje související administrativu v oblasti ochrany životního prostředí.

Pracovní činnosti

 • Tvorba podkladů pro pravidelný environmentální reporting chemické společnosti.
 • Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání s kontrolními, veřejnoprávními orgány a obecními úřady.
 • Příprava podkladů pro hlášení požadovaná právními a interními předpisy.
 • Příprava podkladů pro studie o vlivu chemické výroby a jejím vztahu k ochraně životního prostředí.
 • Spolupráce na podávání podnětů k nápravě a změnám technologických postupů a chemických technologií s cílem minimalizace negativních vlivů v oblasti životního prostředí.
 • Spolupráce na navrhování a zavádění nových technik a nejlepších dostupných technik (BAT).
 • Spolupráce s provozními útvary a všemi relevantními průřezovými útvary při kontrolách, plánování, strategickém řízení, havarijním řízení, požární prevenci atd.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování možných ekologických rizik a odstraňování chemických či ekologických havárií.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) nebo jiného systému řízení v rámci chemické výroby.
 • Podíl na implementaci a rozvoji aplikované ekologie do výroby chemických produktů (tj. zavedení výsledků výzkumu do praxe).
 • Spolupráce na vzdělávání zaměstnanců.
 • Součinnost a komunikace s orgány státní správy.
 • Spolupráce na tvorbě vnitropodnikové legislativy v oblasti životního prostředí.
 • Kontrola materiálových toků v jednotlivých složkách chemické výroby a jejich vliv na životní prostředí.
 • Kontrola dodržování legislativy v oblasti životního prostředí v podmínkách chemické výroby včetně zpracování návrhů nápravných opatření.

Kód ISCO

3141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-pro-envi

Zoologický asistent

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zoologický asistent organizuje a koordinuje základní chovatelské práce, spolupracuje na koncepci chovu, sleduje kvalitu a kvantitu krmných dávek, vytváří optimální podmínky chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných nebo handicapovaných zvířat.

Pracovní činnosti

 • Plánování, zajišťování a řízení odborných prací spojených s chovem a ošetřováním zvířat, zajištění celodenního dohledu na zvířata.
 • Sestavování a kontrola kvality a kvantity krmných dávek.
 • Plánování a komplexní zajišťování distribuce krmiv pro všechna zvířata chovu (koordinace průběžných i dlouhodobých požadavků na krmiva pro zvířata v rámci celého chovatelského zařízení).
 • Dohled na veterinární prevenci a péči o zdravotní stav zvířat ve spolupráci se zoology - kurátory a veterináři odběr biologických vzorků pro laboratorní vyšetření.
 • Sestavování střednědobých a krátkodobých plánů chovu a stanovování podmínek chovu.
 • Spolupráce na přípravě a realizaci umělých odchovů a umělého líhnutí mláďat.
 • Kontrola činnosti, organizace, řízení práce chovatelů a ošetřovatelů zvířat v podmínkách směnného provozu.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví a protipožárních předpisů, školení a přezkušování podřízených pracovníků.
 • Zajišťování ochranných pracovních pomůcek a prostředků první pomoci na chovatelských úsecích.
 • Zajišťování dezinsekce a deratizace podle aktuálních potřeb úseků.
 • Organizace odchytů a transportů zvířat.
 • Zpracování podkladů pro rozbor chovatelské činnosti.
 • Spolupráce s domácími a zahraničními ZOO.
 • Spolupráce na koncepcích rozvoje chovu, na zpracování plánů výstavby a údržby objektů.
 • Zajišťování prezentace zvířat návštěvníkům, organizace systému komentovaných krmení.
 • Zajišťování evidence a podkladů pro potřeby účetní, vnitrostátní i mezinárodní evidence o chovu zvířat, prezentace chovatelských aktivit.
 • Organizace bezodkladných opatření v případě mimořádných situací (únik zvířete, živelné pohromy) s ohledem na zajištění maximální možné bezpečnosti personálu a návštěvníků.

Kód ISCO

3141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zoologicky-asistent