Profese

Technici v biologických oborech a příbuzných oblastech [CZ-ISCO 314]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vodohospodářský samostatný úsekový technik

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský samostatný úsekový technik zajišťuje, organizuje a řídí správu, provoz a údržbu vodních toků, vodních děl a vodohospodářských zařízení na svěřeném úseku povodí včetně péče o kvalitu vod a životního prostředí.

Pracovní činnosti

 • Kontrola a řízení provozu, údržby a oprav vodních děl, vodohospodářských zařízení a toků na svěřeném úseku povodí.
 • Kontrola plnění úkolů Programu technicko-bezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Řízení prací při čistotářských haváriích a mimořádných situacích na svěřeném úseku.
 • Kontrola a přejímka dodavatelských oprav.
 • Plnění úkolů protipovodňové ochrany.
 • Zajišťování podkladů pro projednávání a vyřizování přestupků.
 • Projednávání způsobů hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Příprava podkladů pro opravy a rekonstrukce.
 • Zajišťování předpovodňových prohlídek toků.
 • Zajišťování podkladů pro plánování v oblasti vod.
 • Odborná stanoviska z hlediska správce povodí, příp. přímého správce vodního toku.
 • Jednání s orgány státní správy a samosprávy.
 • Spolupráce při účelovém rybném hospodářství na vodárenských nádržích.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-samostatn-4a22

Vedoucí greenkeeper

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Vedoucí greenkeeper řídí a organizuje činnosti spojené se zakládáním a provozem travnatých ploch sportovních a golfových areálů, stanovuje a organizuje technologické postupy při ošetřování travnatých a okrasných ploch.

Pracovní činnosti

 • Plánování rozsahu travnatých a okrasných ploch.
 • Organizace a řízení prací při zakládání travnatých a okrasných ploch.
 • Plánování údržby, oprav a renovace travnatých ploch.
 • Organizace péče o drenážní a závlahové systémy.
 • Organizace a řízení systému údržby strojů a zařízení pro provoz travnatých hřišť.
 • Kontrola výskytu plevelných rostlin, chorob a škůdců včetně řízení fytopatologických opatření.
 • Sestavení plánu hnojení travnatých a okrasných ploch.
 • Koordinace sportovního provozu a údržby travnatých ploch.
 • Hodnocení a plánování vlastní činnosti sportovišť.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-greenkeeper

Vodohospodářský samostatný technik správy povodí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský samostatný technik správy povodí zajišťuje složité a náročné úkoly v oblasti ochrany vod a péče o jejich jakost, rozvoje vodního hospodářství v území, ochranných pásem vodních zdrojů, nakládání s vodami, hospodaření s vodou, vodohospodářských vyjádření pro záměry a výstavbu všech investorů na území povodí, vodohospodářských studií, prevence před nepříznivými účinky vody (povodně, sucha) a manipulačních řádů vodních děl.

Pracovní činnosti

 • Zpracování studií a podkladů pro tvorbu, doplňování a vyhodnocování plánů v oblasti vod.
 • Zpracování podkladů pro vodohospodářskou bilanci.
 • Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území.
 • Zajištění a zpracování vodohospodářských studií, studií záplavových území, studií odtokových poměrů v povodí a splaveninového režimu vodních toků.
 • Zpracování manipulačních řádů vodních děl a vodohospodářských soustav.
 • Vyjadřovací činnost z hlediska správce povodí ve smyslu vodního zákona.
 • Provádění hydrotechnických a hydrologických výpočtů.
 • Zpracování návrhů programu provozního monitoringu povrchových vod a jejich aktualizace.
 • Vyhodnocování provozního monitoringu povrchových vod podle schváleného programu.
 • Provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly IV. kategorie.
 • Zajišťování úkolů na úseku ochrany vod a péče o jejich čistotu.
 • Zpracovávání podkladů pro rozhodování správních orgánů.
 • Vedení příslušných evidencí a dokumentací.
 • Zpracování návrhů ochranných pásem vodních zdrojů.
 • Zpracování povodňových plánů.
 • Zpracování havarijních plánů.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-samostatn-475d

Vodohospodářský technik správy povodí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský technik správy povodí zajišťuje úkoly v oblasti vodohospodářské evidence, ochranných pásem vodních zdrojů, nakládání s vodami, jakosti vod, hospodaření s vodou, vodohospodářských vyjádření pro záměry a výstavbu všech investorů v území povodí, vodohospodářských studií, prevence před nepříznivými účinky vody (povodně, sucha) a manipulačních řádů vodních děl.

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích podkladů pro hospodaření s vodou, sběr a zpracování podkladů o odběrech povrchové a podzemní vody a o vypouštění odpadních vod.
 • Provádění jednodušších hydrologických a hydrotechnických výpočtů.
 • Ochrana vod a péče o jejich jakost.
 • Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Zajišťování havarijní služby pro případ havárií.
 • Vyjadřovací činnost z hlediska správce povodí ve smyslu vodního zákona.
 • Zpracovávání podkladů pro vodohospodářské studie a studie záplavových území, studie odtokových poměrů.
 • Zpracovávání podkladů pro plánování v oblasti vod.
 • Zpracovávání podkladů pro manipulační řády vodních děl.
 • Zpracovávání materiálů pro rozhodování správních orgánů.
 • Vedení příslušných dokumentací a evidencí.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-technik-s

Hodnotitel koní

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Hodnotitel koní zajišťuje objektivní hodnocení exteriérových a užitkových vlastností všech plemen koní, chovaných na území ČR a jejich věkových kategorií, dle šlechtitelských řádů a programů plemenných knih vedených MZe ČR dle zákona 154/2006 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.

Pracovní činnosti

 • Zajištění fixace koně nebo hříběte.
 • Měření tělesných rozměrů předváděného koně (výškové, šířkové, délkové, hloubkové úhly).
 • Určení plemene předváděného koně.
 • Provedení lineárního popis zevnějšku předváděného koně se záznamem exteriérových vad a nedostatků mechaniky pohybu.
 • Hodnocení koně koně při předvedení na ruce v kroku a v klusu.
 • Hodnocení koně ve zkoušce ve skoku ve volnosti.
 • Hodnocení koně ve zkoušce pod sedlem.
 • Hodnocení koně ve zkoušce v zápřeži.
 • Zařazení koně do příslušných oddílů plemenných knih.
 • Hodnocení koní v chovatelských soutěžích (KMK) v klasických jezdeckých disciplínách.
 • Označování a identifikace koní dle příslušné vyhlášky a šlechtitelských řádů plemenných knih koní chovaných na území ČR.
 • Vedení předepsané evidence úkonů.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hodnotitel-koni

Samostatný rybářský technik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Samostatný rybářský technik organizuje a řídí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a realizace melioračních opatření.
 • Sledování a vyhodnocování jakosti vod a návrh opatření k optimalizaci její kvality.
 • Vyhodnocení stavu obsádek ryb.
 • Zajišťování reprodukce ryb a vodní drůbeže.
 • Organizování chovu vodní drůbeže.
 • Sestavování obsádkových plánů.
 • Organizování zpracování ryb, včetně zajištění zásad hygieny a potravní bezpečnosti.
 • Návrhy a realizace zoohygienických opatření.
 • Vedení vodohospodářské agendy, účast při vodoprávních jednáních.
 • Zajišťování obchodní činnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-rybarsky-techn

Samostatný vinohradník a vinař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Samostatný vinohradník a vinař koordinuje proces pěstování révy vinné a výroby vína.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení rozmnožování révy vinné.
 • Výběr a zajištění množitelského materiálu pro výsadbu vinic.
 • Řízení všech technologických opatření při výsadbě vinic.
 • Organizace prací ve vinici v době vegetačního klidu a během vegetace.
 • Diagnostika a kontrola výskytu chorob a škůdců a zajištění aktivních ochranných opatření.
 • Rozhodování o termínech sklizně, řízení sklizně hroznů.
 • Řízení zpracování hroznů.
 • Rozhodovaní o použitých technologiích pro výrobu vína.
 • Řízení celého procesu technologie výroby vína až po finalizaci produktů.
 • Vedení ekonomiky provozu.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Senzorické posuzování vín.
 • Sledování a uplatňování právních předpisů v oblasti vinohradnictví a vinařství.
 • Získávání nových poznatků v oboru a jejich zavádění do praxe.
 • Prezentace vín zákazníkům v českém i cizím jazyce.
 • Tvorba marketingové strategie podniku.
 • Řízení a organizace práce.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-vinohradnik-a-

Samostatný technik arborista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Samostatný technik arborista determinuje dřeviny, hodnotí jejich zdravotní stav, stáří, vitalitu, sadovnický a kompoziční význam. Na základě toho provádí řezy stromů na zemi i v korunách, ošetřuje stromy a zpracovává odborné posudky. Orientuje se v mapových podkladech a v terénu.

Pracovní činnosti

 • Determinace dřevin v bezlistém i olistěném stavu.
 • Komplexní hodnocení dřevin.
 • Stanovení způsobu ošetření, zpracování technologického postupu.
 • Instalace bezpečnostních vazeb v koruně.
 • Řez stromů ze země.
 • Řez stromů z manipulačních plošin.
 • Orientace v mapových podkladech a v terénu.
 • Kácení stromů ve ztížených podmínkách.
 • Zpracování odborného posudku.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-arbori

Agronom

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Agronom zajišťuje stanovené technologické postupy při pěstování plodin.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů při pěstování plodin, v semenářství, zelinářství, ovocnářství a zajišťování jejich realizace.
 • Řízení a usměrňování agrotechnických a pracovních postupů v rostlinné výrobě.
 • Organizace a řízení prací v rostlinné výrobě.
 • Stanovení technologických postupů pěstování rostlin na stanovených plochách, sestavování osevních plánů.
 • Vedení provozní dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/agronom

Technik realizace a údržby zeleně

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Technik realizace a údržby zeleně organizuje a řídí práce při provádění méně náročných sadovnických a krajinářských úprav.

Pracovní činnosti

 • Organizace prací při výsadbě dřevin a živých plotů včetně jejich ošetřování.
 • Zpracování základních projektů sadovnických a krajinářských úprav.
 • Organizace prací při zakládání travnatých ploch včetně jejich ošetřování.
 • Zajišťování sadby, osiv, hnojiva a chemických ochranných prostředků.
 • Zajišťování základních stavebních prácí např. stavba cest, odvodnění terénu apod.
 • Provádění základních geodetických prací např. nivelace terénu, svahování.
 • Poradenská činnost v oblasti sadovnictví.
 • Tvorba osazovacích plánů a včetně stanovení nákladů na stavby a úpravy.
 • Vedení provozních záznamů.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-realizace-a-udrzb

Inseminační technik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Inseminační technik v rámci reprodukčního procesu zajišťuje inseminaci a aplikaci biotechnických metod při realizaci šlechtitelských programů u jednotlivých druhů zvířat.

Pracovní činnosti

 • Zajištění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí, koz, koní a prasat.
 • Provádění inseminace a aplikace biotechnických metod při dodržování daných technologických a hygienických postupů.
 • Stanovení stadií reprodukčního cyklu, vyšetření březosti nebo některých reprodukčních poruch plemenic (manuálně, sonograficky).
 • Konzervace a přechovávání inseminačních dávek a embryí.
 • Provoz biologických kontejnerů (dezinfekce, manipulace s tekutým dusíkem).
 • Vedení prvotní evidence a předávání dat reprodukce zvířat oprávněným osobám.
 • Laboratorní práce související s vyšetřením oplozovací schopnosti inseminačních dávek a dalších zárodečných produktů.
 • Analýza plodnosti, rozbor výsledků reprodukce a zjištění příčin zhoršené plodnosti včetně návrhu opatření ke zlepšení reprodukčních ukazatelů.
 • Spolupráce při zajištění a řízení reprodukčního procesu včetně tvorby připařovacího plánu.
 • Poskytování základních praktických informací chovatelům v oblasti biologických a technologických základů chovu, výživy, odchovu, welfare a poskytování konzultací v oblasti reprodukce a šlechtění zvířat.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inseminacni-technik

Balneotechnik

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Balneotechnik zajišťuje odborný dohled nad využíváním přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod.

Pracovní činnosti

 • Vyhledávání zdrojů.
 • Zajištění hydrologického dohledu nad zdrojem.
 • Sledování chemických, fyzikálních, mikrobiologických a radioaktivních vlastností zdroje.
 • Dozor nad ustanovením ochranných pásem.
 • Kontrola dodržování zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon).
 • Předávání požadovaných a potřebných informací o stavu zdrojů MZ - ČIL.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/balneotechnik

Samostatný technik zahradnické výroby

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Samostatný technik zahradnické výroby koordinuje a zajišťuje proces výroby v květinářském, ovocnářském, zelinářském, sadovnickém i školkařském oboru činnosti.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracovávání a projednávání obchodních smluv.
 • Organizace a řízení prací při pěstování ovoce.
 • Organizace a řízení prací při zajišťování produkce zeleniny polní či rychlené.
 • Organizace a řízení prací ve výrobě květin hrnkových či k řezu.
 • Organizace a řízení sklizně, posklizňové úpravy, expedice zahradnických produktů.
 • Organizace a řízení produkce sadby, sklizně, posklizňové úpravy, expedice zahradnických produktů.
 • Řízení a organizace floristických prací.
 • Tvorba návrhů a realizace projektů výzdoby interiérů a exteriérů včetně kalkulace nákladů.
 • Organizace a řízení prací při množení a pěstování okrasných dřevin.
 • Kontrola výskytu chorob a škůdců včetně zajišťování aktivních ochranných opatření.
 • Zajišťování nákupu, prodeje rostlinného materiálu včetně floristických doplňků.
 • Zavádění nových kultur do zahradnické výroby.
 • Zpracovávání plánů zahradnické výroby, stanovování odrůdové skladby a výběr pozemků.
 • Řízení prostředí pro rostliny pomocí elektronických automatických systémů.
 • Zpracovávání návrhů a realizace výstav a floristických expozicí.
 • Konzultační a specializační poradenská činnost.
 • Řízení prodeje zahradnických produktů.
 • Výběr a zajišťování osiv, hnojiv a dalších materiálů.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-zahrad

Technik vinohradník a vinař

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Technik vinohradník a vinař zajišťuje pěstování révy vinné a následně výrobu vína dle zavedených technologických postupů a další úkony s tímto související.

Pracovní činnosti

 • Rozmnožování révy vinné.
 • Příprava půdy pro výsadbu révy vinné a její výsadba.
 • Ošetřování mladých vinic během vegetace a v době vegetačního klidu.
 • Ošetřování plodných vinic během vegetace a v době vegetačního klidu.
 • Obdělávání půdy ve vinicích.
 • Péče o vinohrad a ochrana révy vinné před chorobami a škůdci.
 • Hnojení vinice.
 • Integrovaná produkce a ekologické vinohradnictví.
 • Obsluha strojů a nářadí při péči o vinici a půdu a jejich údržba.
 • Příprava sklizně, sklizeň a zpracování sklizených hroznů.
 • Doprava, příjem a zpracování hroznů révy vinné.
 • Výroba bílých a červených vín.
 • Hodnocení vín.
 • Ošetřování a stabilizace vín.
 • Lahvování vín.
 • Analýza v oblasti zjišťování chorob a vad vína.
 • Výroba šumivých vín a základní znalosti z výroby ostatních vín.
 • Vedení provozní a vinařské evidence a shromažďování údajů o sklizni a prováděných postupech.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-vinohradnik-a-vin

Vodohospodářský technik říčního dozoru

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský technik říčního dozoru provádí odborné práce při správě, provozu a údržbě vodních toků a zajišťuje péči o kvalitu vod a komplexní péči o životní prostředí v povodí.

Pracovní činnosti

 • Kontrola a sledování stavu na tocích a v povodí z hlediska ochrany vod a životního prostředí.
 • Kontrola nakládání s vodami.
 • Zajišťování komplexní péče o kvalitu vod a životního prostředí.
 • Kontrola způsobů hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Příprava podkladů pro opravy, údržbu a rekonstrukce.
 • Pasportizace vodních toků.
 • Řízení prací při opravách a haváriích.
 • Jednání se správními orgány nižšího stupně.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Účast na předpovodňových prohlídkách toků.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-technik-r

Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský poradce pro RV provádí analýzu současného stavu daného podniku a navrhuje řešení v následujících oblastech: výběr zaměření výrobní činnosti podniku, možnosti využití dotačních programů, uplatnění správné zemědělské praxe při hospodaření s cílem zlepšení konkurenceschopnosti podniku, plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.

Pracovní činnosti

 • Zpracování správných postupů hospodaření na základě správné zemědělské praxe.
 • Zpracování osevních postupů a plánů hnojení.
 • Doporučení ošetření porostů za vegetace.
 • Informování o vedení předepsané evidence v podniku.
 • Posuzování plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti v podniku.
 • Informování o omezujících podmínkách hospodaření.
 • Navrhování systémů sklizně a posklizňového ošetření.
 • Zpracování žádosti o dotace v oblasti zemědělského podnikání.
 • Vyhledávání aktuálních informací v odborných databázích.
 • Navrhování postupů zpracování půdy, předseťové přípravy, setí a sázení zemědělských plodin.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-poradce-pro-ro

Vodohospodářský samostatný technik dispečer

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Samostatný vodohospodářský technik dispečer řídí, sleduje a koordinuje provoz na vodních tocích, vodních dílech a zařízeních a v celém povodí.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace dispečerské činnosti v celém povodí.
 • Příprava a koordinace složitých a náročných manipulací na vodních dílech v rámci vodohospodářských soustav.
 • Spolupráce při zpracování povodňové dokumentace a povodňových plánů.
 • Zpracování a analýza rozsáhlých hydrologických, meteorologických, provozních a dalších údajů v povodí.
 • Odborná stanoviska k manipulačním a provozním řádům a povodňovým plánům.
 • Odborná stanoviska k vodohospodářské, hydrologické a meteorologické situaci pro státní správu a samosprávu.
 • Zajišťování hlásné povodňové služby.
 • Zajišťování podkladů pro vypracování plánů oblastí povodí.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-samostatn-d373

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin provádí analýzu zdravotního stavu porostů, rostlinných produktů a navrhuje řešení k regulaci škodlivých organismů v souladu s principy udržitelného používání pesticidů.

Pracovní činnosti

 • Posouzení výskytu škodlivých organismů.
 • Rozpoznávání příčin příznaků poškození rostlin ve všech vývojových fázích.
 • Navrhování preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organismů.
 • Uplatňování zásad integrované ochrany rostlin v souladu s legislativními požadavky pro udržitelné používání pesticidů.
 • Vyhodnocování správnosti a účinnosti provedených ochranných zásahů.
 • Navrhování opatření k ochraně včel, zvěře, necílových organizmů a životního prostředí včetně ochrany vod.
 • Informování o systémech vedení evidence o aplikaci pesticidů a zásadách jejich skladování a nakládání s použitými obaly.
 • Informování o zásadách ochrany vod a necílových organismů včetně nebezpečí vzniku rezistence.
 • Posuzování plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.
 • Dodržování příslušné legislativy v oblasti rostlinolékařské péče.
 • Vyhledávání aktuálních informací k ochraně rostlin v odborných databázích.
 • Zpracování návrhů použití integrované ochrany rostlin.
 • Uplatňování nových poznatků v oboru při všech svých činnostech.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-poradce-pro-oc-d67b

Zootechnik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zootechnik zajišťuje stanovené technologické postupy v chovech zvířat.

Pracovní činnosti

 • Dohled nad dodržováním technologických postupů v jednotlivých chovech zvířat.
 • Řízení a koordinace provozních činností ve vazbě na další úseky živočišné výroby.
 • Určování způsobů ustájení zvířat v chovech.
 • Stanovování krmných dávek podle druhů i kategorií zvířat.
 • Provádění selekce.
 • Zajišťování inseminace a veterinárních ošetření.
 • Dohled nad zdravotním stavem zvířat a welfare.
 • Vedení provozní dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zootechnik

Rybářský technik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Rybářský technik provádí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Pracovní činnosti

 • Provádění melioračních opatření, optimalizace prostředí a krmení ryb.
 • Sledování jakosti vod, stavu obsádek a vodní drůbeže.
 • Zajišťování reprodukce ryb a vodní drůbeže.
 • Sestavování obsádkových plánů.
 • Zajišťování zpracování ryb.
 • Zajišťování veterinární péče.
 • Zajišťování obchodní činnosti.
 • Ochranná a strážní služba.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rybarsky-technik

Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu analyzuje aktuální stav zadaného podniku a navrhuje optimální řešení v následujících oblastech: výběr produkčních směrů podniku, vyhledávání možnosti využívání dotačních programů, využívání a uplatňování správné chovatelské praxe při ošetřování hospodářských zvířat, vyhledávání optimálních postupů ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku metodou vyhledávání produkčních rezerv, naplňování zákonných požadavků kontroly podmíněnosti.

Pracovní činnosti

 • Vytváření optimálních podmínek chovného prostředí.
 • Posouzení obratu stáda.
 • Zhodnocení úrovně výživy a krmení.
 • Posouzení zoohygienických opatření jako prevence zdraví hospodářských zvířat.
 • Informování o vedení předepsané evidence a archivace v živočišné výrobě.
 • Posouzení plnění zákonných požadavků kontroly podmíněnosti v živočišné výrobě.
 • Informování o omezujících podmínkách v živočišné výrobě.
 • Navržení chovatelských změn.
 • Zpracování podkladů pro žádosti o dotace v oblasti zemědělského podnikání.
 • Vyhledávání aktuálních informací v odborných databázích.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-poradce-pro-zi

Technik zahradnické výroby

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Technik zahradnické výroby řídí a zajišťuje produkci zeleniny, ovoce, okrasných rostlin, osiva a sadby ve volné půdě, v řízených uměle vytvořených podmínkách v interiéru a exteriéru.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání plánů zahradnické výroby, volba pěstitelské technologie, stanovování odrůdové skladby a výběr pozemků.
 • Organizace a řízení prací ve výrobě květin hrnkových či k řezu.
 • Organizace a řízení prací ve školkařské výrobě.
 • Organizace a řízení prací při pěstování ovoce.
 • Organizace a řízení prací při množení a pěstování okrasných dřevin.
 • Organizace a řízení sklizně, posklizňové úpravy, třídění a expedice zahradnických produktů (a výpěstků) Expedice zahradnických produktů.
 • Kontrola výskytu chorob a škůdců včetně zajišťování aktivních ochranných opatření.
 • Kontrola a vyhodnocování základních vegetačních faktorů.
 • Řízení prostředí pro rostliny pomocí elektronických automatických systémů.
 • Konzultační a poradenská činnost v zahradnictví.
 • Realizace prodeje zahradnických produktů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování nákupu, prodeje rostlinného materiálu včetně floristických doplňků.
 • Řízení a organizace floristických prací.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-zahradnicke-vyrob

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin v zahradnictví provádí analýzu zdravotního stavu porostů ovocných rostlin, zeleniny, okrasných dřevin, květin, a navrhuje řešení k regulaci škodlivých organismů v souladu s principy udržitelného používání pesticidů.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika chorob
 • Rozpoznávání škůdců
 • Diagnostika výskytu plevelných rostlin
 • Navrhování opatření pro boj se škodlivými organismy
 • Realizace opatření pro boj se škodlivými organismy
 • Poradenství k pěstování užitečného hmyzu v krytých prostorách
 • Vyhodnocování účinnosti provedených ochranných zásahů
 • Navrhování opatření k ochraně životního prostředí

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zemedelsky-poradce-pro-oc

Rostlinolékařský technik

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Rostlinolékařský technik zajišťuje oblast ochrany rostlin, skladování rostlinné produkce a provádění odborných služeb a pokusnictví na úseku ochrany rostlin s cílem zabezpečit ochranu spotřebitele a snižovat rizika spojená s aplikací a manipulací s přípravky na ochranu rostlin.

Pracovní činnosti

 • Zpracování komplexních plánů ochrany pro jednotlivé plodiny se zřetelem na uplatňování principů integrované ochrany.
 • Sledování výskytu škodlivých organismů a hlášení výskytu neobvyklých škodlivých organismů.
 • Zajišťování vhodných přípravků na ochranu rostlin dle aktuální potřeby.
 • Řízení provádění ochranných zásahů v souladu se správnou praxí v ochraně rostlin a dodržování platných právních předpisů pro bezpečné zacházení s přípravky.
 • Podíl na zavádění preventivních a přímých opatření k regulaci škodlivých organizmů.
 • Dohled na správné zacházení s prostředky na ochranu rostlin při respektování ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.
 • Dohled nad správným seřízením a následnou očistou aplikační techniky v ochraně rostlin.
 • Kontrola dodržování opatření k ochraně včel, zvěře a dalších necílených organismů a vodních zdrojů.
 • Pravidelné školení pracovníků zacházejících s přípravky na ochranu rostlin z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
 • Pravidelná kontrola zdravotního stavu pěstovaných rostlin a dle potřeby monitoring škodlivých organismů i mimo plochy pěstovaných plodin (rezervoáry škodlivých organismů).
 • Kontrola skladů a uskladněné rostlinné produkce, odpovědnost za správné skladování a bezpečnou přepravu přípravků při jejich přemísťování.
 • Běžná diagnostika škodlivých organismů, odběr vzorků pro laboratorní vyšetření a zabezpečení plnění "Mimořádných rostlinolékařských opatření".
 • Kontrola a vyhodnocení základních vegetačních faktorů ve vztahu k výskytu a šíření škodlivých organismů v krytých prostorách.
 • Technické práce na úseku pokusnictví a testování strojů na ochranu rostlin.
 • Vedení prvotní evidence dle zákona a obměny přípravků a chemických zásahů.
 • Správné nakládání s prázdnými obaly od přípravků a nakládání s prošlými (obsoletními) přípravky.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/rostlinolekarsky-technik

Technik arborista

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Technik arborista determinuje dřeviny, navrhuje způsoby ošetření a sám ošetřuje dřeviny na trvalém stanovišti, provádí odborné řezy, vazby větví v koruně stromů, ošetřování dutin, orientuje se v mapových podkladech.

Pracovní činnosti

 • Determinace dřevin v olistěném i bezlistém stavu.
 • Provedení výchovného řezu stromů.
 • Provedení zdravotního řezu stromů.
 • Provedení udržovacího a zmlazovacího řezu keřů.
 • Orientace v mapových podkladech a v terénu.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-arborista

Vodohospodářský technik dispečer

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský technik dispečer samostatně sleduje a vyhodnocuje provozní a hydrometeorologickou situaci na tocích, vodních dílech a zařízeních a koordinuje provoz v celém povodí.

Pracovní činnosti

 • Sledování, zaznamenávání hydrologických, meteorologických a provozních hodnot a vyhodnocování takto získaných údajů v povodí.
 • Operativní řízení hospodaření s vodou v nádržích a vodohospodářských soustavách při běžných i mimořádných situacích.
 • Vyhodnocování informací o hospodaření s vodou v povodí.
 • Aktivace a koordinace příslušných složek při mimořádných situacích.
 • Zajišťování hlásné povodňové služby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3142

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-technik-d

Lesní technik taxátor

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní technik taxátor připravuje podklady k realizaci hospodářské úpravy lesů. Popisuje, měří a vyhodnocuje údaje o lese a lesním prostředí na konkrétním majetku vlastníka a navrhuje hospodářská opatření za účelem vyhotovení lesního hospodářského plánu.

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů pro tvorbu lesního hospodářského plánu (LHP).
 • Ověření majetkové hranice v terénu.
 • Popis zjištěného stavu lesa (dřeviny a jejich zastoupení, věk porostu, klasifikace lesní dopravní sítě, vymezení jednotky prostorového rozdělení lesa).
 • Změření základní taxačních veličin dřevin (výšky a tloušťky) a nově vzniklé jednotky prostorového rozdělení lesa přímo v terénu.
 • Zhodnocení zjištěného stavu lesa, lesního prostředí a dosavadního hospodaření (výpočet zásob, zakmenění, stanovení hospodářského souboru, zařazení do kategorie lesa).
 • Navržení hospodářských opatření na konkrétním lesním majetku (prořezávka, předmýtní těžba, mýtní těžba, zalesnění), stanovení parametrů závazných ustanovení a jejich zdůvodnění.

Kód ISCO

3143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-technik-taxator

Lesní technik lesník pro pěstební činnost

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní technik lesník pro pěstební činnost organizuje práce v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném úseku, zejména činnosti spojené s výchovou a ochranou lesa, přípravou půdy a zalesňováním.

Pracovní činnosti

 • Příprava a organizace prací v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném úseku např.: vyklizování ploch po těžbě dříví, přípravy půdy pro obnovu lesa, přirozené obnovy lesa, zalesňování, hnojení, ožínání a vysekávání plevelných dřevin.
 • Zajišťování a organizace výchovy a ochrany lesních porostů, obranných opatření, rozčleňování a zpřístupňování lesních porostů, údržby lesní dopravní sítě a majetkových hranic, rekonstrukce lesních porostů.
 • Zajišťování vhodných materiálů pro výkon jednotlivých pěstebních činností.
 • Nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Používání výkonových norem v lesním hospodářství v návaznosti na odměňování pracovníků.
 • Vedení evidence vykonávaných pěstebních činností, dodržování stanovených pracovních postupů a vyhotovení relevantních výstupů.
 • Řešení reklamací spojených s pěstební činností.
 • Přebírání a předávání pracoviště, zadávání výkonu činnosti, kontrola provedení a převzetí vykonané práce na zadaném pracovišti.
 • Kontrola dodržování legislativních a jiných požadavků v oblasti bezpečnosti zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, dodržování interních pokynů.

Kód ISCO

3143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-technik-lesnik-pro-

Lesní technik školkař

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní technik školkař organizuje práce v lesních školkách, zejména činnosti spojené se zajištěním osiva, přípravou půdy, prováděním výsevů, pěstováním, hnojením, zavlažováním sadebního materiálu, jeho vyzvedáváním, správnou manipulací, označováním a expedicí.

Pracovní činnosti

 • Organizace prací v lesních školkách, např.: příprava půdy, síje, školkování, hnojení, zavlažování, pletí, podřezávání, vyzvedávání, obalování, třídění, zakládání, označování sadebního materiálu a jeho expedice.
 • Zajišťování vhodného materiálu pro výkon jednotlivých činností v lesních školkách a k nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Vedení evidencí vykonávaných činností v lesních školkách, dodržování stanovených pracovních postupů a vyhotovení relevantních výstupů.
 • Řešení reklamací spojených s pěstebními činnostmi v lesních školkách, kvalitou dodávaného sadebního materiálu.
 • Předávání pracoviště, zadávání výkonu činností, kontrola provedení a převzetí vykonané práce na zadaném pracovišti.
 • Zajišťování a kontrola dodržování legislativních a jiných požadavků v oblasti BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí.

Kód ISCO

3143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-technik-skolkar

Lesní technik myslivec

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní technik myslivec zajišťuje myslivecké hospodaření ve svěřené honitbě, bažantnici nebo oboře.

Pracovní činnosti

 • Organizování a zajišťování péče o chovanou zvěř a realizaci lovu či odchytu zvěře.
 • Nákup, prodej a odchov živé zvěře, zajišťování karantény zvěře.
 • Poskytování soustavné péče o chovanou zvěř.
 • Zajišťování krmiv a minerálních přípravků.
 • Uplatňování chovatelských zásad v chovu zvěře.
 • Sledování zdravotního stavu zvěře.
 • Zajišťování veterinárního dozoru.
 • Zpracování nabídek odlovu chované zvěře.
 • Realizace lovu či odchytu živé zvěře v odchytovém zařízení.
 • Provádění průběžného odstřelu chované zvěře.
 • Ošetřování, skladování a expedice ulovené zvěře a zvěřiny, její prodej a fakturace.
 • Určování věku, pohlaví a chovné hodnoty živé a ulovené zvěře.
 • Preparace, úprava a hodnocení trofejí ulovené zvěře.
 • Provádění ochrany lesa proti škodám zvěří.
 • Stavba a údržba mysliveckých a dalších zařízení.
 • Zřizování a obdělávání políček, zvyšování úživnosti pro zvěř.
 • Obsluha mechanizačních prostředků potřebných k zajištění provozu myslivosti.
 • Kontrola dodržování pracovní kázně podřízených zaměstnanců.
 • Plánování mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké statistiky a evidence pro provozovatele honitby a státní správu.

Kód ISCO

3143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-technik-myslivec

Lesní technik lesník pro těžební činnost

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní technik lesník pro těžební činnost organizuje zejména těžební činnosti v lesnictví na svěřeném úseku při motomanuální těžbě dříví a činnosti těžebně-dopravních strojů.

Pracovní činnosti

 • Organizace těžební činnosti v lesnictví na svěřeném úseku při motomanuální těžbě dříví a organizace činnosti těžebně-dopravních strojů.
 • Příprava a organizace výroby a sortimentace surového dříví s cílem dosažení maximální realizace zisku za dříví.
 • Organizace přibližování dříví na odvozní místo a spoluúčast na expedici dříví.
 • Používání výkonových norem v lesním hospodářství v návaznosti na odměňování pracovníků.
 • Vedení evidence dříví a pohybu dříví na svěřeném úseku činnosti, vyhotovování výkazů o provedených pracích a výstupů za určené časové období.
 • Měření vyrobeného dříví a zpracování výpočtu jeho objemu.
 • Kontrola správnosti sortimentace a kontrola správnosti měření vyrobeného dříví.
 • Přebírání a předávání těžebního pracoviště, zadávání výkonu činnosti, kontrola provedení a převzetí vykonané práce na zadaném pracovišti.
 • Kontrola bezchybnosti průběhu těžební činnosti a organizace odstranění případných následků těžby a přibližování dříví.
 • Kontrola dodržování předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a ochrany životního prostředí.
 • Vedení předepsaných evidencí.

Kód ISCO

3143

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-technik-lesnik-pro-b678

Technolog recyklace

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Technolog recyklace stanovuje postupy recyklace druhotných surovina a odpadů v rámci materiálového oběhu, stanovuje servisní a kontrolní činnost strojního parku a evidenční povinnosti subjektu pracujícího v oblasti recyklace druhotných surovin a odpadů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro recyklaci.
 • Určení parametrů technologického postupu pro pracovní proces recyklace.
 • Kontrola používání definovaných strojů, nástrojů, přípravků a zařízení pracovníky recyklace.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Kontrola vyrobených a výstupních produktů za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Stanovení harmonogramu kontrolní a servisní činnosti pro technologická zařízení.
 • Evidence technických dat o průběhu technologického procesu a o vstupech a výstupech z technologického procesu.
 • Vypracování postupů pro zajištění řádné údržby (preventivní, běžné i havarijní) pro plnou provozuschopnost recyklačního zařízení.
 • Vypracování manipulačních a provozních řádů recyklačního zařízení a jejich udržování v aktuálním stavu a v souladu s rozhodnutím místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí.
 • Vypracování postupů pro zpracování provozní dokumentace k prováděným činnostem.
 • Příprava podkladů pro jednání s orgány státní a veřejné správy při výkonu její činnosti.
 • Příprava podkladů pro bilancování materiálových toků v organizaci.
 • Příprava podkladů pro návrh změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů.
 • Rozhodování o návrzích změn postupů a technologií recyklačního zařízení.
 • Řízení a kontrola pracovníků recyklačního zařízení, kontrola dodržování stanovených technologických postupů a dodržování BOZP.

Kód ISCO

3141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-recyklace

Technik ekolog pro chemické látky

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Technik ekolog pro chemické látky přípravuje podklady pro koncepce a plány organizace z hlediska managementu chemických látek s cílem minimalizace jejich dopadu na životní prostřed, připravuje podklady pro investiční záměry a zavádí nápravná opatření k odstanění nedostatků v managementu chemických látek.

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů pro koncepce a plány organizace z hlediska managementu chemických látek s cílem minimalizace jejich dopadu na životní prostředí.
 • Příprava podkladů pro investiční záměry, změny surovin, meziproduktů a produktů.
 • Spolupráce při tvorbě integrovaných programů a opatření na ochranu životního prostředí v organizaci, vyvolaných legislativou chemických látek nebo jinými aspekty, které mají dopad na životní prostředí.
 • Aplikace předpisů, standardů a činností v oblasti managementu chemických látek na ochranu životního prostředí.
 • Vedení informačního systému o chemických látkách vč. vedení registru právních předpisů
 • Kontrola v jednotlivých složkách životního prostředí z pohledu chemické legislativy.
 • Spolupráce s útvary zodpovědnými za funkčnost systému řízení organizace, zavedeného dle příslušných norem a dobrovolných iniciativ v oblasti chemických látek.
 • Spolupráce při vzdělávání pracovníků organizace v oblasti managementu chemických látek, především ochrany životního prostředí.
 • Zavádění nápravných opatření k odstranění nedostatků v managementu chemických látek, zjištěných kontrolními orgány, interní kontrolou, peticemi, stížnostmi a oznámením občanů.
 • Zavádění opatření organizace respektujících princip předběžné opatrnosti v oblasti managementu chemických látek.

Kód ISCO

3141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-ekolog-pro-chemic

Stavební technik pro environment

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební technik pro environment se podílí na minimalizaci nepříznivých dopadů ze stavební výroby na životní prostředí a zajišťuje související administrativu v oblasti ochrany životní prostředí.

Pracovní činnosti

 • Tvorba podkladů pro pravidelný environmentální reporting stavební společnosti.
 • Příprava podkladů pro kontrolní a veřejnoprávní orgány a obecní úřady a orgány státní správy.
 • Odběry vzorků životního a pracovního prostředí.
 • Provádění kontrolní činnosti, identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik v environmentální oblasti.
 • Kontrola dodržování legislativy v oblasti životního prostředí v podmínkách stavební výroby včetně zpracování návrhů nápravných opatření.
 • Příprava podkladů pro studie o vlivu stavební výroby a jejím vztahu k ochraně životního prostředí.
 • Monitorování a měření klíčových znaků a činností s možným dopadem na životní prostředí.
 • Spolupráce na podávání podnětů k nápravě a změnám technologických postupů a materiálových toků s cílem minimalizace negativních vlivů v oblasti životního prostředí.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování možných ekologických rizik a odstraňování chemických či ekologických havárií.
 • Zajišťování vzdělávání zaměstnanců a interní a externí komunikaci v oblasti environmentu.
 • Provádění zápisů nedostatků a nápravných opatření do předepsané dokumentace.

Kód ISCO

3141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-pro-envi-aa9f

Chemický technik pro environment

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik pro environment se podílí na minimalizaci nepříznivých dopadů z chemické výroby na životní prostředí a zajišťuje související administrativu v oblasti ochrany životního prostředí.

Pracovní činnosti

 • Tvorba podkladů pro pravidelný environmentální reporting chemické společnosti.
 • Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání s kontrolními, veřejnoprávními orgány a obecními úřady.
 • Příprava podkladů pro hlášení požadovaná právními a interními předpisy.
 • Příprava podkladů pro studie o vlivu chemické výroby a jejím vztahu k ochraně životního prostředí.
 • Spolupráce na podávání podnětů k nápravě a změnám technologických postupů a chemických technologií s cílem minimalizace negativních vlivů v oblasti životního prostředí.
 • Spolupráce na navrhování a zavádění nových technik a nejlepších dostupných technik (BAT).
 • Spolupráce s provozními útvary a všemi relevantními průřezovými útvary při kontrolách, plánování, strategickém řízení, havarijním řízení, požární prevenci atd.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování možných ekologických rizik a odstraňování chemických či ekologických havárií.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) nebo jiného systému řízení v rámci chemické výroby.
 • Podíl na implementaci a rozvoji aplikované ekologie do výroby chemických produktů (tj. zavedení výsledků výzkumu do praxe).
 • Spolupráce na vzdělávání zaměstnanců.
 • Součinnost a komunikace s orgány státní správy.
 • Spolupráce na tvorbě vnitropodnikové legislativy v oblasti životního prostředí.
 • Kontrola materiálových toků v jednotlivých složkách chemické výroby a jejich vliv na životní prostředí.
 • Kontrola dodržování legislativy v oblasti životního prostředí v podmínkách chemické výroby včetně zpracování návrhů nápravných opatření.

Kód ISCO

3141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-pro-envi

Zoologický asistent

Odborný směr

Zemědělství a veterinární péče

Charakteristika

Zoologický asistent organizuje a koordinuje základní chovatelské práce, spolupracuje na koncepci chovu, sleduje kvalitu a kvantitu krmných dávek, vytváří optimální podmínky chovu cizokrajných, ohrožených a vzácných nebo handicapovaných zvířat.

Pracovní činnosti

 • Plánování, zajišťování a řízení odborných prací spojených s chovem a ošetřováním zvířat, zajištění celodenního dohledu na zvířata.
 • Sestavování a kontrola kvality a kvantity krmných dávek.
 • Plánování a komplexní zajišťování distribuce krmiv pro všechna zvířata chovu (koordinace průběžných i dlouhodobých požadavků na krmiva pro zvířata v rámci celého chovatelského zařízení).
 • Dohled na veterinární prevenci a péči o zdravotní stav zvířat ve spolupráci se zoology - kurátory a veterináři odběr biologických vzorků pro laboratorní vyšetření.
 • Sestavování střednědobých a krátkodobých plánů chovu a stanovování podmínek chovu.
 • Spolupráce na přípravě a realizaci umělých odchovů a umělého líhnutí mláďat.
 • Kontrola činnosti, organizace, řízení práce chovatelů a ošetřovatelů zvířat v podmínkách směnného provozu.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví a protipožárních předpisů, školení a přezkušování podřízených pracovníků.
 • Zajišťování ochranných pracovních pomůcek a prostředků první pomoci na chovatelských úsecích.
 • Zajišťování dezinsekce a deratizace podle aktuálních potřeb úseků.
 • Organizace odchytů a transportů zvířat.
 • Zpracování podkladů pro rozbor chovatelské činnosti.
 • Spolupráce s domácími a zahraničními ZOO.
 • Spolupráce na koncepcích rozvoje chovu, na zpracování plánů výstavby a údržby objektů.
 • Zajišťování prezentace zvířat návštěvníkům, organizace systému komentovaných krmení.
 • Zajišťování evidence a podkladů pro potřeby účetní, vnitrostátní i mezinárodní evidence o chovu zvířat, prezentace chovatelských aktivit.
 • Organizace bezodkladných opatření v případě mimořádných situací (únik zvířete, živelné pohromy) s ohledem na zajištění maximální možné bezpečnosti personálu a návštěvníků.

Kód ISCO

3141

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zoologicky-asistent