Profese

Mistři a příbuzní pracovníci v oblasti těžby, výroby a stavebnictví [CZ-ISCO 312]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vedoucí střediska karotáže a perforace

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vedoucí střediska karotáže a perforace řídí a kontroluje práce spojené s karotážním měřením a trhacími pracemi ve vrtech a sondách určených pro těžbu ropy, plynu a jiných kapalin.

Pracovní činnosti

 • Řízení karotážních měření (geofyzikální metoda zjišťování litologického profilu vrtu a jeho technického stavu) ve vrtech a sondách.
 • Řízení karotážních měření trhacích prací na vrtech a sondách.
 • Tvorba technologických a pracovních postupů.
 • Spolupráce s odbornými úseky organizace.
 • Legislativní zabezpečení činností spojených s karotážními pracemi a trhacími pracemi na vrtech a sondách.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Sledování nových technických trendů ve vývoji a výzkumu v oblasti karotáže a jejich zavádění do praxe.
 • Řízení osobního motorového vozidla.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-strediska-karotaz

Vedoucí podzemního zásobníku plynu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vedoucí podzemního zásobníku plynu zajišťuje odborné činnosti spojené s řízením provozu podzemního zásobníku plynu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace práce pracovníků zajišťujících provoz podzemního zásobníku.
 • Zpracovávání prováděcího plánu provozu a kontrola jeho plnění.
 • Jednání s dodavateli a odběrateli plynu.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-podzemniho-zasobn

Technický dozor na povrchu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technický dozor na povrchu řídí a organizuje práce ve vymezeném technologickém úseku na povrchovém dolu nebo lomu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací ve vymezeném technologickém úseku.
 • Sledování plnění výrobních úkolů.
 • Zajišťování podkladů pro odměňování podřízených pracovníků.
 • Zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a požární prevence.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Kontrola provádění hornických prací dle technologického postupu.
 • Provádění směnových kontrol pracovišť.
 • Výkon technického dozoru při vedení důlních děl.
 • Spolupráce při zajišťování šetření mimořádných událostí a pracovních úrazů.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-dozor-na-povrch

Závodní lomu 1

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Závodní lomu 1 řídí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchovém dole nebo lomu.

Pracovní činnosti

 • Řízení odborných hornických činností v lomu ve výstavbě, otvírce, přípravě, dobývání, zajištění a v likvidaci.
 • Projednávání prováděné hornické činnosti se státní správou.
 • Schvalování příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Zajišťování spolupráce s Policií ČR, orgány státního dozoru a odborovými orgány.
 • Kontrolní činnost.
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Řízení likvidace a zdolávání havárie – zdolávání závažných provozních nehod (havárií).
 • Rozhodování o vedení a uložení dokumentace, záznamů a knih k zajištění bezpečnosti práce a provozu.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zavodni-lomu-1

Závodní lomu 2

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Závodní lomu 2 odpovídá za odborné a bezpečné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na lomu nebo lomech s roční těžbou nerostu do 500 kT.

Pracovní činnosti

 • Řízení odborných hornických činností v lomu ve výstavbě, otvírce, přípravě, dobývání, zajištění a v likvidaci.
 • Projednávání prováděné hornické činnosti se státní báňskou správou a dalšími dotčenými orgány státní správy.
 • Schvalování příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Zajišťování spolupráce s Policií ČR, orgány státního dozoru a odborovými orgány.
 • Kontrolní činnost.
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
 • Řízení likvidace a zdolávání havárie – zdolávání závažných provozních nehod (havárií).
 • Rozhodování o vedení a uložení dokumentace, záznamů a knih k zajištění bezpečnosti práce a provozu.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zavodni-lomu-2

Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu řídí a organizuje práce střediska při těžbě uhlovodíků.

Pracovní činnosti

 • Řízení kolektivu pracovníků těžebního střediska.
 • Zajišťování plnění výrobních úkolů, zodpovědnost za měsíční plnění těžebních kvót.
 • Odpovědnost za funkčnost a spolehlivost technologie středisek.
 • Zajišťování podkladových materiálů pro mzdové náležitosti.
 • Zajišťování opravy strojů a zařízení.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Vedení evidence o plnění výrobních úkolů.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-tezebniho-stredis

Závodní dolu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Závodní dolu řídí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na důlní organizaci.

Pracovní činnosti

 • Řízení hornických činností v hlubinném dole v otvírce, přípravě, dobývání, zajištění a likvidaci.
 • Projednávání prováděné hornické činnosti se státní správou.
 • Schvalování příslušných provozních a technických dokumentací.
 • Zajišťování spolupráce s Policií ČR, orgány státního dozoru a odborovými orgány.
 • Kontrolní činnost.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Stanovování zásad pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Vyžadování a dodržování ostatních právně závazných předpisů (hygienických apod.).

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zavodni-dolu

Vedoucí závodní báňské stanice

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vedoucí závodní báňské stanice řídí a koordinuje činnost závodní báňské stanice v rozsahu určeném služebním řádem.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování pohotovosti báňských záchranářů a zásahových prostředků v rozsahu určeném služebním řádem.
 • Zajišťování školení a cvičení báňských záchranářů.
 • Účast na vypracovávání a kontrole havarijních plánů.
 • Provádění kontroly zařízení havarijní prevence.
 • Účast při zásazích.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-zavodni-banske-st

Technický dozor v podzemí

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technický dozor v podzemí řídí a organizuje práce v ražení důlních děl, hloubení důlních jam, dobývání uhlí a ostatní činnosti v dole.

Pracovní činnosti

 • Řízení, organizace a koordinace provozních pracovišť v dole.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, hygienických a pracovních podmínek na pracovišti.
 • Kontrola dodržování technologických postupů na pracovišti.
 • Vedení směnové evidenci pracovníků a kontrola dodržování pracovní doby.
 • Provádění opatření při haváriích a mimořádných situacích.
 • Šetření a sepisování pracovních úrazů.
 • Vedení provozní a bezpečnostní dokumentace.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-dozor-v-podzemi

Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond řídí a kontroluje provádění karotážního měření, perforace a výzkumu sond v těžebních, vtlačně-odběrových a pozorovacích vrtech a sondách.

Pracovní činnosti

 • Řízení a kontrola provádění karotážního měření, perforace a výzkumu sond.
 • Odpovědnost za bezpečné provádění karotážního měření, používání zdrojů ionizujícího záření a provádění trhacích prací malého rozsahu včetně skladování výbušnin.
 • Kontrola dodržování báňské legislativy.
 • Kontrola a sledování nákladů a stavu materiálových zásob.
 • Spolupráce na tvorbě návrhu finančního plánu, nutných investic a oprav úseku karotáže.
 • Nabízení služeb externím odběratelům.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-useku-karotaze-a-

Vedoucí těžebního a úpravárenského provozu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vedoucí těžebního a úpravárenského provozu řídí a koordinuje těžbu surovin a provoz úpravny v organizaci provádějící hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Koordinace potřeb výroby s možnostmi lomu (těžba surovin).
 • Řízení a organizace chodu úpravny (výroba a expedice dle schválených plánů).
 • Příprava plánů výroby a odbytu, příprava jejich operativních změn.
 • Spolupráce při tvorbě strategických cílů podniku.
 • Jednání s externími dodavateli a odběrateli.
 • Řízení a organizace provozu motorových vozidel v úpravně a na lomu.
 • Řízení údržby v návaznosti na potřeby výroby.
 • Zajišťování zvyšování kvalifikace podřízených pracovníků.
 • Vedení evidence o docházce a přesčasové práci podřízených pracovníků, vypracování podkladů pro výplatu mezd.
 • Předávání zařízení do oprav a přejímání z oprav.
 • Sledování výrobních prostředků a zařízení z hlediska jejich optimálního využití.
 • Účast na vyšetřování mimořádných událostí a úrazů, zajišťování odstranění příčin jejich vzniku.
 • Spolupráce na vyřizování reklamací zákazníků.
 • Zpracovávání návrhů opatření ke zvyšování technické a technologické úrovně výroby, zlepšování organizace práce a zvyšování produktivity práce.
 • Realizace preventivních opatření eliminujících znečišťování vod a ovzduší.
 • Kontrola dodržování hygienických předpisů a předpisů BOZP a PO.
 • Spolupráce na inventarizaci.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-tezebniho-a-uprav

Hutní technik mistr

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení svěřených technologických úseků v hutních a energetických procesech výroby.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti práce a hygienických předpisů.
 • Zajišťování základních personálních činností.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně pracovníků svěřeného úseku.
 • Koordinování technologického procesu výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-mistr

Slévárenský technik mistr

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického úseku slévárenské výroby.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti práce a hygienických předpisů.
 • Zajišťuje základní personální činnosti.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně pracovníků svěřeného úseku.
 • Koordinování technologického procesu slévárenské výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-mistr

Závodní

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Závodní je kvalifikovaný pracovník, který odpovídá za odborné a za bezpečné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem při těch činnostech, kde není ustanoven závodní dolu nebo závodní lomu.

Pracovní činnosti

 • Odborné a za bezpečné řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem .
 • Projednávání prováděné hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem se státní báňskou správou.
 • Schvalování příslušných provozních a technických dokumentací.
 • Zajišťování spolupráce s Policií ČR, orgány státního dozoru a odborovými orgány.
 • Kontrolní činnost.
 • Stanovování zásad pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zavodni

Vedoucí týmu

Odborný směr

Management

Charakteristika

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Pracovní činnosti

 • Zajištění přenosu firemní strategie, cílů a úkolů do svěřeného týmu.
 • Spolupráce na tvorbě operativních a finančních plánů organizace.
 • Stanovení cílů a přidělování dílčích úkolů jednotlivým členům týmu.
 • Určení metod a pracovních postupů plnění přidělených pracovních úkolů.
 • Stanovení forem vzájemné spolupráce uvnitř týmu a zajištění nutné spolupráce se členy týmů z jiných útvarů.
 • Stanovení standardů pracovního výkonu a norem pracovního chování.
 • Zabezpečení logické i časové návaznosti plnění úkolů.
 • Kontrola výsledků a výkonu jednotlivých členů týmu.
 • Zabezpečení podmínek ke zvyšování profesní kvalifikace podřízeních pracovníků.
 • Řešení interpersonálních vztahů v týmu.
 • Pravidelná účast na operativních poradách nadřízených a přenos získaných informací a úkolů do svěřeného pracovního týmu.
 • Sběr podnětů a nápadů na vylepšování stávajících pracovních postupů a předkládání námětů na inovace.
 • Navrhování personálních změn ve složení týmu.
 • Zprostředkování spolupráce s ostatními útvary v organizaci.
 • Prezentace výsledků týmu nadřízeným.
 • Dohled nad dodržováním zásad podnikatelské etiky (obsahu etického kodexu organizace) ve všech činnostech jím vedeného pracovního kolektivu.
 • Dohled nad dodržováním zásad BOZP a požární ochrany.
 • Motivace a hodnocení podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

3121

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-tymu

Stavbyvedoucí

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby.

Pracovní činnosti

 • Koordinace a řízení stavebních prací.
 • Rozdělování a kontrola práce pracovního týmu a činnosti subdodavatelů.
 • Kontrola a inventarizace materiálu.
 • Kontrola provedených prací.
 • Kontrola dodržování technologických postupů stavby.
 • Zajištění materiálového a technického zabezpečení stavby.
 • Přebírání a předávání staveniště.
 • Komunikace s investorem a dodavateli stavby.
 • Evidence příslušných dokladů a vedení stavební dokumentace.

Kód ISCO

3123

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavbyvedouci

Mistr železniční infrastruktury

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Mistr železniční infrastruktury zajišťuje a řídí opravy, rekonstrukce, modernizace staveb nezbytných pro provozování dráhy a organizování drážní dopravy.

Pracovní činnosti

 • Řízení a zajišťování stavebních, opravných nebo udržovacích prací na železničním spodku a svršku.
 • Přímé řízení odborných pracovníků při pracích na železniční infrastruktuře. a organizace dělby práce.
 • Kontrola stavu železničních tratí.
 • Montáž a demontáž kolejí a železničních svršků.
 • Spolupráce s externími dodavateli prací na železničním spodku a svršku.
 • Vedení technické dokumentace a administrativy na železničním spodku a svršku.
 • Vyhledávání a odstraňování závad na železniční infrastruktuře.
 • Zajišťování bezpečnosti práce.

Kód ISCO

3123

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mistr-zeleznicni-infrastr

Stavební technik mistr

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem stavební výroby nebo provozu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinování výrobních činností v jednotlivých fázích stavební výroby nebo provozu.
 • Sestavení operativních plánů stavební výroby nebo provozu a operativní řešení organizačních a provozních problémů.
 • Kontrola dodržování výrobních termínů, plánů směnnosti, využívání fondu pracovní doby a plnění pracovních povinností podřízených zaměstnanců.
 • Dodržení výrobních harmonogramů ve stanovených termínech a kvalitě.
 • Zajištění preventivních prohlídek, údržby a oprav strojů a výrobních zařízení ve svěřeném úseku stavební výroby nebo provozu.
 • Zajištění a organizace materiálové a personální přípravy stavební výroby na svěřeném dílčím úseku.
 • Kontrola kvality stavební výroby a dodržování pracovní a technologické kázně na svěřeném výrobním úseku.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti práce a požárních a hygienických předpisů.
 • Vedení příslušné výrobní a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3123

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-mistr-a027

Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný technolog stavebně montážní činnosti v energetice stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu stavebně montážní činnosti v energetice.

Pracovní činnosti

 • Stanovení standardních technologických postupů a technologických podmínek.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Provádění technického dozoru.
 • Provádění technických a technologických zkoušek zařízení v energetice.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

3123

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technolog-stav

Vedoucí týmu

Odborný směr

Management

Charakteristika

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Pracovní činnosti

 • Zajištění přenosu firemní strategie, cílů a úkolů do svěřeného týmu.
 • Spolupráce na tvorbě operativních a finančních plánů organizace.
 • Stanovení cílů a přidělování dílčích úkolů jednotlivým členům týmu.
 • Určení metod a pracovních postupů plnění přidělených pracovních úkolů.
 • Stanovení forem vzájemné spolupráce uvnitř týmu a zajištění nutné spolupráce se členy týmů z jiných útvarů.
 • Stanovení standardů pracovního výkonu a norem pracovního chování.
 • Zabezpečení logické i časové návaznosti plnění úkolů.
 • Kontrola výsledků a výkonu jednotlivých členů týmu.
 • Zabezpečení podmínek ke zvyšování profesní kvalifikace podřízeních pracovníků.
 • Řešení interpersonálních vztahů v týmu.
 • Pravidelná účast na operativních poradách nadřízených a přenos získaných informací a úkolů do svěřeného pracovního týmu.
 • Sběr podnětů a nápadů na vylepšování stávajících pracovních postupů a předkládání námětů na inovace.
 • Navrhování personálních změn ve složení týmu.
 • Zprostředkování spolupráce s ostatními útvary v organizaci.
 • Prezentace výsledků týmu nadřízeným.
 • Dohled nad dodržováním zásad podnikatelské etiky (obsahu etického kodexu organizace) ve všech činnostech jím vedeného pracovního kolektivu.
 • Dohled nad dodržováním zásad BOZP a požární ochrany.
 • Motivace a hodnocení podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

3123

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-tymu

Mistr teplárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Mistr teplárny řídí a organizuje práce v příslušném technologickém úseku teplárny.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu.
 • Zodpovědnost za obsazení pracovní směny a organizaci prací pracovníků v jednotlivých úsecích teplárny.
 • Podávání instrukcí pro provoz a údržbu zařízení teplárny obsluhám technologického zařízení.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace o provozu a údržbě zařízení a vedení základní personální agendy vč. organizování periodického přezkušování znalostí obsahu technologického zařízení.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Zajištění provádění kontrol stavu technologického zařízení z hlediska funkce, spolehlivosti, hospodárnosti a bezpečnosti.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mistr-teplarny

Papírenský technik mistr

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský technik mistr koordinuje výrobu papíru a buničiny v rámci svěřeného úseku.

Pracovní činnosti

 • Koordinace pracovišť svěřeného úseku papírenského závodu.
 • Řízení spolupráce s ostatními úseky.
 • Řízení dosahování cílů výroby.
 • Řízení naplánovaných odstávkových prací.
 • Plánování, řízení a kontrola pracovníků na směně.
 • Zabezpečení personální agendy podřízených pracovníků.
 • Řešení mimořádných událostí v rámci svěřeného úseku.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-technik-mistr

Papírenský inženýr manažer provozu

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský inženýr manažer provozu provádí řízení a organizaci prací rozsáhlého provozu ve výrobě papíru a celulózy na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení činnosti podřízených zaměstnanců.
 • Zajištění výroby výrobků z papíru, kartonu, lepenky a z kombinace různých materiálů.
 • Zajišťování dodržování kvality podle dokumentace kvality.
 • Řešení mimořádných situací - odchylek od standardního postupu.
 • Hlášení mimořádných situací přesahujících kompetence příslušným organizačním složkám.
 • Kontrola technologického procesu, OBP, PO.
 • Zajišťování vybavení podřízených zaměstnanců všemi potřebnými pomůckami a ochrannými prostředky.
 • Organizování školení zaměstnanců v oblasti ochrany a bezpečnosti práce, požární ochrany, zdravotní přípravy.
 • Organizování školení zaměstnanců v oblasti technologické.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-inzenyr-manaze

Sklářský technik mistr

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních dělníků při plnění úkolů stanovených operativním plánem.

Pracovní činnosti

 • Kontrola a vyhodnocení výsledků výroby.
 • Organizace a řízení výroby ve svěřené organizační jednotce v souladu s operativním plánem výroby.
 • Organizace dělby práce mezi jednotlivé zaměstnance.
 • Zabezpečení dodržování požadované pracovní a technologické kázně a kvality výroby.
 • Zajištění provádění mzdové a personální politiky ve svěřené organizační jednotce a spoluzodpovědnost za ně.
 • Vedení požadované výrobní dokumentace a mzdové agendy.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-mistr

Keramický technik mistr

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický technik mistr řídí a organizuje práce při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v keramické výrobě na vymezeném technologickém úseku.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování podkladových materiálů pro výpočet mzdových náležitostí.
 • Zajišťování plnění legislativy na řízeném úseku.
 • Zajišťování dodržování technologických postupů a stanovených parametrů výrobků a polotovarů.
 • Zajišťování provozuschopnosti technologického zařízení na řízeném úseku.
 • Školení pracovníků.
 • Kontrola a hodnocení výsledků ve výrobě.
 • Vedení předepsané evidence.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-mistr

Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský samostatný technik úpravy pitné vody řídí a organizuje práce rozsáhlého provozu úpravny pitné vody.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování hospodárného a bezpečného provozu výroby pitné vody.
 • Sestavování plánů hospodaření úpravny pitné vody a jejich dodržování.
 • Zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.
 • Zajišťování laboratorních rozborů vody.
 • Zajišťování kontroly ukazatelů kvality upravené vody.
 • Zavádění nových poznatků a požadavků technologů do praxe.
 • Spolupráce při sestavování revizí a oprav strojního zařízení.
 • Dozor nad vykonávanými opravami a revizemi zařízení.
 • Předkládání návrhů na nové investice.
 • Účast na uvádění nového zařízení do zkušebního i trvalého provozu.
 • Spolupráce se samosprávními orgány (vodoprávními úřady).
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Vyřizování reklamace a stížnosti zákazníků.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-samostatny-tec-e92c

Samostatný polygrafický technik vedoucí provozu

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik vedoucí provozu řídí polygrafickou výrobu na vymezeném technologickém úseku podle úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a organizování materiálové a personální přípravy polygrafické výroby v provozu zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Řízení výrobních činností v jednotlivých fázích polygrafické výroby, zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Kontrola kvality polygrafické výroby na svěřeném výrobním úseku.
 • Navrhování změn řízení kontroly kvality na konkrétním technologickém úseku polygrafické výroby.
 • Dodržení výrobních harmonogramů ve stanovených termínech a kvalitě.
 • Dodržování předepsané technologie.
 • Zajišťování maximální technologické využitelnosti zpracovávaných materiálů.
 • Zpracovávání podkladů pro odměňování zaměstnanců.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-polygraficky-t-593c

Technik výroby hudebních nástrojů mistr

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Technik výroby hudebních nástrojů mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku výroby hudebních nástrojů při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku.
 • Zajišťování plnění výrobních úkolů.
 • Organizace dělby práce a zajišťování odměňování a prvotních personalistických úkonů na svěřeném úseku.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve výrobě.
 • Diagnostikování závad hudebních nástrojů.
 • Zajišťování objednávek preventivních prohlídek a oprav.
 • Zajišťování spolupráce s útvary technické kontroly.
 • Kontrola dodržování technologických postupů, bezpečnostních a požárních předpisů.
 • Kontrola plnění operativních plánů výroby.
 • Zaškolování pracovníků v obsluze strojů a zařízení výroby hudebních nástrojů.
 • Vedení evidence a stavu výrobních zařízení a přípravků na svěřeném úseku.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-vyroby-hudebnich-00e7

Chemický technik mistr

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem chemické výroby nebo provozu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku.
 • Zajištění úkolů stanovených operativním plánem chemické výroby nebo provozu.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně a plnění úkolů.
 • Organizace dělby práce, zajištění odměňování a personalistických úkonů na svěřeném úseku.
 • Zajištění stanovených technických a ekonomických parametrů chemické výroby nebo provozu.
 • Zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
 • Zajištění preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku chemické výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-mistr

Chemický technik manažer provozu

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Pracovní činnosti

 • Dílčí plánování rozvoje a koncepce provozu.
 • Rozpracování cílů firmy do cílů a úkolů provozu, výrobních týmů.
 • Podíl na vedení a řízení týmové práce.
 • Zajištění technického provozu úseku chemické výroby.
 • Spouštění provozu složitých souborů technických a technologických zařízení chemické výroby nebo jejich částí.
 • Zajištění efektivní spolupráce s odbornými útvary a ostatními provozy.
 • Zajištění dodržování standardních postupů práce, technologické kázně a jejich další zlepšování.
 • Definování podmínek pro rozvoj týmové práce na svěřeném úseku.
 • Koordinace zvyšování efektivity využíváním všech zdrojů (lidí, materiálu a technologického zařízení).
 • Vytváření podmínek pro odborný růst členů svého pracovního týmu.
 • Zabezpečování bezproblémového průběhu externích a interních auditů.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-manazer-

Potravinářský a krmivářský technik mistr

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Potravinářský a krmivářský technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby potravinářské nebo krmivářské výroby.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při tvorbě výrobně provozních plánů v potravinářské a krmivářské výrobě.
 • Řízení dílčích výrobních úseků v potravinářských nebo krmivářských provozech.
 • Zajištění optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v rámci technologického úseku potravinářské a krmivářské výroby.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci technologického úseku potravinářské a krmivářské výroby.
 • Operativní řešení odchylek od stanoveného výrobního procesu.
 • Kontrola plnění operativních plánů potravinářské a krmivářské výroby.
 • Kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v potravinářské a krmivářské výrobě.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v potravinářské a krmivářské výrobě.
 • Spolupráce při zajišťování technické a technologické způsobilosti a provozuschopnosti strojů a zařízení.
 • Organizace obsluhy, údržby a běžných oprav strojů a zařízení v potravinářské a krmivářské výrobě.
 • Zajišťování podkladových materiálů pro mzdové účely.
 • Vedení provozní dokumentace potravinářské a krmivářské výroby.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mistr-v-potravinarstvi-a-

Operátor oděvní výroby

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Operátor oděvní výroby vykonává řadu technicko-hospodářských činností provozního charakteru k zajištění výroby oděvů na vymezeném technologickém úseku.

Pracovní činnosti

 • Evidence množství a kvality práce ve výrobě, navrhování efektivních změn.
 • Řízení údržby a inovace strojového parku.
 • Zajišťování plynulého a efektivního průběhu výroby.
 • Řízení přesunů pracovních sil v návaznosti na optimalizaci výrobního procesu.
 • Organizace práce v oděvní výrobě.
 • Navrhování optimálních variant řešení úkolů v běžných výrobních situacích.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-odevni-vyroby

Textilní mistr

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní mistr zajišťuje provozuschopnost svěřeného úseku strojů a zařízení a zodpovídá za optimalizaci práce vymezeného okruhu zaměstnanců v rámci delegované pravomoci při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení a hodnocení pracovníků.
 • Zajišťování celkového bezporuchového stavu strojové techniky.
 • Řízení pracovního vytížení zaměstnanců ve směně.
 • Organizace a zajišťování bezchybného a bezpečného průběhu směny.
 • Evidence produkce.
 • Kontrola kvality a odstraňování či hlášení závad.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-mistr

Samostatný textilní technik manažer

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Samostatný textilní technik manažer řídí provoz a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem textilní výroby.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování podkladů pro výpočet mzdových náležitostí a prvotních personálních úkonů na svěřeném úseku.
 • Řízení a organizace bezchybného a bezpečného průběhu směny.
 • Zajišťování celkového bezporuchového stavu strojové techniky a využití výrobní techniky.
 • Zajišťování plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů.
 • Řízení a organizace práce textilních techniků mistrů.
 • Řízení výroby podle operativních plánů.
 • Rozhodování o systémových opatřeních při spotřebě živé práce, materiálu a technologických změnách.
 • Koordinace činnosti výrobního nebo provozního úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku.
 • Řízení a hodnocení pracovníků.
 • Evidence produkce a příslušné provozní dokumentace.
 • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice provozu.
 • Kontrola hospodárného využívání materiálu a používaných technologií.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-textilni-techn-ee00

Elektromechanik v dole

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik v dole řídí a organizuje práce ve svěřeném pracovním úseku při zajišťování montáže nebo provozu elektrických zařízení v dole.

Pracovní činnosti

 • Řízení elektrotechnických provozních úseků v dole.
 • Zajišťování pracovní a technologické kázně pracovníků podílejících se na provozu, údržbě a opravách elektrických zařízení v dole.
 • Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Zajišťování údržby a kontrol strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí.
 • Vedení prvotní personální agendy, hodnocení pracovní výkonnosti a zpracování podkladů pro odměňování pracovníků.
 • Odborné práce při montážích, údržbě a opravách silnoproudých zařízení vysokého napětí a velmi vysokého napětí v dole.
 • Kontrola plnění úkolů souvisejících s provozem elektrických zařízení v dole.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-v-dole

Samostatný kožařský technik vedoucí výroby

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Samostatný kožařský technik vedoucí výroby řídí a koordinuje výrobní činnost jednotlivých kožedělných jednotek, provádí operativní zásahy do výrobního procesu.

Pracovní činnosti

 • Řízení výrobního kožedělného provozu.
 • Koordinace výrobních úkolů mezi jednotlivými dílnami provozu.
 • Příprava operativních plánů výroby, kontrola jejich plnění.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti chodu jednotlivých úseků.
 • Vedení a motivace podřízených pracovníků.
 • Koordinace materiálového zabezpečení výroby.
 • Zabezpečování strojního a technického vybavení v rámci provozu, koordinace jeho efektivního využití.
 • Sledování a zavádění nových norem a technologií do výrobního procesu.
 • Vedení provozní technické a technologické dokumentace.
 • Sledování dodržování bezpečnosti práce.
 • Aplikace evropských směrnic pro kožedělnou výrobu do výrobního systému.
 • Kontrola dodržování harmonogramů včasného plnění jednotlivých zakázek.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kozarsky-techn-c03d

Energetik technik výroby tepelné energie

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Energetik technik výroby tepelné energie provádí technické práce při zajišťování provozuschopnosti zařízení na výrobu tepelné energie.

Pracovní činnosti

 • Operativní řízení a organizace práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu.
 • Operativní řízení systému centrálního zásobování teplem.
 • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování stanovených nebo sjednaných parametrů.
 • Zajišťování likvidace poruchových stavů a operativní řízení poruchových čet.
 • Kontrola dodržování technologických postupů, technologických podmínek, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Kontrola provádění revizí a pravidelné údržby zařízení.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Provádění technických zkoušek.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/energetik-technik-vyroby-

Dřevařský technik manažer provozu

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dřevařský technik manažer provozu řídí a organizuje provoz na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečení a realizace strategie rozvoje v organizaci.
 • Plánovaní a optimalizace využití materiálu, personálu, technologií a výrobních postupů v oblasti zpracování dřeva.
 • Koordinace výrobních nebo provozních úseků s navazujícími oblastmi činnosti podniku v oblasti zpracování dřeva.
 • Řízení a organizace prací mistrů na vymezeném technologickém úseku v oblasti zpracování dřeva.
 • Kontrola plnění výrobních a ekonomických ukazatelů.
 • Plánování a kontrola plnění plánů údržby a oprav strojů, zařízení a výrobních linek na zpracování dřeva.
 • Řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v oblasti zpracování dřeva.
 • Posuzování a zavádění nových technologických postupů a materiálů v oblasti zpracování dřeva.
 • Kontrola dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/drevarsky-technik-manazer

Mistr lisovny

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Mistr lisovny řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku lisovny plechů při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení svěřeného technologického úseku lisovny.
 • Zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením provozu.
 • Používání základních měřicích metod.
 • Zaškolování nových pracovníků.
 • Kontrola kvality výrobků.
 • Kontrola dosažených výsledků a jejich porovnávání se stanovenými cíli.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně pracovníků úseku.
 • Kontrola dodržování BOZP a požární ochrany.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mistr-lisovny

Kožařský technik mistr

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský technik mistr podle plánu výroby řídí a organizuje práci pracovního kolektivu v daném technologickém úseku kožedělné výroby.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování základních personálních úkonů.
 • Zajišťování pracovních podmínek s ohledem na dodržování BOZP.
 • Proškolování podřízených v otázkách BOZP.
 • Sledování dodržování bezpečnostních předpisů.
 • Příprava výroby podle technické dokumentace.
 • Zajišťování strojů a pomocného zařízení pro výrobu dané technologie.
 • Posuzování kvality vstupních surovin a materiálů.
 • Řízení a organizace práce daného technologického úseku.
 • Sledování a organizování dělby práce.
 • Zajišťování plnění plánu v předepsané kvalitě, množství, sortimentu a čase.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Mezioperační a konečná namátková kontrola kvality.
 • Provádění operativních zásahů do výrobního procesu.
 • Připravování podkladů pro výpočet mezd podřízených.
 • Zajišťování a vedení výrobní evidence.
 • Administrativní úkony, zpracování mzdových podkladů.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-mistr

Operátor textilní výroby

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Operátor textilní výroby podle pokynů nadřízených pracovníků zajišťuje práci dílčí organizační jednotky při realizaci úkolů stanovených operativním plánem textilní výroby.

Pracovní činnosti

 • Přidělování práce pracovníkům v rámci dílčí organizační jednotky, případně technologicky vymezeného úseku.
 • Řízení pracovního vytížení zaměstnanců v rámci dílčí organizační jednotky.
 • Kontrola hospodárného využívání materiálu a používaných technologií.
 • Kontrola kvality a odstraňování či hlášení závad.
 • Zajišťování optimálního využití výrobní techniky.
 • Zajišťování včasného odstraňování poruch strojního zařízení.
 • Evidence produkce a příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/operator-textilni-vyroby

Polygrafický technik mistr

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku polygrafické výroby při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem.

Pracovní činnosti

 • Zajištění a organizace materiálové a personální přípravy polygrafické výroby na svěřeném dílčím úseku (reprodukce, tisk, dokončovací zpracování, údržba a opravy polygrafických strojů).
 • Řízení výrobních činností v jednotlivých fázích polygrafické výroby, zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Řízení údržby a oprav polygrafických strojů a zařízení.
 • Kontrola dodržování výrobních termínů, plánů směnnosti, využívání fondu pracovní doby a plnění pracovních povinností podřízených zaměstnanců.
 • Kontrola kvality polygrafické výroby na svěřeném výrobním úseku.
 • Navrhování změn řízení kontroly kvality na konkrétním technologickém úseku polygrafické výroby.
 • Dodržení výrobních harmonogramů ve stanovených termínech a kvalitě.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Sestavení operativních plánů polygrafické výroby a operativní řešení organizačních a provozních problémů.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-technik-mist

Elektrotechnik mistr

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik mistr ve svěřeném pracovním úseku řídí a organizuje práce při zajišťování elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu elektrických zařízení.

Pracovní činnosti

 • Řízení dílčích obslužných nebo pomocných elektrotechnických výrob a činností.
 • Zajištění plynulého provozu z hlediska směnnosti.
 • Zajišťování pracovní a technologické kázně podřízených pracovníků.
 • Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
 • Zabezpečování předepsané odborné způsobilosti podřízených pracovníků.
 • Zajišťování pravidelného a řádného provádění údržby, kontrol a revizí strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí.
 • Vedení prvotní personální agendy podřízených pracovníků.
 • Hodnocení pracovní výkonnosti podřízených pracovníků.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-mistr

Oděvní technik mistr

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Oděvní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v oděvní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku.
 • Zajišťování podkladů pro výpočet mzdových náležitostí a prvotních personalistických podkladů.
 • Zabezpečování plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů na svěřeném úseku.
 • Zajišťování technologické kázně, předepsané kvality výrobků, kontrola dodržování technologických postupů.
 • Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením provozu.
 • Organizace dělby práce, zajišťování odměňování a personalistických úkonů na svěřeném úseku.
 • Podpora zaměstnanců při jejich personálním rozvoji a zvyšování kvalifikace, případně rekvalifikaci.
 • Kontrola dosažených výsledků a jejich porovnání se stanovenými cíli.
 • Kontrola dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-technik-mistr

Mistr kovárny

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Mistr kovárny řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem kovárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení technologického úseku kovárenské výroby.
 • Zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením provozu.
 • Zajišťování odborného rozvoje zaměstnanců, organizace školení.
 • Používání základních měřících metod, kontrola kvality výrobků.
 • Rozhodování v případě výskytu poruch výrobních strojů a vad výkovků.
 • Evidence technických dat o průběhu směny a výsledcích práce.
 • Evidence pracovní směnnosti, zpracování podkladových materiálů pro odměňování podřízených zaměstnanců.
 • Kontrola dosažených výsledků a jejich porovnávání se stanovenými cíli.
 • Kontrola dodržování BOZP, zdravotní nezávadnosti práce, dodržování zásad ochrany životního prostředí a požární ochrany.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně pracovníků svěřeného úseku.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mistr-kovarny

Vodárenský samostatný technik čištění odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský samostatný technik čištění odpadních vod řídí provoz čištění odpadních vod, zpracování kalu a proces likvidace odpadů.

Pracovní činnosti

 • Organizace práce a operativní řízení provozu čistírny odpadních vod.
 • Sestavování plánů hospodaření čistírny odpadních vod a jejich dodržování.
 • Kontrola dodržování technologických předpisů a postupů a dodržování provozního řádu při čištění odpadních vod.
 • Zavádění nových poznatků a požadavků technologů do praxe.
 • Kontrola nastavených parametrů technologie.
 • Zajišťování laboratorních rozborů odpadních vod.
 • Zpracování návrhů včetně realizace opatření ke kontinuálnímu zvyšování úrovně funkce čistírny odpadních vod.
 • Spolupráce na technickém řešení nových investic do technologie.
 • Rozbory a kontrola oprávněnosti a správnosti fakturace dodavatelů.
 • Vyřizování reklamací a stížností zákazníků.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-samostatny-tec-fec2

Samostatný kožařský technik manažer provozu

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Samostatný kožařský technik manažer provozu řídí provoz a organizuje práci v kožedělné výrobě na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Pracovní činnosti

 • Personální obsazování na úrovni vedoucích úseků a jiných klíčových pozic.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Zastupování podniku v jednání s úřady a institucemi.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů.
 • Stanovování krátkodobých i dlouhodobých úkolů pro podnik i jednotlivé úseky.
 • Koordinace prací jednotlivých úseků podniku.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kozarsky-techn-e3fc

Textilní technik mistr

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace práce ve svěřených pracovních úsecích.
 • Zajišťování plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů.
 • Kontrola hospodárného využívání materiálu a používaných technologií.
 • Kontrola kvality a odstraňování či hlášení závad.
 • Řízení pracovního vytížení zaměstnanců ve směně.
 • Evidence produkce a příslušné provozní dokumentace.
 • Zajišťování celkového bezporuchového stavu strojové techniky a využití výrobní techniky.
 • Řízení a hodnocení pracovníků.
 • Zajišťování podkladů pro výpočet mzdových náležitostí a prvotních personálních úkonů na svěřeném úseku.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik-mistr

Samostatný keramický technik vedoucí provozu

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Samostatný keramický technik vedoucí provozu řídí provoz při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Pracovní činnosti

 • Koordinace práce jednotlivých středisek.
 • Organizace a řízení keramické výroby.
 • Prověřování a zajišťování optimálního využívání výrobního zařízení.
 • Kontrola dodržování technologické a pracovní kázně.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti práce a protipožární ochrany a ostatní legislativy související s řízeným úsekem.
 • Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů výroby.
 • Sledování a hodnocení nákladovosti výroby.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-keramicky-tech

Vodárenský technik úpravy pitné vody

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský technik úpravy pitné vody zajišťuje provoz úpravny pitné vody.

Pracovní činnosti

 • Organizace práce a operativní řízení provozu úpravy pitné vody.
 • Dodržování technologických předpisů a postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody.
 • Vyhodnocování ukazatelů technologie úpravy pitné vody.
 • Provádění kontroly kvality distribuované pitné vody.
 • Uvádění do praxe nových poznatků a požadavků technologů.
 • Provádění kontroly nastavení parametrů u strojů a zařízení k úpravě pitné vody.
 • Zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně.
 • Kontrola dodržování provozních a manipulačních řádů.
 • Stanovení rozpisu pracovních úkolů na pracoviště a kontrola jejich plnění.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Zpracování pracovních výkazů jako podkladu pro mzdy.
 • Kontrola dodržování pravidel v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Práce s chemickými látkami (např. chlor).
 • Zajišťování provozu malé vodní elektrárny.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-upravy

Nábytkářský technik mistr

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Nábytkářský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v nábytkářské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku v oblasti výroby nábytku.
 • Spolupráce na plánování včetně technologického vybavení a ergonomického rozvržení jednotlivých pracovišť nábytkářské výroby.
 • Kontrola plnění operativních plánů výroby nábytku.
 • Zajištění optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v rámci technologického úseku nábytkářské výroby.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci technologického úseku nábytkářské výroby.
 • Příjem materiálu pro výrobu nábytku ze skladu.
 • Kontrola kvality a tolerancí v oblasti výroby nábytku.
 • Organizace obsluhy, údržby a běžných oprav strojů a zařízení v oblasti výroby nábytku.
 • Příprava podkladů pro odměňování pracovníků technologického úseku nábytkářského výroby.
 • Kontrola dodržování technologických postupů v nábytkářské výrobě.
 • Zodpovědnost za dodržování bezpečnostních předpisů na dílně.
 • Vedení provozní dokumentace nábytkářské výroby.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nabytkarsky-technik-mistr

Vedoucí týmu

Odborný směr

Management

Charakteristika

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Pracovní činnosti

 • Zajištění přenosu firemní strategie, cílů a úkolů do svěřeného týmu.
 • Spolupráce na tvorbě operativních a finančních plánů organizace.
 • Stanovení cílů a přidělování dílčích úkolů jednotlivým členům týmu.
 • Určení metod a pracovních postupů plnění přidělených pracovních úkolů.
 • Stanovení forem vzájemné spolupráce uvnitř týmu a zajištění nutné spolupráce se členy týmů z jiných útvarů.
 • Stanovení standardů pracovního výkonu a norem pracovního chování.
 • Zabezpečení logické i časové návaznosti plnění úkolů.
 • Kontrola výsledků a výkonu jednotlivých členů týmu.
 • Zabezpečení podmínek ke zvyšování profesní kvalifikace podřízeních pracovníků.
 • Řešení interpersonálních vztahů v týmu.
 • Pravidelná účast na operativních poradách nadřízených a přenos získaných informací a úkolů do svěřeného pracovního týmu.
 • Sběr podnětů a nápadů na vylepšování stávajících pracovních postupů a předkládání námětů na inovace.
 • Navrhování personálních změn ve složení týmu.
 • Zprostředkování spolupráce s ostatními útvary v organizaci.
 • Prezentace výsledků týmu nadřízeným.
 • Dohled nad dodržováním zásad podnikatelské etiky (obsahu etického kodexu organizace) ve všech činnostech jím vedeného pracovního kolektivu.
 • Dohled nad dodržováním zásad BOZP a požární ochrany.
 • Motivace a hodnocení podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-tymu

Papírenský technik manažer provozu

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský technik manažer provozu odpovídá za organizaci a řízení svěřeného úseku papírenského závodu.

Pracovní činnosti

 • Řízení svěřeného úseku papírenského závodu.
 • Řízení hospodárnosti provozu.
 • Řízení plnění nastavených ukazatelů.
 • Řízení a vedení podřízených pracovníků.
 • Řízení plánování a realizace odstávek.
 • Spolupráce na strategických a rozvojových záměrech svěřeného úseku.
 • Řešení mimořádných událostí v rámci svěřeného úseku.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-technik-manaze

Samostatný oděvní technik manažer

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Samostatný oděvní technik manažer provozu řídí provoz a organizaci prací na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu v oděvní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací mistrů na vymezeném technologickém úseku.
 • Koordinace činnosti výrobního úseku s navazujícími úseky činnosti podniku.
 • Spolupráce při rozhodování o systémových opatřeních při spotřebě živé práce, materiálu a výrobních změnách.
 • Spolupráce při sestavování výrobních plánů a jejich rozpisů na příslušná období.
 • Vyhodnocování plnění úkolů ve výrobě a ekonomice řízeného provozu.
 • Hodnocení zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích, realizace odměňování podle stanovených pravidel a dosaženého výkonu.
 • Podpora zaměstnanců při jejich personálním rozvoji a zvyšování kvalifikace, případně rekvalifikaci.
 • Kontrola a evidence svěřeného majetku a finančních prostředků (pracovních pomůcek a prostředků, režijního materiálu, personálních nákladů apod.).
 • Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce, zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů výroby nebo provozu.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-odevni-technik-56b9

Dřevařský technik mistr

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dřevařský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v dřevařské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku v oblasti zpracování dřeva.
 • Volba materiálu, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení v oblasti zpracování dřeva.
 • Spolupráce při tvorbě výrobně provozních plánů v oblasti zpracování dřeva.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve výrobě zpracování dřeva.
 • Zajištění optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v oblasti zpracování dřeva.
 • Kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v oblasti zpracování dřeva.
 • Kontrola dodržování výrobních harmonogramů ve stanovených termínech a kvalitě.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve výrobě zpracování dřeva.
 • Obsluha strojů a technologických zařízení v oblasti zpracování dřeva.
 • Organizace obsluhy, údržby a běžných oprav strojů a zařízení v oblasti zpracování dřeva.
 • Organizace dělby práce a zajišťování odměňování a prvotních personalistických úkonů na svěřeném úseku.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/drevarsky-technik-mistr-d866

Inženýr chemie manažer provozu

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Inženýr chemie manažer provozu komplexně řídí jednotku chemické výroby při aplikaci současné úrovně vědeckých poznatků.

Pracovní činnosti

 • Plánování rozvoje a koncepce provozu.
 • Rozpracovávání cílů firmy do cílů a úkolů provozu, výrobních týmů.
 • Zajišťování efektivní spolupráce s odbornými útvary a ostatními provozy.
 • Zajišťování dodržování standardních postupů práce, technologické kázně a jejich další zlepšování.
 • Definování podmínek pro rozvoj týmové práce na svěřeném úseku.
 • Koordinace zvyšování efektivity využíváním všech zdrojů (lidí, materiálu a technologického zařízení).
 • Vytváření podmínek pro odborný růst členů svého pracovního týmu.
 • Zabezpečuje bezproblémový průběh externích auditů.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-chemie-manazer-pr

Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení provádí samostatné práce při výrobě, montáži, opravách, rekonstrukcích, seřizování a zkoušení elektrických strojů, přístrojů a vážících zařízení, elektrických, elektromechanických a elektronických částí zabezpečovacích zařízení, elektrických, elektromechanických a elektronických systémů obráběcích strojů s číslicovým řízením, výrobních center a linek.

Pracovní činnosti

 • Montáž, demontáž, opravy a servis koncových technických zařízení včetně jejich uvedení do provozu.
 • Výroba, instalace, seřizování, zkoušení a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení, např. elektromotorů, transformátorů, rozváděčů a svařovacích agregátů.
 • Sestavování a opravy elektrických a elektromechanických systémů číslicově řízených strojů.
 • Diagnostika a odstraňování závad řídicích mechanismů, ochranných, signalizačních a regulačních zařízení za použití digitální a analogové techniky.
 • Diagnostika, údržba, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství motorových vozidel.
 • Funkční zkoušky elektrických a elektronických agregátů a prvků.
 • Instalace a servis zabezpečovacích zařízení, hasicích přístrojů a automatických protipožárních systémů.
 • Výroba, instalace, seřizování, zkoušení a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení.
 • Řízení prací při sestavování, seřizování a opravách složitých a prototypových strojů, přístrojů a zařízení, jejich měření, zkoušení a oživování.
 • Montáž, opravy, seřizování a zkoušení vážících zařízení.
 • Evidence technických dat a o průběhu provedených prací a výsledcích provedených kontrol.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-elekt

Vodárenský technik čištění odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský technik čištění odpadních vod organizuje práce a operativní řízení provozu čistírny odpadních vod.

Pracovní činnosti

 • Organizace práce a operativní řízení provozu čistírny odpadních vod.
 • Manipulace, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod.
 • Manipulace a nakládání s kaly a odpady.
 • Vyhodnocování ukazatelů technologie čištění odpadních vod.
 • Kontrola kvality vyčištěné vody.
 • Uvádění do praxe nových poznatků a požadavků technologů.
 • Kontrola nastavení parametrů u strojů a zařízení k čištění odpadních vod.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně.
 • Kontrola dodržování provozních a manipulačních řádů.
 • Obsluha kogenerační jednotky podle provozního řádu.
 • Stanovení rozpisu pracovních úkolů na pracoviště a kontrola jejich plnění.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Zpracování pracovních výkazů jako podklad pro mzdy.
 • Zpracování plánů údržby a oprav čistíren odpadních vod.

Kód ISCO

3122

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-cisten