Profese

Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech [CZ-ISCO 311]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Geodet

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Geodet zaměřuje části zemského povrchu a objekty na něm, provádí potřebné výpočty a následně vyhodnocuje a zobrazuje zaměřené objekty pro potřeby katastru nemovitostí, investiční výstavby, stavebnictví, lesnictví, zemědělství, měst a obcí.

Pracovní činnosti

 • Průzkum (rekognoskace), stabilizace a signalizace bodů bodových polí a vlícovacích bodů pro letecké měřické a pozemní snímkování.
 • Odborné činnosti v sítích geodetických základů.
 • Odborné činnosti při správě bodových polí.
 • Vyhotovování geometrických, polohopisných a výškopisných plánů.
 • Vykonávání topografických a geodetických prací při tvorbě map.
 • Měřické a výpočetní práce s využitím geografického navigačního satelitního systému.
 • Provádění geodetických bezpečnostních měření.
 • Vytyčování hranic pozemků v souladu s platnou legislativou.
 • Fotogrammetrické vyhodnocování leteckého i pozemního měřického snímkování.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení a údržba databázových souborů bodových polí.

Kód ISCO

3118

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geodet

Kartograf

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Kartograf sbírá informace o podobě zemského povrchu, na jejichž základě provádí dle předepsaných postupů kartografické zpracování základních a geografických map s využitím programového vybavení a výpočetní techniky.

Pracovní činnosti

 • Příprava a vyhodnocení použitelnosti převzatých dat.
 • Sběr informací o podobě zemského povrchu a o objektech, které se nacházejí v příslušném území.
 • Sestavitelské práce v kartografii.
 • Revizní práce v kartografii.
 • Odborné dílčí činnosti při správě, tvorbě a obnově jednotlivých titulů mapového díla.
 • Zpracování jednoduchých map.
 • Kartografické práce podle daných postupů a zadání.
 • Správa databázových souborů geografických dat.
 • Vedení předepsané dokumentace.

Kód ISCO

3118

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kartograf

Geograf

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Geograf provádí grafické zpracování geografických dat klasickým nebo automatizovaným způsobem podle odzkoušených a zavedených technologických postupů v geografickém informačním systému.

Pracovní činnosti

 • Měření a pořizování geografických dat v terénu.
 • Správa databázových souborů geografických dat.
 • Vyhodnocování a zpracovávání geografických dat a jejich aktualizace.
 • Odborné práce v geografických informačních systémech.
 • Spolupráce při tvorbě map a geografických bází dat.
 • Vedení předepsané dokumentace.

Kód ISCO

3118

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geograf

Důlní měřič

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Důlní měřič provádí základní měřické práce v dole a na povrchu dolu.

Pracovní činnosti

 • Provádění jednotlivých měření na pracovištích v dole.
 • Provádění jednotlivých měření na povrchu dolu.
 • Kontrola dodržování směru, nivelety a kvality provedených prací v důlních dílech.
 • Provádění měřických odbírek práce v důlních dílech.
 • Příprava podkladů pro stanovení ochranných pilířů povrchových a důlních děl.
 • Kontrola dodržování postupu důlních děl v blízkosti ochranných pilířů hranic důlního pole, nebezpečných pásem apod.
 • Zajišťování měřických podkladů pro zpracování technického režimu.
 • Provádění indikace důlních větrů na důlních pracovištích.
 • Vedení měřické dokumentace.
 • Provádění měřičských výpočtů.

Kód ISCO

3118

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dulni-meric

Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač vytváří i aplikuje normy a normativy spotřeby práce a početních stavů v kožedělné výrobě a zajišťuje její materiálovou přípravu.

Pracovní činnosti

 • Provádění náměrů, časových studií, včetně jejich vyhodnocování.
 • Tvorba, uplatňování a projednávání norem spotřeby práce.
 • Sledování norem a hodnocení úrovně spotřeby práce.
 • Příprava podkladů pro cenové kalkulace.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.
 • Zajišťování materiálové přípravy výroby dle stanovených pokynů.
 • Spolupráce na kalkulaci spotřeby polotovarů a materiálu, na zpracování materiálových listů a objednávek polotovarů a materiálu.
 • Kontrola kvality a množství nakoupeného materiálu, kontrola spotřeby materiálu.
 • Vypracování a vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-planovac

Textilní technik dispečer

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní technik dispečer řídí textilní výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů.
 • Optimalizace využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
 • Sestavování operativních plánů provozu podle sjednaných zakázek, kapacitní průchodnosti pracovišť, termínů dodávek a jiných okolností.
 • Rozepisování denních a dekádních plánů.
 • Zajišťování operativní evidence a záznamů.
 • Odstraňování poruch ve výrobě operativními zásahy.
 • Řízení výroby formou dispečerských příkazů.
 • Využívání automatických řídících a informačních systémů pro rozpisy operativních plánů, předávání výrobních a provozních příkazů, evidenci spotřeby materiálu, strojních časů, produkce, výkonů atd.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik-dispecer

Technik BOZP

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracovní činnosti

 • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
 • Shromažďování podkladů pro analýzu rizik.
 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
 • Školení osob v oblasti BOZP vyjma vedoucích pracovníků.
 • Spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací.
 • Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP kromě analýzy a hodnocení rizik.
 • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
 • Spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-bozp

Samostatný polygrafický technik technolog

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik technolog samostatně a komplexně zpracovává zakázky, stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé a členité polygrafické výroby, včetně zavádění nových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Zpracování poptávek a příjem objednávek.
 • Tvorba cenových nabídek a zadávání zakázek do výroby.
 • Určování firem pro kooperační spolupráci na základě znalostí jejich technologických možností a úrovně kvality výroby.
 • Prezentování technologických postupů a jednotlivých výrobních operací zadavatelům tiskových zakázek.
 • Stanovení přesného technologického postupu v celém rozsahu polygrafické výroby tj. v oblasti zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Specifikace množství a druhů materiálů, např. tiskových barev a potiskovaného materiálu.
 • Zajišťování případných aktuálních, operativních technologických změn.
 • Kontrola dodržování stanovených technologických postupů.
 • Specifikace kontroly jakosti a technických zkoušek.
 • Vedení příslušné technické a technologické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-polygraficky-t-de21

Papírenský technik kontrolor jakosti

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský technik kontrolor jakosti provádí rozbory vzorků surovin, provozních a odpadních vod, mezioperačních vzorků a hotových výrobků v rámcí procesu přípravy výroby a výroby buničiny a papíru.

Pracovní činnosti

 • Odběr vzorků pro laboratorní rozbory.
 • Příprava roztoků pro laboratorní rozbory.
 • Realizace laboratorních rozborů.
 • Zadávání laboratorních dat do databáze.
 • Kontrola a případná kalibrace zařízení pro laboratorní rozbory.
 • Čištění laboratorního zařízení a úklid prostor laboratoře.
 • Vedení dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-technik-kontro

Obalový technik

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Obalový technik v návaznosti na výrobní proces zajišťuje realizaci balení výrobků.

Pracovní činnosti

 • Analýza stávajících balicích technologií a používání obalových prostředků.
 • Sledování legislativních požadavků na obaly z hlediska obecných obalových environmentálních předpisů a požadavků kladených na obaly baleného zboží v příslušném oboru.
 • Sledování stavu a vývoje balicí techniky a obalových prostředků.
 • Stanovení požadavků na technické a informační vlastnosti obalu.
 • Zajišťování dodávek obalů, obalových materiálů, včetně příslušných certifikátů a prohlášení shody.
 • Spolupráce na tvorbě nových obalů s odborníky z oblasti grafiky, logistiky, obchodu a obchodní značky.
 • Kontrola kvality nakupovaných oblových prostředků.
 • Zajišťování podkladů pro evidenci obalů a obalových odpadů dle enviromentální legislativy.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obalovy-technik

Nábytkářský technolog

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Nábytkářský technolog stanovuje technologické postupy, zajišťuje technologickou přípravu a průběh nábytkářské výroby, spolupracuje při zavádění nových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Určování základní technologie pro různé úseky nábytkářské výroby.
 • Plánování a organizace výrobního toku (např. plánování vnitropodnikové logistiky).
 • Technický dozor na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Určování dílčí technologie výroby.
 • Technická příprava změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Ověřování nových technologických postupů a materiálů.
 • Vypracování technologických předpisů, norem spotřeby materiálu, norem spotřeby práce a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Spolupráce s příslušnými úseky (konstrukce, kontrola řízení jakosti, výrobní a ekonomické úseky).
 • Spolupráce s autorizovanými zkušebnami.
 • Vedení související technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nabytkarsky-technolog-eb41

Textilní technik kvality

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní technik jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v textilní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.
 • Zajišťování vstupní kontroly surovin, materiálů a dalších komponentů.
 • Zajišťování mezioperační a výstupní kontroly výrobků.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Provádění rozboru vad a vyhodnocování kvality výrobků podle jednotlivých zakázek.
 • Spolupráce s technology a mistry při řešení jakosti výrobků.
 • Kontrola a provádění klasifikace vzorků a jejich porovnávání s požadavky zákazníka.
 • Zpracování podkladů pro řízení reklamací od odběratelů.
 • Zpracování klasifikačních podmínek a etalonů.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik-kvality

Dřevařský technolog

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dřevařský technolog stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu dřevařské výroby a zavádění nových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologií a technologických postupů jednotlivých výrobních etap dřevařské výroby odpovídajících předpisům bezpečnosti práce, požární ochraně a požadavkům na výrobu bez zátěže na životní prostředí.
 • Stanovování výrobních technických podmínek a zpracování návrhů na změny technologických režimů.
 • Rozhodování o používání materiálů pro jednotlivé druhy výrobků.
 • Zajišťování komplexní technologické přípravy výroby nových druhů dřevařských výrob nebo změn sortimentu.
 • Vyhodnocování nových technologických postupů a materiálů, specifikace potřebných materiálů, surovin a technologií pro nové výrobky.
 • Analýza pracovních postupů a norem spotřeby práce s ohledem na efektivitu výroby.
 • Provádění objektivizace norem a normativů.
 • Vypracování technologických předpisů, norem spotřeby materiálu, norem spotřeby práce a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie.
 • Vedení, aktualizace a archivace příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/drevarsky-technolog

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Samostatný papírenský technik kontrolor jakosti

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Samostatný papírenský technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků ve výrobě papíru a celulózy a výrobků z papíru, kartonu, lepenky a dalších materiálů.

Pracovní činnosti

 • Kontrola jakosti a kvality vstupních surovin a komponentů.
 • Výstupní kontrola polotovarů a hotových výrobků (celulóza odvodněná, sušená, papír,lepenka).
 • Mezioperační kontrola jakosti a kvality.
 • Kontrola a prověřování dokladů o jakosti.
 • Tvorba vnitřních norem jakosti a kvality.
 • Uplatňování reklamací.
 • Stanovení nových kontrolních postupů.
 • Provádění, zajišťování a metodické řízení mezioperační kontroly polotovarů, výrobků nebo jiných komponentů v průběhu výrobních, provozních nebo jiných procesů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-papirensky-tec-8013

Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic plánuje obnovu a údržbu polygrafické výrobní techniky a souvisejících zařízení.

Pracovní činnosti

 • Plánování obnovy a údržby výrobních kapacit v polygrafické výrobě.
 • Vypracování ekonomických ukazatelů pro nové investice s vyčíslením jejich efektivnosti.
 • Zajišťování přípravy a instalace investic.
 • Zajišťování pravidelných servisních prohlídek, oprav a údržby hmotného investičního majetku.
 • Zajišťování nákupu náhradních dílů pro polygrafické stroje a zařízení.
 • Vedení příslušné technické a technologické dokumentace.
 • Zabezpečování školení zaměstnanců pro obsluhu strojů a školení k oprávnění ke speciálním činnostem.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-polygraficky-t-daf5

Polygrafický technik normovač

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický technik normovač vytváří a uplatňuje normy a normativy spotřeby práce, spotřeby materiálů a početních stavů v polygrafické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Stanovení optimálních výkonových norem v oblasti zpracování reprodukčních podkladů, tiskového procesu a dokončovacího zpracování.
 • Provádění náměrů a časových studií průběžně, zejména však v období modernizace výrobních technologií.
 • Tvorba sborníků norem a normativů na současně využívanou polygrafickou techniku a technologii.
 • Navrhování racionalizačních opatření a zpracování časově omezených projektů organizace práce v konkrétní polygrafické výrobě.
 • Analyzování výkonové efektivity a její vazby na nově kalkulované zakázky.
 • Kontrolování spotřeby přímých a nepřímých režijních hodin podle rozpisu cenových kalkulací.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-technik-norm

Bezpečnostní technik v podzemí

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Bezpečnostní technik v podzemí zajišťuje a kontroluje plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem v dole.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zjišťování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů zaměstnanců, včetně vedení evidence.
 • Evidence pracovních úrazů zaměstnanců.
 • Analýza zdrojů a příčin pracovních úrazů.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, hygienických předpisů a pracovních podmínek na všech důlních i povrchových pracovištích.
 • Stanovení termínů odstranění zjištěných závad a nedostatků, včetně jejích kontrol.
 • Kontrola provozní dokumentace (technologické postupy, pracovní postupy).
 • Organizace přezkušování zaměstnanců z bezpečnostních předpisů.
 • Zpracování podkladů pro statistická hlášení a výkazy o úrazech a o mimořádných událostech.
 • Realizace šetření pracovních úrazů a mimořádných událostí.
 • Provádění vyhledávání a vyhodnocování rizik.
 • Kontrola používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků.
 • Provádění indikace ovzduší na důlních pracovištích
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-technik-v-po

Samostatný papírenský technik dispečer

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Samostatný papírenský technik dispečer provádí řízení rozsáhlejší výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Vedení dokumentaci o průběhu směny.
 • Koordinace činnosti předáků, mistrů a vrchních mistrů.
 • Zajišťování optimální výroby dle vzniklých podmínek.
 • Zajišťování informování vedení společnosti o průběhu výroby.
 • Rozhoduje o provozu jednotlivých zařízení při nedostatku surovin, materiálu a energií.
 • Rozhoduje o použití a provozu dispečerských dopravních prostředků.
 • Rozhoduje o stanovení postupu při odstranění havárií.
 • Rozhoduje o pořadí oprav při nedostatku opravářské kapacity.
 • Rozhoduje o přednostním zásobení a provozu při poruchách a haváriích.
 • Zajišťování spolupráce s vnějšími orgány v oblasti ekologických havárií; plní oznamovací povinnost jako statutární zástupce.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-papirensky-tec-a7ba

Polygrafický technik dispečer

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický technik dispečer řídí a koordinuje polygrafickou výrobu na svěřených výrobních úsecích podle operativních plánů nebo dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Sestavování operativních plánů výroby pro oddělení zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Zajištění optimálního využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
 • Sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování případných změn podle aktuálních podmínek.
 • Kontrola průběhu zakázky dle stanoveného harmonogramu a smlouvy se zákazníkem.
 • Koordinování a řešení konkrétních provozních situací, spolupráce se správci zakázek.
 • Zpracovávání provozní dokumentace, výkazů a evidencí.
 • Provádění komplexního dispečerského řízení, řazení jednotlivých zakázek včetně návaznosti jednotlivých operací na svěřených výrobních úsecích.
 • Komunikace s obchodním oddělením ohledně plánování zakázek a návrhu případných kooperací.
 • Komunikace s distribučními firmami o aktuálním stavu expedic.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-technik-disp

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP zajišťuje plnění úkolů zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracovní činnosti

 • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
 • Analyzování a hodnocení rizik BOZP.
 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
 • Školení osob v oblasti BOZP včetně vedoucích pracovníků.
 • Koordinování prošetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Vyhodnocování příčin pracovních úrazů, jejich zdrojů a navrhování opatření k zabránění jejich opakování.
 • Podávání návrhů na zařazení prací do kategorií.
 • Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP.
 • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • Jednání s kontrolními a inspekčními orgány.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborne-zpusobila-osoba-v-9969

Papírenský technik technolog

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský technik technolog kontroluje dodržování technologického postupu výroby buničiny a papíru včetně její přípravy.

Pracovní činnosti

 • Kontrola dodržování výrobního postupu.
 • Evidence technologických a technických parametrů výrobní linky.
 • Navrhování změn v případě zjištění odchylek od stanoveného výrobního postupu.
 • Tvorba technicko-hospodářských norem.
 • Navrhování zavádění nových postupů.
 • Spolupráce na přípravě odstávek.
 • Kontrola průběhu určených odstávkových prací.
 • Vedení evidence týkající se technologie výroby.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-technik-techno

Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality sestavuje, řídí, koordinuje a kontroluje systémy kvality ve výrobním procesu kožedělné výroby, včetně vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol kvality surovin, materiálů, polotovarů a hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Vytváření komplexního systému řízení a kontroly kvality.
 • Aplikace nastavených kvalitativních programů do kožedělné výroby.
 • Koordinace a organizace sestaveného systému kontroly kvality ve výrobním procesu.
 • Sledování a uplatňování kvalitativních norem při výrobě.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně při vstupu surovin, materiálů a polotovarů do výrobního procesu, dále během vlastní výroby a na výstupu hotových výrobků.
 • Koordinace a provádění mezioperačních kvalitativních kontrol.
 • Řešení závažných kvalitativních nedostatků ve výrobním procesu.
 • Koordinace, řízení a zajišťování normalizace a zkušebnictví.
 • Ověřování a zkoušení předepsaných kvalitativních parametrů u materiálů a hotových výrobků.
 • Řešení složitých reklamačních řízení.
 • Vedení písemné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kozarsky-techn-fc8e

Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu zajišťuje a kontroluje plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Kontrola pracovišť a ukládání opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků na úseku BOZP.
 • Vyhledávání bezpečnostních rizik a provádění prevence před nimi.
 • Zpracování dokumentace prevence hodnocení rizik.
 • Vypracování směrnic pro poskytování a používání OOPP.
 • Spolupodílení se na předávání pracovišť a seznamování s riziky.
 • Zajišťování spolupráce s orgány státní báňské správy.
 • Spolupráce na odstraňování závad zjištěných kontrolami státní báňské správy.
 • Vedení dokumentace evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí (závažných provozních nehod, havárií a pracovních úrazů), jejich vyhodnocování a evidence.
 • Metodické řízení pracovníků organizace na úseku BOZP.
 • Sledování vydávání nových báňských předpisů a předpisů, týkajících se Houpa BOZP seznamováni s nimi příslušné pracovníky organizace.
 • Zajišťování a provádění vstupních a periodických školení a přezkušování THP a technického dozoru, včetně ověření zkouškou.
 • Vypracování plánů na zdolávání havárií, závažných provozních nehod.
 • Zajišťování bezpečnosti práce na úseku požární ochrany.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-technik-pro-

Nábytkářský konstruktér

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Nábytkářský konstruktér navrhuje konstrukční řešení nových výrobků v nábytkářské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace vypracování konstrukčních podkladů.
 • Spolupráce na realizaci návrhu výrobků a výrobě prototypů.
 • Zpracovávání konstrukčního řešení nových výrobků a navrhování nových modelů, typů, tvarů a vzorů výrobků.
 • Zpracovávání konstrukčních podkladů a výkresů výrobků, sestav a detailů podle projekční dokumentace.
 • Navrhování konstrukčního řešení výrobků s využitím počítačové podpory.
 • Spolupráce s odpovídajícími zkušebnami.
 • Kontrola kvality a funkčnosti realizovaného výrobku, případně prototypu.
 • Sledování vývojových trendů v dané oblasti.
 • Zpracování a vedení technické a výrobní dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nabytkarsky-konstrukter

Samostatný papírenský technik technolog

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Samostatný papírenský technik technolog provádí komplexní stanovování technologických postupů nebo zajišťování technologické přípravy při rozsáhlé výrobě papíru a celulózy a výrobků z papíru, kartonu, lepenky a dalších materiálů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů při zpracování surovin a materiálů při výrobě papíru a celulózy.
 • Stanovení technologických postupů při výrobě výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Stanovení rozsahu zpracování a kontroly technologických postupů a výrobků pro statistické a ekonomické vyhodnocení.
 • Organizování a řízení komplexní technické a technologické přípravy výroby.
 • Zpracovávání návrhů na zavedení nových technologií.
 • Organizování zkoušek a ověření změn technologie.
 • Organizování použití nových nebo náhradních surovin a materiálů.
 • Vyjadřování se k pracovnímu prostředí, pracovním podmínkám, k požárním řádům, k havarijním protokolům.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-papirensky-tec-54ab

Papírenský technik dispečer

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský technik dispečer koordinuje jednotlivé provozy procesu výroby buničiny a papíru, případně jejich zpracování v rámci celého závodu.

Pracovní činnosti

 • Koordinace provozů ve výrobě papíru a buničiny.
 • Rozhodování o provozu, odstavení jeho jednotlivých výrobních nebo zpracovatelských celků.
 • Rozhodování o prioritách odstraňování technických závad.
 • Kontrola činností na provozech osobně i pomocí informačního systému.
 • Koordinace tvorby harmonogramu odstávek technických a technologických zařízení pro výrobu papíru a buničiny.
 • Vedení dokumentace o průběhu směny celého závodu.
 • Řešení mimořádných provozních událostí v rámci celého závodu.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-technik-dispec

Chemický technik BOZP

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik BOZP komplexně zajišťuje, metodicky řídí a kontroluje všechny činnosti v souvislosti s BOZP v chemickém průmyslu, šetří pracovní úrazy, z hlediska bezpečnosti práce posuzuje a analyzuje projekty, technologické procesy, výrobní a provozní procesy, zpracovává osnovy školení, zajišťuje vzdělávání zaměstnanců v BOZP a vede příslušnou dokumentaci.

Pracovní činnosti

 • Sledování vývoje chemické legislativy.
 • Tvorba registru právních a jiných předpisů pro bezpečné nakládání s chemickými látkami.
 • Spolupráce při tvorbě integrovaného systému řízení organizace v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 • Tvorba dokumentace o plánování a řízení bezpečnosti práce při nakládání s chemickými látkami.
 • Vedení příslušné dokumentace o plánování a řízení bezpečnosti práce při nakládání s chemickými látkami.
 • Kontrola nakládání s chemickými látkami z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a návrhy opatření na odstranění případných neshod.
 • Spolupráce s kontrolními orgány pro dodržování chemické legislativy.
 • Stanovení obsahu a forem školení zaměstnanců při nakládání s chemickými látkami z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního.
 • Provádění školení.
 • Podíl na tvorbě havarijních plánů při incidentech způsobených chemickými látkami.
 • Spolupráce při identifikaci rizik a hodnocení rizik a při navrhování opatření k jejich odstraňování nebo minimalizaci.
 • Spolupráce při vyšetřování pracovních úrazů a incidentů způsobených nakládáním s chemickými látkami, vyhodnocuje jejich příčiny a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování.
 • Spolupráce při kategorizaci prací z hlediska bezpečného nakládání s chemickými látkami.
 • Spolupráce s vedením organizace při plánování nakládání s chemickými látkami s cílem minimalizovat dopad na zdraví zaměstnanců a na životní prostředí. Iniciace principu předběžné opatrnosti.
 • Spolupráce s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb podle zákona o specifických zdravotních službách.
 • Určování typů a druhů osobních ochranných pracovních prostředků podle zjištěných rizik při nakládání s chemickými látkami.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-bozp

Technik výroby hudebních nástrojů technolog

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Technik výroby hudebních nástrojů technolog stanovuje technologické postupy výroby hudebních nástrojů nebo zajišťuje technologickou přípravu výroby.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a organizace technologické přípravy výroby hudebních nástrojů.
 • Stanovení způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek výroby nebo provozních procesů.
 • Stanovení technologie povrchových úprav hudebních nástrojů.
 • Stanovení druhu a množství surovin a materiálu při výrobě hudebních nástrojů.
 • Optimalizace výrobních procesů a postupů výroby hudebních nástrojů.
 • Vypracování technologických postupů dle zpracované technické dokumentace.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Provádění technických zkoušek.
 • Tvorba a vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-vyroby-hudebnich-a47c

Samostatný papírenský technik pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Samostatný papírenský technik pracovník řízení jakosti provádí zajišťování a organizaci procesů systému řízení jakosti.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání technickoekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování jakosti a kvality výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality při výrobě papíru a celulózy.
 • Zpracování, udržování a kontrola dokumentace systému jakosti.
 • Zavádění nových systémů jakosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-papirensky-tec-8313

Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti zajišťuje a organizuje procesy systému řízení jakosti.

Pracovní činnosti

 • Řízení procesu vstupní kontroly u všech základních surovin a materiálů potřebných k polygrafické výrobě a kooperačních dodávek, např. potisk materiálů, tiskových barev, tiskových desek apod.
 • Sledování odchylek od definované kvality procesů - vnitřní reklamace.
 • Příprava integrovaného systému řízení jakosti.
 • Řízení mezioperační kontroly polygrafické výroby ve všech fázích předtiskové přípravy, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Vyhodnocení mezioperačních kontrol s uvedením prognóz a opatření ke zvyšování kvality.
 • Koordinace mezioperační kontroly s kontrolou jakosti a kvality prováděnou na vstupu.
 • Řízení a vyhodnocení výstupní kontroly.
 • Projednání případných reklamací a přijímání opatření k odstranění nekvalitní produkce.
 • Stanovování metod a způsobů hodnocení a třídění jakosti.
 • Evidence všech aktuálních a kompletních postupů řízení kvality ve firmě.
 • Koordinace procesu řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví ve shodě s aktuálními normami polygrafické výroby.
 • Aplikace nových polygrafických norem.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-polygraficky-t

Textilní technik technolog

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní technik technolog zajišťuje vývoj výrobků v textilní výrobě, výrobu vzorků a prototypů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výroby funkčních vzorků a prototypů, včetně potřebné dokumentace.
 • Ověřování úplnosti výkresů, vhodnosti postupu zpracování a funkčních vlastností, stanovování optimální spotřeby materiálu a času během výroby prototypů a vzorků.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Provádění předepsaných zkoušek funkčních, technologických, trvanlivostních a spolehlivosti, zpracovávání protokolů o výsledcích.
 • Evidence poznatků, získaných při výrobě vzorků a prototypů, jejich promítnutí do výrobních podkladů.
 • Spolupráce s technology a mistry při řešení inovace výrobků, spolupráce při oponentním řízení.
 • Po uvedení do výroby kontrola norem spotřeby času a materiálu a provádění nutných změn a korekcí.
 • Zabezpečování podkladů pro tvorbu návodů k použití výrobků, zodpovědnost za jejich úplnost a názornost.
 • Zpracování podkladů pro cenovou politiku, kalkulaci cen.
 • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik-technolo

Samostatný kožařský technik technolog

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Samostatný kožařský technik technolog komplexně sestavuje technologické postupy, zavádí nové technologické systémy do kožedělných výrobních procesů, vede technickou a technologickou dokumentaci, zajišťuje technologickou přípravu výroby a sleduje dodržování stanovených technologických postupů a parametrů.

Pracovní činnosti

 • Vyvíjení a sestavování nových technologických postupů.
 • Stanovování technických a technologických podmínek výrobních procesů.
 • Aplikování evropských směrnic a českých norem do technologií kožedělné výroby.
 • Vedení provozní technické a technologické dokumentace.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a předpisů.
 • Stanovování technického vybavení pro dané technologie.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Určování vhodné materiálové sestavy pro konkrétní výrobky.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kozarsky-techn-0bd5

Dřevařský konstruktér

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dřevařský konstruktér navrhuje konstrukční řešení nových výrobků či celých sestav a celků, inovuje stávající výrobky dřevařské výroby a zpracovává příslušnou konstrukční a výkresovou dokumentaci.

Pracovní činnosti

 • Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské výrobky.
 • Navrhování konstrukčního řešení výrobků s využitím počítačové podpory.
 • Zpracovávání konstrukčních podkladů a výkresů výrobků, sestav a detailů podle projektové dokumentace.
 • Zpracovávání konstrukčního řešení nových výrobků a navrhování nových modelů výrobků.
 • Provádění základních technických výpočtů konstrukčních dílů, analýzy navrhovaných řešení pomocí výpočetní techniky, porovnání s technickým zadáním.
 • Zpracovávání technických podmínek dřevařských výrobků, podkladů k jejich normalizaci, homologaci apod.
 • Vypracovávání technických popisů a návodů k používání dřevařských výrobků.
 • Vypracovávání konstrukční dokumentace dřevařských a výrobků a jejich částí.
 • Vypracovávání technických podmínek pro testování dřevařských výrobků.
 • Zajišťování provozních návazností, časových průběhů, popř. rozpočtů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/drevarsky-konstrukter

Polygrafický technik technolog

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický technik technolog samostatně stanovuje technologické postupy pro jednotlivé úseky polygrafické výroby a zajišťuje technologickou přípravu výroby.

Pracovní činnosti

 • Stanovení přesného technologického postupu a jednotlivých výrobních operací na základě zadání tiskové zakázky.
 • Prezentování technologických postupů a jednotlivých výrobních operací zadavatelům tiskových zakázek.
 • Specifikace množství a druhů materiálů, např. tiskových barev a potiskovaného materiálu.
 • Optimalizace technologie ve vztahu k využití strojů a materiálů.
 • Zajišťování případných aktuálních operativních technologických změn.
 • Kontrola dodržování stanovených technologických postupů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-technik-tech

Polygrafický technik kontrolor jakosti

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v polygrafické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Provádění vstupní kontroly předepsané jakosti všech základních surovin a materiálů potřebných k polygrafické výrobě, např. potiskovaného materiálu, tiskových barev, tiskových desek apod.
 • Uplatňování reklamací na dodané nekvalitní nebo poškozené materiály.
 • Provádění mezioperační kontroly kvality polygrafické výroby ve všech fázích předtiskové přípravy, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Vyhodnocení mezioperační kontroly kvality, včetně kontrolního protokolu.
 • Koordinace mezioperační kontroly kvality prováděné na vstupu nebo na výstupu výrobních operací.
 • Provádění a vyhodnocení výstupní kontroly kvality u jednotlivých polygrafických výrobků.
 • Provádění metrologické činnosti, vedení evidence měřidel, zabezpečování jejich shody se zákony, vyhláškami, předpisy, aktuálními normami polygrafické výroby a ověřování měřidel.
 • Osvědčování jakosti polygrafických výrobků a vydávání osvědčení o shodě výrobků.
 • Aplikace nových polygrafických norem.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-technik-kont

Kožařský technik technolog výroby obuvi

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský technik technolog výroby obuvi připravuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kožedělné výroby.

Pracovní činnosti

 • Vypracování a vedení technické dokumentace.
 • Stanovení technologických postupů.
 • Stanovení pracovních postupů.
 • Zajišťování technologické přípravy výroby.
 • Zajišťování strojů a zařízení.
 • Provádění technologického dozoru ve výrobním procesu.
 • Provádění namátkové mezioperační kontroly.
 • Provádění namátkové kontroly kvality.
 • Sledování technologických parametrů výroby.
 • Sledování jakostních parametrů výrobku.
 • Vedení technologických podkladů.
 • Spolupráce s laboratoří a zákazníkem.
 • Sledování nových technologických směrů a jejich zavádění do výrobního procesu.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-technolo

Kožařský technik kontrolor kvality

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský technik kontrolor kvality provádí vstupní kontrolu surovin, komponentů, polotovarů a materiálů, výstupní kontrolu hotových výrobků, vykonává zkoušky kvality, řeší reklamace.

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Práce s normami kvality.
 • Provádění vstupní kontroly surovin, materiálů, polotovarů a komponentů.
 • Navrhování a uplatňování kontrolních metod.
 • Provádění zkoušek kvality.
 • Vypracování a vedení písemné dokumentace o kontrolách, vadách a způsobu řešení.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Provádění mezioperačních kontrol.
 • Kontrola hotových výrobků.
 • Posuzování a rozlišování vad na výrobcích.
 • Řešení reklamací.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-kontrolo

Oděvní technik jakosti

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Oděvní technik jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality vstupních materiálů a hotových výrobků v oděvní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.
 • Zpracování podkladů pro řízení reklamací od odběratelů.
 • Kontrola a provádění klasifikace vzorů a jejich porovnávání s požadavky zákazníka.
 • Spolupráce s technology a mistry při řešení jakosti výrobků, při tvorbě kontrolních postupů a systémech jakosti.
 • Provádění rozboru vad a vyhodnocování kvality výrobků podle jednotlivých zakázek.
 • Kontrola dodržování technologických postupů, včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality.
 • Zajišťování mezioperační a výstupní kontroly výrobků.
 • Zajišťování vstupní kontroly materiálů a dalších komponentů.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-technik-jakosti

Samostatný textilní technik technolog

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Samostatný textilní technik technolog zajišťuje vývoj výrobků v textilní výrobě, výrobu vzorků a prototypů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výroby funkčních vzorků a prototypů, včetně potřebné dokumentace.
 • Během výroby prototypů a vzorků ověřování úplnosti výkresů, vhodnosti postupu zpracování a funkčních vlastností, stanovování optimální spotřeby materiálu a času.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Provádění předepsaných zkoušek funkčních, technologických, trvanlivostních a spolehlivosti, zpracovávání protokolů o výsledcích.
 • Evidence poznatků, získaných při výrobě vzorků a prototypů, jejich promítnutí do výrobních podkladů.
 • Spolupráce s technology a mistry při řešení inovace výrobků, spolupráce při oponentním řízení.
 • Po uvedení do výroby kontrola norem spotřeby času a materiálu a provádění nutných změn a korekcí.
 • Zabezpečování podkladů pro tvorbu návodů k použití výrobků, zodpovědnost za jejich úplnost a názornost.
 • Zpracování podkladů pro cenovou politiku, kalkulaci cen.
 • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-textilni-techn-a3c1

Samostatný oděvní technik technolog

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Samostatný oděvní technik technolog komplexním způsobem stanovuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu v oděvní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování technologické přípravy výroby.
 • Komplexní stanovování technologických postupů.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Stanovení technických podmínek a jakostních parametrů výrobku.
 • Ověřování nových postupů výroby, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Spolupráce s návrhářem na přípravě nových modelů a při výrobě kolekcí výrobků.
 • Vyhodnocování vzorkové a kolekční činnosti.
 • Vykonávání technického dozoru výroby.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Spolupráce při kontrolách jakosti a technických zkouškách.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-odevni-technik

Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník provádí řešení konkrétních výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve výrobě papíru a celulózy.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování trendů ve vývoji technologií při výrobě papíru a celulózy
 • Vyhodnocování informací o vývoji a spotřebě jednotlivých produktů a výrobků papíru a celulózy.
 • Stanovení strategických alternativ pro výrobu papíru a celulózy.
 • Sledování a vyhodnocování nákladových trendů a jejich srovnávání se světovým vývojem.
 • Řešení zadaných úkolů v oblasti technologické výroby papíru a celulózy.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-papirensky-tec-0814

Kožařský technik technolog

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kožedělné výroby.

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologických postupů.
 • Stanovení pracovních postupů.
 • Zajišťování technologické přípravy výroby.
 • Zajišťování strojů a zařízení.
 • Provádění technologického dozoru ve výrobním procesu.
 • Provádění namátkové mezioperační kontroly.
 • Provádění namátkové kontroly kvality.
 • Sledování technologických parametrů výroby.
 • Sledování jakostních parametrů výrobku.
 • Vedení technologických podkladů.
 • Spolupráce s laboratoří.
 • Sledování nových technologických směrů.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-technolo-a0d0

Technolog v poštovním provozu

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Technolog v poštovním provozu je odpovědný za aplikaci a řízení technologických postupů logistického centra.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení technologických postupů v logistickém centru.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Zpracování dat a návrhy na optimalizaci technologických postupů.
 • Koordinace postupů automatizovaných poštovních technologií.
 • Aplikace změn technologických postupů.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-v-postovnim-pro

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dohlíží na BOZP na staveništi a řídí prevenci rizik v oblasti BOZP na staveništi.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s projektantem stavby, zadavatelem stavby a případnými zhotoviteli stavby při zpracování plánů BOZP na staveništi.
 • Metodické řízení osob a subjektů v oblasti BOZP vyskytujících na staveništi.
 • Poskytování poradenské činnosti v oblasti BOZP na staveništi.
 • Provádění kontrolní činnosti, identifikace nebezpečí a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců na staveništi.
 • Navrhování opatření pro odstranění či minimalizaci nebezpečí a rizik na staveništi.
 • Zajišťování dodržování a aktualizace plánu BOZP na staveništi.
 • Navrhování přiměřených opatření při nedodržování plánu BOZP na staveništi.
 • Provádění zápisů nedostatků a nápravných opatření do deníku BOZP, popřípadě do stavebního deníku.
 • Zpracování a vedení dokumentace BOZP na staveništi.
 • Organizace a řízení BOZP na staveništi.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/koordinator-bezpecnosti-a

Oděvní technik dispečer

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Oděvní technik dispečer řídí oděvní výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Operativní řízení výroby a zajištění jejího plynulého toku formou dispečerských příkazů.
 • Vedení provozní dokumentace a záznamů, zajišťování operativní evidence.
 • Provádění operativních zásahů do výroby.
 • Spolupráce na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů.
 • Kontrola plnění úkolů ve stanoveném množství a sortimentu.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-technik-dispecer

Oděvní technik technolog

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Oděvní technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu oděvní výroby.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování technologické přípravy výroby dle stanovených pokynů.
 • Stanovování technologických postupů.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Zpracovávání podkladů pro stanovení technických podmínek a jakostních parametrů výrobku.
 • Ověřování nových postupů výroby, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Vyhodnocování vzorkové a kolekční činnosti.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-technik-technolog

Specialista v ergonomii

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Specialista v ergonomii posuzuje podmínky a stav zajištění prevence pracovních rizik tak, aby nedošlo k ohrožení produktivity práce, pohody, bezpečnosti a zdraví člověka na pracovištích a v souvisejících prostorách, bezprostředně ani v dlouhodobém časovém horizontu a navrhuje vhodná opatření pro jejich odstranění a podílí se na implementaci těchto opatření v praxi.

Pracovní činnosti

 • Aplikace ergonomických zásad při přípravě a uvádění nového pracoviště do provozu.
 • Aplikace ergonomických norem a zásad při návrhu a konstrukci nového výrobku.
 • Hodnocení ergonomických rizik.
 • Navrhování opatření na odstranění ergonomických rizik.
 • Spolupráce při zpracování návrhů kategorizace prací.
 • Zavádění a aktualizace systému ergonomických analýz práce a pracovišť.
 • Posuzování pracovního prostředí, pracovních podmínek, pracovního místa a výrobních zařízení z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Získávání znalostí v oblasti ergonomie a jejich uplatňování v praxi při dodržení právních a technických předpisů.
 • Spolupráce s kontrolními a dozorovými orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Školení vedoucích a technických zaměstnanců na jednotlivých stupních řízení v oblasti ergonomie práce, pracoviště a výrobku k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
 • Školení zaměstnanců v preventivní ergonomii a ochraně zdraví.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-v-ergonomii

Technik karotáže a perforace

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik karotáže a perforace provádí karotážní práce a trhací práce na externích pracovištích ve vrtech a sondách a při geofyzikálním průzkumu ložisek plynů, ropy a jiných druhů kapalin.

Pracovní činnosti

 • Provádění karotážních měření ve vrtech a sondách.
 • Provádění trhacích prací ve vrtech a sondách.
 • Geofyzikální průzkum ložisek plynů, ropy a jiných druhů kapalin.
 • Obsluha zařízení se zdroji ionizujícího záření, výbušninami.
 • Zapojení a nastavení zařízení nízkého napětí.
 • Obsluha výpočetní techniky.
 • Údržba elektronických systémů a přístrojů.
 • Řízení motorových vozidel nad 3,5 t.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-karotaze-a-perfor

Samostatný meteorolog

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Samostatný meteorolog komplexně zajišťuje a provádí meteorologické a klimatologické pozorování a měření.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování a provádění meteorologických a klimatologických pozorování a měření.
 • Řešení meteorologických a klimatologických úkolů.
 • Letecké meteorologické pozorování na letištích.
 • Zpracovávání předpovědí a dílčích informací o stavu atmosféry a jejího budoucího vývoje.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-meteorolog

Meteorolog

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Meteorolog provádí základní meteorologická pozorování, vypracovává primární podklady.

Pracovní činnosti

 • Provádění základních meteorologických pozorování.
 • Obsluha a kontrola automatických meteorologických stanic.
 • Zabezpečování provozu, údržby a kontroly zařízení meteorologické staniční sítě.
 • Sestavování výkazů, softwarová komunikace s jejich uživateli.
 • Provádění meteorologických a klimatologických prací, pozorování počasí.
 • Primární zpracovávání datových souborů a jejich kontrola.
 • Tvorba a zpracovávání podkladů pro odborné posudky.
 • Příprava a zpracovávání map a podkladů.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/meteorolog

Hydrolog

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Hydrolog provádí dílčí technické a odborné práce při monitorování množství a jakosti vody v přírodě.

Pracovní činnosti

 • Provádění běžných terénních hydrologických prací.
 • Zpracování výsledků měření a pozorování.
 • Zpracování datových, grafických a jiných podkladů a dokumentace.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hydrolog

Samostatný skalník

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Samostatný skalník provádí, případně řídí monitorování a zabezpečování skalních masivů a vykonává související správu v ochraně přírody a krajiny.

Pracovní činnosti

 • Provádění, případně koordinace monitorovacích a terénních prací.
 • Zabezpečení rizikových skalních útvarů bezprostředně ohrožujících životy, zdraví a majetek občanů formou drobných sanací či úplného odstranění nestabilních horninových bloků menší velikosti.
 • Osazování nových měřících bodů na vybraných lokalitách.
 • Průběžná údržba pískovcových masivů, skalních i lesních svahů nad sídelními objekty, turistickými cestami, veřejnými i místními komunikacemi.
 • Provádění lesnických prací ve výškách - vyřezávání stromů na špatně dostupných místech, odstraňování náletů nežádoucích dřevin ve skalních stěnách, sběr semen z vysokých stromů apod.
 • Řízení skupiny terénních pracovníků (skalníků).
 • Zajišťování a vyhodnocování příslušných údajů a podkladových materiálů.
 • Zpracovávání odborných podkladů pro výkon státní správy.
 • Zabezpečování koncepční, dokladové, dokumentační a evidenční činnosti na svěřeném úseku včetně zajišťování její archivace.
 • Zajišťování proškolení svěřených pracovníků, zejména v oblasti bezpečnosti práce v rozsahu své působnosti a kompetence.
 • Zodpovědnost za servis a obnovu monitorovací a zabezpečovací techniky.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-skalnik

Metrolog

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Metrolog je pracovník, který navrhuje a zabezpečuje nastavování, seřizování a kalibrace laboratorních přístrojů, diagnostických přístrojů a měřidel, zpracovává metrologický řád v organizaci v souladu s platnou legislativou a požadavky oboru na přesnost a správnost měření.

Pracovní činnosti

 • Navrhování metrologického řádu s respektováním specifik organizace, právních a jiných předpisů.
 • Zpracování měřicích a kalibračních postupů.
 • Zajišťování odborných stanovisek při nákupu nových měřidel.
 • Příjem, kontrola a evidence měřidel.
 • Provádění kategorizace měřidel a jejich značení evidenčními znaky.
 • Zabezpečování kalibrace a ověřování měřidel (interně či externě).
 • Navrhování měřidel k likvidaci.
 • Aktivní připomínkování technologických postupů a vydávání metodických pokynů v rámci oblasti metrologie.
 • Provádění statistických výpočtů spjatých s měřícími systémy a požadavky na reprodukovatelnost a opakovatelnost měření či poznání nejistot měření.
 • Dozor nad dodržováním metrologického řádu.
 • Podpora při analýzách a řešení neshod a nápravných opatření v oblasti metrologie.
 • Školení zaměstnanců v používání měřidel.
 • Zajišťování interního poradenství pro pracovníky organizace v oblasti měření.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/metrolog

Samostatný hydrolog

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Samostatný hydrolog komplexně zajišťuje a provádí hydrologická měření a pozorování.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování a provádění hydrologických měření a pozorování.
 • Organizace a zajišťování speciálních terénních prací.
 • Zpracování výsledků měření a pozorování.
 • Správa regionální datové základny.
 • Zpracování a poskytování posudků a informací o stavu hydrosféry.
 • Příprava odborných podkladů pro mezinárodní spolupráci.
 • Zpracování a vydávání hydrologických předpovědí.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-hydrolog

Geolog

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Geolog provádí dílčí práce při vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů, ověřuje jejich zásoby a zpracovává geologické podklady pro jejich využívání a ochranu.

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích podkladů pro provádění geologicko-průzkumných prací.
 • Spolupráce na popisu geologických a úložních poměrů ložiska.
 • Spolupráce na přípravě projektů geologicko-průzkumných prací.
 • Zpracování dílčích geologických podkladů pro projektování staveb.
 • Spolupráce při zajišťování hydrogeologických průzkumů pro vyhledávání a ochranu vodních zdrojů.
 • Spolupráce s odbornými útvary organizace.
 • Zpracování podkladů pro výpočty zásob ložiska.
 • Kontrola dodržování zásad ochrany a využití nerostného bohatství při hornické činnosti.
 • Zpracování geologické, písemné a grafické dokumentace.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geolog

Stavební technik projektant

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební technik projektant spolupracuje na vypracování projektů nebo na vykonávání projektových prací při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve stavební výrobě.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na zpracování projektové dokumentace staveb nebo jejich technologických částí.
 • Spolupráce na projektování odstraňování staveb nebo jejich částí.
 • Zajišťování provozních návazností.
 • Vyhodnocení a sjednocení požadavků investora a dotčených orgánů státní správy a dalších osob.
 • Vypracování jednoduchých rozpočtů stavby.
 • Vypracování jednoduchých časových harmonogramů průběhu prací.
 • Zajištění autorského dozoru.
 • Vedení příslušné technické a projektové dokumentace.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-projekta-e181

Projektant lešení

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Projektant lešení vypracovává projekty lešení podle zadaných podkladů a provádí výpočty únosnosti a stability konstrukce lešení.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů pro projektování lešení a pomocných konstrukcí.
 • Zpracování tvarového návrhu konstrukce lešení.
 • Stanovení zatížení konstrukce v daných podmínkách.
 • Stanovení průběhu sil v konstrukci.
 • Dimenzování jednotlivých částí dočasné stavební konstrukce.
 • Výpočet únosnosti a stability dočasné stavební konstrukce.
 • Zpracování projektové dokumentace potřebné pro montáž, používání a demontáž lešení v konkrétních podmínkách.
 • Provádění statických posouzení a odborných prohlídek dokončených lešení.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/projektant-leseni-6a7a

Stavební technik technolog

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební technik technolog určuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby.

Pracovní činnosti

 • Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů.
 • Zajišťování technologické přípravy stavební výroby.
 • Zajišťování technologických změn pracovních postupů.
 • Specifikace množství a druhů materiálů, kontrola kvality a provádění technických zkoušek.
 • Zavádění nových technologických postupů do výroby.
 • Stanovování technických podmínek, způsobu uspořádání a průběhu stavební výroby.
 • Zajišťování technických a technologických zkoušek.
 • Kontrola dodržování technologické kázně.
 • Vedení příslušné technologické dokumentace.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-technolo-2fa1

Technik diagnostik kanalizační sítě

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Technik diagnostik kanalizační sítě vyhodnocuje a zpracovává záznamy z diagnostických prohlídek kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Zpracování záznamů z diagnostických prohlídek kanalizačních sítí.
 • Řízení činnosti diagnostiků kanalizačních sítí.
 • Vyhodnocení podkladů a záznamů z prohlídek kanalizačních sítí.
 • Vkládání záznamů z prohlídek do mapových podkladů nebo do GIS (grafický informační systém).
 • Evidence nálezů na kanalizační síti.
 • Zpracování havarijních nálezů na kanalizační síti.
 • Zpracování podnětů pro opravy a rekonstrukce kanalizačních sítí.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-diagnostik-kanali

Stavební technik kontrolor kvality

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební technik kontrolor kvality kontroluje kvalitu vstupů stavební výroby, provedených stavebních prací a použitých materiálů.

Pracovní činnosti

 • Provádění kontroly kvality materiálových vstupů do stavební výroby, zpracování protokolů jakosti.
 • Provádění kontroly kvality prováděných prací, dodržování technologických postupů a používaných materiálů.
 • Provádění nebo zajišťování rozborů a zkoušek, sledování kvalitativních vlastností dokončených částí stavebního díla.
 • Navrhování a projednávání opatření k dosahování požadované kvality.
 • Sledování vlivů působících na kvalitu, navrhování opatření k zajišťování požadované kvality.
 • Zpracování plánů kontrol jakosti ve stavebnictví.
 • Zpracování protokolů jakosti stavebních materiálů a částí stavebního díla.
 • Vedení evidence o jakosti.
 • Řešení jednoduché reklamace.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-kontrolo-1619

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků řídí a organizuje dílčí úseky výroby stavebních hmot a výrobků pro stavby.

Pracovní činnosti

 • Řízení dílčích úseků výroby stavebních hmot a výrobků podle výrobních plánů.
 • Dohled nad dodržováním výrobních postupů a technologické kázně.
 • Optimalizace využívání výrobních a pracovních kapacit.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby.
 • Provádění rozpisů operativních plánů, předávání výrobních příkazů, kapacitní plánování.
 • Vedení evidence spotřeby materiálů, pracovních časů, strojních časů, kapacit, produkce a výkonů, odbytu, rozpracovanosti apod.
 • Zajišťování odběru vzorků pro ověřování jakosti.
 • Měření a vyhodnocení výrobních geometrických odchylek stavebních hmot a výrobků
 • Kontrola dodržování předpisů o nakládání s odpady, popř. jejich využití.
 • Dohled nad dodržováním BOZP a PO.
 • Vedení provozní, výrobní dokumentace, výkazů a evidencí.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-vyroby-s-849c

Zkušební technik laborant ve stavebnictví

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Zkušební technik laborant ve stavebnictví provádí přípravu, odběr, zkoušky a vyhodnocování jakosti u materiálových vstupů a částí stavebního díla.

Pracovní činnosti

 • Příprava a stanovení zkušebních metod a kritérií hodnocení zkoušek jakosti u materiálových vstupů a částí stavebního díla.
 • Odběr vzorků pro zkoušky jakosti.
 • Provádění laboratorních zkoušek a měření.
 • Vyhodnocování zkoušek a měření.
 • Technická vstupní, výstupní a mezioperační kontrola.
 • Zpracovávání technické dokumentace a protokolů.
 • Činnosti při posuzování shody výrobků.
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti stavebnictví a stavebního zkušebnictví.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zkusebni-technik-laborant

Vodárenský technik vodovodních sítí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při vyznačování vedení vodovodních sítí do mapové dokumentace a geografického informačního systému.
 • Zajišťování odstraňování havárií, poruch a úniků vody na vodovodech.
 • Spolupráce s pracovní skupinou pro vyhledávání poruch na vodovodní síti.
 • Zajišťování oprav na vodovodních sítích a příslušných zařízeních.
 • Řízení prací při budování a likvidaci vodovodních přípojek.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.
 • Příprava podkladů pro fakturaci vodného a stočného.
 • Provádění dohledu nad provozuschopností vodovodů.
 • Zajišťování provozu a údržby na vodovodních sítích.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-vodovo-d1fa

Vodárenský technik kanalizačních sítí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský technik kanalizačních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při vyšetřování balastních vod včetně realizace nápravných opatření.
 • Spolupráce při vyznačování vedení kanalizačních sítí do mapové dokumentace a geografického informačního systému.
 • Spolupráce s pracovní skupinou pro odstraňování havárií na kanalizacích.
 • Spolupráce s pracovní skupinou pro vyhledávání poruch na kanalizační síti.
 • Provádění dohledu nad provozuschopností kanalizací.
 • Zajišťování provozu a údržby na kanalizačních sítích.
 • Zajišťování oprav na kanalizačních sítích a příslušných zařízení.
 • Řízení prací při budování a likvidaci kanalizačních přípojek.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.
 • Příprava podkladů pro fakturaci vodného a stočného.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-kanali

Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí řídí a organizuje práce při zajišťování výstavby, provozu a údržby rozsáhlých vodovodních a kanalizačních sítí v rámci daného území.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu a údržby vodovodních a kanalizačních sítí v rámci daného území.
 • Řešení oprav, provozních havárií a výluk na vodovodních a kanalizačních sítích.
 • Řízení činnosti při vyšetřování skrytých úniků vody včetně realizace opatření ke snížení ztrát vody.
 • Řízení činnosti při vyšetřování balastních vod včetně realizace nápravných opatření.
 • Koordinace činnosti pohotovostní služby.
 • Spolupráce na tvorbě koncepce vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Spolupráce v oblasti investiční činnosti, údržby a oprav.
 • Sestavování plánů hospodaření vodovodních a kanalizačních sítí a jejich dodržování.
 • Spolupráce při doplňování informací pro geografický informační systém.
 • Vyřizování obdržených stížností zákazníků včetně stanovení nápravných opatření.
 • Kontrola a potvrzování věcné správnosti podkladů pro fakturaci.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-samostatny-tec-6a2a

Projektant vodních staveb

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Projektant vodních staveb vypracovává a posuzuje projekty jednodušších staveb a technologických zařízení, zpracovává dílčí projektové podklady a technická řešení podle zadání stavby.

Pracovní činnosti

 • Zpracování jednoduchých projektových podkladů pro vodohospodářské stavby, objekty a zařízení.
 • Navrhování technických řešení podle zadání stavby, jednoduchého záměru nebo podle pracovního zadání.
 • Zpracování posudků a rozborů dle zadání.
 • Zpracování jednoduchých projektových podkladů pro rekonstrukci a obnovu břehových porostů.
 • Zajišťování a zpracování geodetických podkladů pro projektové a vytyčovací práce.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/projektant-vodnich-staveb

Diagnostik vodovodní sítě

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Diagnostik vodovodní sítě provádí diagnostiku stavu vodovodního potrubí a lokalizace úniků vody z něj.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika poruchy vodovodních potrubí.
 • Lokalizace úniků vody z vodovodního potrubí.
 • Zpracování protokolu o lokalizaci poruch vodovodního potrubí.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/diagnostik-vodovodni-site

Dispečer stavební výroby

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Dispečer stavební výroby řídí stavební výrobu nebo provoz dle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Sestavování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování případných technických nebo technologických změn podle aktuálních podmínek.
 • Sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování případných technických nebo technologických změn podle aktuálních podmínek.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a provozu.
 • Provádění rozpisů operativních plánů, předávání výrobních a provozních příkazů, kapacitní plánování.
 • Kontrola průběhu stavební výroby, montáže nebo provozu dle stanoveného harmonogramu.
 • Koordinace operativních výrobních a provozních plánů s ostatními úseky stavební výroby nebo provozu.
 • Optimalizace využívání výrobních kapacit.
 • Vedení evidence spotřeby materiálů, pracovních časů, strojních časů, kapacit, produkce a výkonů, odbytu, rozpracovanosti apod.
 • Zpracovávání provozní dokumentace, výkazů a evidencí.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-stavebni-vyroby

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Technik plynových zařízení a tepelných soustav vypracovává projektovou dokumentaci, řídí a organizuje práce na vymezeném úseku v rozsahu svých oprávnění, dbá na bezpečnost a provozuschopnost zařízení.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování technologické přípravy stavebně montážní činnosti a její realizace v rozsahu jeho technické autorizace.
 • Koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně při realizaci a provozu plynových zařízení a tepelných soustav.
 • Dispečerské řízení výroby nebo provozu podle operativních plánů.
 • Vedení provozní technické dokumentace, výkazů a evidencí.
 • Spolupráce s odbornými útvary na řízení a kontrole kvality procesů a technologických postupů.
 • Posuzování stavu technického zařízení s průvodní dokumentací.
 • Ověřování stavu rozvodu, vlastního zařízení, regulačních a jistících zařízení a měřících přístrojů.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace nebo její příslušné části v rozsahu jeho technické autorizace.
 • Zpracování provozních řádů v souladu s návody k obsluze, údržbě, opravám a montáži plynových zařízení a tepelných soustav v rozsahu jeho technické autorizace.
 • Dodržování a kontrola zásad bezpečnosti zdraví při práci a zásad požární ochrany.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-plynovych-zarizen

Diagnostik kanalizační sítě

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Diagnostik kanalizační sítě provádí kamerovou inspekci kanalizační sítě.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika technického stavu kanalizace kamerovými systémy.
 • Údržba stojů a zařízení pro diagnostiku kanalizační sítě.
 • Zpracování protokolu o inspekci.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/diagnostik-kanalizacni-si

Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu zajišťuje přípravu a realizaci stavebních a jiných investic.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování přípravy a realizace investičních akcí dodavatelským způsobem.
 • Zajišťování dílčích úkolů přípravy stavebních, jiných investic a investičních celků.
 • Zpracování podkladů pro technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic.
 • Spolupráce při koordinaci jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic, projektové, finanční, technické a obchodní přípravy, dodavatelů a jiných zúčastněných orgánů.
 • Příprava zpracování rozpočtů investičních akcí.
 • Příprava podkladů pro zajišťování stavebních a kolaudačních řízení, ověřování způsobilosti a přebírání prací.
 • Sledování průběhu výstavby, zpracování zápisů z jednání, sledování a zhotovování provozních dokumentů stavby.
 • Spolupráce na provádění návrhů cen, smluv a dalších provozních dokumentů dle stanovených pravidel.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-pripravy-4a8f

Samostatný projektant vodních staveb

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Samostatný projektant vodních staveb samostatně vypracovává a posuzuje projekty vodních staveb a technologických zařízení, koordinuje návaznost dalších profesí.

Pracovní činnosti

 • Zpracování a analýza vstupních podkladů pro další projektovou činnost.
 • Příprava podkladů předprojektové a přípravné dokumentace.
 • Vypracovávání projektové dokumentace staveb.
 • Řešení hydrotechnických výpočtů a návrhů.
 • Zajišťování funkce zodpovědného projektanta a autorského dozoru.
 • Autorský a technický dozor na stavbách.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-projektant-vod

Vodohospodářský technik hrázný jezný

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský technik hrázný jezný samostatně řídí provoz, údržbu a opravy vodních děl a vodohospodářských zařízení na nich dle manipulačního a provozního řádu.

Pracovní činnosti

 • Řízení obsluhy a provozu přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačních řádů.
 • Zajišťování dodržování manipulačních řádů na vodních dílech.
 • Zpracování podkladů a požadavků na údržbu a opravy.
 • Koordinace prací při opravách a údržbě na vodním díle v souladu s provozním řádem.
 • Plnění úkolů protipovodňové ochrany.
 • Plnění úkolů dle Programu technicko-bezpečnostního dohledu.
 • Sledování a hodnocení jakosti vody.
 • Řízení prací při čistotářských haváriích a mimořádných událostech.
 • Vedení prvotní evidence měření a výsledků vykonávané práce.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-technik-h

Dispečer rozvodné elektrické soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Dispečer rozvodné elektrické soustavy řídí provoz svěřené části distribuční elektrické soustavy v reálném čase.

Pracovní činnosti

 • Operativní (dispečerské) řízení provozu svěřené části distribuční soustavy VVN (velmi vysoké napětí), VN (vysoké napětí) a NN (nízké napětí) v reálném čase.
 • Zajišťování činnosti dle energetického zákona, dispečerského řádu a provozních instrukcí.
 • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování standardů nebo sjednaných parametrů.
 • Provozní manipulace ve svěřené části distribuční soustavy.
 • Zajišťování likvidace poruchových stavů a operativní řízení poruchových osádek.
 • Provádění opatření při stavech nouze a mimořádných stavech svěřené části distribuční soustavy.
 • Realizace činností spojených s obsluhou automatizačních prvků a systémů smart grid.
 • Komunikace s organizacemi, samostatnými právními subjekty a orgány státní správy
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-rozvodne-elektri

Samostatný projektant elektroenergetických stanic

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný projektant elektroenergetických stanic zpracovává projektovou dokumentaci elektroenergetických stanic, zajišťuje právní podklad k realizaci projektu na Stavebním úřadě, provádí autorský dozor při realizaci.

Pracovní činnosti

 • Seznámení se zadáním stavby a ověřování si stávajícího výchozího stavu.
 • Zajištění podkladů z GIS správců sítí, mapové podklady z GIS zadavatele popř. z katastru a zajištění vlastníků dotčených nemovitostí.
 • Ověřění průchodnosti navrženého umístění s ohledem na vlastníky nemovitostí a dotčené organizace a orgány státní správy.
 • Navržení umístění elektroenergetické stanice, stavební dispozice.
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby
 • Projednání umístění elektroenergetické stanice s vlastníky nemovitostí formou právního vypořádání.
 • Vypracování dokumentace v rozsahu pro územní a stavební řízení včetně projednání a zajištění potřebných stanovisek a souhlasů dotčených organizací a orgánů státní správy.
 • Zajišťování právního podkladu pro realizaci stavby u stavebního úřadu (územní rozhodnutí, stavební povolení).
 • Vypracování realizační dokumentace s ohledem na požadované vybavení stroji, přístroji a zařízeními, jištění, ochrany před úrazem el. proudem, to vše podle standardů zadavatele.
 • Zpracování výkazu výměr se soupisem potřebných prací, materiálu a dodávek.
 • Provádění autorského dozoru při realizaci.
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení.
 • Vypracování plánu BOZP.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-projektant-ele

Elektrotechnik projektant

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik projektant zpracovává projektovou dokumentaci elektrických zařízení potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, provádí autorský dozor a vykonává dílčí odborné projektové práce.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání projektové dokumentace elektrických rozvodů jednoduchých obytných nebo administrativních budov.
 • Zpracovávání projektové dokumentace elektrické části jednoduchého technologického zařízení.
 • Zpracovávání dílčích odborných projektových prací při zpracování projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů a procesů.
 • Provádění autorského dozoru při realizaci projektu.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-projektant

Technolog teplárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technolog teplárny zpracovává technologické postupy ve výrobě a distribuci tepla podle zadání nebo podle standardních postupů.

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologických postupů a technologických podmínek podle zadání nebo standardních postupů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů ve výrobě nebo navazujících provozů.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Provádění technických zkoušek.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-teplarny

Technik správy dat o sítích VN, NN

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik správy dat o sítích VN (vysoké napětí), NN (nízké napětí) pořizuje a aktualizuje data do technického informačního systému (TIS) a vede technickou evidenci a dokumentaci v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Aktualizace dat v technickém informačním systému (TIS) v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Kontrola správnosti dat v informacích o distribuční soustavě.
 • Podpora správy sítě v informacích o distribuční soustavě.
 • Zajišťování podkladů pro energetickou provozní statistiku.
 • Vyřizování žádostí o vyjádření k existenci sítí pro zařízení distribuční soustavy.
 • Spolupráce na tvorbě metodik pro pořizování dat a práce s technickým informačním systémem (TIS) v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Vedení technické evidence a dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-spravy-dat-o-siti

Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení zpracovává technickou dokumentaci elektrických strojů a přístrojů potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, vykonává dílčí odborné projektové práce.

Pracovní činnosti

 • Vytváření technické dokumentace návrhu elektrických strojů a přístrojů.
 • Vytváření návrhu elektromagnetického obvodu aktivních částí elektrických strojů a přístrojů.
 • Výroba, instalace, seřizování, zkoušení a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení, např. elektromotorů, transformátorů, rozváděčů a svařovacích agregátů.
 • Sestavování a opravy elektrických a elektromechanických systémů číslicově řízených strojů.
 • Diagnostika a odstraňování závad řídicích mechanismů, ochranných, signalizačních a regulačních zařízení za použití digitální a analogové techniky.
 • Diagnostika, údržba, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství motorových vozidel.
 • Funkční zkoušky elektrických a elektronických agregátů a prvků.
 • Instalace a servis zabezpečovacích zařízení, hasicích přístrojů a automatických protipožárních systémů.
 • Řízení montáže, demontáže, oprav a servisu koncových technických zařízení včetně jejich uvedení do provozu.
 • Řízení prací při sestavování, seřizování a opravách složitých a prototypových strojů, přístrojů a zařízení, jejich měření, zkoušení a oživování.
 • Řízení prací i samostatné vykonávání nejnáročnějších speciálních odborných činností při výrobě, zkoušení, opravách a rekonstrukcích složitých a prototypových elektrických strojů, přístrojů a zařízení.
 • Koordinace prací při montáži, opravách a údržbě elektrických strojů, přístrojů a zařízení.
 • Montáž, opravy, seřizování a zkoušení vážících zařízení.
 • Evidence technických dat a o průběhu provedených prací a výsledcích provedených kontrol.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-pro-elektr

Elektromechanik pro slaboproud

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik pro slaboproud provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montážích, rekonstrukcích, opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a obsluze elektronických výrobků a zařízení, elektrických slaboproudých zařízení, sdělovacích a měřicích zařízení, výrobků a zařízení měření, regulace a automatizace technologických procesů.

Pracovní činnosti

 • Montáž a odzkoušení řídicích obvodů a ovládacích prvků.
 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť.
 • Sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky, automatizační, organizační a výpočetní techniky.
 • Provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení.
 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Instalování, diagnostika a opravy metalických, optoelektronických a bezdrátových přenosových systémů.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, opravy a seřizování automatizovaných systémů řízení technologických procesů a elektrických zařízení nn.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Odborné práce ve výrobě elektronických prvků a sestav.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, zkoušení, seřizování a opravy telekomunikačních zařízení.
 • Provádění údržby komplexu slaboproudých zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-slabo

Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů provádí dle příslušných norem měření elektrických i neelektrických veličin a dle zadání konstruktéra vývojové i typové zkoušky.

Pracovní činnosti

 • Příprava na zkoušky prostudováním parametrů a podmínek zkoušky a měření.
 • Určení, příprava a kontrola vhodných měřicích přístrojů.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí měřicích přístrojů, příprava vzorků.
 • Řízení zkušebních zařízení pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k zajištění korektního průběhu práce během zkoušky.
 • Obsluha měřících přístrojů a zkušebních zařízení a provádění prací nutných při měření.
 • Odzkoušení vzorků za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Vyhodnocení naměřených hodnot, jejich posouzení z hlediska příslušných norem nebo konkrétních požadavků.
 • Tvorba zkušebního protokolu.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-zkusebny-e

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik projektant měřicích přístrojů pracuje na projektování a vývoji nových měřicích přístrojů, na inovaci a modifikaci měřicích přístrojů a zařízení, provádí autorský dozor a vykonává odborné projektové práce, spolupracuje při zavádění přístrojů a zařízení. Vede a kontroluje pracovní týmy elektrotechniků.

Pracovní činnosti

 • Navrhování dílčích celků a designu nových a inovovaných měřicích přístrojů.
 • Příprava podkladů pro návrhy změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů.
 • Stanovení a řízení aspektů (technických, časových, environmentálních a ekonomických) potřebných pro řešení projektu.
 • Studium odborné literatury vztahující se k projektu.
 • Projektová a vývojová činnost.
 • Vedení a řízení dokumentace k projektu a vyvíjeným produktům.
 • Celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod projekce a vývoje.
 • Prezentace průběžných informací o stavu řešení úkolu.
 • Zpracování konečné dokumentace projektu a fází vývoje měřicího zařízení.
 • Spolupráce při testování funkčních vzorků, prototypů a při zavedení do výroby.
 • Stanovení pracovních postupů a metod podřízených pracovních týmů při realizaci pracovních a finálních návrhů měřicích přístrojů a jejich kontrola.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému řízení jakosti nebo systému environmentálního managementu (EMS/EMAS) nebo jiného systému řízení z hlediska projektových činností a bezpečnosti.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-c128

Technik provozu distribuční soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik provozu distribuční soustavy provádí činnosti k zajištění provozuschopnosti zařízení elektrických sítí a elektrických stanic nebo vykonává odborné práce při obsluze energetického zařízení.

Pracovní činnosti

 • Zajištění provozu, opravy a preventivní údržby zařízení elektrických sítí a elektrických stanic ve stanoveném rozsahu.
 • Analýza a vyhodnocení dodržování standardů provozování elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Provádění včasných likvidací poruch na provozovaném zařízení na napěťové úrovni VVN (velmi vysoké napětí), VN (vysoké napětí) a NN (nízké napětí).
 • Řízení odstraňování poruch včetně poruch kalamitního charakteru.
 • Zajištění plnění plánu kontrol a preventivní údržby svěřené dílčí oblasti.
 • Vyhotovení dílčích revizních zpráv.
 • Koordinace provádění opravných a údržbových prací zařízení elektrických stanic a elektrických sítí.
 • Koordinace činností provozních elektromontérů.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-provozu-distribuc

Technik inteligentních elektroinstalací

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik inteligentních elektroinstalací provádí veškeré práce související s oživením inteligentních elektroinstalací a uvedením do provozu včetně případné obsluhy a měření. Zaškoluje koncové uživatele systému.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních prostředků, postupů a metod.
 • Kontrola správnosti zapojení a kompletnosti celé instalace
 • Odzkoušení a nastavení uživatelských funkcí systémové inteligentní elektroinstalace v interiéru.
 • Oživení, nastavení a případné seřízení celé instalace podle dokumentace, včetně doplnění funkcí na základě upřesňujících požadavků uživatele.
 • Zapojování přístrojů, přidání přístrojů do instalace a následné nastavení požadovaných funkcí.
 • Údržba, provedení kompletního servisu a kontrola instalace.
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Vytvoření uživatelského manuálu a zaškolení uživatele.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-inteligentnich-el

Elektrotechnik investic a engineeringu

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik investic a engineeringu zpracovává jednoduchou agendu přípravné fáze investiční výstavby v oboru elektro a vykonává méně náročné odborné činnosti ve fázi realizace investičních akcí.

Pracovní činnosti

 • Kompletace požadavků na investiční akce.
 • Zpracování návrhů investičních plánů.
 • Kalkulace nákladů investiční akce, zpracování podkladů pro rozpočet.
 • Stavební dozor při realizaci jednoduchých investičních akcí.
 • Vyřizování stavebních povolení.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Projektové řízení investičních akcí v oblasti elektrotechniky.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-investic-a

Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje provádí technickou a programovou podporu strojů a zařízení v humánní medicíně.

Pracovní činnosti

 • Opravy a údržba elektrotechnických přístrojů v medicíně.
 • Sestavovaní, zkoušení, opravy, údržba a oživování biomedicínských strojů a přístrojů.
 • Čtení technické dokumentace a norem při práci s elektronickými zařízeními.
 • Kontrola funkce elektronických přístrojů a jejich sestav.
 • Dodržování postupů k oživování a opravě.
 • Průběžná kontrola funkce elektronických přístrojů a jejich sestav.
 • Dodržování zásad elektromagnetické kompatibility, zjišťování jejich příčiny a odstraňování nežádoucích vlivů.
 • Měření veličin a schopnost interpretace měřených hodnot.
 • Kalibrace a nastavování elektronických zařízení, které je určeno k měření veličin.
 • Zjišťování laboratorních veličin biologického materiálu.
 • Diagnostika poruch elektronických přístrojů a jejich sestav včetně související ICT.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-77bf

Elektrotechnik pro slaboproud

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik pro slaboproud vykonává činnosti spojené vývojem, výpočtem, analýzou, simulací, řešením, výrobou, testováním, kontrolou a údržbou elektronických zařízení, jejich součástí, prvků a programů.

Pracovní činnosti

 • Vývoj elektronických obvodů a součástek podle zadané specifikace.
 • Vývoj zkušební techniky elektronických zařízení a systémů.
 • Aplikace nových materiálů a součástek elektronických obvodů.
 • Spolupráce na mechanickém designu elektronického zařízení.
 • Navrhování úpravy elektronických schémat.
 • Sestavení vzorku a prototypového provedení elektronického obvodu podle dokumentace.
 • Spolupráce na oživování a zkouškách elektronického zařízení.
 • Testování a optimalizace zapojení elektronických jednotek (např. řídících jednotek).
 • Správa, údržba a opravy průmyslového software a elektronických zařízení.
 • Programování software pro testování.
 • Diagnostika a odstraňování závad elektronických systémů.
 • Programování elektronických zařízení a systémů (např. bezpečnostních systémů, řídících kontrolérů mobilních strojů).
 • Provádění preventivní údržby elektronických zařízení a systémů.
 • Vedení dokumentace provedených prací na elektronických zařízeních, systémech a programech.
 • Zpracování podkladů k technické a technologické dokumentaci k zařízení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-pro-slabop

Technik provozu řídicí soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik provozu řídicí soustavy provádí technické práce při zajišťování spolehlivého provozu a řádného technického stavu řídicí techniky, včetně příslušného software a hardware.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu a údržby části zařízení komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
 • Provádění prací na zařízeních komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
 • Udržování technické dokumentace části provozovaných zařízení.
 • Provádění softwarové parametrizace zařízení.
 • Likvidace poruch a diagnostiky na zařízení komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
 • Montáž a oživení zařízení komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
 • Příprava podkladů pro provozní a technickou dokumentaci komplexních řídicích systémů, ochran a automatik, pro technická a správní jednání.
 • Spolupráce na zpracování návrhů rozvoje řídicích systémů distribuční soustavy v návaznosti na perspektivní potřeby provozu.
 • Spolupráce na zpracování metodik.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-provozu-ridici-so

Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí revizi chladicích zařízení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.

Pracovní činnosti

 • Posuzování technického zařízení s průvodní dokumentací a kontrola úplnosti průvodní dokumentace.
 • Kontrola splnění opatření navržených v předchozí revizní zprávě.
 • Kontrola provozního deníku zařízení.
 • Kontrola dokumentů o provedených povinných prohlídkách (revize úniku chladiva, revize elektrického zařízení, revize tlakových zařízení, protokol o přezkoušení pojistných ventilů, záznamy o doplňování chladiva a oleje, zápisy o provedených opravách a servisních pracích).
 • Provádění kontrolní prohlídky zařízení dle aktuálně platných norem pro bezpečnostní a environmentální požadavky chladicích zařízení.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
 • Zpracovávání zpráv o revizi technického zařízení.
 • Kontrola dokumentů o zkouškách a měřeních provedených na zařízení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-chladicic

Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení montuje, seřizuje, ladí, provádí servis a diagnostiku závad a opravy antén, zesilovačů a dalších speciálních zařízení pro příjem a vysílání vysokofrekvenčního signálu.

Pracovní činnosti

 • Montáž vysokofrekvenčních napájecích vedení, vysílacích a přijímacích zařízení včetně antén.
 • Revize, údržba a opravy instalovaných vysokofrekvenčních zařízení.
 • Zpracování a vedení provozně-technické dokumentace k instalovaným zařízením.
 • Měření, nastavování a ladění instalovaných zařízení.
 • Pravidelná účast na školeních bezpečnosti práce, vyhlášky č. 50/1978 Sb., a odborných školeních k nově zaváděné vysokofrekvenční technice.
 • Zaškolování uživatelů a obsluh zařízení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-koncovych-

Technik provozu elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik provozu elektrárny vykonává odborné činnosti v příslušném technologickém úseku elektrárny.

Pracovní činnosti

 • Provádění obsluhy a údržby elektrických zařízení a rozvodů elektráren.
 • Technické a odborné práce při zajišťování likvidace poruch zařízení.
 • Zajišťování podkladů pro rozšiřování, modernizaci a opravy elektrárny.
 • Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu zařízení elektráren.
 • Spolupráce při sestavování plánu výroby elektrické energie v elektrárnách.
 • Vedení technické dokumentace a evidence.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-provozu-elektrarn

Elektrotechnik dispečer

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik dispečer zajišťuje dispečerské řízení elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Sestavování operativních plánů elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu.
 • Průběžné sledování a kontrola plnění operativních plánů.
 • Přijímání opatření a změny operativních plánů.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a provozu.
 • Koordinace operativních výrobních a provozních plánů s ostatními úseky činnosti podniku.
 • Zajišťování operativní evidence, zpracovávání provozní dokumentace a výkazů.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-dispecer

Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu se zabývá vzájemným působením technických prostředků a zařízení na společném místě provozu (budova, řídící centrum apod.), měří a hodnotí rušivé elektromagnetické signály, přijímá opatření k jejich potlačení, eliminaci a odstranění a posuzuje shodu skutečných elektromagnetických vlastností zařízení se stanovenými standardy.

Pracovní činnosti

 • Měření a vyhodnocení měření elektrických veličin.
 • Měření rušivých signálů.
 • Testování elektromagnetické odolnosti.
 • Testování elektromagnetické kompatibility.
 • Klasifikace rušivých signálů a jejich zdrojů.
 • Volba způsobu omezování rušení.
 • Aplikace způsobů elektromagnetického stínění.
 • Tvorba a udržování dokumentace k postupům elektromagnetické kompatibility.
 • Certifikace výrobků podle směrnic EU.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-63e2

Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě projektuje instalace elektrických zařízení používané při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovává příslušnou dokumentaci.

Pracovní činnosti

 • Projektování instalace elektrických zařízení.
 • Vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů včetně změn.
 • Řízení úseku zpracovávající projekty elektro strojů a zařízení.
 • Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánů otvírky, přípravy a dobývání.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/projektant-instalaci-elek

Technik údržby ochran

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik údržby ochran vykonává činnosti související se systémy ochran a automatik linek VVN (velmi vysoké napětí), VN (vysoké napětí), technologií vlastních spotřeb AC (střídavý proud) i DC (stejnosměrný proud) a dalšími.

Pracovní činnosti

 • Revizní a kontrolní činnosti na technologiích rozvoden a transformoven ZVN (zvláště vysoké napětí), VVN (velmi vysoké napětí) a VN (vysoké napětí).
 • Revizní a kontrolní činnosti na spínacích stanicích VN/VVN.
 • Technické přejímky nových zařízení od dodavatelů.
 • Analýza poruchových událostí v elektrické síti.
 • Spolupráce na rozvoji technologií ochran a automatik vedení VVN, VN, transformátorů a rozvoden.
 • Zajišťování pohotovosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-udrzby-ochran

Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě zajišťuje provoz a funkčnost elektrického vybavení těžního stroje.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování bezpečného chodu elektrického vybavení těžního stroje podle Spisu o jízdě na laně.
 • Zajišťování pracovní a technologické kázně pracovníků podílejících se na provozu, údržbě a opravách elektrického vybavení těžního stroje.
 • Zabezpečování předepsané odborné způsobilosti pracovníků podílejících se na provozu, údržbě a opravách elektrického vybavení těžního stroje.
 • Dozor nad elektrickou částí těžního zařízení TZ.
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Účast na prohlídkách a revizích určených bezpečnostním předpisem.
 • Zpravování návrhu opatření k zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení na těžním stroji.
 • Vedení dokumentace provozu elektrického vybavení těžního stroje.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-dozoru-elektricke

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID)

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID), provádí návrhy a montáž systémů určených pro automatickou identifikaci (RFID) a zajišťuje technickou a technologickou způsobilost snímačů, čteček a čipů pro bezkontaktní komunikaci.

Pracovní činnosti

 • Stanovení a výběr vhodného systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci v závislosti na rozmístění prvků automatické identifikace a s ohledem na bezpečnost a funkční spolehlivost.
 • Vypracování technické dokumentace a schématu instalovaného systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci.
 • Montáž a nastavení systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci včetně testování správnosti provozu.
 • Detekce závad systému automatické identifikace pomocí měřicích přístrojů.
 • Opravy a pravidelné servisní práce na systémech pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci.
 • Vedení technické a provozní dokumentace a záznamů o prováděných měření.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-pro-automa

Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť zabezpečuje provoz, opravy a údržbu světlotechnických zabezpečovacích zařízení (systémů) letiště, včetně jejich napájecích zdrojů a nízkonapěťových přívodních kabelů.

Pracovní činnosti

 • Kontrola správné funkce světlotechnického zabezpečovacího zařízení – světlotechnického systému letiště.
 • Poskytování průběžných informací o stavu jednotlivých zařízení a o plnění provozních úkolů.
 • Plánování údržby a oprav na stanovené období.
 • Organizace a řízení údržby světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Organizace a řízení údržby na opravách světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Plánování a organizace revizí dle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • Plánování a organizace školení dle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • Sledování a vyhodnocování technického resursu světlotechnických zabezpečovacích zařízení a vyžadování jejich ověření obletovou laboratoří a generálních oprav či výměny.
 • Vedení stanovené dokumentace světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Kontrola dodržování a návrhy na upřesnění a změny stanovených pracovních postupů, metod.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-svetlotech

Elektromechanik pro silnoproud

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik pro silnoproud provádí práce a dílčí řízení prací při montážích, opravách a rekonstrukcích elektrických zařízení, elektrických trakčních a zabezpečovacích zařízení, rozvodů a zařízení v objektech bytové, občanské, průmyslové a zemědělské výstavby, samostatně obsluhuje energetická zařízení, provádí montáže bleskosvodných systémů, provádí samostatné práce při opravách a údržbě nevýbušných elektrozařízení.

Pracovní činnosti

 • Montáž, zapojování, kontroly a rekonstrukce elektrických rozvodů v budovách a průmyslových objektech.
 • Připojování strojů a elektrických zařízení.
 • Montáž a zapojování měřicích přístrojů a souprav pro měření a kontrolu odběru elektrické energie.
 • Zapojování a opravy dalších součástí elektroinstalací - rozvaděčů, ovladačů, jističů, transformátorů, usměrňovačů, zásuvek, spínačů, přepínačů, lustrů a různých elektrospotřebičů.
 • Montáž, rekonstrukce, opravy a údržba venkovních a kabelových elektrických vedení.
 • Montáž, údržba a opravy všech typů hromosvodů.
 • Provádění potřebných prostupů, otvorů a drážek ve stavebních konstrukcích.
 • Elektromontážní práce a dílčí i celkové řízení montáží zařízení průmyslového a energetického charakteru.
 • Práce na elektrických zařízeních ve vypnutém stavu, v blízkosti zařízení pod napětím a práce pod napětím nn (do 1000V), práce ve výškách a ve vynucených polohách.
 • Údržba elektrických sítí a rozvaděčů, provádění servisních operací a kontrol.
 • Řízení a provádění testů a měření zajišťujících spolehlivé a efektivní fungování energetického zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-silno

Elektrotechnik pro silnoproud

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik pro silnoproud vykonává přípravné, řídicí a kontrolní činnosti v oblasti výroby, montáže, provozu a projektování silnoproudých elektrických zařízení, v oblasti poskytování služeb v elektrotechnice, nebo ve fázi realizace investičních akcí, vytváří a uplatňuje normy spotřeby práce, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, zařízení a přístrojů.

Pracovní činnosti

 • Samostatné projektování jednoduchých silnoproudých elektrických zařízení.
 • Řízení skupiny pracovníků při zajišťování výroby, montáže nebo provozu elektrických zařízení.
 • Zpracování a vedení agendy méně náročných investičních akcí v oboru elektrotechniky.
 • Zajišťování technologické přípravy jednoduché elektrotechnické výroby nebo montáže.
 • Kontrola jakosti surovin, materiálů, polotovarů, výrobků, výkonů a služeb v procesu výroby, montáže, balení, skladování a expedice elektrotechnických výrobků a elektrických zařízení.
 • Zajišťování technické a technologické způsobilosti a hospodárného využívání pracovních strojů, zařízení, přístrojů a nářadí.
 • Tvorba norem a normativů spotřeby práce a početních stavů v elektrotechnické výrobě, montáži nebo službách.
 • Dispečerské řízení elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu podle operativních plánů.
 • Provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy silnoproudých elektrických zařízení.
 • Funkční seřizování, renovace, montáže elektrických zařízení, opravy, rekonstrukce v elektrotechnice a energetice.
 • Vystavování revizních zpráv.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-pro-silnop

Technik řízení montáže, provozu a údržby EZ v těžbě

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Technik řízení montáže, provozu a údržby EZ (elektrických zařízení) v těžbě řídí a organizuje práce při montáži, provozu a údržbě elektrických zařízení a strojů v povrchové těžbě surovin.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací při montáží, provozu a údržbě elektro zařízení.
 • Kontrola dodržování technologických a bezpečnostních předpisů.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
 • Hodnocení pracovní výkonnosti a zpracování podkladů pro odměňování pracovníků.
 • Ověřování odborné způsobilosti podřízených pracovníků.
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Diagnostikování poruch elektrických zařízení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-rizeni-montaze-pr

Elektrotechnik letadlových přístrojů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik letadlových přístrojů se podílí na montáži, demontáži, kontrole, revizi, nastavování, ověřování správné činnosti a drobných opravách letadlových palubních přístrojů.

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž palubních letadlových přístrojů.
 • Funkční kontrola a ověřování správné činnosti palubních letadlových přístrojů.
 • Nastavování, seřizování předepsaných hodnot palubních letadlových přístrojů.
 • Organizace předepsaných revizí a kalibrací palubních letadlových přístrojů.
 • Detekce vzniklých závad na palubních letadlových přístrojích.
 • Samostatné provádění drobných oprav palubních letadlových přístrojů (podle získaných oprávnění).
 • Spolupráce na provádění velkých oprav, revizí obnovujících celkový resurs letadel – komplexní kontrola palubních přístrojů včetně signálních cest a napájení a jejich nastavení, seřízení.
 • Vedení předepsané dokumentace o manipulaci s palubními letadlovými přístroji.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-letadlovyc

Revizní technik nízkotlakých kotelen

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Revizní technik nízkotlakých kotelen provádí školení, preventivní kontroly, spolupracuje při šetření nastalých pracovních úrazů a zajišťuje další činnosti v oblasti bezpečnosti provozu NTL kotelen.

Pracovní činnosti

 • Poradenství v oboru bezpečnost provozu nízkotlakých kotelen a tlakových zařízení
 • Lektorská činnost v oboru bezpečnost provozu NTL kotelen
 • Provádění preventivních kontrol pracovišť NTL kotelen z hlediska dodržování právních a ostatních předpisů nebo technických norem a navrhování způsobů a opatření k jejich odstraňování.
 • Účast na procesu šetření nastalých pracovních úrazů, nehod a mimořádných událostí včetně vyhodnocování jejich příčin a návrhy opatření k zabránění jejich opakování.
 • Zpracování zpráv o výsledcích provedených pravidelných prohlídek NTL kotelen
 • Zpracování zpráv o výsledcích prohlídek NTL kotelen po rekonstrukci nebo změně druhu paliva
 • Zpracování dokumentace pro provoz NTL kotelen stanovené právními a ostatními
 • Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-nizkotlak

Elektrotechnik kontrolor jakosti

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik kontrolor jakosti provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu jakosti surovin, materiálů, polotovarů, výrobků, výkonů a služeb v elektrotechnické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Vstupní kontrola jakosti surovin, materiálů a dalších komponentů v elektrotechnické výrobě.
 • Kontrola a prověřování dokladů o jakosti.
 • Vypracovávání protokolů o jakosti vstupů a rozhodování o jejich používání.
 • Mezioperační kontrola polotovarů, výrobků nebo jiných komponentů v průběhu výrobních, provozních nebo jiných procesů v oblasti výroby a montáže elektrických zařízení.
 • Provádění zkoušek a sledování kvalitativních vlastností výstupů.
 • Navrhování opatření k dosahování požadované jakosti.
 • Provádění přejímek u dodavatelů.
 • Příprava podkladů pro reklamace.
 • Kontrola dodržování technologické kázně v procesu výroby nebo montáže elektrických zařízení.
 • Zpracování protokolů o výsledcích kontrol.
 • Vyhodnocení výsledků kontrol a návrh následných opatření.
 • Provádění metodických opatření a proškolení zaměstnanců v systému managementu jakosti (SMJ).
 • Zajištění metrologických služeb.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-kontrolor-

Technik měření v elektroenergetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik měření v elektroenergetice provádí činnosti spojené s obsluhou a servisem zařízení určených pro měření odběru a kvality elektrické energie.

Pracovní činnosti

 • Kontrola odběru elektrické energie, elektroměrové a odečtové služby.
 • Měření množství a kvality vyráběné, dodávané a odebírané elektrické energie.
 • Evidence stavu měřidel při odběru elektrické energie.
 • Navrhování nápravných opatření ke zlepšení kázně při odběru elektrické energie.
 • Kontrola odběrové kázně zákazníků.
 • Vedení příslušné technické a administrativní dokumentace.
 • Technické vyhodnocení problémů a řešení anomálií při provozu měřicích zařízení.
 • Správa a udržování elektronické dokumentace, nastavení měřicích zařízení.
 • Udržování parametrizačních softwarů.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-mereni-v-elektroe

Elektrotechnik měřících přístrojů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik měřicích přístrojů se podílí na sestavování funkčních celků nových měřicích přístrojů, na jejich inovaci a modifikaci a vykonává dílčí odborné práce při vývoji prototypů nových a inovovaných měřicích přístrojů a při realizaci laboratorních a funkčních testů.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na realizaci funkčních celků nových či inovovaných měřicích přístrojů.
 • Spolupráce na stanovení pracovních postupů a metod projekce a vývoje.
 • Studium odborné technické literatury vztahující se k zadanému úkolu.
 • Dílčí vývojová a realizační činnost pod odborným vedením i samostatně.
 • Vedení stanovené dokumentace k projektu a vyvíjeným produktům.
 • Zpracování podkladů pro celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod projekce a vývoje.
 • Zpracování dokumentace o vyřešení dílčího úkolu vývoje.
 • Vypracovávání průběžných zpráv o stavu řešení dílčího úkolu.
 • Realizace dílčích úkolů při testování laboratorních a funkčních vzorků, prototypů.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-mericich-p

Elektrotechnik normovač

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik normovač vytváří a uplatňuje normy a normativy spotřeby práce a početních stavů v oblasti elektrotechnické výroby a montáže podle časových studií, rozborů plnění výkonových norem nebo podle sborníků norem a normativů.

Pracovní činnosti

 • Tvorba norem a normativů spotřeby práce a početních stavů v elektrotechnické výrobě, včetně tvorby sborníků norem.
 • Uplatnění norem a normativů spotřeby práce a početních stavů.
 • Stanovování pracovních postupů při výrobě nebo montáži elektrotechnických výrobků.
 • Provádění náměrů, časových studií, jejich vyhodnocování.
 • Stanovování spotřeby času k pracovnímu postupu.
 • Zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace.
 • Navrhování racionalizačních opatření a zpracovávání projektů organizace práce v elektrotechnické výrobě, technologických provozech a na montážních pracovištích.
 • Hodnocení procesů výroby a montáže.
 • Spolupráce s oddělením přípravy výroby, řízením a kontrolou kvality.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-normovac

Dispečer teplárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Dispečer teplárny operativně řídí provoz systémů centrálního zásobování teplem.

Pracovní činnosti

 • Operativní řízení provozu systému centrálního zásobování teplem.
 • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování stanovených nebo sjednaných parametrů.
 • Zajišťování likvidace poruchových stavů a operativní řízení poruchových čet.
 • Zajišťování dodávek tepla dle požadavku odběratelů při dodržování parametrů dodávaného média.
 • Komunikace s orgány řízení provozu ES.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-teplarny

Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení zpracovává konstrukční dokumentaci audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení, provádí elektrotechnický návrh od matematických a elektromagnetických výpočtů, přes zpracování technické dokumentace, až po zajištění zpracování návrhů audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Výpočty parametrů audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Určení rozměrových dispozic audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Určení mechanických a elektrických vlastností audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Tvorba technické dokumentace návrhu audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Tvorba návrhu aktivních částí audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Vývoj audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-c5b2

Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci (RFID)

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci zpracovává projektovou dokumentaci pro automatickou identifikaci (RFID) potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, dále provádí autorský dozor při realizaci a vykonává odborné projektové práce při zpracování projektů.

Pracovní činnosti

 • Samostatné projektování aplikací pro automatickou identifikaci.
 • Provádění autorského dozoru při realizaci projektu.
 • Zajišťování technologické přípravy výroby a montáže.
 • Vyhodnocování a měření elektrických veličin číslicovými nebo analogovými měřicími přístroji.
 • Vypracování technické dokumentace a schématu instalovaného systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci.
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti provozu, údržby a oprav telekomunikačních systémů a zařízení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-ebcc

Technolog elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technolog elektrárny zpracovává a kontroluje technologické postupy provozu elektrárny dle zadání nebo standardních postupů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů a technologických podmínek podle zadání nebo standardních postupů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů ve výrobě nebo v navazujících provozech.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Provádění technických zkoušek nových technologií.
 • Kontrola a provádění technických zkoušek technického zařízení a provozu po odstranění poruch.
 • Vedení technické, technologické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-elektrarny

Revizní technik elektrických zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Revizní technik elektrických zařízení provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů a vystavuje revizní zprávy.

Pracovní činnosti

 • Určení předmětu revize.
 • Prostudování podkladů k provedení revize.
 • Prohlídka revidovaného elektrického zařízení, zjištění zjevných závad.
 • Měření.
 • Zkouška funkčnosti prvků zajišťujících bezpečnost revidovaného elektrického zařízení.
 • Vypracování zprávy o revizi.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-elektrick-a889

Technik energetického dispečinku

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik energetického dispečinku zajišťuje provozuschopnost zařízení a provádí technické práce při tvorbě, organizaci a realizaci programové přípravy provozu v oblasti dispečerského řízení.

Pracovní činnosti

 • Zpracování programové přípravy provozu příslušné napěťové úrovně pro danou oblast.
 • Návrh úpravy a aktualizace schémat sítí příslušné napěťové úrovně.
 • Spolupráce na tvorbě příslušné dispečerské dokumentace.
 • Posuzování a provádění oponentních řízení k produktům správy sítí.
 • Zpracování bilancí výroby vyvedené do provozního systému energetické soustavy pracovní činnosti při uplatňování metodických a pracovních postupů.
 • Podávání požadavků na doplnění dat do technického informačního systému, nutných pro ohlášení zákazníků.
 • Tvorba sumarizací podkladů pro zpracování regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu pro předcházení stavu nouze v distribuční soustavě.
 • Zajištění obsluhy krizového pracoviště v kalamitních situacích.
 • Zpracování podkladů pro rozbory provozu dispečinku.
 • Příprava podkladů pro vydání provozních instrukcí.
 • Komunikace s ostatními subjekty, orgány státní správy a samosprávy.
 • Vedení technické a provozní dokumentace související s provozem energetického dispečinku a dodávkami energií.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-energetickeho-dis

Samostatný projektant elektroenergetických sítí

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný projektant elektroenergetických sítí zpracovává projektovou dokumentaci elektroenergetických sítí, zajišťuje právní podklad k realizaci projektu na stavebním úřadě, provádí autorský dozor při realizaci.

Pracovní činnosti

 • Seznámení se se zadáním stavby a ověřování stávajícího výchozího stavu sítě.
 • Zajištění podkladů z GIS správců sítí, mapových podkladů z GIS zadavatele popř. z katastru a zjištění vlastníků dotčených nemovitostí.
 • Ověření průchodnosti navržené trasy s ohledem na vlastníky nemovitostí a dotčené organizace a orgány státní správy.
 • Navrhování trasy kabelů, umístění podpěrných bodů, rozpojovacích a přípojkových skříní, podélný profil vedení.
 • Projednání trasy a umístění s vlastníky nemovitostí formou právního vypořádání.
 • Vypracování dokumentace v rozsahu pro územní a stavební řízení včetně projednání a zajištění potřebných stanovisek a souhlasů dotčených organizací a orgánů státní správy.
 • Zajišťování právních podkladů pro realizaci stavby u stavebního úřadu ( územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení ).
 • Vypracování realizační dokumentace s ohledem na požadavky přenosové, jištění, ochrany před úrazem elektrickým proudem, to vše podle standardů zadavatele.
 • Zpracování výkazu výměr se soupisem potřebných prací, materiálu a dodávek.
 • Výpočet mechanické únosnosti podpěrných bodů uzemnění
 • Provádění autorského dozoru při realizaci.
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-projektant-ele-4d30

Odborný servisní pracovník výtahů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Odborný servisní pracovník provádí všechny potřebné prohlídky, přezkušování a ověřování funkcí bezpečnostních komponent a bezpečnostních obvodů výtahů v provozu.

Pracovní činnosti

 • Provádění odborných prohlídek výtahu s navržením odpovídajících nápravných opatření k zajištění bezpečného provozu výtahu.
 • Provádění přezkušování a ověřování funkcí zařízení elektrických výtahů během provozu, po opravách nebo po provedení podstatných změn na výtahu.
 • Provádění přezkušování a ověřování funkcí zařízení hydraulických výtahů během provozu nebo po opravách, po provedení podstatných změn na výtahu.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-servisni-pracovni

Kontrolor jakosti v energetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Kontrolor jakosti v energetice provádí kontrolu jakosti a kvality výstupů při výrobě a rozvodu elektrické energie.

Pracovní činnosti

 • Analýza stavu distribuční soustavy na základě měřených podkladů.
 • Vypracování plánů kontroly jakosti v energetice.
 • Provádění monitoringu kvality a technických parametrů elektřiny v distribuční soustavě.
 • Ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů v provozech.
 • Provádění interních auditů kvality.
 • Vypracování protokolů o výsledcích kontrol.
 • Řešení reklamací v energetice.
 • Vyřizování žádostí odběratelů.
 • Spolupráce při vytváření interní řídící dokumentace.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-jakosti-v-energ

Elektrotechnik technolog

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik technolog zajišťuje technologickou přípravu elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu s menší technologickou náročností.

Pracovní činnosti

 • Určení technologických postupů při výrobě nebo montáži elektrotechnických výrobků.
 • Stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek výroby nebo provozních procesů.
 • Určení výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů, přípravků ve výrobních provozech nebo na montážních pracovništích.
 • Spolupráce na optimalizaci výroby a technologických procesů.
 • Příprava a spolupráce při realizaci technologických změn ve výrobním procesu.
 • Kontrola dodržování technologických postupů na pracovištích.
 • Spolupráce při reklamacích.
 • Spolupráce při stanovení postupu kontroly jakosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-technolog

Správce elektronických palubních systémů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Správce elektronických palubních systémů se podílí na diagnostice, montáži, demontáži, kontrole, revizi, nastavování a ověřování správné činnosti hardware i software letadlových palubních systémů.

Pracovní činnosti

 • Funkční kontrola a ověřování správné činnosti palubních systémů.
 • Zabezpečování optimálního nastavení jednotlivých palubních systémů z hlediska vazby hardware – software.
 • Simulace činnosti elektronického obvodu s využitím software.
 • Optimalizace činnosti a modifikování parametrů palubních počítačových sítí.
 • Monitorování a diagnostikování provozu palubních operačních systémů a počítačových sítí.
 • Zabezpečení provedení předepsaných preventivních kontrol, revizí a kalibrací palubních systémů.
 • Diagnostika vzniklých závad na palubních systémech.
 • Vývoj a aplikace programů pro testování palubních systémů.
 • Instalace, optimalizace a funkční prověření nových verzí software, upgrade a update.
 • Programování elektronických zařízení a systémů (např. bezpečnostních systémů, řídících kontrolérů a jednotlivých prvků palubních hlásičů a informačního systému).
 • Podíl na montáži a demontáži palubních přístrojů a komponent palubních systémů.
 • Podíl na provádění velkých oprav, revizí obnovujících celkový resurs letadel.
 • Kontrola jednotlivých palubních systémů, jejich nastavení, seřízení.
 • Vedení předepsané dokumentace o zásazích a úpravách na palubních systémech.
 • Zajišťování ochrany dat a jejich zálohování.
 • Trvalé zvyšování vlastní odborné úrovně (studium, školení, odborné stáže, samostudium).

Kód ISCO

3114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-elektronickych-pa

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Mechatronik

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Mechatronik elektronických zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických číslicově řízených výrobků a technických zařízení, včetně souvisejících ICT technologií.

Pracovní činnosti

 • Analytické a syntetické činnosti související s implementací elektronických zařízení.
 • Technická a programová podpora elektronických zařízení.
 • Provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení.
 • Sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky.
 • Sestavování, zkoušení, opravy a oživování ICT, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů a jejich sestav, řídicích systémů a optoelektroniky.
 • Montáž a oživování elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť.
 • Měření a vyhodnocování parametrů elektronických zařízení, diagnostika závad.
 • Odborné práce ve výrobě elektronických prvků a sestav.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

3114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechatronik

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID)

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID), provádí návrhy a montáž systémů určených pro automatickou identifikaci (RFID) a zajišťuje technickou a technologickou způsobilost snímačů, čteček a čipů pro bezkontaktní komunikaci.

Pracovní činnosti

 • Stanovení a výběr vhodného systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci v závislosti na rozmístění prvků automatické identifikace a s ohledem na bezpečnost a funkční spolehlivost.
 • Vypracování technické dokumentace a schématu instalovaného systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci.
 • Montáž a nastavení systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci včetně testování správnosti provozu.
 • Detekce závad systému automatické identifikace pomocí měřicích přístrojů.
 • Opravy a pravidelné servisní práce na systémech pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci.
 • Vedení technické a provozní dokumentace a záznamů o prováděných měření.

Kód ISCO

3114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-pro-automa

Revizní technik kotlů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Revizní technik kotlů zjišťuje, zda parní a horkovodní kotle rozdělené do tříd dle ČSN 07 0710 odpovídají požadavkům bezpečnosti práce a provozu.

Pracovní činnosti

 • Ověřování technického zařízení dle průvodní dokumentace a kontrola její úplnosti.
 • Provádění revizí parních kotlů 1. třídy.
 • Provádění revizí parních nebo horkovodních kotlů 2. – 4. třídy.
 • Provádění zkoušek těsnosti parních kotlů 1. třídy.
 • Provádění zkoušek těsnosti parních nebo horkovodních kotlů 2. – 4. třídy.
 • Řízení úkonů prováděných při tlakových zkouškách parních kotlů 1. třídy a kontrolování stavu jejich bezpečnostní výstroje.
 • Řízení úkonů prováděných při tlakových zkouškách parních nebo horkovodních kotlů 2. – 4. třídy a kontrolování stavu jejich bezpečnostní výstroje.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
 • Vedení dokumentace o provedených revizích a zkouškách

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-kotlu

Zkušební technik tlakových zařízení

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Zkušební technik tlakových zařízení provádí v průběhu výroby kotlů, tlakových nádob stabilních nebo přepravitelných nádob na plyny zjišťování kvality materiálů a výrobků vizuální kontrolou, měřením, funkčními a tlakovými zkouškami.

Pracovní činnosti

 • Kontrola shody výrobní dokumentace a technologických postupů se skutečným výrobním procesem.
 • Kontrola vlastností vyrobených tlakových zařízení s požadavky příslušného Nařízení vlády pro stanovené výrobky popřípadě s požadavky mezinárodních předpisů RID a ADR.
 • Odečítání údajů měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Zkouška vyrobených tlakových zařízení zkušebním přetlakem vodou popř. vzduchem za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Tvorba protokolů a evidence technických dat zjištěných v průběhu výrobního procesu.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zkusebni-technik-tlakovyc

Kovárenský technik technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Kovárenský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kovárenské výroby od určení výchozího materiálu až po rozměrovou kontrolu

Pracovní činnosti

 • Tvorba technologických postupů kování podle standardů.
 • Určení strojů, zařízení a nářadí pro jednotlivé typy výkovků (výlisků).
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Specifikace výchozích hutních materiálů.
 • Navrhování funkčních části tvářecích nástrojů.
 • Řešení neshodných výrobků především geometrických odchylek.
 • Řešení reklamace výrobků
 • Zpracování výkresu výkovku.
 • Analýza poptávaných výkovků.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kovarensky-technik-techno-9b18

Samostatný zkušební technik

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Samostatný zkušební technik je pracovník s vyšší kvalifikací, který provádí funkční zkoušky, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů u prototypů a nových výrobků včetně navrhování zkušebních metod.

Pracovní činnosti

 • Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů.
 • Navrhování a ověřování postupů.
 • Řízení činnosti zkušeben při sériových zkouškách.
 • Navrhování zkušebních metod.
 • Hodnocení výsledků zkoušek a vydávání zkušebních protokolů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-zkusebni-techn-57e7

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Nálezový technolog diagnostik pro avioniku

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Nálezový technolog diagnostik pro avioniku určuje rozsah oprav prováděných na letecké technice v avionických letadlových systémech.

Pracovní činnosti

 • Převzetí letecké techniky od posádky (event. zákazníka).
 • Diagnostika závad letecké techniky.
 • Stanovení způsobu a postupu odstranění závad na letecké technice.
 • Předání letecké techniky posádce (event. zákazníkovi).

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nalezovy-technolog-diagno-257c

Strojírenský technik projektant

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Vypracovávání přípravných dokumentací a jednoduchých projekčních prací technických staveb a technologických zařízení podle pokynů v rámci platných předpisů.
 • Zpracovávání projekčních podkladů jednodušších sestav nebo podkladů k jednotlivým úsekům projektů.
 • Zpracovávání základních technických podmínek projektu, provádění projekčních změn a projektů na nové uspořádání provozů.
 • Zajišťování pomocného autorského dozoru.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Kreslení v CAD systémech.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojirensky-technik-proj

Revizní technik zdvihacích zařízení

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Revizní technik zdvihacích zařízení zjišťuje zda technické zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a provozu a má odbornou způsobilost k provádění revizí zdvihacích zařízení.

Pracovní činnosti

 • Posuzování technického zařízení s průvodní dokumentací a kontrola úplnosti průvodní dokumentace.
 • Vystavování protokolů a úředních osvědčení.
 • Kontrola vybavení technického zařízení výstražnými tabulkami a značkami.
 • Prohlídka záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na technickém zařízení.
 • Provádění statické zkoušky se zkušebním břemenem.
 • Provádění dynamické zkoušky se zkušebním břemenem.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
 • Zpracovávání zpráv o revizi technického zařízení.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-zdvihacic

Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě zajišťuje práce při zjišťování skrytých závad kolejových dopravních prostředků a zařízení infrastruktury metodami nedestruktivní defektoskopie, např. ultrazvukem, rentgenem, elektromagnetickými přístroji a izotopy. Rozhoduje o provozuschopnosti kolejových dopravních prostředků a zařízení infrastruktury.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování skrytých závad kolejových dopravních prostředků.
 • Ověřování funkčnosti kolejových dopravních prostředků a zařízení.
 • Řízení prací při diagnostice železničních kolejových vozidel, tratí s využitím výpočetní techniky.
 • Identifikace závad metodou ultrazvukovou, akustickou, rentgenovou, magnetickou (indukční), kapilarní.
 • Vyhodnocování zkoušek povrchových a vnitřních vad materiálu.
 • Vystavování protokolů o provedených defektoskopií na základě norem ČSN EN ISO řady 9000
 • Navrhování opatření na odstraňování závad a nedostatků.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-defektoskopista

Technik řízení jakosti ve strojírenství

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Technik řízení jakosti ve strojírenství zajišťuje a organizuje procesy systému řízení kvality ve strojírenství, podílí se na tvorbě a kontrole úplnosti a udržování aktuálnosti dokumentace kvality v projektech. identifikuje kvalitativní rizika projektů, iniciuje zlepšovací procesy.

Pracovní činnosti

 • Navrhování způsobů dosahování předpokládané úrovně jakosti, zpracování prognóz a programů zvyšování jakosti.
 • Zjišťování příčin snížené kvality a navrhování opatření k nápravě.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů a organizace komplexního systému řízení jakosti.
 • Zpracovávání technickoekonomických rozborů a studií jakosti.
 • Vyhodnocování jakosti a kvality výrobků, výkonů, služeb a jiných výstupů.
 • Stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti, přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality.
 • Zpracovávání a zajišťování tvorby technických norem a normativů a jejich uspořádání do sborníků.
 • Zajišťování uplatňování norem příslušnými uživateli včetně kontroly a dozoru.
 • Provádění revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení podle stanovených technických předpisů, norem a bezpečnostních předpisů.
 • Vystavování revizních zpráv a protokolů a vedení předepsané dokumentace.
 • Zajišťování aktualizace evidence norem a vyřazování neplatných norem.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-rizeni-jakosti-ve

Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu zajišťuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování strojních investic a investičních celků ve strojírenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii organizace.
 • Příprava technických ekonomických a obchodních podkladů investičních celků nebo akcí vedených dodavatelským způsobem.
 • Provádění průzkumu finančních zdrojů ve spolupráci s finančním úsekem.
 • Příprava rozpočtu investičních akcí a kalkulace souvisejících nákladů.
 • Stanovování způsobu realizace investic.
 • Zajišťování povolení a dalších podkladů s orgány státní správy.
 • Kompletace a koordinace realizace investičních akcí nebo jejich účastníků, jednotlivých subdodavatelů, s dalšími účastníky výstavby.
 • Kontrola při realizaci investičních procesů, provádění výkonného dozoru na investičních celcích v souladu se stavebním zákonem a předpisy ISO.
 • Zajišťování dodržování termínových plánů, nákladů, parametrů a ostatních smluvních podmínek a požadavků veřejnoprávních orgánů.
 • Navrhování opatření k nápravě při nedodržení smluvních podmínek nebo parametrů.
 • Zajišťování kolaudačních řízení, ověřování způsobilosti a přebírání prací.
 • Komplexní vedení dokumentace a zpracování protokolů.
 • Příprava podkladů pro vyhodnocování investičních procesů.
 • Spolupráce na tvorbě plánů rozvoje firmy.
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, vyhodnocování technickoekonomických parametrů po ukončení akce.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-strojirensky-t-f494

Technik autoservisu

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Technik autoservisu řídí a organizuje opravárenské a servisní práce v autoservisu.

Pracovní činnosti

 • Přijímání objednávek k opravě a servisní kontrole motorových vozidel.
 • Stanovení rozsahu a termínu opravy včetně předpokládaných nákladů na opravu.
 • Řízení opravárenských prací.
 • Kontrola provedených oprav včetně provedení funkčních zkoušek.
 • Zpracování podkladových materiálů pro fakturaci za provedení oprav a servisní kontrolu.
 • Zabezpečování předepsané odborné způsobilosti podřízených pracovníků.
 • Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
 • Předání vozidla zákazníkovi.
 • Zajišťování předprodejního servisu.
 • Vedení příslušných záznamů.
 • Zajišťování servisní diagnostické techniky včetně jejich servisu a programového vybavení.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-autoservisu

Technik padákového a výškového vybavení a výstroje

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Technik padákového a výškového vybavení a výstroje odpovídá za technický stav a správnou činnost padákových systémů a výškové výstroje.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování funkčnosti a předepsaného technického stavu a činnosti padákových systémů a výškové výstroje určené pro létající personál.
 • Provádění přípravy pilotů na nouzové opuštění letadla.
 • Vedení požadované evidence a dokumentace.
 • Zajišťování zkoušek padákové techniky a záchranných prostředků.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-padakoveho-a-vysk

Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle předpisů ADR

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle předpisů ADR provádí v průběhu výroby sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů určených k pozemní přepravě nebezpečných věcí zjišťování kvality materiálů a výrobků vizuální kontrolou, měřením, funkčními a tlakovými zkouškami.

Pracovní činnosti

 • Kontrola shody výrobní dokumentace a technologických postupů se skutečným výrobním procesem.
 • Kontrola vlastností vyrobených sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů s požadavky předpisů ADR dle požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES, o pozemní přepravě nebezpečných věcí - Přílohy A a B.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Zkouška vyrobených sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů zkušebním přetlakem vodou nebo vzduchem za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Tvorba protokolů a evidence technických dat zjištěných v průběhu výrobního procesu.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zkusebni-technik-prepravn-09ab

Nálezový technolog diagnostik pro letadlové celky

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Nálezový technolog diagnostik pro letadlové celky určuje rozsah oprav prováděných na letecké technice v letadlových systémech s výjimkou avioniky.

Pracovní činnosti

 • Převzetí letecké techniky od posádky (event. zákazníka).
 • Diagnostika závad letecké techniky.
 • Stanovení způsobu a postupu odstranění závad na letecké technice.
 • Předání letecké techniky posádce (event. zákazníkovi).

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nalezovy-technolog-diagno

Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů vypracovává technologické postupy pro mezioperační a finální tepelné zpracování kovů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů tepelného zpracování výkovků dle standardů.
 • Stanovení rozsahu zkoušení a místa odběru zkušebního materiálu.
 • Přiřazení pecí a určení způsobu uložení pro jednotlivé typy výkovků (výlisků).
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Navrhování přípravků pro tepelné zpracování.
 • Vyhodnocení výsledků zkoušek a řešení neshodných výrobků.
 • Řešení reklamace výrobků zaviněných nevhodným tepelným zpracováním.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Zavádění technických a ekonomických údajů do datové sítě.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kovarensky-technik-techno

Strojírenský technik konstruktér

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Vypracování přípravných dokumentací a jednoduchých projekčních prací technických staveb a technologických zařízení podle pokynů v rámci platných předpisů.
 • Zpracování projekčních podkladů jednodušších sestav nebo podkladů k jednotlivým úsekům projektů.
 • Zpracovávání základních technických podmínek projektu, provádění projekčních změn a projektů na nové uspořádání provozů.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Kreslení v CAD systémech.
 • Zajišťování pomocného autorského dozoru.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojirensky-technik-kons

Technolog lisovny

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Technolog lisovny vypracovává technologické postupy pro lisování výrobků z plechu včetně konstrukce funkční části výrobních přípravků.

Pracovní činnosti

 • Zpracování technologických postupů pro lisování výrobků z plechu.
 • Určení druhů a sledu výrobních operací.
 • Výběr strojů nebo linek pro výrobu výlisku.
 • Konstrukce nářadí (výrobních přípravků) pro jednotlivé operace.
 • Stanovení rozměrů výchozího materiálu a požadavky na jeho vlastnosti.
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Stanovení způsobu ohřevu a teploty ohřevu a určení způsobu ochlazování a následného tepelného zpracování při lisování za tepla.
 • Spolupráce při řešení neshodných výrobků.
 • Spolupráce při řešení reklamace výrobků.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Spolupráce při stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-lisovny

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství kontroluje kvalitu materiálů a výrobku, ověřuje funkčnost jednotlivých dílů, kompletních výrobků a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování kvality materiálů a výrobků vizuální kontrolou, měřením, funkčními a tlakovými zkouškami
 • Ověřování funkčnosti výrobků a zařízení.
 • Označování výrobků třídou jakosti.
 • Vystavování kontrolních protokolů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-kontrolor-jakosti

Specialista svařování

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Specialista svařování navrhuje svařovací technologie a postupy pro svařovaní konstrukcí a výrobků, u kterých jsou požadovány speciální technické znalosti dle ČSN EN a standardní požadavky na jakost dle ČSN EN.

Pracovní činnosti

 • Stanovování svařovací technologie a svařovacího zařízení.
 • Navrhování svařovacích postupů.
 • Navrhování svařovacího materiálu.
 • Stanovování způsobu kontroly jakosti a technických zkoušek.
 • Posuzování svarových spojů.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Spolupráce s odbornými útvary na řízení jakosti produkce.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Kontrola dodržování technologie a postupy svařování.
 • Udržování a sledování norem a směrnic.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-svarovani

Zkušební technik výtahů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Zkušební technik výtahů provádí pravidelné odborné zkoušky výtahů v provozu, zkoušky po opravách, zkoušky po provedení podstatných změn výtahu v rámci odstranění zjištěných provozních rizik výtahu a úkony spojené s posuzováním shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.

Pracovní činnosti

 • Provádění výsledné kontroly nově instalovaného výtahu a případné přezkoušení před jeho posuzováním shody s požadavky technických předpisů autorizovanými osobami.
 • Provádění posuzování shody v případě certifikovaného typu výtahu a certifikovaného systému jakosti výroby výtahů.
 • Zjišťování konstrukčních nebo provozních rizik výtahu, identifikace možnosti jejich výskytu.
 • Provádění odborných zkoušek elektrických a hydraulických výtahů v provozu.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zkusebni-technik-vytahu

Revizní technik tlakových nádob stabilních

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Revizní technik tlakových nádob stabilních zjišťuje, zda vyhrazené technické zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a provozu.

Pracovní činnosti

 • Ověřování technického zařízení dle průvodní dokumentace a kontrola její úplnosti.
 • Vedení dokumentace o provedených revizích a zkouškách.
 • Provádění revizí tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B.
 • Provádění zkoušek těsnosti tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B.
 • Řízení úkonů prováděných při tlakové zkoušce tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B a kontrola stavu jejich bezpečnostní výstroje.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-tlakovych-e26a

Svářečský technolog

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Svářečský technolog navrhuje svařovací technologie a postupy pro svařování konstrukcí a výrobků z kovů nebo plastů, u kterých jsou požadovány speciální technické znalosti dle ČSN EN a standardní požadavky na jakost dle ČSN EN.

Pracovní činnosti

 • Dozor svařování.
 • Stanovování svařovací technologie a postupů svařování včetně použití svařovacího zařízení.
 • Navrhování svařovacího materiálu.
 • Řízení jakosti a technických zkoušek ve svařování.
 • Posuzování svarových spojů.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Spolupráce s odbornými útvary na řízení jakosti produkce.
 • Studium nových poznatků v oboru svařování.
 • Ověřování nových technologií svařování.
 • Organizace svařovacích procesů a jejich dozorování.
 • Udržování a sledování norem a směrnic.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svarecsky-technolog

Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle předpisů RID

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle RID provádí v průběhu výroby sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů určených k přepravě po železnici zjišťování kvality materiálů a výrobků vizuální kontrolou, měřením, funkčními a tlakovými zkouškami.

Pracovní činnosti

 • Kontrola shody výrobní dokumentace a technologických postupů se skutečným výrobním procesem.
 • Kontrola vlastností vyrobených sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů s požadavky mezinárodního předpisu RID (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí).
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Zkouška vyrobených sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů zkušebním přetlakem vodou nebo vzduchem za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Výtisk kontrolních protokolů a evidence technických dat zjištěných v průběhu výrobního procesu.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zkusebni-technik-prepravn

Revizní technik plynových zařízení

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Revizní technik plynových zařízení zjišťuje, zda vyhrazená plynová zařízení a jejich provoz odpovídá požadavkům BOZP, vyhledává rizika a navrhuje opatření k jejich minimalizaci.

Pracovní činnosti

 • Ověřování technického zařízení dle průvodní dokumentace a kontrola její úplnosti.
 • Vedení dokumentace o provedených revizích a zkouškách.
 • Kontrola vybavení technického zařízení bezpečnostními tabulkami a značkami.
 • Kontrola záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na technickém zařízení.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na výrobu a úpravu plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na skladování a přepravu plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na plnění nádob na plyny.
 • Provádění revizí a zkoušek tlakových stanic plynu.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na zkapalňování a odpařování plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na zvyšování a snižování tlaku plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek rozvodů plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na spotřebu plynů spalováním.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-plynovych

Odborný servisní pracovník výtahů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Odborný servisní pracovník provádí všechny potřebné prohlídky, přezkušování a ověřování funkcí bezpečnostních komponent a bezpečnostních obvodů výtahů v provozu.

Pracovní činnosti

 • Provádění odborných prohlídek výtahu s navržením odpovídajících nápravných opatření k zajištění bezpečného provozu výtahu.
 • Provádění přezkušování a ověřování funkcí zařízení elektrických výtahů během provozu, po opravách nebo po provedení podstatných změn na výtahu.
 • Provádění přezkušování a ověřování funkcí zařízení hydraulických výtahů během provozu nebo po opravách, po provedení podstatných změn na výtahu.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-servisni-pracovni

Dispečer strojírenské výroby

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a sestavení základních údajů pro stanovování výrobního programu.
 • Řízení výroby a zajištění jejího plynulého toku formou dispečerských příkazů příslušným vedoucím nebo ostatním zaměstnancům.
 • Operativní řešení nenadálých výrobních situací s cílem minimalizace výrobních prostojů a jiných ztrát.
 • Zajišťování odstranění výrobních poruch povoláním příslušných opravárenských skupin.
 • Zajišťování záchranných akcí při haváriích nebo živelných katastrofách v řízeném objektu, případně i mimo něj.
 • Vypracovávání příslušné dokumentace o průběhu pracovní směny.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-strojirenske-vyr

Samostatný strojírenský technik konstruktér

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Samostatný strojírenský technik konstruktér navrhuje a realizuje konstrukční řešení nových strojů, zařízení a výrobků ve strojírenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání konstrukčních řešení strojírenských výrobků na základě návrhů nebo výchozích projektů.
 • Samostatná tvůrčí a konstrukční řešení složitějších typů, modelů, tvarů a vzorů výrobků, jejich skupin nebo souborů vzhledem k příslušným technickým normám.
 • Provádění základních technických výpočtů konstrukčních dílů, analýzy navrhovaných řešení pomocí výpočetní techniky, porovnání s technickým zadáním.
 • Provádění testování prototypových výrobků v podnikových nebo státních, případně mezinárodních zkušebnách.
 • Vypracovávání příslušných technických podkladů k homologaci výrobku.
 • Vypracovávání technických popisů a návodů k používání výrobků.
 • Zapisování příslušných technických norem do dokumentace.
 • Realizace změnového řízení složitějších výrobků.
 • Organizace spolupracovníků při zajištění plnění termínů konstrukční dokumentace.
 • Spolupráce s navazujícími útvary – technologie, výroba, nákup subdodávek.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-strojirensky-t-c372

Sklářský technik dispečer

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik dispečer zabezpečuje formou dispečerských příkazů plnění operativních plánů výroby.

Pracovní činnosti

 • Koordinace práce při přípravě výroby nových výrobků (výkresy, formy, vzorky).
 • Spolupráce při sestavování operativních plánů výroby pro dílčí a organizační jednotky.
 • Zabezpečování plnění operativního plánu výroby formou dispečerských příkazů.
 • Sledování plnění operativních plánů a provádění jednodušších změn podle vývoje dodavatelských, odbytových, technických, technologických a pracovních kapacit.
 • Zajišťování operativní evidence výroby a rozpracované výroby.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-dispecer

Chemický technik technolog

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik technolog určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh a kontrolu chemických procesů a chemických provozů podle zadání rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Pracovní činnosti

 • Stanovenní jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace vč. identifikací rizik, environmentálních aspektů a environmentálních dopadů.
 • Řízení a kontrola jednoduchých nebo dílčích technologických operací podle standardních postupů.
 • Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrhy opatření na jejich eliminaci či odstranění.
 • Zajištění vstupů do chemických procesů a zajišťování výstupů z chemických procesů podle standardních postupů.
 • Sledování a řízení pohybu materiálu mezi výrobními fázemi.
 • Zajištění podmínek pro vedení chemických procesů podle rámcových pokynů a platné legislativy.
 • Určování parametrů technologického režimu s ohledem na použité suroviny.
 • Kontrola odpadních a reziduálních látek.
 • Monitorování výsledků mezioperační kontroly, jejich vyhodnocování a přijímání nápravných opatření.
 • Vedení příslušné technické dokumentace a dokumentace řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce podle stanoveného systému.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-technolo

Technik pro řízení výroby krmiv

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Technik pro řízení výroby krmiv řídí a organizuje provoz na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu podle obvyklých postupů, platných právních předpisů a s přesnými výstupy formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Plánovaní a optimalizace využití materiálu, personálu, technologií a výrobních postupů v oblasti výroby krmných směsí a premixů.
 • Plánování a kontrola plnění plánů údržby a oprav strojů, zařízení a výrobních linek na výrobu krmných směsí a premixů.
 • Zpracování údajů pro komplexní řízení rozsáhlé výroby nebo provozních systémů.
 • Dispečerské řízení výroby krmných směsí a premixů v provozech s dalším vnitřním organizačním členěním.
 • Zajišťování optimalizace a provozuschopnosti výroby.
 • Operativní řešení nenadálých výrobních situací s cílem minimalizace výrobních prostojů.
 • Sledování a kontrola plnění výrobního programu, zaznamenávání odchylek.
 • Zajišťování a organizace procesu systému řízení kvality při výrobě krmných směsí a premixů.
 • Řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v oblasti výroby krmných směsí a premixů.
 • Rozhodování o zastavení výroby či expedice.
 • Zajišťování kontroly dodržování technologické kázně.
 • Kontrola dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace a záznamů.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-pro-ri-01b6

Technik pro řízení kvality a hygieny krmiv

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Technik pro řízení kvality a hygieny krmiv zajištuje tvorbu, řízení a rozvoj procesů systémů řízení kvality v potravinářské výrobě, zodpovídá za tvorbu interních směrnic a norem systému kvality a zajišťuje jejich dodržování.

Pracovní činnosti

 • Řízení optimalizace procesů managementu kvality s využitím technik a nástrojů (neustálého) zlepšování.
 • Stanovování způsobu dosahování žádoucí úrovně kvality a snižování ztrát z důvodů nekvality.
 • Snižování, odstraňování a prevence nedostatků kvality krmivářských výrobků.
 • Zjišťování a vyhodnocování kvality vstupů, procesů a výstupů.
 • Zjišťování příčin nekvality, vyhodnocování ztrát z nekvality.
 • Plánování a kontrola provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality v krmivářské výrobě.
 • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace, sledování účinnosti.
 • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
 • Navrhování nápravných a preventivních opatření z hlediska kvality a bezpečnosti krmiv.
 • Tvorba interních směrnic a norem systému kvality a zajištění jejich dodržování.
 • Zabezpečení požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů v krmivářské výrobě.
 • Šetření a analýza reklamací s cílem zvýšení kvality výrobků.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-pro-ri-1736

Sklářský technik kontrolor jakosti

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik kontrolor jakosti provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu surovin, materiálů a výrobků.

Pracovní činnosti

 • Předkládání doporučení ke zlepšení stávajících procesů.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly surovin, materiálů a výrobků podle technických norem.
 • Navrhování opatření k odstraňování příčin nekvalitní výroby.
 • Shromažďování podkladů a posuzování kvality k vyřízení reklamací.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-kontrolo

Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod stanovuje technologické postupy a podmínky výroby pitné vody na úpravnách vody a čištění odpadních vod podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologických postupů.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Provádění technického dozoru a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování technologických údajů úpravny pitné vody a čistírny odpadních vod.
 • Propočet kapacity zařízení ve výrobě pitné vody a čistírny odpadních vod (ČOV).
 • Aktualizace provozních řádů na úpravnách pitné vody a ČOV.
 • Měření, odběr vzorků a spolupráce na vyhodnocování získaných údajů.
 • Sledování zákonů, nařízení, vyhlášek a další legislativy a plnění jednotlivých podmínek konkrétních vodoprávních rozhodnutí.
 • Sledování nových poznatků a vývoje technologií čištění odpadních vod, předkládání jejich uplatnění v podmínkách provozu ČOV.
 • Zajišťování podkladů pro jednání s orgány státní správy.
 • Vedení příslušné technické dokumentace a evidence.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-techno

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Samostatný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Samostatný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník tvůrčím způsobem aplikuje vědecké poznatky a teorie při vývoji nových výrobků a technologií v oblasti sklářství.

Pracovní činnosti

 • Studium nejnovějších vědeckých a technických teorií.
 • Sledování a vyhledávání nových technických řešení.
 • Navrhování a ověřování nových výrobků, technologií a principů činnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sklarsky-techn-a7c7

Sklářský technik technický manažer provozu

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik technický manažer provozu zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů a zařízení včetně jejich provozuschopnosti a přestavby.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování technické a technologické způsobilosti strojů a strojních zařízení.
 • Zajišťování pravidelné údržby a oprav strojů a zařízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-technick

Technik pro řízení výroby potravin

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Technik pro řízení výroby potravin řídí a organizuje provoz na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu podle obvyklých postupů, platných právních předpisů a s přesnými výstupy formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Plánovaní a optimalizace využití materiálu, personálu, technologií a výrobních postupů v oblasti výroby potravin.
 • Zpracování údajů pro komplexní řízení rozsáhlé výroby nebo provozních systémů.
 • Dispečerské řízení výrob a provozů s dalším vnitřním organizačním členěním.
 • Sledování plnění výrobního programu, zaznamenávání odchylek.
 • Operativní řešení nenadálých výrobních situací s cílem minimalizace výrobních prostojů.
 • Zajišťování optimalizace a provozuschopnosti výroby.
 • Zajišťování úkolů stanovených v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin na svěřeném úseku.
 • Řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v oblasti výroby potravin.
 • Plánování a kontrola plnění plánů údržby a oprav strojů, zařízení a výrobních linek na výrobu potravin.
 • Peče o hmotný investiční majetek na svěřeném úseku – zajišťování preventivní údržby a běžných oprav.
 • Rozhodování o zastavení výroby či expedice.
 • Kontrola dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace a záznamů.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-pro-ri-b1ed

Vodárenský technik dispečer

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský technik dispečer řídí provozy dle operativních plánů formou dispečerských příkazů; koordinuje odstraňování poruch na vodovodní a kanalizační síti a likvidaci havárií, operativně zajišťuje náhradní dodávky vody odběratelům.

Pracovní činnosti

 • Průběžné sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování jejich změny dle vývoje odbytových, technologických, technických a dodavatelských podmínek.
 • Sestavování operativních plánů provozu podle harmonogramů odbytu, kapacitní průchodnosti pracovišť, provozů technologických celků a zařízení, pracovních kapacit apod.
 • Průběžné sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajištění jejich aktualizace.
 • Zajišťování dispečerské a havarijní služby.
 • Koordinace odstraňování poruch na vodovodní a kanalizační síti, likvidace havárií; operativní zajištění náhradní dodávky vody odběratelům.
 • Provádění operativních zásahů do provozu zařízení s dálkovým ovládáním.
 • Spolupráce s příslušnými úseky samosprávy.
 • Podávání informací o výlukách dodávky vody.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a chodu provozu.
 • Vedení a zpracování provozní dokumentace, výkazů a evidence.
 • Spolupráce se sousedními propojenými vodárenskými dispečinky.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-dispec

Samostatný sklářský technik technický manažer provozu

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Samostatný sklářský technik technický manažer provozu stanovuje potřebu technických a technologických zařízení, provádí optimalizaci jejich kapacit a zajišťuje komplexně jejich technickou a technologickou způsobilost.

Pracovní činnosti

 • Manažerské řízení lidí.
 • Zabezpečování technické a technologické způsobilosti strojů a strojních zařízení.
 • Plánování a zabezpečování pravidelné údržby a opravy strojů a zařízení.
 • Optimalizace technologií a kapacit provozu.
 • Vedení požadované technické dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sklarsky-techn-5641

Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna se podílí na výrobě skleněného vlákna a na jeho úpravách a zpracování. Spolupracuje při optimalizaci výroby ze skleněného vlákna, zajišťuje zákaznický servis a podílí se na zkvalitnění celého výrobního procesu.

Pracovní činnosti

 • Kontrola správného chodu výrobního procesu a kontrola dodržování technologických parametrů výroby.
 • Spolupráce při optimalizaci výroby, výrobních nákladů, při zajišťování alternativních dodavatelů a při vývoji nových výrobků.
 • Kontrola průběhu a výsledků práce.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-vyroby-a

Samostatný sklářský technik technolog

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Samostatný sklářský technik technolog zajišťuje komplexní technologickou přípravu sklářské a bižuterní výroby, včetně stanovování technologických norem.

Pracovní činnosti

 • Stanovování složitých technologických postupů.
 • Tvorba typových technologických postupů.
 • Stanovování technologických norem spotřeby a kontrola jejich dodržování.
 • Spolupráce na tvorbě systému vedení technologické dokumentace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sklarsky-techn

Samostatný sklářský technik pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Samostatný sklářský technik pracovník řízení jakosti zajišťuje a řídí komplexní systém řízení jakosti.

Pracovní činnosti

 • Řízení kontroly kvality vstupů, výstupů a mezioperační kontroly.
 • Projednávání a vyřizování reklamací a navrhování opatření k dosažení požadované kvality.
 • Spolupráce na tvorbě technických norem z hlediska kvality a zkušebních metod.
 • Sledování faktorů ovlivňujících kvalitu výrobků.
 • Provádění nebo zajišťování zkoušek a jejich vyhodnocování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sklarsky-techn-e387

Keramický technik dispečer

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický technik dispečer řídí výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Řízení výroby formou dispečerských příkazů.
 • Zajištění odstranění výrobních poruch.
 • Operativní řešení nenadálých výrobních situací.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace a záznamů.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-dispece

Kontrolor kvality a hygieny potravin a krmiv

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Kontrolor kvality a hygieny potravin a krmiv zajišťuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu potravinářských a krmivářských surovin, polotovarů a hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a provádění zkoušek kvality surovinových vstupů, jejich třídění, označování, ukládání a ošetřování.
 • Provádění, zajišťování, koordinace a metodické řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly potravinářských a krmivářských surovin, polotovarů a hotových výrobků v průběhu výrobních procesů.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Analyzování příčin snížené kvality produkce a navrhování opatření k nápravě.
 • Podílení se na procesu vytváření, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Využívání metodiky analýzy nebezpečí na kritických kontrolních bodech (HACCP) při řízení kvality a bezpečnosti potravin.
 • Sledování vlivů působících na kvalitu a navrhování opatření k zajišťování nápravy.
 • Monitorování výskytu nežádoucích a zakázaných látek v nakupovaných surovinách a výrobcích.
 • Vypracování protokolu o kvalitě vstupů a rozhodování o jejich používání.
 • Rozhodování o zastavení expedice, nápravách a použití nekvalitních výstupů.
 • Vyhodnocování výsledků, formulace závěrů a vydávání posudků.
 • Řízení provozu laboratoře.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Projednávání, vyřizování a uplatňování reklamací.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pro-kontrolu-jako

Sklářský technik tavení

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik tavení řídí tavení skloviny ve vanových agregátech a tavení různých druhů skloviny a barevek v pánvových pecích včetně odbarvování a barvení skloviny. Dále provádí řízení a kontrolu kmenárny, tavicích a chladicích pecí.

Pracovní činnosti

 • Příprava a úprava výchozích surovin.
 • Řízení procesu tavení skloviny na vanových agregátech a u pánvových pecí.
 • Obsluha provozu tavicích vanových agregátů.
 • Vyhodnocování technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-taveni

Chemický technik analytik

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik analytik samostatně provádí analýzu jakosti a kvality vstupních surovin, dále provádí mezioperační kontrolu chemického procesu a výstupní kontrolu produktu včetně koordinace prací a podávání návrhů na opatření.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování prací při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole chemického procesu.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů chemického procesu.
 • Operativní řízení jakosti chemické výroby, kontrola dodržování norem a spolupráce při reklamačních řízeních.
 • Vzorkování jednotlivých druhů matric a uchovávání vzorků na základě obecně platných postupů.
 • Sestavování plánu vzorkování.
 • Vypracovávání metod a postupů jednoduché nebo opakované úpravy vzorků jednotlivých matric před zkouškou na základě teoretických poznatků nebo technické dokumentace.
 • Provádění složitého postupu úpravy vzorků před zkouškou podle zadané dokumentace standardních operačních postupů.
 • Vypracovávání zkušebního postupu a metody jednoduchých fyzikálně-chemických zkoušek na základě teoretických poznatků nebo technické dokumentace.
 • Samostatné provádění složitějšího zkušebního postupu zkoušek podle zadané dokumentace standardních postupů.
 • Provádění složitého zkušebního postupu zkoušek podle zadané dokumentace standardních postupů a pod odborným vedením.
 • Vypracovávání jednoduchých validačních programů vzorkování vč. uchovávání vzorků a jednoduchých nebo opakovaných fyzikálně-chemických zkoušek, jejich provádění a vyhodnocování.
 • Provádění validace složitých postupů fyzikálně-chemických zkoušek podle zadané dokumentace standardních postupů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace a dokumentace řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce podle stanoveného systému.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-analytik

Krmivářský technolog

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Krmivářský technolog stanovuje komplexní technologické postupy krmivářských výrob nebo zajišťuje její technologickou přípravu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a organizování technologické přípravy krmivářské výroby.
 • Řízení činnosti při stanovování technologických postupů výrobních procesů.
 • Navrhování a provádění objektivizace kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Organizace ověřování nových postupů a navrhování modernizace technologických linek.
 • Organizace technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Spolupráce na realizaci technologických změn.
 • Řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Aplikace vědeckých poznatků při vývoji nových výrobních postupů a metod.
 • Vypracování technologických předpisů.
 • Sledování a vyhodnocování parametrů ovlivňujících výskyt neshodných výrobků.
 • Organizace údržby a oprav.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie.
 • Vedení, aktualizace a archivace příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technolog-v-kr

Technik pro řízení kvality a hygieny potravin

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Technik pro řízení kvality a hygieny potravin zajišťuje tvorbu, řízení a rozvoj procesů systémů řízení kvality v potravinářské výrobě, zodpovídá za tvorbu interních směrnic a norem systému kvality a zajišťuje jejich dodržování.

Pracovní činnosti

 • Vytváření, udržování a zlepšování systému řízení kvality a bezpečnosti potravin v souladu s dosažením stanovených cílů kvality v potravinářské výrobě.
 • Zjišťování a vyhodnocování kvality vstupních surovin a materiálů, procesů a výstupních produktů.
 • Zjišťování příčin nekvality, vyhodnocování ztrát z nekvality.
 • Navrhování nápravných a preventivních opatření z hlediska kvality a bezpečnosti potravin.
 • Stanovování způsobu dosahování žádoucí úrovně kvality a bezpečnosti potravin a snižování ztrát z důvodů nekvality.
 • Řízení optimalizace procesů managementu kvality s využitím technik a nástrojů (neustálého) zlepšování.
 • Tvorba interních směrnic a norem systému kvality a zajištění jejich dodržování.
 • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
 • Plánování a kontrola provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality v potravinářské výrobě.
 • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace, sledování účinnosti.
 • Zabezpečení požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů v potravinářské výrobě.
 • Šetření a analýza reklamací s cílem zvýšení kvality výrobků.
 • Snižování, odstraňování a prevence nedostatků kvality potravinářských výrobků.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-pro-ri

Keramický technik kontrolor jakosti

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů, výrobků a polotovarů v keramické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Navrhování zastavení expedice nebo výroby při zjištění významných závad výrobků.
 • Provádění výstupní a mezioperační kontroly.
 • Zajišťování a provádění zkoušek kvality vstupů a jejich třídění.
 • Sledování užitných vlastností výrobků, provádění a zajišťování rozborů a zkoušek.
 • Vypracovávání protokolů o jakosti.
 • Projednávání a vyřizování reklamací a přijímání opatření k odstraňování nekvalitní produkce.
 • Vedení evidence o jakosti výrobků a polotovarů.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-kontrol

Keramický technik normovač

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický technik normovač zabezpečuje tvorbu normativních podkladů a norem spotřeby času.

Pracovní činnosti

 • Provádění a vyhodnocování chronometrážních měření a snímků pracovního dne.
 • Stanovování normativů a norem spotřeby práce a jejich uplatňování.
 • Sledování stavu plnění norem spotřeby času v požadovaném členění.
 • Provádění analýz pracovních činností a navrhování opatření racionalizace práce.
 • Optimalizace pracovišť a výrobního toku.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-normova

Výplachový technik

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Výplachový technik zajišťuje odborné činnosti v oblasti výplachového hospodářství v procesu vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů a v procesu podzemních oprav sond, zajišťuje chemikálie, kontroluje provozní kapaliny a provádí rozbory cementových směsí pro všechny typy cementací.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výplachového hospodářství a chemikálií pro vrtné soupravy a soupravy pro podzemní opravy sond.
 • Provádění rozborů cementových směsí, určování jejich receptury a doby cementační přestávky.
 • Spolupráce při zajištění, uskladnění a regeneraci pracovních kapalin.
 • Kontrola rozborů výplachu a pracovních kapalin, navrhování a ověřování jejich úpravy.
 • Zajišťování laboratorního vybavení a náhradních dílů očišťovacího zařízení.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyplachovy-technik

Samostatný sklářský technik dispečer

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Samostatný sklářský technik dispečer zpracovává operativní plány výroby a zabezpečuje formou dispečerských příkazů jejich komplexní plnění.

Pracovní činnosti

 • Dispečerské řízení výroby v souladu s operativním plánem.
 • Sledování plnění operativního plánu a provádění potřebných změn.
 • Koordinace výrobních a provozních plánů s ostatními úseky činnosti podniku.
 • Komplexní sestavování operativních plánů výroby organizace s ohledem na kapacitní průchodnost jednotlivých technologických operací.
 • Řízení pracovníků.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sklarsky-techn-4fed

Keramický technik technolog

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu keramické výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení výroby formou dispečerských příkazů.
 • Určování technologických postupů a podmínek ucelených úseků keramických výrob podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.
 • Určování výrobní technologie nebo výrobních postupů pro typově opakovanou keramickou výrobu.
 • Vypracování technologických postupů.
 • Provádění změn v technologické dokumentaci.
 • Posuzování účinnosti a oprávněnosti navržených změn technologie.
 • Zajištění odstranění výrobních poruch.
 • Operativní řešení nenadálých výrobních situací.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace a záznamů.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-technol

Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod zajišťuje technologické postupy na úpravnách pitné vody a čištění odpadních vod.

Pracovní činnosti

 • Navrhování technologických postupů úpravy vody, technicko-provozní opatření pro uplatňování nových technologií úpravy vody.
 • Příprava ročního plánu odběru vzorků na úpravnách vody a programy kontroly kvality vody jednotlivých úpraven a jejich projednání.
 • Určování technologických postupů čištění odpadních vod, zajišťování technologických změn a stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek provozních procesů čištění OV.
 • Sledování a vyhodnocování technologických údajů úpravny vody (ÚV) a čistírny odpadních vod (ČOV).
 • Zpracovávání podkladů pro provozní řády provozů úpravy a čištění odpadních vod.
 • Zpracovávání podkladů pro vyjádření k napojení zdrojů znečištění na kanalizaci a ČOV.
 • Zpracovávání podkladů pro odborné posudky na technologii ÚV a ČOV.
 • Zpracování plánu odběru odpadních vod a kalů.
 • Navrhování a zpracovávání plánu rekonstrukcí a oprav technologického zařízení.
 • Kontrola kvality vody na základě výsledků laboratorních analýz.
 • Spolupráce při řešení havarijních situací.
 • Zodpovědnost za realizaci nápravných opatření s cílem přispět ke zvýšení kvality zajišťovaných procesů.
 • Spolupráce při výpočtu poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a prognóza vývoje těchto plateb v dalším období.
 • Spolupráce při sestavování plánu spotřeby chemikálií.
 • Zodpovědnost za komplexnost zpracování dat a správnost výstupních dokumentů.
 • Jednání s vodohospodářskými orgány a ostatními institucemi a organizacemi.
 • Účast na připomínkových řízení týkajících se norem a legislativních předpisů.
 • Odpovědnost za dodržování pravidel a zásad obsažených v normách řady ISO.
 • Vyřizování reklamací a stížností zákazníků.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-samostatny-tec-c66c

Samostatný sklářský technik normovač

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Samostatný sklářský technik normovač zajišťuje a řídí normotvornou činnost v oblasti spotřeby práce.

Pracovní činnosti

 • Tvorba sborníků a vyhodnocování plnění výkonových norem a normativu spotřeby práce v organizaci.
 • Řízení normotvorné činnosti v organizaci.
 • Provádění rozborů pracovních činností.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sklarsky-techn-3c48

Keramický technik seřizovač a programátor výrobních zařízení

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický technik seřizovač a programátor výrobních zařízení seřizuje a programuje složitá výrobní zařízení ve spolupráci s vedoucím vymezeného úseku.

Pracovní činnosti

 • Kontrola činnosti a stavu jednotlivých částí programovatelných výrobních zařízení.
 • Seřizování a programování výrobních zařízení a jejich technická údržba.
 • Školení pracovníků v obsluze programovatelných výrobních zařízení.
 • Zajišťování dodržování technologických postupů a stanovených parametrů výrobků a polotovarů.
 • Vedení evidence provozních programovatelných výrobních zařízení.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-serizov

Sklářský technik normovač

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik normovač zabezpečuje tvorbu normativních podkladů a norem spotřeby času.

Pracovní činnosti

 • Provádění chronometrážních měření a snímků pracovního dne včetně jejich vyhodnocování.
 • Stanovování normativů a norem spotřeby práce a jejich uplatňování.
 • Sledování plnění norem odpadu, kvalit a spotřeby času v požadovaném členění.
 • Provádění rozborů pracovních činností a navrhování opatření racionalizace práce.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-normovac

Sklářský technik technolog

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik technolog vypracovává ucelené části technologického postupu výroby a stanovuje technické, technologické a množstevní požadavky výroby.

Pracovní činnosti

 • Výzkum materiálů.
 • Inovace výrobků.
 • Technologická příprava výroby forem.
 • Stanovování technologických postupů výroby.
 • Stanovování technických podmínek výroby a výrobních operací.
 • Výběr a specifikace vlastností a množství používaných materiálů.
 • Sledování dodržování technologických parametrů výroby.
 • Vedení požadované technologické dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-technolo

Potravinářský technolog

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Potravinářský technolog stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu potravinářské výroby a zavádění nových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a organizování technologické přípravy potravinářské výroby.
 • Řízení činnosti při stanovování technologických postupů výrobních procesů.
 • Navrhování a provádění objektivizace kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Organizace ověřování nových postupů.
 • Spolupráce na realizaci technologických změn.
 • Organizace technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Spolupráce při vytváření systému řízení kvality a bezpečnosti potravin.
 • Zpracování analýz měření a monitorování výrobních procesů a navrhování nápravných a preventivních opatření ke zlepšování.
 • Sledování a vyhodnocování parametrů ovlivňujících výskyt neshodných výrobků.
 • Aplikace vědeckých poznatků při vývoji nových postupů a metod.
 • Vypracování technologických předpisů.
 • Spolupráce na řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie.
 • Vedení, aktualizace a archivace příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technolog-v-po

Technik realizace investic povrchové těžby nerostných surovin

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik realizace investic povrchové těžby nerostných surovin koordinuje přípravu a realizaci báňských investic a investičních celků v organizaci.

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů pro vypracování investičních záměrů, spolupráce při sestavování plánů pořizování investic
 • Příprava podkladů pro projektování, územní řízení a stavební povolení.
 • Příprava podkladů pro hodnocení efektivnosti investic.
 • Jednání s dodavateli.
 • Vypracování podkladů pro zkušební provoz, kolaudaci a převedení do základních prostředků.
 • Dozorování průběhu realizace investičních akcí po stránce technické, stavební, kvality, finančních nákladů a stanovených termínů.
 • Spolupráce při zabezpečování investiční výstavby s technickými útvary organizace.
 • Kontrola jakosti a úplnosti investičních dodávek a prací v souladu s dokumentací, uzavřenými smlouvami a ostatními závaznými předpisy.
 • Kontrola dodržování báňských předpisů, předpisů BOZP, PO a ostatních směrnic a závazných pracovních postupů.
 • Zodpovědnost za správnost údajů v předkládaných dokumentech.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-realizace-investi

Slévárenský technik metalurg

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik metalurg stanovuje dílčí metalurgické postupy a zajišťuje metalurgickou přípravu slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích návrhů metalurgických postupů ve slévárenské výrobě.
 • Zpracování podkladů optimalizace nákladovosti výroby.
 • Spolupráce na analýze požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování metalurgických předpisů.
 • Spolupráce při vyhodnocení návrhů cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-metal

Hutní technik projektant

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní technik projektant vypracovává projektové podklady nebo provádí rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčí projektové dokumentace technologických zařízení v hutních a energetických provozech.
 • Zpracovávání projektů a technologických částí technických staveb a zařízení.
 • Vypracovávání dispozičních a detailních řešení hutních pracovišť.
 • Spolupráce při řešení a odstraňování poruch, havárií a neshod s projektovou dokumentací.
 • Projekční práce s využitím počítačové podpory.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-projektant

Slévárenský technik projektant

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo provádí rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání podkladů pro technické podmínky slévárenských výrobků.
 • Vypracovávání výkresů a projekčních podkladů dílčích částí jednoduchých systémů podle dispozic.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zpracování podkladů pro ekonomické vyhodnocení projektů a investic ve slévárenství.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-proje

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Slévárenský technik modelář

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik modelář koordinuje a zajišťuje oblast technické přípravy výroby a výrobu modelových zařízení pro slévárenskou výrobu.

Pracovní činnosti

 • Řízení procesu výroby modelových zařízení.
 • Zpracování dokumentace technické přípravy výroby (TPV) modelových zařízení.
 • Spolupráce při optimalizaci nákladovosti výroby modelových zařízení.
 • Spolupráce při analýze požadavků odběratele na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Kontrola pracovního procesu z pohledu dodržování předpisů o ochraně a bezpečnosti práce.
 • Vedení a archivace technicko–výrobní dokumentace.
 • Stanovování norem spotřeby práce.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-model

Samostatný slévárenský technik technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný slévárenský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů a zajišťování technologické přípravy slévárenské výroby
 • Zpracovává návrhy nových technologií, technologických postupů ve slévárenské výrobě, jejich ověřování a vyhodnocování.
 • Provádění normotvorné činnosti.
 • Spolupracuje při optimalizaci nákladovosti výroby.
 • Analýza požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických předpisů.
 • Koordinace systémů jakosti.
 • Spolupráce na přípravě návrhů cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-slevarensky-te

Samostatný slévárenský technik metalurg

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný slévárenský technik metalurg stanovuje metalurgické postupy a zajišťuje metalurgickou přípravu u náročnější slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Koordinace metalurgické přípravy slévárenské výroby.
 • Zpracování návrhů metalurgických postupů ve slévárenské výrobě.
 • Optimalizace nákladovosti výroby.
 • Analýza požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování metalurgických předpisů.
 • Spolupráce při vyhodnocení návrhů cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-slevarensky-te-d680

Technolog těžby ropy a zemního plynu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technolog těžby ropy a zemního plynu vypracovává ucelené části technologie těžby ropy a plynu.

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologie a technologických postupů těžby ropy a plynu.
 • Sledování dodržování technologických parametrů těžby.
 • Vypracování a kontrola dodržování technologických postupů a projektů těžby.
 • Zajištění opravy technologických celků dle plánu údržby.
 • Spolupráce s úsekem řízení jakosti, technického rozvoje a tvorby cen.
 • Řízení pracovníků údržby.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-tezby-ropy-a-ze

Slévárenský technik řízení jakosti

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik řízení provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků ve slévárenství.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Provádění fyzikálních, popř. chemických zkoušek surovin, materiálů, polotovarů a výrobků.
 • Vyhodnocování výsledků kontrol kvality a jakosti surovin a výrobků, formulace závěrů a vydávání posudků.
 • Kontrola nebo zajišťování kontroly dodržování technologické kázně včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality.
 • Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů u slévárenských výrobků.
 • Navrhování kontrolních metod a stanovování konkrétních postupů pro provádění zkoušek kvality.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-rizen

Samostatný hutní technik metalurg

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný hutní technik metalurg zabezpečuje parametry technologických postupů v procesu hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování parametrů stanovených technologií.
 • Realizace požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických předpisů.
 • Spolupráce na rozvoji systému jakosti.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-hutni-technik-7332

Hutní technik normovač

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní technik normovač vytváří a uplatňuje normy a normativy spotřeby práce a početních stavů v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Provádění náměrů spotřeby práce.
 • Vyhodnocování měření a časových studií v procesu výroby.
 • Zpracování norem spotřeby práce.
 • Shromažďování a kompletace podkladů pro tvorbu norem a normativů spotřeby práce v hutní výrobě.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-normovac

Hutní technik metalurg

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní technik metalurg zabezpečuje parametry technologických postupů a zajišťuje metalurgickou přípravu hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Stanovování metalurgických postupů a technických podmínek v hutní výrobě.
 • Zabezpečování parametrů stanovených technologií.
 • Zpracování podkladů optimalizace nákladovosti výroby.
 • Kontrola dodržování metalurgických předpisů.
 • Zpracování metalurgických podkladů pro marketingovou a obchodní činnost.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-metalurg

Servisní technik karotážních přístrojů

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Servisní technik karotážních přístrojů obsluhuje, provádí údržbu a nastavení programového softwaru a hardwaru měřících přístrojů pro geofyzikální měření ve vrtech.

Pracovní činnosti

 • Obsluha, údržba a nastavení programového softwaru a hardwaru měřících přístrojů pro karotážní měření.
 • Správa softwaru výpočetní a měřící techniky.
 • Obsluha a nastavení zdrojů ionizačního záření.
 • Zapojení a nastavení zařízení nízkého napětí.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-karotazn

Slévárenský technik normovač

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik normovač vytváří a uplatňuje normy a normativy spotřeby práce a početních stavů ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Provádění náměrů spotřeby práce.
 • Vyhodnocování měření a časových studií v procesu výroby.
 • Zpracování norem spotřeby práce.
 • Shromažďování a kompletace podkladů pro tvorbu norem a normativů spotřeby práce ve slévárenské výrobě.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-normo

Samostatný hutní technik dispečer

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný hutní technik dispečer řídí rozsáhlejší hutní výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Řízení hutní výroby závodu formou dispečerských příkazů.
 • Operativní zajišťování odstraňování poruch a mimořádných událostí.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-hutni-technik-

Samostatný hutní technik řízení jakosti

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný hutní technik řízení jakosti provádí, zajišťuje a organizuje procesy systému řízení jakosti oblasti hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Prověřování a vyhodnocování prvků systému jakosti .
 • Zpracování plánů jakosti nových výrobků, služeb nebo procesů.
 • Tvorba a kontrola uplatňování norem jakosti.
 • Spolupráce při stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti v hutní výrobě.
 • Spolupráce s odbornými útvary při tvorbě a uplatňování systému jakosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-hutni-technik-2ef4

Samostatný slévárenský technik řízení jakosti

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný slévárenský technik řízení jakosti spolupracuje při vývoji systémů řízení jakosti a koordinaci činností při zavádění těchto systémů ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Sledování vývoje jakosti a jeho pravidelné vyhodnocování.
 • Spolupráce na vypracování a zavádění metodiky řízení jakosti.
 • Spolupráce s výrobními a technickými útvary organizace.
 • Kontrolní činnost na úseku jakosti výrobků.
 • Statistických vyhodnocování jakosti slévárenské výroby.
 • Zavádění nových zkušebních metod.
 • Koordinace procesu řízení jakosti slévárenské výroby
 • Analýza příčin vzniku vad ve slévárenské výrobě.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-slevarensky-te-aa74

Technik přípravy důlní výroby

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik přípravy důlní výroby zpracovává dílčí části důlně-technických plánů výroby v organizaci provádějící hornickou činnost a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s odbornými útvary podniku.
 • Zpracování dílčích části plánu dobývání a přípravy včetně příslušných důlně-technických ukazatelů.
 • Spolupráce při navrhování optimálních variant OPD.
 • Vypracování výkresové dokumentace.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pripravy-dulni-vy

Technolog důlního díla

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technolog důlního díla navrhuje technologie, technologické postupy pro hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Zpracování technologických projektů I. a II. stupně pro důlní díla.
 • Realizaci technologických změn ve výrobním procesu.
 • Příprava důlně-technických podkladů pro projektové organizace a odborné útvary organizace.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-dulniho-dila

Dispečer důlní výroby

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Dispečer důlní výroby koordinuje zajišťování výroby a dopravy v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Koordinace činnosti jednotlivých důlních pracovišť a pracovních čet.
 • Sledování a vyhodnocování průběhu výroby a dopravy, odstraňování disproporcí a poruch operativními zásahy a dispečerskými příkazy.
 • Zajišťování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, mimořádných událostí a vzniku havárií.
 • Organizování likvidace havárií podle pokynů inspekční služby, vedoucího likvidace havárie.
 • Dispečerské řízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-dulni-vyroby

Samostatný hutní technik projektant

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný hutní technik projektant vypracovává projekty nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracování projektové dokumentace technologických zařízení v hutních a energetických provozech.
 • Spolupráce při řešení a odstraňování poruch, havárií a neshod s projektovou dokumentací.
 • Vypracování dispozičních a detailních řešení hutních pracovišť.
 • Projektování změn a rekonstrukcí hutních provozů.
 • Projekční práce s využitím počítačové podpory.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-hutni-technik-b7f9

Hutní technik řízení jakosti

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní technik řízení jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly prostřednictvím dalších kontrolorů nebo laboratorních pracovníků.
 • Provádění fyzikálních, popř. chemických zkoušek surovin, materiálů, polotovarů a výrobků. Vyhodnocování výsledků, formulace závěrů a vydávání posudků.
 • Kontrola nebo zajišťování kontroly dodržování technologické kázně včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality v hutní výrobě.
 • Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů.
 • Navrhování kontrolních metod a stanovování konkrétních postupů pro provádění zkoušek kvality.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-rizeni-jako

Vedoucí důlní klimatizace

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vedoucí důlní klimatizace řídí práce při zajišťování provozu zařízení klimatizace dolu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací na úseku klimatizace dolu.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Indikace a detekce složení důlního ovzduší v dole.
 • Kontrola stavu technického zařízení, organizace a řízení údržby a oprav strojního zařízení klimatizace.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-dulni-klimatizace

Hutní technik technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu pro jednodušší hutní výrobu.

Pracovní činnosti

 • Vypracování technologických postupů dle zpracované technické dokumentace.
 • Spolupráce s odbornými útvary podniku.
 • Kontrola dodržování technologie výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-technolog

Slévárenský technik dispečer

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik dispečer řídí slévárenskou výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Dispečerské zajišťování výroby a operativní zajišťování odstraňování poruch.
 • Sledování a koordinace průběhu slévárenské výroby nebo provozu.
 • Vedení příslušných provozních záznamů.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-dispe

Samostatný hutní technik technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný hutní technik technolog stanovuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Stanovení výrobní technologie nebo výrobních postupů včetně rozpisu dílů u náročnějších strojírenských a metalurgických výrob.
 • Komplexní zajišťování technologické přípravy výrob s vnitřním členěním na další organizační nebo technologické celky.
 • Spolupráce s odbornými útvary podniku.
 • Kontrola dodržování technologie výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-hutni-technik-1ff8

Mechanik důlní degazace

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Mechanik důlní degazace zajišťuje odborné činnosti na úseku důlní degazace z hlediska strojního.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování provozu degazačních strojů a zařízení v dole a na povrchu.
 • Spolupráce na vyhodnocování účinnosti důlní degazace včetně provádění kontroly v této oblasti.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Provádění indikace a detekce důlního ovzduší a degazované směsi na důlních pracovištích.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-dulni-degazace

Slévárenský technik technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik technolog zpracovává dílčí technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích technologických postupů a zajištění technologické přípravy slévárenské výroby.
 • Zpracování dílčích návrhů nových technologií, technologických postupů ve slévárenské výrobě, jejich ověření a vyhodnocení.
 • Provádění normotvorné činnosti.
 • Spolupráce na optimalizaci nákladovosti výroby.
 • Spolupráce na analýze požadavků odběratele na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických předpisů.
 • Spolupráce při udržování systémů jakosti.
 • Příprava podkladů pro návrhy cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-techn-6045

Samostatný slévárenský technik projektant

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný slévárenský technik projektant zajišťuje vypracovávání náročnějších projektů nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracovávání technologických projektů a projektových dokumentací investičních celků ve slévárenství.
 • Zpracování úvodních a prováděcích projektů ve slévárenství.
 • Zpracování finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí ve slévárenství.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-slevarensky-te-a2d6

Hutní technik dispečer

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní technik dispečer řídí hutní výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Dispečerské řízení výroby.
 • Sledování a koordinace průběhu výroby nebo provozu.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v hutní výrobě.
 • Vedení příslušných provozních záznamů.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-dispecer

Technik údržby těžní jámy

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik údržby těžní jámy koordinuje práce při zajišťování báňské údržby a provozu těžní jámy.

Pracovní činnosti

 • Kontrola stavu výztuže a zařízení těžní jámy.
 • Koordinace prací při opravě a údržbě těžní jámy.
 • Spolupráce s odbornými úseky.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-udrzby-tezni-jamy

Báňský projektant

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský projektant projektuje nebo navrhuje objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Vyhotovování plánů otvírky, přípravy a dobývání včetně změn.
 • Vyhotovování plánů využívání ložiska.
 • Vyhotovování plánů zajištění nebo likvidace důlních děl a lomů.
 • Spolupracuje na přípravě projektu nebo návrhů rozsáhlých objektů a zařízení.
 • Vyhotovování dílčích technologických postupů a pracovních postupů pro jednotlivé činnosti v rámci hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a zpracování kamene.
 • Vyhotovování provozní dokumentace pro hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a pro zpracování kamene.
 • Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánu otvírky, přípravy a dobývání.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-projektant