Profese

Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech [CZ-ISCO 311]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Geodet

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Geodet zaměřuje části zemského povrchu a objekty na něm, provádí potřebné výpočty a následně vyhodnocuje a zobrazuje zaměřené objekty pro potřeby katastru nemovitostí, investiční výstavby, stavebnictví, lesnictví, zemědělství, měst a obcí.

Pracovní činnosti

 • Průzkum (rekognoskace), stabilizace a signalizace bodů bodových polí a vlícovacích bodů pro letecké měřické a pozemní snímkování.
 • Odborné činnosti v sítích geodetických základů.
 • Odborné činnosti při správě bodových polí.
 • Vyhotovování geometrických, polohopisných a výškopisných plánů.
 • Vykonávání topografických a geodetických prací při tvorbě map.
 • Měřické a výpočetní práce s využitím geografického navigačního satelitního systému.
 • Provádění geodetických bezpečnostních měření.
 • Vytyčování hranic pozemků v souladu s platnou legislativou.
 • Fotogrammetrické vyhodnocování leteckého i pozemního měřického snímkování.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vedení a údržba databázových souborů bodových polí.

Kód ISCO

3118

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geodet

Kartograf

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Kartograf sbírá informace o podobě zemského povrchu, na jejichž základě provádí dle předepsaných postupů kartografické zpracování základních a geografických map s využitím programového vybavení a výpočetní techniky.

Pracovní činnosti

 • Příprava a vyhodnocení použitelnosti převzatých dat.
 • Sběr informací o podobě zemského povrchu a o objektech, které se nacházejí v příslušném území.
 • Sestavitelské práce v kartografii.
 • Revizní práce v kartografii.
 • Odborné dílčí činnosti při správě, tvorbě a obnově jednotlivých titulů mapového díla.
 • Zpracování jednoduchých map.
 • Kartografické práce podle daných postupů a zadání.
 • Správa databázových souborů geografických dat.
 • Vedení předepsané dokumentace.

Kód ISCO

3118

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kartograf

Geograf

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Geograf provádí grafické zpracování geografických dat klasickým nebo automatizovaným způsobem podle odzkoušených a zavedených technologických postupů v geografickém informačním systému.

Pracovní činnosti

 • Měření a pořizování geografických dat v terénu.
 • Správa databázových souborů geografických dat.
 • Vyhodnocování a zpracovávání geografických dat a jejich aktualizace.
 • Odborné práce v geografických informačních systémech.
 • Spolupráce při tvorbě map a geografických bází dat.
 • Vedení předepsané dokumentace.

Kód ISCO

3118

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geograf

Důlní měřič

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Důlní měřič provádí základní měřické práce v dole a na povrchu dolu.

Pracovní činnosti

 • Provádění jednotlivých měření na pracovištích v dole.
 • Provádění jednotlivých měření na povrchu dolu.
 • Kontrola dodržování směru, nivelety a kvality provedených prací v důlních dílech.
 • Provádění měřických odbírek práce v důlních dílech.
 • Příprava podkladů pro stanovení ochranných pilířů povrchových a důlních děl.
 • Kontrola dodržování postupu důlních děl v blízkosti ochranných pilířů hranic důlního pole, nebezpečných pásem apod.
 • Zajišťování měřických podkladů pro zpracování technického režimu.
 • Provádění indikace důlních větrů na důlních pracovištích.
 • Vedení měřické dokumentace.
 • Provádění měřičských výpočtů.

Kód ISCO

3118

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dulni-meric

Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač vytváří i aplikuje normy a normativy spotřeby práce a početních stavů v kožedělné výrobě a zajišťuje její materiálovou přípravu.

Pracovní činnosti

 • Provádění náměrů, časových studií, včetně jejich vyhodnocování.
 • Tvorba, uplatňování a projednávání norem spotřeby práce.
 • Sledování norem a hodnocení úrovně spotřeby práce.
 • Příprava podkladů pro cenové kalkulace.
 • Vedení příslušných záznamů a dokumentace.
 • Zajišťování materiálové přípravy výroby dle stanovených pokynů.
 • Spolupráce na kalkulaci spotřeby polotovarů a materiálu, na zpracování materiálových listů a objednávek polotovarů a materiálu.
 • Kontrola kvality a množství nakoupeného materiálu, kontrola spotřeby materiálu.
 • Vypracování a vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-planovac

Textilní technik dispečer

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní technik dispečer řídí textilní výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů.
 • Optimalizace využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
 • Sestavování operativních plánů provozu podle sjednaných zakázek, kapacitní průchodnosti pracovišť, termínů dodávek a jiných okolností.
 • Rozepisování denních a dekádních plánů.
 • Zajišťování operativní evidence a záznamů.
 • Odstraňování poruch ve výrobě operativními zásahy.
 • Řízení výroby formou dispečerských příkazů.
 • Využívání automatických řídících a informačních systémů pro rozpisy operativních plánů, předávání výrobních a provozních příkazů, evidenci spotřeby materiálu, strojních časů, produkce, výkonů atd.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik-dispecer

Technik BOZP

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracovní činnosti

 • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
 • Shromažďování podkladů pro analýzu rizik.
 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
 • Školení osob v oblasti BOZP vyjma vedoucích pracovníků.
 • Spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Shromažďování podkladů pro kategorizaci prací.
 • Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP kromě analýzy a hodnocení rizik.
 • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
 • Spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-bozp

Samostatný polygrafický technik technolog

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik technolog samostatně a komplexně zpracovává zakázky, stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé a členité polygrafické výroby, včetně zavádění nových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Zpracování poptávek a příjem objednávek.
 • Tvorba cenových nabídek a zadávání zakázek do výroby.
 • Určování firem pro kooperační spolupráci na základě znalostí jejich technologických možností a úrovně kvality výroby.
 • Prezentování technologických postupů a jednotlivých výrobních operací zadavatelům tiskových zakázek.
 • Stanovení přesného technologického postupu v celém rozsahu polygrafické výroby tj. v oblasti zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Specifikace množství a druhů materiálů, např. tiskových barev a potiskovaného materiálu.
 • Zajišťování případných aktuálních, operativních technologických změn.
 • Kontrola dodržování stanovených technologických postupů.
 • Specifikace kontroly jakosti a technických zkoušek.
 • Vedení příslušné technické a technologické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-polygraficky-t-de21

Papírenský technik kontrolor jakosti

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský technik kontrolor jakosti provádí rozbory vzorků surovin, provozních a odpadních vod, mezioperačních vzorků a hotových výrobků v rámcí procesu přípravy výroby a výroby buničiny a papíru.

Pracovní činnosti

 • Odběr vzorků pro laboratorní rozbory.
 • Příprava roztoků pro laboratorní rozbory.
 • Realizace laboratorních rozborů.
 • Zadávání laboratorních dat do databáze.
 • Kontrola a případná kalibrace zařízení pro laboratorní rozbory.
 • Čištění laboratorního zařízení a úklid prostor laboratoře.
 • Vedení dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-technik-kontro

Obalový technik

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Obalový technik v návaznosti na výrobní proces zajišťuje realizaci balení výrobků.

Pracovní činnosti

 • Analýza stávajících balicích technologií a používání obalových prostředků.
 • Sledování legislativních požadavků na obaly z hlediska obecných obalových environmentálních předpisů a požadavků kladených na obaly baleného zboží v příslušném oboru.
 • Sledování stavu a vývoje balicí techniky a obalových prostředků.
 • Stanovení požadavků na technické a informační vlastnosti obalu.
 • Zajišťování dodávek obalů, obalových materiálů, včetně příslušných certifikátů a prohlášení shody.
 • Spolupráce na tvorbě nových obalů s odborníky z oblasti grafiky, logistiky, obchodu a obchodní značky.
 • Kontrola kvality nakupovaných oblových prostředků.
 • Zajišťování podkladů pro evidenci obalů a obalových odpadů dle enviromentální legislativy.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/obalovy-technik

Nábytkářský technolog

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Nábytkářský technolog stanovuje technologické postupy, zajišťuje technologickou přípravu a průběh nábytkářské výroby, spolupracuje při zavádění nových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Určování základní technologie pro různé úseky nábytkářské výroby.
 • Plánování a organizace výrobního toku (např. plánování vnitropodnikové logistiky).
 • Technický dozor na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Určování dílčí technologie výroby.
 • Technická příprava změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Ověřování nových technologických postupů a materiálů.
 • Vypracování technologických předpisů, norem spotřeby materiálu, norem spotřeby práce a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Spolupráce s příslušnými úseky (konstrukce, kontrola řízení jakosti, výrobní a ekonomické úseky).
 • Spolupráce s autorizovanými zkušebnami.
 • Vedení související technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nabytkarsky-technolog-eb41

Textilní technik kvality

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní technik jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v textilní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.
 • Zajišťování vstupní kontroly surovin, materiálů a dalších komponentů.
 • Zajišťování mezioperační a výstupní kontroly výrobků.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Provádění rozboru vad a vyhodnocování kvality výrobků podle jednotlivých zakázek.
 • Spolupráce s technology a mistry při řešení jakosti výrobků.
 • Kontrola a provádění klasifikace vzorků a jejich porovnávání s požadavky zákazníka.
 • Zpracování podkladů pro řízení reklamací od odběratelů.
 • Zpracování klasifikačních podmínek a etalonů.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik-kvality

Dřevařský technolog

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dřevařský technolog stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu dřevařské výroby a zavádění nových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologií a technologických postupů jednotlivých výrobních etap dřevařské výroby odpovídajících předpisům bezpečnosti práce, požární ochraně a požadavkům na výrobu bez zátěže na životní prostředí.
 • Stanovování výrobních technických podmínek a zpracování návrhů na změny technologických režimů.
 • Rozhodování o používání materiálů pro jednotlivé druhy výrobků.
 • Zajišťování komplexní technologické přípravy výroby nových druhů dřevařských výrob nebo změn sortimentu.
 • Vyhodnocování nových technologických postupů a materiálů, specifikace potřebných materiálů, surovin a technologií pro nové výrobky.
 • Analýza pracovních postupů a norem spotřeby práce s ohledem na efektivitu výroby.
 • Provádění objektivizace norem a normativů.
 • Vypracování technologických předpisů, norem spotřeby materiálu, norem spotřeby práce a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie.
 • Vedení, aktualizace a archivace příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/drevarsky-technolog

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Samostatný papírenský technik kontrolor jakosti

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Samostatný papírenský technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků ve výrobě papíru a celulózy a výrobků z papíru, kartonu, lepenky a dalších materiálů.

Pracovní činnosti

 • Kontrola jakosti a kvality vstupních surovin a komponentů.
 • Výstupní kontrola polotovarů a hotových výrobků (celulóza odvodněná, sušená, papír,lepenka).
 • Mezioperační kontrola jakosti a kvality.
 • Kontrola a prověřování dokladů o jakosti.
 • Tvorba vnitřních norem jakosti a kvality.
 • Uplatňování reklamací.
 • Stanovení nových kontrolních postupů.
 • Provádění, zajišťování a metodické řízení mezioperační kontroly polotovarů, výrobků nebo jiných komponentů v průběhu výrobních, provozních nebo jiných procesů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-papirensky-tec-8013

Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik technické údržby a investic plánuje obnovu a údržbu polygrafické výrobní techniky a souvisejících zařízení.

Pracovní činnosti

 • Plánování obnovy a údržby výrobních kapacit v polygrafické výrobě.
 • Vypracování ekonomických ukazatelů pro nové investice s vyčíslením jejich efektivnosti.
 • Zajišťování přípravy a instalace investic.
 • Zajišťování pravidelných servisních prohlídek, oprav a údržby hmotného investičního majetku.
 • Zajišťování nákupu náhradních dílů pro polygrafické stroje a zařízení.
 • Vedení příslušné technické a technologické dokumentace.
 • Zabezpečování školení zaměstnanců pro obsluhu strojů a školení k oprávnění ke speciálním činnostem.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-polygraficky-t-daf5

Polygrafický technik normovač

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický technik normovač vytváří a uplatňuje normy a normativy spotřeby práce, spotřeby materiálů a početních stavů v polygrafické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Stanovení optimálních výkonových norem v oblasti zpracování reprodukčních podkladů, tiskového procesu a dokončovacího zpracování.
 • Provádění náměrů a časových studií průběžně, zejména však v období modernizace výrobních technologií.
 • Tvorba sborníků norem a normativů na současně využívanou polygrafickou techniku a technologii.
 • Navrhování racionalizačních opatření a zpracování časově omezených projektů organizace práce v konkrétní polygrafické výrobě.
 • Analyzování výkonové efektivity a její vazby na nově kalkulované zakázky.
 • Kontrolování spotřeby přímých a nepřímých režijních hodin podle rozpisu cenových kalkulací.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-technik-norm

Bezpečnostní technik v podzemí

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Bezpečnostní technik v podzemí zajišťuje a kontroluje plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem v dole.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zjišťování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů zaměstnanců, včetně vedení evidence.
 • Evidence pracovních úrazů zaměstnanců.
 • Analýza zdrojů a příčin pracovních úrazů.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, hygienických předpisů a pracovních podmínek na všech důlních i povrchových pracovištích.
 • Stanovení termínů odstranění zjištěných závad a nedostatků, včetně jejích kontrol.
 • Kontrola provozní dokumentace (technologické postupy, pracovní postupy).
 • Organizace přezkušování zaměstnanců z bezpečnostních předpisů.
 • Zpracování podkladů pro statistická hlášení a výkazy o úrazech a o mimořádných událostech.
 • Realizace šetření pracovních úrazů a mimořádných událostí.
 • Provádění vyhledávání a vyhodnocování rizik.
 • Kontrola používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků.
 • Provádění indikace ovzduší na důlních pracovištích
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-technik-v-po

Samostatný papírenský technik dispečer

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Samostatný papírenský technik dispečer provádí řízení rozsáhlejší výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Vedení dokumentaci o průběhu směny.
 • Koordinace činnosti předáků, mistrů a vrchních mistrů.
 • Zajišťování optimální výroby dle vzniklých podmínek.
 • Zajišťování informování vedení společnosti o průběhu výroby.
 • Rozhoduje o provozu jednotlivých zařízení při nedostatku surovin, materiálu a energií.
 • Rozhoduje o použití a provozu dispečerských dopravních prostředků.
 • Rozhoduje o stanovení postupu při odstranění havárií.
 • Rozhoduje o pořadí oprav při nedostatku opravářské kapacity.
 • Rozhoduje o přednostním zásobení a provozu při poruchách a haváriích.
 • Zajišťování spolupráce s vnějšími orgány v oblasti ekologických havárií; plní oznamovací povinnost jako statutární zástupce.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-papirensky-tec-a7ba

Polygrafický technik dispečer

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický technik dispečer řídí a koordinuje polygrafickou výrobu na svěřených výrobních úsecích podle operativních plánů nebo dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Sestavování operativních plánů výroby pro oddělení zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Zajištění optimálního využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
 • Sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování případných změn podle aktuálních podmínek.
 • Kontrola průběhu zakázky dle stanoveného harmonogramu a smlouvy se zákazníkem.
 • Koordinování a řešení konkrétních provozních situací, spolupráce se správci zakázek.
 • Zpracovávání provozní dokumentace, výkazů a evidencí.
 • Provádění komplexního dispečerského řízení, řazení jednotlivých zakázek včetně návaznosti jednotlivých operací na svěřených výrobních úsecích.
 • Komunikace s obchodním oddělením ohledně plánování zakázek a návrhu případných kooperací.
 • Komunikace s distribučními firmami o aktuálním stavu expedic.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-technik-disp

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP zajišťuje plnění úkolů zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracovní činnosti

 • Provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.
 • Analyzování a hodnocení rizik BOZP.
 • Sledování a dodržování právních předpisů BOZP.
 • Školení osob v oblasti BOZP včetně vedoucích pracovníků.
 • Koordinování prošetřování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Vyhodnocování příčin pracovních úrazů, jejich zdrojů a navrhování opatření k zabránění jejich opakování.
 • Podávání návrhů na zařazení prací do kategorií.
 • Zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP.
 • Sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • Jednání s kontrolními a inspekčními orgány.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborne-zpusobila-osoba-v-9969

Papírenský technik technolog

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský technik technolog kontroluje dodržování technologického postupu výroby buničiny a papíru včetně její přípravy.

Pracovní činnosti

 • Kontrola dodržování výrobního postupu.
 • Evidence technologických a technických parametrů výrobní linky.
 • Navrhování změn v případě zjištění odchylek od stanoveného výrobního postupu.
 • Tvorba technicko-hospodářských norem.
 • Navrhování zavádění nových postupů.
 • Spolupráce na přípravě odstávek.
 • Kontrola průběhu určených odstávkových prací.
 • Vedení evidence týkající se technologie výroby.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-technik-techno

Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality sestavuje, řídí, koordinuje a kontroluje systémy kvality ve výrobním procesu kožedělné výroby, včetně vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol kvality surovin, materiálů, polotovarů a hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Vytváření komplexního systému řízení a kontroly kvality.
 • Aplikace nastavených kvalitativních programů do kožedělné výroby.
 • Koordinace a organizace sestaveného systému kontroly kvality ve výrobním procesu.
 • Sledování a uplatňování kvalitativních norem při výrobě.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně při vstupu surovin, materiálů a polotovarů do výrobního procesu, dále během vlastní výroby a na výstupu hotových výrobků.
 • Koordinace a provádění mezioperačních kvalitativních kontrol.
 • Řešení závažných kvalitativních nedostatků ve výrobním procesu.
 • Koordinace, řízení a zajišťování normalizace a zkušebnictví.
 • Ověřování a zkoušení předepsaných kvalitativních parametrů u materiálů a hotových výrobků.
 • Řešení složitých reklamačních řízení.
 • Vedení písemné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kozarsky-techn-fc8e

Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu zajišťuje a kontroluje plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.

Pracovní činnosti

 • Kontrola pracovišť a ukládání opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků na úseku BOZP.
 • Vyhledávání bezpečnostních rizik a provádění prevence před nimi.
 • Zpracování dokumentace prevence hodnocení rizik.
 • Vypracování směrnic pro poskytování a používání OOPP.
 • Spolupodílení se na předávání pracovišť a seznamování s riziky.
 • Zajišťování spolupráce s orgány státní báňské správy.
 • Spolupráce na odstraňování závad zjištěných kontrolami státní báňské správy.
 • Vedení dokumentace evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 • Zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí (závažných provozních nehod, havárií a pracovních úrazů), jejich vyhodnocování a evidence.
 • Metodické řízení pracovníků organizace na úseku BOZP.
 • Sledování vydávání nových báňských předpisů a předpisů, týkajících se Houpa BOZP seznamováni s nimi příslušné pracovníky organizace.
 • Zajišťování a provádění vstupních a periodických školení a přezkušování THP a technického dozoru, včetně ověření zkouškou.
 • Vypracování plánů na zdolávání havárií, závažných provozních nehod.
 • Zajišťování bezpečnosti práce na úseku požární ochrany.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bezpecnostni-technik-pro-

Nábytkářský konstruktér

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Nábytkářský konstruktér navrhuje konstrukční řešení nových výrobků v nábytkářské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinace vypracování konstrukčních podkladů.
 • Spolupráce na realizaci návrhu výrobků a výrobě prototypů.
 • Zpracovávání konstrukčního řešení nových výrobků a navrhování nových modelů, typů, tvarů a vzorů výrobků.
 • Zpracovávání konstrukčních podkladů a výkresů výrobků, sestav a detailů podle projekční dokumentace.
 • Navrhování konstrukčního řešení výrobků s využitím počítačové podpory.
 • Spolupráce s odpovídajícími zkušebnami.
 • Kontrola kvality a funkčnosti realizovaného výrobku, případně prototypu.
 • Sledování vývojových trendů v dané oblasti.
 • Zpracování a vedení technické a výrobní dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nabytkarsky-konstrukter

Samostatný papírenský technik technolog

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Samostatný papírenský technik technolog provádí komplexní stanovování technologických postupů nebo zajišťování technologické přípravy při rozsáhlé výrobě papíru a celulózy a výrobků z papíru, kartonu, lepenky a dalších materiálů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů při zpracování surovin a materiálů při výrobě papíru a celulózy.
 • Stanovení technologických postupů při výrobě výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Stanovení rozsahu zpracování a kontroly technologických postupů a výrobků pro statistické a ekonomické vyhodnocení.
 • Organizování a řízení komplexní technické a technologické přípravy výroby.
 • Zpracovávání návrhů na zavedení nových technologií.
 • Organizování zkoušek a ověření změn technologie.
 • Organizování použití nových nebo náhradních surovin a materiálů.
 • Vyjadřování se k pracovnímu prostředí, pracovním podmínkám, k požárním řádům, k havarijním protokolům.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-papirensky-tec-54ab

Papírenský technik dispečer

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Papírenský technik dispečer koordinuje jednotlivé provozy procesu výroby buničiny a papíru, případně jejich zpracování v rámci celého závodu.

Pracovní činnosti

 • Koordinace provozů ve výrobě papíru a buničiny.
 • Rozhodování o provozu, odstavení jeho jednotlivých výrobních nebo zpracovatelských celků.
 • Rozhodování o prioritách odstraňování technických závad.
 • Kontrola činností na provozech osobně i pomocí informačního systému.
 • Koordinace tvorby harmonogramu odstávek technických a technologických zařízení pro výrobu papíru a buničiny.
 • Vedení dokumentace o průběhu směny celého závodu.
 • Řešení mimořádných provozních událostí v rámci celého závodu.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/papirensky-technik-dispec

Chemický technik BOZP

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik BOZP komplexně zajišťuje, metodicky řídí a kontroluje všechny činnosti v souvislosti s BOZP v chemickém průmyslu, šetří pracovní úrazy, z hlediska bezpečnosti práce posuzuje a analyzuje projekty, technologické procesy, výrobní a provozní procesy, zpracovává osnovy školení, zajišťuje vzdělávání zaměstnanců v BOZP a vede příslušnou dokumentaci.

Pracovní činnosti

 • Sledování vývoje chemické legislativy.
 • Tvorba registru právních a jiných předpisů pro bezpečné nakládání s chemickými látkami.
 • Spolupráce při tvorbě integrovaného systému řízení organizace v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 • Tvorba dokumentace o plánování a řízení bezpečnosti práce při nakládání s chemickými látkami.
 • Vedení příslušné dokumentace o plánování a řízení bezpečnosti práce při nakládání s chemickými látkami.
 • Kontrola nakládání s chemickými látkami z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a návrhy opatření na odstranění případných neshod.
 • Spolupráce s kontrolními orgány pro dodržování chemické legislativy.
 • Stanovení obsahu a forem školení zaměstnanců při nakládání s chemickými látkami z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního.
 • Provádění školení.
 • Podíl na tvorbě havarijních plánů při incidentech způsobených chemickými látkami.
 • Spolupráce při identifikaci rizik a hodnocení rizik a při navrhování opatření k jejich odstraňování nebo minimalizaci.
 • Spolupráce při vyšetřování pracovních úrazů a incidentů způsobených nakládáním s chemickými látkami, vyhodnocuje jejich příčiny a navrhuje opatření k zabránění jejich opakování.
 • Spolupráce při kategorizaci prací z hlediska bezpečného nakládání s chemickými látkami.
 • Spolupráce s vedením organizace při plánování nakládání s chemickými látkami s cílem minimalizovat dopad na zdraví zaměstnanců a na životní prostředí. Iniciace principu předběžné opatrnosti.
 • Spolupráce s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb podle zákona o specifických zdravotních službách.
 • Určování typů a druhů osobních ochranných pracovních prostředků podle zjištěných rizik při nakládání s chemickými látkami.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-bozp

Technik výroby hudebních nástrojů technolog

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Technik výroby hudebních nástrojů technolog stanovuje technologické postupy výroby hudebních nástrojů nebo zajišťuje technologickou přípravu výroby.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a organizace technologické přípravy výroby hudebních nástrojů.
 • Stanovení způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek výroby nebo provozních procesů.
 • Stanovení technologie povrchových úprav hudebních nástrojů.
 • Stanovení druhu a množství surovin a materiálu při výrobě hudebních nástrojů.
 • Optimalizace výrobních procesů a postupů výroby hudebních nástrojů.
 • Vypracování technologických postupů dle zpracované technické dokumentace.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Provádění technických zkoušek.
 • Tvorba a vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-vyroby-hudebnich-a47c

Samostatný papírenský technik pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Samostatný papírenský technik pracovník řízení jakosti provádí zajišťování a organizaci procesů systému řízení jakosti.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání technickoekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování jakosti a kvality výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality při výrobě papíru a celulózy.
 • Zpracování, udržování a kontrola dokumentace systému jakosti.
 • Zavádění nových systémů jakosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-papirensky-tec-8313

Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti zajišťuje a organizuje procesy systému řízení jakosti.

Pracovní činnosti

 • Řízení procesu vstupní kontroly u všech základních surovin a materiálů potřebných k polygrafické výrobě a kooperačních dodávek, např. potisk materiálů, tiskových barev, tiskových desek apod.
 • Sledování odchylek od definované kvality procesů - vnitřní reklamace.
 • Příprava integrovaného systému řízení jakosti.
 • Řízení mezioperační kontroly polygrafické výroby ve všech fázích předtiskové přípravy, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Vyhodnocení mezioperačních kontrol s uvedením prognóz a opatření ke zvyšování kvality.
 • Koordinace mezioperační kontroly s kontrolou jakosti a kvality prováděnou na vstupu.
 • Řízení a vyhodnocení výstupní kontroly.
 • Projednání případných reklamací a přijímání opatření k odstranění nekvalitní produkce.
 • Stanovování metod a způsobů hodnocení a třídění jakosti.
 • Evidence všech aktuálních a kompletních postupů řízení kvality ve firmě.
 • Koordinace procesu řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví ve shodě s aktuálními normami polygrafické výroby.
 • Aplikace nových polygrafických norem.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-polygraficky-t

Textilní technik technolog

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Textilní technik technolog zajišťuje vývoj výrobků v textilní výrobě, výrobu vzorků a prototypů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výroby funkčních vzorků a prototypů, včetně potřebné dokumentace.
 • Ověřování úplnosti výkresů, vhodnosti postupu zpracování a funkčních vlastností, stanovování optimální spotřeby materiálu a času během výroby prototypů a vzorků.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Provádění předepsaných zkoušek funkčních, technologických, trvanlivostních a spolehlivosti, zpracovávání protokolů o výsledcích.
 • Evidence poznatků, získaných při výrobě vzorků a prototypů, jejich promítnutí do výrobních podkladů.
 • Spolupráce s technology a mistry při řešení inovace výrobků, spolupráce při oponentním řízení.
 • Po uvedení do výroby kontrola norem spotřeby času a materiálu a provádění nutných změn a korekcí.
 • Zabezpečování podkladů pro tvorbu návodů k použití výrobků, zodpovědnost za jejich úplnost a názornost.
 • Zpracování podkladů pro cenovou politiku, kalkulaci cen.
 • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/textilni-technik-technolo

Samostatný kožařský technik technolog

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Samostatný kožařský technik technolog komplexně sestavuje technologické postupy, zavádí nové technologické systémy do kožedělných výrobních procesů, vede technickou a technologickou dokumentaci, zajišťuje technologickou přípravu výroby a sleduje dodržování stanovených technologických postupů a parametrů.

Pracovní činnosti

 • Vyvíjení a sestavování nových technologických postupů.
 • Stanovování technických a technologických podmínek výrobních procesů.
 • Aplikování evropských směrnic a českých norem do technologií kožedělné výroby.
 • Vedení provozní technické a technologické dokumentace.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a předpisů.
 • Stanovování technického vybavení pro dané technologie.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Určování vhodné materiálové sestavy pro konkrétní výrobky.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-kozarsky-techn-0bd5

Dřevařský konstruktér

Odborný směr

Dřevařská výroba a nábytkářství

Charakteristika

Dřevařský konstruktér navrhuje konstrukční řešení nových výrobků či celých sestav a celků, inovuje stávající výrobky dřevařské výroby a zpracovává příslušnou konstrukční a výkresovou dokumentaci.

Pracovní činnosti

 • Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské výrobky.
 • Navrhování konstrukčního řešení výrobků s využitím počítačové podpory.
 • Zpracovávání konstrukčních podkladů a výkresů výrobků, sestav a detailů podle projektové dokumentace.
 • Zpracovávání konstrukčního řešení nových výrobků a navrhování nových modelů výrobků.
 • Provádění základních technických výpočtů konstrukčních dílů, analýzy navrhovaných řešení pomocí výpočetní techniky, porovnání s technickým zadáním.
 • Zpracovávání technických podmínek dřevařských výrobků, podkladů k jejich normalizaci, homologaci apod.
 • Vypracovávání technických popisů a návodů k používání dřevařských výrobků.
 • Vypracovávání konstrukční dokumentace dřevařských a výrobků a jejich částí.
 • Vypracovávání technických podmínek pro testování dřevařských výrobků.
 • Zajišťování provozních návazností, časových průběhů, popř. rozpočtů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/drevarsky-konstrukter

Polygrafický technik technolog

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický technik technolog samostatně stanovuje technologické postupy pro jednotlivé úseky polygrafické výroby a zajišťuje technologickou přípravu výroby.

Pracovní činnosti

 • Stanovení přesného technologického postupu a jednotlivých výrobních operací na základě zadání tiskové zakázky.
 • Prezentování technologických postupů a jednotlivých výrobních operací zadavatelům tiskových zakázek.
 • Specifikace množství a druhů materiálů, např. tiskových barev a potiskovaného materiálu.
 • Optimalizace technologie ve vztahu k využití strojů a materiálů.
 • Zajišťování případných aktuálních operativních technologických změn.
 • Kontrola dodržování stanovených technologických postupů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-technik-tech

Polygrafický technik kontrolor jakosti

Odborný směr

Polygrafie

Charakteristika

Polygrafický technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v polygrafické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Provádění vstupní kontroly předepsané jakosti všech základních surovin a materiálů potřebných k polygrafické výrobě, např. potiskovaného materiálu, tiskových barev, tiskových desek apod.
 • Uplatňování reklamací na dodané nekvalitní nebo poškozené materiály.
 • Provádění mezioperační kontroly kvality polygrafické výroby ve všech fázích předtiskové přípravy, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Vyhodnocení mezioperační kontroly kvality, včetně kontrolního protokolu.
 • Koordinace mezioperační kontroly kvality prováděné na vstupu nebo na výstupu výrobních operací.
 • Provádění a vyhodnocení výstupní kontroly kvality u jednotlivých polygrafických výrobků.
 • Provádění metrologické činnosti, vedení evidence měřidel, zabezpečování jejich shody se zákony, vyhláškami, předpisy, aktuálními normami polygrafické výroby a ověřování měřidel.
 • Osvědčování jakosti polygrafických výrobků a vydávání osvědčení o shodě výrobků.
 • Aplikace nových polygrafických norem.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/polygraficky-technik-kont

Kožařský technik technolog výroby obuvi

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský technik technolog výroby obuvi připravuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kožedělné výroby.

Pracovní činnosti

 • Vypracování a vedení technické dokumentace.
 • Stanovení technologických postupů.
 • Stanovení pracovních postupů.
 • Zajišťování technologické přípravy výroby.
 • Zajišťování strojů a zařízení.
 • Provádění technologického dozoru ve výrobním procesu.
 • Provádění namátkové mezioperační kontroly.
 • Provádění namátkové kontroly kvality.
 • Sledování technologických parametrů výroby.
 • Sledování jakostních parametrů výrobku.
 • Vedení technologických podkladů.
 • Spolupráce s laboratoří a zákazníkem.
 • Sledování nových technologických směrů a jejich zavádění do výrobního procesu.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-technolo

Kožařský technik kontrolor kvality

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský technik kontrolor kvality provádí vstupní kontrolu surovin, komponentů, polotovarů a materiálů, výstupní kontrolu hotových výrobků, vykonává zkoušky kvality, řeší reklamace.

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Práce s normami kvality.
 • Provádění vstupní kontroly surovin, materiálů, polotovarů a komponentů.
 • Navrhování a uplatňování kontrolních metod.
 • Provádění zkoušek kvality.
 • Vypracování a vedení písemné dokumentace o kontrolách, vadách a způsobu řešení.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Provádění mezioperačních kontrol.
 • Kontrola hotových výrobků.
 • Posuzování a rozlišování vad na výrobcích.
 • Řešení reklamací.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-kontrolo

Oděvní technik jakosti

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Oděvní technik jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality vstupních materiálů a hotových výrobků v oděvní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.
 • Zpracování podkladů pro řízení reklamací od odběratelů.
 • Kontrola a provádění klasifikace vzorů a jejich porovnávání s požadavky zákazníka.
 • Spolupráce s technology a mistry při řešení jakosti výrobků, při tvorbě kontrolních postupů a systémech jakosti.
 • Provádění rozboru vad a vyhodnocování kvality výrobků podle jednotlivých zakázek.
 • Kontrola dodržování technologických postupů, včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality.
 • Zajišťování mezioperační a výstupní kontroly výrobků.
 • Zajišťování vstupní kontroly materiálů a dalších komponentů.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-technik-jakosti

Samostatný textilní technik technolog

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Samostatný textilní technik technolog zajišťuje vývoj výrobků v textilní výrobě, výrobu vzorků a prototypů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výroby funkčních vzorků a prototypů, včetně potřebné dokumentace.
 • Během výroby prototypů a vzorků ověřování úplnosti výkresů, vhodnosti postupu zpracování a funkčních vlastností, stanovování optimální spotřeby materiálu a času.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Provádění předepsaných zkoušek funkčních, technologických, trvanlivostních a spolehlivosti, zpracovávání protokolů o výsledcích.
 • Evidence poznatků, získaných při výrobě vzorků a prototypů, jejich promítnutí do výrobních podkladů.
 • Spolupráce s technology a mistry při řešení inovace výrobků, spolupráce při oponentním řízení.
 • Po uvedení do výroby kontrola norem spotřeby času a materiálu a provádění nutných změn a korekcí.
 • Zabezpečování podkladů pro tvorbu návodů k použití výrobků, zodpovědnost za jejich úplnost a názornost.
 • Zpracování podkladů pro cenovou politiku, kalkulaci cen.
 • Vedení příslušné dokumentace a záznamů.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-textilni-techn-a3c1

Samostatný oděvní technik technolog

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Samostatný oděvní technik technolog komplexním způsobem stanovuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu v oděvní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování technologické přípravy výroby.
 • Komplexní stanovování technologických postupů.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Stanovení technických podmínek a jakostních parametrů výrobku.
 • Ověřování nových postupů výroby, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Spolupráce s návrhářem na přípravě nových modelů a při výrobě kolekcí výrobků.
 • Vyhodnocování vzorkové a kolekční činnosti.
 • Vykonávání technického dozoru výroby.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Spolupráce při kontrolách jakosti a technických zkouškách.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-odevni-technik

Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Výroba a zpracování papíru

Charakteristika

Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník provádí řešení konkrétních výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve výrobě papíru a celulózy.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování trendů ve vývoji technologií při výrobě papíru a celulózy
 • Vyhodnocování informací o vývoji a spotřebě jednotlivých produktů a výrobků papíru a celulózy.
 • Stanovení strategických alternativ pro výrobu papíru a celulózy.
 • Sledování a vyhodnocování nákladových trendů a jejich srovnávání se světovým vývojem.
 • Řešení zadaných úkolů v oblasti technologické výroby papíru a celulózy.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-papirensky-tec-0814

Kožařský technik technolog

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kožedělné výroby.

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologických postupů.
 • Stanovení pracovních postupů.
 • Zajišťování technologické přípravy výroby.
 • Zajišťování strojů a zařízení.
 • Provádění technologického dozoru ve výrobním procesu.
 • Provádění namátkové mezioperační kontroly.
 • Provádění namátkové kontroly kvality.
 • Sledování technologických parametrů výroby.
 • Sledování jakostních parametrů výrobku.
 • Vedení technologických podkladů.
 • Spolupráce s laboratoří.
 • Sledování nových technologických směrů.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-technolo-a0d0

Technolog v poštovním provozu

Odborný směr

Poštovní a doručovatelské služby

Charakteristika

Technolog v poštovním provozu je odpovědný za aplikaci a řízení technologických postupů logistického centra.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení technologických postupů v logistickém centru.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Zpracování dat a návrhy na optimalizaci technologických postupů.
 • Koordinace postupů automatizovaných poštovních technologií.
 • Aplikace změn technologických postupů.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-v-postovnim-pro

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dohlíží na BOZP na staveništi a řídí prevenci rizik v oblasti BOZP na staveništi.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s projektantem stavby, zadavatelem stavby a případnými zhotoviteli stavby při zpracování plánů BOZP na staveništi.
 • Metodické řízení osob a subjektů v oblasti BOZP vyskytujících na staveništi.
 • Poskytování poradenské činnosti v oblasti BOZP na staveništi.
 • Provádění kontrolní činnosti, identifikace nebezpečí a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců na staveništi.
 • Navrhování opatření pro odstranění či minimalizaci nebezpečí a rizik na staveništi.
 • Zajišťování dodržování a aktualizace plánu BOZP na staveništi.
 • Navrhování přiměřených opatření při nedodržování plánu BOZP na staveništi.
 • Provádění zápisů nedostatků a nápravných opatření do deníku BOZP, popřípadě do stavebního deníku.
 • Zpracování a vedení dokumentace BOZP na staveništi.
 • Organizace a řízení BOZP na staveništi.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/koordinator-bezpecnosti-a

Oděvní technik dispečer

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Oděvní technik dispečer řídí oděvní výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Operativní řízení výroby a zajištění jejího plynulého toku formou dispečerských příkazů.
 • Vedení provozní dokumentace a záznamů, zajišťování operativní evidence.
 • Provádění operativních zásahů do výroby.
 • Spolupráce na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů.
 • Kontrola plnění úkolů ve stanoveném množství a sortimentu.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-technik-dispecer

Oděvní technik technolog

Odborný směr

Textilní a oděvní výroba

Charakteristika

Oděvní technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu oděvní výroby.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování technologické přípravy výroby dle stanovených pokynů.
 • Stanovování technologických postupů.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Zpracovávání podkladů pro stanovení technických podmínek a jakostních parametrů výrobku.
 • Ověřování nových postupů výroby, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Vyhodnocování vzorkové a kolekční činnosti.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odevni-technik-technolog

Specialista v ergonomii

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Specialista v ergonomii posuzuje podmínky a stav zajištění prevence pracovních rizik tak, aby nedošlo k ohrožení produktivity práce, pohody, bezpečnosti a zdraví člověka na pracovištích a v souvisejících prostorách, bezprostředně ani v dlouhodobém časovém horizontu a navrhuje vhodná opatření pro jejich odstranění a podílí se na implementaci těchto opatření v praxi.

Pracovní činnosti

 • Aplikace ergonomických zásad při přípravě a uvádění nového pracoviště do provozu.
 • Aplikace ergonomických norem a zásad při návrhu a konstrukci nového výrobku.
 • Hodnocení ergonomických rizik.
 • Navrhování opatření na odstranění ergonomických rizik.
 • Spolupráce při zpracování návrhů kategorizace prací.
 • Zavádění a aktualizace systému ergonomických analýz práce a pracovišť.
 • Posuzování pracovního prostředí, pracovních podmínek, pracovního místa a výrobních zařízení z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Získávání znalostí v oblasti ergonomie a jejich uplatňování v praxi při dodržení právních a technických předpisů.
 • Spolupráce s kontrolními a dozorovými orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Školení vedoucích a technických zaměstnanců na jednotlivých stupních řízení v oblasti ergonomie práce, pracoviště a výrobku k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
 • Školení zaměstnanců v preventivní ergonomii a ochraně zdraví.

Kód ISCO

3119

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-v-ergonomii

Technik karotáže a perforace

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik karotáže a perforace provádí karotážní práce a trhací práce na externích pracovištích ve vrtech a sondách a při geofyzikálním průzkumu ložisek plynů, ropy a jiných druhů kapalin.

Pracovní činnosti

 • Provádění karotážních měření ve vrtech a sondách.
 • Provádění trhacích prací ve vrtech a sondách.
 • Geofyzikální průzkum ložisek plynů, ropy a jiných druhů kapalin.
 • Obsluha zařízení se zdroji ionizujícího záření, výbušninami.
 • Zapojení a nastavení zařízení nízkého napětí.
 • Obsluha výpočetní techniky.
 • Údržba elektronických systémů a přístrojů.
 • Řízení motorových vozidel nad 3,5 t.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-karotaze-a-perfor

Samostatný meteorolog

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Samostatný meteorolog komplexně zajišťuje a provádí meteorologické a klimatologické pozorování a měření.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování a provádění meteorologických a klimatologických pozorování a měření.
 • Řešení meteorologických a klimatologických úkolů.
 • Letecké meteorologické pozorování na letištích.
 • Zpracovávání předpovědí a dílčích informací o stavu atmosféry a jejího budoucího vývoje.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-meteorolog

Meteorolog

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Meteorolog provádí základní meteorologická pozorování, vypracovává primární podklady.

Pracovní činnosti

 • Provádění základních meteorologických pozorování.
 • Obsluha a kontrola automatických meteorologických stanic.
 • Zabezpečování provozu, údržby a kontroly zařízení meteorologické staniční sítě.
 • Sestavování výkazů, softwarová komunikace s jejich uživateli.
 • Provádění meteorologických a klimatologických prací, pozorování počasí.
 • Primární zpracovávání datových souborů a jejich kontrola.
 • Tvorba a zpracovávání podkladů pro odborné posudky.
 • Příprava a zpracovávání map a podkladů.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/meteorolog

Hydrolog

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Hydrolog provádí dílčí technické a odborné práce při monitorování množství a jakosti vody v přírodě.

Pracovní činnosti

 • Provádění běžných terénních hydrologických prací.
 • Zpracování výsledků měření a pozorování.
 • Zpracování datových, grafických a jiných podkladů a dokumentace.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hydrolog

Samostatný skalník

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Samostatný skalník provádí, případně řídí monitorování a zabezpečování skalních masivů a vykonává související správu v ochraně přírody a krajiny.

Pracovní činnosti

 • Provádění, případně koordinace monitorovacích a terénních prací.
 • Zabezpečení rizikových skalních útvarů bezprostředně ohrožujících životy, zdraví a majetek občanů formou drobných sanací či úplného odstranění nestabilních horninových bloků menší velikosti.
 • Osazování nových měřících bodů na vybraných lokalitách.
 • Průběžná údržba pískovcových masivů, skalních i lesních svahů nad sídelními objekty, turistickými cestami, veřejnými i místními komunikacemi.
 • Provádění lesnických prací ve výškách - vyřezávání stromů na špatně dostupných místech, odstraňování náletů nežádoucích dřevin ve skalních stěnách, sběr semen z vysokých stromů apod.
 • Řízení skupiny terénních pracovníků (skalníků).
 • Zajišťování a vyhodnocování příslušných údajů a podkladových materiálů.
 • Zpracovávání odborných podkladů pro výkon státní správy.
 • Zabezpečování koncepční, dokladové, dokumentační a evidenční činnosti na svěřeném úseku včetně zajišťování její archivace.
 • Zajišťování proškolení svěřených pracovníků, zejména v oblasti bezpečnosti práce v rozsahu své působnosti a kompetence.
 • Zodpovědnost za servis a obnovu monitorovací a zabezpečovací techniky.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-skalnik

Metrolog

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Metrolog je pracovník, který navrhuje a zabezpečuje nastavování, seřizování a kalibrace laboratorních přístrojů, diagnostických přístrojů a měřidel, zpracovává metrologický řád v organizaci v souladu s platnou legislativou a požadavky oboru na přesnost a správnost měření.

Pracovní činnosti

 • Navrhování metrologického řádu s respektováním specifik organizace, právních a jiných předpisů.
 • Zpracování měřicích a kalibračních postupů.
 • Zajišťování odborných stanovisek při nákupu nových měřidel.
 • Příjem, kontrola a evidence měřidel.
 • Provádění kategorizace měřidel a jejich značení evidenčními znaky.
 • Zabezpečování kalibrace a ověřování měřidel (interně či externě).
 • Navrhování měřidel k likvidaci.
 • Aktivní připomínkování technologických postupů a vydávání metodických pokynů v rámci oblasti metrologie.
 • Provádění statistických výpočtů spjatých s měřícími systémy a požadavky na reprodukovatelnost a opakovatelnost měření či poznání nejistot měření.
 • Dozor nad dodržováním metrologického řádu.
 • Podpora při analýzách a řešení neshod a nápravných opatření v oblasti metrologie.
 • Školení zaměstnanců v používání měřidel.
 • Zajišťování interního poradenství pro pracovníky organizace v oblasti měření.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/metrolog

Samostatný hydrolog

Odborný směr

Životní prostředí a nakládání s odpady

Charakteristika

Samostatný hydrolog komplexně zajišťuje a provádí hydrologická měření a pozorování.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování a provádění hydrologických měření a pozorování.
 • Organizace a zajišťování speciálních terénních prací.
 • Zpracování výsledků měření a pozorování.
 • Správa regionální datové základny.
 • Zpracování a poskytování posudků a informací o stavu hydrosféry.
 • Příprava odborných podkladů pro mezinárodní spolupráci.
 • Zpracování a vydávání hydrologických předpovědí.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-hydrolog

Geolog

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Geolog provádí dílčí práce při vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů, ověřuje jejich zásoby a zpracovává geologické podklady pro jejich využívání a ochranu.

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích podkladů pro provádění geologicko-průzkumných prací.
 • Spolupráce na popisu geologických a úložních poměrů ložiska.
 • Spolupráce na přípravě projektů geologicko-průzkumných prací.
 • Zpracování dílčích geologických podkladů pro projektování staveb.
 • Spolupráce při zajišťování hydrogeologických průzkumů pro vyhledávání a ochranu vodních zdrojů.
 • Spolupráce s odbornými útvary organizace.
 • Zpracování podkladů pro výpočty zásob ložiska.
 • Kontrola dodržování zásad ochrany a využití nerostného bohatství při hornické činnosti.
 • Zpracování geologické, písemné a grafické dokumentace.

Kód ISCO

3111

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geolog

Stavební technik projektant

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební technik projektant spolupracuje na vypracování projektů nebo na vykonávání projektových prací při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve stavební výrobě.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na zpracování projektové dokumentace staveb nebo jejich technologických částí.
 • Spolupráce na projektování odstraňování staveb nebo jejich částí.
 • Zajišťování provozních návazností.
 • Vyhodnocení a sjednocení požadavků investora a dotčených orgánů státní správy a dalších osob.
 • Vypracování jednoduchých rozpočtů stavby.
 • Vypracování jednoduchých časových harmonogramů průběhu prací.
 • Zajištění autorského dozoru.
 • Vedení příslušné technické a projektové dokumentace.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-projekta-e181

Projektant lešení

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Projektant lešení vypracovává projekty lešení podle zadaných podkladů a provádí výpočty únosnosti a stability konstrukce lešení.

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů pro projektování lešení a pomocných konstrukcí.
 • Zpracování tvarového návrhu konstrukce lešení.
 • Stanovení zatížení konstrukce v daných podmínkách.
 • Stanovení průběhu sil v konstrukci.
 • Dimenzování jednotlivých částí dočasné stavební konstrukce.
 • Výpočet únosnosti a stability dočasné stavební konstrukce.
 • Zpracování projektové dokumentace potřebné pro montáž, používání a demontáž lešení v konkrétních podmínkách.
 • Provádění statických posouzení a odborných prohlídek dokončených lešení.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/projektant-leseni-6a7a

Stavební technik technolog

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební technik technolog určuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby.

Pracovní činnosti

 • Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů.
 • Zajišťování technologické přípravy stavební výroby.
 • Zajišťování technologických změn pracovních postupů.
 • Specifikace množství a druhů materiálů, kontrola kvality a provádění technických zkoušek.
 • Zavádění nových technologických postupů do výroby.
 • Stanovování technických podmínek, způsobu uspořádání a průběhu stavební výroby.
 • Zajišťování technických a technologických zkoušek.
 • Kontrola dodržování technologické kázně.
 • Vedení příslušné technologické dokumentace.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-technolo-2fa1

Technik diagnostik kanalizační sítě

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Technik diagnostik kanalizační sítě vyhodnocuje a zpracovává záznamy z diagnostických prohlídek kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Zpracování záznamů z diagnostických prohlídek kanalizačních sítí.
 • Řízení činnosti diagnostiků kanalizačních sítí.
 • Vyhodnocení podkladů a záznamů z prohlídek kanalizačních sítí.
 • Vkládání záznamů z prohlídek do mapových podkladů nebo do GIS (grafický informační systém).
 • Evidence nálezů na kanalizační síti.
 • Zpracování havarijních nálezů na kanalizační síti.
 • Zpracování podnětů pro opravy a rekonstrukce kanalizačních sítí.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-diagnostik-kanali

Stavební technik kontrolor kvality

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební technik kontrolor kvality kontroluje kvalitu vstupů stavební výroby, provedených stavebních prací a použitých materiálů.

Pracovní činnosti

 • Provádění kontroly kvality materiálových vstupů do stavební výroby, zpracování protokolů jakosti.
 • Provádění kontroly kvality prováděných prací, dodržování technologických postupů a používaných materiálů.
 • Provádění nebo zajišťování rozborů a zkoušek, sledování kvalitativních vlastností dokončených částí stavebního díla.
 • Navrhování a projednávání opatření k dosahování požadované kvality.
 • Sledování vlivů působících na kvalitu, navrhování opatření k zajišťování požadované kvality.
 • Zpracování plánů kontrol jakosti ve stavebnictví.
 • Zpracování protokolů jakosti stavebních materiálů a částí stavebního díla.
 • Vedení evidence o jakosti.
 • Řešení jednoduché reklamace.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-kontrolo-1619

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků řídí a organizuje dílčí úseky výroby stavebních hmot a výrobků pro stavby.

Pracovní činnosti

 • Řízení dílčích úseků výroby stavebních hmot a výrobků podle výrobních plánů.
 • Dohled nad dodržováním výrobních postupů a technologické kázně.
 • Optimalizace využívání výrobních a pracovních kapacit.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby.
 • Provádění rozpisů operativních plánů, předávání výrobních příkazů, kapacitní plánování.
 • Vedení evidence spotřeby materiálů, pracovních časů, strojních časů, kapacit, produkce a výkonů, odbytu, rozpracovanosti apod.
 • Zajišťování odběru vzorků pro ověřování jakosti.
 • Měření a vyhodnocení výrobních geometrických odchylek stavebních hmot a výrobků
 • Kontrola dodržování předpisů o nakládání s odpady, popř. jejich využití.
 • Dohled nad dodržováním BOZP a PO.
 • Vedení provozní, výrobní dokumentace, výkazů a evidencí.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-vyroby-s-849c

Zkušební technik laborant ve stavebnictví

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Zkušební technik laborant ve stavebnictví provádí přípravu, odběr, zkoušky a vyhodnocování jakosti u materiálových vstupů a částí stavebního díla.

Pracovní činnosti

 • Příprava a stanovení zkušebních metod a kritérií hodnocení zkoušek jakosti u materiálových vstupů a částí stavebního díla.
 • Odběr vzorků pro zkoušky jakosti.
 • Provádění laboratorních zkoušek a měření.
 • Vyhodnocování zkoušek a měření.
 • Technická vstupní, výstupní a mezioperační kontrola.
 • Zpracovávání technické dokumentace a protokolů.
 • Činnosti při posuzování shody výrobků.
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti stavebnictví a stavebního zkušebnictví.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zkusebni-technik-laborant

Vodárenský technik vodovodních sítí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při vyznačování vedení vodovodních sítí do mapové dokumentace a geografického informačního systému.
 • Zajišťování odstraňování havárií, poruch a úniků vody na vodovodech.
 • Spolupráce s pracovní skupinou pro vyhledávání poruch na vodovodní síti.
 • Zajišťování oprav na vodovodních sítích a příslušných zařízeních.
 • Řízení prací při budování a likvidaci vodovodních přípojek.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.
 • Příprava podkladů pro fakturaci vodného a stočného.
 • Provádění dohledu nad provozuschopností vodovodů.
 • Zajišťování provozu a údržby na vodovodních sítích.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-vodovo-d1fa

Vodárenský technik kanalizačních sítí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský technik kanalizačních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu kanalizačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při vyšetřování balastních vod včetně realizace nápravných opatření.
 • Spolupráce při vyznačování vedení kanalizačních sítí do mapové dokumentace a geografického informačního systému.
 • Spolupráce s pracovní skupinou pro odstraňování havárií na kanalizacích.
 • Spolupráce s pracovní skupinou pro vyhledávání poruch na kanalizační síti.
 • Provádění dohledu nad provozuschopností kanalizací.
 • Zajišťování provozu a údržby na kanalizačních sítích.
 • Zajišťování oprav na kanalizačních sítích a příslušných zařízení.
 • Řízení prací při budování a likvidaci kanalizačních přípojek.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.
 • Příprava podkladů pro fakturaci vodného a stočného.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-kanali

Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí řídí a organizuje práce při zajišťování výstavby, provozu a údržby rozsáhlých vodovodních a kanalizačních sítí v rámci daného území.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu a údržby vodovodních a kanalizačních sítí v rámci daného území.
 • Řešení oprav, provozních havárií a výluk na vodovodních a kanalizačních sítích.
 • Řízení činnosti při vyšetřování skrytých úniků vody včetně realizace opatření ke snížení ztrát vody.
 • Řízení činnosti při vyšetřování balastních vod včetně realizace nápravných opatření.
 • Koordinace činnosti pohotovostní služby.
 • Spolupráce na tvorbě koncepce vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Spolupráce v oblasti investiční činnosti, údržby a oprav.
 • Sestavování plánů hospodaření vodovodních a kanalizačních sítí a jejich dodržování.
 • Spolupráce při doplňování informací pro geografický informační systém.
 • Vyřizování obdržených stížností zákazníků včetně stanovení nápravných opatření.
 • Kontrola a potvrzování věcné správnosti podkladů pro fakturaci.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-samostatny-tec-6a2a

Projektant vodních staveb

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Projektant vodních staveb vypracovává a posuzuje projekty jednodušších staveb a technologických zařízení, zpracovává dílčí projektové podklady a technická řešení podle zadání stavby.

Pracovní činnosti

 • Zpracování jednoduchých projektových podkladů pro vodohospodářské stavby, objekty a zařízení.
 • Navrhování technických řešení podle zadání stavby, jednoduchého záměru nebo podle pracovního zadání.
 • Zpracování posudků a rozborů dle zadání.
 • Zpracování jednoduchých projektových podkladů pro rekonstrukci a obnovu břehových porostů.
 • Zajišťování a zpracování geodetických podkladů pro projektové a vytyčovací práce.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/projektant-vodnich-staveb

Diagnostik vodovodní sítě

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Diagnostik vodovodní sítě provádí diagnostiku stavu vodovodního potrubí a lokalizace úniků vody z něj.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika poruchy vodovodních potrubí.
 • Lokalizace úniků vody z vodovodního potrubí.
 • Zpracování protokolu o lokalizaci poruch vodovodního potrubí.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/diagnostik-vodovodni-site

Dispečer stavební výroby

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Dispečer stavební výroby řídí stavební výrobu nebo provoz dle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Sestavování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování případných technických nebo technologických změn podle aktuálních podmínek.
 • Sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování případných technických nebo technologických změn podle aktuálních podmínek.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a provozu.
 • Provádění rozpisů operativních plánů, předávání výrobních a provozních příkazů, kapacitní plánování.
 • Kontrola průběhu stavební výroby, montáže nebo provozu dle stanoveného harmonogramu.
 • Koordinace operativních výrobních a provozních plánů s ostatními úseky stavební výroby nebo provozu.
 • Optimalizace využívání výrobních kapacit.
 • Vedení evidence spotřeby materiálů, pracovních časů, strojních časů, kapacit, produkce a výkonů, odbytu, rozpracovanosti apod.
 • Zpracovávání provozní dokumentace, výkazů a evidencí.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-stavebni-vyroby

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Technik plynových zařízení a tepelných soustav vypracovává projektovou dokumentaci, řídí a organizuje práce na vymezeném úseku v rozsahu svých oprávnění, dbá na bezpečnost a provozuschopnost zařízení.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování technologické přípravy stavebně montážní činnosti a její realizace v rozsahu jeho technické autorizace.
 • Koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně při realizaci a provozu plynových zařízení a tepelných soustav.
 • Dispečerské řízení výroby nebo provozu podle operativních plánů.
 • Vedení provozní technické dokumentace, výkazů a evidencí.
 • Spolupráce s odbornými útvary na řízení a kontrole kvality procesů a technologických postupů.
 • Posuzování stavu technického zařízení s průvodní dokumentací.
 • Ověřování stavu rozvodu, vlastního zařízení, regulačních a jistících zařízení a měřících přístrojů.
 • Vypracování kompletní projektové dokumentace nebo její příslušné části v rozsahu jeho technické autorizace.
 • Zpracování provozních řádů v souladu s návody k obsluze, údržbě, opravám a montáži plynových zařízení a tepelných soustav v rozsahu jeho technické autorizace.
 • Dodržování a kontrola zásad bezpečnosti zdraví při práci a zásad požární ochrany.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-plynovych-zarizen

Diagnostik kanalizační sítě

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Diagnostik kanalizační sítě provádí kamerovou inspekci kanalizační sítě.

Pracovní činnosti

 • Diagnostika technického stavu kanalizace kamerovými systémy.
 • Údržba stojů a zařízení pro diagnostiku kanalizační sítě.
 • Zpracování protokolu o inspekci.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/diagnostik-kanalizacni-si

Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu zajišťuje přípravu a realizaci stavebních a jiných investic.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování přípravy a realizace investičních akcí dodavatelským způsobem.
 • Zajišťování dílčích úkolů přípravy stavebních, jiných investic a investičních celků.
 • Zpracování podkladů pro technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic.
 • Spolupráce při koordinaci jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic, projektové, finanční, technické a obchodní přípravy, dodavatelů a jiných zúčastněných orgánů.
 • Příprava zpracování rozpočtů investičních akcí.
 • Příprava podkladů pro zajišťování stavebních a kolaudačních řízení, ověřování způsobilosti a přebírání prací.
 • Sledování průběhu výstavby, zpracování zápisů z jednání, sledování a zhotovování provozních dokumentů stavby.
 • Spolupráce na provádění návrhů cen, smluv a dalších provozních dokumentů dle stanovených pravidel.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-technik-pripravy-4a8f

Samostatný projektant vodních staveb

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Samostatný projektant vodních staveb samostatně vypracovává a posuzuje projekty vodních staveb a technologických zařízení, koordinuje návaznost dalších profesí.

Pracovní činnosti

 • Zpracování a analýza vstupních podkladů pro další projektovou činnost.
 • Příprava podkladů předprojektové a přípravné dokumentace.
 • Vypracovávání projektové dokumentace staveb.
 • Řešení hydrotechnických výpočtů a návrhů.
 • Zajišťování funkce zodpovědného projektanta a autorského dozoru.
 • Autorský a technický dozor na stavbách.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-projektant-vod

Vodohospodářský technik hrázný jezný

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodohospodářský technik hrázný jezný samostatně řídí provoz, údržbu a opravy vodních děl a vodohospodářských zařízení na nich dle manipulačního a provozního řádu.

Pracovní činnosti

 • Řízení obsluhy a provozu přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačních řádů.
 • Zajišťování dodržování manipulačních řádů na vodních dílech.
 • Zpracování podkladů a požadavků na údržbu a opravy.
 • Koordinace prací při opravách a údržbě na vodním díle v souladu s provozním řádem.
 • Plnění úkolů protipovodňové ochrany.
 • Plnění úkolů dle Programu technicko-bezpečnostního dohledu.
 • Sledování a hodnocení jakosti vody.
 • Řízení prací při čistotářských haváriích a mimořádných událostech.
 • Vedení prvotní evidence měření a výsledků vykonávané práce.

Kód ISCO

3112

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodohospodarsky-technik-h

Dispečer rozvodné elektrické soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Dispečer rozvodné elektrické soustavy řídí provoz svěřené části distribuční elektrické soustavy v reálném čase.

Pracovní činnosti

 • Operativní (dispečerské) řízení provozu svěřené části distribuční soustavy VVN (velmi vysoké napětí), VN (vysoké napětí) a NN (nízké napětí) v reálném čase.
 • Zajišťování činnosti dle energetického zákona, dispečerského řádu a provozních instrukcí.
 • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování standardů nebo sjednaných parametrů.
 • Provozní manipulace ve svěřené části distribuční soustavy.
 • Zajišťování likvidace poruchových stavů a operativní řízení poruchových osádek.
 • Provádění opatření při stavech nouze a mimořádných stavech svěřené části distribuční soustavy.
 • Realizace činností spojených s obsluhou automatizačních prvků a systémů smart grid.
 • Komunikace s organizacemi, samostatnými právními subjekty a orgány státní správy
 • Vedení příslušných záznamů.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-rozvodne-elektri

Samostatný projektant elektroenergetických stanic

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný projektant elektroenergetických stanic zpracovává projektovou dokumentaci elektroenergetických stanic, zajišťuje právní podklad k realizaci projektu na Stavebním úřadě, provádí autorský dozor při realizaci.

Pracovní činnosti

 • Seznámení se zadáním stavby a ověřování si stávajícího výchozího stavu.
 • Zajištění podkladů z GIS správců sítí, mapové podklady z GIS zadavatele popř. z katastru a zajištění vlastníků dotčených nemovitostí.
 • Ověřění průchodnosti navrženého umístění s ohledem na vlastníky nemovitostí a dotčené organizace a orgány státní správy.
 • Navržení umístění elektroenergetické stanice, stavební dispozice.
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby
 • Projednání umístění elektroenergetické stanice s vlastníky nemovitostí formou právního vypořádání.
 • Vypracování dokumentace v rozsahu pro územní a stavební řízení včetně projednání a zajištění potřebných stanovisek a souhlasů dotčených organizací a orgánů státní správy.
 • Zajišťování právního podkladu pro realizaci stavby u stavebního úřadu (územní rozhodnutí, stavební povolení).
 • Vypracování realizační dokumentace s ohledem na požadované vybavení stroji, přístroji a zařízeními, jištění, ochrany před úrazem el. proudem, to vše podle standardů zadavatele.
 • Zpracování výkazu výměr se soupisem potřebných prací, materiálu a dodávek.
 • Provádění autorského dozoru při realizaci.
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení.
 • Vypracování plánu BOZP.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-projektant-ele

Elektrotechnik projektant

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik projektant zpracovává projektovou dokumentaci elektrických zařízení potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, provádí autorský dozor a vykonává dílčí odborné projektové práce.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání projektové dokumentace elektrických rozvodů jednoduchých obytných nebo administrativních budov.
 • Zpracovávání projektové dokumentace elektrické části jednoduchého technologického zařízení.
 • Zpracovávání dílčích odborných projektových prací při zpracování projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů a procesů.
 • Provádění autorského dozoru při realizaci projektu.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-projektant

Technolog teplárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technolog teplárny zpracovává technologické postupy ve výrobě a distribuci tepla podle zadání nebo podle standardních postupů.

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologických postupů a technologických podmínek podle zadání nebo standardních postupů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů ve výrobě nebo navazujících provozů.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Provádění technických zkoušek.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-teplarny

Technik správy dat o sítích VN, NN

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik správy dat o sítích VN (vysoké napětí), NN (nízké napětí) pořizuje a aktualizuje data do technického informačního systému (TIS) a vede technickou evidenci a dokumentaci v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Aktualizace dat v technickém informačním systému (TIS) v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Kontrola správnosti dat v informacích o distribuční soustavě.
 • Podpora správy sítě v informacích o distribuční soustavě.
 • Zajišťování podkladů pro energetickou provozní statistiku.
 • Vyřizování žádostí o vyjádření k existenci sítí pro zařízení distribuční soustavy.
 • Spolupráce na tvorbě metodik pro pořizování dat a práce s technickým informačním systémem (TIS) v oblasti správy dat o sítích VN, NN.
 • Vedení technické evidence a dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-spravy-dat-o-siti

Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení zpracovává technickou dokumentaci elektrických strojů a přístrojů potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, vykonává dílčí odborné projektové práce.

Pracovní činnosti

 • Vytváření technické dokumentace návrhu elektrických strojů a přístrojů.
 • Vytváření návrhu elektromagnetického obvodu aktivních částí elektrických strojů a přístrojů.
 • Výroba, instalace, seřizování, zkoušení a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení, např. elektromotorů, transformátorů, rozváděčů a svařovacích agregátů.
 • Sestavování a opravy elektrických a elektromechanických systémů číslicově řízených strojů.
 • Diagnostika a odstraňování závad řídicích mechanismů, ochranných, signalizačních a regulačních zařízení za použití digitální a analogové techniky.
 • Diagnostika, údržba, seřizování a opravy elektrického a elektronického příslušenství motorových vozidel.
 • Funkční zkoušky elektrických a elektronických agregátů a prvků.
 • Instalace a servis zabezpečovacích zařízení, hasicích přístrojů a automatických protipožárních systémů.
 • Řízení montáže, demontáže, oprav a servisu koncových technických zařízení včetně jejich uvedení do provozu.
 • Řízení prací při sestavování, seřizování a opravách složitých a prototypových strojů, přístrojů a zařízení, jejich měření, zkoušení a oživování.
 • Řízení prací i samostatné vykonávání nejnáročnějších speciálních odborných činností při výrobě, zkoušení, opravách a rekonstrukcích složitých a prototypových elektrických strojů, přístrojů a zařízení.
 • Koordinace prací při montáži, opravách a údržbě elektrických strojů, přístrojů a zařízení.
 • Montáž, opravy, seřizování a zkoušení vážících zařízení.
 • Evidence technických dat a o průběhu provedených prací a výsledcích provedených kontrol.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-pro-elektr

Elektromechanik pro slaboproud

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik pro slaboproud provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montážích, rekonstrukcích, opravách, kontrolách, seřizování, údržbě a obsluze elektronických výrobků a zařízení, elektrických slaboproudých zařízení, sdělovacích a měřicích zařízení, výrobků a zařízení měření, regulace a automatizace technologických procesů.

Pracovní činnosti

 • Montáž a odzkoušení řídicích obvodů a ovládacích prvků.
 • Montáž a oživování slaboproudých obvodů, elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť.
 • Sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky, automatizační, organizační a výpočetní techniky.
 • Provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení.
 • Měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických parametrů zařízení, diagnostika závad.
 • Instalování, diagnostika a opravy metalických, optoelektronických a bezdrátových přenosových systémů.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, opravy a seřizování automatizovaných systémů řízení technologických procesů a elektrických zařízení nn.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.
 • Odborné práce ve výrobě elektronických prvků a sestav.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba, zkoušení, seřizování a opravy telekomunikačních zařízení.
 • Provádění údržby komplexu slaboproudých zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-slabo

Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů provádí dle příslušných norem měření elektrických i neelektrických veličin a dle zadání konstruktéra vývojové i typové zkoušky.

Pracovní činnosti

 • Příprava na zkoušky prostudováním parametrů a podmínek zkoušky a měření.
 • Určení, příprava a kontrola vhodných měřicích přístrojů.
 • Příprava pracovního procesu, seřízení funkcí měřicích přístrojů, příprava vzorků.
 • Řízení zkušebních zařízení pomocí příslušných obsluhovacích prvků.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k zajištění korektního průběhu práce během zkoušky.
 • Obsluha měřících přístrojů a zkušebních zařízení a provádění prací nutných při měření.
 • Odzkoušení vzorků za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Ošetřování a údržba příslušného vybavení, strojů a nástrojů a provádění jednoduchých opravářských prací.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Vyhodnocení naměřených hodnot, jejich posouzení z hlediska příslušných norem nebo konkrétních požadavků.
 • Tvorba zkušebního protokolu.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-zkusebny-e

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Samostatný elektrotechnik projektant měřících přístrojů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik projektant měřicích přístrojů pracuje na projektování a vývoji nových měřicích přístrojů, na inovaci a modifikaci měřicích přístrojů a zařízení, provádí autorský dozor a vykonává odborné projektové práce, spolupracuje při zavádění přístrojů a zařízení. Vede a kontroluje pracovní týmy elektrotechniků.

Pracovní činnosti

 • Navrhování dílčích celků a designu nových a inovovaných měřicích přístrojů.
 • Příprava podkladů pro návrhy změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů.
 • Stanovení a řízení aspektů (technických, časových, environmentálních a ekonomických) potřebných pro řešení projektu.
 • Studium odborné literatury vztahující se k projektu.
 • Projektová a vývojová činnost.
 • Vedení a řízení dokumentace k projektu a vyvíjeným produktům.
 • Celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod projekce a vývoje.
 • Prezentace průběžných informací o stavu řešení úkolu.
 • Zpracování konečné dokumentace projektu a fází vývoje měřicího zařízení.
 • Spolupráce při testování funkčních vzorků, prototypů a při zavedení do výroby.
 • Stanovení pracovních postupů a metod podřízených pracovních týmů při realizaci pracovních a finálních návrhů měřicích přístrojů a jejich kontrola.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému řízení jakosti nebo systému environmentálního managementu (EMS/EMAS) nebo jiného systému řízení z hlediska projektových činností a bezpečnosti.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-c128

Technik provozu distribuční soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik provozu distribuční soustavy provádí činnosti k zajištění provozuschopnosti zařízení elektrických sítí a elektrických stanic nebo vykonává odborné práce při obsluze energetického zařízení.

Pracovní činnosti

 • Zajištění provozu, opravy a preventivní údržby zařízení elektrických sítí a elektrických stanic ve stanoveném rozsahu.
 • Analýza a vyhodnocení dodržování standardů provozování elektrických sítí a elektrických stanic.
 • Provádění včasných likvidací poruch na provozovaném zařízení na napěťové úrovni VVN (velmi vysoké napětí), VN (vysoké napětí) a NN (nízké napětí).
 • Řízení odstraňování poruch včetně poruch kalamitního charakteru.
 • Zajištění plnění plánu kontrol a preventivní údržby svěřené dílčí oblasti.
 • Vyhotovení dílčích revizních zpráv.
 • Koordinace provádění opravných a údržbových prací zařízení elektrických stanic a elektrických sítí.
 • Koordinace činností provozních elektromontérů.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-provozu-distribuc

Technik inteligentních elektroinstalací

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik inteligentních elektroinstalací provádí veškeré práce související s oživením inteligentních elektroinstalací a uvedením do provozu včetně případné obsluhy a měření. Zaškoluje koncové uživatele systému.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních prostředků, postupů a metod.
 • Kontrola správnosti zapojení a kompletnosti celé instalace
 • Odzkoušení a nastavení uživatelských funkcí systémové inteligentní elektroinstalace v interiéru.
 • Oživení, nastavení a případné seřízení celé instalace podle dokumentace, včetně doplnění funkcí na základě upřesňujících požadavků uživatele.
 • Zapojování přístrojů, přidání přístrojů do instalace a následné nastavení požadovaných funkcí.
 • Údržba, provedení kompletního servisu a kontrola instalace.
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Vytvoření uživatelského manuálu a zaškolení uživatele.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-inteligentnich-el

Elektrotechnik investic a engineeringu

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik investic a engineeringu zpracovává jednoduchou agendu přípravné fáze investiční výstavby v oboru elektro a vykonává méně náročné odborné činnosti ve fázi realizace investičních akcí.

Pracovní činnosti

 • Kompletace požadavků na investiční akce.
 • Zpracování návrhů investičních plánů.
 • Kalkulace nákladů investiční akce, zpracování podkladů pro rozpočet.
 • Stavební dozor při realizaci jednoduchých investičních akcí.
 • Vyřizování stavebních povolení.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Projektové řízení investičních akcí v oblasti elektrotechniky.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-investic-a

Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje provádí technickou a programovou podporu strojů a zařízení v humánní medicíně.

Pracovní činnosti

 • Opravy a údržba elektrotechnických přístrojů v medicíně.
 • Sestavovaní, zkoušení, opravy, údržba a oživování biomedicínských strojů a přístrojů.
 • Čtení technické dokumentace a norem při práci s elektronickými zařízeními.
 • Kontrola funkce elektronických přístrojů a jejich sestav.
 • Dodržování postupů k oživování a opravě.
 • Průběžná kontrola funkce elektronických přístrojů a jejich sestav.
 • Dodržování zásad elektromagnetické kompatibility, zjišťování jejich příčiny a odstraňování nežádoucích vlivů.
 • Měření veličin a schopnost interpretace měřených hodnot.
 • Kalibrace a nastavování elektronických zařízení, které je určeno k měření veličin.
 • Zjišťování laboratorních veličin biologického materiálu.
 • Diagnostika poruch elektronických přístrojů a jejich sestav včetně související ICT.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-77bf

Elektrotechnik pro slaboproud

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik pro slaboproud vykonává činnosti spojené vývojem, výpočtem, analýzou, simulací, řešením, výrobou, testováním, kontrolou a údržbou elektronických zařízení, jejich součástí, prvků a programů.

Pracovní činnosti

 • Vývoj elektronických obvodů a součástek podle zadané specifikace.
 • Vývoj zkušební techniky elektronických zařízení a systémů.
 • Aplikace nových materiálů a součástek elektronických obvodů.
 • Spolupráce na mechanickém designu elektronického zařízení.
 • Navrhování úpravy elektronických schémat.
 • Sestavení vzorku a prototypového provedení elektronického obvodu podle dokumentace.
 • Spolupráce na oživování a zkouškách elektronického zařízení.
 • Testování a optimalizace zapojení elektronických jednotek (např. řídících jednotek).
 • Správa, údržba a opravy průmyslového software a elektronických zařízení.
 • Programování software pro testování.
 • Diagnostika a odstraňování závad elektronických systémů.
 • Programování elektronických zařízení a systémů (např. bezpečnostních systémů, řídících kontrolérů mobilních strojů).
 • Provádění preventivní údržby elektronických zařízení a systémů.
 • Vedení dokumentace provedených prací na elektronických zařízeních, systémech a programech.
 • Zpracování podkladů k technické a technologické dokumentaci k zařízení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-pro-slabop

Technik provozu řídicí soustavy

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik provozu řídicí soustavy provádí technické práce při zajišťování spolehlivého provozu a řádného technického stavu řídicí techniky, včetně příslušného software a hardware.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu a údržby části zařízení komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
 • Provádění prací na zařízeních komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
 • Udržování technické dokumentace části provozovaných zařízení.
 • Provádění softwarové parametrizace zařízení.
 • Likvidace poruch a diagnostiky na zařízení komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
 • Montáž a oživení zařízení komplexních řídicích systémů, ochran a automatik.
 • Příprava podkladů pro provozní a technickou dokumentaci komplexních řídicích systémů, ochran a automatik, pro technická a správní jednání.
 • Spolupráce na zpracování návrhů rozvoje řídicích systémů distribuční soustavy v návaznosti na perspektivní potřeby provozu.
 • Spolupráce na zpracování metodik.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-provozu-ridici-so

Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel provádí revizi chladicích zařízení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel.

Pracovní činnosti

 • Posuzování technického zařízení s průvodní dokumentací a kontrola úplnosti průvodní dokumentace.
 • Kontrola splnění opatření navržených v předchozí revizní zprávě.
 • Kontrola provozního deníku zařízení.
 • Kontrola dokumentů o provedených povinných prohlídkách (revize úniku chladiva, revize elektrického zařízení, revize tlakových zařízení, protokol o přezkoušení pojistných ventilů, záznamy o doplňování chladiva a oleje, zápisy o provedených opravách a servisních pracích).
 • Provádění kontrolní prohlídky zařízení dle aktuálně platných norem pro bezpečnostní a environmentální požadavky chladicích zařízení.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
 • Zpracovávání zpráv o revizi technického zařízení.
 • Kontrola dokumentů o zkouškách a měřeních provedených na zařízení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-chladicic

Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení montuje, seřizuje, ladí, provádí servis a diagnostiku závad a opravy antén, zesilovačů a dalších speciálních zařízení pro příjem a vysílání vysokofrekvenčního signálu.

Pracovní činnosti

 • Montáž vysokofrekvenčních napájecích vedení, vysílacích a přijímacích zařízení včetně antén.
 • Revize, údržba a opravy instalovaných vysokofrekvenčních zařízení.
 • Zpracování a vedení provozně-technické dokumentace k instalovaným zařízením.
 • Měření, nastavování a ladění instalovaných zařízení.
 • Pravidelná účast na školeních bezpečnosti práce, vyhlášky č. 50/1978 Sb., a odborných školeních k nově zaváděné vysokofrekvenční technice.
 • Zaškolování uživatelů a obsluh zařízení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-koncovych-

Technik provozu elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik provozu elektrárny vykonává odborné činnosti v příslušném technologickém úseku elektrárny.

Pracovní činnosti

 • Provádění obsluhy a údržby elektrických zařízení a rozvodů elektráren.
 • Technické a odborné práce při zajišťování likvidace poruch zařízení.
 • Zajišťování podkladů pro rozšiřování, modernizaci a opravy elektrárny.
 • Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu zařízení elektráren.
 • Spolupráce při sestavování plánu výroby elektrické energie v elektrárnách.
 • Vedení technické dokumentace a evidence.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-provozu-elektrarn

Elektrotechnik dispečer

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik dispečer zajišťuje dispečerské řízení elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Sestavování operativních plánů elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu.
 • Průběžné sledování a kontrola plnění operativních plánů.
 • Přijímání opatření a změny operativních plánů.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a provozu.
 • Koordinace operativních výrobních a provozních plánů s ostatními úseky činnosti podniku.
 • Zajišťování operativní evidence, zpracovávání provozní dokumentace a výkazů.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-dispecer

Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu se zabývá vzájemným působením technických prostředků a zařízení na společném místě provozu (budova, řídící centrum apod.), měří a hodnotí rušivé elektromagnetické signály, přijímá opatření k jejich potlačení, eliminaci a odstranění a posuzuje shodu skutečných elektromagnetických vlastností zařízení se stanovenými standardy.

Pracovní činnosti

 • Měření a vyhodnocení měření elektrických veličin.
 • Měření rušivých signálů.
 • Testování elektromagnetické odolnosti.
 • Testování elektromagnetické kompatibility.
 • Klasifikace rušivých signálů a jejich zdrojů.
 • Volba způsobu omezování rušení.
 • Aplikace způsobů elektromagnetického stínění.
 • Tvorba a udržování dokumentace k postupům elektromagnetické kompatibility.
 • Certifikace výrobků podle směrnic EU.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-63e2

Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě projektuje instalace elektrických zařízení používané při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovává příslušnou dokumentaci.

Pracovní činnosti

 • Projektování instalace elektrických zařízení.
 • Vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů včetně změn.
 • Řízení úseku zpracovávající projekty elektro strojů a zařízení.
 • Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánů otvírky, přípravy a dobývání.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/projektant-instalaci-elek

Technik údržby ochran

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik údržby ochran vykonává činnosti související se systémy ochran a automatik linek VVN (velmi vysoké napětí), VN (vysoké napětí), technologií vlastních spotřeb AC (střídavý proud) i DC (stejnosměrný proud) a dalšími.

Pracovní činnosti

 • Revizní a kontrolní činnosti na technologiích rozvoden a transformoven ZVN (zvláště vysoké napětí), VVN (velmi vysoké napětí) a VN (vysoké napětí).
 • Revizní a kontrolní činnosti na spínacích stanicích VN/VVN.
 • Technické přejímky nových zařízení od dodavatelů.
 • Analýza poruchových událostí v elektrické síti.
 • Spolupráce na rozvoji technologií ochran a automatik vedení VVN, VN, transformátorů a rozvoden.
 • Zajišťování pohotovosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-udrzby-ochran

Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě zajišťuje provoz a funkčnost elektrického vybavení těžního stroje.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování bezpečného chodu elektrického vybavení těžního stroje podle Spisu o jízdě na laně.
 • Zajišťování pracovní a technologické kázně pracovníků podílejících se na provozu, údržbě a opravách elektrického vybavení těžního stroje.
 • Zabezpečování předepsané odborné způsobilosti pracovníků podílejících se na provozu, údržbě a opravách elektrického vybavení těžního stroje.
 • Dozor nad elektrickou částí těžního zařízení TZ.
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Účast na prohlídkách a revizích určených bezpečnostním předpisem.
 • Zpravování návrhu opatření k zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení na těžním stroji.
 • Vedení dokumentace provozu elektrického vybavení těžního stroje.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-dozoru-elektricke

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID)

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID), provádí návrhy a montáž systémů určených pro automatickou identifikaci (RFID) a zajišťuje technickou a technologickou způsobilost snímačů, čteček a čipů pro bezkontaktní komunikaci.

Pracovní činnosti

 • Stanovení a výběr vhodného systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci v závislosti na rozmístění prvků automatické identifikace a s ohledem na bezpečnost a funkční spolehlivost.
 • Vypracování technické dokumentace a schématu instalovaného systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci.
 • Montáž a nastavení systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci včetně testování správnosti provozu.
 • Detekce závad systému automatické identifikace pomocí měřicích přístrojů.
 • Opravy a pravidelné servisní práce na systémech pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci.
 • Vedení technické a provozní dokumentace a záznamů o prováděných měření.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-pro-automa

Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť zabezpečuje provoz, opravy a údržbu světlotechnických zabezpečovacích zařízení (systémů) letiště, včetně jejich napájecích zdrojů a nízkonapěťových přívodních kabelů.

Pracovní činnosti

 • Kontrola správné funkce světlotechnického zabezpečovacího zařízení – světlotechnického systému letiště.
 • Poskytování průběžných informací o stavu jednotlivých zařízení a o plnění provozních úkolů.
 • Plánování údržby a oprav na stanovené období.
 • Organizace a řízení údržby světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Organizace a řízení údržby na opravách světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Plánování a organizace revizí dle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • Plánování a organizace školení dle vyhlášky 50/1978 Sb.
 • Sledování a vyhodnocování technického resursu světlotechnických zabezpečovacích zařízení a vyžadování jejich ověření obletovou laboratoří a generálních oprav či výměny.
 • Vedení stanovené dokumentace světlotechnických zabezpečovacích zařízení.
 • Kontrola dodržování a návrhy na upřesnění a změny stanovených pracovních postupů, metod.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-svetlotech

Elektromechanik pro silnoproud

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektromechanik pro silnoproud provádí práce a dílčí řízení prací při montážích, opravách a rekonstrukcích elektrických zařízení, elektrických trakčních a zabezpečovacích zařízení, rozvodů a zařízení v objektech bytové, občanské, průmyslové a zemědělské výstavby, samostatně obsluhuje energetická zařízení, provádí montáže bleskosvodných systémů, provádí samostatné práce při opravách a údržbě nevýbušných elektrozařízení.

Pracovní činnosti

 • Montáž, zapojování, kontroly a rekonstrukce elektrických rozvodů v budovách a průmyslových objektech.
 • Připojování strojů a elektrických zařízení.
 • Montáž a zapojování měřicích přístrojů a souprav pro měření a kontrolu odběru elektrické energie.
 • Zapojování a opravy dalších součástí elektroinstalací - rozvaděčů, ovladačů, jističů, transformátorů, usměrňovačů, zásuvek, spínačů, přepínačů, lustrů a různých elektrospotřebičů.
 • Montáž, rekonstrukce, opravy a údržba venkovních a kabelových elektrických vedení.
 • Montáž, údržba a opravy všech typů hromosvodů.
 • Provádění potřebných prostupů, otvorů a drážek ve stavebních konstrukcích.
 • Elektromontážní práce a dílčí i celkové řízení montáží zařízení průmyslového a energetického charakteru.
 • Práce na elektrických zařízeních ve vypnutém stavu, v blízkosti zařízení pod napětím a práce pod napětím nn (do 1000V), práce ve výškách a ve vynucených polohách.
 • Údržba elektrických sítí a rozvaděčů, provádění servisních operací a kontrol.
 • Řízení a provádění testů a měření zajišťujících spolehlivé a efektivní fungování energetického zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-silno

Elektrotechnik pro silnoproud

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik pro silnoproud vykonává přípravné, řídicí a kontrolní činnosti v oblasti výroby, montáže, provozu a projektování silnoproudých elektrických zařízení, v oblasti poskytování služeb v elektrotechnice, nebo ve fázi realizace investičních akcí, vytváří a uplatňuje normy spotřeby práce, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů, zařízení a přístrojů.

Pracovní činnosti

 • Samostatné projektování jednoduchých silnoproudých elektrických zařízení.
 • Řízení skupiny pracovníků při zajišťování výroby, montáže nebo provozu elektrických zařízení.
 • Zpracování a vedení agendy méně náročných investičních akcí v oboru elektrotechniky.
 • Zajišťování technologické přípravy jednoduché elektrotechnické výroby nebo montáže.
 • Kontrola jakosti surovin, materiálů, polotovarů, výrobků, výkonů a služeb v procesu výroby, montáže, balení, skladování a expedice elektrotechnických výrobků a elektrických zařízení.
 • Zajišťování technické a technologické způsobilosti a hospodárného využívání pracovních strojů, zařízení, přístrojů a nářadí.
 • Tvorba norem a normativů spotřeby práce a početních stavů v elektrotechnické výrobě, montáži nebo službách.
 • Dispečerské řízení elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu podle operativních plánů.
 • Provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů.
 • Montáž, rekonstrukce, údržba a opravy silnoproudých elektrických zařízení.
 • Funkční seřizování, renovace, montáže elektrických zařízení, opravy, rekonstrukce v elektrotechnice a energetice.
 • Vystavování revizních zpráv.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-pro-silnop

Technik řízení montáže, provozu a údržby EZ v těžbě

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Technik řízení montáže, provozu a údržby EZ (elektrických zařízení) v těžbě řídí a organizuje práce při montáži, provozu a údržbě elektrických zařízení a strojů v povrchové těžbě surovin.

Pracovní činnosti

 • Řízení prací při montáží, provozu a údržbě elektro zařízení.
 • Kontrola dodržování technologických a bezpečnostních předpisů.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.
 • Hodnocení pracovní výkonnosti a zpracování podkladů pro odměňování pracovníků.
 • Ověřování odborné způsobilosti podřízených pracovníků.
 • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
 • Diagnostikování poruch elektrických zařízení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-rizeni-montaze-pr

Elektrotechnik letadlových přístrojů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik letadlových přístrojů se podílí na montáži, demontáži, kontrole, revizi, nastavování, ověřování správné činnosti a drobných opravách letadlových palubních přístrojů.

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž palubních letadlových přístrojů.
 • Funkční kontrola a ověřování správné činnosti palubních letadlových přístrojů.
 • Nastavování, seřizování předepsaných hodnot palubních letadlových přístrojů.
 • Organizace předepsaných revizí a kalibrací palubních letadlových přístrojů.
 • Detekce vzniklých závad na palubních letadlových přístrojích.
 • Samostatné provádění drobných oprav palubních letadlových přístrojů (podle získaných oprávnění).
 • Spolupráce na provádění velkých oprav, revizí obnovujících celkový resurs letadel – komplexní kontrola palubních přístrojů včetně signálních cest a napájení a jejich nastavení, seřízení.
 • Vedení předepsané dokumentace o manipulaci s palubními letadlovými přístroji.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-letadlovyc

Revizní technik nízkotlakých kotelen

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Revizní technik nízkotlakých kotelen provádí školení, preventivní kontroly, spolupracuje při šetření nastalých pracovních úrazů a zajišťuje další činnosti v oblasti bezpečnosti provozu NTL kotelen.

Pracovní činnosti

 • Poradenství v oboru bezpečnost provozu nízkotlakých kotelen a tlakových zařízení
 • Lektorská činnost v oboru bezpečnost provozu NTL kotelen
 • Provádění preventivních kontrol pracovišť NTL kotelen z hlediska dodržování právních a ostatních předpisů nebo technických norem a navrhování způsobů a opatření k jejich odstraňování.
 • Účast na procesu šetření nastalých pracovních úrazů, nehod a mimořádných událostí včetně vyhodnocování jejich příčin a návrhy opatření k zabránění jejich opakování.
 • Zpracování zpráv o výsledcích provedených pravidelných prohlídek NTL kotelen
 • Zpracování zpráv o výsledcích prohlídek NTL kotelen po rekonstrukci nebo změně druhu paliva
 • Zpracování dokumentace pro provoz NTL kotelen stanovené právními a ostatními
 • Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-nizkotlak

Elektrotechnik kontrolor jakosti

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik kontrolor jakosti provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu jakosti surovin, materiálů, polotovarů, výrobků, výkonů a služeb v elektrotechnické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Vstupní kontrola jakosti surovin, materiálů a dalších komponentů v elektrotechnické výrobě.
 • Kontrola a prověřování dokladů o jakosti.
 • Vypracovávání protokolů o jakosti vstupů a rozhodování o jejich používání.
 • Mezioperační kontrola polotovarů, výrobků nebo jiných komponentů v průběhu výrobních, provozních nebo jiných procesů v oblasti výroby a montáže elektrických zařízení.
 • Provádění zkoušek a sledování kvalitativních vlastností výstupů.
 • Navrhování opatření k dosahování požadované jakosti.
 • Provádění přejímek u dodavatelů.
 • Příprava podkladů pro reklamace.
 • Kontrola dodržování technologické kázně v procesu výroby nebo montáže elektrických zařízení.
 • Zpracování protokolů o výsledcích kontrol.
 • Vyhodnocení výsledků kontrol a návrh následných opatření.
 • Provádění metodických opatření a proškolení zaměstnanců v systému managementu jakosti (SMJ).
 • Zajištění metrologických služeb.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-kontrolor-

Technik měření v elektroenergetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik měření v elektroenergetice provádí činnosti spojené s obsluhou a servisem zařízení určených pro měření odběru a kvality elektrické energie.

Pracovní činnosti

 • Kontrola odběru elektrické energie, elektroměrové a odečtové služby.
 • Měření množství a kvality vyráběné, dodávané a odebírané elektrické energie.
 • Evidence stavu měřidel při odběru elektrické energie.
 • Navrhování nápravných opatření ke zlepšení kázně při odběru elektrické energie.
 • Kontrola odběrové kázně zákazníků.
 • Vedení příslušné technické a administrativní dokumentace.
 • Technické vyhodnocení problémů a řešení anomálií při provozu měřicích zařízení.
 • Správa a udržování elektronické dokumentace, nastavení měřicích zařízení.
 • Udržování parametrizačních softwarů.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-mereni-v-elektroe

Elektrotechnik měřících přístrojů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik měřicích přístrojů se podílí na sestavování funkčních celků nových měřicích přístrojů, na jejich inovaci a modifikaci a vykonává dílčí odborné práce při vývoji prototypů nových a inovovaných měřicích přístrojů a při realizaci laboratorních a funkčních testů.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na realizaci funkčních celků nových či inovovaných měřicích přístrojů.
 • Spolupráce na stanovení pracovních postupů a metod projekce a vývoje.
 • Studium odborné technické literatury vztahující se k zadanému úkolu.
 • Dílčí vývojová a realizační činnost pod odborným vedením i samostatně.
 • Vedení stanovené dokumentace k projektu a vyvíjeným produktům.
 • Zpracování podkladů pro celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod projekce a vývoje.
 • Zpracování dokumentace o vyřešení dílčího úkolu vývoje.
 • Vypracovávání průběžných zpráv o stavu řešení dílčího úkolu.
 • Realizace dílčích úkolů při testování laboratorních a funkčních vzorků, prototypů.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-mericich-p

Elektrotechnik normovač

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik normovač vytváří a uplatňuje normy a normativy spotřeby práce a početních stavů v oblasti elektrotechnické výroby a montáže podle časových studií, rozborů plnění výkonových norem nebo podle sborníků norem a normativů.

Pracovní činnosti

 • Tvorba norem a normativů spotřeby práce a početních stavů v elektrotechnické výrobě, včetně tvorby sborníků norem.
 • Uplatnění norem a normativů spotřeby práce a početních stavů.
 • Stanovování pracovních postupů při výrobě nebo montáži elektrotechnických výrobků.
 • Provádění náměrů, časových studií, jejich vyhodnocování.
 • Stanovování spotřeby času k pracovnímu postupu.
 • Zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace.
 • Navrhování racionalizačních opatření a zpracovávání projektů organizace práce v elektrotechnické výrobě, technologických provozech a na montážních pracovištích.
 • Hodnocení procesů výroby a montáže.
 • Spolupráce s oddělením přípravy výroby, řízením a kontrolou kvality.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-normovac

Dispečer teplárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Dispečer teplárny operativně řídí provoz systémů centrálního zásobování teplem.

Pracovní činnosti

 • Operativní řízení provozu systému centrálního zásobování teplem.
 • Zajišťování plynulých a bezporuchových dodávek při dodržování stanovených nebo sjednaných parametrů.
 • Zajišťování likvidace poruchových stavů a operativní řízení poruchových čet.
 • Zajišťování dodávek tepla dle požadavku odběratelů při dodržování parametrů dodávaného média.
 • Komunikace s orgány řízení provozu ES.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-teplarny

Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení zpracovává konstrukční dokumentaci audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení, provádí elektrotechnický návrh od matematických a elektromagnetických výpočtů, přes zpracování technické dokumentace, až po zajištění zpracování návrhů audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Výpočty parametrů audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Určení rozměrových dispozic audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Určení mechanických a elektrických vlastností audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Tvorba technické dokumentace návrhu audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Tvorba návrhu aktivních částí audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.
 • Vývoj audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-c5b2

Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci (RFID)

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci zpracovává projektovou dokumentaci pro automatickou identifikaci (RFID) potřebnou v jednotlivých fázích přípravy a realizace projektu, dále provádí autorský dozor při realizaci a vykonává odborné projektové práce při zpracování projektů.

Pracovní činnosti

 • Samostatné projektování aplikací pro automatickou identifikaci.
 • Provádění autorského dozoru při realizaci projektu.
 • Zajišťování technologické přípravy výroby a montáže.
 • Vyhodnocování a měření elektrických veličin číslicovými nebo analogovými měřicími přístroji.
 • Vypracování technické dokumentace a schématu instalovaného systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci.
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti provozu, údržby a oprav telekomunikačních systémů a zařízení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-elektrotechnik-ebcc

Technolog elektrárny

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technolog elektrárny zpracovává a kontroluje technologické postupy provozu elektrárny dle zadání nebo standardních postupů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů a technologických podmínek podle zadání nebo standardních postupů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů ve výrobě nebo v navazujících provozech.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Provádění technických zkoušek nových technologií.
 • Kontrola a provádění technických zkoušek technického zařízení a provozu po odstranění poruch.
 • Vedení technické, technologické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-elektrarny

Revizní technik elektrických zařízení

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Revizní technik elektrických zařízení provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů a vystavuje revizní zprávy.

Pracovní činnosti

 • Určení předmětu revize.
 • Prostudování podkladů k provedení revize.
 • Prohlídka revidovaného elektrického zařízení, zjištění zjevných závad.
 • Měření.
 • Zkouška funkčnosti prvků zajišťujících bezpečnost revidovaného elektrického zařízení.
 • Vypracování zprávy o revizi.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-elektrick-a889

Technik energetického dispečinku

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Technik energetického dispečinku zajišťuje provozuschopnost zařízení a provádí technické práce při tvorbě, organizaci a realizaci programové přípravy provozu v oblasti dispečerského řízení.

Pracovní činnosti

 • Zpracování programové přípravy provozu příslušné napěťové úrovně pro danou oblast.
 • Návrh úpravy a aktualizace schémat sítí příslušné napěťové úrovně.
 • Spolupráce na tvorbě příslušné dispečerské dokumentace.
 • Posuzování a provádění oponentních řízení k produktům správy sítí.
 • Zpracování bilancí výroby vyvedené do provozního systému energetické soustavy pracovní činnosti při uplatňování metodických a pracovních postupů.
 • Podávání požadavků na doplnění dat do technického informačního systému, nutných pro ohlášení zákazníků.
 • Tvorba sumarizací podkladů pro zpracování regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu pro předcházení stavu nouze v distribuční soustavě.
 • Zajištění obsluhy krizového pracoviště v kalamitních situacích.
 • Zpracování podkladů pro rozbory provozu dispečinku.
 • Příprava podkladů pro vydání provozních instrukcí.
 • Komunikace s ostatními subjekty, orgány státní správy a samosprávy.
 • Vedení technické a provozní dokumentace související s provozem energetického dispečinku a dodávkami energií.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-energetickeho-dis

Samostatný projektant elektroenergetických sítí

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Samostatný projektant elektroenergetických sítí zpracovává projektovou dokumentaci elektroenergetických sítí, zajišťuje právní podklad k realizaci projektu na stavebním úřadě, provádí autorský dozor při realizaci.

Pracovní činnosti

 • Seznámení se se zadáním stavby a ověřování stávajícího výchozího stavu sítě.
 • Zajištění podkladů z GIS správců sítí, mapových podkladů z GIS zadavatele popř. z katastru a zjištění vlastníků dotčených nemovitostí.
 • Ověření průchodnosti navržené trasy s ohledem na vlastníky nemovitostí a dotčené organizace a orgány státní správy.
 • Navrhování trasy kabelů, umístění podpěrných bodů, rozpojovacích a přípojkových skříní, podélný profil vedení.
 • Projednání trasy a umístění s vlastníky nemovitostí formou právního vypořádání.
 • Vypracování dokumentace v rozsahu pro územní a stavební řízení včetně projednání a zajištění potřebných stanovisek a souhlasů dotčených organizací a orgánů státní správy.
 • Zajišťování právních podkladů pro realizaci stavby u stavebního úřadu ( územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení ).
 • Vypracování realizační dokumentace s ohledem na požadavky přenosové, jištění, ochrany před úrazem elektrickým proudem, to vše podle standardů zadavatele.
 • Zpracování výkazu výměr se soupisem potřebných prací, materiálu a dodávek.
 • Výpočet mechanické únosnosti podpěrných bodů uzemnění
 • Provádění autorského dozoru při realizaci.
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-projektant-ele-4d30

Odborný servisní pracovník výtahů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Odborný servisní pracovník provádí všechny potřebné prohlídky, přezkušování a ověřování funkcí bezpečnostních komponent a bezpečnostních obvodů výtahů v provozu.

Pracovní činnosti

 • Provádění odborných prohlídek výtahu s navržením odpovídajících nápravných opatření k zajištění bezpečného provozu výtahu.
 • Provádění přezkušování a ověřování funkcí zařízení elektrických výtahů během provozu, po opravách nebo po provedení podstatných změn na výtahu.
 • Provádění přezkušování a ověřování funkcí zařízení hydraulických výtahů během provozu nebo po opravách, po provedení podstatných změn na výtahu.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-servisni-pracovni

Kontrolor jakosti v energetice

Odborný směr

Energetika

Charakteristika

Kontrolor jakosti v energetice provádí kontrolu jakosti a kvality výstupů při výrobě a rozvodu elektrické energie.

Pracovní činnosti

 • Analýza stavu distribuční soustavy na základě měřených podkladů.
 • Vypracování plánů kontroly jakosti v energetice.
 • Provádění monitoringu kvality a technických parametrů elektřiny v distribuční soustavě.
 • Ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů v provozech.
 • Provádění interních auditů kvality.
 • Vypracování protokolů o výsledcích kontrol.
 • Řešení reklamací v energetice.
 • Vyřizování žádostí odběratelů.
 • Spolupráce při vytváření interní řídící dokumentace.
 • Vedení příslušné technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-jakosti-v-energ

Elektrotechnik technolog

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik technolog zajišťuje technologickou přípravu elektrotechnické výroby, montáže nebo provozu s menší technologickou náročností.

Pracovní činnosti

 • Určení technologických postupů při výrobě nebo montáži elektrotechnických výrobků.
 • Stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek výroby nebo provozních procesů.
 • Určení výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů, přípravků ve výrobních provozech nebo na montážních pracovništích.
 • Spolupráce na optimalizaci výroby a technologických procesů.
 • Příprava a spolupráce při realizaci technologických změn ve výrobním procesu.
 • Kontrola dodržování technologických postupů na pracovištích.
 • Spolupráce při reklamacích.
 • Spolupráce při stanovení postupu kontroly jakosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3113

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-technolog

Správce elektronických palubních systémů

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Správce elektronických palubních systémů se podílí na diagnostice, montáži, demontáži, kontrole, revizi, nastavování a ověřování správné činnosti hardware i software letadlových palubních systémů.

Pracovní činnosti

 • Funkční kontrola a ověřování správné činnosti palubních systémů.
 • Zabezpečování optimálního nastavení jednotlivých palubních systémů z hlediska vazby hardware – software.
 • Simulace činnosti elektronického obvodu s využitím software.
 • Optimalizace činnosti a modifikování parametrů palubních počítačových sítí.
 • Monitorování a diagnostikování provozu palubních operačních systémů a počítačových sítí.
 • Zabezpečení provedení předepsaných preventivních kontrol, revizí a kalibrací palubních systémů.
 • Diagnostika vzniklých závad na palubních systémech.
 • Vývoj a aplikace programů pro testování palubních systémů.
 • Instalace, optimalizace a funkční prověření nových verzí software, upgrade a update.
 • Programování elektronických zařízení a systémů (např. bezpečnostních systémů, řídících kontrolérů a jednotlivých prvků palubních hlásičů a informačního systému).
 • Podíl na montáži a demontáži palubních přístrojů a komponent palubních systémů.
 • Podíl na provádění velkých oprav, revizí obnovujících celkový resurs letadel.
 • Kontrola jednotlivých palubních systémů, jejich nastavení, seřízení.
 • Vedení předepsané dokumentace o zásazích a úpravách na palubních systémech.
 • Zajišťování ochrany dat a jejich zálohování.
 • Trvalé zvyšování vlastní odborné úrovně (studium, školení, odborné stáže, samostudium).

Kód ISCO

3114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-elektronickych-pa

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Mechatronik

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Mechatronik elektronických zařízení provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických číslicově řízených výrobků a technických zařízení, včetně souvisejících ICT technologií.

Pracovní činnosti

 • Analytické a syntetické činnosti související s implementací elektronických zařízení.
 • Technická a programová podpora elektronických zařízení.
 • Provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení.
 • Sestavování, zkoušení, oživování a opravy finálních sestav a systémů spotřební elektroniky.
 • Sestavování, zkoušení, opravy a oživování ICT, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů a jejich sestav, řídicích systémů a optoelektroniky.
 • Montáž a oživování elektronických prvků a sestav velínů a ovládacích stanovišť.
 • Měření a vyhodnocování parametrů elektronických zařízení, diagnostika závad.
 • Odborné práce ve výrobě elektronických prvků a sestav.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

3114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechatronik

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID)

Odborný směr

Elektrotechnika

Charakteristika

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID), provádí návrhy a montáž systémů určených pro automatickou identifikaci (RFID) a zajišťuje technickou a technologickou způsobilost snímačů, čteček a čipů pro bezkontaktní komunikaci.

Pracovní činnosti

 • Stanovení a výběr vhodného systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci v závislosti na rozmístění prvků automatické identifikace a s ohledem na bezpečnost a funkční spolehlivost.
 • Vypracování technické dokumentace a schématu instalovaného systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci.
 • Montáž a nastavení systému pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci včetně testování správnosti provozu.
 • Detekce závad systému automatické identifikace pomocí měřicích přístrojů.
 • Opravy a pravidelné servisní práce na systémech pro automatickou identifikaci a bezkontaktní komunikaci.
 • Vedení technické a provozní dokumentace a záznamů o prováděných měření.

Kód ISCO

3114

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-pro-automa

Revizní technik kotlů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Revizní technik kotlů zjišťuje, zda parní a horkovodní kotle rozdělené do tříd dle ČSN 07 0710 odpovídají požadavkům bezpečnosti práce a provozu.

Pracovní činnosti

 • Ověřování technického zařízení dle průvodní dokumentace a kontrola její úplnosti.
 • Provádění revizí parních kotlů 1. třídy.
 • Provádění revizí parních nebo horkovodních kotlů 2. – 4. třídy.
 • Provádění zkoušek těsnosti parních kotlů 1. třídy.
 • Provádění zkoušek těsnosti parních nebo horkovodních kotlů 2. – 4. třídy.
 • Řízení úkonů prováděných při tlakových zkouškách parních kotlů 1. třídy a kontrolování stavu jejich bezpečnostní výstroje.
 • Řízení úkonů prováděných při tlakových zkouškách parních nebo horkovodních kotlů 2. – 4. třídy a kontrolování stavu jejich bezpečnostní výstroje.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
 • Vedení dokumentace o provedených revizích a zkouškách

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-kotlu

Zkušební technik tlakových zařízení

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Zkušební technik tlakových zařízení provádí v průběhu výroby kotlů, tlakových nádob stabilních nebo přepravitelných nádob na plyny zjišťování kvality materiálů a výrobků vizuální kontrolou, měřením, funkčními a tlakovými zkouškami.

Pracovní činnosti

 • Kontrola shody výrobní dokumentace a technologických postupů se skutečným výrobním procesem.
 • Kontrola vlastností vyrobených tlakových zařízení s požadavky příslušného Nařízení vlády pro stanovené výrobky popřípadě s požadavky mezinárodních předpisů RID a ADR.
 • Odečítání údajů měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Zkouška vyrobených tlakových zařízení zkušebním přetlakem vodou popř. vzduchem za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Tvorba protokolů a evidence technických dat zjištěných v průběhu výrobního procesu.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zkusebni-technik-tlakovyc

Kovárenský technik technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Kovárenský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kovárenské výroby od určení výchozího materiálu až po rozměrovou kontrolu

Pracovní činnosti

 • Tvorba technologických postupů kování podle standardů.
 • Určení strojů, zařízení a nářadí pro jednotlivé typy výkovků (výlisků).
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Specifikace výchozích hutních materiálů.
 • Navrhování funkčních části tvářecích nástrojů.
 • Řešení neshodných výrobků především geometrických odchylek.
 • Řešení reklamace výrobků
 • Zpracování výkresu výkovku.
 • Analýza poptávaných výkovků.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kovarensky-technik-techno-9b18

Samostatný zkušební technik

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Samostatný zkušební technik je pracovník s vyšší kvalifikací, který provádí funkční zkoušky, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů u prototypů a nových výrobků včetně navrhování zkušebních metod.

Pracovní činnosti

 • Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů.
 • Navrhování a ověřování postupů.
 • Řízení činnosti zkušeben při sériových zkouškách.
 • Navrhování zkušebních metod.
 • Hodnocení výsledků zkoušek a vydávání zkušebních protokolů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-zkusebni-techn-57e7

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Nálezový technolog diagnostik pro avioniku

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Nálezový technolog diagnostik pro avioniku určuje rozsah oprav prováděných na letecké technice v avionických letadlových systémech.

Pracovní činnosti

 • Převzetí letecké techniky od posádky (event. zákazníka).
 • Diagnostika závad letecké techniky.
 • Stanovení způsobu a postupu odstranění závad na letecké technice.
 • Předání letecké techniky posádce (event. zákazníkovi).

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nalezovy-technolog-diagno-257c

Strojírenský technik projektant

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Vypracovávání přípravných dokumentací a jednoduchých projekčních prací technických staveb a technologických zařízení podle pokynů v rámci platných předpisů.
 • Zpracovávání projekčních podkladů jednodušších sestav nebo podkladů k jednotlivým úsekům projektů.
 • Zpracovávání základních technických podmínek projektu, provádění projekčních změn a projektů na nové uspořádání provozů.
 • Zajišťování pomocného autorského dozoru.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Kreslení v CAD systémech.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojirensky-technik-proj

Revizní technik zdvihacích zařízení

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Revizní technik zdvihacích zařízení zjišťuje zda technické zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a provozu a má odbornou způsobilost k provádění revizí zdvihacích zařízení.

Pracovní činnosti

 • Posuzování technického zařízení s průvodní dokumentací a kontrola úplnosti průvodní dokumentace.
 • Vystavování protokolů a úředních osvědčení.
 • Kontrola vybavení technického zařízení výstražnými tabulkami a značkami.
 • Prohlídka záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na technickém zařízení.
 • Provádění statické zkoušky se zkušebním břemenem.
 • Provádění dynamické zkoušky se zkušebním břemenem.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
 • Zpracovávání zpráv o revizi technického zařízení.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-zdvihacic

Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě

Odborný směr

Doprava a logistika

Charakteristika

Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě zajišťuje práce při zjišťování skrytých závad kolejových dopravních prostředků a zařízení infrastruktury metodami nedestruktivní defektoskopie, např. ultrazvukem, rentgenem, elektromagnetickými přístroji a izotopy. Rozhoduje o provozuschopnosti kolejových dopravních prostředků a zařízení infrastruktury.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování skrytých závad kolejových dopravních prostředků.
 • Ověřování funkčnosti kolejových dopravních prostředků a zařízení.
 • Řízení prací při diagnostice železničních kolejových vozidel, tratí s využitím výpočetní techniky.
 • Identifikace závad metodou ultrazvukovou, akustickou, rentgenovou, magnetickou (indukční), kapilarní.
 • Vyhodnocování zkoušek povrchových a vnitřních vad materiálu.
 • Vystavování protokolů o provedených defektoskopií na základě norem ČSN EN ISO řady 9000
 • Navrhování opatření na odstraňování závad a nedostatků.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-defektoskopista

Technik řízení jakosti ve strojírenství

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Technik řízení jakosti ve strojírenství zajišťuje a organizuje procesy systému řízení kvality ve strojírenství, podílí se na tvorbě a kontrole úplnosti a udržování aktuálnosti dokumentace kvality v projektech. identifikuje kvalitativní rizika projektů, iniciuje zlepšovací procesy.

Pracovní činnosti

 • Navrhování způsobů dosahování předpokládané úrovně jakosti, zpracování prognóz a programů zvyšování jakosti.
 • Zjišťování příčin snížené kvality a navrhování opatření k nápravě.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů a organizace komplexního systému řízení jakosti.
 • Zpracovávání technickoekonomických rozborů a studií jakosti.
 • Vyhodnocování jakosti a kvality výrobků, výkonů, služeb a jiných výstupů.
 • Stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti, přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality.
 • Zpracovávání a zajišťování tvorby technických norem a normativů a jejich uspořádání do sborníků.
 • Zajišťování uplatňování norem příslušnými uživateli včetně kontroly a dozoru.
 • Provádění revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení podle stanovených technických předpisů, norem a bezpečnostních předpisů.
 • Vystavování revizních zpráv a protokolů a vedení předepsané dokumentace.
 • Zajišťování aktualizace evidence norem a vyřazování neplatných norem.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-rizeni-jakosti-ve

Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu zajišťuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování strojních investic a investičních celků ve strojírenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii organizace.
 • Příprava technických ekonomických a obchodních podkladů investičních celků nebo akcí vedených dodavatelským způsobem.
 • Provádění průzkumu finančních zdrojů ve spolupráci s finančním úsekem.
 • Příprava rozpočtu investičních akcí a kalkulace souvisejících nákladů.
 • Stanovování způsobu realizace investic.
 • Zajišťování povolení a dalších podkladů s orgány státní správy.
 • Kompletace a koordinace realizace investičních akcí nebo jejich účastníků, jednotlivých subdodavatelů, s dalšími účastníky výstavby.
 • Kontrola při realizaci investičních procesů, provádění výkonného dozoru na investičních celcích v souladu se stavebním zákonem a předpisy ISO.
 • Zajišťování dodržování termínových plánů, nákladů, parametrů a ostatních smluvních podmínek a požadavků veřejnoprávních orgánů.
 • Navrhování opatření k nápravě při nedodržení smluvních podmínek nebo parametrů.
 • Zajišťování kolaudačních řízení, ověřování způsobilosti a přebírání prací.
 • Komplexní vedení dokumentace a zpracování protokolů.
 • Příprava podkladů pro vyhodnocování investičních procesů.
 • Spolupráce na tvorbě plánů rozvoje firmy.
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, vyhodnocování technickoekonomických parametrů po ukončení akce.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-strojirensky-t-f494

Technik autoservisu

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Technik autoservisu řídí a organizuje opravárenské a servisní práce v autoservisu.

Pracovní činnosti

 • Přijímání objednávek k opravě a servisní kontrole motorových vozidel.
 • Stanovení rozsahu a termínu opravy včetně předpokládaných nákladů na opravu.
 • Řízení opravárenských prací.
 • Kontrola provedených oprav včetně provedení funkčních zkoušek.
 • Zpracování podkladových materiálů pro fakturaci za provedení oprav a servisní kontrolu.
 • Zabezpečování předepsané odborné způsobilosti podřízených pracovníků.
 • Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
 • Předání vozidla zákazníkovi.
 • Zajišťování předprodejního servisu.
 • Vedení příslušných záznamů.
 • Zajišťování servisní diagnostické techniky včetně jejich servisu a programového vybavení.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-autoservisu

Technik padákového a výškového vybavení a výstroje

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Technik padákového a výškového vybavení a výstroje odpovídá za technický stav a správnou činnost padákových systémů a výškové výstroje.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování funkčnosti a předepsaného technického stavu a činnosti padákových systémů a výškové výstroje určené pro létající personál.
 • Provádění přípravy pilotů na nouzové opuštění letadla.
 • Vedení požadované evidence a dokumentace.
 • Zajišťování zkoušek padákové techniky a záchranných prostředků.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-padakoveho-a-vysk

Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle předpisů ADR

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle předpisů ADR provádí v průběhu výroby sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů určených k pozemní přepravě nebezpečných věcí zjišťování kvality materiálů a výrobků vizuální kontrolou, měřením, funkčními a tlakovými zkouškami.

Pracovní činnosti

 • Kontrola shody výrobní dokumentace a technologických postupů se skutečným výrobním procesem.
 • Kontrola vlastností vyrobených sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů s požadavky předpisů ADR dle požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES, o pozemní přepravě nebezpečných věcí - Přílohy A a B.
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Zkouška vyrobených sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů zkušebním přetlakem vodou nebo vzduchem za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Tvorba protokolů a evidence technických dat zjištěných v průběhu výrobního procesu.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zkusebni-technik-prepravn-09ab

Nálezový technolog diagnostik pro letadlové celky

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Nálezový technolog diagnostik pro letadlové celky určuje rozsah oprav prováděných na letecké technice v letadlových systémech s výjimkou avioniky.

Pracovní činnosti

 • Převzetí letecké techniky od posádky (event. zákazníka).
 • Diagnostika závad letecké techniky.
 • Stanovení způsobu a postupu odstranění závad na letecké technice.
 • Předání letecké techniky posádce (event. zákazníkovi).

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nalezovy-technolog-diagno

Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů vypracovává technologické postupy pro mezioperační a finální tepelné zpracování kovů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů tepelného zpracování výkovků dle standardů.
 • Stanovení rozsahu zkoušení a místa odběru zkušebního materiálu.
 • Přiřazení pecí a určení způsobu uložení pro jednotlivé typy výkovků (výlisků).
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Navrhování přípravků pro tepelné zpracování.
 • Vyhodnocení výsledků zkoušek a řešení neshodných výrobků.
 • Řešení reklamace výrobků zaviněných nevhodným tepelným zpracováním.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Zavádění technických a ekonomických údajů do datové sítě.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kovarensky-technik-techno

Strojírenský technik konstruktér

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Vypracování přípravných dokumentací a jednoduchých projekčních prací technických staveb a technologických zařízení podle pokynů v rámci platných předpisů.
 • Zpracování projekčních podkladů jednodušších sestav nebo podkladů k jednotlivým úsekům projektů.
 • Zpracovávání základních technických podmínek projektu, provádění projekčních změn a projektů na nové uspořádání provozů.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Kreslení v CAD systémech.
 • Zajišťování pomocného autorského dozoru.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/strojirensky-technik-kons

Technolog lisovny

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Technolog lisovny vypracovává technologické postupy pro lisování výrobků z plechu včetně konstrukce funkční části výrobních přípravků.

Pracovní činnosti

 • Zpracování technologických postupů pro lisování výrobků z plechu.
 • Určení druhů a sledu výrobních operací.
 • Výběr strojů nebo linek pro výrobu výlisku.
 • Konstrukce nářadí (výrobních přípravků) pro jednotlivé operace.
 • Stanovení rozměrů výchozího materiálu a požadavky na jeho vlastnosti.
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Stanovení způsobu ohřevu a teploty ohřevu a určení způsobu ochlazování a následného tepelného zpracování při lisování za tepla.
 • Spolupráce při řešení neshodných výrobků.
 • Spolupráce při řešení reklamace výrobků.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Spolupráce při stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-lisovny

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství kontroluje kvalitu materiálů a výrobku, ověřuje funkčnost jednotlivých dílů, kompletních výrobků a zařízení.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování kvality materiálů a výrobků vizuální kontrolou, měřením, funkčními a tlakovými zkouškami
 • Ověřování funkčnosti výrobků a zařízení.
 • Označování výrobků třídou jakosti.
 • Vystavování kontrolních protokolů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-kontrolor-jakosti

Specialista svařování

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Specialista svařování navrhuje svařovací technologie a postupy pro svařovaní konstrukcí a výrobků, u kterých jsou požadovány speciální technické znalosti dle ČSN EN a standardní požadavky na jakost dle ČSN EN.

Pracovní činnosti

 • Stanovování svařovací technologie a svařovacího zařízení.
 • Navrhování svařovacích postupů.
 • Navrhování svařovacího materiálu.
 • Stanovování způsobu kontroly jakosti a technických zkoušek.
 • Posuzování svarových spojů.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Spolupráce s odbornými útvary na řízení jakosti produkce.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Kontrola dodržování technologie a postupy svařování.
 • Udržování a sledování norem a směrnic.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-svarovani

Zkušební technik výtahů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Zkušební technik výtahů provádí pravidelné odborné zkoušky výtahů v provozu, zkoušky po opravách, zkoušky po provedení podstatných změn výtahu v rámci odstranění zjištěných provozních rizik výtahu a úkony spojené s posuzováním shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.

Pracovní činnosti

 • Provádění výsledné kontroly nově instalovaného výtahu a případné přezkoušení před jeho posuzováním shody s požadavky technických předpisů autorizovanými osobami.
 • Provádění posuzování shody v případě certifikovaného typu výtahu a certifikovaného systému jakosti výroby výtahů.
 • Zjišťování konstrukčních nebo provozních rizik výtahu, identifikace možnosti jejich výskytu.
 • Provádění odborných zkoušek elektrických a hydraulických výtahů v provozu.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zkusebni-technik-vytahu

Revizní technik tlakových nádob stabilních

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Revizní technik tlakových nádob stabilních zjišťuje, zda vyhrazené technické zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a provozu.

Pracovní činnosti

 • Ověřování technického zařízení dle průvodní dokumentace a kontrola její úplnosti.
 • Vedení dokumentace o provedených revizích a zkouškách.
 • Provádění revizí tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B.
 • Provádění zkoušek těsnosti tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B.
 • Řízení úkonů prováděných při tlakové zkoušce tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B a kontrola stavu jejich bezpečnostní výstroje.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-tlakovych-e26a

Svářečský technolog

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Svářečský technolog navrhuje svařovací technologie a postupy pro svařování konstrukcí a výrobků z kovů nebo plastů, u kterých jsou požadovány speciální technické znalosti dle ČSN EN a standardní požadavky na jakost dle ČSN EN.

Pracovní činnosti

 • Dozor svařování.
 • Stanovování svařovací technologie a postupů svařování včetně použití svařovacího zařízení.
 • Navrhování svařovacího materiálu.
 • Řízení jakosti a technických zkoušek ve svařování.
 • Posuzování svarových spojů.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Spolupráce s odbornými útvary na řízení jakosti produkce.
 • Studium nových poznatků v oboru svařování.
 • Ověřování nových technologií svařování.
 • Organizace svařovacích procesů a jejich dozorování.
 • Udržování a sledování norem a směrnic.
 • Vedení technické dokumentace.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/svarecsky-technolog

Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle předpisů RID

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Zkušební technik přepravních nádob na plyny dle RID provádí v průběhu výroby sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů určených k přepravě po železnici zjišťování kvality materiálů a výrobků vizuální kontrolou, měřením, funkčními a tlakovými zkouškami.

Pracovní činnosti

 • Kontrola shody výrobní dokumentace a technologických postupů se skutečným výrobním procesem.
 • Kontrola vlastností vyrobených sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů s požadavky mezinárodního předpisu RID (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí).
 • Čtení údajů různých měřicích a kontrolních přístrojů k přezkoušení korektního průběhu práce během výrobního provozu.
 • Zkouška vyrobených sudů, cisteren a nádržkových kontejnerů zkušebním přetlakem vodou nebo vzduchem za použití různých měřicích a zkušebních přístrojů.
 • Výtisk kontrolních protokolů a evidence technických dat zjištěných v průběhu výrobního procesu.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/zkusebni-technik-prepravn

Revizní technik plynových zařízení

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Revizní technik plynových zařízení zjišťuje, zda vyhrazená plynová zařízení a jejich provoz odpovídá požadavkům BOZP, vyhledává rizika a navrhuje opatření k jejich minimalizaci.

Pracovní činnosti

 • Ověřování technického zařízení dle průvodní dokumentace a kontrola její úplnosti.
 • Vedení dokumentace o provedených revizích a zkouškách.
 • Kontrola vybavení technického zařízení bezpečnostními tabulkami a značkami.
 • Kontrola záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na technickém zařízení.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na výrobu a úpravu plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na skladování a přepravu plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na plnění nádob na plyny.
 • Provádění revizí a zkoušek tlakových stanic plynu.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na zkapalňování a odpařování plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na zvyšování a snižování tlaku plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek rozvodů plynů.
 • Provádění revizí a zkoušek zařízení na spotřebu plynů spalováním.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/revizni-technik-plynovych

Odborný servisní pracovník výtahů

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Odborný servisní pracovník provádí všechny potřebné prohlídky, přezkušování a ověřování funkcí bezpečnostních komponent a bezpečnostních obvodů výtahů v provozu.

Pracovní činnosti

 • Provádění odborných prohlídek výtahu s navržením odpovídajících nápravných opatření k zajištění bezpečného provozu výtahu.
 • Provádění přezkušování a ověřování funkcí zařízení elektrických výtahů během provozu, po opravách nebo po provedení podstatných změn na výtahu.
 • Provádění přezkušování a ověřování funkcí zařízení hydraulických výtahů během provozu nebo po opravách, po provedení podstatných změn na výtahu.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-servisni-pracovni

Dispečer strojírenské výroby

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a sestavení základních údajů pro stanovování výrobního programu.
 • Řízení výroby a zajištění jejího plynulého toku formou dispečerských příkazů příslušným vedoucím nebo ostatním zaměstnancům.
 • Operativní řešení nenadálých výrobních situací s cílem minimalizace výrobních prostojů a jiných ztrát.
 • Zajišťování odstranění výrobních poruch povoláním příslušných opravárenských skupin.
 • Zajišťování záchranných akcí při haváriích nebo živelných katastrofách v řízeném objektu, případně i mimo něj.
 • Vypracovávání příslušné dokumentace o průběhu pracovní směny.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-strojirenske-vyr

Samostatný strojírenský technik konstruktér

Odborný směr

Strojírenství a automobilový průmysl

Charakteristika

Samostatný strojírenský technik konstruktér navrhuje a realizuje konstrukční řešení nových strojů, zařízení a výrobků ve strojírenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání konstrukčních řešení strojírenských výrobků na základě návrhů nebo výchozích projektů.
 • Samostatná tvůrčí a konstrukční řešení složitějších typů, modelů, tvarů a vzorů výrobků, jejich skupin nebo souborů vzhledem k příslušným technickým normám.
 • Provádění základních technických výpočtů konstrukčních dílů, analýzy navrhovaných řešení pomocí výpočetní techniky, porovnání s technickým zadáním.
 • Provádění testování prototypových výrobků v podnikových nebo státních, případně mezinárodních zkušebnách.
 • Vypracovávání příslušných technických podkladů k homologaci výrobku.
 • Vypracovávání technických popisů a návodů k používání výrobků.
 • Zapisování příslušných technických norem do dokumentace.
 • Realizace změnového řízení složitějších výrobků.
 • Organizace spolupracovníků při zajištění plnění termínů konstrukční dokumentace.
 • Spolupráce s navazujícími útvary – technologie, výroba, nákup subdodávek.

Kód ISCO

3115

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-strojirensky-t-c372

Sklářský technik dispečer

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik dispečer zabezpečuje formou dispečerských příkazů plnění operativních plánů výroby.

Pracovní činnosti

 • Koordinace práce při přípravě výroby nových výrobků (výkresy, formy, vzorky).
 • Spolupráce při sestavování operativních plánů výroby pro dílčí a organizační jednotky.
 • Zabezpečování plnění operativního plánu výroby formou dispečerských příkazů.
 • Sledování plnění operativních plánů a provádění jednodušších změn podle vývoje dodavatelských, odbytových, technických, technologických a pracovních kapacit.
 • Zajišťování operativní evidence výroby a rozpracované výroby.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-dispecer

Chemický technik technolog

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik technolog určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh a kontrolu chemických procesů a chemických provozů podle zadání rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Pracovní činnosti

 • Stanovenní jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace vč. identifikací rizik, environmentálních aspektů a environmentálních dopadů.
 • Řízení a kontrola jednoduchých nebo dílčích technologických operací podle standardních postupů.
 • Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrhy opatření na jejich eliminaci či odstranění.
 • Zajištění vstupů do chemických procesů a zajišťování výstupů z chemických procesů podle standardních postupů.
 • Sledování a řízení pohybu materiálu mezi výrobními fázemi.
 • Zajištění podmínek pro vedení chemických procesů podle rámcových pokynů a platné legislativy.
 • Určování parametrů technologického režimu s ohledem na použité suroviny.
 • Kontrola odpadních a reziduálních látek.
 • Monitorování výsledků mezioperační kontroly, jejich vyhodnocování a přijímání nápravných opatření.
 • Vedení příslušné technické dokumentace a dokumentace řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce podle stanoveného systému.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-technolo

Technik pro řízení výroby krmiv

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Technik pro řízení výroby krmiv řídí a organizuje provoz na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu podle obvyklých postupů, platných právních předpisů a s přesnými výstupy formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Plánovaní a optimalizace využití materiálu, personálu, technologií a výrobních postupů v oblasti výroby krmných směsí a premixů.
 • Plánování a kontrola plnění plánů údržby a oprav strojů, zařízení a výrobních linek na výrobu krmných směsí a premixů.
 • Zpracování údajů pro komplexní řízení rozsáhlé výroby nebo provozních systémů.
 • Dispečerské řízení výroby krmných směsí a premixů v provozech s dalším vnitřním organizačním členěním.
 • Zajišťování optimalizace a provozuschopnosti výroby.
 • Operativní řešení nenadálých výrobních situací s cílem minimalizace výrobních prostojů.
 • Sledování a kontrola plnění výrobního programu, zaznamenávání odchylek.
 • Zajišťování a organizace procesu systému řízení kvality při výrobě krmných směsí a premixů.
 • Řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v oblasti výroby krmných směsí a premixů.
 • Rozhodování o zastavení výroby či expedice.
 • Zajišťování kontroly dodržování technologické kázně.
 • Kontrola dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace a záznamů.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-pro-ri-01b6

Technik pro řízení kvality a hygieny krmiv

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Technik pro řízení kvality a hygieny krmiv zajištuje tvorbu, řízení a rozvoj procesů systémů řízení kvality v potravinářské výrobě, zodpovídá za tvorbu interních směrnic a norem systému kvality a zajišťuje jejich dodržování.

Pracovní činnosti

 • Řízení optimalizace procesů managementu kvality s využitím technik a nástrojů (neustálého) zlepšování.
 • Stanovování způsobu dosahování žádoucí úrovně kvality a snižování ztrát z důvodů nekvality.
 • Snižování, odstraňování a prevence nedostatků kvality krmivářských výrobků.
 • Zjišťování a vyhodnocování kvality vstupů, procesů a výstupů.
 • Zjišťování příčin nekvality, vyhodnocování ztrát z nekvality.
 • Plánování a kontrola provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality v krmivářské výrobě.
 • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace, sledování účinnosti.
 • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
 • Navrhování nápravných a preventivních opatření z hlediska kvality a bezpečnosti krmiv.
 • Tvorba interních směrnic a norem systému kvality a zajištění jejich dodržování.
 • Zabezpečení požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů v krmivářské výrobě.
 • Šetření a analýza reklamací s cílem zvýšení kvality výrobků.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-pro-ri-1736

Sklářský technik kontrolor jakosti

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik kontrolor jakosti provádí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu surovin, materiálů a výrobků.

Pracovní činnosti

 • Předkládání doporučení ke zlepšení stávajících procesů.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly surovin, materiálů a výrobků podle technických norem.
 • Navrhování opatření k odstraňování příčin nekvalitní výroby.
 • Shromažďování podkladů a posuzování kvality k vyřízení reklamací.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-kontrolo

Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod stanovuje technologické postupy a podmínky výroby pitné vody na úpravnách vody a čištění odpadních vod podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologických postupů.
 • Zajišťování technologických změn.
 • Provádění technického dozoru a kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování technologických údajů úpravny pitné vody a čistírny odpadních vod.
 • Propočet kapacity zařízení ve výrobě pitné vody a čistírny odpadních vod (ČOV).
 • Aktualizace provozních řádů na úpravnách pitné vody a ČOV.
 • Měření, odběr vzorků a spolupráce na vyhodnocování získaných údajů.
 • Sledování zákonů, nařízení, vyhlášek a další legislativy a plnění jednotlivých podmínek konkrétních vodoprávních rozhodnutí.
 • Sledování nových poznatků a vývoje technologií čištění odpadních vod, předkládání jejich uplatnění v podmínkách provozu ČOV.
 • Zajišťování podkladů pro jednání s orgány státní správy.
 • Vedení příslušné technické dokumentace a evidence.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-techno

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Samostatný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Samostatný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník tvůrčím způsobem aplikuje vědecké poznatky a teorie při vývoji nových výrobků a technologií v oblasti sklářství.

Pracovní činnosti

 • Studium nejnovějších vědeckých a technických teorií.
 • Sledování a vyhledávání nových technických řešení.
 • Navrhování a ověřování nových výrobků, technologií a principů činnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sklarsky-techn-a7c7

Sklářský technik technický manažer provozu

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik technický manažer provozu zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů a zařízení včetně jejich provozuschopnosti a přestavby.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování technické a technologické způsobilosti strojů a strojních zařízení.
 • Zajišťování pravidelné údržby a oprav strojů a zařízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-technick

Technik pro řízení výroby potravin

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Technik pro řízení výroby potravin řídí a organizuje provoz na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu podle obvyklých postupů, platných právních předpisů a s přesnými výstupy formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Plánovaní a optimalizace využití materiálu, personálu, technologií a výrobních postupů v oblasti výroby potravin.
 • Zpracování údajů pro komplexní řízení rozsáhlé výroby nebo provozních systémů.
 • Dispečerské řízení výrob a provozů s dalším vnitřním organizačním členěním.
 • Sledování plnění výrobního programu, zaznamenávání odchylek.
 • Operativní řešení nenadálých výrobních situací s cílem minimalizace výrobních prostojů.
 • Zajišťování optimalizace a provozuschopnosti výroby.
 • Zajišťování úkolů stanovených v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin na svěřeném úseku.
 • Řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v oblasti výroby potravin.
 • Plánování a kontrola plnění plánů údržby a oprav strojů, zařízení a výrobních linek na výrobu potravin.
 • Peče o hmotný investiční majetek na svěřeném úseku – zajišťování preventivní údržby a běžných oprav.
 • Rozhodování o zastavení výroby či expedice.
 • Kontrola dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace a záznamů.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-pro-ri-b1ed

Vodárenský technik dispečer

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský technik dispečer řídí provozy dle operativních plánů formou dispečerských příkazů; koordinuje odstraňování poruch na vodovodní a kanalizační síti a likvidaci havárií, operativně zajišťuje náhradní dodávky vody odběratelům.

Pracovní činnosti

 • Průběžné sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování jejich změny dle vývoje odbytových, technologických, technických a dodavatelských podmínek.
 • Sestavování operativních plánů provozu podle harmonogramů odbytu, kapacitní průchodnosti pracovišť, provozů technologických celků a zařízení, pracovních kapacit apod.
 • Průběžné sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajištění jejich aktualizace.
 • Zajišťování dispečerské a havarijní služby.
 • Koordinace odstraňování poruch na vodovodní a kanalizační síti, likvidace havárií; operativní zajištění náhradní dodávky vody odběratelům.
 • Provádění operativních zásahů do provozu zařízení s dálkovým ovládáním.
 • Spolupráce s příslušnými úseky samosprávy.
 • Podávání informací o výlukách dodávky vody.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a chodu provozu.
 • Vedení a zpracování provozní dokumentace, výkazů a evidence.
 • Spolupráce se sousedními propojenými vodárenskými dispečinky.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-dispec

Samostatný sklářský technik technický manažer provozu

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Samostatný sklářský technik technický manažer provozu stanovuje potřebu technických a technologických zařízení, provádí optimalizaci jejich kapacit a zajišťuje komplexně jejich technickou a technologickou způsobilost.

Pracovní činnosti

 • Manažerské řízení lidí.
 • Zabezpečování technické a technologické způsobilosti strojů a strojních zařízení.
 • Plánování a zabezpečování pravidelné údržby a opravy strojů a zařízení.
 • Optimalizace technologií a kapacit provozu.
 • Vedení požadované technické dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sklarsky-techn-5641

Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna se podílí na výrobě skleněného vlákna a na jeho úpravách a zpracování. Spolupracuje při optimalizaci výroby ze skleněného vlákna, zajišťuje zákaznický servis a podílí se na zkvalitnění celého výrobního procesu.

Pracovní činnosti

 • Kontrola správného chodu výrobního procesu a kontrola dodržování technologických parametrů výroby.
 • Spolupráce při optimalizaci výroby, výrobních nákladů, při zajišťování alternativních dodavatelů a při vývoji nových výrobků.
 • Kontrola průběhu a výsledků práce.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-vyroby-a

Samostatný sklářský technik technolog

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Samostatný sklářský technik technolog zajišťuje komplexní technologickou přípravu sklářské a bižuterní výroby, včetně stanovování technologických norem.

Pracovní činnosti

 • Stanovování složitých technologických postupů.
 • Tvorba typových technologických postupů.
 • Stanovování technologických norem spotřeby a kontrola jejich dodržování.
 • Spolupráce na tvorbě systému vedení technologické dokumentace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sklarsky-techn

Samostatný sklářský technik pracovník řízení jakosti

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Samostatný sklářský technik pracovník řízení jakosti zajišťuje a řídí komplexní systém řízení jakosti.

Pracovní činnosti

 • Řízení kontroly kvality vstupů, výstupů a mezioperační kontroly.
 • Projednávání a vyřizování reklamací a navrhování opatření k dosažení požadované kvality.
 • Spolupráce na tvorbě technických norem z hlediska kvality a zkušebních metod.
 • Sledování faktorů ovlivňujících kvalitu výrobků.
 • Provádění nebo zajišťování zkoušek a jejich vyhodnocování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sklarsky-techn-e387

Keramický technik dispečer

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický technik dispečer řídí výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Řízení výroby formou dispečerských příkazů.
 • Zajištění odstranění výrobních poruch.
 • Operativní řešení nenadálých výrobních situací.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace a záznamů.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-dispece

Kontrolor kvality a hygieny potravin a krmiv

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Kontrolor kvality a hygieny potravin a krmiv zajišťuje vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu potravinářských a krmivářských surovin, polotovarů a hotových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a provádění zkoušek kvality surovinových vstupů, jejich třídění, označování, ukládání a ošetřování.
 • Provádění, zajišťování, koordinace a metodické řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly potravinářských a krmivářských surovin, polotovarů a hotových výrobků v průběhu výrobních procesů.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Analyzování příčin snížené kvality produkce a navrhování opatření k nápravě.
 • Podílení se na procesu vytváření, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Využívání metodiky analýzy nebezpečí na kritických kontrolních bodech (HACCP) při řízení kvality a bezpečnosti potravin.
 • Sledování vlivů působících na kvalitu a navrhování opatření k zajišťování nápravy.
 • Monitorování výskytu nežádoucích a zakázaných látek v nakupovaných surovinách a výrobcích.
 • Vypracování protokolu o kvalitě vstupů a rozhodování o jejich používání.
 • Rozhodování o zastavení expedice, nápravách a použití nekvalitních výstupů.
 • Vyhodnocování výsledků, formulace závěrů a vydávání posudků.
 • Řízení provozu laboratoře.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Projednávání, vyřizování a uplatňování reklamací.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pro-kontrolu-jako

Sklářský technik tavení

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik tavení řídí tavení skloviny ve vanových agregátech a tavení různých druhů skloviny a barevek v pánvových pecích včetně odbarvování a barvení skloviny. Dále provádí řízení a kontrolu kmenárny, tavicích a chladicích pecí.

Pracovní činnosti

 • Příprava a úprava výchozích surovin.
 • Řízení procesu tavení skloviny na vanových agregátech a u pánvových pecí.
 • Obsluha provozu tavicích vanových agregátů.
 • Vyhodnocování technických údajů a výsledků práce.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-taveni

Chemický technik analytik

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Chemický technik analytik samostatně provádí analýzu jakosti a kvality vstupních surovin, dále provádí mezioperační kontrolu chemického procesu a výstupní kontrolu produktu včetně koordinace prací a podávání návrhů na opatření.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování prací při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole chemického procesu.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů chemického procesu.
 • Operativní řízení jakosti chemické výroby, kontrola dodržování norem a spolupráce při reklamačních řízeních.
 • Vzorkování jednotlivých druhů matric a uchovávání vzorků na základě obecně platných postupů.
 • Sestavování plánu vzorkování.
 • Vypracovávání metod a postupů jednoduché nebo opakované úpravy vzorků jednotlivých matric před zkouškou na základě teoretických poznatků nebo technické dokumentace.
 • Provádění složitého postupu úpravy vzorků před zkouškou podle zadané dokumentace standardních operačních postupů.
 • Vypracovávání zkušebního postupu a metody jednoduchých fyzikálně-chemických zkoušek na základě teoretických poznatků nebo technické dokumentace.
 • Samostatné provádění složitějšího zkušebního postupu zkoušek podle zadané dokumentace standardních postupů.
 • Provádění složitého zkušebního postupu zkoušek podle zadané dokumentace standardních postupů a pod odborným vedením.
 • Vypracovávání jednoduchých validačních programů vzorkování vč. uchovávání vzorků a jednoduchých nebo opakovaných fyzikálně-chemických zkoušek, jejich provádění a vyhodnocování.
 • Provádění validace složitých postupů fyzikálně-chemických zkoušek podle zadané dokumentace standardních postupů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace a dokumentace řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce podle stanoveného systému.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/chemicky-technik-analytik

Krmivářský technolog

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Krmivářský technolog stanovuje komplexní technologické postupy krmivářských výrob nebo zajišťuje její technologickou přípravu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a organizování technologické přípravy krmivářské výroby.
 • Řízení činnosti při stanovování technologických postupů výrobních procesů.
 • Navrhování a provádění objektivizace kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Organizace ověřování nových postupů a navrhování modernizace technologických linek.
 • Organizace technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Spolupráce na realizaci technologických změn.
 • Řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Aplikace vědeckých poznatků při vývoji nových výrobních postupů a metod.
 • Vypracování technologických předpisů.
 • Sledování a vyhodnocování parametrů ovlivňujících výskyt neshodných výrobků.
 • Organizace údržby a oprav.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie.
 • Vedení, aktualizace a archivace příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technolog-v-kr

Technik pro řízení kvality a hygieny potravin

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Technik pro řízení kvality a hygieny potravin zajišťuje tvorbu, řízení a rozvoj procesů systémů řízení kvality v potravinářské výrobě, zodpovídá za tvorbu interních směrnic a norem systému kvality a zajišťuje jejich dodržování.

Pracovní činnosti

 • Vytváření, udržování a zlepšování systému řízení kvality a bezpečnosti potravin v souladu s dosažením stanovených cílů kvality v potravinářské výrobě.
 • Zjišťování a vyhodnocování kvality vstupních surovin a materiálů, procesů a výstupních produktů.
 • Zjišťování příčin nekvality, vyhodnocování ztrát z nekvality.
 • Navrhování nápravných a preventivních opatření z hlediska kvality a bezpečnosti potravin.
 • Stanovování způsobu dosahování žádoucí úrovně kvality a bezpečnosti potravin a snižování ztrát z důvodů nekvality.
 • Řízení optimalizace procesů managementu kvality s využitím technik a nástrojů (neustálého) zlepšování.
 • Tvorba interních směrnic a norem systému kvality a zajištění jejich dodržování.
 • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
 • Plánování a kontrola provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality v potravinářské výrobě.
 • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace, sledování účinnosti.
 • Zabezpečení požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů v potravinářské výrobě.
 • Šetření a analýza reklamací s cílem zvýšení kvality výrobků.
 • Snižování, odstraňování a prevence nedostatků kvality potravinářských výrobků.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technik-pro-ri

Keramický technik kontrolor jakosti

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů, výrobků a polotovarů v keramické výrobě.

Pracovní činnosti

 • Navrhování zastavení expedice nebo výroby při zjištění významných závad výrobků.
 • Provádění výstupní a mezioperační kontroly.
 • Zajišťování a provádění zkoušek kvality vstupů a jejich třídění.
 • Sledování užitných vlastností výrobků, provádění a zajišťování rozborů a zkoušek.
 • Vypracovávání protokolů o jakosti.
 • Projednávání a vyřizování reklamací a přijímání opatření k odstraňování nekvalitní produkce.
 • Vedení evidence o jakosti výrobků a polotovarů.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-kontrol

Keramický technik normovač

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický technik normovač zabezpečuje tvorbu normativních podkladů a norem spotřeby času.

Pracovní činnosti

 • Provádění a vyhodnocování chronometrážních měření a snímků pracovního dne.
 • Stanovování normativů a norem spotřeby práce a jejich uplatňování.
 • Sledování stavu plnění norem spotřeby času v požadovaném členění.
 • Provádění analýz pracovních činností a navrhování opatření racionalizace práce.
 • Optimalizace pracovišť a výrobního toku.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-normova

Výplachový technik

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Výplachový technik zajišťuje odborné činnosti v oblasti výplachového hospodářství v procesu vrtání geologicko-průzkumných či těžebních a jiných technických vrtů a v procesu podzemních oprav sond, zajišťuje chemikálie, kontroluje provozní kapaliny a provádí rozbory cementových směsí pro všechny typy cementací.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výplachového hospodářství a chemikálií pro vrtné soupravy a soupravy pro podzemní opravy sond.
 • Provádění rozborů cementových směsí, určování jejich receptury a doby cementační přestávky.
 • Spolupráce při zajištění, uskladnění a regeneraci pracovních kapalin.
 • Kontrola rozborů výplachu a pracovních kapalin, navrhování a ověřování jejich úpravy.
 • Zajišťování laboratorního vybavení a náhradních dílů očišťovacího zařízení.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyplachovy-technik

Samostatný sklářský technik dispečer

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Samostatný sklářský technik dispečer zpracovává operativní plány výroby a zabezpečuje formou dispečerských příkazů jejich komplexní plnění.

Pracovní činnosti

 • Dispečerské řízení výroby v souladu s operativním plánem.
 • Sledování plnění operativního plánu a provádění potřebných změn.
 • Koordinace výrobních a provozních plánů s ostatními úseky činnosti podniku.
 • Komplexní sestavování operativních plánů výroby organizace s ohledem na kapacitní průchodnost jednotlivých technologických operací.
 • Řízení pracovníků.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sklarsky-techn-4fed

Keramický technik technolog

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu keramické výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení výroby formou dispečerských příkazů.
 • Určování technologických postupů a podmínek ucelených úseků keramických výrob podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.
 • Určování výrobní technologie nebo výrobních postupů pro typově opakovanou keramickou výrobu.
 • Vypracování technologických postupů.
 • Provádění změn v technologické dokumentaci.
 • Posuzování účinnosti a oprávněnosti navržených změn technologie.
 • Zajištění odstranění výrobních poruch.
 • Operativní řešení nenadálých výrobních situací.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace a záznamů.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-technol

Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod

Odborný směr

Vodní hospodářství

Charakteristika

Vodárenský samostatný technik technolog pitných a odpadních vod zajišťuje technologické postupy na úpravnách pitné vody a čištění odpadních vod.

Pracovní činnosti

 • Navrhování technologických postupů úpravy vody, technicko-provozní opatření pro uplatňování nových technologií úpravy vody.
 • Příprava ročního plánu odběru vzorků na úpravnách vody a programy kontroly kvality vody jednotlivých úpraven a jejich projednání.
 • Určování technologických postupů čištění odpadních vod, zajišťování technologických změn a stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek provozních procesů čištění OV.
 • Sledování a vyhodnocování technologických údajů úpravny vody (ÚV) a čistírny odpadních vod (ČOV).
 • Zpracovávání podkladů pro provozní řády provozů úpravy a čištění odpadních vod.
 • Zpracovávání podkladů pro vyjádření k napojení zdrojů znečištění na kanalizaci a ČOV.
 • Zpracovávání podkladů pro odborné posudky na technologii ÚV a ČOV.
 • Zpracování plánu odběru odpadních vod a kalů.
 • Navrhování a zpracovávání plánu rekonstrukcí a oprav technologického zařízení.
 • Kontrola kvality vody na základě výsledků laboratorních analýz.
 • Spolupráce při řešení havarijních situací.
 • Zodpovědnost za realizaci nápravných opatření s cílem přispět ke zvýšení kvality zajišťovaných procesů.
 • Spolupráce při výpočtu poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a prognóza vývoje těchto plateb v dalším období.
 • Spolupráce při sestavování plánu spotřeby chemikálií.
 • Zodpovědnost za komplexnost zpracování dat a správnost výstupních dokumentů.
 • Jednání s vodohospodářskými orgány a ostatními institucemi a organizacemi.
 • Účast na připomínkových řízení týkajících se norem a legislativních předpisů.
 • Odpovědnost za dodržování pravidel a zásad obsažených v normách řady ISO.
 • Vyřizování reklamací a stížností zákazníků.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-samostatny-tec-c66c

Samostatný sklářský technik normovač

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Samostatný sklářský technik normovač zajišťuje a řídí normotvornou činnost v oblasti spotřeby práce.

Pracovní činnosti

 • Tvorba sborníků a vyhodnocování plnění výkonových norem a normativu spotřeby práce v organizaci.
 • Řízení normotvorné činnosti v organizaci.
 • Provádění rozborů pracovních činností.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sklarsky-techn-3c48

Keramický technik seřizovač a programátor výrobních zařízení

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Keramický technik seřizovač a programátor výrobních zařízení seřizuje a programuje složitá výrobní zařízení ve spolupráci s vedoucím vymezeného úseku.

Pracovní činnosti

 • Kontrola činnosti a stavu jednotlivých částí programovatelných výrobních zařízení.
 • Seřizování a programování výrobních zařízení a jejich technická údržba.
 • Školení pracovníků v obsluze programovatelných výrobních zařízení.
 • Zajišťování dodržování technologických postupů a stanovených parametrů výrobků a polotovarů.
 • Vedení evidence provozních programovatelných výrobních zařízení.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-serizov

Sklářský technik normovač

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik normovač zabezpečuje tvorbu normativních podkladů a norem spotřeby času.

Pracovní činnosti

 • Provádění chronometrážních měření a snímků pracovního dne včetně jejich vyhodnocování.
 • Stanovování normativů a norem spotřeby práce a jejich uplatňování.
 • Sledování plnění norem odpadu, kvalit a spotřeby času v požadovaném členění.
 • Provádění rozborů pracovních činností a navrhování opatření racionalizace práce.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-normovac

Sklářský technik technolog

Odborný směr

Sklářská, keramická výroba

Charakteristika

Sklářský technik technolog vypracovává ucelené části technologického postupu výroby a stanovuje technické, technologické a množstevní požadavky výroby.

Pracovní činnosti

 • Výzkum materiálů.
 • Inovace výrobků.
 • Technologická příprava výroby forem.
 • Stanovování technologických postupů výroby.
 • Stanovování technických podmínek výroby a výrobních operací.
 • Výběr a specifikace vlastností a množství používaných materiálů.
 • Sledování dodržování technologických parametrů výroby.
 • Vedení požadované technologické dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sklarsky-technik-technolo

Potravinářský technolog

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Potravinářský technolog stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu potravinářské výroby a zavádění nových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a organizování technologické přípravy potravinářské výroby.
 • Řízení činnosti při stanovování technologických postupů výrobních procesů.
 • Navrhování a provádění objektivizace kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Organizace ověřování nových postupů.
 • Spolupráce na realizaci technologických změn.
 • Organizace technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Spolupráce při vytváření systému řízení kvality a bezpečnosti potravin.
 • Zpracování analýz měření a monitorování výrobních procesů a navrhování nápravných a preventivních opatření ke zlepšování.
 • Sledování a vyhodnocování parametrů ovlivňujících výskyt neshodných výrobků.
 • Aplikace vědeckých poznatků při vývoji nových postupů a metod.
 • Vypracování technologických předpisů.
 • Spolupráce na řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie.
 • Vedení, aktualizace a archivace příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3116

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-technolog-v-po

Technik realizace investic povrchové těžby nerostných surovin

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik realizace investic povrchové těžby nerostných surovin koordinuje přípravu a realizaci báňských investic a investičních celků v organizaci.

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů pro vypracování investičních záměrů, spolupráce při sestavování plánů pořizování investic
 • Příprava podkladů pro projektování, územní řízení a stavební povolení.
 • Příprava podkladů pro hodnocení efektivnosti investic.
 • Jednání s dodavateli.
 • Vypracování podkladů pro zkušební provoz, kolaudaci a převedení do základních prostředků.
 • Dozorování průběhu realizace investičních akcí po stránce technické, stavební, kvality, finančních nákladů a stanovených termínů.
 • Spolupráce při zabezpečování investiční výstavby s technickými útvary organizace.
 • Kontrola jakosti a úplnosti investičních dodávek a prací v souladu s dokumentací, uzavřenými smlouvami a ostatními závaznými předpisy.
 • Kontrola dodržování báňských předpisů, předpisů BOZP, PO a ostatních směrnic a závazných pracovních postupů.
 • Zodpovědnost za správnost údajů v předkládaných dokumentech.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-realizace-investi

Slévárenský technik metalurg

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik metalurg stanovuje dílčí metalurgické postupy a zajišťuje metalurgickou přípravu slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích návrhů metalurgických postupů ve slévárenské výrobě.
 • Zpracování podkladů optimalizace nákladovosti výroby.
 • Spolupráce na analýze požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování metalurgických předpisů.
 • Spolupráce při vyhodnocení návrhů cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-metal

Hutní technik projektant

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní technik projektant vypracovává projektové podklady nebo provádí rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčí projektové dokumentace technologických zařízení v hutních a energetických provozech.
 • Zpracovávání projektů a technologických částí technických staveb a zařízení.
 • Vypracovávání dispozičních a detailních řešení hutních pracovišť.
 • Spolupráce při řešení a odstraňování poruch, havárií a neshod s projektovou dokumentací.
 • Projekční práce s využitím počítačové podpory.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-projektant

Slévárenský technik projektant

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo provádí rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání podkladů pro technické podmínky slévárenských výrobků.
 • Vypracovávání výkresů a projekčních podkladů dílčích částí jednoduchých systémů podle dispozic.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Zpracování podkladů pro ekonomické vyhodnocení projektů a investic ve slévárenství.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-proje

Kontrolor kvality

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Pracovní činnosti

 • Podílení se na procesu budování, udržování a rozvoji systému kvality dle norem ISO nebo odvětvových standardů na konkrétním pracovišti.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Zpracovávání postupů kontroly a zkoušek dle instrukcí nadřízeného pracovníka.
 • Řešení stanovených úkolů při provádění procesů řízení kvality.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Analýza neshod v procesech, jichž je účasten, podávání vlastních návrhů na zlepšení.
 • Analýza a podávání návrhů na opatření na základě zjištění spokojenosti zákazníků a zaměstnanců.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Jednání s dodavateli a dalšími subjekty.
 • Péče o provozní a technickou dokumentaci pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Předávání podkladů, zpráv a reportů pro vedení úseku kvality a vedení organizace.
 • Spolupráce s ostatními útvary na pracovišti.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kontrolor-kvality

Slévárenský technik modelář

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik modelář koordinuje a zajišťuje oblast technické přípravy výroby a výrobu modelových zařízení pro slévárenskou výrobu.

Pracovní činnosti

 • Řízení procesu výroby modelových zařízení.
 • Zpracování dokumentace technické přípravy výroby (TPV) modelových zařízení.
 • Spolupráce při optimalizaci nákladovosti výroby modelových zařízení.
 • Spolupráce při analýze požadavků odběratele na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Kontrola pracovního procesu z pohledu dodržování předpisů o ochraně a bezpečnosti práce.
 • Vedení a archivace technicko–výrobní dokumentace.
 • Stanovování norem spotřeby práce.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-model

Samostatný slévárenský technik technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný slévárenský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů a zajišťování technologické přípravy slévárenské výroby
 • Zpracovává návrhy nových technologií, technologických postupů ve slévárenské výrobě, jejich ověřování a vyhodnocování.
 • Provádění normotvorné činnosti.
 • Spolupracuje při optimalizaci nákladovosti výroby.
 • Analýza požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických předpisů.
 • Koordinace systémů jakosti.
 • Spolupráce na přípravě návrhů cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-slevarensky-te

Samostatný slévárenský technik metalurg

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný slévárenský technik metalurg stanovuje metalurgické postupy a zajišťuje metalurgickou přípravu u náročnější slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Koordinace metalurgické přípravy slévárenské výroby.
 • Zpracování návrhů metalurgických postupů ve slévárenské výrobě.
 • Optimalizace nákladovosti výroby.
 • Analýza požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování metalurgických předpisů.
 • Spolupráce při vyhodnocení návrhů cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-slevarensky-te-d680

Technolog těžby ropy a zemního plynu

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technolog těžby ropy a zemního plynu vypracovává ucelené části technologie těžby ropy a plynu.

Pracovní činnosti

 • Stanovování technologie a technologických postupů těžby ropy a plynu.
 • Sledování dodržování technologických parametrů těžby.
 • Vypracování a kontrola dodržování technologických postupů a projektů těžby.
 • Zajištění opravy technologických celků dle plánu údržby.
 • Spolupráce s úsekem řízení jakosti, technického rozvoje a tvorby cen.
 • Řízení pracovníků údržby.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-tezby-ropy-a-ze

Slévárenský technik řízení jakosti

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik řízení provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků ve slévárenství.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Provádění fyzikálních, popř. chemických zkoušek surovin, materiálů, polotovarů a výrobků.
 • Vyhodnocování výsledků kontrol kvality a jakosti surovin a výrobků, formulace závěrů a vydávání posudků.
 • Kontrola nebo zajišťování kontroly dodržování technologické kázně včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality.
 • Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů u slévárenských výrobků.
 • Navrhování kontrolních metod a stanovování konkrétních postupů pro provádění zkoušek kvality.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-rizen

Samostatný hutní technik metalurg

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný hutní technik metalurg zabezpečuje parametry technologických postupů v procesu hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování parametrů stanovených technologií.
 • Realizace požadavků odběratelů na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických předpisů.
 • Spolupráce na rozvoji systému jakosti.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-hutni-technik-7332

Hutní technik normovač

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní technik normovač vytváří a uplatňuje normy a normativy spotřeby práce a početních stavů v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Provádění náměrů spotřeby práce.
 • Vyhodnocování měření a časových studií v procesu výroby.
 • Zpracování norem spotřeby práce.
 • Shromažďování a kompletace podkladů pro tvorbu norem a normativů spotřeby práce v hutní výrobě.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-normovac

Hutní technik metalurg

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní technik metalurg zabezpečuje parametry technologických postupů a zajišťuje metalurgickou přípravu hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Stanovování metalurgických postupů a technických podmínek v hutní výrobě.
 • Zabezpečování parametrů stanovených technologií.
 • Zpracování podkladů optimalizace nákladovosti výroby.
 • Kontrola dodržování metalurgických předpisů.
 • Zpracování metalurgických podkladů pro marketingovou a obchodní činnost.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-metalurg

Servisní technik karotážních přístrojů

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Servisní technik karotážních přístrojů obsluhuje, provádí údržbu a nastavení programového softwaru a hardwaru měřících přístrojů pro geofyzikální měření ve vrtech.

Pracovní činnosti

 • Obsluha, údržba a nastavení programového softwaru a hardwaru měřících přístrojů pro karotážní měření.
 • Správa softwaru výpočetní a měřící techniky.
 • Obsluha a nastavení zdrojů ionizačního záření.
 • Zapojení a nastavení zařízení nízkého napětí.
 • Vedení technické a provozní dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik-karotazn

Slévárenský technik normovač

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik normovač vytváří a uplatňuje normy a normativy spotřeby práce a početních stavů ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Provádění náměrů spotřeby práce.
 • Vyhodnocování měření a časových studií v procesu výroby.
 • Zpracování norem spotřeby práce.
 • Shromažďování a kompletace podkladů pro tvorbu norem a normativů spotřeby práce ve slévárenské výrobě.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-normo

Samostatný hutní technik dispečer

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný hutní technik dispečer řídí rozsáhlejší hutní výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Řízení hutní výroby závodu formou dispečerských příkazů.
 • Operativní zajišťování odstraňování poruch a mimořádných událostí.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-hutni-technik-

Samostatný hutní technik řízení jakosti

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný hutní technik řízení jakosti provádí, zajišťuje a organizuje procesy systému řízení jakosti oblasti hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Prověřování a vyhodnocování prvků systému jakosti .
 • Zpracování plánů jakosti nových výrobků, služeb nebo procesů.
 • Tvorba a kontrola uplatňování norem jakosti.
 • Spolupráce při stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti v hutní výrobě.
 • Spolupráce s odbornými útvary při tvorbě a uplatňování systému jakosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-hutni-technik-2ef4

Samostatný slévárenský technik řízení jakosti

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný slévárenský technik řízení jakosti spolupracuje při vývoji systémů řízení jakosti a koordinaci činností při zavádění těchto systémů ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Sledování vývoje jakosti a jeho pravidelné vyhodnocování.
 • Spolupráce na vypracování a zavádění metodiky řízení jakosti.
 • Spolupráce s výrobními a technickými útvary organizace.
 • Kontrolní činnost na úseku jakosti výrobků.
 • Statistických vyhodnocování jakosti slévárenské výroby.
 • Zavádění nových zkušebních metod.
 • Koordinace procesu řízení jakosti slévárenské výroby
 • Analýza příčin vzniku vad ve slévárenské výrobě.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-slevarensky-te-aa74

Technik přípravy důlní výroby

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik přípravy důlní výroby zpracovává dílčí části důlně-technických plánů výroby v organizaci provádějící hornickou činnost a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s odbornými útvary podniku.
 • Zpracování dílčích části plánu dobývání a přípravy včetně příslušných důlně-technických ukazatelů.
 • Spolupráce při navrhování optimálních variant OPD.
 • Vypracování výkresové dokumentace.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-pripravy-dulni-vy

Technolog důlního díla

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technolog důlního díla navrhuje technologie, technologické postupy pro hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Zpracování technologických projektů I. a II. stupně pro důlní díla.
 • Realizaci technologických změn ve výrobním procesu.
 • Příprava důlně-technických podkladů pro projektové organizace a odborné útvary organizace.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-dulniho-dila

Dispečer důlní výroby

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Dispečer důlní výroby koordinuje zajišťování výroby a dopravy v organizaci provádějící hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Koordinace činnosti jednotlivých důlních pracovišť a pracovních čet.
 • Sledování a vyhodnocování průběhu výroby a dopravy, odstraňování disproporcí a poruch operativními zásahy a dispečerskými příkazy.
 • Zajišťování stanovených opatření v případech ohrožení bezpečnosti práce, mimořádných událostí a vzniku havárií.
 • Organizování likvidace havárií podle pokynů inspekční služby, vedoucího likvidace havárie.
 • Dispečerské řízení.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dispecer-dulni-vyroby

Samostatný hutní technik projektant

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný hutní technik projektant vypracovává projekty nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracování projektové dokumentace technologických zařízení v hutních a energetických provozech.
 • Spolupráce při řešení a odstraňování poruch, havárií a neshod s projektovou dokumentací.
 • Vypracování dispozičních a detailních řešení hutních pracovišť.
 • Projektování změn a rekonstrukcí hutních provozů.
 • Projekční práce s využitím počítačové podpory.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-hutni-technik-b7f9

Hutní technik řízení jakosti

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní technik řízení jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly prostřednictvím dalších kontrolorů nebo laboratorních pracovníků.
 • Provádění fyzikálních, popř. chemických zkoušek surovin, materiálů, polotovarů a výrobků. Vyhodnocování výsledků, formulace závěrů a vydávání posudků.
 • Kontrola nebo zajišťování kontroly dodržování technologické kázně včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality v hutní výrobě.
 • Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů.
 • Navrhování kontrolních metod a stanovování konkrétních postupů pro provádění zkoušek kvality.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-rizeni-jako

Vedoucí důlní klimatizace

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Vedoucí důlní klimatizace řídí práce při zajišťování provozu zařízení klimatizace dolu.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací na úseku klimatizace dolu.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Indikace a detekce složení důlního ovzduší v dole.
 • Kontrola stavu technického zařízení, organizace a řízení údržby a oprav strojního zařízení klimatizace.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedouci-dulni-klimatizace

Hutní technik technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu pro jednodušší hutní výrobu.

Pracovní činnosti

 • Vypracování technologických postupů dle zpracované technické dokumentace.
 • Spolupráce s odbornými útvary podniku.
 • Kontrola dodržování technologie výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-technolog

Slévárenský technik dispečer

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik dispečer řídí slévárenskou výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Dispečerské zajišťování výroby a operativní zajišťování odstraňování poruch.
 • Sledování a koordinace průběhu slévárenské výroby nebo provozu.
 • Vedení příslušných provozních záznamů.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-dispe

Samostatný hutní technik technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný hutní technik technolog stanovuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé hutní výroby.

Pracovní činnosti

 • Stanovení výrobní technologie nebo výrobních postupů včetně rozpisu dílů u náročnějších strojírenských a metalurgických výrob.
 • Komplexní zajišťování technologické přípravy výrob s vnitřním členěním na další organizační nebo technologické celky.
 • Spolupráce s odbornými útvary podniku.
 • Kontrola dodržování technologie výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-hutni-technik-1ff8

Mechanik důlní degazace

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Mechanik důlní degazace zajišťuje odborné činnosti na úseku důlní degazace z hlediska strojního.

Pracovní činnosti

 • Zjišťování provozu degazačních strojů a zařízení v dole a na povrchu.
 • Spolupráce na vyhodnocování účinnosti důlní degazace včetně provádění kontroly v této oblasti.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
 • Provádění indikace a detekce důlního ovzduší a degazované směsi na důlních pracovištích.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-dulni-degazace

Slévárenský technik technolog

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Slévárenský technik technolog zpracovává dílčí technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

 • Zpracování dílčích technologických postupů a zajištění technologické přípravy slévárenské výroby.
 • Zpracování dílčích návrhů nových technologií, technologických postupů ve slévárenské výrobě, jejich ověření a vyhodnocení.
 • Provádění normotvorné činnosti.
 • Spolupráce na optimalizaci nákladovosti výroby.
 • Spolupráce na analýze požadavků odběratele na zakázku.
 • Kontrola dodržování technologických předpisů.
 • Spolupráce při udržování systémů jakosti.
 • Příprava podkladů pro návrhy cenových nabídek.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/slevarensky-technik-techn-6045

Samostatný slévárenský technik projektant

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Samostatný slévárenský technik projektant zajišťuje vypracovávání náročnějších projektů nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Příprava a zpracovávání technologických projektů a projektových dokumentací investičních celků ve slévárenství.
 • Zpracování úvodních a prováděcích projektů ve slévárenství.
 • Zpracování finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí ve slévárenství.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-slevarensky-te-a2d6

Hutní technik dispečer

Odborný směr

Hutnictví a slévárenství

Charakteristika

Hutní technik dispečer řídí hutní výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

 • Dispečerské řízení výroby.
 • Sledování a koordinace průběhu výroby nebo provozu.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů v hutní výrobě.
 • Vedení příslušných provozních záznamů.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-dispecer

Technik údržby těžní jámy

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Technik údržby těžní jámy koordinuje práce při zajišťování báňské údržby a provozu těžní jámy.

Pracovní činnosti

 • Kontrola stavu výztuže a zařízení těžní jámy.
 • Koordinace prací při opravě a údržbě těžní jámy.
 • Spolupráce s odbornými úseky.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-udrzby-tezni-jamy

Báňský projektant

Odborný směr

Těžba a úprava nerostných surovin

Charakteristika

Báňský projektant projektuje nebo navrhuje objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Vyhotovování plánů otvírky, přípravy a dobývání včetně změn.
 • Vyhotovování plánů využívání ložiska.
 • Vyhotovování plánů zajištění nebo likvidace důlních děl a lomů.
 • Spolupracuje na přípravě projektu nebo návrhů rozsáhlých objektů a zařízení.
 • Vyhotovování dílčích technologických postupů a pracovních postupů pro jednotlivé činnosti v rámci hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a zpracování kamene.
 • Vyhotovování provozní dokumentace pro hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a pro zpracování kamene.
 • Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánu otvírky, přípravy a dobývání.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

3117

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/bansky-projektant