Profese

Spisovatelé, novináři a jazykovědci [CZ-ISCO 264]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Scénárista výstav

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Scénárista výstav zpracovává v textové, literární formě a na základě širokých multidisciplinárních vědomostí základní ideovou koncepci výstavy přes formy prezentace až po návrh jednotlivých prvků exponátové náplně.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání ideového libreta výstavy v literární podobě.
 • Zpracovávání podrobného scénáře výstavy s určením exponátové náplně.
 • Vypracovávání základní textové dokumentace výstavy.
 • Přetváření informací odborných poradců do umělecké formy scénáře s ohledem na vypovídací a prezentační účinnost výstavní akce.
 • Spolupráce s architektem výstavy.
 • Spolupráce s produkčním výstavy.

Kód ISCO

2641

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/scenarista-vystav-bcf2

Tlumočník znakové řeči

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Tlumočník znakové řeči převádí jednoznačně smysl sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Tlumočí věrně způsob vyjádření slyšícího a neslyšícího účastníka komunikace, nemění význam ani obsah sdělení.

Pracovní činnosti

 • Tlumočení běžných každodenních situací do znakové řeči a naopak (u lékaře, na úřadě, na poště, v bance).
 • Tlumočení telefonních hovorů do znakové řeči a překlad textů či pomoc při vyplňování formulářů.
 • Tlumočení soudních jednání, výslechu svědků a obecné tlumočení pro státní orgány z mluveného jazyka do znakové řeči a naopak.
 • Ověřování správnosti překladů důležitých dokumentů a listin psaných znakovým jazykem.
 • Tlumočení kulturních akcí do znakové řeči.
 • Umělecké tlumočení divadelních představení do znakové řeči.
 • Umělecké tlumočení hudby a zpěvu do znakové řeči.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tlumocnik-znakove-reci

Překladatel

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Překladatel překládá texty z jednoho jazyka do druhého.

Pracovní činnosti

 • Písemný překlad různorodých uměleckých či odborných textů.
 • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní překladatelské činnosti.
 • Studium jazykové a odborné literatury s cílem zabezpečit správnost překladu.
 • Kontrolní čtení přeložených textů zaměřené na odstranění nepřesností a případných věcných a jazykových chyb v překladu.
 • Prezentace přeloženého textu zadavateli/odběrateli překladu.
 • Čtení a interpretace překládaného textu s následným výběrem odpovídající překladatelské metody.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prekladatel

Tlumočník

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Tlumočník tlumočí z jednoho jazyka do druhého.

Pracovní činnosti

 • Konzultace s klientem na vyjasnění problematických míst při tlumočení.
 • Příprava na tlumočení seznámením se s prostředím jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
 • Převod řečníkova mluveného projevu do cílového jazyka.
 • Volba vhodné tlumočnické metody (konsekutivní, simultánní).

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tlumocnik

Soudní tlumočník a překladatel

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Soudní tlumočník a překladatel tlumočí a překládá v oficiálním úředním styku z cizího jazyka do úředního jazyka a naopak.

Pracovní činnosti

 • Příprava na tlumočení seznámením se s tématem jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
 • Převod řečníkova projevu do úředního jazyka.
 • Překlad úředních dokumentů z cizího jazyka do úředního.
 • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní tlumočnické či překladatelské činnosti.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soudni-tlumocnik-a-prekla

Jazykovědec

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jazykovědec se zabývá výzkumem jazyků, analyzuje původ, strukturu a vývoj jednotlivých jazyků, popisuje živé a mrtvé jazyky, připravuje dokumentaci potřebnou ke studiu cizích jazyků a učí v jazykových kursech, které odpovídají jeho specializaci.

Pracovní činnosti

 • Pozorování a zkoumání jazykového chování.
 • Zkoumání historického vývoje jazyka.
 • Zkoumání teorie jazyka.
 • Zkoumání nářečí a jejich zapisování.
 • Tvorba a kodifikace nové terminologie.
 • Péče o spisovný jazyk a jeho kultivace.
 • Vytváření a sestavování slovníků a učebnic jazyka českého.
 • Vědecká, přednášková a publikační činnost.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/jazykovedec

Konsekutivní tlumočník

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Konsekutivní tlumočník tlumočí z jednoho jazyka do druhého tzv. konsekutivní (následnou) metodou - tzn. tlumočení ústního projevu řečníka po částech.

Pracovní činnosti

 • Příprava na tlumočení seznámením se s prostředím jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
 • Konzultace s klientem na vyjasnění problematických míst při tlumočení.
 • Naslouchání řečníkovi, provedení tlumočnického zápisu.
 • Převod řečníkova projevu do cílového jazyka.
 • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní tlumočnické činnosti.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/konsekutivni-tlumocnik

Simultánní tlumočník

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Simultánní tlumočník tlumočí z jednoho jazyka do druhého tzv. simultánní metodou - tzn. tlumočení ústního projevu řečníka probíhá současně s jeho mluveným projevem.

Pracovní činnosti

 • Příprava na tlumočení seznámením se s prostředím jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
 • Převod řečníkova projevu do cílového jazyka.
 • Práce v týmu s dalšími tlumočníky.
 • Práce s tlumočnickou technikou (simultánní technika, šeptáková souprava).

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/simultanni-tlumocnik

Překladatel odborných textů

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Překladatel odborných textů překládá odborné a technické texty z jednoho jazyka do druhého.

Pracovní činnosti

 • Čtení předlohy s cílem pochopit ji po odborné stránce.
 • Písemný překlad odborných textů – ekonomických, právnických, technických, vědeckých, počítačových, lékařských apod..
 • Konzultace s odborníkem z daného oboru (zajištění technické korektury).
 • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní překladatelské činnosti.
 • Studium jazykové a odborné literatury s cílem zabezpečit správnost překladu.
 • Kontrolní čtení přeloženého textu zaměřené na odstranění nepřesností a případných věcných a jazykových chyb v překladu.
 • Prezentace přeloženého textu zadavateli/odběrateli překladu.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prekladatel-odbornych-tex

Překladatel uměleckých textů

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Překladatel uměleckých textů překládá umělecké texty (knihy, články, povídky, poezii, písně) z jednoho jazyka do druhého.

Pracovní činnosti

 • Čtení předlohy s cílem pochopit ji jak po stránce filologické, tak estetické.
 • Interpretace předlohy textu zaměřená na vyhodnocení volby umělecky adekvátní překladatelské metody.
 • Písemný překlad uměleckých textů – prózy, poezie, písní, divadelních her, reklamních textů a sloganů.
 • Přestylizování předlohy s ohledem na zachování obsahu.
 • Studium odborné jazykové literatury a pomocné literatury související s překládaným textem s cílem zabezpečit věrnost a správnost překladu.
 • Kontrolní čtení přeloženého textu zaměřené na odstranění nepřesností a případných věcných a jazykových chyb v překladu.
 • Prezentace přeloženého textu zadavateli/odběrateli překladu.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prekladatel-umeleckych-te

Šéfredaktor

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Šéfredaktor zajišťující koordinaci a zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností včetně provádění publicistické činnosti.

Pracovní činnosti

 • Samostatné tvůrčí vykonávání nejvýznamnějších publicistických činností.
 • Koordinace a usměrňování činností redaktorů.
 • Koordinace zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností.
 • Systémové práce při vytváření koncepce publicistické činnosti.

Kód ISCO

2642

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sefredaktor

Redaktor novinář

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Redaktor novinář je pracovník s vyšší kvalifikací, který připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas a televizi, zajišťuje zpravodajské, komentátorské a reportérské činnosti.

Pracovní činnosti

 • Samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků a reportáží.
 • Příprava podkladů pro publikaci v tisku, rozhlasu a televizi.
 • Zajišťování jednodušších výtvarných, grafických, fotoreportérských a technických prací.
 • Samostatný výkon zpravodajských, komentátorských a reportérských činností.
 • Stanovení obsahového zaměření publikací.
 • Organizování a koordinace vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků.

Kód ISCO

2642

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/redaktor-novinar

Technický redaktor

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Technický redaktor připravuje po technické stránce rukopisy a předlohy pro tiskařské a knihařské zpracování publikací a tiskovin.

Pracovní činnosti

 • Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav.
 • Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy apod..
 • Vytváření elektronické verze časopisů.
 • Posuzování materiálů po odborné a umělecké stránce.
 • Redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na Internetu.
 • Zpracování koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl.
 • Práce s elektronickými a digitálními technologiemi redakční přípravy.
 • Kontrola kvality a provádění korektur, nátisků a ilustrací.
 • Schvalování předloh, jejich přebírání a předávání do sazby a tisku.
 • Komplexní zajišťování technického a výtvarného zpracování publikací.
 • Spolupráce s výtvarníky a jednotlivými redakcemi vydavatelství.
 • Organizace vydavatelských prací.

Kód ISCO

2642

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-redaktor