Profese

Spisovatelé, novináři a jazykovědci [CZ-ISCO 264]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Scénárista výstav

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Scénárista výstav zpracovává v textové, literární formě a na základě širokých multidisciplinárních vědomostí základní ideovou koncepci výstavy přes formy prezentace až po návrh jednotlivých prvků exponátové náplně.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání ideového libreta výstavy v literární podobě.
 • Zpracovávání podrobného scénáře výstavy s určením exponátové náplně.
 • Vypracovávání základní textové dokumentace výstavy.
 • Přetváření informací odborných poradců do umělecké formy scénáře s ohledem na vypovídací a prezentační účinnost výstavní akce.
 • Spolupráce s architektem výstavy.
 • Spolupráce s produkčním výstavy.

Kód ISCO

2641

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/scenarista-vystav-bcf2

Tlumočník znakové řeči

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Tlumočník znakové řeči převádí jednoznačně smysl sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Tlumočí věrně způsob vyjádření slyšícího a neslyšícího účastníka komunikace, nemění význam ani obsah sdělení.

Pracovní činnosti

 • Tlumočení běžných každodenních situací do znakové řeči a naopak (u lékaře, na úřadě, na poště, v bance).
 • Tlumočení telefonních hovorů do znakové řeči a překlad textů či pomoc při vyplňování formulářů.
 • Tlumočení soudních jednání, výslechu svědků a obecné tlumočení pro státní orgány z mluveného jazyka do znakové řeči a naopak.
 • Ověřování správnosti překladů důležitých dokumentů a listin psaných znakovým jazykem.
 • Tlumočení kulturních akcí do znakové řeči.
 • Umělecké tlumočení divadelních představení do znakové řeči.
 • Umělecké tlumočení hudby a zpěvu do znakové řeči.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tlumocnik-znakove-reci

Překladatel

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Překladatel překládá texty z jednoho jazyka do druhého.

Pracovní činnosti

 • Písemný překlad různorodých uměleckých či odborných textů.
 • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní překladatelské činnosti.
 • Studium jazykové a odborné literatury s cílem zabezpečit správnost překladu.
 • Kontrolní čtení přeložených textů zaměřené na odstranění nepřesností a případných věcných a jazykových chyb v překladu.
 • Prezentace přeloženého textu zadavateli/odběrateli překladu.
 • Čtení a interpretace překládaného textu s následným výběrem odpovídající překladatelské metody.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prekladatel

Tlumočník

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Tlumočník tlumočí z jednoho jazyka do druhého.

Pracovní činnosti

 • Konzultace s klientem na vyjasnění problematických míst při tlumočení.
 • Příprava na tlumočení seznámením se s prostředím jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
 • Převod řečníkova mluveného projevu do cílového jazyka.
 • Volba vhodné tlumočnické metody (konsekutivní, simultánní).

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tlumocnik

Soudní tlumočník a překladatel

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Soudní tlumočník a překladatel tlumočí a překládá v oficiálním úředním styku z cizího jazyka do úředního jazyka a naopak.

Pracovní činnosti

 • Příprava na tlumočení seznámením se s tématem jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
 • Převod řečníkova projevu do úředního jazyka.
 • Překlad úředních dokumentů z cizího jazyka do úředního.
 • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní tlumočnické či překladatelské činnosti.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soudni-tlumocnik-a-prekla

Jazykovědec

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Jazykovědec se zabývá výzkumem jazyků, analyzuje původ, strukturu a vývoj jednotlivých jazyků, popisuje živé a mrtvé jazyky, připravuje dokumentaci potřebnou ke studiu cizích jazyků a učí v jazykových kursech, které odpovídají jeho specializaci.

Pracovní činnosti

 • Pozorování a zkoumání jazykového chování.
 • Zkoumání historického vývoje jazyka.
 • Zkoumání teorie jazyka.
 • Zkoumání nářečí a jejich zapisování.
 • Tvorba a kodifikace nové terminologie.
 • Péče o spisovný jazyk a jeho kultivace.
 • Vytváření a sestavování slovníků a učebnic jazyka českého.
 • Vědecká, přednášková a publikační činnost.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/jazykovedec

Konsekutivní tlumočník

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Konsekutivní tlumočník tlumočí z jednoho jazyka do druhého tzv. konsekutivní (následnou) metodou - tzn. tlumočení ústního projevu řečníka po částech.

Pracovní činnosti

 • Příprava na tlumočení seznámením se s prostředím jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
 • Konzultace s klientem na vyjasnění problematických míst při tlumočení.
 • Naslouchání řečníkovi, provedení tlumočnického zápisu.
 • Převod řečníkova projevu do cílového jazyka.
 • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní tlumočnické činnosti.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/konsekutivni-tlumocnik

Simultánní tlumočník

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Simultánní tlumočník tlumočí z jednoho jazyka do druhého tzv. simultánní metodou - tzn. tlumočení ústního projevu řečníka probíhá současně s jeho mluveným projevem.

Pracovní činnosti

 • Příprava na tlumočení seznámením se s prostředím jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
 • Převod řečníkova projevu do cílového jazyka.
 • Práce v týmu s dalšími tlumočníky.
 • Práce s tlumočnickou technikou (simultánní technika, šeptáková souprava).

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/simultanni-tlumocnik

Překladatel odborných textů

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Překladatel odborných textů překládá odborné a technické texty z jednoho jazyka do druhého.

Pracovní činnosti

 • Čtení předlohy s cílem pochopit ji po odborné stránce.
 • Písemný překlad odborných textů – ekonomických, právnických, technických, vědeckých, počítačových, lékařských apod..
 • Konzultace s odborníkem z daného oboru (zajištění technické korektury).
 • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní překladatelské činnosti.
 • Studium jazykové a odborné literatury s cílem zabezpečit správnost překladu.
 • Kontrolní čtení přeloženého textu zaměřené na odstranění nepřesností a případných věcných a jazykových chyb v překladu.
 • Prezentace přeloženého textu zadavateli/odběrateli překladu.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prekladatel-odbornych-tex

Překladatel uměleckých textů

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Překladatel uměleckých textů překládá umělecké texty (knihy, články, povídky, poezii, písně) z jednoho jazyka do druhého.

Pracovní činnosti

 • Čtení předlohy s cílem pochopit ji jak po stránce filologické, tak estetické.
 • Interpretace předlohy textu zaměřená na vyhodnocení volby umělecky adekvátní překladatelské metody.
 • Písemný překlad uměleckých textů – prózy, poezie, písní, divadelních her, reklamních textů a sloganů.
 • Přestylizování předlohy s ohledem na zachování obsahu.
 • Studium odborné jazykové literatury a pomocné literatury související s překládaným textem s cílem zabezpečit věrnost a správnost překladu.
 • Kontrolní čtení přeloženého textu zaměřené na odstranění nepřesností a případných věcných a jazykových chyb v překladu.
 • Prezentace přeloženého textu zadavateli/odběrateli překladu.

Kód ISCO

2643

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prekladatel-umeleckych-te

Šéfredaktor

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Šéfredaktor zajišťující koordinaci a zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností včetně provádění publicistické činnosti.

Pracovní činnosti

 • Samostatné tvůrčí vykonávání nejvýznamnějších publicistických činností.
 • Koordinace a usměrňování činností redaktorů.
 • Koordinace zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností.
 • Systémové práce při vytváření koncepce publicistické činnosti.

Kód ISCO

2642

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sefredaktor

Redaktor novinář

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Redaktor novinář je pracovník s vyšší kvalifikací, který připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas a televizi, zajišťuje zpravodajské, komentátorské a reportérské činnosti.

Pracovní činnosti

 • Samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků a reportáží.
 • Příprava podkladů pro publikaci v tisku, rozhlasu a televizi.
 • Zajišťování jednodušších výtvarných, grafických, fotoreportérských a technických prací.
 • Samostatný výkon zpravodajských, komentátorských a reportérských činností.
 • Stanovení obsahového zaměření publikací.
 • Organizování a koordinace vydávání periodik nebo vysílání sdělovacích prostředků.

Kód ISCO

2642

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/redaktor-novinar

Technický redaktor

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Technický redaktor připravuje po technické stránce rukopisy a předlohy pro tiskařské a knihařské zpracování publikací a tiskovin.

Pracovní činnosti

 • Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav.
 • Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy, almanachy, mapy apod..
 • Vytváření elektronické verze časopisů.
 • Posuzování materiálů po odborné a umělecké stránce.
 • Redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na Internetu.
 • Zpracování koncepčních záměrů a projektů vydávání literárních, kartografických a jiných děl.
 • Práce s elektronickými a digitálními technologiemi redakční přípravy.
 • Kontrola kvality a provádění korektur, nátisků a ilustrací.
 • Schvalování předloh, jejich přebírání a předávání do sazby a tisku.
 • Komplexní zajišťování technického a výtvarného zpracování publikací.
 • Spolupráce s výtvarníky a jednotlivými redakcemi vydavatelství.
 • Organizace vydavatelských prací.

Kód ISCO

2642

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/technicky-redaktor