Profese

Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech [CZ-ISCO 263]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu řídí a řeší výzkumné a vývojové projekty v oblasti teoretické i praktické, a to v oborech muzejnictví, galerijnictví, v oblasti památkové péče a dalších společenskovědních a přírodovědeckých oborech a kulturně historických směrech se složitými vazbami na ostatní vědní obory a s teritoriálním zaměřením na oblasti České republiky, Evropy a světa. Oblast působnosti je zaměřena na vývoj lidské společnosti i na vývoj přírody v širokých mezioborových souvislostech. V oblasti vývoje lidské společnosti se zaměřuje na památky hmotné i nehmotné povahy.

Pracovní činnosti

 • Samostatné řízení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy s vazbami na příbuzné vědní obory v rámci ČR i světa.
 • Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů ve stanoveném čase, zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení, včetně vyhodnocování a navrhování dalšího postupu při řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Zhodnocování a představování dílčích i souhrnných výsledků výzkumného nebo vývojového úkolu, a to ústní i písemnou formou.
 • Analýza vstupních dat výzkumného nebo vývojového úkolu.
 • Prezentace vědeckých výstupů ústní či písemnou formou v odborných a vědeckých časopisech a monografiích.
 • Vytváření koncepcí muzeologie a příslušného vědního oboru.
 • Podíl na utváření a zpracování sbírkových fondů.
 • Vedení, příprava a realizace náročných výstavních projektů včetně mezinárodních.
 • Členství v národních a mezinárodních oborových organizacích.
 • Vedení výuky na vysokých školách a vedení doktorandů.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedeckovyzkumny-pracovnik

Archeolog pravěku

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Archeolog pravěku provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované archeologické prameny z období pravěku.

Pracovní činnosti

 • Samostatné provádění archeologických výzkumů a průzkumů pro období pravěku.
 • Provádění přípravných heuristických prací.
 • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Návrh ochrany, záchrany a prezentace archeologických pravěkých nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
 • Samostatné provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
 • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek období pravěku.
 • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů z období pravěku.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/archeolog-praveku

Sociolog specialista

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Sociolog specialista uplatňuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Závěry sociologické analýzy jsou uplatněny v akademickém sektoru i mimo něj ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru.

Pracovní činnosti

 • Tvorba a aplikace metodologie provádění sociologických průzkumů.
 • Studium a popis struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí.
 • Koordinace sociologických výzkumných prací včetně provádění příslušných analýz.
 • Zobecňování závěrů sociologických průzkumů a analýz.
 • Zpracování koncepce, analýzy a expertízy v oblasti sociologie pro lokální, národní nebo nadnárodní organizace z veřejného, neziskového a soukromého sektoru.
 • Tvorba aplikace sociologické teorie.
 • Vedení týmu odborných pracovníků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Publikace odborných článků, monografií a závěrečných zpráv.
 • Prezentace výstupů výzkumu odborné komunitě a veřejnosti.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sociolog-specialista

Industriální archeolog

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Industriální archeolog provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované historické a archeologické prameny.

Pracovní činnosti

 • Provádění archeologických výzkumů a průzkumů.
 • Provádění přípravných heuristických prací.
 • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Návrh zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
 • Provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
 • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek.
 • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů.
 • Studium materiálních pozůstatků průmyslu minulosti, antropologické studium industriálního období.
 • Archeologické průzkumy zanedbaných továrních oblastí.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/industrialni-archeolog

Geograf specialista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Geograf specialista zajišťuje koncepční, tvůrčí a koordinační činnosti v oblasti zpracování geografických dat a vytváří dlouhodobé programy rozvoje geografických informačních systémů s ohledem na meziresortní a mezinárodní spolupráci.

Pracovní činnosti

 • Metodické řízení a koordinace činností podřízených pracovníků a ostatních zaměstnanců v oblasti zpracování geografických dat.
 • Koncepční a standardizační činnosti v oblasti zpracování geografických dat a koordinace geografických výkonů.
 • Koordinace a usměrňování geografické tvorby ve státních mapových dílech a bázích dat.
 • Provádění nejnáročnějších a nestandardních analýz dat geografických informačních systémů pro kartografickou tvorbu, statistiku, plánování, apod.
 • Tvorba koncepce rozvoje automatizovaných systémů a informačních technologií.
 • Kontrola naplňování cílů v rozvoji geografických informačních systémů.
 • Řízení dlouhodobých programů rozvoje geografie vyplývajících z mezinárodní spolupráce.
 • Zajišťování úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce a standardizace v oblasti geografie.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geograf-specialista

Archeolog středověku

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Archeolog středověku provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované historické a archeologické prameny z období středověku.

Pracovní činnosti

 • Provádění archeologických výzkumů a průzkumů pro období středověku.
 • Provádění přípravných heuristických prací.
 • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Návrh zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
 • Provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
 • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek pro období středověku.
 • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů z období středověku.
 • Srovnání archeologického materiálu s písemnými, ikonografickými nebo kartografickými prameny.
 • Výzkum objektů, které již často mají vazbu na současnou strukturu osídlení (např. průzkumy v historických jádrech současných měst).

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/archeolog-stredoveku

Samostatný geograf

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Samostatný geograf řeší složité úlohy v oblasti digitální fotogrammetrie a báze geografických dat, organizačně zajišťuje provoz fotogrammetrické stanice a komplexně zajišťuje činnosti při sběru, vyhodnocování a zpracování geografických dat.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění sběru geografických dat.
 • Zpracovávání, vyhodnocování a kontrola geografických dat.
 • Geografická tvorba ve státních mapových dílech a bázích dat.
 • Poskytování odborných konzultací uživatelům geografických dat.
 • Tvůrčí a koordinační činnosti v geografických bázích dat.
 • Poskytování datových souborů celostátně spravovaných geografických dat uživatelům.
 • Tvorba návrhů technických předpisů a pokynů pro naplňování a vedení báze dat.
 • Organizační zajišťování provozu fotogrammetrické stanice.
 • Řešení složitých úloh v oblasti digitální fotogrammetrie.
 • Kontrolní a revizní práce v oblasti speciální vojenské geografie.
 • Vedení předepsané dokumentace.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-geograf

Archeolog starověku

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Archeolog starověku provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované historické a archeologické prameny z období starověku.

Pracovní činnosti

 • Provádění archeologických výzkumů a průzkumů pro období starověku.
 • Provádění přípravných heuristických prací.
 • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Návrh zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
 • Provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
 • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek období starověku.
 • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů z období starověku.
 • Výzkum hmotné kultury antického starověku.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/archeolog-staroveku

Samostatný sociolog

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Samostatný sociolog je pracovník s vyšší kvalifikací, který aplikuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Jako asistent připravuje podklady sociologické analýzy v akademickém sektoru. Jeho dovednosti a znalosti mohou být uplatněny ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru.

Pracovní činnosti

 • Provádění sociologických průzkumů včetně provádění příslušných analýz.
 • Zajišťování sběru dat a jejich sociologická interpretace podle daných postupů.
 • Aplikace sociologické teorie.
 • Studium a popis struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí.
 • Připravování závěrečných zpráv z výzkumů, včetně podávání návrhů na řešení sociálně důležitých témat.
 • Připravování podkladů pro prezentaci výstupů výzkumu veřejnosti a vědecké komunitě.
 • Poradenská činnost.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sociolog

Archeolog novověku

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Archeolog novověku provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované historické a archeologické prameny z období novověku.

Pracovní činnosti

 • Provádění archeologických výzkumů a průzkumů pro období novověku.
 • Provádění přípravných heuristických prací.
 • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Návrh zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
 • Provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
 • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek období novověku.
 • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů z období novověku.
 • Předstihové, případně záchranné výzkumy lidských sídel, tradičních vesnických staveb.
 • Povrchové průzkumy novověkého osídlení a dokumentace reliktů zaniklých vesnic, plužin, rybníků, komunikací, výrobních zařízení a dalších objektů v kulturní krajině.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/archeolog-novoveku

Antropolog

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Antropolog provádí vědecké a výzkumné práce v oblasti antropologie, dohlíží nad sbírkami antropologické povahy, provádí analýzy pro archeologii, kriminalistiku, medicínu a státní správu.

Pracovní činnosti

 • Výzkum člověka z biologického pohledu (ontogeneze, fylogeneze, variabilita lidského těla, zdravotní stav, genetika člověka) a z kulturního a sociálního hlediska (vznik a vývoj lidské kultury, srovnávání prostředí různých kultur, význam kultury).
 • Studium lidské rasy.
 • Prezentace výsledků své práce prostřednictvím publikační činnosti a výstav.
 • Zpracování koncepce, analýzy a expertízy v oblasti antropologie pro státní správu a samosprávu nebo v mezinárodním rozsahu.
 • Zpracování analýzy a expertízy pro kriminalistiku, archeologii a medicínské obory.
 • Vědecké zpracování a evidence výzkumné dokumentace a antropologické sbírky.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/antropolog

Koordinační pracovník v sociální oblasti

Odborný směr

Sociální služby

Charakteristika

Koordinační pracovník v sociální oblasti zajišťuje koordinaci procesů, přenosy mezi jednotlivými aktéry v rámci interdisciplinární a multidisciplinární spolupráce a provázání s dalšími systémy zejména v zájmu řešení nepříznivé sociální situace uživatelů sociální služby, prevence jejich sociálního vyloučení a vytvoření podmínek důstojného prostředí a zacházení při poskytování sociální služby.

Pracovní činnosti

 • Koordinace činností a procesů při poskytován sociální služby.
 • Koordinace a příprava podkladů výkaznické (statistické) činnosti a k sestavení a hodnocení čerpání rozpočtu sociálních služeb.
 • Vytváření podmínek pro kvalitní a jednotnou (standardizovanou) realizaci činností při zohlednění individuálního přístupu k uživateli služby.
 • Podpora interdisciplinární a multidisciplinární spolupráce odborných činností poskytovaných v rámci sociální služby.
 • Spolupráce s dalšími aktéry veřejně dostupné služby, sociální služby apod. za účelem zprostředkování koordinace a při jejich využití uživateli služby.
 • Spolupráce na tvorbě koncepčních a metodických materiálů.
 • Vyhodnocování aplikace platných právních předpisů, signalizace možných problémů, předávání podnětů k úpravě platných právních předpisů.
 • Sledování sociálních a veřejných politik na nadnárodní, národní a územní úrovni a provázání se směřováním organizace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2635

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/koordinacni-pracovnik-v-s

Úředník Probační a mediační služby

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Úředník Probační a mediační služby realizuje dohled nad obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými, zajišťuje podmínky pro uložení alternativních trestů a opatření včetně kontroly jejich výkonu, zprostředkovává řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činí úkony k urovnání konfliktního stavu.

Pracovní činnosti

 • Organizace a výkon dohledu nad obviněnými, obžalovanými a odsouzenými.
 • Kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody.
 • Sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
 • Individuální pomoc obviněnému a působení na jeho osobu za účelem jeho nápravy.
 • Mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.
 • Urovnání konfliktních stavů v rámci trestního řízení.
 • Obstarání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému a sociálnímu zázemí.
 • Vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro schválení narovnání.
 • Příprava pokladů pro uložení trestu nespojeného s odnětím svobody.
 • Zjištění stanoviska obviněného a postoje poškozeného k uložení trestu obecně prospěšných prací nebo k uložení jiného trestu nespojeného s odnětím svobody.
 • Spolupráce s příslušným soudcem, státním zástupcem a ostatními orgány při realizaci činností probace a mediace.
 • Vedení příslušné dokumentace

Kód ISCO

2635

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/urednik-probacni-a-mediac

Romský asistent

Odborný směr

Sociální služby

Charakteristika

Romský asistent pracuje v přirozeném prostředí romských lokalit/komunit s cílem podpořit rozvoj obyvatel konkrétních lokalit/komunit. Rozvojem se rozumí podpora jejich aktivity směrem k zabezpečení jejich potřeb týkajících se volného času, kvality bydlení, participace na společenských akcích apod.

Pracovní činnosti

 • Mapování prostředí komunity/členů lokality.
 • Komunikace s obyvateli komunity/lokality v jejich přirozeném prostředí.
 • Pomoc a podpora při realizaci komunitních, preventivních, volnočasových aktivit.
 • Spolupráce při realizaci aktivit za účelem aktivizace obyvatel lokality/členů komunity.
 • Podpora aktivních obyvatel lokality/členy komunity.
 • Komunikace s institucemi, organizacemi, veřejnou správou v zájmu lokality/členy komunity.
 • Podpora obyvatel komunity/lokality při komunikaci s institucemi, organizacemi, veřejnou správou.
 • Zprostředkování poradenství či jiných sociálních, zdravotních a návazných služeb za účelem pomoci a podpory jednotlivců či skupin.
 • Vedení základní dokumentace.
 • Spolupráce při dohledu nad veřejným pořádkem v komunitě.
 • Podpora komunikace s členů komunity s okolím.
 • Podpora vzdělávání a zdravého vývoje dětí

Kód ISCO

2635

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/romsky-asistent

Interkulturní pracovník

Odborný směr

Sociální služby

Charakteristika

Interkulturní pracovník poskytuje asistenci, včetně tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů a migrantských komunit do majoritní společnosti.

Pracovní činnosti

 • Poskytování asistence, včetně komunitního tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, nevládními organizacemi.
 • Poskytování asistence při řešení sociálních problémů migrantů.
 • Zprostředkování komunikace a napomáhání při překonávání jazykové a sociokulturní bariéry s cílem zajistit porozumění všech jednajících stran
 • Poskytování základního sociálního a právního poradenství v oblasti pobytu cizinců v českém a cizím jazyce.
 • Mapování potřeb a problémů migrantů a komunity v příslušné lokalitě.
 • Zprostředkování kontaktu mezi majoritou a migranty.
 • Podporování přátelského soužití majority a migrantů.
 • Pomoc při odbourávání předsudků a negativních stereotypů mezi migranty a majoritou.
 • Napomáhání prevenci a pozitivnímu řešení konfliktů mezi migranty a majoritou.
 • Vytváření integrační strategie a projektů k začlenění jednotlivce a komunity do společnosti ve spolupráci s dalšími odborníky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2635

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/interkulturni-pracovnik

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu vede klienty v jakémkoliv věku a v kterékoliv fázi jejich života k samostatnému zodpovědnému rozhodování zejména v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání, v návaznosti na volbu povolání, profesní změnu a uplatnění se na trhu práce. Poskytuje aktuální informace zejména o vzdělávacích možnostech, trhu práce, posuzuje schopnosti a dovednosti jedince s využitím kariérové diagnostiky, aktivizuje klienta k samostatnému rozhodování o vlastní kariéře.

Pracovní činnosti

 • Aktivizace a podpora klienta k zodpovědnému řízení vlastní kariéry (career management).
 • Realizace individuálního nebo skupinového poradenství zaměřeného na volbu zejména vzdělávací a návazné profesní dráhy.
 • Identifikace schopností, zájmů, dovedností a vzdělávacích potřeb klientů s využitím kariérové diagnostiky.
 • Poskytování informací o oborech, povoláních, profesních cestách, o vzdělávacích příležitostech, jak v oblasti formálního, tak neformálního celoživotního vzdělávání.
 • Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce.
 • Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí k volbě povolání pro rodiče, žáky, studenty, veřejnost.
 • Vedení dokumentace k poskytované poradenské službě.
 • Spolupráce v zájmu klienta s dalšími poradenskými subjekty.

Kód ISCO

2635

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/karierovy-poradce-pro-vzd

Psycholog práce a organizace

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Psycholog práce a organizace aplikuje principy, metody a techniky psychologie při výkonu organizačních, personálních, obchodních, marketingových a některých technicko-konstrukčních činností s cílem zvýšit produktivitu práce organizace jako celku i jejích zaměstnanců, včetně představitelů managementu.

Pracovní činnosti

 • Tvorba a implementace kritérií, metod a programů výběru, rozmísťování a rozvoje zaměstnanců vzhledem k osobnostní i profesní složce jejich kompetencí.
 • Tvorba a využívání metod vedení rozhovorů, psychologických testů a dalších psychodiagnostických metod spolu se specifikací posuzovacích škál, které jsou užívány k hodnocení dovedností, schopností a zájmů jednotlivců za účelem optimalizace výběru, rozmísťování a rozvoje zaměstnanců.
 • Spolupráce při tvorbě metodiky aplikace systému hodnocení pracovního výkonu a chování zaměstnanců při vytváření motivačního systému organizace.
 • Identifikace a posouzení osobnostních předpokladů jednotlivých pracovníků pro úspěšný výkon jimi zastávaných pracovních pozic.
 • Analýza personálních údajů, použití psychodiagnostických a statistických metod a vyhodnocení jejich prostřednictvím získaných poznatků.
 • Identifikace potřeb dalšího tréninku a rozvoje jednotlivců i týmů a podílení se na realizaci programů jejich naplňování.
 • Poskytování odborné pomoci představitelům managementu - dovnitř organizace v oblastech využití osobnostního a profesního potenciálu pracovníků a také při externím působení na reálné i potenciální zákazníky.
 • Navrhování průzkumů interního prostředí organizace, zpracování a interpretace získaných výsledků, zpracování zpráv a navrhování případných změn ve fungování organizace.
 • Navrhování úprav pracovních podmínek z hlediska psychologie práce a organizace a inženýrské psychologie.
 • Podíl na tvorbě a realizaci programů prevence a zvládání stresu.
 • Participace na přípravě koncepcí výběru externích dodavatelů v oblasti lidských zdrojů a poskytování poradenství při vyhodnocení získaných výsledků.
 • Poskytovaní odborné pomoci dalším subjektům, např. školám, úřadům práce, uchazečům o práci a dalším partnerům organizace a externím zájemcům.
 • Popularizace psychologie práce a organizace prostřednictvím lektorského působení, školících aktivit, výcviku, koučování i publikační činnosti.

Kód ISCO

2634

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/psycholog-prace-a-organiz

Psycholog ve zdravotnictví

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Psycholog ve zdravotnictví provádí bez indikace lékaře činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, neodkladné, léčebně rehabilitační a dispenzární péče v oboru klinická psychologie pod odborným dohledem klinického psychologa.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  2634

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/56e2c971b1

  Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu

  Odborný směr

  Umění a kultura

  Charakteristika

  Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu řídí a řeší výzkumné a vývojové projekty v oblasti teoretické i praktické, a to v oborech muzejnictví, galerijnictví, v oblasti památkové péče a dalších společenskovědních a přírodovědeckých oborech a kulturně historických směrech se složitými vazbami na ostatní vědní obory a s teritoriálním zaměřením na oblasti České republiky, Evropy a světa. Oblast působnosti je zaměřena na vývoj lidské společnosti i na vývoj přírody v širokých mezioborových souvislostech. V oblasti vývoje lidské společnosti se zaměřuje na památky hmotné i nehmotné povahy.

  Pracovní činnosti

  • Samostatné řízení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy s vazbami na příbuzné vědní obory v rámci ČR i světa.
  • Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů ve stanoveném čase, zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení, včetně vyhodnocování a navrhování dalšího postupu při řešení výzkumných a vývojových úkolů.
  • Zhodnocování a představování dílčích i souhrnných výsledků výzkumného nebo vývojového úkolu, a to ústní i písemnou formou.
  • Analýza vstupních dat výzkumného nebo vývojového úkolu.
  • Prezentace vědeckých výstupů ústní či písemnou formou v odborných a vědeckých časopisech a monografiích.
  • Vytváření koncepcí muzeologie a příslušného vědního oboru.
  • Podíl na utváření a zpracování sbírkových fondů.
  • Vedení, příprava a realizace náročných výstavních projektů včetně mezinárodních.
  • Členství v národních a mezinárodních oborových organizacích.
  • Vedení výuky na vysokých školách a vedení doktorandů.

  Kód ISCO

  2633

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/vedeckovyzkumny-pracovnik

  Památkář architektury

  Odborný směr

  Umění a kultura

  Charakteristika

  Památkář architektury zpracovává odborná vyjádření k obnově a restaurování památkově chráněných objektů. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům kulturních památek. Podílí se na vypracování odborných posudků a dalších podkladových materiálů. Spolupracuje při kontrole dodržování povinností péče o kulturní památky, aktivně se účastní obnov a rekonstrukcí nemovitých kulturních památek. Podílí se na výběru a zpracování podkladů pro prohlášení památkově chráněných objektů a území. Provádí kontrolu stavu památkového fondu v terénu a jejich fotodokumentaci. Provádí průběžně kontrolu dodržování vydaných rozhodnutí ve věci stavební obnovy i čerpání z dotačních titulů.

  Pracovní činnosti

  • Zpracování odborných vyjádření k údržbě, obnově, rekonstrukci, restauraci památkově chráněných a památkových objektů, areálů a souborů, zájmových území.
  • Dokumentace staveb, souborů staveb, územních celků a jejich částí.
  • Odborná a metodická pomoc vlastníkům kulturních památek – poradenská činnost.
  • Evidence a dokumentace památkového fondu.
  • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
  • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče.
  • Odborná a metodická pomoc spolupracujícím institucím.
  • Kontrola stavu památkově chráněných staveb, souborů a památkových území.
  • Vyhledávání objektů a území pro památkovou ochranu.
  • Kontrola průběhu obnovy památkově chráněných objektů a objektů v chráněných územích.
  • Kontrola čerpání dotací z dotačních titulů MK ČR, krajských úřadů a obcí.

  Kód ISCO

  2633

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/pamatkar-architektury

  Památkář krajinář

  Odborný směr

  Umění a kultura

  Charakteristika

  Památkář krajinář odborně zabezpečuje komplexní péči o památky zahradního umění. Zjišťuje, shromažďuje, třídí a vyhodnocuje poznatky o konkrétním historickém objektu, souboru nebo areálu památky zahradního umění nebo o vegetačních prvcích památkově chráněných a historicky cenných území. Provádí dokumentaci památek zahradního umění, zahradních staveb a areálů. Formuluje zjištěné poznatky a názor na budoucí zacházení s památkou zahradního umění.

  Pracovní činnosti

  • Dokumentace památek zahradního umění, zahradních staveb a areálů, souborů staveb a jejich částí.
  • Dokumentace vegetačních prvků územních celků, chráněných území a jejich částí.
  • Tvorba vysoce specializovaných elaborátů.
  • Odborná a metodická pomoc spolupracujícím institucím.
  • Průběžné doplňování odborných znalostí.
  • Zapojení do mezinárodních organizací a projektů v oblasti ochrany a poznávání památek zahradního umění.
  • Koordinace odborných průzkumů památek zahradního umění a jejich souborů.
  • Vyhodnocení výsledků průzkumných prací.
  • Ochrana památkového fondu a příprava podkladů pro regeneraci památek zahradního umění.
  • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče v oboru památek zahradního umění.
  • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
  • Poradenská činnost a zpracování expertiz.
  • Evidence a dokumentace fondu památek zahradního umění.

  Kód ISCO

  2633

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/pamatkar-krajinar

  Asistent památkáře

  Odborný směr

  Umění a kultura

  Charakteristika

  Asistent památkáře zabezpečuje péči o památky. Zjišťuje, shromažďuje a třídí poznatky o konkrétních historických stavbách, objektech v chráněných územích, movitých památkách a mobiliárních souborech. Provádí dílčí dokumentaci památek potřebnou jako podklad k analýze, ochraně, konzervaci, rekonstrukci, restaurování, evidenci, dokumentaci a prezentaci památkového fondu.

  Pracovní činnosti

  • Vyhodnocení výsledků průzkumných prací.
  • Ochrana památkového fondu a příprava podkladů pro regeneraci historických sídel.
  • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče.
  • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
  • Poradenská činnost ve vztahu k vlastníkům památek a staveb v chráněných územích.
  • Shromažďování podkladů pro evidenci a dokumentaci památkového fondu.
  • Kontrola průběhu obnovy památkově chráněných objektů a objektů v chráněných územích.
  • Kontrola přípravy návrhů a čerpání dotací z dotačních titulů MK ČR, krajských úřadů a obcí.
  • Vyhledání a sumarizace písemných či ikonografických a dalších podkladů k historii a stavu kulturních památek a dalších památkově hodnotných objektů a území.

  Kód ISCO

  2633

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-pamatkare

  Památkář historik

  Odborný směr

  Umění a kultura

  Charakteristika

  Památkář historik zhotovuje rešerše k dějinám památkového fondu a připravuje odborné podklady pro jeho ochranu, konzervaci, rekonstrukce, restaurování, evidenci, dokumentaci a prezentaci. Zjišťuje, shromažďuje, třídí a vyhodnocuje poznatky o konkrétních historických stavbách, objektech v chráněných územích, movitých památkách a mobiliárních souborech.

  Pracovní činnosti

  • Vyhledání, sumarizace, systematizace a interpretace písemných či ikonografických podkladů, popřípadě údajů příslušné odborné literatury k historii a stavu kulturních památek a dalších památkově hodnotných objektů a území.
  • Zpracování odborných vyjádření a restaurátorských záměrů před zahájením a v průběhu rehabilitace kulturních památek.
  • Odborná a metodická činnost při přípravě a realizaci restaurátorských prací a při zpracování restaurátorské dokumentace.
  • Spolupráce s dalšími typovými pozicemi povolání památkář a archeolog při zpracování a formulaci operativních průzkumů a dokumentace (OPD), stavebněhistorických průzkumů (SHP) a územně plánovacích podkladů (ÚPD).
  • Zpracování evidenčních karet movitých i nemovitých kulturních památek včetně mobiliárních fondů státních či církevních památkových objektů.
  • Zpracování podkladů pro Ústřední seznam kulturních památek ČR.
  • Prezentace historického a současného stavu památkového fondu v rovině odborné i popularizační.
  • Zpracování podkladů pro interiérové instalace a jejich realizace v památkových objektech.
  • Poradenská činnost a zpracování expertiz.
  • Odborná a metodická pomoc spolupracujícím institucím.
  • Zapojení do mezinárodních projektů v oblasti ochrany a poznání památkového fondu.

  Kód ISCO

  2633

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/pamatkar-historik