Profese

Specialisté v oblasti sociální, církevní a v příbuzných oblastech [CZ-ISCO 263]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu řídí a řeší výzkumné a vývojové projekty v oblasti teoretické i praktické, a to v oborech muzejnictví, galerijnictví, v oblasti památkové péče a dalších společenskovědních a přírodovědeckých oborech a kulturně historických směrech se složitými vazbami na ostatní vědní obory a s teritoriálním zaměřením na oblasti České republiky, Evropy a světa. Oblast působnosti je zaměřena na vývoj lidské společnosti i na vývoj přírody v širokých mezioborových souvislostech. V oblasti vývoje lidské společnosti se zaměřuje na památky hmotné i nehmotné povahy.

Pracovní činnosti

 • Samostatné řízení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy s vazbami na příbuzné vědní obory v rámci ČR i světa.
 • Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů ve stanoveném čase, zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení, včetně vyhodnocování a navrhování dalšího postupu při řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Zhodnocování a představování dílčích i souhrnných výsledků výzkumného nebo vývojového úkolu, a to ústní i písemnou formou.
 • Analýza vstupních dat výzkumného nebo vývojového úkolu.
 • Prezentace vědeckých výstupů ústní či písemnou formou v odborných a vědeckých časopisech a monografiích.
 • Vytváření koncepcí muzeologie a příslušného vědního oboru.
 • Podíl na utváření a zpracování sbírkových fondů.
 • Vedení, příprava a realizace náročných výstavních projektů včetně mezinárodních.
 • Členství v národních a mezinárodních oborových organizacích.
 • Vedení výuky na vysokých školách a vedení doktorandů.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedeckovyzkumny-pracovnik

Archeolog pravěku

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Archeolog pravěku provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované archeologické prameny z období pravěku.

Pracovní činnosti

 • Samostatné provádění archeologických výzkumů a průzkumů pro období pravěku.
 • Provádění přípravných heuristických prací.
 • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Návrh ochrany, záchrany a prezentace archeologických pravěkých nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
 • Samostatné provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
 • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek období pravěku.
 • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů z období pravěku.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/archeolog-praveku

Sociolog specialista

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Sociolog specialista uplatňuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Závěry sociologické analýzy jsou uplatněny v akademickém sektoru i mimo něj ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru.

Pracovní činnosti

 • Tvorba a aplikace metodologie provádění sociologických průzkumů.
 • Studium a popis struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí.
 • Koordinace sociologických výzkumných prací včetně provádění příslušných analýz.
 • Zobecňování závěrů sociologických průzkumů a analýz.
 • Zpracování koncepce, analýzy a expertízy v oblasti sociologie pro lokální, národní nebo nadnárodní organizace z veřejného, neziskového a soukromého sektoru.
 • Tvorba aplikace sociologické teorie.
 • Vedení týmu odborných pracovníků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Publikace odborných článků, monografií a závěrečných zpráv.
 • Prezentace výstupů výzkumu odborné komunitě a veřejnosti.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/sociolog-specialista

Industriální archeolog

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Industriální archeolog provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované historické a archeologické prameny.

Pracovní činnosti

 • Provádění archeologických výzkumů a průzkumů.
 • Provádění přípravných heuristických prací.
 • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Návrh zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
 • Provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
 • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek.
 • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů.
 • Studium materiálních pozůstatků průmyslu minulosti, antropologické studium industriálního období.
 • Archeologické průzkumy zanedbaných továrních oblastí.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/industrialni-archeolog

Geograf specialista

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Geograf specialista zajišťuje koncepční, tvůrčí a koordinační činnosti v oblasti zpracování geografických dat a vytváří dlouhodobé programy rozvoje geografických informačních systémů s ohledem na meziresortní a mezinárodní spolupráci.

Pracovní činnosti

 • Metodické řízení a koordinace činností podřízených pracovníků a ostatních zaměstnanců v oblasti zpracování geografických dat.
 • Koncepční a standardizační činnosti v oblasti zpracování geografických dat a koordinace geografických výkonů.
 • Koordinace a usměrňování geografické tvorby ve státních mapových dílech a bázích dat.
 • Provádění nejnáročnějších a nestandardních analýz dat geografických informačních systémů pro kartografickou tvorbu, statistiku, plánování, apod.
 • Tvorba koncepce rozvoje automatizovaných systémů a informačních technologií.
 • Kontrola naplňování cílů v rozvoji geografických informačních systémů.
 • Řízení dlouhodobých programů rozvoje geografie vyplývajících z mezinárodní spolupráce.
 • Zajišťování úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce a standardizace v oblasti geografie.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/geograf-specialista

Archeolog středověku

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Archeolog středověku provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované historické a archeologické prameny z období středověku.

Pracovní činnosti

 • Provádění archeologických výzkumů a průzkumů pro období středověku.
 • Provádění přípravných heuristických prací.
 • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Návrh zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
 • Provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
 • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek pro období středověku.
 • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů z období středověku.
 • Srovnání archeologického materiálu s písemnými, ikonografickými nebo kartografickými prameny.
 • Výzkum objektů, které již často mají vazbu na současnou strukturu osídlení (např. průzkumy v historických jádrech současných měst).

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/archeolog-stredoveku

Samostatný geograf

Odborný směr

Stavebnictví a zeměměřictví

Charakteristika

Samostatný geograf řeší složité úlohy v oblasti digitální fotogrammetrie a báze geografických dat, organizačně zajišťuje provoz fotogrammetrické stanice a komplexně zajišťuje činnosti při sběru, vyhodnocování a zpracování geografických dat.

Pracovní činnosti

 • Řízení a provádění sběru geografických dat.
 • Zpracovávání, vyhodnocování a kontrola geografických dat.
 • Geografická tvorba ve státních mapových dílech a bázích dat.
 • Poskytování odborných konzultací uživatelům geografických dat.
 • Tvůrčí a koordinační činnosti v geografických bázích dat.
 • Poskytování datových souborů celostátně spravovaných geografických dat uživatelům.
 • Tvorba návrhů technických předpisů a pokynů pro naplňování a vedení báze dat.
 • Organizační zajišťování provozu fotogrammetrické stanice.
 • Řešení složitých úloh v oblasti digitální fotogrammetrie.
 • Kontrolní a revizní práce v oblasti speciální vojenské geografie.
 • Vedení předepsané dokumentace.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-geograf

Archeolog starověku

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Archeolog starověku provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované historické a archeologické prameny z období starověku.

Pracovní činnosti

 • Provádění archeologických výzkumů a průzkumů pro období starověku.
 • Provádění přípravných heuristických prací.
 • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Návrh zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
 • Provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
 • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek období starověku.
 • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů z období starověku.
 • Výzkum hmotné kultury antického starověku.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/archeolog-staroveku

Samostatný sociolog

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Samostatný sociolog je pracovník s vyšší kvalifikací, který aplikuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Jako asistent připravuje podklady sociologické analýzy v akademickém sektoru. Jeho dovednosti a znalosti mohou být uplatněny ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru.

Pracovní činnosti

 • Provádění sociologických průzkumů včetně provádění příslušných analýz.
 • Zajišťování sběru dat a jejich sociologická interpretace podle daných postupů.
 • Aplikace sociologické teorie.
 • Studium a popis struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí.
 • Připravování závěrečných zpráv z výzkumů, včetně podávání návrhů na řešení sociálně důležitých témat.
 • Připravování podkladů pro prezentaci výstupů výzkumu veřejnosti a vědecké komunitě.
 • Poradenská činnost.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-sociolog

Archeolog novověku

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Archeolog novověku provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované historické a archeologické prameny z období novověku.

Pracovní činnosti

 • Provádění archeologických výzkumů a průzkumů pro období novověku.
 • Provádění přípravných heuristických prací.
 • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Návrh zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
 • Provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
 • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek období novověku.
 • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů z období novověku.
 • Předstihové, případně záchranné výzkumy lidských sídel, tradičních vesnických staveb.
 • Povrchové průzkumy novověkého osídlení a dokumentace reliktů zaniklých vesnic, plužin, rybníků, komunikací, výrobních zařízení a dalších objektů v kulturní krajině.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/archeolog-novoveku

Antropolog

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Antropolog provádí vědecké a výzkumné práce v oblasti antropologie, dohlíží nad sbírkami antropologické povahy, provádí analýzy pro archeologii, kriminalistiku, medicínu a státní správu.

Pracovní činnosti

 • Výzkum člověka z biologického pohledu (ontogeneze, fylogeneze, variabilita lidského těla, zdravotní stav, genetika člověka) a z kulturního a sociálního hlediska (vznik a vývoj lidské kultury, srovnávání prostředí různých kultur, význam kultury).
 • Studium lidské rasy.
 • Prezentace výsledků své práce prostřednictvím publikační činnosti a výstav.
 • Zpracování koncepce, analýzy a expertízy v oblasti antropologie pro státní správu a samosprávu nebo v mezinárodním rozsahu.
 • Zpracování analýzy a expertízy pro kriminalistiku, archeologii a medicínské obory.
 • Vědecké zpracování a evidence výzkumné dokumentace a antropologické sbírky.

Kód ISCO

2632

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/antropolog

Koordinační pracovník v sociální oblasti

Odborný směr

Sociální služby

Charakteristika

Koordinační pracovník v sociální oblasti zajišťuje koordinaci procesů, přenosy mezi jednotlivými aktéry v rámci interdisciplinární a multidisciplinární spolupráce a provázání s dalšími systémy zejména v zájmu řešení nepříznivé sociální situace uživatelů sociální služby, prevence jejich sociálního vyloučení a vytvoření podmínek důstojného prostředí a zacházení při poskytování sociální služby.

Pracovní činnosti

 • Koordinace činností a procesů při poskytován sociální služby.
 • Koordinace a příprava podkladů výkaznické (statistické) činnosti a k sestavení a hodnocení čerpání rozpočtu sociálních služeb.
 • Vytváření podmínek pro kvalitní a jednotnou (standardizovanou) realizaci činností při zohlednění individuálního přístupu k uživateli služby.
 • Podpora interdisciplinární a multidisciplinární spolupráce odborných činností poskytovaných v rámci sociální služby.
 • Spolupráce s dalšími aktéry veřejně dostupné služby, sociální služby apod. za účelem zprostředkování koordinace a při jejich využití uživateli služby.
 • Spolupráce na tvorbě koncepčních a metodických materiálů.
 • Vyhodnocování aplikace platných právních předpisů, signalizace možných problémů, předávání podnětů k úpravě platných právních předpisů.
 • Sledování sociálních a veřejných politik na nadnárodní, národní a územní úrovni a provázání se směřováním organizace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2635

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/koordinacni-pracovnik-v-s

Úředník Probační a mediační služby

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Úředník Probační a mediační služby realizuje dohled nad obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými, zajišťuje podmínky pro uložení alternativních trestů a opatření včetně kontroly jejich výkonu, zprostředkovává řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činí úkony k urovnání konfliktního stavu.

Pracovní činnosti

 • Organizace a výkon dohledu nad obviněnými, obžalovanými a odsouzenými.
 • Kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody.
 • Sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
 • Individuální pomoc obviněnému a působení na jeho osobu za účelem jeho nápravy.
 • Mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.
 • Urovnání konfliktních stavů v rámci trestního řízení.
 • Obstarání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému a sociálnímu zázemí.
 • Vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro schválení narovnání.
 • Příprava pokladů pro uložení trestu nespojeného s odnětím svobody.
 • Zjištění stanoviska obviněného a postoje poškozeného k uložení trestu obecně prospěšných prací nebo k uložení jiného trestu nespojeného s odnětím svobody.
 • Spolupráce s příslušným soudcem, státním zástupcem a ostatními orgány při realizaci činností probace a mediace.
 • Vedení příslušné dokumentace

Kód ISCO

2635

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/urednik-probacni-a-mediac

Romský asistent

Odborný směr

Sociální služby

Charakteristika

Romský asistent pracuje v přirozeném prostředí romských lokalit/komunit s cílem podpořit rozvoj obyvatel konkrétních lokalit/komunit. Rozvojem se rozumí podpora jejich aktivity směrem k zabezpečení jejich potřeb týkajících se volného času, kvality bydlení, participace na společenských akcích apod.

Pracovní činnosti

 • Mapování prostředí komunity/členů lokality.
 • Komunikace s obyvateli komunity/lokality v jejich přirozeném prostředí.
 • Pomoc a podpora při realizaci komunitních, preventivních, volnočasových aktivit.
 • Spolupráce při realizaci aktivit za účelem aktivizace obyvatel lokality/členů komunity.
 • Podpora aktivních obyvatel lokality/členy komunity.
 • Komunikace s institucemi, organizacemi, veřejnou správou v zájmu lokality/členy komunity.
 • Podpora obyvatel komunity/lokality při komunikaci s institucemi, organizacemi, veřejnou správou.
 • Zprostředkování poradenství či jiných sociálních, zdravotních a návazných služeb za účelem pomoci a podpory jednotlivců či skupin.
 • Vedení základní dokumentace.
 • Spolupráce při dohledu nad veřejným pořádkem v komunitě.
 • Podpora komunikace s členů komunity s okolím.
 • Podpora vzdělávání a zdravého vývoje dětí

Kód ISCO

2635

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/romsky-asistent

Interkulturní pracovník

Odborný směr

Sociální služby

Charakteristika

Interkulturní pracovník poskytuje asistenci, včetně tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů a migrantských komunit do majoritní společnosti.

Pracovní činnosti

 • Poskytování asistence, včetně komunitního tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, nevládními organizacemi.
 • Poskytování asistence při řešení sociálních problémů migrantů.
 • Zprostředkování komunikace a napomáhání při překonávání jazykové a sociokulturní bariéry s cílem zajistit porozumění všech jednajících stran
 • Poskytování základního sociálního a právního poradenství v oblasti pobytu cizinců v českém a cizím jazyce.
 • Mapování potřeb a problémů migrantů a komunity v příslušné lokalitě.
 • Zprostředkování kontaktu mezi majoritou a migranty.
 • Podporování přátelského soužití majority a migrantů.
 • Pomoc při odbourávání předsudků a negativních stereotypů mezi migranty a majoritou.
 • Napomáhání prevenci a pozitivnímu řešení konfliktů mezi migranty a majoritou.
 • Vytváření integrační strategie a projektů k začlenění jednotlivce a komunity do společnosti ve spolupráci s dalšími odborníky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2635

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/interkulturni-pracovnik

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu vede klienty v jakémkoliv věku a v kterékoliv fázi jejich života k samostatnému zodpovědnému rozhodování zejména v oblasti počátečního a dalšího vzdělávání, v návaznosti na volbu povolání, profesní změnu a uplatnění se na trhu práce. Poskytuje aktuální informace zejména o vzdělávacích možnostech, trhu práce, posuzuje schopnosti a dovednosti jedince s využitím kariérové diagnostiky, aktivizuje klienta k samostatnému rozhodování o vlastní kariéře.

Pracovní činnosti

 • Aktivizace a podpora klienta k zodpovědnému řízení vlastní kariéry (career management).
 • Realizace individuálního nebo skupinového poradenství zaměřeného na volbu zejména vzdělávací a návazné profesní dráhy.
 • Identifikace schopností, zájmů, dovedností a vzdělávacích potřeb klientů s využitím kariérové diagnostiky.
 • Poskytování informací o oborech, povoláních, profesních cestách, o vzdělávacích příležitostech, jak v oblasti formálního, tak neformálního celoživotního vzdělávání.
 • Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce.
 • Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí k volbě povolání pro rodiče, žáky, studenty, veřejnost.
 • Vedení dokumentace k poskytované poradenské službě.
 • Spolupráce v zájmu klienta s dalšími poradenskými subjekty.

Kód ISCO

2635

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/karierovy-poradce-pro-vzd

Psycholog práce a organizace

Odborný směr

Služby provozní a osobní

Charakteristika

Psycholog práce a organizace aplikuje principy, metody a techniky psychologie při výkonu organizačních, personálních, obchodních, marketingových a některých technicko-konstrukčních činností s cílem zvýšit produktivitu práce organizace jako celku i jejích zaměstnanců, včetně představitelů managementu.

Pracovní činnosti

 • Tvorba a implementace kritérií, metod a programů výběru, rozmísťování a rozvoje zaměstnanců vzhledem k osobnostní i profesní složce jejich kompetencí.
 • Tvorba a využívání metod vedení rozhovorů, psychologických testů a dalších psychodiagnostických metod spolu se specifikací posuzovacích škál, které jsou užívány k hodnocení dovedností, schopností a zájmů jednotlivců za účelem optimalizace výběru, rozmísťování a rozvoje zaměstnanců.
 • Spolupráce při tvorbě metodiky aplikace systému hodnocení pracovního výkonu a chování zaměstnanců při vytváření motivačního systému organizace.
 • Identifikace a posouzení osobnostních předpokladů jednotlivých pracovníků pro úspěšný výkon jimi zastávaných pracovních pozic.
 • Analýza personálních údajů, použití psychodiagnostických a statistických metod a vyhodnocení jejich prostřednictvím získaných poznatků.
 • Identifikace potřeb dalšího tréninku a rozvoje jednotlivců i týmů a podílení se na realizaci programů jejich naplňování.
 • Poskytování odborné pomoci představitelům managementu - dovnitř organizace v oblastech využití osobnostního a profesního potenciálu pracovníků a také při externím působení na reálné i potenciální zákazníky.
 • Navrhování průzkumů interního prostředí organizace, zpracování a interpretace získaných výsledků, zpracování zpráv a navrhování případných změn ve fungování organizace.
 • Navrhování úprav pracovních podmínek z hlediska psychologie práce a organizace a inženýrské psychologie.
 • Podíl na tvorbě a realizaci programů prevence a zvládání stresu.
 • Participace na přípravě koncepcí výběru externích dodavatelů v oblasti lidských zdrojů a poskytování poradenství při vyhodnocení získaných výsledků.
 • Poskytovaní odborné pomoci dalším subjektům, např. školám, úřadům práce, uchazečům o práci a dalším partnerům organizace a externím zájemcům.
 • Popularizace psychologie práce a organizace prostřednictvím lektorského působení, školících aktivit, výcviku, koučování i publikační činnosti.

Kód ISCO

2634

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/psycholog-prace-a-organiz

Psycholog ve zdravotnictví

Odborný směr

Zdravotnictví a farmacie

Charakteristika

Psycholog ve zdravotnictví provádí bez indikace lékaře činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, neodkladné, léčebně rehabilitační a dispenzární péče v oboru klinická psychologie pod odborným dohledem klinického psychologa.

Pracovní činnosti

  Kód ISCO

  2634

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/56e2c971b1

  Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu

  Odborný směr

  Umění a kultura

  Charakteristika

  Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu řídí a řeší výzkumné a vývojové projekty v oblasti teoretické i praktické, a to v oborech muzejnictví, galerijnictví, v oblasti památkové péče a dalších společenskovědních a přírodovědeckých oborech a kulturně historických směrech se složitými vazbami na ostatní vědní obory a s teritoriálním zaměřením na oblasti České republiky, Evropy a světa. Oblast působnosti je zaměřena na vývoj lidské společnosti i na vývoj přírody v širokých mezioborových souvislostech. V oblasti vývoje lidské společnosti se zaměřuje na památky hmotné i nehmotné povahy.

  Pracovní činnosti

  • Samostatné řízení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy s vazbami na příbuzné vědní obory v rámci ČR i světa.
  • Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů ve stanoveném čase, zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení, včetně vyhodnocování a navrhování dalšího postupu při řešení výzkumných a vývojových úkolů.
  • Zhodnocování a představování dílčích i souhrnných výsledků výzkumného nebo vývojového úkolu, a to ústní i písemnou formou.
  • Analýza vstupních dat výzkumného nebo vývojového úkolu.
  • Prezentace vědeckých výstupů ústní či písemnou formou v odborných a vědeckých časopisech a monografiích.
  • Vytváření koncepcí muzeologie a příslušného vědního oboru.
  • Podíl na utváření a zpracování sbírkových fondů.
  • Vedení, příprava a realizace náročných výstavních projektů včetně mezinárodních.
  • Členství v národních a mezinárodních oborových organizacích.
  • Vedení výuky na vysokých školách a vedení doktorandů.

  Kód ISCO

  2633

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/vedeckovyzkumny-pracovnik

  Památkář architektury

  Odborný směr

  Umění a kultura

  Charakteristika

  Památkář architektury zpracovává odborná vyjádření k obnově a restaurování památkově chráněných objektů. Poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům kulturních památek. Podílí se na vypracování odborných posudků a dalších podkladových materiálů. Spolupracuje při kontrole dodržování povinností péče o kulturní památky, aktivně se účastní obnov a rekonstrukcí nemovitých kulturních památek. Podílí se na výběru a zpracování podkladů pro prohlášení památkově chráněných objektů a území. Provádí kontrolu stavu památkového fondu v terénu a jejich fotodokumentaci. Provádí průběžně kontrolu dodržování vydaných rozhodnutí ve věci stavební obnovy i čerpání z dotačních titulů.

  Pracovní činnosti

  • Zpracování odborných vyjádření k údržbě, obnově, rekonstrukci, restauraci památkově chráněných a památkových objektů, areálů a souborů, zájmových území.
  • Dokumentace staveb, souborů staveb, územních celků a jejich částí.
  • Odborná a metodická pomoc vlastníkům kulturních památek – poradenská činnost.
  • Evidence a dokumentace památkového fondu.
  • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
  • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče.
  • Odborná a metodická pomoc spolupracujícím institucím.
  • Kontrola stavu památkově chráněných staveb, souborů a památkových území.
  • Vyhledávání objektů a území pro památkovou ochranu.
  • Kontrola průběhu obnovy památkově chráněných objektů a objektů v chráněných územích.
  • Kontrola čerpání dotací z dotačních titulů MK ČR, krajských úřadů a obcí.

  Kód ISCO

  2633

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/pamatkar-architektury

  Památkář krajinář

  Odborný směr

  Umění a kultura

  Charakteristika

  Památkář krajinář odborně zabezpečuje komplexní péči o památky zahradního umění. Zjišťuje, shromažďuje, třídí a vyhodnocuje poznatky o konkrétním historickém objektu, souboru nebo areálu památky zahradního umění nebo o vegetačních prvcích památkově chráněných a historicky cenných území. Provádí dokumentaci památek zahradního umění, zahradních staveb a areálů. Formuluje zjištěné poznatky a názor na budoucí zacházení s památkou zahradního umění.

  Pracovní činnosti

  • Dokumentace památek zahradního umění, zahradních staveb a areálů, souborů staveb a jejich částí.
  • Dokumentace vegetačních prvků územních celků, chráněných území a jejich částí.
  • Tvorba vysoce specializovaných elaborátů.
  • Odborná a metodická pomoc spolupracujícím institucím.
  • Průběžné doplňování odborných znalostí.
  • Zapojení do mezinárodních organizací a projektů v oblasti ochrany a poznávání památek zahradního umění.
  • Koordinace odborných průzkumů památek zahradního umění a jejich souborů.
  • Vyhodnocení výsledků průzkumných prací.
  • Ochrana památkového fondu a příprava podkladů pro regeneraci památek zahradního umění.
  • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče v oboru památek zahradního umění.
  • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
  • Poradenská činnost a zpracování expertiz.
  • Evidence a dokumentace fondu památek zahradního umění.

  Kód ISCO

  2633

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/pamatkar-krajinar

  Asistent památkáře

  Odborný směr

  Umění a kultura

  Charakteristika

  Asistent památkáře zabezpečuje péči o památky. Zjišťuje, shromažďuje a třídí poznatky o konkrétních historických stavbách, objektech v chráněných územích, movitých památkách a mobiliárních souborech. Provádí dílčí dokumentaci památek potřebnou jako podklad k analýze, ochraně, konzervaci, rekonstrukci, restaurování, evidenci, dokumentaci a prezentaci památkového fondu.

  Pracovní činnosti

  • Vyhodnocení výsledků průzkumných prací.
  • Ochrana památkového fondu a příprava podkladů pro regeneraci historických sídel.
  • Prezentace památkového fondu a výsledků památkové péče.
  • Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení.
  • Poradenská činnost ve vztahu k vlastníkům památek a staveb v chráněných územích.
  • Shromažďování podkladů pro evidenci a dokumentaci památkového fondu.
  • Kontrola průběhu obnovy památkově chráněných objektů a objektů v chráněných územích.
  • Kontrola přípravy návrhů a čerpání dotací z dotačních titulů MK ČR, krajských úřadů a obcí.
  • Vyhledání a sumarizace písemných či ikonografických a dalších podkladů k historii a stavu kulturních památek a dalších památkově hodnotných objektů a území.

  Kód ISCO

  2633

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-pamatkare

  Památkář historik

  Odborný směr

  Umění a kultura

  Charakteristika

  Památkář historik zhotovuje rešerše k dějinám památkového fondu a připravuje odborné podklady pro jeho ochranu, konzervaci, rekonstrukce, restaurování, evidenci, dokumentaci a prezentaci. Zjišťuje, shromažďuje, třídí a vyhodnocuje poznatky o konkrétních historických stavbách, objektech v chráněných územích, movitých památkách a mobiliárních souborech.

  Pracovní činnosti

  • Vyhledání, sumarizace, systematizace a interpretace písemných či ikonografických podkladů, popřípadě údajů příslušné odborné literatury k historii a stavu kulturních památek a dalších památkově hodnotných objektů a území.
  • Zpracování odborných vyjádření a restaurátorských záměrů před zahájením a v průběhu rehabilitace kulturních památek.
  • Odborná a metodická činnost při přípravě a realizaci restaurátorských prací a při zpracování restaurátorské dokumentace.
  • Spolupráce s dalšími typovými pozicemi povolání památkář a archeolog při zpracování a formulaci operativních průzkumů a dokumentace (OPD), stavebněhistorických průzkumů (SHP) a územně plánovacích podkladů (ÚPD).
  • Zpracování evidenčních karet movitých i nemovitých kulturních památek včetně mobiliárních fondů státních či církevních památkových objektů.
  • Zpracování podkladů pro Ústřední seznam kulturních památek ČR.
  • Prezentace historického a současného stavu památkového fondu v rovině odborné i popularizační.
  • Zpracování podkladů pro interiérové instalace a jejich realizace v památkových objektech.
  • Poradenská činnost a zpracování expertiz.
  • Odborná a metodická pomoc spolupracujícím institucím.
  • Zapojení do mezinárodních projektů v oblasti ochrany a poznání památkového fondu.

  Kód ISCO

  2633

  Více informací

  https://nsp.cz/jednotka-prace/pamatkar-historik