Profese

Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech [CZ-ISCO 262]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu řídí a řeší výzkumné a vývojové projekty v oblasti teoretické i praktické, a to v oborech muzejnictví, galerijnictví, v oblasti památkové péče a dalších společenskovědních a přírodovědeckých oborech a kulturně historických směrech se složitými vazbami na ostatní vědní obory a s teritoriálním zaměřením na oblasti České republiky, Evropy a světa. Oblast působnosti je zaměřena na vývoj lidské společnosti i na vývoj přírody v širokých mezioborových souvislostech. V oblasti vývoje lidské společnosti se zaměřuje na památky hmotné i nehmotné povahy.

Pracovní činnosti

 • Samostatné řízení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy s vazbami na příbuzné vědní obory v rámci ČR i světa.
 • Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů ve stanoveném čase, zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení, včetně vyhodnocování a navrhování dalšího postupu při řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Zhodnocování a představování dílčích i souhrnných výsledků výzkumného nebo vývojového úkolu, a to ústní i písemnou formou.
 • Analýza vstupních dat výzkumného nebo vývojového úkolu.
 • Prezentace vědeckých výstupů ústní či písemnou formou v odborných a vědeckých časopisech a monografiích.
 • Vytváření koncepcí muzeologie a příslušného vědního oboru.
 • Podíl na utváření a zpracování sbírkových fondů.
 • Vedení, příprava a realizace náročných výstavních projektů včetně mezinárodních.
 • Členství v národních a mezinárodních oborových organizacích.
 • Vedení výuky na vysokých školách a vedení doktorandů.

Kód ISCO

2621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedeckovyzkumny-pracovnik

Správce památkových objektů

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Správce památkových objektů zajišťuje správu, ochranu a provoz památkového objektu. Zajišťuje ostrahu objektu v koordinaci s bezpečnostními agenturami a s Policií ČR. Koordinuje menší návštěvnický povoz a průvodcovské služby. Spolupracuje s odbornými památkovými ústavy a s orgány státní památkové péče.

Pracovní činnosti

 • Vyřizování organizačních a provozních věcí při zajišťování ochrany, údržby a rekonstrukce památkových objektů.
 • Zajišťování provozu a správy památkového objektu zpřístupněného veřejnosti s menším nebo omezeným provozem.
 • Zajišťování objektu s využitím vlastních kapacit v kombinaci s dodavatelskými službami údržby, preventivní prohlídky a revizí objektu a technického zařízení.
 • Koordinace průvodcovských služeb menšího rozsahu.
 • Odpovědnost za evidenci spravovaných sbírek a prezentaci svěřeného objektu.
 • Odpovědnost za požární ochranu, bezpečnost ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.

Kód ISCO

2621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-pamatkovych-objek

Dokumentátor specialista

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Dokumentátor specialista zabezpečuje dokumentaci historie, vývoje jevů a proměn ve společnosti a přírodě.

Pracovní činnosti

 • Dokumentace přírodních a společenských jevů a skutečností, vedení, tvorba, doplňování, vědecké zpracování a zprostředkování výsledků dokumentačních činností.
 • Koordinace výsledků vědeckých a odborných výzkumů ve svěřeném oboru.
 • Prezentace výsledků bádání, především prostřednictvím expozic a výstav.
 • Celková správa provedené dokumentace.
 • Zajištění mobility dokumentačních fondů.

Kód ISCO

2621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dokumentator-specialista

Knihovník specialista katalogizátor

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knihovník specialista katalogizátor vykonává náročné specializované práce v oblasti jmenné a věcné katalogizace a systémově koncipuje a koordinuje katalogizační praxi.

Pracovní činnosti

 • Druhová analýza dokumentu a určení pramenů popisu.
 • Vyhledání záznamu dokumentu v českých a zahraničních informačních zdrojích, stažení záznamu, editace, doplnění polí, kontrola záznamu.
 • Obsahová analýza, klasifikace a indexování dokumentu (třídník Mezinárodního desetinného třídění, termín Konspektu, klíčová slova, termíny tezauru, věcný termín, geografické jméno, chronologický termín, forma, žánr).
 • Tvorba úplného jmenného a věcného katalogizačního záznamu pro všechny druhy dokumentu včetně vzácných tisků a rukopisů; analytický popis.
 • Obohacení záznamu o externí zdroje a doplňky, kontrola a aktualizace propojení na externí zdroje.
 • Tvorba, kontrola a harmonizace jmenných a věcných autorit.
 • Řešení složitých případů z katalogizační praxe.
 • Zpracování koncepce tiskových výstupů z katalogu a zobrazení záznamů.
 • Navrhování, strukturování a vytváření bibliografických a faktografických databází.
 • Spolupráce se Souborným katalogem ČR, analýza chyb a duplicitních záznamů.
 • Harmonizace katalogizační praxe v knihovně s platnými standardy.
 • Tvorba a průběžná aktualizace koncepce katalogizační politiky instituce; systémové zajištění katalogizační praxe v organizaci.
 • Sledování mezinárodních trendů v katalogizační politice, jejich národní interpretace a implementace včetně podílu na tvorbě národní katalogizační politiky.
 • Spolupráce se zahraničními katalogizačními agenturami.
 • Další vzdělávání pracovníků v katalogizaci, příprava výukových materiálů a metodických pokynů.
 • Metodická pomoc při katalogizaci.

Kód ISCO

2622

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihovnik-specialista-kat

Referenční knihovník specialista

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Referenční knihovník specialista koordinuje systém knihovnických a informačních služeb knihovny; je aktivně zapojen do vývoje národního systému knihovnických a informačních služeb tvorbou pracovních pomůcek, formou kooperativních projektů a inovací. Analyzuje a vyhodnocuje zpětnou vazbu z provozu národního, regionálního a oborového systému knihovnických a informačních služeb. Podílí se na realizaci systému celoživotního vzdělávání v oboru.

Pracovní činnosti

 • Poskytnutí a koordinace knihovnických a informačních služeb.
 • Poskytnutí a koordinace referenčních a faktografických služeb na oborové, regionální a národní úrovni.
 • Vyhodnocení statistik a analýz informačních potřeb a požadavků uživatelů systému knihoven.
 • Strategie a koncepce systému meziknihovních služeb na oborové, regionální a národní úrovni.
 • Koncepce projektů a databází podporujících oborový, regionální a národní systém knihovnických a informačních služeb.
 • Tvorba vysoce specializovaných rešerší.
 • Zpracování vysoce specializovaných studijně rozborových zpráv.
 • Koncepční příprava a realizace instruktáží a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách.
 • Prezentace oborového, regionálního a národního systému knihovnických a informačních služeb.
 • Výuka v kurzech celoživotního vzdělávání pro oblast knihovnických informačních služeb.
 • Odborné vedení stáží českých i zahraničních studentů a expertů.
 • Aktivní zapojení do mezinárodních organizací a projektů pro knihovnické a informační služby.
 • Tvorba standardů v oblasti knihovnických a informačních služeb.
 • Zajištěni mezinárodních meziknihovních služeb.

Kód ISCO

2622

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/referencni-knihovnik-spec