Profese

Specialisté v knihovnách, archivech a v příbuzných oblastech [CZ-ISCO 262]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Vědeckovýzkumný pracovník pro kulturu řídí a řeší výzkumné a vývojové projekty v oblasti teoretické i praktické, a to v oborech muzejnictví, galerijnictví, v oblasti památkové péče a dalších společenskovědních a přírodovědeckých oborech a kulturně historických směrech se složitými vazbami na ostatní vědní obory a s teritoriálním zaměřením na oblasti České republiky, Evropy a světa. Oblast působnosti je zaměřena na vývoj lidské společnosti i na vývoj přírody v širokých mezioborových souvislostech. V oblasti vývoje lidské společnosti se zaměřuje na památky hmotné i nehmotné povahy.

Pracovní činnosti

 • Samostatné řízení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy s vazbami na příbuzné vědní obory v rámci ČR i světa.
 • Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů ve stanoveném čase, zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení, včetně vyhodnocování a navrhování dalšího postupu při řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Zhodnocování a představování dílčích i souhrnných výsledků výzkumného nebo vývojového úkolu, a to ústní i písemnou formou.
 • Analýza vstupních dat výzkumného nebo vývojového úkolu.
 • Prezentace vědeckých výstupů ústní či písemnou formou v odborných a vědeckých časopisech a monografiích.
 • Vytváření koncepcí muzeologie a příslušného vědního oboru.
 • Podíl na utváření a zpracování sbírkových fondů.
 • Vedení, příprava a realizace náročných výstavních projektů včetně mezinárodních.
 • Členství v národních a mezinárodních oborových organizacích.
 • Vedení výuky na vysokých školách a vedení doktorandů.

Kód ISCO

2621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vedeckovyzkumny-pracovnik

Správce památkových objektů

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Správce památkových objektů zajišťuje správu, ochranu a provoz památkového objektu. Zajišťuje ostrahu objektu v koordinaci s bezpečnostními agenturami a s Policií ČR. Koordinuje menší návštěvnický povoz a průvodcovské služby. Spolupracuje s odbornými památkovými ústavy a s orgány státní památkové péče.

Pracovní činnosti

 • Vyřizování organizačních a provozních věcí při zajišťování ochrany, údržby a rekonstrukce památkových objektů.
 • Zajišťování provozu a správy památkového objektu zpřístupněného veřejnosti s menším nebo omezeným provozem.
 • Zajišťování objektu s využitím vlastních kapacit v kombinaci s dodavatelskými službami údržby, preventivní prohlídky a revizí objektu a technického zařízení.
 • Koordinace průvodcovských služeb menšího rozsahu.
 • Odpovědnost za evidenci spravovaných sbírek a prezentaci svěřeného objektu.
 • Odpovědnost za požární ochranu, bezpečnost ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.

Kód ISCO

2621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-pamatkovych-objek

Dokumentátor specialista

Odborný směr

Umění a kultura

Charakteristika

Dokumentátor specialista zabezpečuje dokumentaci historie, vývoje jevů a proměn ve společnosti a přírodě.

Pracovní činnosti

 • Dokumentace přírodních a společenských jevů a skutečností, vedení, tvorba, doplňování, vědecké zpracování a zprostředkování výsledků dokumentačních činností.
 • Koordinace výsledků vědeckých a odborných výzkumů ve svěřeném oboru.
 • Prezentace výsledků bádání, především prostřednictvím expozic a výstav.
 • Celková správa provedené dokumentace.
 • Zajištění mobility dokumentačních fondů.

Kód ISCO

2621

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/dokumentator-specialista

Knihovník specialista katalogizátor

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Knihovník specialista katalogizátor vykonává náročné specializované práce v oblasti jmenné a věcné katalogizace a systémově koncipuje a koordinuje katalogizační praxi.

Pracovní činnosti

 • Druhová analýza dokumentu a určení pramenů popisu.
 • Vyhledání záznamu dokumentu v českých a zahraničních informačních zdrojích, stažení záznamu, editace, doplnění polí, kontrola záznamu.
 • Obsahová analýza, klasifikace a indexování dokumentu (třídník Mezinárodního desetinného třídění, termín Konspektu, klíčová slova, termíny tezauru, věcný termín, geografické jméno, chronologický termín, forma, žánr).
 • Tvorba úplného jmenného a věcného katalogizačního záznamu pro všechny druhy dokumentu včetně vzácných tisků a rukopisů; analytický popis.
 • Obohacení záznamu o externí zdroje a doplňky, kontrola a aktualizace propojení na externí zdroje.
 • Tvorba, kontrola a harmonizace jmenných a věcných autorit.
 • Řešení složitých případů z katalogizační praxe.
 • Zpracování koncepce tiskových výstupů z katalogu a zobrazení záznamů.
 • Navrhování, strukturování a vytváření bibliografických a faktografických databází.
 • Spolupráce se Souborným katalogem ČR, analýza chyb a duplicitních záznamů.
 • Harmonizace katalogizační praxe v knihovně s platnými standardy.
 • Tvorba a průběžná aktualizace koncepce katalogizační politiky instituce; systémové zajištění katalogizační praxe v organizaci.
 • Sledování mezinárodních trendů v katalogizační politice, jejich národní interpretace a implementace včetně podílu na tvorbě národní katalogizační politiky.
 • Spolupráce se zahraničními katalogizačními agenturami.
 • Další vzdělávání pracovníků v katalogizaci, příprava výukových materiálů a metodických pokynů.
 • Metodická pomoc při katalogizaci.

Kód ISCO

2622

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/knihovnik-specialista-kat

Referenční knihovník specialista

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Referenční knihovník specialista koordinuje systém knihovnických a informačních služeb knihovny; je aktivně zapojen do vývoje národního systému knihovnických a informačních služeb tvorbou pracovních pomůcek, formou kooperativních projektů a inovací. Analyzuje a vyhodnocuje zpětnou vazbu z provozu národního, regionálního a oborového systému knihovnických a informačních služeb. Podílí se na realizaci systému celoživotního vzdělávání v oboru.

Pracovní činnosti

 • Poskytnutí a koordinace knihovnických a informačních služeb.
 • Poskytnutí a koordinace referenčních a faktografických služeb na oborové, regionální a národní úrovni.
 • Vyhodnocení statistik a analýz informačních potřeb a požadavků uživatelů systému knihoven.
 • Strategie a koncepce systému meziknihovních služeb na oborové, regionální a národní úrovni.
 • Koncepce projektů a databází podporujících oborový, regionální a národní systém knihovnických a informačních služeb.
 • Tvorba vysoce specializovaných rešerší.
 • Zpracování vysoce specializovaných studijně rozborových zpráv.
 • Koncepční příprava a realizace instruktáží a školení uživatelů o poskytovaných knihovnických a informačních službách.
 • Prezentace oborového, regionálního a národního systému knihovnických a informačních služeb.
 • Výuka v kurzech celoživotního vzdělávání pro oblast knihovnických informačních služeb.
 • Odborné vedení stáží českých i zahraničních studentů a expertů.
 • Aktivní zapojení do mezinárodních organizací a projektů pro knihovnické a informační služby.
 • Tvorba standardů v oblasti knihovnických a informačních služeb.
 • Zajištěni mezinárodních meziknihovních služeb.

Kód ISCO

2622

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/referencni-knihovnik-spec