Profese

Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech [CZ-ISCO 261]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Advokátní koncipient

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Advokátní koncipient poskytuje pod dohledem advokáta některé právní služby podle zákona o advokacii, zejména poskytuje základní právní poradenství, pomáhá klientům při sepisování listin a zajišťuje podklady pro právní rozbory.

Pracovní činnosti

 • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva pod vedením advokáta.
 • Obhajování klientů pod vedením advokáta.
 • Kompletování a zpracovávání příslušné dokumentace.
 • Spolupráce na právních rozborech.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Poskytování základního právního poradenství.

Kód ISCO

2611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/advokatni-koncipient

Právní čekatel

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Právní čekatel vykovává pod vedením a dohledem státního zástupce právní praxi a tak se připravuje na výkon funkce státního zástupce.

Pracovní činnosti

 • Příprava a kompletace spisů a právních dokumentů.
 • Spolupráce na úkonech v přípravném řízení trestním.
 • Zpracování jednoduchých obžalob, analýz, stanovisek a právních rozborů.
 • Zajišťování pomoci obětem trestných činů.
 • Posuzování důkazního materiálu.
 • Zajišťování správných a platných dokumentů pro další řízení.

Kód ISCO

2611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pravni-cekatel

Advokát

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Advokát poskytuje právní služby podle zákona o advokacii, zejména zastupuje klienty v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajuje klienty v trestních věcech, poskytuje právní poradenství a zpracovává právní rozbory.

Pracovní činnosti

 • Obhajování klientů v trestních věcech.
 • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva.
 • Zpracovávání právních rozborů a stanovisek.
 • Poskytování právního poradenství.
 • Vedení příslušné dokumentace, shromažďování a posuzování důkazního materiálu.
 • Studium příslušné dokumentace.
 • Sepisování listin.

Kód ISCO

2611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/advokat

Vyšší úředník státního zastupitelství

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Vyšší úředník státního zastupitelství se podílí na výkonu státního zastupitelství vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo narovnání.
 • Rozhodování o odměně a náhradě hotových výdajů obhájce a ustanoveného zmocněnce.
 • Rozhodování o svědečném, znalečném, tlumočném a náhradách.
 • Příprava podkladů pro návrh rozhodnutí o osvědčení obviněného ve zkušební době, stanovené v rozhodnutí o podmíněném zastavení jeho trestního stíhání a zpracování návrhů písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
 • Příprava podkladů pro rozhodnutí o podmíněném odložení návrhu na potrestání a zpracovávání návrhů písemného rozhodnutí.
 • Rozhodování o vrácení a vydání věci důležité pro trestní řízení po právní moci rozhodnutí ve věci samé.
 • Vyznačování právní moci rozhodnutí.

Kód ISCO

2611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyssi-urednik-statniho-za

Asistent státního zástupce

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Asistent státního zástupce vykonává pro státního zástupce, k němuž je přidělen, právní expertizy a další odborné právnické činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a úkony svěřené jinak zvláštním předpisem právnímu čekateli státního zastupitelství.

Pracovní činnosti

 • Provádění rozhodovací činnosti a ostatních činností v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem.
 • Zajišťování součinnosti a komunikace s policejními orgány a dalšími institucemi, orgány veřejné správy, soudy podle pokynů státního zástupce.
 • Tvorba právních expertiz pro státního zástupce.
 • Vykonávání dalších odborných právních činností.
 • Příprava podkladů a vypracování nástinu jednoduchých rozhodnutí pro státního zástupce.
 • Vykonávání různých přípravných prácí a úkonů pro státního zástupce dle jeho pokynů a požadavků.
 • Provádění prácí v oboru statistiky, zpracovávání analytických materiálů.
 • Provádění vybraných činností v informačním systému státního zastupitelství, např. vyhledávání údajů v rejstříku, práce s příslušnými informacemi, vkládání vybraných dokumentů.
 • Evidence důležitých informací, poznatků a judikatury.

Kód ISCO

2611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-statniho-zastupc

Státní zástupce

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Státní zástupce zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává další kompetence svěřené mu zákonem o státním zastupitelství.

Pracovní činnosti

 • Zpracování a podání obžaloby jménem státu v trestním řízení.
 • Zastupování státu v trestních věcech.
 • Podávání návrhů na zahájení občanského soudního řízení nebo na vstup do již zahájeného občanského soudního řízení.
 • Vykonávání dozoru nad způsobem výkony vazby, trestu odnětí svobody apod.
 • Spolupráce při prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů.
 • Výkon dohledu v rámci soustavy státního zastupitelství.

Kód ISCO

2611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/statni-zastupce

Notářský kandidát

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Notářský kandidát provádí na základě písemného pověření vidimaci a legalizaci listin ve stanoveném rozsahu, přijímá úschovy, vykonává přípravné a dílčí úkony notářské činnosti.

Pracovní činnosti

 • Provádění vidimace a legalizace s výjimkou případů ve vztahu k cizině.
 • Přijímání úschov.
 • Přípravné a dílčí úkony v ostatní notářské činnosti.
 • Výkon dílčích činností v oblasti poskytování právních služeb.
 • Zajišťování určených činností při správě majetku.
 • Zastupování nepřítomného notáře.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/notarsky-kandidat

Podnikový právník

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Podnikový právník zastupuje organizaci, k níž je v pracovně právním nebo jiném obdobném poměru, v občanskoprávních sporech, připravuje návrhy smluv, právních podání a žalob, zpracovává právní expertizy a provádí další odborné právnické činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
 • Příprava návrhů smluv, právních podání a žalob.
 • Zastupování zaměstnavatele v řízení před soudy a jinými orgány.
 • Provádění výkladu právních předpisů.
 • Mimosoudní vymáhání pohledávek a řešení právních sporů.
 • Poskytování právních rad.
 • Vyřizování a vedení právní agendy v jednotlivých oborech práva.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/podnikovy-pravnik

Notář

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Notář vykonává notářské a další právní činnosti podle zákona o notářích a jejich činnosti, především sepisuje veřejné listiny, ověřuje jejich pravost a přijímá věci do úschovy.

Pracovní činnosti

 • Sepisování veřejných listin o právních úkonech.
 • Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, ověřování pravosti podpisu.
 • Osvědčování právně významných skutečností.
 • Přijímání listin a peněz do úschovy.
 • Zastupování osob ve správním a občanském soudním řízení v rozsahu podle zvláštního zákona.
 • Výkon právních služeb v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.
 • Spolupráce s příslušnými institucemi.
 • Výkon funkce insolvenčního správce a správce majetku.
 • Provádění vidimace a legalizace v rozsahu stanoveném zákonem.
 • Výkon funkce soudního komisaře a dalších činností v rámci řízení o dědictví.
 • Řízení notářského úřadu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/notar

Právník

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Právník poskytuje právní poradenství, zpracovává právní expertizy a vykonává další odborné právnické činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva.
 • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.
 • Právní poradenství.
 • Zpracovávání právních rozborů a stanovisek.
 • Sepisování listin.
 • Správa cizího majetku.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pravnik

Exekutorský koncipient

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Exekutorský koncipient zajišťuje základní činnosti související s výkonem exekuční činnosti a pod dohledem soudního exekutora se připravuje na výkon exekuční činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a příprava podkladů pro sepisování listin.
 • Sepisování jednodušších exekutorských zápisů.
 • Přijímání věcí do úschovy.
 • Doručování písemností.
 • Zajišťování dílčích úkonů pod vedením soudního exekutora.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/exekutorsky-koncipient

Notářský koncipient

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Notářský koncipient se pod vedením a dohledem notáře připravuje na výkon funkce notáře, vykonává přípravné a dílčí úkony notářské činnosti.

Pracovní činnosti

 • Provádění vidimace a legalizace s výjimkou věcí vztahujících se k cizině.
 • Přijímání úschov.
 • Zajišťování jednotlivých úkonů v oblasti poskytování právních služeb podle pověření notáře.
 • Zajišťování přípravných a dílčích úkonů notářské činnosti.
 • Zajišťování dílčích úkonů při správě majetku a vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/notarsky-koncipient

Exekutorský kandidát

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Exekutorský kandidát zajišťuje vybrané odborné činnosti související s výkonem exekuční činnosti a pod dohledem soudního exekutora se připravuje se na samostatný výkon exekuční činnosti.

Pracovní činnosti

 • Sepisování listin.
 • Sepisování exekutorských zápisů.
 • Přijímání věcí do úschovy.
 • Doručování písemností.
 • Zajišťování dílčích úkonů v rámci výkonu exekuční činnosti.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/exekutorsky-kandidat

Specialista mezinárodně právní ochrany dětí

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Specialista mezinárodně právní ochrany dětí poskytuje náročné právní služby v oblasti mezinárodněprávní ochrany dětí, včetně zabezpečování aplikaci mezinárodních smluv ve vztahu k českým i zahraničním státním orgánům, vykonává specializované právní činnosti při vymáhání výživného, zprostředkování mezinárodních osvojení a opatrovnictví nezletilých dětí v řízení před českými soudy.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování mezinárodněprávní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného na základě mezinárodních úmluv.
 • Zajišťování právních činností při zprostředkování mezinárodních osvojení z ciziny do ČR a z ČR do ciziny na základě mezinárodních úmluv.
 • Právní zastupování v řízení před soudy i jinými orgány cizího státu v rámci ochrany zájmů nezletilých i zletilých českých občanů v zahraničí.
 • Řešení právních případů vymáhání výživného pro nezletilé děti z ciziny a protiprávního přemístění dětí a styku rodičů s nimi.
 • Spolupráce se zahraničními subjekty, které nejsou vázány mezinárodními smlouvami.
 • Zabezpečení výkonu funkce Ústředního orgánu podle Haagské úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí.
 • Zabezpečení výkonu funkce Ústředního orgánu podle Evropské úmluvy o uznání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí.
 • Zpracování podkladů pro statistiky a hodnotící zprávy.
 • Poskytování právního poradenství v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-mezinarodne-p

Soudní exekutor

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Soudní exekutor je pověřený státem k výkonu exekutorského úřadu a je podle zákona oprávněn nezávisle vykonávat nucený výkon exekučních titulů a další činnosti podle zvláštního zákona.

Pracovní činnosti

 • Výkon exekucí, jimiž je exekutor pověřen soudem na návrh oprávněného účastníka řízení.
 • Vydávání exekučních příkazů.
 • Poskytování právní pomoci účastníkům exekučního řízení v rozsahu stanoveném zákonem.
 • Sepisování exekutorských zápisů a listin.
 • Přijímání věcí do úschovy.
 • Doručování listin a výkon kompetencí soudního vykonavatele.
 • Provádění dražeb movitých a nemovitých věcí za podmínek stanovených zákonem.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soudni-exekutor

Soudce Ústavního soudu

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Soudce Ústavního soudu v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s ostatními platnými právními předpisy nezávisle posuzuje dodržování ústavního pořádku a soulad právních předpisů s Ústavou a v této oblasti nezávisle rozhoduje.

Pracovní činnosti

 • Projednávání a rozhodování návrhů na zrušení zákonů a jiných právních předpisů.
 • Projednávání a rozhodování ústavních stížností.
 • Vedení a kompletování soudních spisů.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soudce-ustavniho-soudu

Soudce obecných soudů

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Soudce obecných soudů jako zákonný soudce v pozici samosoudce nebo jako člen soudního senátu, nezávisle projednává sporná práva a povinnosti fyzických a právnických osob a rozhoduje o nich, rozhoduje o vině a trestu v trestních věcech a ve věcech správního soudnictví.

Pracovní činnosti

 • Projednávání a rozhodování sporů a jiných věcí, vyplývajících z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů.
 • Projednávání a rozhodování věcí ve správním soudnictví.
 • Projednávání a rozhodování trestních věcí.
 • Kompletování a příprava podkladů a dokumentace pro projednávání soudních sporů.
 • Vedení soudních spisů.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soudce-obecnych-soudu

Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem též některé procesní úkony spojené s projednáváním a rozhodováním jednotlivých věcí.

Pracovní činnosti

 • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
 • Zpracování přehledu vývoje právní úpravy ve vztahu ke konkrétnímu případu.
 • Zpracování právních expertiz, rozborů a odborných stanovisek k písemným právním úkonům účastníků řízení dle požadavků soudce.
 • Zpracování návrhů písemných právních úkonů.
 • Odborné rešerše spisové dokumentace.
 • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.
 • Zpracování konceptů rozhodnutí a jejich odůvodnění.
 • Provádění jednotlivých procesních úkonů v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem nebo z pověření soudce.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-soudce-nejvyssih

Justiční čekatel

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Justiční čekatel zpracovává právní analýzy, zajišťuje přípravu jednání, vede jednání s klienty a spolupracuje se soudcem v dalších záležitostech. Výkonem těchto aktivit se připravuje pod vedením a dohledem soudců výkon soudcovské funkce.

Pracovní činnosti

 • Výkon kompetencí podle jednacího řádu pro okresní a krajské soudy.
 • Kompletování a studium příslušné dokumentace a soudních spisů.
 • Spolupráce na právních rozborech.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracovávání analýz, stanovisek a právních rozborů.
 • Zajišťování přípravy návrhů smluv, žalob a dalších právních dokumentů.
 • Zajišťování a shromažďování důkazního materiálu.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/justicni-cekatel

Asistent soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Asistent soudce vrchního, krajského a okresního soudu vykonává pro soudce, k němuž je přidělen, právní expertizy a další odborné právnické činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a úkony svěřené jinak zvláštním zákonem vyššímu soudnímu úředníkovi.

Pracovní činnosti

 • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
 • Zpracování konceptů rozhodnutí a jejich odůvodnění.
 • Rozhodovací činnost v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro vyšší soudní úředníky.
 • Provádění jednotlivých procesních úkonů z pověření soudce.
 • Zpracování návrhů písemných právních úkonů.
 • Odborné rešerše spisové dokumentace.
 • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-soudce-vrchniho-

Asistent soudce Ústavního soudu

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Asistent soudce Ústavního soudu vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné právnické činnosti spojené s přípravou, projednáváním a rozhodováním v konkrétních věcech.

Pracovní činnosti

 • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
 • Zpracování návrhů písemných právních úkonů.
 • Odborné rešerše spisové dokumentace.
 • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu z hlediska jeho významnosti pro rozhodovací proces v soudním řízení.
 • Zpracování přehledu vývoje právní úpravy ve vztahu ke konkrétnímu případu.
 • Zpracování konceptů rozhodnutí a jejich odůvodnění.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-soudce-ustavniho

Vyšší soudní úředník

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Vyšší soudní úředník se podílí na výkonu soudnictví vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Pracovní činnosti

 • Rozhodování ve věcech platebních rozkazů a elektronických platebních rozkazů.
 • Řízení o úschovách.
 • Provádění smírčích řízení.
 • Provádění úkonů ve věcech péče o nezletilé a v opatrovnických věcech osob zbavených způsobilosti k právním úkonům.
 • Vyřizování dožádání.
 • Rozhodování o svědečném, znalečném, tlumočném a odměně advokáta.
 • Rozhodování o zápočtu vazby a trestu.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyssi-soudni-urednik