Profese

Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech [CZ-ISCO 261]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Advokátní koncipient

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Advokátní koncipient poskytuje pod dohledem advokáta některé právní služby podle zákona o advokacii, zejména poskytuje základní právní poradenství, pomáhá klientům při sepisování listin a zajišťuje podklady pro právní rozbory.

Pracovní činnosti

 • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva pod vedením advokáta.
 • Obhajování klientů pod vedením advokáta.
 • Kompletování a zpracovávání příslušné dokumentace.
 • Spolupráce na právních rozborech.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Poskytování základního právního poradenství.

Kód ISCO

2611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/advokatni-koncipient

Právní čekatel

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Právní čekatel vykovává pod vedením a dohledem státního zástupce právní praxi a tak se připravuje na výkon funkce státního zástupce.

Pracovní činnosti

 • Příprava a kompletace spisů a právních dokumentů.
 • Spolupráce na úkonech v přípravném řízení trestním.
 • Zpracování jednoduchých obžalob, analýz, stanovisek a právních rozborů.
 • Zajišťování pomoci obětem trestných činů.
 • Posuzování důkazního materiálu.
 • Zajišťování správných a platných dokumentů pro další řízení.

Kód ISCO

2611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pravni-cekatel

Advokát

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Advokát poskytuje právní služby podle zákona o advokacii, zejména zastupuje klienty v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajuje klienty v trestních věcech, poskytuje právní poradenství a zpracovává právní rozbory.

Pracovní činnosti

 • Obhajování klientů v trestních věcech.
 • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva.
 • Zpracovávání právních rozborů a stanovisek.
 • Poskytování právního poradenství.
 • Vedení příslušné dokumentace, shromažďování a posuzování důkazního materiálu.
 • Studium příslušné dokumentace.
 • Sepisování listin.

Kód ISCO

2611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/advokat

Vyšší úředník státního zastupitelství

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Vyšší úředník státního zastupitelství se podílí na výkonu státního zastupitelství vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo narovnání.
 • Rozhodování o odměně a náhradě hotových výdajů obhájce a ustanoveného zmocněnce.
 • Rozhodování o svědečném, znalečném, tlumočném a náhradách.
 • Příprava podkladů pro návrh rozhodnutí o osvědčení obviněného ve zkušební době, stanovené v rozhodnutí o podmíněném zastavení jeho trestního stíhání a zpracování návrhů písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
 • Příprava podkladů pro rozhodnutí o podmíněném odložení návrhu na potrestání a zpracovávání návrhů písemného rozhodnutí.
 • Rozhodování o vrácení a vydání věci důležité pro trestní řízení po právní moci rozhodnutí ve věci samé.
 • Vyznačování právní moci rozhodnutí.

Kód ISCO

2611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyssi-urednik-statniho-za

Asistent státního zástupce

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Asistent státního zástupce vykonává pro státního zástupce, k němuž je přidělen, právní expertizy a další odborné právnické činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a úkony svěřené jinak zvláštním předpisem právnímu čekateli státního zastupitelství.

Pracovní činnosti

 • Provádění rozhodovací činnosti a ostatních činností v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem.
 • Zajišťování součinnosti a komunikace s policejními orgány a dalšími institucemi, orgány veřejné správy, soudy podle pokynů státního zástupce.
 • Tvorba právních expertiz pro státního zástupce.
 • Vykonávání dalších odborných právních činností.
 • Příprava podkladů a vypracování nástinu jednoduchých rozhodnutí pro státního zástupce.
 • Vykonávání různých přípravných prácí a úkonů pro státního zástupce dle jeho pokynů a požadavků.
 • Provádění prácí v oboru statistiky, zpracovávání analytických materiálů.
 • Provádění vybraných činností v informačním systému státního zastupitelství, např. vyhledávání údajů v rejstříku, práce s příslušnými informacemi, vkládání vybraných dokumentů.
 • Evidence důležitých informací, poznatků a judikatury.

Kód ISCO

2611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-statniho-zastupc

Státní zástupce

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Státní zástupce zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává další kompetence svěřené mu zákonem o státním zastupitelství.

Pracovní činnosti

 • Zpracování a podání obžaloby jménem státu v trestním řízení.
 • Zastupování státu v trestních věcech.
 • Podávání návrhů na zahájení občanského soudního řízení nebo na vstup do již zahájeného občanského soudního řízení.
 • Vykonávání dozoru nad způsobem výkony vazby, trestu odnětí svobody apod.
 • Spolupráce při prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů.
 • Výkon dohledu v rámci soustavy státního zastupitelství.

Kód ISCO

2611

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/statni-zastupce

Notářský kandidát

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Notářský kandidát provádí na základě písemného pověření vidimaci a legalizaci listin ve stanoveném rozsahu, přijímá úschovy, vykonává přípravné a dílčí úkony notářské činnosti.

Pracovní činnosti

 • Provádění vidimace a legalizace s výjimkou případů ve vztahu k cizině.
 • Přijímání úschov.
 • Přípravné a dílčí úkony v ostatní notářské činnosti.
 • Výkon dílčích činností v oblasti poskytování právních služeb.
 • Zajišťování určených činností při správě majetku.
 • Zastupování nepřítomného notáře.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/notarsky-kandidat

Podnikový právník

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Podnikový právník zastupuje organizaci, k níž je v pracovně právním nebo jiném obdobném poměru, v občanskoprávních sporech, připravuje návrhy smluv, právních podání a žalob, zpracovává právní expertizy a provádí další odborné právnické činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
 • Příprava návrhů smluv, právních podání a žalob.
 • Zastupování zaměstnavatele v řízení před soudy a jinými orgány.
 • Provádění výkladu právních předpisů.
 • Mimosoudní vymáhání pohledávek a řešení právních sporů.
 • Poskytování právních rad.
 • Vyřizování a vedení právní agendy v jednotlivých oborech práva.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/podnikovy-pravnik

Notář

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Notář vykonává notářské a další právní činnosti podle zákona o notářích a jejich činnosti, především sepisuje veřejné listiny, ověřuje jejich pravost a přijímá věci do úschovy.

Pracovní činnosti

 • Sepisování veřejných listin o právních úkonech.
 • Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, ověřování pravosti podpisu.
 • Osvědčování právně významných skutečností.
 • Přijímání listin a peněz do úschovy.
 • Zastupování osob ve správním a občanském soudním řízení v rozsahu podle zvláštního zákona.
 • Výkon právních služeb v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.
 • Spolupráce s příslušnými institucemi.
 • Výkon funkce insolvenčního správce a správce majetku.
 • Provádění vidimace a legalizace v rozsahu stanoveném zákonem.
 • Výkon funkce soudního komisaře a dalších činností v rámci řízení o dědictví.
 • Řízení notářského úřadu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/notar

Právník

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Právník poskytuje právní poradenství, zpracovává právní expertizy a vykonává další odborné právnické činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva.
 • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.
 • Právní poradenství.
 • Zpracovávání právních rozborů a stanovisek.
 • Sepisování listin.
 • Správa cizího majetku.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pravnik

Exekutorský koncipient

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Exekutorský koncipient zajišťuje základní činnosti související s výkonem exekuční činnosti a pod dohledem soudního exekutora se připravuje na výkon exekuční činnosti.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a příprava podkladů pro sepisování listin.
 • Sepisování jednodušších exekutorských zápisů.
 • Přijímání věcí do úschovy.
 • Doručování písemností.
 • Zajišťování dílčích úkonů pod vedením soudního exekutora.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/exekutorsky-koncipient

Notářský koncipient

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Notářský koncipient se pod vedením a dohledem notáře připravuje na výkon funkce notáře, vykonává přípravné a dílčí úkony notářské činnosti.

Pracovní činnosti

 • Provádění vidimace a legalizace s výjimkou věcí vztahujících se k cizině.
 • Přijímání úschov.
 • Zajišťování jednotlivých úkonů v oblasti poskytování právních služeb podle pověření notáře.
 • Zajišťování přípravných a dílčích úkonů notářské činnosti.
 • Zajišťování dílčích úkonů při správě majetku a vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/notarsky-koncipient

Exekutorský kandidát

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Exekutorský kandidát zajišťuje vybrané odborné činnosti související s výkonem exekuční činnosti a pod dohledem soudního exekutora se připravuje se na samostatný výkon exekuční činnosti.

Pracovní činnosti

 • Sepisování listin.
 • Sepisování exekutorských zápisů.
 • Přijímání věcí do úschovy.
 • Doručování písemností.
 • Zajišťování dílčích úkonů v rámci výkonu exekuční činnosti.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/exekutorsky-kandidat

Specialista mezinárodně právní ochrany dětí

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Specialista mezinárodně právní ochrany dětí poskytuje náročné právní služby v oblasti mezinárodněprávní ochrany dětí, včetně zabezpečování aplikaci mezinárodních smluv ve vztahu k českým i zahraničním státním orgánům, vykonává specializované právní činnosti při vymáhání výživného, zprostředkování mezinárodních osvojení a opatrovnictví nezletilých dětí v řízení před českými soudy.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování mezinárodněprávní ochrany dětí v oblasti vymáhání výživného na základě mezinárodních úmluv.
 • Zajišťování právních činností při zprostředkování mezinárodních osvojení z ciziny do ČR a z ČR do ciziny na základě mezinárodních úmluv.
 • Právní zastupování v řízení před soudy i jinými orgány cizího státu v rámci ochrany zájmů nezletilých i zletilých českých občanů v zahraničí.
 • Řešení právních případů vymáhání výživného pro nezletilé děti z ciziny a protiprávního přemístění dětí a styku rodičů s nimi.
 • Spolupráce se zahraničními subjekty, které nejsou vázány mezinárodními smlouvami.
 • Zabezpečení výkonu funkce Ústředního orgánu podle Haagské úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí.
 • Zabezpečení výkonu funkce Ústředního orgánu podle Evropské úmluvy o uznání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí.
 • Zpracování podkladů pro statistiky a hodnotící zprávy.
 • Poskytování právního poradenství v oblasti mezinárodně právní ochrany dětí.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-mezinarodne-p

Soudní exekutor

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Soudní exekutor je pověřený státem k výkonu exekutorského úřadu a je podle zákona oprávněn nezávisle vykonávat nucený výkon exekučních titulů a další činnosti podle zvláštního zákona.

Pracovní činnosti

 • Výkon exekucí, jimiž je exekutor pověřen soudem na návrh oprávněného účastníka řízení.
 • Vydávání exekučních příkazů.
 • Poskytování právní pomoci účastníkům exekučního řízení v rozsahu stanoveném zákonem.
 • Sepisování exekutorských zápisů a listin.
 • Přijímání věcí do úschovy.
 • Doručování listin a výkon kompetencí soudního vykonavatele.
 • Provádění dražeb movitých a nemovitých věcí za podmínek stanovených zákonem.

Kód ISCO

2619

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soudni-exekutor

Soudce Ústavního soudu

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Soudce Ústavního soudu v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s ostatními platnými právními předpisy nezávisle posuzuje dodržování ústavního pořádku a soulad právních předpisů s Ústavou a v této oblasti nezávisle rozhoduje.

Pracovní činnosti

 • Projednávání a rozhodování návrhů na zrušení zákonů a jiných právních předpisů.
 • Projednávání a rozhodování ústavních stížností.
 • Vedení a kompletování soudních spisů.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soudce-ustavniho-soudu

Soudce obecných soudů

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Soudce obecných soudů jako zákonný soudce v pozici samosoudce nebo jako člen soudního senátu, nezávisle projednává sporná práva a povinnosti fyzických a právnických osob a rozhoduje o nich, rozhoduje o vině a trestu v trestních věcech a ve věcech správního soudnictví.

Pracovní činnosti

 • Projednávání a rozhodování sporů a jiných věcí, vyplývajících z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů.
 • Projednávání a rozhodování věcí ve správním soudnictví.
 • Projednávání a rozhodování trestních věcí.
 • Kompletování a příprava podkladů a dokumentace pro projednávání soudních sporů.
 • Vedení soudních spisů.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/soudce-obecnych-soudu

Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem též některé procesní úkony spojené s projednáváním a rozhodováním jednotlivých věcí.

Pracovní činnosti

 • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
 • Zpracování přehledu vývoje právní úpravy ve vztahu ke konkrétnímu případu.
 • Zpracování právních expertiz, rozborů a odborných stanovisek k písemným právním úkonům účastníků řízení dle požadavků soudce.
 • Zpracování návrhů písemných právních úkonů.
 • Odborné rešerše spisové dokumentace.
 • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.
 • Zpracování konceptů rozhodnutí a jejich odůvodnění.
 • Provádění jednotlivých procesních úkonů v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem nebo z pověření soudce.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-soudce-nejvyssih

Justiční čekatel

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Justiční čekatel zpracovává právní analýzy, zajišťuje přípravu jednání, vede jednání s klienty a spolupracuje se soudcem v dalších záležitostech. Výkonem těchto aktivit se připravuje pod vedením a dohledem soudců výkon soudcovské funkce.

Pracovní činnosti

 • Výkon kompetencí podle jednacího řádu pro okresní a krajské soudy.
 • Kompletování a studium příslušné dokumentace a soudních spisů.
 • Spolupráce na právních rozborech.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zpracovávání analýz, stanovisek a právních rozborů.
 • Zajišťování přípravy návrhů smluv, žalob a dalších právních dokumentů.
 • Zajišťování a shromažďování důkazního materiálu.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/justicni-cekatel

Asistent soudce vrchního, krajského nebo okresního soudu

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Asistent soudce vrchního, krajského a okresního soudu vykonává pro soudce, k němuž je přidělen, právní expertizy a další odborné právnické činnosti spojené s přípravou projednávání a rozhodování v konkrétních věcech a úkony svěřené jinak zvláštním zákonem vyššímu soudnímu úředníkovi.

Pracovní činnosti

 • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
 • Zpracování konceptů rozhodnutí a jejich odůvodnění.
 • Rozhodovací činnost v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro vyšší soudní úředníky.
 • Provádění jednotlivých procesních úkonů z pověření soudce.
 • Zpracování návrhů písemných právních úkonů.
 • Odborné rešerše spisové dokumentace.
 • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-soudce-vrchniho-

Asistent soudce Ústavního soudu

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Asistent soudce Ústavního soudu vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné právnické činnosti spojené s přípravou, projednáváním a rozhodováním v konkrétních věcech.

Pracovní činnosti

 • Zpracování právních rozborů a stanovisek.
 • Zpracování návrhů písemných právních úkonů.
 • Odborné rešerše spisové dokumentace.
 • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu z hlediska jeho významnosti pro rozhodovací proces v soudním řízení.
 • Zpracování přehledu vývoje právní úpravy ve vztahu ke konkrétnímu případu.
 • Zpracování konceptů rozhodnutí a jejich odůvodnění.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/asistent-soudce-ustavniho

Vyšší soudní úředník

Odborný směr

Právo

Charakteristika

Vyšší soudní úředník se podílí na výkonu soudnictví vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Pracovní činnosti

 • Rozhodování ve věcech platebních rozkazů a elektronických platebních rozkazů.
 • Řízení o úschovách.
 • Provádění smírčích řízení.
 • Provádění úkonů ve věcech péče o nezletilé a v opatrovnických věcech osob zbavených způsobilosti k právním úkonům.
 • Vyřizování dožádání.
 • Rozhodování o svědečném, znalečném, tlumočném a odměně advokáta.
 • Rozhodování o zápočtu vazby a trestu.

Kód ISCO

2612

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/vyssi-soudni-urednik