Profese

Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí [CZ-ISCO 252]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Správce báze znalostí

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce báze znalostí zabezpečuje ukládání, kontrolu, dosažitelnost, aktualizaci, archivaci a ochranu znalostí uložených v prostředí vhodných technologií v organizaci.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování bezpečného a bezchybného provozu báze znalostí v organizaci.
 • Realizace potřebných aktualizací struktury a rozšiřování obsahu báze znalostí.
 • Evidence změn ve struktuře i obsahu báze znalostí.
 • Udělování oprávnění k přístupu (autorizace) do báze znalostí jednotlivým uživatelům.
 • Pravidelná kontrola ochran báze znalostí a zajišťování jejich potřebné aktualizace.
 • Informování uživatelů o změnách ve struktuře i pravidlech přístupu k obsahu báze znalostí.
 • Aktualizace záznamů tvořících obsah báze znalostí, oprava formálních chyb při doplňování báze znalostí o další záznamy.
 • Vedení systémové dokumentace báze znalostí a provádění adekvátních změn v jejím obsahu.
 • Zálohování aktivních záznamů v báze znalostí, vyřazování zastaralých záznamů z báze znalostí a jejich následná archivace.
 • Spolupráce při školení a výcviku uživatelů báze znalostí.
 • Sledování využívání báze znalostí oprávněnými uživateli, vedení odpovídajících statistik a zpracovávání výkazů a zpráv podle pokynů vedení organizace.
 • Metodická podpora při zpracování a vkládání nových záznamů a dohled nad jejich souladem s platnými standardy.

Kód ISCO

2521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-baze-znalosti

Správce datového centra

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce datového centra provádí obsluhu kritických systémů datového centra od rutinních konfiguračních úkonů a monitorování síťového a datového provozu, až po operativní změny v nastavení infrastrukturních zdrojů pro zajištění nepřetržitého chodu (tzv. Vysoké dostupnosti/High Availability) datového centra.

Pracovní činnosti

 • Kontrola kritických systémů elektřiny, požární ochrany, datového spojení a komunikace se světem.
 • Monitoring chodu serverů a síťových prvků.
 • Konfigurace změn v síťové infrastruktuře.
 • Konfigurace změn v serverové infrastruktuře.
 • Plánování a projektování změn v síťové a serverové infrastruktuře.
 • Odbavování zákaznických požadavků.
 • Rozšiřování a instalace nové techniky.
 • Zprovozňování nových datových okruhů.
 • Testování nových konfigurací a technologií.
 • Vedení dokumentace provozních činností, zdrojů, infrastruktury a procesů.
 • Údržba provozních systémů.

Kód ISCO

2521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-datoveho-centra

Analytik IT

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Analytik informačních technologií analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje schematické diagramy částí softwarových aplikací i jejich celků.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a projednávání koncepce řešení softwarových aplikací.
 • Zpracování logických a strukturálních diagramů aplikací.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
 • Vytváření uživatelského rozhraní softwarových aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších softwarových aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Kód ISCO

2521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/analytik-it

Návrhář databází

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Návrhář databází v konkrétním databázovém systému na základě analýzy vytváří návrh databáze od konceptuálního modelu po fyzický model, programuje navrženou databázovou vrstvu aplikace a podílí se na optimalizaci jejího provozu.

Pracovní činnosti

 • Zapojení do tvorby návrhu a projednávání koncepce řešení softwarové aplikace.
 • Návrh databází.
 • Vytváření analytické dokumentace.
 • Vytváření datových struktur a definování jejich vazeb.
 • Programování databázové vrstvy aplikace.
 • Testování funkčnosti a vazeb navrhované databáze.
 • Optimalizování výkonnosti navrhované databáze na základě informací z provozu.
 • Zajišťování bezpečnosti navrhované databáze.
 • Zavádění a sledování nových trendů a zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti databází.
 • Zpracování technické dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.
 • Sledování a zavádění nových trendů v oblasti databázových technologií.

Kód ISCO

2521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/navrhar-databazi

Správce databází

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce databáze udržuje databáze dat, zálohuje a optimalizuje chod databáze, identifikuje problémové oblasti a navrhuje řešení společně s programátory a návrháři databází. Rovněž se orientuje v problematice operačních systémů a síťové infrastruktury.

Pracovní činnosti

 • Záloha a obnova databází, tvorba recovery scénářů, testovací obnovy.
 • Správa uživatelských účtů a jejich oprávnění.
 • Monitorování chodu databází (vytížení systémových prostředků, databázových parametrů, kontrola logů a trace souborů).
 • Optimalizace výkonu databází, analýza problémových oblastí, návrh změn programátorům a návrhářům databází.
 • Instalace softwarového vybavení databáze, včetně tvorby databází, exportů, importů a migrací dat.
 • Sledování výskytu nových verzí (patche a update) softwarových databází, včetně jejich analýzy, doporučení nových verzí k instalaci a jejich testování.
 • Nastavení zabezpečení databází, auditu a jeho vyhodnocení
 • Poskytování součinnosti při řešení požadavků pracovníků podpory koncových uživatelů (hotline)
 • Spolupráce na přípravné fázi – návrhu a implementaci nové infrastruktury, včetně vhodného databázového produktu (z licenčního hlediska).
 • Zajišťování provozní dokumentace databázových systémů.
 • Sledování vývoje v oblasti software a hardware databázových systémů.

Kód ISCO

2521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-databazi

Systémový inženýr správy aplikací

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Systémový inženýr správy aplikací spravuje, rozvíjí a řídí procesy počítačového zpracování dat a tvorby výstupních sestav.

Pracovní činnosti

 • Sestavování pracovních postupů a provozních harmonogramů pro jednotlivé počítačové aplikace.
 • Projektování a koordinace servisu, údržby a správy databází.
 • Zavádění jednotné metodiky a technologických norem pro správu a administraci aplikací.
 • Navrhování a zavádění systémů ochrany dat a zabezpečení celých aplikací.
 • Navrhování systémů zálohování dat a jejich zabezpečení.
 • Řešení nestandardních provozních situací a jejich konzultace s uživateli a dodavateli.
 • Zajišťování ochrany a údržby databází používaných pro chod spravovaných aplikací.
 • Zajišťování konzultačních služeb a metodického řízení uživatelů aplikací.
 • Proškolování správců aplikací.
 • Vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti.

Kód ISCO

2522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/systemovy-inzenyr-spravy-

Specialista IT

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Specialista informačních technologií komplexně stanovuje směry technického rozvoje podle podmínek programového a systémového vybavení a s ohledem na potřeby organizace.

Pracovní činnosti

 • Analýza procesů, legislativních a technických podmínek a požadavků uživatelů.
 • Zajišťování procesu optimalizace využití počítačů a komunikačních systémů ve firmě.
 • Získávání a zpracovávání informací v oblasti primárních a sekundárních informačních zdrojů, včetně zvládnutí a využití moderních informačních technologií.
 • Zabezpečování optimálního nastavení systémů z hlediska vazby hardware-software.
 • Navrhování a vypracování hardwarových studií a technických analýz problémů složitých systémů informační techniky.
 • Komplexní operativní řízení a koordinování nejsložitějších oprav prostředků informační techniky včetně počítačových sítí.
 • Stanovování harmonogramu prací v oblasti řízení a rozvoje informačních systémů v organizaci.
 • Vedení odborných týmů v oblasti řízení a rozvoje informačních systémů v organizaci.

Kód ISCO

2522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-it

Správce softwarových aplikací

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce softwarových aplikací zajišťuje správu a další rozvoj informačních systémů (dohled, diagnostika a odstraňování závad), zajišťuje technické a funkční analýzy požadovaných změn informačního systému, projektových i neprojektových.

Pracovní činnosti

 • Instalace a konfigurace serverových služeb.
 • Zajištění bezpečnosti dat.
 • Zálohování dat.
 • Odstraňování havarijních situací.
 • Zajištění IT podpory zaměstnancům společnosti.
 • Udržování databází ve víceuživatelských systémech.
 • Spolupráce s dodavateli SW.
 • Zajištění ochrany autorských práv v oblasti software.
 • Správa a další rozvoj informačního systému.
 • Zajištění technických a funkčních analýz.
 • Tvorba a udržování provozní dokumentace.
 • Zajištění správy dílčích modulů aplikací.
 • Administrace HW a SW.

Kód ISCO

2522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-softwarovych-apli

Správce webových aplikací

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce webových aplikací zajišťuje správu, technický chod, ladění, monitoring, obsahovou stránku webu a webových aplikací, tak aby byla zajištěná jejich bezpečnost a plynulý provoz, přičemž sleduje dění v komunitách technologií a přístupů, které používá.

Pracovní činnosti

 • Práce v redakčním systému webové aplikace.
 • Návrh modelu webu, dynamických i statických částí s ohledem na uživatelské zkušenosti.
 • Technické zpracování a údržba kódu zahrnující aktualizace.
 • Optimalizace grafického a uživatelsky přístupného zobrazení pro prohlížeče.
 • Komunikace s dodavateli obsahu webu.
 • Správa obsahu webu.
 • Testování webové aplikace.
 • Zajištění bezpečnosti webu, webových aplikací a dat.
 • Zajištění nepřetržitého provozu a stability webových aplikací.
 • Monitoring stavu a chodu aplikací.
 • Vedení dokumentace zdrojového kódu (např. popis komponent, objektů, funkcí) a obecné informace o aplikaci (od instalace po uživatelské příběhy).
 • Komunikace se správci technického zázemí.
 • Zaškolení uživatelů webových aplikací.
 • Vzdělávání v oblasti webových technologií a sledování nových trendů.
 • Sledování nových zranitelností webových aplikací a zajištění obrany vůči nim.

Kód ISCO

2522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-webovych-aplikaci

Správce operačních systémů a sítí

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce operačních systémů a sítí nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozování výpočetních systémů.

Pracovní činnosti

 • Přebírání, ověřovaní, uvádění do provozu a nastavení parametrů operačních systémů a počítačových sítí.
 • Monitoring a diagnostika provozu operačních systémů a počítačových sítí.
 • Optimalizace využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikace jejich parametrů.
 • Zajištění antivirové ochrany dat a jejich zálohování.
 • Implementace firemních a systémových aplikací a programů.
 • Správa počítačových sítí z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti.
 • Detekce vad a chyb sítí a jejich jednotlivých segmentů.
 • Zajišťování pohotovosti pro zabezpečení funkčnosti operačních systémů, sítí a prvků infrastruktury.
 • Zálohování a zajišťování obnovy operačních systémů, konfigurace operačních systémů a síťových prvků.
 • Vedení a udržování příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-operacnich-system

Správce řídicích systémů

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce řídicích systémů komplexně stanovuje směry technického rozvoje řídicích technologických systémů a nastavování parametrů jejich optimálního provozu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování řádného technického stavu řídicích technologických systémů a navrhování jejich dalšího vývoje v návaznosti na potřeby.
 • Zajišťování technického rozvoje řídicích technologických systémů.
 • Vyhodnocování funkce a působení řídicích systémů v návaznosti na stávající potřeby a možnosti řídicích systémů nebo v průběhu mimořádných stavů.
 • Zjištění požadavků na změny řídicích systémů a definice požadavků na jejích implementaci.
 • Zajišťování změn systému a nových prvků v programovém a technickém vybavení v návaznosti na potřeby a nové skutečnosti provozu.
 • Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu řídicích systémů.
 • Parametrizace řídicích systémů v souladu s potřebami provozu.
 • Zajištění provozní a uživatelské dokumentace řídicích systémů.

Kód ISCO

2523

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-ridicich-systemu

Specialista operačních systémů a sítí

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Specialista operačních systémů a sítí komplexně ověřuje, oživuje a nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výběru, testování, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí.
 • Stanovování inovace technických, systémových a programových prostředků.
 • Vymezování kapacit počítačů a průchodnosti počítačových sítí.
 • Navrhování systémů zajišťujících ochranu dat, přidělování přístupových adres a oprávnění.
 • Navrhování koncepce rozvoje a inovace počítačových sítí z hlediska technického a systémového vybavení.
 • Navrhování efektivního využívání technických, systémových a programových prostředků výpočetních komplexů a počítačových sítí.
 • Stanovování způsobů ochrany dat a jejich zálohování.

Kód ISCO

2523

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-operacnich-sy

Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů zajišťuje nepřetržitý dohled nad informační bezpečností informačních systémů. Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentaci podle platné legislativy.

Pracovní činnosti

 • Sledování a průběžné vyhodnocování výstupů ze systémů pro sledování stavu kybernetické bezpečnosti.
 • Monitorování a analýza prvotních incidentů hlášených informačními a komunikačními systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Zahájení procesů pro zvládání incidentů informačních systémů.
 • Komunikace s pracovišti ostatních institucí, zodpovědnými za zajištění kybernetické bezpečnosti o zjištěných incidentech a možných řešeních.
 • Návrh řešení aktuálních incidentů a spolupráce na vývoji procesů pro jejich předcházení.
 • Sledování trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti a návrh zavádění nových zkušeností do systému nepřetržitého sledování bezpečnostní situace v oblasti informačních systémů.
 • Sledování vydávaných varování a výstrah před možnými hrozbami v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kód ISCO

2529

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-bezpecnostniho-

Manažer kybernetické bezpečnosti

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Manažer kybernetické bezpečnosti zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace opatření, projektů a programů k řízení bezpečnosti informací tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu. Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentaci podle platné legislativy o kybernetické bezpečnosti, jestliže na základě tohoto zákona organizaci vznikají právní povinnosti.

Pracovní činnosti

 • Řízení programů a komplexních projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti ve všech jejich fázích.
 • Řízení prací při tvorbě vstupních analýz předmětů a cílů programů k řízení bezpečnosti informací.
 • Vedení a spolurozhodování ve výběrových řízeních a při smluvním zabezpečení programů a komplexních projektů k řízení bezpečnosti informací.
 • Vedení a spolurozhodování o časových a finančních plánech realizace programů k řízení bezpečnosti informací.
 • Řízení projektových týmů k řízení bezpečnosti informací.
 • Řízení hlavní komunikace v programech a komplexních projektech.
 • Nastavení motivace členů projektů k efektivnímu výkonu.
 • Koordinace postupů v programech a komplexních projektech k řízení bezpečnosti informací.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení rizik a příležitostí v programech a komplexních projektech.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení kvality programů a komplexních projektů.
 • Vedení a spolurozhodování při reportování stavu realizace programů a komplexních projektů k řízení bezpečnosti informací směrem dovnitř týmu projektových manažerů i směrem ven na stranu zadavatelů projektů a k managementu dotčených společností.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení změn v programech a komplexních projektech.
 • Vrcholová kontrola výstupů z programů a komplexních projektů a jejich akceptace zúčastněnými stranami.
 • Vrcholová kontrola kompletní dokumentace programů a komplexních projektů.
 • Spolurozhodování při řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow souvisejících s řízením bezpečnosti informací.

Kód ISCO

2529

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-kyberneticke-bezp

Architekt kybernetické bezpečnosti

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Architekt kybernetické bezpečnosti navrhuje bezpečnostní architektury informačních systémů, jejich jednotlivé komponenty, vzájemné vazby a dohlíží na soulad implementace architektury informačních systémů se systémem řízení bezpečnosti informací. Navrhuje případně způsoby dalšího rozvoje řízení informační bezpečnosti jako podklad pro rozhodování managementu organizace a jejich vlastníků.

Pracovní činnosti

 • Řízení a kontrola srozumitelnosti, publikace a propagace strategie řízení bezpečnosti organizace, případně její tvorby.
 • Koordinace procesu formulování požadovaného budoucího stavu kybernetické bezpečnosti organizace, popisu současného stavu a identifikování rozdílu mezi oběma stavy včetně kroků vedoucích k dosažení požadovaného budoucího stavu.
 • Návrh změn procesů kybernetické bezpečnosti.
 • Tvorba vize podniku v oblast kybernetické bezpečnosti a její prezentace zainteresovaným osobám včetně akceptace.
 • Návrh užití vhodného metodického rámce pro řízení bezpečnosti organizace, popřípadě jeho částí včetně akceptace.
 • Návrh řídících mechanismů - mechanismů pro snižování rizik, pravidla a standardy v podniku (governance).
 • Spolupráce s podnikovým Architektem IT na plánu implementace podnikové architektury z pohledu kybernetické bezpečnosti.
 • Podílení se na pravidelném plánování v souladu se strategickými cíli podniku a na aktualizaci podnikové strategie kybernetické bezpečnosti a dalších částí.
 • Tvorba a udržování modelu podnikové architektury kybernetické bezpečnosti (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.).
 • Vyhodnocení implementace modelu podnikové architektury kybernetické bezpečnosti dle stanovených metrik.

Kód ISCO

2529

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-kyberneticke-be

Kryptograf specialista

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Kryptograf specialista řídí pracoviště kryptografické bezpečnosti a provádí specializované činnosti v oblasti kryptografických systémů.

Pracovní činnosti

 • Řízení pracoviště kryptografické bezpečnosti.
 • Provádění typových zkoušek a výchozích revizí kryptografických systémů.
 • Ověřování technologických postupů nově zaváděné kryptografické a zabezpečovací techniky.
 • Certifikace kryptografické techniky.
 • Základní aplikační výzkum a vývoj v oblasti kryptografie.
 • Tvorba pracovních postupů a instrukcí pro kryptografy.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2529

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kryptograf-specialista

Analytik kybernetické bezpečnosti

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Analytik kybernetické bezpečnosti zajišťuje podrobnou analýzu situace kybernetické bezpečnosti a navrhuje řešení případných incidentů. Zodpovídá za správnou informovanost zodpovědných osob. Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentace podle platné legislativy, jestliže na základě tohoto zákona organizaci vznikají právní povinnosti.

Pracovní činnosti

 • Provedení hloubkové analýzy situace kybernetické bezpečnosti.
 • Vyhodnocení závažnosti bezpečnostních incidentů.
 • Provedení následné analýzy incidentů zachycených pracovníky dohledového centra.
 • Sledování trendů v kybernetické bezpečnosti a přijímání opatření dle aktuálního vývoje.
 • Doporučení aktualizací procesů pro řešení bezpečnostních incidentů.
 • Příprava podkladů pro prezentaci řešení bezpečnostních incidentů.
 • Komunikace s odbornou veřejností při výměně zkušeností a sdílení informací týkajících se kybernetických útoků a způsobech zabezpečení.
 • Zpracování dokumentace ze svěřeného rozsahu oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kód ISCO

2529

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/analytik-kyberneticke-bez

Auditor kybernetické bezpečnosti

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Auditor kybernetické bezpečnosti prověřuje fungování systémů řízení bezpečnosti informací v organizaci dle stanovených požadavků v souladu s platnou legislativou, případně se zásadami, standardy a směrnicemi organizace. Na základě zjištění zpracovává auditorskou zprávu a navrhuje nápravná opatření.

Pracovní činnosti

 • Plánování činnosti auditu podle specifických podmínek auditované organizace.
 • Provedení auditu a vedení dokumentace o jeho průběhu podle stanovených metodik.
 • Vyhodnocení shromážděných nálezů z auditu a jejich srovnávání s kritérii auditu.
 • Sdělení výsledků auditu a návrh doporučení.
 • Zpracování závěrečných zpráv z auditu.
 • Kontrola účinnosti přijatých opatření.
 • Příprava a realizace opakovaných auditů.

Kód ISCO

2529

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/auditor-kyberneticke-bezp