Profese

Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí [CZ-ISCO 252]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Správce báze znalostí

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce báze znalostí zabezpečuje ukládání, kontrolu, dosažitelnost, aktualizaci, archivaci a ochranu znalostí uložených v prostředí vhodných technologií v organizaci.

Pracovní činnosti

 • Zabezpečování bezpečného a bezchybného provozu báze znalostí v organizaci.
 • Realizace potřebných aktualizací struktury a rozšiřování obsahu báze znalostí.
 • Evidence změn ve struktuře i obsahu báze znalostí.
 • Udělování oprávnění k přístupu (autorizace) do báze znalostí jednotlivým uživatelům.
 • Pravidelná kontrola ochran báze znalostí a zajišťování jejich potřebné aktualizace.
 • Informování uživatelů o změnách ve struktuře i pravidlech přístupu k obsahu báze znalostí.
 • Aktualizace záznamů tvořících obsah báze znalostí, oprava formálních chyb při doplňování báze znalostí o další záznamy.
 • Vedení systémové dokumentace báze znalostí a provádění adekvátních změn v jejím obsahu.
 • Zálohování aktivních záznamů v báze znalostí, vyřazování zastaralých záznamů z báze znalostí a jejich následná archivace.
 • Spolupráce při školení a výcviku uživatelů báze znalostí.
 • Sledování využívání báze znalostí oprávněnými uživateli, vedení odpovídajících statistik a zpracovávání výkazů a zpráv podle pokynů vedení organizace.
 • Metodická podpora při zpracování a vkládání nových záznamů a dohled nad jejich souladem s platnými standardy.

Kód ISCO

2521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-baze-znalosti

Správce datového centra

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce datového centra provádí obsluhu kritických systémů datového centra od rutinních konfiguračních úkonů a monitorování síťového a datového provozu, až po operativní změny v nastavení infrastrukturních zdrojů pro zajištění nepřetržitého chodu (tzv. Vysoké dostupnosti/High Availability) datového centra.

Pracovní činnosti

 • Kontrola kritických systémů elektřiny, požární ochrany, datového spojení a komunikace se světem.
 • Monitoring chodu serverů a síťových prvků.
 • Konfigurace změn v síťové infrastruktuře.
 • Konfigurace změn v serverové infrastruktuře.
 • Plánování a projektování změn v síťové a serverové infrastruktuře.
 • Odbavování zákaznických požadavků.
 • Rozšiřování a instalace nové techniky.
 • Zprovozňování nových datových okruhů.
 • Testování nových konfigurací a technologií.
 • Vedení dokumentace provozních činností, zdrojů, infrastruktury a procesů.
 • Údržba provozních systémů.

Kód ISCO

2521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-datoveho-centra

Analytik IT

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Analytik informačních technologií analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje schematické diagramy částí softwarových aplikací i jejich celků.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a projednávání koncepce řešení softwarových aplikací.
 • Zpracování logických a strukturálních diagramů aplikací.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
 • Vytváření uživatelského rozhraní softwarových aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších softwarových aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Kód ISCO

2521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/analytik-it

Návrhář databází

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Návrhář databází v konkrétním databázovém systému na základě analýzy vytváří návrh databáze od konceptuálního modelu po fyzický model, programuje navrženou databázovou vrstvu aplikace a podílí se na optimalizaci jejího provozu.

Pracovní činnosti

 • Zapojení do tvorby návrhu a projednávání koncepce řešení softwarové aplikace.
 • Návrh databází.
 • Vytváření analytické dokumentace.
 • Vytváření datových struktur a definování jejich vazeb.
 • Programování databázové vrstvy aplikace.
 • Testování funkčnosti a vazeb navrhované databáze.
 • Optimalizování výkonnosti navrhované databáze na základě informací z provozu.
 • Zajišťování bezpečnosti navrhované databáze.
 • Zavádění a sledování nových trendů a zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti databází.
 • Zpracování technické dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.
 • Sledování a zavádění nových trendů v oblasti databázových technologií.

Kód ISCO

2521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/navrhar-databazi

Správce databází

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce databáze udržuje databáze dat, zálohuje a optimalizuje chod databáze, identifikuje problémové oblasti a navrhuje řešení společně s programátory a návrháři databází. Rovněž se orientuje v problematice operačních systémů a síťové infrastruktury.

Pracovní činnosti

 • Záloha a obnova databází, tvorba recovery scénářů, testovací obnovy.
 • Správa uživatelských účtů a jejich oprávnění.
 • Monitorování chodu databází (vytížení systémových prostředků, databázových parametrů, kontrola logů a trace souborů).
 • Optimalizace výkonu databází, analýza problémových oblastí, návrh změn programátorům a návrhářům databází.
 • Instalace softwarového vybavení databáze, včetně tvorby databází, exportů, importů a migrací dat.
 • Sledování výskytu nových verzí (patche a update) softwarových databází, včetně jejich analýzy, doporučení nových verzí k instalaci a jejich testování.
 • Nastavení zabezpečení databází, auditu a jeho vyhodnocení
 • Poskytování součinnosti při řešení požadavků pracovníků podpory koncových uživatelů (hotline)
 • Spolupráce na přípravné fázi – návrhu a implementaci nové infrastruktury, včetně vhodného databázového produktu (z licenčního hlediska).
 • Zajišťování provozní dokumentace databázových systémů.
 • Sledování vývoje v oblasti software a hardware databázových systémů.

Kód ISCO

2521

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-databazi

Systémový inženýr správy aplikací

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Systémový inženýr správy aplikací spravuje, rozvíjí a řídí procesy počítačového zpracování dat a tvorby výstupních sestav.

Pracovní činnosti

 • Sestavování pracovních postupů a provozních harmonogramů pro jednotlivé počítačové aplikace.
 • Projektování a koordinace servisu, údržby a správy databází.
 • Zavádění jednotné metodiky a technologických norem pro správu a administraci aplikací.
 • Navrhování a zavádění systémů ochrany dat a zabezpečení celých aplikací.
 • Navrhování systémů zálohování dat a jejich zabezpečení.
 • Řešení nestandardních provozních situací a jejich konzultace s uživateli a dodavateli.
 • Zajišťování ochrany a údržby databází používaných pro chod spravovaných aplikací.
 • Zajišťování konzultačních služeb a metodického řízení uživatelů aplikací.
 • Proškolování správců aplikací.
 • Vedení provozní dokumentace o využívaném software za účelem dodržování autorských práv v této oblasti.

Kód ISCO

2522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/systemovy-inzenyr-spravy-

Specialista IT

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Specialista informačních technologií komplexně stanovuje směry technického rozvoje podle podmínek programového a systémového vybavení a s ohledem na potřeby organizace.

Pracovní činnosti

 • Analýza procesů, legislativních a technických podmínek a požadavků uživatelů.
 • Zajišťování procesu optimalizace využití počítačů a komunikačních systémů ve firmě.
 • Získávání a zpracovávání informací v oblasti primárních a sekundárních informačních zdrojů, včetně zvládnutí a využití moderních informačních technologií.
 • Zabezpečování optimálního nastavení systémů z hlediska vazby hardware-software.
 • Navrhování a vypracování hardwarových studií a technických analýz problémů složitých systémů informační techniky.
 • Komplexní operativní řízení a koordinování nejsložitějších oprav prostředků informační techniky včetně počítačových sítí.
 • Stanovování harmonogramu prací v oblasti řízení a rozvoje informačních systémů v organizaci.
 • Vedení odborných týmů v oblasti řízení a rozvoje informačních systémů v organizaci.

Kód ISCO

2522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-it

Správce softwarových aplikací

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce softwarových aplikací zajišťuje správu a další rozvoj informačních systémů (dohled, diagnostika a odstraňování závad), zajišťuje technické a funkční analýzy požadovaných změn informačního systému, projektových i neprojektových.

Pracovní činnosti

 • Instalace a konfigurace serverových služeb.
 • Zajištění bezpečnosti dat.
 • Zálohování dat.
 • Odstraňování havarijních situací.
 • Zajištění IT podpory zaměstnancům společnosti.
 • Udržování databází ve víceuživatelských systémech.
 • Spolupráce s dodavateli SW.
 • Zajištění ochrany autorských práv v oblasti software.
 • Správa a další rozvoj informačního systému.
 • Zajištění technických a funkčních analýz.
 • Tvorba a udržování provozní dokumentace.
 • Zajištění správy dílčích modulů aplikací.
 • Administrace HW a SW.

Kód ISCO

2522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-softwarovych-apli

Správce webových aplikací

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce webových aplikací zajišťuje správu, technický chod, ladění, monitoring, obsahovou stránku webu a webových aplikací, tak aby byla zajištěná jejich bezpečnost a plynulý provoz, přičemž sleduje dění v komunitách technologií a přístupů, které používá.

Pracovní činnosti

 • Práce v redakčním systému webové aplikace.
 • Návrh modelu webu, dynamických i statických částí s ohledem na uživatelské zkušenosti.
 • Technické zpracování a údržba kódu zahrnující aktualizace.
 • Optimalizace grafického a uživatelsky přístupného zobrazení pro prohlížeče.
 • Komunikace s dodavateli obsahu webu.
 • Správa obsahu webu.
 • Testování webové aplikace.
 • Zajištění bezpečnosti webu, webových aplikací a dat.
 • Zajištění nepřetržitého provozu a stability webových aplikací.
 • Monitoring stavu a chodu aplikací.
 • Vedení dokumentace zdrojového kódu (např. popis komponent, objektů, funkcí) a obecné informace o aplikaci (od instalace po uživatelské příběhy).
 • Komunikace se správci technického zázemí.
 • Zaškolení uživatelů webových aplikací.
 • Vzdělávání v oblasti webových technologií a sledování nových trendů.
 • Sledování nových zranitelností webových aplikací a zajištění obrany vůči nim.

Kód ISCO

2522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-webovych-aplikaci

Správce operačních systémů a sítí

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce operačních systémů a sítí nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozování výpočetních systémů.

Pracovní činnosti

 • Přebírání, ověřovaní, uvádění do provozu a nastavení parametrů operačních systémů a počítačových sítí.
 • Monitoring a diagnostika provozu operačních systémů a počítačových sítí.
 • Optimalizace využívání operačních systémů, počítačových sítí a modifikace jejich parametrů.
 • Zajištění antivirové ochrany dat a jejich zálohování.
 • Implementace firemních a systémových aplikací a programů.
 • Správa počítačových sítí z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti.
 • Detekce vad a chyb sítí a jejich jednotlivých segmentů.
 • Zajišťování pohotovosti pro zabezpečení funkčnosti operačních systémů, sítí a prvků infrastruktury.
 • Zálohování a zajišťování obnovy operačních systémů, konfigurace operačních systémů a síťových prvků.
 • Vedení a udržování příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2522

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-operacnich-system

Správce řídicích systémů

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Správce řídicích systémů komplexně stanovuje směry technického rozvoje řídicích technologických systémů a nastavování parametrů jejich optimálního provozu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování řádného technického stavu řídicích technologických systémů a navrhování jejich dalšího vývoje v návaznosti na potřeby.
 • Zajišťování technického rozvoje řídicích technologických systémů.
 • Vyhodnocování funkce a působení řídicích systémů v návaznosti na stávající potřeby a možnosti řídicích systémů nebo v průběhu mimořádných stavů.
 • Zjištění požadavků na změny řídicích systémů a definice požadavků na jejích implementaci.
 • Zajišťování změn systému a nových prvků v programovém a technickém vybavení v návaznosti na potřeby a nové skutečnosti provozu.
 • Zpracovávání instrukcí pro provoz a údržbu řídicích systémů.
 • Parametrizace řídicích systémů v souladu s potřebami provozu.
 • Zajištění provozní a uživatelské dokumentace řídicích systémů.

Kód ISCO

2523

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/spravce-ridicich-systemu

Specialista operačních systémů a sítí

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Specialista operačních systémů a sítí komplexně ověřuje, oživuje a nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výběru, testování, nasazení a provozování vhodných operačních systémů a počítačových sítí.
 • Stanovování inovace technických, systémových a programových prostředků.
 • Vymezování kapacit počítačů a průchodnosti počítačových sítí.
 • Navrhování systémů zajišťujících ochranu dat, přidělování přístupových adres a oprávnění.
 • Navrhování koncepce rozvoje a inovace počítačových sítí z hlediska technického a systémového vybavení.
 • Navrhování efektivního využívání technických, systémových a programových prostředků výpočetních komplexů a počítačových sítí.
 • Stanovování způsobů ochrany dat a jejich zálohování.

Kód ISCO

2523

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-operacnich-sy

Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů zajišťuje nepřetržitý dohled nad informační bezpečností informačních systémů. Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentaci podle platné legislativy.

Pracovní činnosti

 • Sledování a průběžné vyhodnocování výstupů ze systémů pro sledování stavu kybernetické bezpečnosti.
 • Monitorování a analýza prvotních incidentů hlášených informačními a komunikačními systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Zahájení procesů pro zvládání incidentů informačních systémů.
 • Komunikace s pracovišti ostatních institucí, zodpovědnými za zajištění kybernetické bezpečnosti o zjištěných incidentech a možných řešeních.
 • Návrh řešení aktuálních incidentů a spolupráce na vývoji procesů pro jejich předcházení.
 • Sledování trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti a návrh zavádění nových zkušeností do systému nepřetržitého sledování bezpečnostní situace v oblasti informačních systémů.
 • Sledování vydávaných varování a výstrah před možnými hrozbami v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kód ISCO

2529

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-bezpecnostniho-

Manažer kybernetické bezpečnosti

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Manažer kybernetické bezpečnosti zodpovídá za plánování, organizování a řízení realizace opatření, projektů a programů k řízení bezpečnosti informací tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu. Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentaci podle platné legislativy o kybernetické bezpečnosti, jestliže na základě tohoto zákona organizaci vznikají právní povinnosti.

Pracovní činnosti

 • Řízení programů a komplexních projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti ve všech jejich fázích.
 • Řízení prací při tvorbě vstupních analýz předmětů a cílů programů k řízení bezpečnosti informací.
 • Vedení a spolurozhodování ve výběrových řízeních a při smluvním zabezpečení programů a komplexních projektů k řízení bezpečnosti informací.
 • Vedení a spolurozhodování o časových a finančních plánech realizace programů k řízení bezpečnosti informací.
 • Řízení projektových týmů k řízení bezpečnosti informací.
 • Řízení hlavní komunikace v programech a komplexních projektech.
 • Nastavení motivace členů projektů k efektivnímu výkonu.
 • Koordinace postupů v programech a komplexních projektech k řízení bezpečnosti informací.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení rizik a příležitostí v programech a komplexních projektech.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení kvality programů a komplexních projektů.
 • Vedení a spolurozhodování při reportování stavu realizace programů a komplexních projektů k řízení bezpečnosti informací směrem dovnitř týmu projektových manažerů i směrem ven na stranu zadavatelů projektů a k managementu dotčených společností.
 • Vedení a spolurozhodování při řízení změn v programech a komplexních projektech.
 • Vrcholová kontrola výstupů z programů a komplexních projektů a jejich akceptace zúčastněnými stranami.
 • Vrcholová kontrola kompletní dokumentace programů a komplexních projektů.
 • Spolurozhodování při řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cashflow souvisejících s řízením bezpečnosti informací.

Kód ISCO

2529

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-kyberneticke-bezp

Architekt kybernetické bezpečnosti

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Architekt kybernetické bezpečnosti navrhuje bezpečnostní architektury informačních systémů, jejich jednotlivé komponenty, vzájemné vazby a dohlíží na soulad implementace architektury informačních systémů se systémem řízení bezpečnosti informací. Navrhuje případně způsoby dalšího rozvoje řízení informační bezpečnosti jako podklad pro rozhodování managementu organizace a jejich vlastníků.

Pracovní činnosti

 • Řízení a kontrola srozumitelnosti, publikace a propagace strategie řízení bezpečnosti organizace, případně její tvorby.
 • Koordinace procesu formulování požadovaného budoucího stavu kybernetické bezpečnosti organizace, popisu současného stavu a identifikování rozdílu mezi oběma stavy včetně kroků vedoucích k dosažení požadovaného budoucího stavu.
 • Návrh změn procesů kybernetické bezpečnosti.
 • Tvorba vize podniku v oblast kybernetické bezpečnosti a její prezentace zainteresovaným osobám včetně akceptace.
 • Návrh užití vhodného metodického rámce pro řízení bezpečnosti organizace, popřípadě jeho částí včetně akceptace.
 • Návrh řídících mechanismů - mechanismů pro snižování rizik, pravidla a standardy v podniku (governance).
 • Spolupráce s podnikovým Architektem IT na plánu implementace podnikové architektury z pohledu kybernetické bezpečnosti.
 • Podílení se na pravidelném plánování v souladu se strategickými cíli podniku a na aktualizaci podnikové strategie kybernetické bezpečnosti a dalších částí.
 • Tvorba a udržování modelu podnikové architektury kybernetické bezpečnosti (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.).
 • Vyhodnocení implementace modelu podnikové architektury kybernetické bezpečnosti dle stanovených metrik.

Kód ISCO

2529

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-kyberneticke-be

Kryptograf specialista

Odborný směr

Ochrana majetku, osob a zdraví

Charakteristika

Kryptograf specialista řídí pracoviště kryptografické bezpečnosti a provádí specializované činnosti v oblasti kryptografických systémů.

Pracovní činnosti

 • Řízení pracoviště kryptografické bezpečnosti.
 • Provádění typových zkoušek a výchozích revizí kryptografických systémů.
 • Ověřování technologických postupů nově zaváděné kryptografické a zabezpečovací techniky.
 • Certifikace kryptografické techniky.
 • Základní aplikační výzkum a vývoj v oblasti kryptografie.
 • Tvorba pracovních postupů a instrukcí pro kryptografy.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2529

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kryptograf-specialista

Analytik kybernetické bezpečnosti

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Analytik kybernetické bezpečnosti zajišťuje podrobnou analýzu situace kybernetické bezpečnosti a navrhuje řešení případných incidentů. Zodpovídá za správnou informovanost zodpovědných osob. Při výkonu práce vychází z bezpečnostních opatření zavedených v organizaci a její dokumentace podle platné legislativy, jestliže na základě tohoto zákona organizaci vznikají právní povinnosti.

Pracovní činnosti

 • Provedení hloubkové analýzy situace kybernetické bezpečnosti.
 • Vyhodnocení závažnosti bezpečnostních incidentů.
 • Provedení následné analýzy incidentů zachycených pracovníky dohledového centra.
 • Sledování trendů v kybernetické bezpečnosti a přijímání opatření dle aktuálního vývoje.
 • Doporučení aktualizací procesů pro řešení bezpečnostních incidentů.
 • Příprava podkladů pro prezentaci řešení bezpečnostních incidentů.
 • Komunikace s odbornou veřejností při výměně zkušeností a sdílení informací týkajících se kybernetických útoků a způsobech zabezpečení.
 • Zpracování dokumentace ze svěřeného rozsahu oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kód ISCO

2529

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/analytik-kyberneticke-bez

Auditor kybernetické bezpečnosti

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Auditor kybernetické bezpečnosti prověřuje fungování systémů řízení bezpečnosti informací v organizaci dle stanovených požadavků v souladu s platnou legislativou, případně se zásadami, standardy a směrnicemi organizace. Na základě zjištění zpracovává auditorskou zprávu a navrhuje nápravná opatření.

Pracovní činnosti

 • Plánování činnosti auditu podle specifických podmínek auditované organizace.
 • Provedení auditu a vedení dokumentace o jeho průběhu podle stanovených metodik.
 • Vyhodnocení shromážděných nálezů z auditu a jejich srovnávání s kritérii auditu.
 • Sdělení výsledků auditu a návrh doporučení.
 • Zpracování závěrečných zpráv z auditu.
 • Kontrola účinnosti přijatých opatření.
 • Příprava a realizace opakovaných auditů.

Kód ISCO

2529

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/auditor-kyberneticke-bezp