Profese

Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací [CZ-ISCO 251]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Business Architect

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Business Architect analyzuje a navrhuje systém řízení podniku a v jeho rámci podnikové procesy, analytické, plánovací a rozhodovací aktivity. Definuje business požadavky na podporu informačního systému a informačních a komunikačních technologií (IS/ICT). Zabývá se vymezením efektů navrhovaných změn procesů a nasazení IS/ICT jak ex ante tak ex post. Podílí se na návrhu nasazování/implementaci standardizovaného podnikového software a navrhuje jeho přizpůsobení podnikovým procesům.

Pracovní činnosti

 • Analýza, návrh, dokumentace, standardizace a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace (pro různé procesy – např. finance, obchod, výroba a pro různá odvětví).
 • Spolupráce při návrhu a implementaci podnikové architektury (podnikatelský model, dodavatelský řetězec, byznys procesy, organizační struktura, zodpovědnosti/pravomoci).
 • Analýza a určování nákladů a byznys efektů dosahovaných prostřednictvím IS/ICT, vyhodnocování návratnosti investic do informatiky, identifikace kritických míst.
 • Spolupráce na zpracování zadávací dokumentace pro dodávku nových podnikových aplikací.
 • Spolupráce na návrhu a řešení aplikační architektury v podniku.
 • Analýzy uživatelských požadavků a návrh informatických služeb podporujících podnikové procesy, jednání se zákazníky/uživateli.
 • Specifikace požadavků na softwarové aplikace a nasazování či přizpůsobení (customizace) standardního software.
 • Komunikace s dodavatelem.
 • Spolupráce při zaškolování uživatelů podnikových aplikací.
 • Specifikace nároků a spolupráce na řešení integračních úloh (zejména integrace aplikací a dat).
 • Testování navržených řešení.
 • Návrh, vytváření a vyhledávání informačního obsahu (informatických služeb, portálu, webu) na podporu řízení organizace.
 • Řízení kvality informačního systému v kontextu mezinárodních norem.
 • Spolupráce na analýze rizik IS/ICT, zajišťování podkladů pro řízení kontinuity činností organizace (business continuity) v případě výpadku IS/ICT.

Kód ISCO

2511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/business-architect

Business analytik

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Business Analytik analyzuje, dokumentuje a navrhuje optimalizaci (popř. zlepšení a automatizaci) podnikových procesů v kontextu informačních a komunikačních technologií. Zajišťuje implementaci standardizovaného podnikového software a navrhuje jeho přizpůsobení podnikovým procesům.

Pracovní činnosti

 • Analýza, návrh, dokumentace, standardizace a optimalizace podnikových procesů, včetně identifikace kritických míst.
 • Příprava struktury dokumentace podnikových procesů.
 • Spolupráce na návrhu a řešení aplikační architektury v podniku.
 • Analýzy uživatelských požadavků a jednání se zákazníky/uživateli.
 • Návrh informatických služeb podporujících podnikové procesy.
 • Specifikace požadavků na softwarové aplikace a nasazování či přizpůsobení (customizace) standardního software.
 • Specifikace nároků a spolupráce na řešení integračních úloh (zejména integrace aplikací a dat).
 • Sledování trendů, standardů a zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti dat.
 • Analýza rizik IS/ICT, zajišťování podkladů pro řízení kontinuity činností organizace (business continuity) v případě výpadku IS/ICT.
 • Řízení kvality informačního systému v kontextu mezinárodních norem.

Kód ISCO

2511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/business-analytik

Analytik IT

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Analytik informačních technologií analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje schematické diagramy částí softwarových aplikací i jejich celků.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a projednávání koncepce řešení softwarových aplikací.
 • Zpracování logických a strukturálních diagramů aplikací.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
 • Vytváření uživatelského rozhraní softwarových aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších softwarových aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Kód ISCO

2511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/analytik-it

Návrhář podnikových procesů

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Návrhář podnikových procesů analyzuje, navrhuje a optimalizuje procesy systému řízení podniku a v jeho rámci podnikové procesy, případně procesy pro dodržení kvality ICT služeb. Změny implementuje prostřednictvím informačních technologií, zabývá se vymezením efektů navrhovaných změn procesů, nastavuje a zlepšuje metriky vedoucí ke kontinuálnímu zvyšování jejich efektivity tak, aby se naplnili cíle a poslání organizace, jejíž je zaměstnancem.

Pracovní činnosti

 • Analýza, návrh, dokumentace, standardizace a optimalizace různých druhů podnikových procesů (např. finance, obchod, výroba v různých odvětvích).
 • Vedení optimalizačních workshopů.
 • Analýza a zlepšování procesů na základě výstupů z optimalizačních workshopů.
 • Návrh, příprava a testování navržených řešení.
 • Analýza provedených testů.
 • Implementace navržených změn procesů s pomocí IT.
 • Řízení kvality informačního systému v kontextu mezinárodních norem.
 • Nastavení a zlepšování systému procesního řízení (Business Process Management Systém – BPMS) a správa procesního modelu.
 • Stanovení cílů, opatření, metrik a priorit projektů týkajících se zlepšování procesů.
 • Příprava a dodání podkladů stakeholderům k oblasti procesního řízení v odpovídajícím formátu.

Kód ISCO

2511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/navrhar-podnikovych-proce

Podnikový architekt IT

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Podnikový architekt IT posuzuje všechny prvky tvořící podnik v jejich souvislostech a navrhuje možné cesty, případně způsoby dalšího rozvoje jako podklad pro rozhodování managementu podniku a jeho vlastníků. Určuje a komunikuje klíčové podmínky, principy a modely, které popisují budoucí stav organizace nebo podniku. Podnikový architekt se podílí na inicializaci změny, dává podněty a důvody které vyplývají z koncepčně řízené podniková archiktury, spoluinicializuje vznik strategických projektů, které naplňují obchodní strategii. Navrhuje rovněž základní architektury informačních systémů, jejich jednotlivých komponent, vzájemných vazeb a dohlíží na soulad implementace základní architektury informačních systémů s jejím návrhem.

Pracovní činnosti

 • Zajišťuje srozumitelnost, publikaci a propagaci strategie organizace, případně její tvorbu.
 • Zaštiťuje proces formulování požadovaného budoucího stavu, popisu současného stavu a identifikování rozdílu mezi oběma stavy včetně kroků vedoucích k dosažení požadovaného budoucího stavu.
 • Navrhuje pozitivní změny prostřednictvím efektivní governance, a to přes správné organizační struktury, složené z těch správných lidí, efektivních procesů a vhodných technologií při optimálně vynaložených finančních prostředcích.
 • Konzultuje, vysvětluje a přesvědčuje zainteresované osoby (stakeholdery) o principech a přínosech podnikové architektury.
 • Analyzuje úrovně vyspělosti podnikové architektury organizace, definuje metriky pro podnikovou architekturu a model vzdělávání, rizika implementace podnikové architektury, včetně návrhu strategie na jejich zmírnění.
 • Vytváří vize podniku a její prezentace zainteresovaným osobám (získává svolení pro realizaci).
 • Navrhuje užití vhodného metodického rámce, popřípadě jeho částí - PeaF, TOGAF, Zachman a další (získává souhlas výkonného managementu).
 • Zajišťuje změnu motivačního modelu v organizaci a nastavení vzdělávacího procesu, včetně tvorby vzdělávacích podkladů.
 • Definuje Metamodel (způsob sběru informací a jejich analýzy, strukturované zpracování informací).
 • Vybírá a implementuje nástroje pro modelování podnikové architektury.
 • Navrhuje řídící mechanismy - mechanismy pro snižování rizik, pravidla a standardy v organizaci (governance).
 • Vytváří plány implementace governance podnikové architektury, rozdílovou analýzu (gap) a nastavení kroků k dosažení cílového stavu, průběžně konzultuje při implementaci governance podnikové architektury.
 • Podílí se na pravidelném plánování v souladu se strategickými cíli organizace a na aktualizaci podnikové strategie a dalších částí.
 • Definuje model vzdělávání v oblasti podnikové architektury.
 • Vytváří a udržuje Model podnikové architektury (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.).
 • Vyhodnocuje implementace Modelu podnikové architektury dle stanovených metrik.
 • Průběžně analyzuje a vyhodnocuje informace v Modelu a udržuje ho ve vztahu k cílovému stavu.
 • Definuje klíčové projekty, které přímo vedou k naplnění strategie a k cílovému stavu Modelu podnikové architektury, supervizuje jejich realizaci a vyhodnocuje jejich přínosy.

Kód ISCO

2511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/podnikovy-architekt-it

Architekt IT v sektoru státní správy

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Podnikový architekt IT v sektoru státní správy posuzuje všechny prvky tvořící státní organizaci v jejích souvislostech a navrhuje možné cesty, případně způsoby dalšího rozvoje jako podklad pro rozhodování v oblasti architektury IT řešení ve státní organizaci s velkým akcentem na zákonem dané povinnosti. Určuje a komunikuje klíčové podmínky, principy a modely, které popisují budoucí stav státní organizace. Inicializuje proces transformace strategické a IT vize a strategie a spolupracuje na jeho legislativním popisu a realizaci. Navrhuje základní architektury informačních systémů, jejich jednotlivých komponent, vzájemných vazeb a dohlíží na soulad implementace základní architektury informačních systémů s jejím návrhem ve státním sektoru.

Pracovní činnosti

 • Zajištění srozumitelnosti, publikace a propagace strategie organizace v sektoru státní správy, případně její tvorba prostřednictvím navrhování a správy komplexních IT řešení.
 • Zaštítění procesu formulování požadovaného budoucího stavu, popisu současného stavu a identifikování rozdílu mezi oběma stavy včetně kroků vedoucích k dosažení požadovaného budoucího stavu organizace v sektoru státní správy prostřednictvím IT řešení.
 • Návrh pozitivní změny v oblasti IT řešení prostřednictvím efektivní governance, a to přes správné organizační struktury, složené z těch správných lidí, efektivních procesů a vhodných technologií při optimálně poskytovaných službách fyzickým a právnickým osobám v ČR organizacemi sektoru státní správy.
 • Konzultace, vysvětlení a přesvědčení stakeholderů o principech a přínosech podnikové architektury v organizacích sektoru státní správy.
 • Analýza úrovně vyspělosti podnikové architektury v organizacích sektoru státní správy, definice metriky pro podnikovou architekturu a model vzdělávání, rizika implementace podnikové architektury, včetně návrhu strategie na jejich zmírnění.
 • Tvorba vize podnikové architektury a její prezentace stakeholderům v rámci organizace a získání svolení pro realizaci.
 • Návrh vhodného metodického rámce - PeaF, TOGAF, Zachman a další a získání souhlasu výkonného managementu.
 • Zajištění změny motivačního modelu prostřednictvím IT řešení v organizaci sektoru státní správy a nastavení vzdělávacího procesu, včetně tvorby vzdělávacích podkladů.
 • Definice Metamodel (způsob sběru informací a jejich analýzy).
 • Výběr a implementace nástroje pro modelování podnikové architektury.
 • Návrh řídících mechanismů - mechanismy pro snižování rizik, pravidla a standardy v organizaci sektoru státní správy (governance) prostřednictvím řešení architektury IT.
 • Tvorba plánů implementace governance podnikové architektury, gap analýzy a nastavení kroků k dosažení cílového stavu, průběžná konzultace při implementaci governance podnikové architektury v rámci organizace sektoru státní správy.
 • Podíl na pravidelném plánování v souladu s cíli v organizace sektoru státní správy a na aktualizaci strategického směřování v souladu s legislativou ČR, EU s dopadem na architekturu IT.
 • Definice modelu vzdělávání v oblasti podnikové architektury.
 • Tvorba a udržování Modelu podnikové architektury (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.).
 • Vyhodnocení implementace Modelu podnikové architektury dle stanovených metrik v souvislosti s posláním organizace sektoru státní správy.
 • Průběžná analýza a vyhodnocení informace v Modelu organizace a jeho údržba ve vztahu k cílovému stavu.
 • Definice klíčových projektů, které přímo vedou k naplnění poslání organizace a k cílovému stavu Modelu podnikové architektury, dohled nad jejich realizaci a vyhodnocení jejich přínosů.

Kód ISCO

2511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-it-v-sektoru-st

Tester automatizovaného testování

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Tester automatizovaného testování vyvíjí a udržuje softwarové testy, spouští tyto testy a zpracovává výsledky jejich běhu.

Pracovní činnosti

 • Vývoj a údržba automatizovaných testů softwaru.
 • Příprava testovacích scénářů a testovacích dat.
 • Spouštění testů a analýza výsledků testů.
 • Tvorba a aktualizace dokumentace k testům.
 • Reportování chyb a výsledků testů.
 • Nasazení testů na systémech pro průběžnou integraci.
 • Komunikace s ostatními členy vývojového teamu.

Kód ISCO

2519

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tester-automatizovaneho-t

Softwarový tester

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Softwarový tester připravuje a udržuje vstupní a výstupní dokumenty pro potřeby testování, data potřebná pro testování, provádí samotné vykonávání testů, analyzuje a zpracovává výsledky testů.

Pracovní činnosti

 • Analýza požadavků na testování.
 • Tvorba a aktualizace testovací dokumentace.
 • Příprava testovacích dat.
 • Provádění testů podle testovací dokumentace.
 • Dokumentace průběhu testování.
 • Reportování chyb a výsledků testů.
 • Podpora vývojového týmu.

Kód ISCO

2519

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/softwarovy-tester

Analytik IT

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Analytik informačních technologií analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje schematické diagramy částí softwarových aplikací i jejich celků.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a projednávání koncepce řešení softwarových aplikací.
 • Zpracování logických a strukturálních diagramů aplikací.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
 • Vytváření uživatelského rozhraní softwarových aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších softwarových aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Kód ISCO

2512

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/analytik-it

Návrhář software

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Návrhář software na základě analýzy vytváří návrh softwarových aplikací ve formě schémat a diagramů.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a projednávání koncepce řešení softwarových aplikací.
 • Zpracování logických a strukturálních diagramů softwarových aplikací.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb, včetně integrace se stávajícími systémy.
 • Navrhování databáze.
 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších softwarových aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Vytváření uživatelského rozhraní softwarových aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Optimalizování výkonnosti navrhované softwarové aplikace.
 • Zajišťování bezpečnosti navrhované softwarové aplikace.
 • Sledování trendů, standardů a zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti dat.
 • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Kód ISCO

2512

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/navrhar-software

Solutions Architect

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Solutions Architect překládá potřeby klienta do vhodného technického řešení tak, že navrhuje a rozvíjí koncepty pro zlepšení, změnu, obnovení či nasazení celofiremních ICT řešení na základě znalosti a zkušenosti firemních procesů a informačních systémů podniku. Je zodpovědný za návrh ICT řešení respektující optimální rovnováhu mezi očekáváním zákazníků, technickou proveditelností, zmírňováním rizik, optimalizací nákladů a používání norem. Během implementace projektu zůstává ve vedlejší roli s cílem dodržet a kontrolovat řízení změn.

Pracovní činnosti

 • Zpracování a revidování analýz uživatelských požadavků a návrh informatických služeb podporujících podnikové procesy, jednání se zákazníky/uživateli.
 • Návrh technického řešení pro nasazení ICT služeb a produktů v organizaci/podniku včetně integrace externích systémů a integrace do IT prostředí.
 • Vypracování analýzy a určování nákladů a byznys efektů dosahovaných prostřednictvím IS/ICT řešení, identifikace kritických míst.
 • Specifikace nároků a spolupráce na řešení integračních úloh, zejména integrace aplikací a dat.
 • Návrh testování řešení.
 • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.
 • Komunikace s projektovým manažerem, informování o případných rizicích projektů, návrh opatření na zabránění uskutečnění rizika.
 • Spolupráce na analýze rizik IS/ICT, zajištění podkladů pro řízení kontinuity činností organizace (business continuity) v případě výpadku IS/ICT.
 • Spolupráce při návrhu a implementaci podnikové architektury (např. podnikatelský model, dodavatelský řetězec, byznys procesy, aplikační architektura, organizační struktura, zodpovědnosti/pravomoci).
 • Sledování trendů, aktivní nabývání znalostí o nových produktech a postupech a zavádění nových poznatků do praxe, projektů, produktů a služeb.
 • Sleduje Best practice ve svěřených celofiremních ICT.

Kód ISCO

2513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/solutions-architect

Webový kodér

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Webový kodér provede analýzu vstupů od designéra, grafika a klienta a jejich interpretaci, na základě informací o technologickém vybavení cílové skupiny nakóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).

Pracovní činnosti

 • Analýza vstupů od klienta, od interakčního designera a grafických podkladů od grafika. Interpretace získaných podkladů a formulace dodatečných otázek.
 • Formulace klíčových informací o technologickém vybavení cílové skupiny, potřebné pro začátek kódování webu.
 • Nakódování šablon jednotlivých webových stránek.
 • Provedení automatického a ručního testování webových stránek.
 • Předání výstupů backendu (serverová část systému) a implementace šablon webových stránek do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).
 • Příprava testů a testovacího plánu k jejich provedení.
 • Oprava nalezených chyb během testování.
 • Dokumentování jednotlivých částí kódu pro zlepšení jejich srozumitelnosti.

Kód ISCO

2513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/webovy-koder

Webdesigner

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Webdesigner vytváří webové stránky na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků webu, zpracovává návrh obsahu a struktury webu, vytváří grafické návrhy webových stránek a kóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem, identifikace jeho požadavku° a představ o webových stránkách.
 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu.
 • Tvorba grafických návrhů webových stránek a uživatelského rozhraní webové prezentace pro různé typy zařízení (mobil, tablet, počítač, televize, apod.).
 • Prezentace návrhu webu zákazníkovi.
 • Aplikace typografických principů a principů grafického designu do prostředí webových stránek.
 • Formulace klíčových informací o technologickém vybavení cílové skupiny.
 • Nakódování šablon jednotlivých webových stránek.
 • Provedení automatického a ručního testování webových stránek.
 • Implementace šablon webových stránek do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).
 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu.

Kód ISCO

2513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/webdesigner

Programátor PLC

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Programátor PLC konfiguruje PLC hardware a programuje základní chování hardware řídicího systému k zajištění požadované automatizace výrobních nebo regulačních činností. Zajišťuje automatizaci (s dohledem pověřené obsluhy) či robotizaci (plně autonomní) výroby nebo automatického měření s vyhodnocením získaných dat k zajištění požadované regulace technologického procesu.

Pracovní činnosti

 • Identifikace a dekompozice požadavků zákazníka.
 • Programování softwarových aplikací podle programovacích standardů pro Programovatelné logické automaty (PLC).
 • Uvádění softwaru a hardwaru do provozu a následná údržba.
 • Zprovoznění u zákazníka.
 • Testování výrobních zařízení.
 • Technická a servisní podpora u dodaných strojů.
 • Vytváření dokumentace vytvořených softwarových aplikací a schémat zapojení hardwaru.
 • Příprava podkladů pro návody k obsluze.
 • Poradenská činnost a komunikace se zákazníkem (i v jiném jazyce).
 • Administrativní činnosti spojené s prací.

Kód ISCO

2514

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/programator-plc

Samostatný programátor

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Samostatný programátor na základě analyticko-projektové dokumentace vytváří počítačové programy, aplikace a řešení a provádí jejich ladění a testování.

Pracovní činnosti

 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
 • Programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace.
 • Vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Testování aplikací a úloh.
 • Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.
 • Údržba systémového programového vybavení a projekční dokumentace.

Kód ISCO

2514

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-programator

Programátor pro mobilní aplikace

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Programátor pro mobilní aplikace píše software převážně pro mobilní, přenosná a další zařízení komunikující s internetem, zajišťuje jeho implementaci, vývoj a sleduje aktuální trendy v IT.

Pracovní činnosti

 • Analýza zadání.
 • Návrh softwarového řešení.
 • Konzultace se zadavateli k požadavkům aplikace.
 • Programování mobilních aplikací, v případě potřeby tvorba webových stránek (backend).
 • Testování jednotlivých verzí aplikace.
 • Řešení vzniklých problémů.
 • Komunikace s uživateli, kteří otestovali a vyzkoušeli aplikaci a zapracování připomínek.
 • Tvorba a aktualizace uživatelské / technické dokumentace.
 • Sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií.
 • Spolupráce na vzdělávání kolegů.

Kód ISCO

2514

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/programator-pro-mobilni-a

Programátor analytik

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Programátor analytik na základě systémové analýzy procesů a požadavků uživatelů vytváří logické a strukturální diagramy informačních systémů a počítačových aplikací, programuje, testuje a ladí počítačové programy.

Pracovní činnosti

 • Analyzování procesů, legislativních, technických podmínek a požadavků uživatelů.
 • Navrhování a projednávání koncepce řešení informačních systémů a počítačových aplikací.
 • Vytváření projektové dokumentace - logických a strukturálních diagramů informačních systémů, programů a počítačových aplikací s ohledem na systémovou a datovou integritu.
 • Vytváření programových a datových struktur.
 • Programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace.
 • Dohled nad testováním a laděním komplexních programových celků a složitých úloh.
 • Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Kód ISCO

2514

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/programator-analytik