Profese

Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací [CZ-ISCO 251]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Business Architect

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Business Architect analyzuje a navrhuje systém řízení podniku a v jeho rámci podnikové procesy, analytické, plánovací a rozhodovací aktivity. Definuje business požadavky na podporu informačního systému a informačních a komunikačních technologií (IS/ICT). Zabývá se vymezením efektů navrhovaných změn procesů a nasazení IS/ICT jak ex ante tak ex post. Podílí se na návrhu nasazování/implementaci standardizovaného podnikového software a navrhuje jeho přizpůsobení podnikovým procesům.

Pracovní činnosti

 • Analýza, návrh, dokumentace, standardizace a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace (pro různé procesy – např. finance, obchod, výroba a pro různá odvětví).
 • Spolupráce při návrhu a implementaci podnikové architektury (podnikatelský model, dodavatelský řetězec, byznys procesy, organizační struktura, zodpovědnosti/pravomoci).
 • Analýza a určování nákladů a byznys efektů dosahovaných prostřednictvím IS/ICT, vyhodnocování návratnosti investic do informatiky, identifikace kritických míst.
 • Spolupráce na zpracování zadávací dokumentace pro dodávku nových podnikových aplikací.
 • Spolupráce na návrhu a řešení aplikační architektury v podniku.
 • Analýzy uživatelských požadavků a návrh informatických služeb podporujících podnikové procesy, jednání se zákazníky/uživateli.
 • Specifikace požadavků na softwarové aplikace a nasazování či přizpůsobení (customizace) standardního software.
 • Komunikace s dodavatelem.
 • Spolupráce při zaškolování uživatelů podnikových aplikací.
 • Specifikace nároků a spolupráce na řešení integračních úloh (zejména integrace aplikací a dat).
 • Testování navržených řešení.
 • Návrh, vytváření a vyhledávání informačního obsahu (informatických služeb, portálu, webu) na podporu řízení organizace.
 • Řízení kvality informačního systému v kontextu mezinárodních norem.
 • Spolupráce na analýze rizik IS/ICT, zajišťování podkladů pro řízení kontinuity činností organizace (business continuity) v případě výpadku IS/ICT.

Kód ISCO

2511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/business-architect

Business analytik

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Business Analytik analyzuje, dokumentuje a navrhuje optimalizaci (popř. zlepšení a automatizaci) podnikových procesů v kontextu informačních a komunikačních technologií. Zajišťuje implementaci standardizovaného podnikového software a navrhuje jeho přizpůsobení podnikovým procesům.

Pracovní činnosti

 • Analýza, návrh, dokumentace, standardizace a optimalizace podnikových procesů, včetně identifikace kritických míst.
 • Příprava struktury dokumentace podnikových procesů.
 • Spolupráce na návrhu a řešení aplikační architektury v podniku.
 • Analýzy uživatelských požadavků a jednání se zákazníky/uživateli.
 • Návrh informatických služeb podporujících podnikové procesy.
 • Specifikace požadavků na softwarové aplikace a nasazování či přizpůsobení (customizace) standardního software.
 • Specifikace nároků a spolupráce na řešení integračních úloh (zejména integrace aplikací a dat).
 • Sledování trendů, standardů a zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti dat.
 • Analýza rizik IS/ICT, zajišťování podkladů pro řízení kontinuity činností organizace (business continuity) v případě výpadku IS/ICT.
 • Řízení kvality informačního systému v kontextu mezinárodních norem.

Kód ISCO

2511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/business-analytik

Analytik IT

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Analytik informačních technologií analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje schematické diagramy částí softwarových aplikací i jejich celků.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a projednávání koncepce řešení softwarových aplikací.
 • Zpracování logických a strukturálních diagramů aplikací.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
 • Vytváření uživatelského rozhraní softwarových aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších softwarových aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Kód ISCO

2511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/analytik-it

Návrhář podnikových procesů

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Návrhář podnikových procesů analyzuje, navrhuje a optimalizuje procesy systému řízení podniku a v jeho rámci podnikové procesy, případně procesy pro dodržení kvality ICT služeb. Změny implementuje prostřednictvím informačních technologií, zabývá se vymezením efektů navrhovaných změn procesů, nastavuje a zlepšuje metriky vedoucí ke kontinuálnímu zvyšování jejich efektivity tak, aby se naplnili cíle a poslání organizace, jejíž je zaměstnancem.

Pracovní činnosti

 • Analýza, návrh, dokumentace, standardizace a optimalizace různých druhů podnikových procesů (např. finance, obchod, výroba v různých odvětvích).
 • Vedení optimalizačních workshopů.
 • Analýza a zlepšování procesů na základě výstupů z optimalizačních workshopů.
 • Návrh, příprava a testování navržených řešení.
 • Analýza provedených testů.
 • Implementace navržených změn procesů s pomocí IT.
 • Řízení kvality informačního systému v kontextu mezinárodních norem.
 • Nastavení a zlepšování systému procesního řízení (Business Process Management Systém – BPMS) a správa procesního modelu.
 • Stanovení cílů, opatření, metrik a priorit projektů týkajících se zlepšování procesů.
 • Příprava a dodání podkladů stakeholderům k oblasti procesního řízení v odpovídajícím formátu.

Kód ISCO

2511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/navrhar-podnikovych-proce

Podnikový architekt IT

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Podnikový architekt IT posuzuje všechny prvky tvořící podnik v jejich souvislostech a navrhuje možné cesty, případně způsoby dalšího rozvoje jako podklad pro rozhodování managementu podniku a jeho vlastníků. Určuje a komunikuje klíčové podmínky, principy a modely, které popisují budoucí stav organizace nebo podniku. Podnikový architekt se podílí na inicializaci změny, dává podněty a důvody které vyplývají z koncepčně řízené podniková archiktury, spoluinicializuje vznik strategických projektů, které naplňují obchodní strategii. Navrhuje rovněž základní architektury informačních systémů, jejich jednotlivých komponent, vzájemných vazeb a dohlíží na soulad implementace základní architektury informačních systémů s jejím návrhem.

Pracovní činnosti

 • Zajišťuje srozumitelnost, publikaci a propagaci strategie organizace, případně její tvorbu.
 • Zaštiťuje proces formulování požadovaného budoucího stavu, popisu současného stavu a identifikování rozdílu mezi oběma stavy včetně kroků vedoucích k dosažení požadovaného budoucího stavu.
 • Navrhuje pozitivní změny prostřednictvím efektivní governance, a to přes správné organizační struktury, složené z těch správných lidí, efektivních procesů a vhodných technologií při optimálně vynaložených finančních prostředcích.
 • Konzultuje, vysvětluje a přesvědčuje zainteresované osoby (stakeholdery) o principech a přínosech podnikové architektury.
 • Analyzuje úrovně vyspělosti podnikové architektury organizace, definuje metriky pro podnikovou architekturu a model vzdělávání, rizika implementace podnikové architektury, včetně návrhu strategie na jejich zmírnění.
 • Vytváří vize podniku a její prezentace zainteresovaným osobám (získává svolení pro realizaci).
 • Navrhuje užití vhodného metodického rámce, popřípadě jeho částí - PeaF, TOGAF, Zachman a další (získává souhlas výkonného managementu).
 • Zajišťuje změnu motivačního modelu v organizaci a nastavení vzdělávacího procesu, včetně tvorby vzdělávacích podkladů.
 • Definuje Metamodel (způsob sběru informací a jejich analýzy, strukturované zpracování informací).
 • Vybírá a implementuje nástroje pro modelování podnikové architektury.
 • Navrhuje řídící mechanismy - mechanismy pro snižování rizik, pravidla a standardy v organizaci (governance).
 • Vytváří plány implementace governance podnikové architektury, rozdílovou analýzu (gap) a nastavení kroků k dosažení cílového stavu, průběžně konzultuje při implementaci governance podnikové architektury.
 • Podílí se na pravidelném plánování v souladu se strategickými cíli organizace a na aktualizaci podnikové strategie a dalších částí.
 • Definuje model vzdělávání v oblasti podnikové architektury.
 • Vytváří a udržuje Model podnikové architektury (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.).
 • Vyhodnocuje implementace Modelu podnikové architektury dle stanovených metrik.
 • Průběžně analyzuje a vyhodnocuje informace v Modelu a udržuje ho ve vztahu k cílovému stavu.
 • Definuje klíčové projekty, které přímo vedou k naplnění strategie a k cílovému stavu Modelu podnikové architektury, supervizuje jejich realizaci a vyhodnocuje jejich přínosy.

Kód ISCO

2511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/podnikovy-architekt-it

Architekt IT v sektoru státní správy

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Podnikový architekt IT v sektoru státní správy posuzuje všechny prvky tvořící státní organizaci v jejích souvislostech a navrhuje možné cesty, případně způsoby dalšího rozvoje jako podklad pro rozhodování v oblasti architektury IT řešení ve státní organizaci s velkým akcentem na zákonem dané povinnosti. Určuje a komunikuje klíčové podmínky, principy a modely, které popisují budoucí stav státní organizace. Inicializuje proces transformace strategické a IT vize a strategie a spolupracuje na jeho legislativním popisu a realizaci. Navrhuje základní architektury informačních systémů, jejich jednotlivých komponent, vzájemných vazeb a dohlíží na soulad implementace základní architektury informačních systémů s jejím návrhem ve státním sektoru.

Pracovní činnosti

 • Zajištění srozumitelnosti, publikace a propagace strategie organizace v sektoru státní správy, případně její tvorba prostřednictvím navrhování a správy komplexních IT řešení.
 • Zaštítění procesu formulování požadovaného budoucího stavu, popisu současného stavu a identifikování rozdílu mezi oběma stavy včetně kroků vedoucích k dosažení požadovaného budoucího stavu organizace v sektoru státní správy prostřednictvím IT řešení.
 • Návrh pozitivní změny v oblasti IT řešení prostřednictvím efektivní governance, a to přes správné organizační struktury, složené z těch správných lidí, efektivních procesů a vhodných technologií při optimálně poskytovaných službách fyzickým a právnickým osobám v ČR organizacemi sektoru státní správy.
 • Konzultace, vysvětlení a přesvědčení stakeholderů o principech a přínosech podnikové architektury v organizacích sektoru státní správy.
 • Analýza úrovně vyspělosti podnikové architektury v organizacích sektoru státní správy, definice metriky pro podnikovou architekturu a model vzdělávání, rizika implementace podnikové architektury, včetně návrhu strategie na jejich zmírnění.
 • Tvorba vize podnikové architektury a její prezentace stakeholderům v rámci organizace a získání svolení pro realizaci.
 • Návrh vhodného metodického rámce - PeaF, TOGAF, Zachman a další a získání souhlasu výkonného managementu.
 • Zajištění změny motivačního modelu prostřednictvím IT řešení v organizaci sektoru státní správy a nastavení vzdělávacího procesu, včetně tvorby vzdělávacích podkladů.
 • Definice Metamodel (způsob sběru informací a jejich analýzy).
 • Výběr a implementace nástroje pro modelování podnikové architektury.
 • Návrh řídících mechanismů - mechanismy pro snižování rizik, pravidla a standardy v organizaci sektoru státní správy (governance) prostřednictvím řešení architektury IT.
 • Tvorba plánů implementace governance podnikové architektury, gap analýzy a nastavení kroků k dosažení cílového stavu, průběžná konzultace při implementaci governance podnikové architektury v rámci organizace sektoru státní správy.
 • Podíl na pravidelném plánování v souladu s cíli v organizace sektoru státní správy a na aktualizaci strategického směřování v souladu s legislativou ČR, EU s dopadem na architekturu IT.
 • Definice modelu vzdělávání v oblasti podnikové architektury.
 • Tvorba a udržování Modelu podnikové architektury (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.).
 • Vyhodnocení implementace Modelu podnikové architektury dle stanovených metrik v souvislosti s posláním organizace sektoru státní správy.
 • Průběžná analýza a vyhodnocení informace v Modelu organizace a jeho údržba ve vztahu k cílovému stavu.
 • Definice klíčových projektů, které přímo vedou k naplnění poslání organizace a k cílovému stavu Modelu podnikové architektury, dohled nad jejich realizaci a vyhodnocení jejich přínosů.

Kód ISCO

2511

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/architekt-it-v-sektoru-st

Tester automatizovaného testování

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Tester automatizovaného testování vyvíjí a udržuje softwarové testy, spouští tyto testy a zpracovává výsledky jejich běhu.

Pracovní činnosti

 • Vývoj a údržba automatizovaných testů softwaru.
 • Příprava testovacích scénářů a testovacích dat.
 • Spouštění testů a analýza výsledků testů.
 • Tvorba a aktualizace dokumentace k testům.
 • Reportování chyb a výsledků testů.
 • Nasazení testů na systémech pro průběžnou integraci.
 • Komunikace s ostatními členy vývojového teamu.

Kód ISCO

2519

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tester-automatizovaneho-t

Softwarový tester

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Softwarový tester připravuje a udržuje vstupní a výstupní dokumenty pro potřeby testování, data potřebná pro testování, provádí samotné vykonávání testů, analyzuje a zpracovává výsledky testů.

Pracovní činnosti

 • Analýza požadavků na testování.
 • Tvorba a aktualizace testovací dokumentace.
 • Příprava testovacích dat.
 • Provádění testů podle testovací dokumentace.
 • Dokumentace průběhu testování.
 • Reportování chyb a výsledků testů.
 • Podpora vývojového týmu.

Kód ISCO

2519

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/softwarovy-tester

Analytik IT

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Analytik informačních technologií analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje schematické diagramy částí softwarových aplikací i jejich celků.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a projednávání koncepce řešení softwarových aplikací.
 • Zpracování logických a strukturálních diagramů aplikací.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
 • Vytváření uživatelského rozhraní softwarových aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších softwarových aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Kód ISCO

2512

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/analytik-it

Návrhář software

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Návrhář software na základě analýzy vytváří návrh softwarových aplikací ve formě schémat a diagramů.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a projednávání koncepce řešení softwarových aplikací.
 • Zpracování logických a strukturálních diagramů softwarových aplikací.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb, včetně integrace se stávajícími systémy.
 • Navrhování databáze.
 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších softwarových aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Vytváření uživatelského rozhraní softwarových aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Optimalizování výkonnosti navrhované softwarové aplikace.
 • Zajišťování bezpečnosti navrhované softwarové aplikace.
 • Sledování trendů, standardů a zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti dat.
 • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Kód ISCO

2512

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/navrhar-software

Solutions Architect

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Solutions Architect překládá potřeby klienta do vhodného technického řešení tak, že navrhuje a rozvíjí koncepty pro zlepšení, změnu, obnovení či nasazení celofiremních ICT řešení na základě znalosti a zkušenosti firemních procesů a informačních systémů podniku. Je zodpovědný za návrh ICT řešení respektující optimální rovnováhu mezi očekáváním zákazníků, technickou proveditelností, zmírňováním rizik, optimalizací nákladů a používání norem. Během implementace projektu zůstává ve vedlejší roli s cílem dodržet a kontrolovat řízení změn.

Pracovní činnosti

 • Zpracování a revidování analýz uživatelských požadavků a návrh informatických služeb podporujících podnikové procesy, jednání se zákazníky/uživateli.
 • Návrh technického řešení pro nasazení ICT služeb a produktů v organizaci/podniku včetně integrace externích systémů a integrace do IT prostředí.
 • Vypracování analýzy a určování nákladů a byznys efektů dosahovaných prostřednictvím IS/ICT řešení, identifikace kritických míst.
 • Specifikace nároků a spolupráce na řešení integračních úloh, zejména integrace aplikací a dat.
 • Návrh testování řešení.
 • Zpracování systémové dokumentace a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.
 • Komunikace s projektovým manažerem, informování o případných rizicích projektů, návrh opatření na zabránění uskutečnění rizika.
 • Spolupráce na analýze rizik IS/ICT, zajištění podkladů pro řízení kontinuity činností organizace (business continuity) v případě výpadku IS/ICT.
 • Spolupráce při návrhu a implementaci podnikové architektury (např. podnikatelský model, dodavatelský řetězec, byznys procesy, aplikační architektura, organizační struktura, zodpovědnosti/pravomoci).
 • Sledování trendů, aktivní nabývání znalostí o nových produktech a postupech a zavádění nových poznatků do praxe, projektů, produktů a služeb.
 • Sleduje Best practice ve svěřených celofiremních ICT.

Kód ISCO

2513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/solutions-architect

Webový kodér

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Webový kodér provede analýzu vstupů od designéra, grafika a klienta a jejich interpretaci, na základě informací o technologickém vybavení cílové skupiny nakóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).

Pracovní činnosti

 • Analýza vstupů od klienta, od interakčního designera a grafických podkladů od grafika. Interpretace získaných podkladů a formulace dodatečných otázek.
 • Formulace klíčových informací o technologickém vybavení cílové skupiny, potřebné pro začátek kódování webu.
 • Nakódování šablon jednotlivých webových stránek.
 • Provedení automatického a ručního testování webových stránek.
 • Předání výstupů backendu (serverová část systému) a implementace šablon webových stránek do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).
 • Příprava testů a testovacího plánu k jejich provedení.
 • Oprava nalezených chyb během testování.
 • Dokumentování jednotlivých částí kódu pro zlepšení jejich srozumitelnosti.

Kód ISCO

2513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/webovy-koder

Webdesigner

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Webdesigner vytváří webové stránky na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků webu, zpracovává návrh obsahu a struktury webu, vytváří grafické návrhy webových stránek a kóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem, identifikace jeho požadavku° a představ o webových stránkách.
 • Zpracování návrhu obsahu a struktury webu.
 • Tvorba grafických návrhů webových stránek a uživatelského rozhraní webové prezentace pro různé typy zařízení (mobil, tablet, počítač, televize, apod.).
 • Prezentace návrhu webu zákazníkovi.
 • Aplikace typografických principů a principů grafického designu do prostředí webových stránek.
 • Formulace klíčových informací o technologickém vybavení cílové skupiny.
 • Nakódování šablon jednotlivých webových stránek.
 • Provedení automatického a ručního testování webových stránek.
 • Implementace šablon webových stránek do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).
 • Analýza a zhodnocení webu a jeho grafického návrhu.

Kód ISCO

2513

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/webdesigner

Programátor PLC

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Programátor PLC konfiguruje PLC hardware a programuje základní chování hardware řídicího systému k zajištění požadované automatizace výrobních nebo regulačních činností. Zajišťuje automatizaci (s dohledem pověřené obsluhy) či robotizaci (plně autonomní) výroby nebo automatického měření s vyhodnocením získaných dat k zajištění požadované regulace technologického procesu.

Pracovní činnosti

 • Identifikace a dekompozice požadavků zákazníka.
 • Programování softwarových aplikací podle programovacích standardů pro Programovatelné logické automaty (PLC).
 • Uvádění softwaru a hardwaru do provozu a následná údržba.
 • Zprovoznění u zákazníka.
 • Testování výrobních zařízení.
 • Technická a servisní podpora u dodaných strojů.
 • Vytváření dokumentace vytvořených softwarových aplikací a schémat zapojení hardwaru.
 • Příprava podkladů pro návody k obsluze.
 • Poradenská činnost a komunikace se zákazníkem (i v jiném jazyce).
 • Administrativní činnosti spojené s prací.

Kód ISCO

2514

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/programator-plc

Samostatný programátor

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Samostatný programátor na základě analyticko-projektové dokumentace vytváří počítačové programy, aplikace a řešení a provádí jejich ladění a testování.

Pracovní činnosti

 • Vytváření analytické dokumentace jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků.
 • Vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb.
 • Programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace.
 • Vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů.
 • Testování aplikací a úloh.
 • Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.
 • Údržba systémového programového vybavení a projekční dokumentace.

Kód ISCO

2514

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/samostatny-programator

Programátor pro mobilní aplikace

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Programátor pro mobilní aplikace píše software převážně pro mobilní, přenosná a další zařízení komunikující s internetem, zajišťuje jeho implementaci, vývoj a sleduje aktuální trendy v IT.

Pracovní činnosti

 • Analýza zadání.
 • Návrh softwarového řešení.
 • Konzultace se zadavateli k požadavkům aplikace.
 • Programování mobilních aplikací, v případě potřeby tvorba webových stránek (backend).
 • Testování jednotlivých verzí aplikace.
 • Řešení vzniklých problémů.
 • Komunikace s uživateli, kteří otestovali a vyzkoušeli aplikaci a zapracování připomínek.
 • Tvorba a aktualizace uživatelské / technické dokumentace.
 • Sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií.
 • Spolupráce na vzdělávání kolegů.

Kód ISCO

2514

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/programator-pro-mobilni-a

Programátor analytik

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Programátor analytik na základě systémové analýzy procesů a požadavků uživatelů vytváří logické a strukturální diagramy informačních systémů a počítačových aplikací, programuje, testuje a ladí počítačové programy.

Pracovní činnosti

 • Analyzování procesů, legislativních, technických podmínek a požadavků uživatelů.
 • Navrhování a projednávání koncepce řešení informačních systémů a počítačových aplikací.
 • Vytváření projektové dokumentace - logických a strukturálních diagramů informačních systémů, programů a počítačových aplikací s ohledem na systémovou a datovou integritu.
 • Vytváření programových a datových struktur.
 • Programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace.
 • Dohled nad testováním a laděním komplexních programových celků a složitých úloh.
 • Zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Kód ISCO

2514

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/programator-analytik