Profese

Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností [CZ-ISCO 243]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

PR specialista

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

PR specialista řídí a koordinuje činnosti oddělení organizace pro styk s veřejností, zastupuje a poskytuje oficiální prohlášení za organizaci.

Pracovní činnosti

 • Poskytování kvalifikovaných informací především masmédiím a široké veřejnosti o plánech, dosažených výsledcích či postojích organizace k určitému tématu.
 • Příprava, plánování a řízení komunikačních kampaní.
 • Příprava tiskových zpráv a jejich distribuce.
 • Komunikace se zástupci médií a redakcí, sestavování a realizace komunikačních strategií.
 • Vypracovávání reportů a mediálních analýz.
 • Realizace mediálních tréninků.
 • Zastupování klienta v roli mluvčího společnosti.

Kód ISCO

2432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pr-specialista

Tiskový mluvčí

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Tiskový mluvčí řídí oblast mediální politiky, zabezpečuje tvorbu koncepce a strategie v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti, hromadným sdělovacím prostředkům a zpravodajským agenturám.
 • Tvorba mediální politiky a koncepce.
 • Vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích.
 • Publicistická činnost.

Kód ISCO

2432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskovy-mluvci

Odborný pracovník vztahů k veřejnosti

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Odborný pracovník vztahů k veřejnosti zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy organizace k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.

Pracovní činnosti

 • Vytváření a realizace projektů a programů informování.
 • Sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům.
 • Zajišťování součinnosti s médii, organizace tiskových konferencí.
 • Prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti.

Kód ISCO

2432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-pracovnik-vztahu-

Specialista služeb zákazníkům

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Specialista služeb zákazníkům zajišťuje expertní podporu interním i externím zákazníkům obchodní společnosti, podílí se na řešení problémů a zpracovává analýzy a metodické postupy směřující k poskytování kvalitních služeb zákazníkům obchodní společnosti.

Pracovní činnosti

 • Poskytování konzultací zákazníkům v případě složitých problémů.
 • Aktivní podíl na udržování a rozvíjení vztahů se strategickými klienty.
 • Koordinace vyřizování stížností zákazníků, poskytování technických a cenových informací.
 • Akvizice nových zákazníků.
 • Tvorba analýz zákaznických požadavků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování vzdělávání v oblasti komunikace se zákazníky.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do praxe.
 • Technická příprava a podpora vzdělávacích kurzů.
 • Spolupráce s vedením vzdělávacího střediska, vnitropodnikovým útvarem vzdělávání.
 • Poskytovaní odborné supervize operátorům přímo na pracovišti.
 • Vedení a koordinace zaměstnanců, rozdělování úkolů a kontrola jejich plnění, motivování, hodnocení zaměstnanců.
 • Příprava prezentací pro vzdělávání zákazníků.

Kód ISCO

2432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-sluzeb-zakazn

Specialista marketingu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Specialista marketingu zajišťuje marketingové aktivity vycházející ze strategického plánu organizace, jejichž cílem je zviditelnění a propagace společnosti, produktů nebo konkrétní značky. Komplexně zajišťuje aktivity spojené s průzkumem trhu, spolupracuje s reklamními, marketingovými a PR agenturami a obchodním oddělením společnosti.

Pracovní činnosti

 • Realizace marketingových aktivit.
 • Spolupráce na tvorbě marketingového a obchodního plánu.
 • Analýza prodeje a trhů a monitoring trhu.
 • Vyhodnocování efektivity marketingových činností.
 • Komunikace s médii, distribuce tiskových zpráv, realizace Public Relations.
 • Komunikace s marketingovými odděleními obchodních partnerů.
 • Podpora prodejců - obchodních zástupců.
 • Analýza vnějších a vnitřních činitelů (SWOT analýza).
 • Vyhledávání příležitostí na trhu.
 • Vytváření optimální marketingové strategie.
 • Získávání informací o potenciálu trhu, konkurenci, požadavcích zákazníků a produktech.
 • Příprava a realizace aktivit pro zvýšení prodeje.
 • Spolupráce při tvorbě, zajišťování a aktualizaci webových stránek a informačních a propagačních materiálů.
 • Prezentace firmy nebo organizace na internetu a aktualizace uveřejňovaných informací.

Kód ISCO

2431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-marketingu

Manažer reklamy

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer reklamy zajišťuje součinnost a komunikaci mezi útvary uvnitř i vně reklamní agentury.

Pracovní činnosti

 • Koordinace součinnosti jednotlivých útvarů agentury.
 • Zprostředkování úplného a pružného přenosu informací mezi obchodním útvarem a kreativním útvarem potřebných k výrobě reklamních podkladů.
 • Zajišťování dohledu nad výrobou podkladů pro reklamní kampaň.
 • Koordinace dodávání reklamních podkladů z produkčních firem do médií.
 • Kontrola kvality a správnosti uveřejňovaných reklamních výstupů agentury.
 • Vyřizování reklamací.
 • Jednání a spolupráce s ostatními útvary agentury.
 • Tvorba strategií a akviziční činnost.
 • Vyhodnocování úspěšnosti a efektivity kampaní.

Kód ISCO

2431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-reklamy

Manažer marketingu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer marketingu řídí marketingové aktivity firmy. Řídí, koordinuje a podílí se na marketingovém výzkumu, plánování výrobků a trhů, tvorbě cen, distribuční politice, podpoře prodeje a plánování služeb zákazníkům.

Pracovní činnosti

 • Vedení oddělení marketingu.
 • Příprava a koordinace marketingových strategií.
 • Tvorba marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, propagace).
 • Vyhodnocování efektivity marketingových činností.
 • Analyzování prodeje a trhů včetně pravidelného monitorování.
 • Vyhledávání a vyhodnocování příležitostí na trhu.
 • Komunikace s médii, distribuce tiskových zpráv, public relations.
 • Rozhodování o vzhledu a náplni propagačních materiálů.
 • Zabezpečování efektivní distribuce marketingových materiálů.
 • Sestavování a vyhodnocování SWOT analýzy.
 • Získávání informací o potenciálu trhu, konkurenci, požadavcích zákazníků a produktech.
 • Řízení marketingových průzkumů.
 • Reprezentování organizace na veletrzích, výstavách, jednáních s obchodními partnery, klíčovými zákazníky a dalšími subjekty.
 • Komunikace s dalšími odděleními organizace a koordinace marketingových aktivit napříč organizací.

Kód ISCO

2431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-marketingu

Media buyer

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Media buyer zajišťuje nákup reklamního prostoru a času v médiích na základě analýzy jejich hodnoty a účinku.

Pracovní činnosti

 • Sběr dat a informací z oblasti médií.
 • Aplikace poznatků ze sběru dat a informací z oblasti médií do mediálního plánu.
 • Definice cílových skupin pro zpracování mediálního plánu a reklamní kampaně.
 • Výběr vhodných médií, míst a časů pro umístění reklamy s ohledem na cílovou skupinu.
 • Určení frekvence uveřejňování reklamního sdělení.
 • Komunikace s analytickými odděleními jednotlivých médií k získání aktuálních dat a informací pro zpracování mediálního plánu.
 • Prezentace strategie a mediálního plánu zákazníkovi a jeho obhajoba.
 • Sestavení optimálního mediálního plánu.
 • Vyjednání cen se zástupcem médií a realizace nákupu konkrétního reklamního prostoru a času v médiích.
 • Příprava podkladů pro rámcové a obchodní smlouvy.
 • Nákup reklamního prostoru a času v médiích za optimálních podmínek pro zadavatele reklamy.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu včetně detailního mediálního plánu.
 • Kontrola plnění všeobecných obchodních podmínek u jednotlivých dodavatelů médií včetně finančního plnění.
 • Vyhodnocení a zpracování reportu o zrealizované reklamní kampani a plnění mediálního plánu.
 • Vedení reklamačního řízení včetně jeho evidence.
 • Sledování vývoje mediálního trhu.
 • Vedení příslušné administrativy spojené s nákupem mediální kampaně.

Kód ISCO

2431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/media-buyer

Specialista merchandisingu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Specialista merchandisingu zajišťuje komplexní činnosti pro prezentaci zboží nebo služby, jejichž cílem je zviditelnění a propagace zboží nebo služby konkrétní firmy či organizce a následná maximalizace prodeje.

Pracovní činnosti

 • Návrh a zpracování optimální merchandisingové strategie.
 • Komunikace s marketingovým oddělením obchodního partnera.
 • Tvorba plánogramů části nebo celé obchodní jednotky.
 • Péče o vizuální stránku provozovny včetně uspořádání, rozmístění a vystavení zboží.
 • Péče o zboží a podpora jeho prodeje.
 • Popis základních identifikačních údajů vybraného výrobku.
 • Podpora prodeje pomocí merchandisingových aktivit.
 • Sledování rotace zboží a optimálního stavu zásob.
 • Analýza, vyhodnocení a reporting merchandisingových aktivit.
 • Získání tržních informací od konkurence a zákazníků.
 • Spolupráce na prezentačních a letákových akcích.
 • Komunikace s obchodním partnerem.

Kód ISCO

2431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-merchandising

Manažer nákupu velkoobchodu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer nákupu velkoobchodu zajišťuje a sjednává obchodní zakázky mezi dodavateli zboží a velkoskladem. Zajišťuje flexibilní a operativní řízení oddělení nákupu s cílem zefektivnit celý nákupní proces a získat spolehlivé obchodní partnery za výhodných smluvních obchodních podmínek.

Pracovní činnosti

 • Vedení oddělení nákupu velkoobchodu.
 • Tvorba a stanovení nákupních strategií na dané dílčí období.
 • Získávání výhodnějších obchodních podmínek od strategických dodavatelů.
 • Monitorovaní trhu s cílem nalezení nových dodavatelů.
 • Vyjednávání o cenách a obchodních podmínkách s dodavateli.
 • Tvorba finančních analýz nákupů za dané časové období.
 • Komunikace s obchodními zástupci dodavatelů.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Personální vedení oddělení nákupu.
 • Vyhodnocování zjištěných dat nákupů a stanovení návrhů na optimalizaci podporovaných dodavatelů v interní databázi firmy (koordinace).
 • Komunikace s oddělením prodeje k zajištění optimalizace nákupů daného sortimentu.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-nakupu-velkoobcho

Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví organizuje a řídí veškerý obchod, expedici a dopravu dřeva a vzájemně tyto činnosti koordinuje.

Pracovní činnosti

 • Komunikace s odběrateli a dodavateli dříví, akviziční činnost spojená s obchodem dříví.
 • Řízení činností spojených s prodejem i nákupem dříví a optimalizace dopravně-přepravních a skladových procesů při jeho expedici.
 • Komplexní zajištění, organizace a řízení provozu techniky v dopravě a expedici dříví.
 • Organizace výkupu dřevní hmoty, uzavírání obchodních smluv a vyjednávíní o cenách s obchodními partnery, zpracování podkladů pro fakturaci dříví.
 • Spolupráce při plánování výroby dříví.
 • Zajištění provozuschopnosti výrobních zařízení, řízení obnovy parku strojů a ekonomické efektivnosti strojních investic, případné využití možnosti čerpat finanční příspěvky.
 • Vedení příslušných dokumentací v lesním hospodářství.
 • Volba optimální sortimentace surového dříví.
 • Zajišťování přepravy prostřednictvím různých druhů dopravy (silniční, železniční, vodní, kombinované a další).

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-inzenyr-pro-obchod-

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin nabízí a prodává hotové potraviny, suroviny pro výrobu potravin, přídatných látek pro výrobu potravin a poskytuje odborné poradenství a odbornou pomoc zákazníkům.

Pracovní činnosti

 • Nabídka a prodej hotových potravin, surovin, přídatných látek pro výrobu potravin zákazníkům.
 • Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv.
 • Sestavení kalkulace ceny potravinářských surovin a služeb s nimi souvisejících.
 • Prezentace prodávaných suroviny a možnosti jejich uplatnění v daném potravinářském oboru.
 • Styk se zákazníky a péče o zákazníka.
 • Poskytování odborného poradenství a servisu zákazníkům v oblasti prodeje potravinářských surovin.
 • Poskytování informací o nových právních předpisech, týkajících se výroby potravin.
 • Pomoc při zpracování systémů správné výrobní praxe.
 • Zpracovávání rozborů efektivnosti prodeje potravinářských surovin, jednotlivých obchodních akcí nebo významných obchodních případů.
 • Zajišťování realizace zakázek včetně jejich evidence.
 • Vyřizování reklamací.
 • Poskytování informační zpětné vazby výrobcům.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-poradenstvi-a-4bea

Inženýr chemie produktmanažer

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Inženýr chemie produktmanažer plánuje, organizuje a realizuje prodej konkrétním zákazníkům v rámci daného výrobkového portfolia, na základě důkladné znalosti chemických produktů a znalosti prodeje.

Pracovní činnosti

 • Koordinace prodeje chemických výrobků dané produktové skupiny.
 • Plánování, realizace a vyhodnocení komunikace a jednání se zákazníky a obchodními partnery.
 • Vyřizování obchodní korespondence.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Zabezpečení vyřizování reklamací.
 • Koordinace přípravy podkladů pro zpracování obchodního plánu v rámci výrobkového sortimentu.
 • Zajištění zpracování marketingového plánu v oblasti produktové odpovědnosti a zajištění jeho aktualizace.
 • Řízení a koordinace činnosti podřízených pracovníků.
 • Řízení toku informací souvisejících s prodejními aktivitami a jednáním.
 • Vyhodnocování dat z hlediska plnění cílů pro danou oblast.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-chemie-produktman

Manažer zahraničního obchodu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer zahraničního obchodu reprezentuje společnost v zahraničních obchodních záležitostech, vytváří a realizuje obchodní strategii firmy v oblasti zahraničního obchodu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie firmy v oblasti zahraničního obchodu.
 • Sestavování marketingových plánů pro prodej zboží a výrobků zahraničním obchodním partnerům.
 • Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí na zahraničních trzích.
 • Provádění průzkumů a analýz zahraničních trhů.
 • Řízení efektivního hospodaření a výkonnosti svěřeného útvaru.
 • Příprava a realizace obchodních případů až po uzavření obchodních smluv.
 • Koordinace činností s ostatními útvary společnosti.
 • Navazování, udržování a rozšiřování vztahů se zahraničními obchodními partnery.
 • Prezentace nabízených řešení zahraničním obchodním partnerům.
 • Příprava podkladů a zpracování cenových kalkulací.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-zahranicniho-obch

Manažer odbytu velkoobchodu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer odbytu velkoobchodu řídí, zajišťuje a sjednává prodej zboží z velkoskladu jednotlivým odběratelům na základě vyjednaných obchodních podmínek obou stran. Zajišťuje plynulé a efektivní řízení odbytového úseku směřující k získání nových a udržení stávajících strategických a loajálních odběratelů.

Pracovní činnosti

 • Vedení oddělení odbytu velkoobchodu.
 • Tvorba a stanovení strategie prodeje na dané dílčí období.
 • Udržování a upevňování vztahů za pomocí vyššího stupně poskytovaných služeb vůči strategickým odběratelům.
 • Provádění aktivního průzkumu trhu zacíleného na potenciální nové odběratele.
 • Pravidelné monitorování, vyhodnocování a prezentování objemu prodejů, obrátkovosti daného sortimentu a počtu zákazníků.
 • Spolupráce s obchodními zástupci velkoskladu při sběru informací o spotřebitelích na trhu.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Personální vedení oddělení prodeje.
 • Vyhodnocování zjištěných dat o objemech prodejů poskytované vedení firmy a stanovení návrhů na optimalizaci složení zákazníků v interní databázi firmy.
 • Příprava návrhů pro oddělení nákupu pro zajištění dostatečných skladovacích zásob daného sortimentu podle poptávky zákazníků za dané časové období.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-odbytu-velkoobcho

Specialista poradenství a prodeje krmiv

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Specialista poradenství a prodeje krmiv nabízí a prodává hotové krmné směsi, krmné suroviny, premixy a doplňkové látky a poskytuje zákazníkům poradenství a odbornou pomoc zaměřenou na správnou výživu zvířat.

Pracovní činnosti

 • Nabízení a prodej hotových krmných směsí a medikovaných krmiv zemědělským subjektům.
 • Nabízení a prodej doplňkových látek, premixů a krmných surovin výrobcům krmných směsí.
 • Sestavení kalkulace ceny krmivářských surovin a služeb s nimi souvisejících.
 • Pomoc při zpracování systémů správné výrobní praxe při výrobě krmných směsí.
 • Poskytování informací o nových právních předpisech, týkajících se krmivářství a chovu hospodářských zvířat.
 • Odborný servis a poradenství zaměřené na výživu a chov zvířat určených k produkci potravin.
 • Zpracovávání rozborů efektivnosti prodeje krmiv, jednotlivých obchodních akcí nebo významných obchodních případů.
 • Tvorba receptury krmných směsí podle požadavku zákazníka.
 • Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv.
 • Zajištění realizace zakázek včetně jejich evidence.
 • Vyřizování reklamací.
 • Styk se zákazníky a péče o zákazníka.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-poradenstvi-a

Kožařský specialista nákupčí a zbožíznalec

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský specialista nákupčí a zbožíznalec zajišťuje nákup surovin, materiálů a komponentů v kožedělné výrobě a posuzuje kvalitativní parametry polotovarů při nákupu.

Pracovní činnosti

 • Posuzování druhu materiálu a kvality podešví, ztužovacích dílců, šicích nití, lepidel, zdrhovadel, kování, stélek obuvi a hotových svršků obuvi.
 • Zajišťování nákupu usní, textilií, záměnných materiálů pro svrškové i spodkové dílce obuvi.
 • Sledování a aplikace evropských směrnic pro kožedělnou výrobu, zejména hygienických směrnic pro materiály.
 • Sledování módních trendů v materiálech.
 • Vedení příslušné dokumentace k používaným obuvnickým nebo galanterním materiálům.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-specialista-naku

Nákupčí informačních a komunikačních technologií

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Nákupčí informačních a komunikačních technologií připravuje a realizuje nákup produktů a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), podílí se na tvorbě koncepce zajištění nákupu produktů a služeb v oblasti ICT (strategie sourcingu), na přípravě smluv pro nákup ICT produktů a služeb a sleduje vývoj trhu ICT jak z pohledu technologií, tak i cen.

Pracovní činnosti

 • Tvorba strategie sourcingu.
 • Výběr nejvhodnějších dodavatelů pro jednotlivé ICT služby.
 • Analýza požadavků na nové aplikace a technologie z pohledu možností jejich nákupu.
 • Analýzy zásob ICT produktů/zařízení na skladě a náhradních dílů.
 • Analýzy počtu licencí používaného software a výběr nejvhodnějšího modelu licencování.
 • Analýzy současné i perspektivní nabídky na trhu informačních a komunikačních technologií.
 • Nákup produktů a služeb informačních a komunikačních technologií.
 • Řízení a kontrola poprodejního servisu.
 • Uzavírání smluv na produkty a služby a jejich dodatků - dohod o poskytované úrovni služeb (SLA). Jejich následná průběžná kontrola.
 • Příprava, organizace a realizace výběrových a poptávkových řízení v oblasti ICT.
 • Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů a projektů dodávky ICT produktů a služeb dle koncepce jejich zajištění (strategie sourcingu).
 • Aktualizace stávajících kontraktů.
 • Řešení reklamací, řešení sporů s dodavatelem.
 • Interní audity průběhu projektů dodávky ICT produktů a služeb, vyhodnocování efektivity nákladů.
 • Budování a řízení partnerství s uživateli ICT v podniku.

Kód ISCO

2434

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nakupci-informacnich-a-ko

Manažer zahraničního obchodu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer zahraničního obchodu reprezentuje společnost v zahraničních obchodních záležitostech, vytváří a realizuje obchodní strategii firmy v oblasti zahraničního obchodu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie firmy v oblasti zahraničního obchodu.
 • Sestavování marketingových plánů pro prodej zboží a výrobků zahraničním obchodním partnerům.
 • Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí na zahraničních trzích.
 • Provádění průzkumů a analýz zahraničních trhů.
 • Řízení efektivního hospodaření a výkonnosti svěřeného útvaru.
 • Příprava a realizace obchodních případů až po uzavření obchodních smluv.
 • Koordinace činností s ostatními útvary společnosti.
 • Navazování, udržování a rozšiřování vztahů se zahraničními obchodními partnery.
 • Prezentace nabízených řešení zahraničním obchodním partnerům.
 • Příprava podkladů a zpracování cenových kalkulací.

Kód ISCO

2434

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-zahranicniho-obch