Profese

Specialisté v oblasti prodeje, nákupu, marketingu a styku s veřejností [CZ-ISCO 243]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

PR specialista

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

PR specialista řídí a koordinuje činnosti oddělení organizace pro styk s veřejností, zastupuje a poskytuje oficiální prohlášení za organizaci.

Pracovní činnosti

 • Poskytování kvalifikovaných informací především masmédiím a široké veřejnosti o plánech, dosažených výsledcích či postojích organizace k určitému tématu.
 • Příprava, plánování a řízení komunikačních kampaní.
 • Příprava tiskových zpráv a jejich distribuce.
 • Komunikace se zástupci médií a redakcí, sestavování a realizace komunikačních strategií.
 • Vypracovávání reportů a mediálních analýz.
 • Realizace mediálních tréninků.
 • Zastupování klienta v roli mluvčího společnosti.

Kód ISCO

2432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/pr-specialista

Tiskový mluvčí

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Tiskový mluvčí řídí oblast mediální politiky, zabezpečuje tvorbu koncepce a strategie v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti, hromadným sdělovacím prostředkům a zpravodajským agenturám.
 • Tvorba mediální politiky a koncepce.
 • Vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích.
 • Publicistická činnost.

Kód ISCO

2432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/tiskovy-mluvci

Odborný pracovník vztahů k veřejnosti

Odborný směr

Média, publicistika a knihovnictví

Charakteristika

Odborný pracovník vztahů k veřejnosti zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy organizace k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.

Pracovní činnosti

 • Vytváření a realizace projektů a programů informování.
 • Sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům.
 • Zajišťování součinnosti s médii, organizace tiskových konferencí.
 • Prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti.

Kód ISCO

2432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/odborny-pracovnik-vztahu-

Specialista služeb zákazníkům

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Specialista služeb zákazníkům zajišťuje expertní podporu interním i externím zákazníkům obchodní společnosti, podílí se na řešení problémů a zpracovává analýzy a metodické postupy směřující k poskytování kvalitních služeb zákazníkům obchodní společnosti.

Pracovní činnosti

 • Poskytování konzultací zákazníkům v případě složitých problémů.
 • Aktivní podíl na udržování a rozvíjení vztahů se strategickými klienty.
 • Koordinace vyřizování stížností zákazníků, poskytování technických a cenových informací.
 • Akvizice nových zákazníků.
 • Tvorba analýz zákaznických požadavků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování vzdělávání v oblasti komunikace se zákazníky.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do praxe.
 • Technická příprava a podpora vzdělávacích kurzů.
 • Spolupráce s vedením vzdělávacího střediska, vnitropodnikovým útvarem vzdělávání.
 • Poskytovaní odborné supervize operátorům přímo na pracovišti.
 • Vedení a koordinace zaměstnanců, rozdělování úkolů a kontrola jejich plnění, motivování, hodnocení zaměstnanců.
 • Příprava prezentací pro vzdělávání zákazníků.

Kód ISCO

2432

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-sluzeb-zakazn

Specialista marketingu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Specialista marketingu zajišťuje marketingové aktivity vycházející ze strategického plánu organizace, jejichž cílem je zviditelnění a propagace společnosti, produktů nebo konkrétní značky. Komplexně zajišťuje aktivity spojené s průzkumem trhu, spolupracuje s reklamními, marketingovými a PR agenturami a obchodním oddělením společnosti.

Pracovní činnosti

 • Realizace marketingových aktivit.
 • Spolupráce na tvorbě marketingového a obchodního plánu.
 • Analýza prodeje a trhů a monitoring trhu.
 • Vyhodnocování efektivity marketingových činností.
 • Komunikace s médii, distribuce tiskových zpráv, realizace Public Relations.
 • Komunikace s marketingovými odděleními obchodních partnerů.
 • Podpora prodejců - obchodních zástupců.
 • Analýza vnějších a vnitřních činitelů (SWOT analýza).
 • Vyhledávání příležitostí na trhu.
 • Vytváření optimální marketingové strategie.
 • Získávání informací o potenciálu trhu, konkurenci, požadavcích zákazníků a produktech.
 • Příprava a realizace aktivit pro zvýšení prodeje.
 • Spolupráce při tvorbě, zajišťování a aktualizaci webových stránek a informačních a propagačních materiálů.
 • Prezentace firmy nebo organizace na internetu a aktualizace uveřejňovaných informací.

Kód ISCO

2431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-marketingu

Manažer reklamy

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer reklamy zajišťuje součinnost a komunikaci mezi útvary uvnitř i vně reklamní agentury.

Pracovní činnosti

 • Koordinace součinnosti jednotlivých útvarů agentury.
 • Zprostředkování úplného a pružného přenosu informací mezi obchodním útvarem a kreativním útvarem potřebných k výrobě reklamních podkladů.
 • Zajišťování dohledu nad výrobou podkladů pro reklamní kampaň.
 • Koordinace dodávání reklamních podkladů z produkčních firem do médií.
 • Kontrola kvality a správnosti uveřejňovaných reklamních výstupů agentury.
 • Vyřizování reklamací.
 • Jednání a spolupráce s ostatními útvary agentury.
 • Tvorba strategií a akviziční činnost.
 • Vyhodnocování úspěšnosti a efektivity kampaní.

Kód ISCO

2431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-reklamy

Manažer marketingu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer marketingu řídí marketingové aktivity firmy. Řídí, koordinuje a podílí se na marketingovém výzkumu, plánování výrobků a trhů, tvorbě cen, distribuční politice, podpoře prodeje a plánování služeb zákazníkům.

Pracovní činnosti

 • Vedení oddělení marketingu.
 • Příprava a koordinace marketingových strategií.
 • Tvorba marketingového mixu (produkt, cena, distribuce, propagace).
 • Vyhodnocování efektivity marketingových činností.
 • Analyzování prodeje a trhů včetně pravidelného monitorování.
 • Vyhledávání a vyhodnocování příležitostí na trhu.
 • Komunikace s médii, distribuce tiskových zpráv, public relations.
 • Rozhodování o vzhledu a náplni propagačních materiálů.
 • Zabezpečování efektivní distribuce marketingových materiálů.
 • Sestavování a vyhodnocování SWOT analýzy.
 • Získávání informací o potenciálu trhu, konkurenci, požadavcích zákazníků a produktech.
 • Řízení marketingových průzkumů.
 • Reprezentování organizace na veletrzích, výstavách, jednáních s obchodními partnery, klíčovými zákazníky a dalšími subjekty.
 • Komunikace s dalšími odděleními organizace a koordinace marketingových aktivit napříč organizací.

Kód ISCO

2431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-marketingu

Media buyer

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Media buyer zajišťuje nákup reklamního prostoru a času v médiích na základě analýzy jejich hodnoty a účinku.

Pracovní činnosti

 • Sběr dat a informací z oblasti médií.
 • Aplikace poznatků ze sběru dat a informací z oblasti médií do mediálního plánu.
 • Definice cílových skupin pro zpracování mediálního plánu a reklamní kampaně.
 • Výběr vhodných médií, míst a časů pro umístění reklamy s ohledem na cílovou skupinu.
 • Určení frekvence uveřejňování reklamního sdělení.
 • Komunikace s analytickými odděleními jednotlivých médií k získání aktuálních dat a informací pro zpracování mediálního plánu.
 • Prezentace strategie a mediálního plánu zákazníkovi a jeho obhajoba.
 • Sestavení optimálního mediálního plánu.
 • Vyjednání cen se zástupcem médií a realizace nákupu konkrétního reklamního prostoru a času v médiích.
 • Příprava podkladů pro rámcové a obchodní smlouvy.
 • Nákup reklamního prostoru a času v médiích za optimálních podmínek pro zadavatele reklamy.
 • Vyhotovení předběžného i konečného rozpočtu včetně detailního mediálního plánu.
 • Kontrola plnění všeobecných obchodních podmínek u jednotlivých dodavatelů médií včetně finančního plnění.
 • Vyhodnocení a zpracování reportu o zrealizované reklamní kampani a plnění mediálního plánu.
 • Vedení reklamačního řízení včetně jeho evidence.
 • Sledování vývoje mediálního trhu.
 • Vedení příslušné administrativy spojené s nákupem mediální kampaně.

Kód ISCO

2431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/media-buyer

Specialista merchandisingu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Specialista merchandisingu zajišťuje komplexní činnosti pro prezentaci zboží nebo služby, jejichž cílem je zviditelnění a propagace zboží nebo služby konkrétní firmy či organizce a následná maximalizace prodeje.

Pracovní činnosti

 • Návrh a zpracování optimální merchandisingové strategie.
 • Komunikace s marketingovým oddělením obchodního partnera.
 • Tvorba plánogramů části nebo celé obchodní jednotky.
 • Péče o vizuální stránku provozovny včetně uspořádání, rozmístění a vystavení zboží.
 • Péče o zboží a podpora jeho prodeje.
 • Popis základních identifikačních údajů vybraného výrobku.
 • Podpora prodeje pomocí merchandisingových aktivit.
 • Sledování rotace zboží a optimálního stavu zásob.
 • Analýza, vyhodnocení a reporting merchandisingových aktivit.
 • Získání tržních informací od konkurence a zákazníků.
 • Spolupráce na prezentačních a letákových akcích.
 • Komunikace s obchodním partnerem.

Kód ISCO

2431

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-merchandising

Manažer nákupu velkoobchodu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer nákupu velkoobchodu zajišťuje a sjednává obchodní zakázky mezi dodavateli zboží a velkoskladem. Zajišťuje flexibilní a operativní řízení oddělení nákupu s cílem zefektivnit celý nákupní proces a získat spolehlivé obchodní partnery za výhodných smluvních obchodních podmínek.

Pracovní činnosti

 • Vedení oddělení nákupu velkoobchodu.
 • Tvorba a stanovení nákupních strategií na dané dílčí období.
 • Získávání výhodnějších obchodních podmínek od strategických dodavatelů.
 • Monitorovaní trhu s cílem nalezení nových dodavatelů.
 • Vyjednávání o cenách a obchodních podmínkách s dodavateli.
 • Tvorba finančních analýz nákupů za dané časové období.
 • Komunikace s obchodními zástupci dodavatelů.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Personální vedení oddělení nákupu.
 • Vyhodnocování zjištěných dat nákupů a stanovení návrhů na optimalizaci podporovaných dodavatelů v interní databázi firmy (koordinace).
 • Komunikace s oddělením prodeje k zajištění optimalizace nákupů daného sortimentu.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-nakupu-velkoobcho

Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví

Odborný směr

Lesní hospodářství

Charakteristika

Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví organizuje a řídí veškerý obchod, expedici a dopravu dřeva a vzájemně tyto činnosti koordinuje.

Pracovní činnosti

 • Komunikace s odběrateli a dodavateli dříví, akviziční činnost spojená s obchodem dříví.
 • Řízení činností spojených s prodejem i nákupem dříví a optimalizace dopravně-přepravních a skladových procesů při jeho expedici.
 • Komplexní zajištění, organizace a řízení provozu techniky v dopravě a expedici dříví.
 • Organizace výkupu dřevní hmoty, uzavírání obchodních smluv a vyjednávíní o cenách s obchodními partnery, zpracování podkladů pro fakturaci dříví.
 • Spolupráce při plánování výroby dříví.
 • Zajištění provozuschopnosti výrobních zařízení, řízení obnovy parku strojů a ekonomické efektivnosti strojních investic, případné využití možnosti čerpat finanční příspěvky.
 • Vedení příslušných dokumentací v lesním hospodářství.
 • Volba optimální sortimentace surového dříví.
 • Zajišťování přepravy prostřednictvím různých druhů dopravy (silniční, železniční, vodní, kombinované a další).

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/lesni-inzenyr-pro-obchod-

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin nabízí a prodává hotové potraviny, suroviny pro výrobu potravin, přídatných látek pro výrobu potravin a poskytuje odborné poradenství a odbornou pomoc zákazníkům.

Pracovní činnosti

 • Nabídka a prodej hotových potravin, surovin, přídatných látek pro výrobu potravin zákazníkům.
 • Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv.
 • Sestavení kalkulace ceny potravinářských surovin a služeb s nimi souvisejících.
 • Prezentace prodávaných suroviny a možnosti jejich uplatnění v daném potravinářském oboru.
 • Styk se zákazníky a péče o zákazníka.
 • Poskytování odborného poradenství a servisu zákazníkům v oblasti prodeje potravinářských surovin.
 • Poskytování informací o nových právních předpisech, týkajících se výroby potravin.
 • Pomoc při zpracování systémů správné výrobní praxe.
 • Zpracovávání rozborů efektivnosti prodeje potravinářských surovin, jednotlivých obchodních akcí nebo významných obchodních případů.
 • Zajišťování realizace zakázek včetně jejich evidence.
 • Vyřizování reklamací.
 • Poskytování informační zpětné vazby výrobcům.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-poradenstvi-a-4bea

Inženýr chemie produktmanažer

Odborný směr

Chemie

Charakteristika

Inženýr chemie produktmanažer plánuje, organizuje a realizuje prodej konkrétním zákazníkům v rámci daného výrobkového portfolia, na základě důkladné znalosti chemických produktů a znalosti prodeje.

Pracovní činnosti

 • Koordinace prodeje chemických výrobků dané produktové skupiny.
 • Plánování, realizace a vyhodnocení komunikace a jednání se zákazníky a obchodními partnery.
 • Vyřizování obchodní korespondence.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Zabezpečení vyřizování reklamací.
 • Koordinace přípravy podkladů pro zpracování obchodního plánu v rámci výrobkového sortimentu.
 • Zajištění zpracování marketingového plánu v oblasti produktové odpovědnosti a zajištění jeho aktualizace.
 • Řízení a koordinace činnosti podřízených pracovníků.
 • Řízení toku informací souvisejících s prodejními aktivitami a jednáním.
 • Vyhodnocování dat z hlediska plnění cílů pro danou oblast.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/inzenyr-chemie-produktman

Manažer zahraničního obchodu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer zahraničního obchodu reprezentuje společnost v zahraničních obchodních záležitostech, vytváří a realizuje obchodní strategii firmy v oblasti zahraničního obchodu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie firmy v oblasti zahraničního obchodu.
 • Sestavování marketingových plánů pro prodej zboží a výrobků zahraničním obchodním partnerům.
 • Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí na zahraničních trzích.
 • Provádění průzkumů a analýz zahraničních trhů.
 • Řízení efektivního hospodaření a výkonnosti svěřeného útvaru.
 • Příprava a realizace obchodních případů až po uzavření obchodních smluv.
 • Koordinace činností s ostatními útvary společnosti.
 • Navazování, udržování a rozšiřování vztahů se zahraničními obchodními partnery.
 • Prezentace nabízených řešení zahraničním obchodním partnerům.
 • Příprava podkladů a zpracování cenových kalkulací.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-zahranicniho-obch

Manažer odbytu velkoobchodu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer odbytu velkoobchodu řídí, zajišťuje a sjednává prodej zboží z velkoskladu jednotlivým odběratelům na základě vyjednaných obchodních podmínek obou stran. Zajišťuje plynulé a efektivní řízení odbytového úseku směřující k získání nových a udržení stávajících strategických a loajálních odběratelů.

Pracovní činnosti

 • Vedení oddělení odbytu velkoobchodu.
 • Tvorba a stanovení strategie prodeje na dané dílčí období.
 • Udržování a upevňování vztahů za pomocí vyššího stupně poskytovaných služeb vůči strategickým odběratelům.
 • Provádění aktivního průzkumu trhu zacíleného na potenciální nové odběratele.
 • Pravidelné monitorování, vyhodnocování a prezentování objemu prodejů, obrátkovosti daného sortimentu a počtu zákazníků.
 • Spolupráce s obchodními zástupci velkoskladu při sběru informací o spotřebitelích na trhu.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Personální vedení oddělení prodeje.
 • Vyhodnocování zjištěných dat o objemech prodejů poskytované vedení firmy a stanovení návrhů na optimalizaci složení zákazníků v interní databázi firmy.
 • Příprava návrhů pro oddělení nákupu pro zajištění dostatečných skladovacích zásob daného sortimentu podle poptávky zákazníků za dané časové období.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-odbytu-velkoobcho

Specialista poradenství a prodeje krmiv

Odborný směr

Potravinářství a krmivářství

Charakteristika

Specialista poradenství a prodeje krmiv nabízí a prodává hotové krmné směsi, krmné suroviny, premixy a doplňkové látky a poskytuje zákazníkům poradenství a odbornou pomoc zaměřenou na správnou výživu zvířat.

Pracovní činnosti

 • Nabízení a prodej hotových krmných směsí a medikovaných krmiv zemědělským subjektům.
 • Nabízení a prodej doplňkových látek, premixů a krmných surovin výrobcům krmných směsí.
 • Sestavení kalkulace ceny krmivářských surovin a služeb s nimi souvisejících.
 • Pomoc při zpracování systémů správné výrobní praxe při výrobě krmných směsí.
 • Poskytování informací o nových právních předpisech, týkajících se krmivářství a chovu hospodářských zvířat.
 • Odborný servis a poradenství zaměřené na výživu a chov zvířat určených k produkci potravin.
 • Zpracovávání rozborů efektivnosti prodeje krmiv, jednotlivých obchodních akcí nebo významných obchodních případů.
 • Tvorba receptury krmných směsí podle požadavku zákazníka.
 • Příprava podkladů pro uzavírání obchodních smluv.
 • Zajištění realizace zakázek včetně jejich evidence.
 • Vyřizování reklamací.
 • Styk se zákazníky a péče o zákazníka.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-poradenstvi-a

Kožařský specialista nákupčí a zbožíznalec

Odborný směr

Kožedělná a obuvnická výroba

Charakteristika

Kožařský specialista nákupčí a zbožíznalec zajišťuje nákup surovin, materiálů a komponentů v kožedělné výrobě a posuzuje kvalitativní parametry polotovarů při nákupu.

Pracovní činnosti

 • Posuzování druhu materiálu a kvality podešví, ztužovacích dílců, šicích nití, lepidel, zdrhovadel, kování, stélek obuvi a hotových svršků obuvi.
 • Zajišťování nákupu usní, textilií, záměnných materiálů pro svrškové i spodkové dílce obuvi.
 • Sledování a aplikace evropských směrnic pro kožedělnou výrobu, zejména hygienických směrnic pro materiály.
 • Sledování módních trendů v materiálech.
 • Vedení příslušné dokumentace k používaným obuvnickým nebo galanterním materiálům.

Kód ISCO

2433

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-specialista-naku

Nákupčí informačních a komunikačních technologií

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Nákupčí informačních a komunikačních technologií připravuje a realizuje nákup produktů a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), podílí se na tvorbě koncepce zajištění nákupu produktů a služeb v oblasti ICT (strategie sourcingu), na přípravě smluv pro nákup ICT produktů a služeb a sleduje vývoj trhu ICT jak z pohledu technologií, tak i cen.

Pracovní činnosti

 • Tvorba strategie sourcingu.
 • Výběr nejvhodnějších dodavatelů pro jednotlivé ICT služby.
 • Analýza požadavků na nové aplikace a technologie z pohledu možností jejich nákupu.
 • Analýzy zásob ICT produktů/zařízení na skladě a náhradních dílů.
 • Analýzy počtu licencí používaného software a výběr nejvhodnějšího modelu licencování.
 • Analýzy současné i perspektivní nabídky na trhu informačních a komunikačních technologií.
 • Nákup produktů a služeb informačních a komunikačních technologií.
 • Řízení a kontrola poprodejního servisu.
 • Uzavírání smluv na produkty a služby a jejich dodatků - dohod o poskytované úrovni služeb (SLA). Jejich následná průběžná kontrola.
 • Příprava, organizace a realizace výběrových a poptávkových řízení v oblasti ICT.
 • Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů a projektů dodávky ICT produktů a služeb dle koncepce jejich zajištění (strategie sourcingu).
 • Aktualizace stávajících kontraktů.
 • Řešení reklamací, řešení sporů s dodavatelem.
 • Interní audity průběhu projektů dodávky ICT produktů a služeb, vyhodnocování efektivity nákladů.
 • Budování a řízení partnerství s uživateli ICT v podniku.

Kód ISCO

2434

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/nakupci-informacnich-a-ko

Manažer zahraničního obchodu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer zahraničního obchodu reprezentuje společnost v zahraničních obchodních záležitostech, vytváří a realizuje obchodní strategii firmy v oblasti zahraničního obchodu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie firmy v oblasti zahraničního obchodu.
 • Sestavování marketingových plánů pro prodej zboží a výrobků zahraničním obchodním partnerům.
 • Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí na zahraničních trzích.
 • Provádění průzkumů a analýz zahraničních trhů.
 • Řízení efektivního hospodaření a výkonnosti svěřeného útvaru.
 • Příprava a realizace obchodních případů až po uzavření obchodních smluv.
 • Koordinace činností s ostatními útvary společnosti.
 • Navazování, udržování a rozšiřování vztahů se zahraničními obchodními partnery.
 • Prezentace nabízených řešení zahraničním obchodním partnerům.
 • Příprava podkladů a zpracování cenových kalkulací.

Kód ISCO

2434

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-zahranicniho-obch