Profese

Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení [CZ-ISCO 242]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnanců a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnanců představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO.

Počet zaměstnanců v profesi

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Procesní konzultant

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Procesní konzultant se zaměřuje na zlepšování podnikových postupů a procesů, analyzuje a navrhuje procesy systému řízení organizace prostřednictvím automatizace a funkcionalit ICT. Vykonává analytické, plánovací a rozhodovací aktivity. Provádí procesní diagnostiku, navrhuje účinné přístupy a metody optimalizace a zlepšování procesů pro dosahování vysokých finančních výnosů a udržování zákaznické spokojenosti. Spolupodílí se na tvorbě zadání pro vyvolání změn v ICT, případně popisech procesů pro dodržení kvality ICT služeb.

Pracovní činnosti

 • Konzultace a implementace metodik procesní optimalizace, designu procesů a zvyšování kvality výrobků a služeb pro výrobní i nevýrobní organizace u zákazníků.
 • Návrh vhodné metodiky měření procesů a tvorba plánu sběru dat.
 • Vyhledávání potenciálních problémů a plýtvání prostřednictvím měření produktivity procesů.
 • Doporučení nastavování a zlepšování systému procesního řízení (Business Process Management System – BPMS) a správa procesního modelu.
 • Popis procesů a návrh potřebných změn pro dodržení kvality ICT služeb.
 • Vysvětlování a ovlivňování přístupu k řízení procesů v celé organizaci prostřednictvím konzultační činnosti.
 • Návrh způsobů zlepšování a vyhodnocení procesů prostřednictvím workshopů, rozhovorů a projektové práce.
 • Podpora pro řízení kvality informačního systému v kontextu mezinárodních norem používaných u zákazníků.
 • Analýza, návrh, dokumentace, standardizace a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace (pro různé procesy – např. finance, obchod, výroba a pro různá odvětví).
 • Navrhování procesních oblastí pro automatizaci, nebo jiné pokrytí funkcionalitami ICT.
 • Podílení se na tvorbě zadání pro vyvolání změny ICT na základě změn v procesech.
 • Vedení aktivit směřujících ke zvýšení spokojenosti klientů.
 • Konzultace, vysvětlování a přesvědčování stakeholderů o přínosech procesního řízení, prezentace a reportování stavu zlepšování procesů v organizacích.
 • Pomoc při stanovení priorit projektů, zlepšování procesů a stanovení cílů, opatření a metrik zlepšování procesů.

Kód ISCO

2421

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/procesni-konzultant

Průmyslový inženýr

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Průmyslový inženýr plánuje, projektuje, řídí a implementuje komplexní integrované výrobní systémy a systémy pro poskytování služeb, zabezpečuje jejich vysokou výkonnost, spolehlivost, řízení nákladů, zlepšování procesů, zvýšení produktivity práce a efektivity výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení projektů v oblasti průmyslového inženýrství zaměřené na zlepšování procesů v organizaci.
 • Aplikace metod průmyslového inženýrství v organizaci.
 • Analýza výrobních a nevýrobních procesů v organizaci.
 • Analýza a měření spotřeby práce v oblasti výroby, administrativa a logistiky.
 • Spolupráce na inovacích produktů, procesů a strategických inovacích.
 • Spolupráce na vytváření/změně strategie společnosti.
 • Optimalizace a standardizace výrobních a nevýrobních procesů v organizaci.
 • Identifikace a eliminace plýtvání v procesech organizace.
 • Spolupráce při zavádění norem spotřeby práce na pracovišti.
 • Návrh nových pracovních postupů na zvýšení efektivnosti výroby a produktivity práce v rámci organizace.
 • Kontrola úspěšnosti nástrojů průmyslového inženýrství v organizaci.
 • Moderace workshopů v oblasti zlepšování procesů.
 • Vzdělávání a trénink pracovníků v oblasti zlepšování procesů.

Kód ISCO

2421

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prumyslovy-inzenyr

Personalista specialista

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Personalista specialista zajišťuje vedení personální agendy, strategický rozvoj vzdělávání a řeší problematiku pracovněprávních vztahů.

Pracovní činnosti

 • Usměrňování personální politiky s vazbou na vývoj a záměry organizace.
 • Zpracování výhledů a koncepcí v oblasti lidských zdrojů.
 • Tvorba personálních hodnotících systémů a nástrojů k utváření podnikové kultury.
 • Příprava a realizace přijímacích a propouštěcích procedur ve firmě.
 • Spolupráce s vedením firmy při vytváření a naplňování systému odměňování a hodnocení zaměstnanců.
 • Zpracování výkladů a stanovisek ke složitým pracovněprávním sporům.
 • Jednání s externími organizacemi (úřady práce, sociální úřady, inspektoráty bezpečnosti práce apod.).
 • Sledování legislativních změn v oblasti pracovněprávní problematiky.
 • Vytváření programů kariérového růstu a vzdělávání zaměstnanců.

Kód ISCO

2423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/personalista-specialista

Projektový manažer

Odborný směr

Management

Charakteristika

Projektový manažer zodpovídá za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

Pracovní činnosti

 • Řízení projektu ve všech jeho fázích - inicializace, plánování, realizace, monitoring a reporting, prezentace výstupů, vyhodnocení a uzavření.
 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu.
 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu.
 • Řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cash flow projektu.
 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých úkolech.
 • Řízení komunikace v projektu, podpora a motivování členů projektu k efektivnímu výkonu.
 • Řízení a kontrola kompletní dokumentace k projektu.
 • Analýza a řízení rizik a příležitostí v projektu.
 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly hygieny a bezpečnosti práce.
 • Řízení všech dostupných zdrojů v projektu.
 • Koordinace a spolupráce při tvorbě vstupních analýz předmětu a cílů projektu.
 • Spolupráce na výběrovém řízení a smluvním zabezpečení projektu.
 • Řízení změn v projektu.
 • Kontrola dodržování harmonogramu prací, výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami.
 • Reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven na stranu zadavatele projektu.

Kód ISCO

2422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/projektovy-manazer

Manažer řízení rizik

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Manažer řízení rizik stanovuje pravidla, rámce a limity pro řízení rizik s cílem zvyšování hodnoty firmy při podstupování celkového rizika, které je pro vlastníka akceptovatelné.

Pracovní činnosti

 • Definování souhrnných postupů, pravidel a rizikových limitů.
 • Rozvoj, implementace a monitoring efektivního systému řízení rizik.
 • Identifikace rizik a jejich odborné posouzení.
 • Zhodnocení a ocenění rizik.
 • Návrh a implementace vhodného postupu k eliminaci rizik.
 • Dohled nad řízením rizik a kontrola dodržování schválených rizikových rámců vč. limitů, metodik a postupů řízení rizik.
 • Metodická a poradenská činnost v oblasti řízení rizik.
 • Organizace a koordinace prací v rámci řízení rizik, spolupráce s dalšími odděleními společnosti.
 • Reporting vedení společnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-rizeni-rizik

Riskmanažer v pojišťovnictví

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Riskmanažer v pojišťovnictví posuzuje přijatelnost pojistných rizik a metodicky řídí činnost v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Formulování zásad obchodní politiky v souvislosti s přebíráním přijatelného rizika.
 • Oceňování a posuzování přijatelnosti rizik u nejsložitějších průmyslových a podnikatelských případů pojištění.
 • Stanovení maximální možné škody pojišťovny pro jednotlivá pojistná nebezpečí na jednotlivých místech pojištění.
 • Navrhování úprav podmínek pojištění.
 • Rozhodování o podmínkách a přijatelnosti rizika, schvalování výše rizik.
 • Posuzování výstupů z analýz jednotlivých rizik, předkládání opatření ke snížení rizik a zvýšení účinnosti preventivních opatření.
 • Koordinace zpracování metodiky pro efektivní a objektivní posouzení a oceňování pojistných rizik.
 • Zavádění metod prevence přijatých pojistných rizik.
 • Kontrola plnění uložených opatření ke snížení rizika.
 • Spolupráce se zajišťovnami.
 • Poradenská a školicí činnost a odborná pomoc Likvidátorům pojistné události a Pojišťovacím poradcům.
 • Sledování vývoje pojistného trhu a hospodářského vývoje.
 • Spolupráce na tvorbě pojistných produktů a pojistných podmínek v oblasti definování zábranných a preventivních opatření.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/riskmanazer-v-pojistovnic

Specialista bankovních strategií

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Specialista bankovních strategií zpracovává koncepci strategie a politiky banky v oblasti měnové a devizové včetně nástrojů k její realizaci.

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepce strategie a politiky banky.
 • Formulování závěrů bankovní politiky a vytváření prognóz pro řízení aktiv a pasiv.
 • Vyhodnocování úspěšnosti banky ve všech oblastech působení.
 • Poradenství v zásadních činnostech banky a v oblasti jejího řízení.

Kód ISCO

2422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-bankovnich-st

Manažer zahraničního obchodu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer zahraničního obchodu reprezentuje společnost v zahraničních obchodních záležitostech, vytváří a realizuje obchodní strategii firmy v oblasti zahraničního obchodu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie firmy v oblasti zahraničního obchodu.
 • Sestavování marketingových plánů pro prodej zboží a výrobků zahraničním obchodním partnerům.
 • Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí na zahraničních trzích.
 • Provádění průzkumů a analýz zahraničních trhů.
 • Řízení efektivního hospodaření a výkonnosti svěřeného útvaru.
 • Příprava a realizace obchodních případů až po uzavření obchodních smluv.
 • Koordinace činností s ostatními útvary společnosti.
 • Navazování, udržování a rozšiřování vztahů se zahraničními obchodními partnery.
 • Prezentace nabízených řešení zahraničním obchodním partnerům.
 • Příprava podkladů a zpracování cenových kalkulací.

Kód ISCO

2422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-zahranicniho-obch

Kouč

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Kouč prostřednictvím specifických psychologických a koučovacích technik a koučovacích otázek podporuje jednotlivce nebo pracovní týmy při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení v oblasti řízení a rozvoje managementu.

Pracovní činnosti

 • Podporování klienta při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení.
 • Podporování klienta při osobním a profesním rozvoji.
 • Stanovování vhodných koučovacích technik a postupů v procesu koučování.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do procesu koučování.
 • Spolupráce s útvarem lidských zdrojů na implementaci procesu koučinku do organizace.
 • Vedení administrativy a dokumentace spojené s koučováním.
 • Vyhodnocování efektivity (vstupů a výstupů) procesu koučování s klientem.

Kód ISCO

2424

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kouc