Profese

Specialisté v oblasti strategie a personálního řízení [CZ-ISCO 242]

Predikce zaměstnanosti v profesích (Kompas)

Hodnota představuje počet zaměstnaných a predikovaný počet zaměstnaných v dané profesní skupině. Predikce počtu zaměstnaných představuje posledních pět znázorněných let. Profesní skupiny jsou členěny do 131 profesních skupin, jedná se o členění na takzvané třímístné ISCO. cosi.xxx

Prezentované hodnoty byly upraveny pomocí matematické metody Hodrickova-Prescottova filtru, sloužící k dekompozici časové řady na dlouhodobou a cyklickou složku. Samotná úprava byla realizována z důvodu probíhající revize původních hodnot.

Graf uvádí procentuální podíl dané profesní skupiny na celkové zaměstnanosti v kraji. Profesní skupiny jsou členěny do 131 skupin, jedná se o členění na takzvané 3místné ISCO. Posledních pět znázorněných let představuje predikované hodnoty.

Pro zobrazení této metriky je třeba nejprve zvolit alespoň jeden kraj ve filtru na začátku stránky.

Charakteristika profese Informace v tomto bloku jsou přebírány z webu NSP

Procesní konzultant

Odborný směr

Informační technologie

Charakteristika

Procesní konzultant se zaměřuje na zlepšování podnikových postupů a procesů, analyzuje a navrhuje procesy systému řízení organizace prostřednictvím automatizace a funkcionalit ICT. Vykonává analytické, plánovací a rozhodovací aktivity. Provádí procesní diagnostiku, navrhuje účinné přístupy a metody optimalizace a zlepšování procesů pro dosahování vysokých finančních výnosů a udržování zákaznické spokojenosti. Spolupodílí se na tvorbě zadání pro vyvolání změn v ICT, případně popisech procesů pro dodržení kvality ICT služeb.

Pracovní činnosti

 • Konzultace a implementace metodik procesní optimalizace, designu procesů a zvyšování kvality výrobků a služeb pro výrobní i nevýrobní organizace u zákazníků.
 • Návrh vhodné metodiky měření procesů a tvorba plánu sběru dat.
 • Vyhledávání potenciálních problémů a plýtvání prostřednictvím měření produktivity procesů.
 • Doporučení nastavování a zlepšování systému procesního řízení (Business Process Management System – BPMS) a správa procesního modelu.
 • Popis procesů a návrh potřebných změn pro dodržení kvality ICT služeb.
 • Vysvětlování a ovlivňování přístupu k řízení procesů v celé organizaci prostřednictvím konzultační činnosti.
 • Návrh způsobů zlepšování a vyhodnocení procesů prostřednictvím workshopů, rozhovorů a projektové práce.
 • Podpora pro řízení kvality informačního systému v kontextu mezinárodních norem používaných u zákazníků.
 • Analýza, návrh, dokumentace, standardizace a optimalizace podnikových procesů a podnikové organizace (pro různé procesy – např. finance, obchod, výroba a pro různá odvětví).
 • Navrhování procesních oblastí pro automatizaci, nebo jiné pokrytí funkcionalitami ICT.
 • Podílení se na tvorbě zadání pro vyvolání změny ICT na základě změn v procesech.
 • Vedení aktivit směřujících ke zvýšení spokojenosti klientů.
 • Konzultace, vysvětlování a přesvědčování stakeholderů o přínosech procesního řízení, prezentace a reportování stavu zlepšování procesů v organizacích.
 • Pomoc při stanovení priorit projektů, zlepšování procesů a stanovení cílů, opatření a metrik zlepšování procesů.

Kód ISCO

2421

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/procesni-konzultant

Průmyslový inženýr

Odborný směr

Povolání bez oboru a mezioborová

Charakteristika

Průmyslový inženýr plánuje, projektuje, řídí a implementuje komplexní integrované výrobní systémy a systémy pro poskytování služeb, zabezpečuje jejich vysokou výkonnost, spolehlivost, řízení nákladů, zlepšování procesů, zvýšení produktivity práce a efektivity výroby.

Pracovní činnosti

 • Řízení projektů v oblasti průmyslového inženýrství zaměřené na zlepšování procesů v organizaci.
 • Aplikace metod průmyslového inženýrství v organizaci.
 • Analýza výrobních a nevýrobních procesů v organizaci.
 • Analýza a měření spotřeby práce v oblasti výroby, administrativa a logistiky.
 • Spolupráce na inovacích produktů, procesů a strategických inovacích.
 • Spolupráce na vytváření/změně strategie společnosti.
 • Optimalizace a standardizace výrobních a nevýrobních procesů v organizaci.
 • Identifikace a eliminace plýtvání v procesech organizace.
 • Spolupráce při zavádění norem spotřeby práce na pracovišti.
 • Návrh nových pracovních postupů na zvýšení efektivnosti výroby a produktivity práce v rámci organizace.
 • Kontrola úspěšnosti nástrojů průmyslového inženýrství v organizaci.
 • Moderace workshopů v oblasti zlepšování procesů.
 • Vzdělávání a trénink pracovníků v oblasti zlepšování procesů.

Kód ISCO

2421

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/prumyslovy-inzenyr

Personalista specialista

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Personalista specialista zajišťuje vedení personální agendy, strategický rozvoj vzdělávání a řeší problematiku pracovněprávních vztahů.

Pracovní činnosti

 • Usměrňování personální politiky s vazbou na vývoj a záměry organizace.
 • Zpracování výhledů a koncepcí v oblasti lidských zdrojů.
 • Tvorba personálních hodnotících systémů a nástrojů k utváření podnikové kultury.
 • Příprava a realizace přijímacích a propouštěcích procedur ve firmě.
 • Spolupráce s vedením firmy při vytváření a naplňování systému odměňování a hodnocení zaměstnanců.
 • Zpracování výkladů a stanovisek ke složitým pracovněprávním sporům.
 • Jednání s externími organizacemi (úřady práce, sociální úřady, inspektoráty bezpečnosti práce apod.).
 • Sledování legislativních změn v oblasti pracovněprávní problematiky.
 • Vytváření programů kariérového růstu a vzdělávání zaměstnanců.

Kód ISCO

2423

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/personalista-specialista

Projektový manažer

Odborný směr

Management

Charakteristika

Projektový manažer zodpovídá za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu projektu.

Pracovní činnosti

 • Řízení projektu ve všech jeho fázích - inicializace, plánování, realizace, monitoring a reporting, prezentace výstupů, vyhodnocení a uzavření.
 • Stanovení časového a finančního plánu realizace projektu.
 • Sestavení, vedení a řízení projektového týmu.
 • Řízení finančních zdrojů, nákladů, výnosů a cash flow projektu.
 • Koordinace postupů prací a návazností činností v jednotlivých úkolech.
 • Řízení komunikace v projektu, podpora a motivování členů projektu k efektivnímu výkonu.
 • Řízení a kontrola kompletní dokumentace k projektu.
 • Analýza a řízení rizik a příležitostí v projektu.
 • Řízení kvality projektu, včetně kontroly hygieny a bezpečnosti práce.
 • Řízení všech dostupných zdrojů v projektu.
 • Koordinace a spolupráce při tvorbě vstupních analýz předmětu a cílů projektu.
 • Spolupráce na výběrovém řízení a smluvním zabezpečení projektu.
 • Řízení změn v projektu.
 • Kontrola dodržování harmonogramu prací, výstupů z projektu a jejich akceptace zúčastněnými stranami.
 • Reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven na stranu zadavatele projektu.

Kód ISCO

2422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/projektovy-manazer

Manažer řízení rizik

Odborný směr

Ekonomika, administrativa, personalistika

Charakteristika

Manažer řízení rizik stanovuje pravidla, rámce a limity pro řízení rizik s cílem zvyšování hodnoty firmy při podstupování celkového rizika, které je pro vlastníka akceptovatelné.

Pracovní činnosti

 • Definování souhrnných postupů, pravidel a rizikových limitů.
 • Rozvoj, implementace a monitoring efektivního systému řízení rizik.
 • Identifikace rizik a jejich odborné posouzení.
 • Zhodnocení a ocenění rizik.
 • Návrh a implementace vhodného postupu k eliminaci rizik.
 • Dohled nad řízením rizik a kontrola dodržování schválených rizikových rámců vč. limitů, metodik a postupů řízení rizik.
 • Metodická a poradenská činnost v oblasti řízení rizik.
 • Organizace a koordinace prací v rámci řízení rizik, spolupráce s dalšími odděleními společnosti.
 • Reporting vedení společnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-rizeni-rizik

Riskmanažer v pojišťovnictví

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Riskmanažer v pojišťovnictví posuzuje přijatelnost pojistných rizik a metodicky řídí činnost v této oblasti.

Pracovní činnosti

 • Formulování zásad obchodní politiky v souvislosti s přebíráním přijatelného rizika.
 • Oceňování a posuzování přijatelnosti rizik u nejsložitějších průmyslových a podnikatelských případů pojištění.
 • Stanovení maximální možné škody pojišťovny pro jednotlivá pojistná nebezpečí na jednotlivých místech pojištění.
 • Navrhování úprav podmínek pojištění.
 • Rozhodování o podmínkách a přijatelnosti rizika, schvalování výše rizik.
 • Posuzování výstupů z analýz jednotlivých rizik, předkládání opatření ke snížení rizik a zvýšení účinnosti preventivních opatření.
 • Koordinace zpracování metodiky pro efektivní a objektivní posouzení a oceňování pojistných rizik.
 • Zavádění metod prevence přijatých pojistných rizik.
 • Kontrola plnění uložených opatření ke snížení rizika.
 • Spolupráce se zajišťovnami.
 • Poradenská a školicí činnost a odborná pomoc Likvidátorům pojistné události a Pojišťovacím poradcům.
 • Sledování vývoje pojistného trhu a hospodářského vývoje.
 • Spolupráce na tvorbě pojistných produktů a pojistných podmínek v oblasti definování zábranných a preventivních opatření.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kód ISCO

2422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/riskmanazer-v-pojistovnic

Specialista bankovních strategií

Odborný směr

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Charakteristika

Specialista bankovních strategií zpracovává koncepci strategie a politiky banky v oblasti měnové a devizové včetně nástrojů k její realizaci.

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepce strategie a politiky banky.
 • Formulování závěrů bankovní politiky a vytváření prognóz pro řízení aktiv a pasiv.
 • Vyhodnocování úspěšnosti banky ve všech oblastech působení.
 • Poradenství v zásadních činnostech banky a v oblasti jejího řízení.

Kód ISCO

2422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-bankovnich-st

Manažer zahraničního obchodu

Odborný směr

Obchod a marketing

Charakteristika

Manažer zahraničního obchodu reprezentuje společnost v zahraničních obchodních záležitostech, vytváří a realizuje obchodní strategii firmy v oblasti zahraničního obchodu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení strategie firmy v oblasti zahraničního obchodu.
 • Sestavování marketingových plánů pro prodej zboží a výrobků zahraničním obchodním partnerům.
 • Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí na zahraničních trzích.
 • Provádění průzkumů a analýz zahraničních trhů.
 • Řízení efektivního hospodaření a výkonnosti svěřeného útvaru.
 • Příprava a realizace obchodních případů až po uzavření obchodních smluv.
 • Koordinace činností s ostatními útvary společnosti.
 • Navazování, udržování a rozšiřování vztahů se zahraničními obchodními partnery.
 • Prezentace nabízených řešení zahraničním obchodním partnerům.
 • Příprava podkladů a zpracování cenových kalkulací.

Kód ISCO

2422

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-zahranicniho-obch

Kouč

Odborný směr

Věda, vzdělávání, sport

Charakteristika

Kouč prostřednictvím specifických psychologických a koučovacích technik a koučovacích otázek podporuje jednotlivce nebo pracovní týmy při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení v oblasti řízení a rozvoje managementu.

Pracovní činnosti

 • Podporování klienta při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení.
 • Podporování klienta při osobním a profesním rozvoji.
 • Stanovování vhodných koučovacích technik a postupů v procesu koučování.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do procesu koučování.
 • Spolupráce s útvarem lidských zdrojů na implementaci procesu koučinku do organizace.
 • Vedení administrativy a dokumentace spojené s koučováním.
 • Vyhodnocování efektivity (vstupů a výstupů) procesu koučování s klientem.

Kód ISCO

2424

Více informací

https://nsp.cz/jednotka-prace/kouc